Hyldebærvænget 1. Vej kode: Sag: Husnr: Index:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyldebærvænget 1. Vej kode: Sag: Husnr: Index:"

Transkript

1 Vejnavn: Husnr: Hyldebærvænget 1 Vej kode 3165 Sag: Husnr: Vej kode: ndex:

2 BYGNNGSNSPEKTORATET BYGGESAG NR EJENDOMS NR Hyldebærvænget 1 t 4-r, Thurø by, Thurø nr. ma r. nr. _ E' Jer Per Lykke Pedersen _ Dato Byggesagens behandlng "J2~. L%_p<.zJ. t ;'. '1. KJ 1' !t/9!g! g./rttj 126/CJ ~/9!8!Jlodl ~:flo.{f ~ 3- //-.f! S{ 3-//-fcf ~ø modt. af/u~~. \~.. TEK 0032 /

3 ^-NDBERETNNG AF Blanketten afleveres tl S 422 BYGGEUDGFTER M.M. d en kommunale byggemyndghed Kop tt bygherren. w. ro _ * LOUP5ETHYR A.'5 GHEVE ^ Frtagelse for oplysnngsplgten. Byggeret anses for omfauel af vejlednngens afsnt 2 pkt. j Udfyld herefter rubrk 01, 02, 07, 08 og 09. OPLYSNNG OM BYGHERREN (Alle beløb hele krc Byggerf: r. belggenhed {vejnavn og husnrj ',. J,, ^ '-. t. '< -A *' -', 0 V 'T.< T <-, - t -f onnr. eller SE-rlT. amlet værd af bvg h «rran5 mat. Bygherrens per o,h.., Værd af grats OB 1 J L _ 1 1 L Bygherrens for og efternavn P.'-.... L-.».\.X M. 03 jælp {hele kr) Saml ed e -'.,!,-,- v', ^P, f, l,...l 10. Adresse (Vejnavn og husnr.) OPLYSNNG OM BELØBSMODTAGERE (Alle beløb hele kroner) ' Postnr Oao (3-86) Personnr. eller SE m ' _j. l ' 1 r l For- og efternavn eher frmanavn Postnr.. PBrsonnr eller SE nr. 1 J J L 1 _ SluEregnng&dato dag md. år 16 1, 1, 1 For- og efternavn eller frmanavn l.._l 1 L_ Adresse vejnavn og husn.r.) 21 1 J L Slutregnngsdato dag md. ar Postnr. Personnr eller SE nr j L For- og efternavn eller frmanavn ' J L Adresse (vejnavn og husnr. 1 Personnr eljpr Sfc-nr. 36 Slutregnnøsdatn : dag md, ar. For- og efternavn eller frmanavn 1 1 -J 1 1 l 1 L Postnr. S utregn ngsdato Samlede udgftsbeløb (hele kr.) dag md. ar l / ' ' "* 41 NDVNR UNDTNR. Sde af sder. (Forbeholdt statsskattedrektoratet) 3 d UDFYLDES AF BYGGEMYNDGHEDEN KMNR. Bvggesngensnr Bygn.an Anven.lSBR-kOfJe Areal m2 */ f-' Ejendomsreg sterm. 26 ' /.,'r, L' S J -j t ', ',,, 04."-,, / ; > n t.t,,1. 1 Arten af udfort arbejde 1 _L M -.-, l l Samlede udg tsbelob (hele kr. 17 Arten af udfort arbejde. ' se vejlednng) 1 1. se vejlednng) 1 1 Samlede udgftsbeløb (hele kr.) 27 t Arten af udført arbede (se vellednng) l. 1 _ L j _, Samlede udgftsbeløb (hele kr. Værd af bvgherrens maleraler hele kr.l : _ <\rten af udført arbejde (se vejlednng) 1., L 1 j _ L Adresse (vejnavn og husnr.) ' ' r /,' r P.... ' ' Pabegvndelsesdato FaarrJg meldng f - v^' dag md. år dag rnd. år! f ) ~> </ rh j? S '} *. / 1 -' '? xo 1 \ v r\ n a *',-^ ' / cj B 39 44, Værd af eget arbejde (hele kr) L j Vrknr. (momsnr.) 1 1, 1 1, Postnr J 1 1 : Værd af bygherrens materaler (hele kr ( 18,.,, 22 V, knr. (mom&nr.) Værd af bygherrens måteraler (hele kr ( 23 Vrknr. jmomsnr.) 32,,,,,, 1 38.,,, Vrknr. (momsnr.) 1., 1 1 -J Værd af bvgherrens marenaler (hele kr.). Bygherrens understtrfl. toplysnngerne afgves under strafansvar efter skatcekontrolloven) (P. -, f "" t (- >* \ -. J

4 Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Byggesagsnummer Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse), tf ~O/gK ~YLOF 13 ttrvæn & "T - Byggelllladelsens dato 28 ~vl~ ~ Byggearbejdet Påb~q';dato_ 88 Evt fundamenlsafsætmng påbegyndes kan beses dato Malnkelbe~7n:lsS- Sendes tl bygnrngsmyndlgheden nden arbejdet påbegyndes, " Underskrft (den ansvarlge for arbejdets udførelse) Eftertryk kun efter!"llale e

5 1 AUG. 1988,, '" -" '\ l "- \' -.- l : l '.' 1\" \ r,.. ~.- 1. ~:.._ -:: /t~ l \ '!--~~-,',. r - 'J 11 L; L \: ~l t ' Svendborg kommunes tekl1ske forvaltnng Bygnngsnspektoratet GAsestræde 14 B 5700 Svendborg /

6 ~-- Anmeldelse om fuldført byggearbejde Byggesagsnummer '/20.f~ Byggetllad sens/anmeldelsens dato Byggearbejdet Bygherre er fuldført PER PEDERSEN Hyldebærvænget 1 Thurø 6700 Svendborg Vejnavn og husnummer Matnkelbetegnelse h\,) (sledbetegnelse) Dalo Underskrft (den ansvarlge lor arbejdets udførelse), Eftertryk kun efter Hr 218 AS DAFOLO - FREDERKSHAVN

7 SVENDBORG KOMMUNES BYGNNGSNSPEKTORAT telf Den 2 8 JUL \988. JN/HB Byggesag nr Bygnngsafgft 191 Kr 00 øre Regn~ng v~l blve fremsendt. Byggetlladelse Per Lykke Pedersen Hyldebærvænget 1, Thurø 5700 Svendborg anlednng af andragende modtaget den 27. jun 1988 og de dermed fulgte tegnnger vedrørende: OpfØrelse af uopvarmet udestue. på ejendommen Hyldebærvænget l,matr. nr. 4-5, af ThurØ by, ThurØ t t meddeles herved den ansøgte byggetlladelse. Byggetlladelsen udgør kke alene en tlladelse l forhold tl byggelovgvnngen, men også l forhold tl byplanvedtægter og prvate byggeservtutter, for så vdt angår bygnlngsmyndjghedens påtaleret samt forhold tl vejlovgvnngen, for så vdt angår prvate veje eller offentlge veje under bestyrelse af kommunalbestyrelsen. Byggetlladelsen er gyldg et år fra dato. Byggetlladelsen er meddelt på betngelse af, at byggeloven og de medfør af loven udfærdgede bestemmel ser overholdes, at byggearbejdet kke påbegyndes, fornden meddelelse om påbegyndelsen er gvet tl bygn/ngslnspektoretet på vedlagte blanket på hvlken også skal anføres, hvem der forestår byggearbejdets udførelse, at byggearbejdets fuldførelse meddeles tl bygnngsnspektoratet på vedlagte blanket. Vend TEK 0033/1

8 at vedlagte ndberetnng om byggeudgfter m.m. ndsendes hertl udfyldt stand jfr. vejlednngen. at s~vebrønd placeres rn1nrnum2 rn fra ekssterende bebyggelse og skel. S. Krarner Nelsen bygn~ngsnspektør / Johnn1e Nelsen ~ngenør Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages overensstemmelse med byggelovens ~~ 23 og 24 samt 31 B. henhold tl betalngsordnng for kloakanlæg Svendborg kommune pållgnes ejendommen følgende' kloakafgrfter. Etableflngsbldrag l~ m 2 å kr. 39,00 = kr 468,00 Detalkloakbdrag o = kr. = kr alt kr 468,00 Afgften forfalder ved udstedelse af byggetlladelse og opkræves 4 rater sammen med ejendomsskatterne de efterfølgende to kalenderår. Desuden opkræves dflftsbldraget efter vandforbruget.

9 -- A'!fJOlCCS s/lede p dl betflgels SVENUBORG l BYGNNGSNSl /0:7 -~.s //0 L'k:!.s- Cl' r - ${j.x / c>-j -?Jn" -CJ" 1,-'1ø~f'S -,/ / '.. )cr'/ /_K..J/.f'-/o/ 3.J'-\ S6.l0~,.,. ~ :to- " o l' _--- ~ o ~----== o e, dato: slgn: GODKENDT på de byggetlladelsen anførte vlkår Bygnl ngslnspektoratet Teknsk Svendborg forvaltnlog kommune 2 8 JULl1~88. ~VL~0DC:G LOlv'MUNr::S BYGNl~GSNS.lEKTORA T ' - r r Byg~jeS3'J H J lj / 1_((e SNT A-A """'AL ' So SVEN tlv '11

10 GODKENDT på de byggetllladalsen anførte vlkår Bygnl ngslnspektoratet Teknsk forvaltnng Svendborg kommune dato: sgn. 2 8 JUL 1988 " t \ -. Dc. ~.! LO ~ :::-::l.

11 o c!j r 1---: -~ 5 00 : ~ +-3/0 o!t r) ~,Go ~...,... t> _, \a---c 2' \'2., -l ~ ~ "' '-'.j..:... '", ".,,. ~ (' " r GODKENDT på de byg '/,get, 'delsen anførte vlkår Bygnl ngsrnspektoratet dato: Teknrsk forvaltnng Svendborg kommune 8lgn. 2 8 JUL 1988 SV;:;NDBORG KONTvruNES 5YC~LNGSlNS?EKTORAT 5Y<;7e~lgnr " ).) / )Cl g(j \2..5"

12 s/ Modtaget dato 27. JUN 1988 SVENDBORG KOMMUNE Bygn ngs nspektoratet Gåsestræde 14 B, 2. sal 5700 Svendborg Sldeldørnr Ansøgnng om byggetlladelse På ejendommen belggende (se matnkelkort eller ejendomsskattebllet) Vejnavn Matnkelbetegnelse " YL D t; B rr R.. V «fl.j e- J;" l r ' 1::. TH(/2J B Y, ansøges om byggetlladelse efter T- L Husnummer ø1. ArbeJdets Bygnngsreglement af 1982 art Nybygnng Tlbygnng )( Andet Bygnmgsreglement for småhuse af 1985 Nærmere besknvese af det arbejde der onskes udført (f eks enfamlehus rækkehus garage butlksbygmng værkstedsbygnng nednvnmg af bygnng ændrng af skllerum ændnng af benyttelse opsætnng at sklt markse) vtj~s1()g ( Nødvendge blag vedlægges ansøgnngen (se vejlednng på bagsden) Ansøger (arktekt, mgenlør eller lgnende) Navn adresse og telefonnummer p G.. p... L l/h J1 C? ()G/2S';;-/1/ H Y Jv D G ~ r-e «V p.; /1J (1..b 7 1 1U~ ø Dalo og undersknft Ejer af ejendommen flg tngbogen Ejers underskrft kræves, medmndre ans.geren på anden måde dokumenterer sn ret tl at udf.re byggearbejdet Navn adresse og telefonnummer P~R LYJfffk' (JfP~(Q.SEtU H V {; {j L: f~ rcfx / K fv e-st ~ THut2.1 Dato og undersknft 1!u<+o. d. ).c.; - 6, 199B' (rfjø-r ~h.m 9.t~, l Nr 189 DafolO Eftertryk kun etter attaje '9 KLJ (12/85)

13 BYGNNGSNSPEKTORATET o/r~~e5-? BYGGESAG NR SCUpv #tvt-l4 3;1/-<f<f_ EJENDOMS NR. '52888 Hyldebærvænget nr. _' matr. nr. 4-r, ThurØ by, Thurø Ejer Per Lykke Pedersen Bebyggelsens omfang: tj. Byggetlladelse: 2 8 JUL 1988 ~/~ a 7~? 1-ude:4 b~-/ Post Etage Udregnng Totalt Udnyttelgt areal m 2 areal m 2 l Kælderetage 2 Stueetage.t-/0::';<. 3, lo./.-0 ~..z; 3 Mellemetager 4 Tagetage 5 Garager / carporte 6 Udhuse 7 Bruttoetageareal alt l /.z Etageareal alt l /L:" Kloakafgfter Bdrag pr. enhed Bdrag kro Etablerngsbdrag 4b m 2 '39 kro / m 2?ftt Detalkloakbdrag Kloakafgft l alt 0'& <f... TEK 0031 vend!

Vejnavn: Klosterplads. Husnr: 9. Vejkode Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Vejnavn: Klosterplads. Husnr: 9. Vejkode Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Klosterplads Husnr: 9 Vejkode 0832 Sag: Husnr: 9 Vejkode: Index: 0832 0139 BYGNINGSINSPEKTORATET BYGGESAG NR. 652 19 89 EJENDOMS NR. 048266 Klosterplads nr. _9 matr. nr. 278-c, Svendborg bygrunde

Læs mere

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET

BYGGESAG. journal nr. \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L i X BJERGSTED KOMMUNE. Beli. Matr. nr. O O v. B/gningens art EJENDOMSUDVALGET journal nr. BJERGSTED KOMMUNE BYGGESAG EJENDOMSUDVALGET Matr. nr. O O v Bel B/gnngens art Ansøger \ O C & V ) Q k.c w x e O ^ L O L X \\Q L Å ^ V v \C > 'jv v v \j W o V V g Q E j'g l- M ^ r ^ H H Q O

Læs mere

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45 FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ejer:.r^ouJL-Æboms-en? f Mål rhns^t", Stubberup, Belggende: Faurebyvej Fakse Ladeplads Fakse Matr. nr. 6-eh Vedrørende: 1 e enfamlehus Anmeldt d. 21/ 12 19 72 Bebygget

Læs mere

Sanddalsvænget 20. Vej kode Sag: Husnr: "" Index: Vejkode:

Sanddalsvænget 20. Vej kode Sag: Husnr:  Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Sanddalsvænget 20 Vej kode 6549 Sag: Husnr: "" 201111 Vejkode: ndex: 111111111111 6549 111111111111 0110 \ BYGNNGSNSPEKTORATET BYGGESAG NR. 428 1988 EJENDOMS NR. 08316-9 Sanddalsvænget

Læs mere

Kuopiovej 16. Vejkode Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Kuopiovej 16. Vejkode Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Kuopiovej 16 Vejkode 4172 Sag: Husnr: 11111111 16 Vejkode: ndex: 111111111111 4172 11111111 1111 0130 BYGNNGSNSPEKTORA TET BYGGESAG NR. 642 1989 EJENDOMS NR. 139490 Kuopiovej 16 nr. matr.

Læs mere

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Præstemarken 21 Vej kode 6058 Sag: Husnr: 11111111 21 Vejkode: ndex: 111111111111 6058 111111111111 0098 jj BYGNNGSNSPEKTORA TET BYGGESAG NR. 411 1938 EJENDOMS NR. ' 144621 Præstemarken

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr.

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr. BYGGESAG Byggesag nr.: 2 3> H ndg.den: l ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ L _ p af: 3 3. fctkwl>3 xj OC^ s o g r Bel" ende: Ejendomsnr'.: Tlhorende: ^. \]... O ^>cu". 'O f OUur

Læs mere

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824 Vejnavn: Husnr: Maegårdsvænget 2 Vej kode 4824 Sag: Husnr: 111111 2 Vejkode: Index: 111111111111 4824 111111111111 0042 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. ;:; j/ SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Rådhuset

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

Vejnavn: Pjentemøllestræde. Husnr: Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vej kode: 11111111 111I

Vejnavn: Pjentemøllestræde. Husnr: Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vej kode: 11111111 111I Vejnavn: Pjentemøllestræde Husnr: 7 Vejkode Sag: Husnr: 111111 7 Vej kode: ndex: 11111111 111 0134 con H r s T o R r s K E B Y G G E S A G E R BYGGESAG SDE 2 25.03.04 13.23 FVDA 479 EJDNR: 074968 MATR.:

Læs mere

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o.

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o. Svendborg Kommune s «S == Byggeri og Beredskab s o (g n «5 0 * oa w f a c n c " > 4 oa 5= CD S W 3 I Ddr Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs 07 / 3 6 7 0 3 Ny o viimåmjy i yia/l Modtaget d. 3 0

Læs mere

f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f

f 'M 9 '^ ' &' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f o X LU Q ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE :. ', j : ' : 1 1 \ 1 1!.-.. ' ' '!! ' : J j! SAG: udestue BILAG 1. ',, ; ' '! l ( j ' :! : ' ' ' ' ' ' > ' f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& *f /fs #/'{& *? f!! l/ J L '! l

Læs mere

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT Byggesags nr. Matr. nr. Af: 4033-94 23 e Rønninge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vedrørende Opførelse af carport m/redskabsrum Adresse Ejd. ejer Ejers adresse Rønningevej 38, Langeskov Anmeldt-af Anmeldt kloak

Læs mere

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m BYGGESAG Byggesag nr.: ^ 18 S Indg.den: & ~ 3 - \ ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ i j - p Beliggende: R V r A *., 5-2 6 Ejendomsnr.: af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n Tilhørende: U V W - V o v j CPR-nr.:

Læs mere

Vaengevej 20. Vej kode. Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Vaengevej 20. Vej kode. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Vaengevej 20 Vej kode 9398 Sag: Husnr: 11111111 20 Vejkode: ndex: 111111111111 9398 111111111111 0111 BYGNNGSNSPEKTORA TET BYGGESAG NR' 429 19 88 EJENDOMS NR. 124280 Vængevej 20 nr. matr.

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

6/ /MØ-/ JOURNALSAG "instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/

6/ /MØ-/ JOURNALSAG instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/ kommunens navn 4. juni 1981 dato 6 MØ- Journalnr fm 670199^ iahenr 6?ø~ magnetkortnr. forud for sagens start: "afsendende instans Lars Hansen, foranstående sager Hobrovej 10, Rold -^ JOURNALSAG "instans

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

S- fra. > i. *% - * 9. Bygningsudv. Bedømmelsesudv.. i*! BYGNINGSVÆSENET 2 8 SM W» & o & t 9 d l9 5 S

S- fra. > i. *% - * 9. Bygningsudv. Bedømmelsesudv.. i*! BYGNINGSVÆSENET 2 8 SM W» & o & t 9 d l9 5 S & o & t 9 d l9 5 S F 2 8 SM W» VEJ MATR. NR. 2 3 2 a b * BY Hellerup SOGN Hellerup C a l l l sensvej 12 ANSØGER Arktekterne Poul Hessellund Andersen og Uve Kaaatrup-Olrtn. TELEFON * P I USYN Dato BYGHERRE

Læs mere

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet.

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. BYGGETILLADELSE Matr. nr.: Beliggenhed: Ansøger: Ejer: Ansøgningsdato: Gebyr: Byggeriets art: 6 m. m.fl. Herstedøster Rambøll, bredevej 2, 2830 Virum. Colgate Palmolive A/S,,. 12. juli 1998 248,00 kr.

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr.

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. Teknisk sektor 6800 Varde Telefon 79 94 68 00 /3. 3 0 / Beliggenhed Modtaget dato Kærvei 18 og 24 8.3.2001 Område Vejkode 01 4763 18 og 24 Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder 07177-8 Jour. nr.

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn,

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn, B. f. M. K. jurnal nr. 170-59/60 1 BYGNINGSATTEST p- fr smmerhus pført med deklaratn h. t. b. v. 41 stk. 1a, 1b Q At det af hr. cvlngenør M. Wlsbech, Ved Kæret 22, Gentfte sm færdg anmeldte bygnngsarb.

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

D Jel'H. forv. distrikt 3

D Jel'H. forv. distrikt 3 J. nr. Den Meddelelse om afslunng af byggeaf;b^^ ^ W Ejendommen mar. nr.: ^ 2 6 FEB. 974 D Jel'H. forv. dsrk 3 ' L^, Gade og husnummer: -^ ^ ^ j Bygherre: / De meddeles herved a hyggearhejde er fuldfør,

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

Porthusv~ 123. Vejkode. Sag: Husnr: "II"" II 123. Index: Vejkode:

Porthusv~ 123. Vejkode. Sag: Husnr: II II 123. Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Porthusv~ 123 Vejkode 6007 Sag: Husnr: "II"" II 123 Vejkode: Index: 111111111111 6007 111111111111 0109 BYG NINGSINSPEKTORATET BYGGESAG NR. 427 19 88 EJENDOMS NR. 076057 Porthusvej nr.

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Nyborgvej 510. Vej kode Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Nyborgvej 510. Vej kode Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Nyborgvej 510 Vej kode 5556 Sag: Husnr: 1111111111 510 Vejkode: ndex: 111111111111 5556 111111111111 0085 SVENDBORG KOMMUNES B\ggesagnro ~S 19~6 B Y G N N G S N S P E K T O R A T ~y,. /?

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

GENPART BYGGETILLADELSE. 27. februar /KV. Sten Jensen Langelinie Odense M. etablering af toiletrum i stueetagen ODENSE BYRAD

GENPART BYGGETILLADELSE. 27. februar /KV. Sten Jensen Langelinie Odense M. etablering af toiletrum i stueetagen ODENSE BYRAD ODENSE BYRAD GENPART Odense Slot, indgang E Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Telefon (09) 13 13 72, lokal 2427 ODENSE MAGISTRAT. 2. AFDELING BYGNINGSVÆSENET Sten Jensen 5230 Odense M Dato Bgs. nr. 27. februar

Læs mere

7. 4. Byggetilladelse. GENPART Odense, den 1 1 JUNI ga. 19* maj opførelse af carport. hr* brandinspektør j e Eeghola Eddavanget 5

7. 4. Byggetilladelse. GENPART Odense, den 1 1 JUNI ga. 19* maj opførelse af carport. hr* brandinspektør j e Eeghola Eddavanget 5 ODENSE BYRÅD GENPART Odense, den 1 1 JUNI 1971 ODENSE MAGISTRAT. 2. AFD. Ådr.: Odense Slot, Nørregade 36-38.5000 Odense TELEFON (09) 14 15 14 /kmk3 Byggetilladelse Byggesag J. nr. Ejendommen 551/1971 3,

Læs mere

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A BBR. nr. Byggesag Beliggenhed ^7U Lb. nr. 31V& QtS Mtr. nr. a.e>é Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A Bopæl * / / t *) Anmelder.Oi/vifMg "fex, 4c>fv. Bopæl Anm.

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

...,...m..~ W.&22Æ. m. 28 L. ri 5%. -*.,...(J^^^ 'Z,t>~nSS. ^/ 19^f Q^^JSLMLJ2. IZib 19 $ - Lyngby-Taarbæk kommune

...,...m..~ W.&22Æ. m. 28 L. ri 5%. -*.,...(J^^^ 'Z,t>~nSS. ^/ 19^f Q^^JSLMLJ2. IZib 19 $ - Lyngby-Taarbæk kommune v'~:r&r:?>^ -..vct r**y,r- rftrr^~^'^.., rw^.'^^w-vf"' W.&22Æ. Lyngby-Taarbæk kommune r 5%. ^^oémønflrølr. nr Å^J^Å^ VSQ&.-\^&JML VéfkodQ..:.,^JL/^ ;...: Elendoms-nr EjeBdoms^nr/...&^...^.Z..!!?...'!r.

Læs mere

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 15/37218 Indsendt af Ebba Merete Bech Højmarksvænget 78 8600 Silkeborg E-mail: fskovbo@hotmail.com Telefon 20848805 Indsendt: 16-10-2015 00:04 Ansøgningsnr.:

Læs mere

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune.

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune 841,0 Rønde MODTAGET Syd 17-08-2015 d j yorle Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggeriets adresse: 5, VESTr,0 {Ej g Matr Nr 28 D Ejerlav: Undertegnede ansøger eller ejer erklærer

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT,

O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT, A R fc A J ^ 2 ^ ^ j EJOS. NR. a ZC> 7-8 ' MATR.! NR. < ; L m a %r e : b æ k VEJ 06 HUS NR. & L - L A M D E V E 3 7 0 7 3^ M*- a c g / g - o. - O P F Ø R ^ L ^ a f CF^R.P0RT, - A T V A N O F R A T A 6

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage

Udfyldes af kommunen. Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 50 00 Kommunens navn og adresse Syddjurs Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato MODTAGET Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Borgerservice

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Skal du bygge? TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger under 35 m 2 (20 m 2 for rækkehus) i parcelhusområder, sommerhusområder og tæt/lav bebyggelse TEAM BYGGESAG Hej! I denne

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer BLAABJERG KOMMUNE Sagsomslag Udskrevet: 09-08-2004 Sag SagsID 286928 Kommune 553 Bibliotek DokAjour Sagsdato 09-08-2004 Sagsindhold Skru ved sommerhus, Hjelme vej 51/011892 Sagspart Jørn Bjerrre Sagsansvarlig

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Rasmussen. Odense SV. på betingelse af, at omstående særlige vilkår samt de på side 4 anførte almindelige forudsæhfinger og betingelser overholdes.

Rasmussen. Odense SV. på betingelse af, at omstående særlige vilkår samt de på side 4 anførte almindelige forudsæhfinger og betingelser overholdes. ODENSE BYRÅD ODENSE MAGISTRAT. 2. AFDELING BYGNINGSVÆSENET GENPART Adresse: [] ODENSE SLOT, indgange Nørregade 36-38, 5000 Odense tlf. (09) 14 15 14 Ledelse og administration (indl. af byggesager, ekspedition

Læs mere

Husnr: Vejnavn: Skovsbovej. Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vejkode: " "I "I "II

Husnr: Vejnavn: Skovsbovej. Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vejkode:  I I II Vejnavn: Skvsbvej Husnr: 36 Vejkde 7131 Sag: Ny tagknstruktin/udnytte 1. sal/m. disp. Husnr: 11111111 36 Vejkde: ndex: 111111111111 7131 " " " " 0154 SAGSNR: 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 29/09-00

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal.

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal. Kjellerup kommune J. nr. 2-4-10b-B-13-88 6'. BYGGESAG Landbrug. Ejendoms nr. 01690-1 vej kode 3165 Ejendommens matr. nr. 10b Hinge by, Hin^ge Beliggenhed Hingeballevej 8 Lokalplan nr. Bypl.vedt. nr. Møde

Læs mere

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr.

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr. Vinderup kommune Teknisk forvaltning 7830 Vinderup Tlf. nr. (07) 44 16 00 BYGNINGSANMELDELSE INDGÅET - 4 AUS. 1975 Vinderup kommune Ejendommens matr. af Sjornlcjær, Sevel sogn beliggende (gade eller vej

Læs mere

Husnr: Vejnavn: Odensevej. Vejkode Sag: Husnr: 1I1I Index: Vejkode: 1111 IIII IIII

Husnr: Vejnavn: Odensevej. Vejkode Sag: Husnr: 1I1I Index: Vejkode: 1111 IIII IIII Vejnavn: Odensevej Husnr: 37 Vejkode 5737 Sag: Husnr: 1I1I 1111 37 Vejkode: Index: 1111 IIII IIII 5737 111111111111 0045 SVENDBORG BYONINOSINSPEKTORAT Byggesag nr. ;;; ;Z 19 ~ ;z: 6J. ~4 nr..3'7 ~cj ~

Læs mere

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad)

Deklaråtion (foreløbige Betingelser for Anbringelse af Vandklosetter i Svendborg Købstad) /o Deklaråton (foreløbge Betngelser for Anbrngelse af Vandklosetter Svendborg Købstad) Undertegnede ntn Ejendom Matr. Nr. ønsker at ndrette Stk. Vandklosetter / c '

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

BBR-oplysninger om byggearbejder uden krav om anmeldelse eller tilladelser - enfamiliehus

BBR-oplysninger om byggearbejder uden krav om anmeldelse eller tilladelser - enfamiliehus Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Kontaktperson Navn Telefon E-mail Dato Sagsidentifikation - KLE 02.00.20G01 5 708410 039287 BBR-oplysninger om byggearbejder uden krav

Læs mere

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100 6S2&# Byggeriets art: E3\ BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus) Tidligere bebygget areal Nyt bebygget areal Nedrivning, areal SAMLET FREMTIDIG BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus)

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Husnr: Vejnavn: Gartnerhøj. Vejkode. Sag: Tilbygning til carport. Husnr: Index: Vejkode:

Husnr: Vejnavn: Gartnerhøj. Vejkode. Sag: Tilbygning til carport. Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Gartnerhøj Husnr: 4 Vejkode 2082 Sag: Tilbygning til carport Husnr: 111111 4 Vejkode: 111111111111 2082 Index: 111111111111 0148 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 05/11-99 SIDE 1 ARKIVLISTE

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Ibrugtagningstilladelse

Ibrugtagningstilladelse ^**m «* ^W* i# O Mi ØLSTYKKE KOMMUNE Bygningsinspektoratet 3650 Ølstykke Tlf. (03) 17 84 27 Ibrugtagningstilladelse Hr. Ove Jansen«Harpevej 8, 365o Ølstykke. Byggeaag8nummer Byggetilladelsens dato 6830

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Indretning a f beboelse i tagetage, Klokkebo 29

Indretning a f beboelse i tagetage, Klokkebo 29 T E K N S K F O R V A L T N N G Lars Fini Kappel Klokkebo 29 9210 Aalborg SØ BY & MLJØ Vesterbro 14 Postboks 765 9100 Aalborg Telefon 9931 3131 Telefax 9931 2322 CVR-nr.:52 03 3012 www.aalborg.dk Dato

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. opførelse af ny etageejendom, Vestergade 12A, Sæby

Høringsnotat. Vedr. opførelse af ny etageejendom, Vestergade 12A, Sæby Høringsnotat Vedr. opførelse af ny etageejendom, Vestergade 12A, Sæby Ansøgning har været i naboorientering og partshøring ved ejere og lejere af Vestergade 8A, B, C og D, Vestergade 9, 10, 11 og 14 samt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008 HAVNSØ BY, FØLLENSLEV, 8AG Ejer: Ansøger på vegne af ejer: Borretoften 22 Borretoften 22 4270 Høng 4270 Høng Ansøgning

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Næstved Kuiiitiiuiiu Teknisk Forvaltning Afsendtd. Oplyses ved henvendelser. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer.

Næstved Kuiiitiiuiiu Teknisk Forvaltning Afsendtd. Oplyses ved henvendelser. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer. i^ i^ u jt N i (^Gi (h ^ l a k-lexjk^i M6f Næstved Kmmune Teknisk Frvaltning Brgede 2 47 Næstved Næstved Kuiiitiiuiiu Teknisk Frvaltning Afsendtd. ^.V pi Ansøgerens navn g adresse Ejendm snum m er Bygn.

Læs mere

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse)

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den Skødehavers navn og adresse I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) By/kvarter Nr. Etage Side

Læs mere