Kommuneplantillæg KP for omfartsvej syd om Aars. August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg KP for omfartsvej syd om Aars. August 2013"

Transkript

1 Kommuneplantillæg KP for omfartsvej syd om Aars August 2013

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om kommuneplanen... 4 Planens baggrund og formål... 6 Andre planinteresser... 8 Anden planlægning og lovgivning Retningslinjer og redegørelse: Vedtagelsespåtegning Yderligere information:

4

5 Indledning Kommuneplantillæg KP omhandler etablering af en omfartsvej syd om Aars. Omfartsvejen skal fungere som aflastningsvej for trafikbelastningen i midtbyen, sikre byudviklingen syd for byen og sikre forbedret adgang til erhvervsområderne i den vestlige del af byen. I medfør af lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24/09/2009) og i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) (BEK nr af 15/12/2010) samt bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 936 af 24/09/2009- miljøvurderingsloven) er der i forbindelse med kommuneplantillægget udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport for det konkrete anlægsprojekt. Den miljøvurdering, der følger af VVM-reglerne, tilgodeser stort set kravene til en miljøvurdering af kommuneplantillægget, hvorfor miljørapporten er udarbejdet som en integreret del af VVM-redegørelsen. Miljøvurderingsloven indeholder dog også et krav om høring af berørte myndigheder i forbindelse med fastlæggelsen af undersøgelsesindholdet. Der skal derudover tilvejebringes et overvågningsprogram og en sammenfattende redegørelse. Indledende debat Der har været indkaldt forslag og ideer til planlægningen efter planlovens krav om forudgående offentlig høring i perioden fra den 2. maj til 30. maj Det er sket med udgivelsen af en debatfolder, hvori der blev redegjort for planlægningens hovedspørgsmål. Der har endvidere været afholdt borgermøde d. 22. maj 2012 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Vesthimmerlands Kommune modtog 13 høringssvar, der har været fremlagt for Byrådet og er indgået i den videre planlægning. På denne baggrund har Byrådet besluttet, hvilke alternativer i forbindelse med omfartsvejens forløb og hvilke miljøspørgsmål, der skal belyses i VVM-redegørelsen. 2. offentlighedsfase Anden offentlighedsfase blev afholdt i perioden fra den 3. oktober november I forbindelse med offentlighedsfasen blev der afholdt borgermøde i Messecenter Vesthimmerland i Aars den 24. oktober Der blev modtaget 8 høringssvar i perioden, som har været fremlagt for Byrådet. Dette har givet anledning til fremsættelse at et nyt forslag til vejføring for en ny omfartsvej syd om Aars: Forslag 2. Den supplerende høringsrunde blev afholdt i perioden fra den 25. marts maj Der blev modtaget 8 høringssvar,som sammen med forvaltningens indstilling blev fremlagt for byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. 3

6 Om kommuneplanen Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet har dog mulighed for at modsætte sig byggeri og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen forpligter derimod Byrådet til at arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal fremme tiltag, som er i overensstemmelse med planen. Det skal ske ved administration af planlovens bestemmelser om landzone samt administration af anden lovgivning herunder bl.a. natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivning. Ønsker Byrådet at ændre på kommuneplanen, kan det ske ved at udarbejde et tillæg til planen med de procedurer, som planloven fastlægger for udarbejdelse af kommuneplaner, jf. planlovens 23C. Retsvirkninger I henhold til planlovens 24 skal der oplyses om indholdet af lovens 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg. 12 stk. 3 angiver, at Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 4

7 Klageadgang efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget Når et kommuneplantillæg og tilhørende miljørapport er endeligt vedtaget, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis du mener, at der er truffet beslutninger i strid med lovgivningen. Det vil sige, at du kun kan klage over retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål er bl.a.: om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv. om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan, kommuneplan og den regionale udviklingsplan om planloven, den regionale udviklingsplan og kommuneplanen er fortolket korrekt om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt Klager over en afgørelse har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Skriftlig klage skal indgives til: Vesthimmerlands Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Himmerlandsgade Aars Eller på E-postadressen: Vesthimmerlands Kommune sender herefter klagen og sagens akter videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger, regnet fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Yderligere information kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Ønskes et spørgsmål prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af planen. 5

8 Planens baggrund og formål Aars er præget af stor trafikbelastning i midtbyen og på indfaldsvejene øst for byen. Hertil kommer, at der er behov for at forbedre adgangen til erhvervsområderne i den vestlige del af byen. Det forventes endvidere, at byens udvikling vil medføre en øget trængsel og dermed stigende fremkommelighedsproblemer på vejnettet. For at sikre en langtidsplanlægning for byudviklingen og trafikafviklingen foreslås det, at der planlægges for en omfartsvej syd om Aars fra Roldvej til Holmevej syd for Havbro samt en fordelingsvej fra omfartsvejen vest om byen til Løgstørvej. Figur 1. Trace for den vedtagne vejføring for en omfartsvej syd om Aars. Planlægningen af en omfartsvej syd om Aars har været en fremadskridende proces, hvor vejforløbet løbende er blevet tilrettet i henhold til plan-, natur- og miljøforhold mv. I offentlighedsfasen blev der kun foreslået én vejløsning ud over 0-alternativet, da vejen, ved en afvejning af hensynet til nærliggende beboelser og natur, kultur og landskabsforhold, blev foreslået til at forløbe som forslag 1. Der var således ikke et 2. alternativ til vejplacering ud over 0- alternativet, hvor trafikken fortsat ledes igennem Aars. I offentlighedsfasen fremkom der bemærkninger fra 2 naboer og Danmarks Naturfredningsforening omkring det uheldige i at forslag 1 til vejføringen løber parallelt på og tæt ved Herredsbækken på et længere stykke, samt at det samlede vejforløb krydser bækken 3 steder. Det har betydet, at Vesthimmerlands 6

9 Kommune har udarbejdet endnu et forslag til en vejføring for omfartsvejen syd om Aars: Forslag 2. Forslag 2 fremgår sammen med forslag 1 af fig. 1. Omfartsvejens linjeføring og udformning Projektet omfatter etablering af Forslag 2, en omfartsvej syd om Aars fra Roldvej, ved Rasdalvej i øst til Holmevej syd for Havbro i vest. Der er tale om et vejforløb på ca. 9,8 km. Vejen udformes som en 2-sporet vej med en køresporsbredde på 3,5 m, kantbane på 0,5 m og rabat i begge sider på 1,5 m. Omfartsvejen vil bl.a. skulle krydse Aggersundvej, Gislumvej, Himmerlandsstien og Morumvej. For at højne trafiksikkerheden vil krydsningen med Aggersundvej og Gislumvej blive udformet som en rundkørsel. Tilkørselsveje etableres ved omfartsvejens østlige og vestlige del. På de vestligste ca. 3,7 km mellem Holmevej og den nye fordelingsvej samt på de østligste ca. 2,4 km mellem Aggersundvej og Roldvej - anlægges 2 enkeltrettede cykelstier langs vejen med en bredde på 2 m. På de midterste ca. 3,7 km af omfartsvejen anlægges der på nordsiden en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 3 m. Cykelstien adskilles fra omfartsvejen af en støjvold med en højde på 2 m. Fordelingsvej I tilslutning til omfartsvejen etableres en fordelingsvej, der skal forsyne den vestlige del af Aars by. Vejtilslutningen skal ske syd for Stenildvad, og fordelingsvejen skal forsyne erhvervsområdet, planlægningsområdet syd for Løgstørvej samt Stenildvad området. Fordelingsvejen anlægges med en 7 m bred kørebane samt en støjvold og en 3 m bred dobbeltrettet cykelsti øst for vejen. 7

10 Andre planinteresser Ved planlægning af omfartsvejen er der udover de vejtekniske hensyn indgået en række forskellige hensyn til landskab, natur, miljø, infrastruktur samt den nuværende og fremtidige arealanvendelse, der vil blive berørt af omfartsvejen. Det er gjort med ønsket om at efterlade de tilknyttede interesser til for eksempel landskab, planlægning, geologi, befolkning, natur og kultur så upåvirkede som muligt. Regional Udviklingsplan Omfartsvejen er i overensstemmelse med den vedtagne Regionale Udviklingsplan 2012 for Region Nordjylland Hele Nordjyllands plan for fremtiden. Byudvikling og boliger Etablering af en sydlig omfartsvej er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 samt udviklingsplanen for Aars. Udviklingsplanen har bl.a. til sigte at sikre god trafikafvikling i byen som helhed samt at sikre den fornødne aflastning af vejnettet i midtbyen. Omfartsvejen har endvidere som formål at knytte udviklingen af et nyt byområde sammen med det øvrige vejnet samt sikre områdets forsyning generelt. Stinet Omfartsvejen krydser en regional cykelrute, Himmerlandsstien. Stierne langs den nye omfartsvej og fordelingsvej sikrer en sammenhæng med de eksisterende stier i området. Interesser i det åbne land Arealerne, som omfartsvejen forløber igennem, er i Kommuneplan 2009 udlagt som jordbrugsområder, naturområder og økologiske forbindelser, som vist på kortet med arealinteresser side 10. Området er karakteriseret ved mange mindre naturområder, som vejforløbet krydser flere steder, hvorfor der skal etableres faunapassager. Sikring af de økologiske forbindelsers funktionalitet sker ved etableringen af vådpassager med dobbeltsidige banketter som vil sikre passagen for odder og padder. Der etableres som minimum faunapassager ved krydsningen med Gundestrupgrøften, Borremosegrøften, Gislum Bæk, Herredsbæk og Trend Å. Specielt skal sikres passagemuligheder i området mellem Trend Å og Herredsbæk. Landskab En æstetisk og landskabelig tilpasning til omgivelserne er af betydning for landskabskarakteren. Der er ved planlægningen af vejen lagt vægt på en nøje afvejning af landskabelige, kulturelle og naturmæssige påvirkninger ved et nyt vejtracé. Den foreslåede placering er vurderet at være den løsning, der samlet set påvirker landskabsbillede, kulturarv og naturinteresser mindst. Omfartsvejens indpasning i landskabet vil ved detailprojekteringen af vejen ligeledes blive prioriteret således at marker, tilstødende vejskel og vejanlæg kommer til at fremstå harmonisk. Omfartsvejen forløber ikke i udpegede områder med særlig landskabelig værdi, større sammenhængende landskaber, geologisk værdifulde områder eller værdifulde kulturmiljøer. 8

11 Fortidsminder og arkæologi På grund af tidligere betydningsfulde fund af fortidsminder i området, vil planlægningen af vejen ske i tæt kontakt med Vesthimmerlands Museum. Omfartsvejen vil gennembryde jorddiger flere steder. Der er i planlægningen taget mest muligt hensyn til digerne, så færrest mulige diger påvirkes af den kommende vej. Hvis der i anlægsfasen dukker fortidsminder op skal Vesthimmerlands Museum straks underrettes, fundene skal undersøges, og der skal tages stilling til, hvordan påvirkninger undgås. Jordforurening Der er ikke registreret jordforureninger på vidensniveau 1 eller 2 på det areal, hvor omfartsvejen skal anlægges. Jord fra vejarealer betragtes som lettere forurenet og bør i videst muligt omfang bruges til indbygning i den nye vejanlæg. Ejendomsforhold I samarbejde med Jordbrugskommissionen vil der blive tilstræbt gennemført en frivillig jordfordeling for at begrænse generne for de berørte landmænd. Figur 2. Arealinteresser i henhold til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. 9

12 Anden planlægning og lovgivning Der kræves dispensation eller tilladelser i henhold til naturbeskyttelsesloven, skovloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven og museumsloven, før der kan ske ændringer i tilstanden for områder, der er omfattet af disse love. VVM-redegørelse og miljørapport Vejprojektet indebærer, at der skal gennemføres en vurdering af virkningen på miljøet (VVM), samt at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en miljøvurdering af planforslaget, inden Byrådet eventuelt kan meddele en VVM-tilladelse. Kravene til en miljørapport efter miljøvurderingsloven er stort set dækket af VVM-reglerne. Miljøvurderingsloven stiller dog yderligere krav om, at der skal tilvejebringes et overvågningsprogram. Overvågningen sigter på at vurdere, om de foreskrevne tiltag om begrænsning af miljøpåvirkningerne har den ønskede effekt. VVMredegørelse og miljørapport er sammenfattet i samme miljøvurdering i VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. De miljømæssige påvirkninger ved etablering af en omfartsvej syd om Aars er vurderet og sammenlignet med et andet alternativ; forslag 1 samt et 0-alternativ. 0-alternativet er det eksisterende vejnet uden etablering af nye veje. Samlet set er det vurderet, at forslag 2 påvirker miljøet mindre end forslag 1. Bl.a. skærer forslag 1 til omfartsvejen Herredsbækken 3 steder, hvor forslag 2 omkring Herredsbækken er flyttet så bækken kun skæres et sted. Forslag 1 har ligeledes et længere parallelt forløb med Herredsbækken syd for Stenildvad og Pisselhøj, hvor forsalg 2 syd for tilslutningen til fordelingsvejen kun skærer Herredsbækken én gang, forholdsvist vinkelret på bækkens forløb. Den nye linjeføring for forslag 2 har desuden et kortere forløb igennem de beskyttede naturområder end forslag 1. 0-alternativet vil ikke påvirke naturen syd for Aars, men vil heller ikke løse trafikbelastningen i Aars. Forslag 2 til linjeføringen for omfartsvejen har en længde på ca. 9,8 km. Fordelingsvejen har en længde på ca. 2,4 km, i alt ca. 12,2 km. Forslaget til linjeføring er vist på oversigtskortet side 15. Trafikal vurdering Den trafikale vurdering bygger på trafiktællinger udført af Vesthimmerlands Kommune. På baggrund af disse trafiktællinger er der lavet en fremskrivning af trafikken frem til år 2022 under forudsætning af en gennemsnitlig vækst på 25 % svarende til en årlig stigning på 1,73 %. Omfartsvejen vurderes at give en bedre trafiksikkerhed, da en stor del af trafikken ledes uden om Aars by og ned på omfartsvejen. Samlet set vurderes de trafikale forhold at blive forbedrede i forhold til 0-alternativet. Landskab Der er foretaget en landskabsanalyse af området. Landskabet omkring Aars er et morænelandskab fra sidste istid. Den vestlige del af omfartsvejen rækker ind i et landskab med dødishuller, der er dannet ved afsmeltning af istidens gletchere. Der er ved planlægningen af vejen lagt vægt på en nøje afvejning af landskabelige, kulturelle og naturmæssige påvirkninger ved et nyt vejtracé. Samlet set vurderes vejtraceet at have en moderat påvirkningsgrad. 10

13 Kulturarv Den planlagte omfartsvej og fordelingsvej kommer ikke i konflikt med udpegede kulturmiljøer og kulturarvsarealer, fredede fortidsminder eller disses beskyttelseslinjer. Enkelte steder vil vejtraceet skulle gennembryde beskyttede jorddiger. Der skal foreligge en dispensation fra Vesthimmerlands Kommune til bortgravning af disse, inden vejarbejdet kan påbegyndes på disse strækninger. Påvirkningsgraden af de beskyttede jorddiger vurderes som værende moderat. Natur, flora og fauna Naturforholdene og herunder plante- og dyrelivet er beskrevet på baggrund af eksisterende oplysninger samt gennemførte feltbesigtigelser i foråret Kortlægningen af naturforholdene er gennemført inden for en undersøgelseskorridor på ca. 500 m omkring det planlagte vejtracé for omfartsvejen syd for Aars. Naturområderne er undersøgt specielt med hensyn til forekomsten af særligt værdifulde naturtyper, plantesamfund, og særlige plante- og dyrearter samt forekomsten af økologiske korridorer i landskabet. Plante- og dyrelivet er specifikt undersøgt med hensyn til forekomsten af særlige arter, som nationalt er sjældne, rødlistede eller fredede samt for arter, der internationalt er omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det er vurderet, at visse 3 områder vil blive negativt berørt primært som følge af arealbeslaglæggelsen til tekniske anlæg, samt at funktionaliteten af de udpegede økologiske forbindelser vil blive berørt som følge af, at vejen vil udgøre en barriere for især odderens frie bevægelighed mellem fødesøgnings- og yngleområder samt spredningen fra et vandløbssystem til et andet. Forringelsen af funktionaliteten af de berørte naturområder og økologiske forbindelser forventes at være af en størrelsesorden således, at det anses for nødvendigt at iværksætte visse forholdsregler til at imødegå forringelserne. Sikring af de økologiske forbindelsers funktionalitet sker ved etableringen af vådpassager med dobbeltsidige banketter som vil sikre passagen for odder og padder. Der etableres som minimum faunapassager ved krydsningen med Gundestrupgrøften, Borremosegrøften, Gislum Bæk, Herredsbæk og Trend Å. Specielt skal sikres passagemuligheder i området mellem Trend Å og Herredsbæk. Rekreative interesser De rekreative interesser er kortlagt ved hjælp af bl.a. kommuneplandata. De rekreative interesser i området udgøres af to cykel- og vandrestier, Himmerlandsstien og Hvalpsund-Nibe Stien. Himmerlandsstien føres i en tunnel under omfartsvejen. Hvalpsund-Nibe Stien vil blive påvirket ved fordelingsvejens tilslutning til Løgstørvej. Dette opvejes dog af den trafikale aflastning af midtbyen til gavn for stisystemernes passage af Aars by. Påvirkningen vurderes derfor samlet set som positiv. Fredninger Der er ingen fredninger inden for traceet for den kommende omfartsvej. 11

14 Landbrugsinteresser Omfartsvejen syd om Aars løber igennem jordbrugsområder og naturområder. I forbindelse med planlægning af vejen har der være holdt møder med lodsejere, der kan blive berørt af en kommende omfartsvej. Det er målet at lave frivillige jordfordelinger i det omfang, det overhovedet er muligt. Påvirkningen af landbrugsinteresserne er moderat. Jordbundsforhold Jordbundsforhold er beskrevet ved hjælp af jordartskortet fra GEUS. Anlægsarbejderne vedrører kun de øverste få meter af jorden. Påvirkningsgraden af jordbundsforholdene vurderes som lille. Drikkevandsinteresser Forslag 2 til linjeføring for den planlagte omfartsvej og fordelingsvejen til det vestlige Aars ligger i et område med drikkevandsinteresser. Linjeføringerne berører ikke nitratfølsomme indvindingsområder eller indvindingsoplande til almene vandværker. Da vejarbejderne vil foregå i de øverste jordlag, vurderes påvirkningsgraden af de dybereliggende grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes drikkevand, som ubetydelig/ingen. Overfladevand I forbindelse med udledningen af overfladevand til recipienterne er det vurderet, at der for de fleste recipienters vedkommende vil være en potentiel risiko for en moderat påvirkning. Det forventes dog ikke, at udledningen vil medføre en generel forringelse af vandløbskvaliteten i forhold til målsætningen. Jordforurening Der er ikke konstateret jordforureninger inden for det planlagte vejtracé. Den samlede påvirkning vurderes som lille eller ubetydelig. Råstoffer og affald Etableringen af omfartsvejen og fordelingsvejen vil øge forbruget af råstoffer og affaldsfrembringelsen i anlægsfasen. Forbruget til omfartsvejen vurderes at udgøre ca. 3,3 % af indvindingen af sand, grus og sten i Region Nordjylland i 2011 jf. Danmarks Statistik. Påvirkningsgraden af råstofforbruget og affaldsfrembringelsen vurderes overordnet som lille. Emissioner og koncentrationer af luftforurenede stoffer Det vurderes at kvælstofbelastningen fra en kommende omfartsvej vil være ubetydelig i forhold til den generelle kvælstofbelastning fra området, og at en del af emissionen flyttes ud af tæt beboet område. Det vurderes, at der ikke er nogen væsentlig forskel i udledningen af emissioner mellem de to linjeføringsforslag og 0-alternativet. Påvirkningsgraden ved Forslag 2 vurderes som lille/ubetydelig. Støj Beregninger viser for forslag 1, at trafikken ikke vil medføre en støj der overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på L den = 58 db(a). Dette er en korrektion af støjberegningerne for forslag 1, der var fremstillet i offentlighedsfasen. Støjberegningerne er korrigerede, da det planlagte vejforløb omkring Holmevej efterfølgende er sænket en anelse, og fordi der ved en bolig på Holmevej bl.a. ikke var blevet taget højde for nogle nedrevne bygninger. Efterfølgende beregninger, har vist at støjen ved boligen på Holmevej 105 er på L den = 55,9 db(a) hvilket 12

15 er under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Forslag 2 til linjeføringen for omfartsvejen overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på L den = 58 db(a) ved en bolig på Nyrupvej 2. Her vil støjreducerende asfalt, støjskærm eller støjvold kunne dæmpe støjen til under den vejledende grænseværdi. Lys Forholdsvis få ejendomme vil blive direkte generet af lys fra omfartsvejen og fordelingsvejen. Påvirkningen af miljøet vurderes samlet som lille/moderat. Manglende viden og usikkerheder Trafikfremskrivningerne er behæftet med usikkerheder som afhænger af perioden, der fremskrives. Der ligger ligeledes en usikkerhed i forhold til, hvor stor en trafikmængde der vil kunne flyttes over på de nye veje. Overvågningsprogram Eventuel påvirkning af moseområder med tuedannende star skal overvåges ved jævnligt tilsyn både i anlægsfasen og i driftsfasen. I driftsfasen kan dette eventuelt foretages som en del af kommunens almindelige tilsyn med naturområder. De økologiske forbindelsers funktionalitet til sikring af passagen for odder og padder skal overvåges efter anlægsfasen. Dette kan eventuelt foretages i forbindelse med kommunens almindelige tilsyn med naturområder. Herudover vil overvågningen bestå i, at Vesthimmerlands Kommune følger udviklingen af trafikken på omfartsvejen, fordelingsvejen og det tilstødende vejnet. 13

16 Retningslinjer og redegørelse: Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinje om planer for nye vejanlæg og udvidelse af eksisterende vejanlæg samt retningslinje om hensyntagen til andre arealinteresser i Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Særligt for omfartsvejen syd om Aars gælder: Der udlægges et areal til etablering af omfartsvej og forbindelsesvej henholdsvis syd og vest om Aars by, som det fremgår af oversigtskortet. Oversigtskort med forslag 2 til linjeføring. Redegørelse 2.1.3: Retningslinjen vedrører etablering af omfartsvej syd om Aars samt etablering af forbindelsesvej fra omfartsvejen i Stenildvad til Løgstørvej vest om byen. Der må inden for det fastlagte areal ikke etableres bygninger, anlæg, beplantning eller andet, som kan hindre etablering af vejanlægget. 14

17 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg KP til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er vedtaget af Byrådet den 28. august Knud Kristensen / Mogens Kristensen Borgmester Kommunaldirektør Yderligere information: For yderligere information henvises til kommunens hjemmeside under Politik eller på adressen: Har du brug for at kontakte administrationen kan spørgsmål vedr. vejforløb rettes til: Sektionsleder Jørgen Kristensen, mail: tlf.: Spørgsmål vedr. planproces rettes til: Planlægger Merete Bach Hansen, mail: tlf.:

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21.

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21. Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013 Projektnummer 1321100143 Projektleder Rådgiver Udarbejdet af Birgitte

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab.

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab. Kommuneplantillæg nr. 13 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Omfartsvej ved Ørum Højkildevej Nørremarksvej ØRUM Ørumvej Forslag Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum Tlf.: 79 75

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til Ny forside - i forbindelse med indberetning af kommuneplantillæg nr. 1 blev kun de tre nye rammer indberettet i plansystemet. Nu indberettes alle rammer der er dækket af kommuneplantillægget. Høringen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars Kirsten & Frits Jensen Nyrupvej 14 9600 Aars nyruphuset@live.dk Dato: 21. juli 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-31442 Dokumentnr.: 820-2015-173426 Sagsbehandler:

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan Ejer, indsigere og andre med retlig interesse PL 31, stk. 1, jf. 25 og 26, stk. 1. Sag: 2016/13400 009 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn Ejendomme og Erhverv Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 03. maj 2016

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-14 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 29. OKTOBER 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 40.O.02 - Skole, idrætsanlæg og institution

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.012 for Nymarksminde Farm Park Aalborg Byråd godkendte den 8. september 2014

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Thorupvej 66, Aggersund, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Thorupvej 66, Aggersund, 9670 Løgstør Anders Hundahl Thorupvej 66 Aggersund 9670 Løgstør Dato: 16. januar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-2150 Dokumentnr.: 820-2017-14120 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013.

Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars. Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013. Supplerende høring forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for omfartsvej syd om Aars Høringsrunde fra 25. marts til 21. maj 2013 Bilag 1-11 Vesthimmerlands Kommune - VVM-redegørelse og miljørapport

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør Isabel Maria Oliveira Alves Bang Haugårdsvej 23 Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 23. november 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54362

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015 VVM-tilladelse for Hønsinge Omfartsvej Marts 2015 Titel: VVM-tilladelse for Hønsinge omfartsvejvvmtilladelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse.

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse. 6 2013 Status Vedtaget Plannavn 6 2013 Dato for offentliggørelse af forslag 6. november 2013 Startdato, Offentlighedsperiode 6. november 2013 Slutdato, Offentlighedsperiode 1. januar 2014 Dato for vedtagelse

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Screening for Miljøvurdering Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Juni 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Revision af skovrejsningstema i områderne omkring Holmehave og Borreby kildepladser

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere