DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010"

Transkript

1 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og sendes til undervisningsministeriet til orientering. Studieordningen er ændret: udgave af studieordningen udgave med opdeling i 5 indholdsområder og fælles faglige moduler udgave med nyt modul i PD i Specialpædagogik udgave med nye moduler i PD i Matematik udgave med nye moduler i PD i Dansk som andetsprog og PD i Undervisning i læsning og matematik for voksne - (læsevejlederuddannelsen for erhvervsskolerne (modul 8,9,10) udgave revideret ud fra den danske kvalifikationsramme 2008 og ny karakterskala. srevision af obligatoriske moduler, PD i Voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning (nyt navn: PD i Voksenlæring), PD i Pædagogisk arbejde (3 nye moduler om Børns sprogtilegnelse) og ny PD i Naturfagenes didaktik. Nedlæggelse af 27 moduler, herunder én uddannelsesretning: PD i Natur- og friluftspædagogik udgave med revision af PD i Medier og kommunikation og nyt fælles fagligt modul om fagdidaktik og klasseledelse, PD i Idræt, PD i Pædagogisk arbejde (11,12,13), PD i Frie skolers tradition og pædagogik indskrevet udgave med tilpasninger til den ny prøvebekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 782 af 17/08/2009) i Kap (gældende) 3. udgave med nye moduler i PD i læsning og skrivning, PD i projektledelse og organisationsudvikling, PD i Undervisning i læsning og matematik for voksne samt nyt fællesfagligt modul om kommunikation. Side 1

2 INDHOLD Kapitel 1. Indledning... 3 Kapitel 2. Uddannelsen og uddannelsesretningerne... 3 Kapitel 3. Uddannelsens opbygning og omfang... 3 Kapitel 4. Uddannelsens varighed og betegnelse... 4 Kapitel 5. Adgangsforudsætninger... 5 Kapitel 6. Det obligatoriske modul: Videnskabsteori og pædagogik... 5 Kapitel 7. Det obligatoriske modul: Afgangsprojektet... 6 Kapitel 8. De enkelte uddannelsesretninger med tilhørende faglige moduler... 8 FÆLLES FAGLIGE MODULER... 8 Modul a: Pædagogisk udviklingsarbejde... 8 Modul b: Skriftlig fremstilling og formidling... 9 Modul c: Evaluering i organisationer Modul d: Fagdidaktik og evaluering Modul e: Konflikthåndtering som kulturkompetence Modul f: Konfliktløsning Modul g. Fagdidaktik og klasseledelse Modul f. Kommunikation UDDANNELSESRETNINGERNES 5 INDHOLDSOMRÅDER INDHOLDSOMRÅDE: Pædagogik, didaktik og social inklusion PÆDAGOGISK ARBEJDE Modul 1: Pædagogfaglige teorier og begreber Modul 2: Dannelse, etik og læring Modul 3: Institution og samfund Modul 4: Forandringsprocesser og projektledelse Modul 5: Pædagogik i forhold til udsatte grupper Modul 6: Dagplejepædagogik Modul 7: Dagplejepædagogen som voksenunderviser og vejleder Modul 8: Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling Modul 9: Børns sprogtilegnelse Modul 10: Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis Modul 11: Pædagogkompetencer og læreprocesser Modul 12: Pædagogkompetencer og dansk Modul 13: Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik Kapitel 9. Undervisnings- og arbejdsformer Kapitel 10. Prøver og bedømmelse Kapitel 11. Merit Kapitel 12. Dispensation Kapitel 13. Overgangsordninger Side 2

3 Kapitel 1. Indledning Den pædagogiske diplomuddannelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for bekendtgørelsen om de pædagogiske diplomuddannelser er bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne nr af 29. august 31. maj Studieordningen for de pædagogiske diplomuddannelser er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om de pædagogiske diplomuddannelser nr. 47 af 28. januar Den er gældende for alle institutioner, der udbyder diplomuddannelser godkendt af Undervisningsministeriet. Ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Dette samarbejde formidles gennem beslutninger truffet i Professionshøjskolernes rektorforsamling. Kapitel 2. Uddannelsen og uddannelsesretningerne Den pædagogiske diplomuddannelse er kompetencegivende. Den er en erhvervsrettet, erfaringsbaseret og forskningstilknyttet videreuddannelse for voksne med primært en mellemlang videregående uddannelse og erhvervserfaring. Den pædagogiske diplomuddannelse består af uddannelsesretninger med tilhørende faglige moduler og en række fælles faglige moduler, hvorfra der kan kombineres. Den pædagogiske diplomuddannelse indenfor en uddannelsesretning udgør ligesom det enkelte diplommodul et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der bygger på nationale og internationale forskningsresultater. Formålet med uddannelsen er at forbedre voksnes erhvervskompetence, personlige og faglige kompetence til at varetage pædagogiske funktioner i såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til et (professions)bachelorniveau og giver forudsætninger for videreuddannelse. Den er en videregående erhvervsrettet deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse efter bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. nr. 956 af 28. november Kapitel 3. Uddannelsens opbygning og omfang Den pædagogiske diplomuddannelse er en fleksibel tilrettelagt uddannelse, der er opdelt i fagligt afgrænsede moduler. For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse skal den studerende bestå mindst seks moduler, herunder det obligatoriske modul Videnskabsteori og pædagogik. Uddannelsen afsluttes med modulet Afgangsprojektet, hvor den studerende skal dokumentere at have opnået niveauet for uddannelsen. Side 3

4 Uddannelsen tilbydes som deltidsundervisning eller som heltidsundervisning efter lov om åben uddannelse. Den pædagogiske diplomuddannelse er normeret til 1 studenterårsværk, det vil sige en heltidsstuderendes arbejde i 1 år svarende til 60 ECTS points (European Credit Transfer System). Som heltidsuddannelse består den af ét semester med 27 ECTS-points og sidste semester med 33 ECTSpoints. Det obligatoriske modul Videnskabsteori og pædagogik (jf. kapitel 6) er fælles for alle pædagogiske diplomuddannelsesretninger. Det har et omfang på 9 ECTS point svarende til seks studieuger på heltid. Afgangsprojektet er et modul, der er ensartet beskrevet for alle uddannelserne (jf. kapitel 7). Den studerendes valg af emne og / eller problemstilling godkendes af den enkelte udbyderinstitution. Det har et omfang på 15 ECTS point svarende til 10 studieuger på heltid. Derudover består den pædagogiske diplomuddannelse for den enkelte studerende af fire faglige moduler, hver svarende til 9 ECTS points. For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal mindst to af de faglige moduler og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De to resterende faglige moduler kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og / eller fra rækken af de fælles faglige moduler. Vælges der moduler fra fire forskellige uddannelsesretninger og fælles faglige moduler, udstedes diplombevis uden retningsangivelse. De faglige moduler er beskrevet under den enkelte uddannelsesretning og under fælles faglige moduler (jf. kapitel 8). Kombination med andre diplomuddannelser Moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse kan kombineres med moduler fra diplomuddannelser med egen bekendtgørelse, til en fleksibel diplomuddannelse. Dette forudsætter at den studerende modtager rådgivning og vejledning fra den udbyderinstitution, hvor den studerende aflægger sin afsluttende opgave. Den personlige uddannelsesplan fastsættes af institutionen og udarbejdes sammen med og efter vejledning af ansøgeren. Jf. Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne nr af Enkeltstående moduler Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan søges og studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Kapitel 4. Uddannelsens varighed og betegnelse Uddannelsen vil normalt være tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den studerende skal afslutte afgangsprojektet senest 6 år efter påbegyndelsen af uddannelsen. Gennemførelse af den pædagogiske diplomuddannelse giver dimittenden ret til at anvende titlen PD efter sit navn som betegnelse for uddannelsen. Den engelske betegnelse er: Diploma of Education. Side 4

5 Kapitel 5. Adgangsforudsætninger Adgangen til uddannelsen er betinget af en gennemført uddannelse på niveau med en mellemlang videregående uddannelse som lærer, pædagog, tilsvarende (professions)bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Desuden skal den studerende, der optages på uddannelsen, have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelse af én af disse uddannelser. Ansøgere med andre forudsætninger kan på baggrund af udbyderinstitutionens rådgivning og vejledning samt konkret vurdering af uddannelse og joberfaring (realkompetencevurdering) skønnes at have de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere, der har gennemført en relevant videregående voksenuddannelse som fleksibelt forløb. Nogle af de faglige moduler kan forudsætte bestemte faglige forudsætninger. Det er den enkelte udbyder af de pågældende moduler, der vejleder den studerende med henblik på den studerendes vurdering af sine forudsætninger for at gennemføre det pågældende modul. Kapitel 6. Det obligatoriske modul: Videnskabsteori og pædagogik Det obligatoriske modul: Videnskabsteori og pædagogik, er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil. Dette modul vil ofte være det indledende modul for den studerende, der ønsker at gennemføre den pædagogiske diplomuddannelse, idet de øvrige moduler bygger på dette moduls indhold. Den studerende kan også vælge at gennemføre modulet parallelt med eller efter andre af uddannelsens moduler. Læringsudbytte Den studerende skal have faglige og personlige kompetencer til refleksion over pædagogisk teori og praksis. Dette opnås ved at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden indsigt i professionsrelevant videnskabsteori, forståelse for betydningen af sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af pædagogisk praksis og pædagogisk relevant viden, refleksion over sammenhænge og brudflader mellem pædagogisk teori og praksis, refleksion over forskning og undersøgelsesmetoder og deres videnskabsteoretiske implikationer. Færdigheder beskrivelse, evaluering og refleksion over løsning af pædagogiske opgaver, anvendelse af analytiske og kritiske tilgange til pædagogisk forskning, samt faglig og professionel viden, Side 5

6 analyse af bagvedliggende antagelser og begrundelser for pædagogisk teori og praksis, analyse og vurdering af pædagogisk virksomhed i spændingsfeltet mellem dannelses- og kompetenceforestillinger, samfundsændringer og magtudøvelse, analyse og vurdering af etiske problemstillinger i relation til de pædagogiske professioner. Kompetencer selvstændig deltagelse i afklarende kommunikation om almene pædagogiske vilkår, pædagogisk teori og konkret pædagogisk praksis, udvikling af eftertænksomhed i forhold til udvikling og implementering af ny pædagogisk viden og nye pædagogiske metoder, udvikling af generelle studiekompetencer. Pædagogikkens opgaver og betingelser under skiftende vilkår i det moderne samfund. Sammenhænge mellem fag, profession, professionalisering og vidensformer. Forestillinger om viden og videnskab og deres betydning for grundlæggende synspunkter på forholdet mellem udvikling, socialisering, læring og undervisning. Videnskabsteoretiske og fagpolitiske antagelser bag forskelle i fagforståelser og kundskabsbegreber. Pædagogisk teori, praksis og metode i videnskabsteoretisk belysning. Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder, deres videnskabsteoretiske implikationer og deres betydning for pædagogisk praksis. Sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik. Bedømmelse Institutionen vælger mellem enten En mundtlig prøve på grundlag af et skriftligt oplæg, som kan udarbejdes i gruppe. Der gives karakter efter 7-trin-skalaen ved intern bedømmelse. Eller: En bedømmelse af en individuel skriftlig opgave. Der gives karakter efter 7-trin-skalaen ved intern bedømmelse. Kapitel 7. Det obligatoriske modul: Afgangsprojektet Afgangsprojektet afslutter uddannelsen Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse. Den studerende formulerer et emne eller en problemstilling med tilknytning til det obligatoriske modul og de fire faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Den udbydende institution skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre hvilken pædagogiske diplomuddannelsesretning den studerende ved gennemførelsen af afgangsprojektet får diplombevis for. For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal mindst to af de faglige moduler og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De to resterende faglige moduler kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og / eller fra rækken af de fælles faglige moduler. Vælges Side 6

7 der moduler fra fire forskellige uddannelsesretninger og fælles faglige moduler, udstedes diplombevis uden retningsangivelse. Afgangsprojektet bedømmes ud fra en afgrænset del af uddannelsesretningens læringsudbytte Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve. Projektet binder uddannelsens hovedelementer sammen med udgangspunkt i den valgte afgrænsning indenfor uddannelsesretningens kundskabsområde og beskrevne læringsudbytte. Med udgangspunkt i den godkendte afgrænsning og problemformulering indenfor uddannelsesretningens kundskabsområde, skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering få; Viden demonstrere indsigt i og forståelse af professionsrelevante teorier, metoder og forskning ved at kombinere praksisviden, forskningsviden og udviklingsviden, reflektere over, diskutere og vurdere professionsrelevante udviklings- og handlingsmuligheder, der kan udledes af det valgte teorigrundlag, identificere, formulere og differentiere relevante praksisnære problemstillinger. Færdigheder mestre formidling af komplekse problemstillinger, skriftligt såvel som mundtligt, anvende relevante metoder til undersøgelse, beskrivelse og analyse af disse, udvælge, analysere, diskutere og vurdere de udvalgte teoriers, strategiers og metoders konsistens og relevans i relation til belysning af den valgte problemstilling, anlægge et helhedsperspektiv på relevansen af modulernes indhold i relation til behandling af de valgte problemstillinger. Kompetencer håndtere teorier og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis i forhold til at generere udviklingsviden i forhold til konkrete professionsorienterede problemstillinger, demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer. Emne og problemformulering Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemformulering, der skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Emnet skal såvel med hensyn til kundskabsområder som til metoder og teorier knytte sig til den studerendes afsluttede fem moduler, med hovedvægten lagt på de faglige moduler, som den studerende erhverver sit diplom i. Hvor der er tale om pædagogisk diplom uden retningsangivelse knytter emnet sig desuden til det hovedemne, som kan være formuleret i en personlig uddannelsesplan. Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden, forskningsviden og udviklingsviden. Side 7

8 Arbejdsmetoder Den studerende arbejder selvstændigt eller i gruppe med afgangsprojektet. Der ydes vejledning og undervisning i tilknytning til projektarbejdet. Omfanget fastlægges af uddannelsesinstitutionen. Bedømmelse Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på max 25 sider, som gøres til genstand for en individuel mundtlig prøve. Der gives en karakter efter 7-trins-skalaen ved ekstern censur. Kapitel 8. De enkelte uddannelsesretninger med tilhørende faglige moduler Den pædagogiske diplomuddannelse omfatter en række uddannelsesretninger med tilhørende faglige moduler og en række fælles faglige moduler, hvorfra der kan kombineres. FÆLLES FAGLIGE MODULER En række faglige moduler er formuleret således at de generelt passer ind i alle uddannelsesretninger: Modul a: Pædagogisk udviklingsarbejde Modul b: Skriftlig fremstilling og formidling Modul c: Evaluering i organisationer Modul d: Fagdidaktik og evaluering Modul e: Konflikthåndtering som kulturkompetence Modul f: Konfliktløsning Modul g: Fagdidaktik og klasseledelse Modul f: Kommunikation Modul a: Pædagogisk udviklingsarbejde Målet er, at den studerende udvikler kompetencer, der gør det muligt for den studerende aktivt at indgå i alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden har indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde, har kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde har kendskab til forskellige tilgange til evaluering, Færdigheder kan analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder, Side 8

9 kan observere og beskrive praksis med henblik på analyse og problematisering af mål og interesser i udviklingsarbejde, Kompetencer kan påtage sig ansvar for pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med henblik på at udvikle og forandre praksisformer i pædagogisk arbejde, kan påtage sig ansvar for gennemførelse af empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis, kan indgå i samarbejde om alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde. Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring. Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver. Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering. Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer. Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling. Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde. Analyse af dynamikker og problematikker i forbindelse med udviklingsarbejders konkrete forankring. Kendskab til forskellige tilgange til evaluering samt konkret anvendelse af evalueringsmetoder i forhold til egne praksis. Samarbejde med personer inden for og uden for eget fagområde. Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, synspunkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pædagogisk udviklingsarbejde. Modul b: Skriftlig fremstilling og formidling Målet er at den studerende tilegner sig kompetencer og kvalifikationer i skriftlig fremstilling og formidling. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden har viden om kommunikationsteori og retorik i forbindelse med skriftlig kommunikation har indsigt i skriveprocesser og skrivepædagogiske værktøjer, Færdigheder mestrer skriftlig fremstilling og formidling i forskellige genrer, Kompetencer Side 9

10 kan håndtere komplekse kommunikationsopgaver i skriftlig form, kan analysere og producere skriftlig argumentation. Den studerende beskæftiger sig med målrettet kommunikation i praksis, blandt andet om hvordan en tekst tilrettelægges, så budskabet når modtageren i en hensigtsmæssig form. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig teoretisk viden og giver praktisk færdighed i skriftlig fremstilling og formidling. Den teoretiske del består af forskellige discipliner inden for kommunikationsteori eksempelvis skriveprocesteori, genrelære, argumentationsteori, sprogrigtighed og layout. Praktisk skrivefærdighed øves gennem faglig formidling i forskellige kommunikationssituationer. Modul c: Evaluering i organisationer Offentlige og private institutioner og organisationer gennemfører evalueringer, som en del af kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af egen virksomhed og ydelser. Medarbejdere indgår i og varetager evaluering i alle former og på flere niveauer i organisationer med pædagogisk virksomhed. Der udvikles evalueringskulturer i pædagogisk arbejde med krav om dokumentation af pædagogisk arbejde i institutioner, i uddannelsessystemet og i det private erhvervsliv. Evaluering kan karakteriseres, som et udviklingsredskab og som et redskab til at kunne dokumentere og legitimere en given aktivitet. Evalueringer anvendes både internt i organisationer og rettet mod omverdenen. Målgruppen er nuværende og kommende medarbejdere og ledere med særlig interesse for og ansvar for evaluering i organisationer. Lærere og ledere i alle skoleformer, pædagoger i alle institutionstyper samt personaler og ledere i offentlige og private virksomheder. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden har viden om og indsigt i evaluering i organisationer med henblik på at udvikle kompetencer til at kunne varetage og deltage i evalueringsarbejde. Færdigheder kan beskrive, formulere og formidle professionsorienterede problemstillinger og handlemuligheder inden for evaluering i organisationer på individ-, organisations- og systemniveau, kan analysere og vurdere problemstillinger indenfor evaluering og evalueringspraksis i organisationer. Kompetencer kan dokumentere evalueringspraksis, kan træffe og begrunde beslutninger om evaluering i organisationer. Side 10

11 Evalueringsteoretiske paradigmer, International og national forskning og evalueringstraditioner, Evalueringskultur, Evalueringsmodeller, Systemevalueringers betydning for didaktiske overvejelser og rammesætningen af pædagogisk arbejde, Aktørernes betydning i evalueringsprocesser. Modul d: Fagdidaktik og evaluering I uddannelsessystemet anvendes viden om og kompetencer til at gennemføre evaluering af undervisning og læring, og evaluering indgår som en integreret del af den pædagogiske praksis. Interessen for elevpræstationsmålinger alene er flyttet til udvikling af undervisning og læring med anvendelse af evaluering. Fagene har deres særlige almendidaktiske og fagdidaktiske traditioner, der fordrer viden om, indsigt i og udvikling af muligheder for evalueringshandlinger i undervisningen. Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udbygge egne kompetencer til at indgå i og varetage evalueringsopgaver i alle former for pædagogisk virksomhed. Målgruppen er specielt lærere fra alle skoleformer og pædagoger i alle institutionstyper. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden kan træffe og begrunde beslutninger vedrørende evaluering på grundlag af en reflekteret viden, om faglig evaluering, evalueringsformer, evalueringsparadigmer samt fagdidaktik, Færdigheder kan anvende forskellige evalueringsmetoder i fagområderne og fagene, kan analysere, vurdere og dokumentere evalueringens forskellige praksisformer, kan anvende forsknings- og udviklingsarbejder til at udvikle egen evalueringspraksis. Kompetencer kan samarbejde om evalueringspraksis inden for fag og fagområder, kan indgå i udviklingsarbejde til udvikling af evaluering og evalueringskultur, kan træffe og begrunde beslutninger om evaluering i indenfor fag og fagområder. Evalueringsteori og evalueringsforskning i det givne fag. Evaluering i og af faglig undervisning, herunder forholdet mellem læreprocesser, undervisning og evaluering. Anvendelse af evaluering af fag og fagområder i praksis. Fagdidaktik og evaluering. Side 11

12 Undervisningsdifferentiering. Modul e: Konflikthåndtering som kulturkompetence Formålet er at den studerende tilegner sig viden om, færdigheder og kompetencer i konflikthåndtering i arbejdet i kulturelle kontekster. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden har viden om o konflikters opståen og udvikling, i sammenhæng med menneske- og samfundssyn o forskellige kommunikations- og samarbejdsformer og disses sammenhæng med konstruktiv konflikthåndtering, har viden om og forståelse for konflikter og konflikthåndtering, kan reflektere over egne reaktioner i konfliktsituationer og for personligt feedback, har indsigt i, hvordan disse kan anvendes i udviklingen af gruppers og organisationers konfliktkultur og psykiske arbejdsmiljø. Færdigheder har bevidsthed om dialogen som middel i forandringsprocesser og konfliktsituationer, byggende på respekt og anerkendelse, gennem arbejdet med konfliktforståelse og konfliktløsning opnår færdigheder til at støtte og vejlede mennesker i konflikt, har kompetencer og redskaber til at analysere og agere i konflikter generelt og i professionssammenhæng, har færdigheder o til at bidrage til udvikling af en konstruktiv konfliktkultur i sin faglige og professionelle sammenhæng, o i konkret konflikthåndtering, herunder konfliktmægling / mediation, o til at inddrage etiske, interessemæssige og magtrelaterede perspektivet og i forståelse, heraf agere som hjælpende tredjepart i en konflikt, Kompetencer kan afprøve, vurdere og reflektere over forskellige metoder til konflikthåndtering i praksi, kan dokumentere egne personlige læreprocesser i forhold til konfliktforståelse og konflikthåndtering. Konfliktforståelse og konflikthåndtering - værdier, menneskesyn og samfundsopfattelse, Konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø, Konfliktanalyse - metoder og redskaber, Social kompetence og konflikthåndtering, Side 12

13 Kommunikation, der fremmer konflikters udviklingsaspekt, Metoder til samarbejde, der understøtter konstruktiv konflikthåndtering, Udvikling af konfliktkulturen i professionssammenhæng på individ-, gruppe- og Organisationsplan, Gruppeprocesser i konfliktperspektiv, Etiske aspekter i arbejdet med konflikthåndtering. Modul f: Konfliktløsning Formålet er at den studerende skal afprøve, vurdere og reflektere over forskellige metoder til konfliktløsning i praksis, Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden har viden om og forståelse for konflikter og konflikthåndtering, kan reflektere over egne reaktioner i konfliktsituationer og for personligt feedback, har øget bevidsthed om dialogen som middel i forandringsprocesser og konfliktsituationer, byggende på respekt og anerkendelse, kan dokumentere arbejdet med egne personlige læreprocesser i forhold til konfliktforståelse og konflikthåndtering, Færdigheder har færdigheder o til at bidrage til udvikling af en konstruktiv konfliktkultur i sin faglige og professionelle sammenhæng, o i konkret konflikthåndtering, herunder konfliktmægling / mediation, o til at inddrage etiske, interessemæssige og magtrelaterede perspektivet og i forståelse, heraf agere som hjælpende tredjepart i en konflikt, kan sætte forskellige metoder til konfliktløsning i relation til grundlæggende værdier, menneske - og samfundsopfattelser samt de deraf følgende forståelser og holdninger til konflikter, gennem arbejdet med konfliktforståelse og konfliktløsning har færdigheder til at støtte og vejlede mennesker i konflikt. Kompetencer har kompetencer til konfliktløsning i forskellige sammenhænge, herunder mægling / mediation kan forholde sig nuanceret og kritisk reflekterende til forskellige konfliktløsningsmetoder samt udvikle metoderne i forhold til egen praksis. Menneske- og samfundssyn i mødet med konflikter. Konfliktforståelse, konfliktanalyse og konflikters dynamik. Kortlægning af forskellige parters roller i en konflikt - herunder rollen som involveret eller som tredjepart. Side 13

14 Kommunikation: Konflikters sprog - verbalt og nonverbalt. Aktiv lytning og værdsættende dialog. Konfliktløsningsmetoder - herunder mægling / mediation mellem få parter, i grupper, mellem grupper og i konflikter man selv er en del af. Genoprettende processer, såvel mellem få som mellem mange mennesker, Etiske forholdemåder og dilemmaer i forskellige metoder til konfliktløsning. Modul g. Fagdidaktik og klasseledelse Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og teoretisk indsigt i klasseledelse, både alment og i et fagdidaktisk perspektiv får Viden har viden om de faktorer, der ud fra forskellige perspektiver konstituerer undervisningen: - Roller og positioneringer - Skriftlige og mundtlige kommunikationsformer - Fysiske rammer og læremidler - Organisationsformer inden for og omkring klassen har kendskab til forskellige principper for klasseledelse og erfaringer med deres implementering har indsigt i samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer inden for og omkring klassen Færdigheder mestrer undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og viden om faktorer, der konstituerer undervisningen kan etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål, Kompetencer kan afprøve og vurdere konkret praksis i relation til klasseledelse og indgå i hensigtsmæssige kommunikationsformer på et fagdidaktisk grundlag kan udvikle en pædagogisk praksis præget af klar strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse kan indgå i samarbejde og sparring med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse Klasserummet forstået som rummet for undervisning både set fra en social og relationel såvel som en kulturel og kommunikativ synsvinkel. Skriftlige og mundtlige kommunikationsformer i klasserummet, deres potentialer og begrænsninger i forhold til opfyldelse af undervisningsmål. Side 14

15 Et fagdidaktikbegreb der vægter samspillet mellem kommunikationsformer, roller (lærer- og elevroller) og positioneringer i klasserummet. Principper for klasseledelse, både alment og i et fagdidaktisk perspektiv. Struktur og tydelighed i klasserummet. Brug af klasserummets fysiske rammer. Modul f. Kommunikation Mange professionsansatte oplever, at der stilles store krav til kommunikationen i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, samt studerende, elever og børn i deres daglige praksis. Modulet henvender sig til studerende der ønsker at reflektere over kommunikative problemstillinger i praksis samt at reflektere over og forbedre egne kommunikative strategier og handlemuligheder. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden får viden om kommunikationsteorier og metoder har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation. Færdigheder kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper. kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen Kompetencer kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde Kommunikationsteorier. Mundtlige, skriftlig og kropslig positionering. Kommunikation i samarbejdsrelationer. Kommunikationsanalyser. Kommunikation som kontekst-, situations- og relationsafhængig. Planlægning og evaluering af egen professionelle kommunikation. Kulturelle aspekters betydning for kommunikation. Side 15

16 UDDANNELSESRETNINGERNES 5 INDHOLDSOMRÅDER Uddannelsesretningerne med tilhørende faglige moduler er indholdsmæssigt placeret i 5 områder: 1. Kommunikation, ledelse og organisation, 2. Pædagogik, didaktik og social inklusion, 3. Humanistiske fag, undervisning og læring, 4. Naturvidenskabelige fag, undervisning og læring, 5. Æstetiske fag, undervisning og læring. INDHOLDSOMRÅDE: PÆDAGOGIK, DIDAKTIK OG SOCIAL INKLUSION sområdet består af følgende pædagogiske uddannelsesretninger: ALMEN PÆDAGOGIK FLERKULTUREL PÆDAGOGIK FRIE SKOLERS TRADITION OG PÆDAGOGIK PÆDAGOGISK ARBEJDE SKOLESTART SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI SPECIALPÆDAGOGIK UNGDOMSPÆDAGOGIK VOKSENLÆRING Pædagogisk diplomuddannelse PÆDAGOGISK ARBEJDE Læringsudbytte Den studerende skal kunne dokumentere, begrunde, analysere og reflektere det pædagogiske arbejde. Dette opnås ved at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden viden om det pædagogiske arbejdsfelts centrale teoridannelser og forklaringsmodeller, viden om institutioners samfundsmæssige funktion, Færdigheder anvendelse af metoder til kritisk at kunne undersøge, analysere og kvalificere pædagogisk praksis. Kompetencer forestå almen udvikling af det pædagogiske praksisfelt, Side 16

17 varetage særlige pædagogiske funktioner som fx konsulent- og formidlingsvirksomhed, ledelse, tværfagligt samarbejde og projektledelse, gennemføre mundtlig og skriftlig formidling. Moduler Modul 1: Pædagogfaglige teorier og begreber Modul 2: Dannelse, etik og læring Modul 3: Institution og samfund Modul 4: Forandringsprocesser og projektledelse Modul 5: Pædagogik i forhold til udsatte grupper Modul 6: Dagplejepædagogik Modul 7: Dagplejepædagogen som underviser og vejleder Modul 8: Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling Modul 9: Børns sprogtilegnelse Modul 10: Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis Modul 11: Pædagogkompetencer og læreprocesser Modul 12: Pædagogkompetencer og dansk Modul 13: Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik Modul 1: Pædagogfaglige teorier og begreber den studerende har indsigt i fagets centrale teorier, begreber og metoder om de pædagogiske kerneydelser, kan forholde sig kritisk undersøgende og analyserende til pædagogikkens vidensgrundlag og praksisformer. Teorier, metoder og begreber om; de samfundsmæssige og institutionelle betingelser for omsorg og relationer, identitetsdannelse og udvikling, kompetenceudvikling, pædagogisk planlægning, iagttagelse og dokumentation. Modul 2: Dannelse, etik og læring den studerende Side 17

18 har forståelse for relationen mellem dannelse, etik og læring og de pædagogiske professioners aktuelle vilkår, værdier og normer, kan analysere og vurdere væsentlige dannelses- og læringsmæssige problemstillinger Teorier, begreber og forskning om; dannelse og opdragelse, læring og socialisering, etik, værdier og mål i pædagogisk praksis, professionsforståelse. Modul 3: Institution og samfund den studerende har indsigt i væsentlige perspektiver om institutioner og organisationers placering og funktion i den samfundsmæssige kontekst, kan analysere organisationers strukturer og kulturer og deres betydning for det pædagogiske arbejde, Teorier, metoder og begreber om; offentlig modernisering, organisationsteori, pædagogisk ledelse, magtteori, institutioner og nye familiemønstre. Modul 4: Forandringsprocesser og projektledelse den studerende har indsigt i væsentlige perspektiver indenfor modernisering og forandring i det pædagogiske arbejde, kan igangsætte, gennemføre og evaluere pædagogiske udviklingsprojekter. Teorier, metoder og begreber om moderniserings- og forandringsprocesser, modeller og metoder i projekt- og udviklingsarbejde, konsulent- og formidlingsvirksomhed, kommunikationsteorier, Side 18

19 undervisning og formidling. Modul 5: Pædagogik i forhold til udsatte grupper den studerende har viden om og indsigt i sammenhængen mellem de samfundsmæssige målsætninger og institutionspædagogisk praksis i forhold til udsatte grupper, kan analysere og kvalificere den pædagogiske indsats på området. Teorier, metoder og begreber om inklusion og eksklusion, integration og marginalisering, iagttagelses- og behandlingsformer, udvikling fra klient over bruger til borger, socialpædagogisk arbejde i normalinstitutioner, tværfagligt arbejde, supervision. Modul 6: Dagplejepædagogik den studerende kan beskrive, analysere, udvikle og evaluere den pædagogiske praksis i dagplejen, kan deltage i udvikling af dagplejen, er i stand til kritisk refleksion, kan støtte dagplejeren i at kunne reflektere over egen praksis. Barndom i historisk, sociologisk og psykologisk belysning. Børnesyn og menneskesyn i samfundsmæssig og filosofisk belysning. Metoder til beskrivelse, analyse, evaluering og kritisk refleksion i forhold til pædagogisk praksis i den særlige kontekst, som dagplejen udgør. Udviklingsprocesser i pædagogisk praksis i samspillet mellem barnets oplevelsesverden, dets sociale lege- og læreprocesser, familien, dagplejeren og dagplejepædagogen. Sårbare børn i samspillet mellem pædagogik i dagplejen, familien og sociale myndigheder Arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen. Dagtilbuddenes funktion og opgaver: lov om social service herunder bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, kommunale målsætninger og den kommunale organisering af dagtilbud. Side 19

20 Modul 7: Dagplejepædagogen som voksenunderviser og vejleder den studerende har viden om voksnes læreprocesser og metoder i vejledning, faglig sparring og supervision, har færdigheder i vejledning, faglig sparring og supervision, kan anvende dette i sit arbejde som dagplejepædagog. Voksnes læreprocesser. Livshistorie og læring. Samspil mellem dagplejepædagog og dagplejer: formidling af viden og metoder, vejledning af voksne, faglig sparring og supervision, analyse af roller mellem voksenunderviser, sparringspartner, tilsynsførende og kontrollør af pædagogisk kvalitet, skabelse af viden om barnets liv i dagplejen, Elementer af voksendidaktik i dagplejepædagogens arbejde. Dagplejerens samarbejde med forældrene og dagplejepædagogens rolle. Dagplejens funktioner og betydning som dagtilbud og som arena for barnets liv, udvikling og læring og dagplejepædagogens rolle i dagplejens arbejde med servicelovens målsætninger. Overgange i børns liv: hjem dagpleje og dagpleje daginstitution. Dagplejepædagogens og dagplejerens rolle i samarbejdet med daginstitutionerne. Modul 8: Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling. den studerende har viden om de formelle rammer for arbejde med børns sprog i dagtilbud og ved skolestart, har indsigt i forskellige læringsteorier herunder legens læringspotentialer i relation til børns sprogudvikling, kan vejlede kolleger i forhold til pædagogisk planlægning - herunder etik i vejledningen, har indsigt i særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til vejledning om børn, der har dansk som andetsprog, og deres forældre. Lovgivning og formelle bestemmelser, der har betydning for arbejdet med børns sprog. Teorier om børns læring og udvikling. Didaktiske teorier. Teorier om vejledning, kommunikation og organisationsudvikling i forhold til udvikling af pædagogisk praksis. Udvikling af personlige kompetencer i vejledning og supervision før, under og efter udførelse af pædagogisk arbejde. Udvikling af vurderingskriterier - hvad kendetegner en vellykket vejledning og supervision? Modul 9: Børns sprogtilegnelse Side 20

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Projektledelse og organisationsudvikling STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Projektledelse og organisationsudvikling STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Projektledelse og organisationsudvikling STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10) samt ny uddannelsesretning

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2013 Studieordningens historik 01-08-2013 gældende 8. udgave med fire nye indholdsområder og prøveallonge. 3 nye moduler (17.12, 19.7.9, 19.24.12 samt rev.

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. august 2012 Studieordningens historik 01-08-2012 gældende 7. udgave med anden del af revisionen af de skolerettede uddannelsesretninger og revideret modul om neuropædagogik

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00 tilbud til medarbejdere i Børn og Unge Informationsmøde Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 16.00 til 18.00 Sted: Grøndalsvej 2, Kantinen Tilmeldingsfrist infomødet: Fredag den 13. marts kl. 12.00 på Børn

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PSYKOLOGI Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10) samt ny uddannelsesretning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Udbudt af HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Juliane Marie Centret på 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 1. August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere