Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00"

Transkript

1 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL

2 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår i organismen (lægemidlers farmakokinetik) (7 point) Absorptionsfasen er den fase, hvor lægemidlet transporteres fra applikationsstedet og til blodbanen. Fordelingsfasen er den fase hvor lægemidlet, via blodbanen, fordeles over større eller mindre dele af organismen. Eliminationsfasen er den fase hvor lægemidlet udskilles fra kroppen. Den omfatter to processer: metabolisering (omdannelse) af lægemidlet (primært i leveren) til mere vandopløselige metabolitter og ekskretion/udskilles af disse metabolitter (primært via nyrer) 2. Nævn de faktorer, der spiller en rolle for lægemidlers evne til at passere placenta og giv (mindst) et eksempel på en situation hvor placentapassage er ønsket (d.v.s. en situation hvor fostret behandles ved indgift af lægemiddel til moderen) (5 point) Passage af placenta sker hovedsagligt ved passiv diffusion (aktiv transport af digoxin, visse cytostatika, visse antiepileptika og HIV-midler). o Størrelse (Lægemidler med molekylvægt over 1000 dalton passerer praktisk taget ikke) o Fedtopløselige lægemidler passerer lettere o Iontrapping af baser p.g.a. lavere ph i navlestrengsblod o (Metabolisering i leveren af fedtopløselige lægemidler til potentielt toksiske vandopløselige metabolitter medfører akkumulering) Eksempler på lægemiddelbehandling af foster: digoxin (supraventrikulær takykardi), antibiotika (infektion), glukokortikoid (lungemodning,) profylakse med folinsyre og jern 3. Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler alle kvinder at tage et dagligt tilskud af folinsyre fra graviditeten planlægges og de første 12 uger af graviditeten a. Hvad er baggrunden for disse anbefalinger? b. Hvor stort et tilskud anbefales? c. Visse grupper af kvinder har et særligt stort behov og anbefales derfor 5 mg folinsyre dagligt. Hvilke grupper er der tale om? (6 point) a. Baggrunden er at der er evidens for at et tilskud af folinsyre nedsætter risikoen for at føde et barn med neuralrørsdefekter. b. 0,4 mg/dag c. Kvinder som er arveligt disponeret for at føde børn med misdannelser, herunder neuralrørsdefekter, kvinder, som tidligere har født børn med neuralrørsdefekter og kvinder, hvis partner har neuralrørsdefekt (desuden kvinder i behandling med visse lægemidler og malabsorptionstilstande) 4. Nævn to eksempler på lægemidler (præparatnavn og/eller indholdsstof) der bruges som tokolytika (vehæmmende) ved truende for tidlig fødsel og beskriv deres virkningsmekanisme (6 point)

3 o β 2 -agonister (Bricanyl (terbutalin), Ventoline (salbutamol)) binder til β 2 - receptorer i uterus og medfører afslapning af uterinmuskulaturen o Oxytocinreceptorantagonister (Tractocile (atosiban)) binder til oxytocinreceptorer i myometriet og blokerer dem, hvilket medfører afslapning af uterinmuskulaturen o Postaglandinsyntesehæmmerer (NSAID)(Confortid (indometacin)) hæmmer enzymet cyklooxygenase der katalysere dannelsen af prostaglandiner i uterus. Da prostaglandiner har en vestimulerende effekt bevirker en hæmning af prostaglandinsyntese at afslapning af uterinmuskulaturen o Nitrogenoxid dannes i myometriet. Fald i NO-produktion menes at være medvirkende årsag til igangsætning af fødsel. NO-tilførsel hæmmer uterinkontraktioner o Calcium-antagonister (Adalat/Hexadilat (Nifedipin))- blokerer calcium kanaler og virker derfor afslappende på glat muskulatur i bl.a. uterus. 5. Lene har polycystisk ovariesyndrom og er i den forbindelse i behandling med metformin (peroralt antidiabetikum). Hun er nu blevet gravid og kontakter derfor egen læge. Kan hun fortsætte behandlingen med Metformin? begrund svaret! (3 point) Orale antidiabetika er kontaindicerede under graviditet p.g.a. mulig teratogen effekt (metformin er teratogent i dyreforsøg) og risiko for svær hypoglykæmi hos den nyfødte. (En mulig sammenhæng mellem metformin behandling og nedsat abortrisiko hos gravide med PCOS, betyder at flere og flere gravide med PCOS er i behandling med metformin mulighed for at lægemiddelstyrelsens anbefalinger vil ændres men evidens mangler endnu) 6. En gravid, der i forbindelse med fødslen har fået pethidin mod fødselssmerter, føder tidligere end forventet og barnet er ved fødslen tydeligt medikamentelt påvirket. a. Beskriv de symptomer som pethidinbehandling af moderen kan give hos det nyfødte barn b. Nævn navnet på det lægemiddel, som kan anvendes til behandling af det pethidinpåvirkede barn og beskriv dets virkningsmekanisme. (5 point) a. Barnet er slapt, med respirationsdepression og bradykardi b. Naloxon er en opioidreceptoranatgonist der ophæver virkningen af petidin ved at blokere opioidreceptorerne 7. En gravid har haft influenza og har i den forbindelse kortvarigt taget Pamol Paracetamol som febernedsættende medicin. Hun er nu blevet bekymret for om behandlingen kan have nogen skadelig virkning på fostret. Hvad svarer du hende? (3 point) Taget i normale doser frembyder paracetamol ingen fare for fostret er det foretrukne lægemiddel til gravide med febertilstande og smerter

4 ESSAYOPGAVER LÆGEMIDDELKATALOGET OG LOMMEREGNER MÅ ANVENDES Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. En 39-årig kvinde, som er gravid i 31. graviditets uge, får pludselig opstået åndenød med brystsmerter udstrålende til venstre arm samt kvalme og opkastninger. Hun indlægges på mistanke om akut myokardieinfarkt og bliver straks ved indlæggelsen sat i behandling med 75 mg pr døgn Hjertemagnyl Acetylsalicylsyre og Fragmin Dalteparin 120 IE/kg subkutant to gange dagligt i fem døgn. a. Redegør for virkningsmekanismen for h.h.v. acetylsalicylsyre og dalteparin b. Redegør for om behandlingen med h.h.v. acetylsalicylsyre og dalteparin frembyder nogen risiko for barnet? c. Hvilke bivirkninger kan der ses ved behandlingen med de to lægemidler? d. Hvad er årsagen til at dalteparin administreres subcutant? e. Hvad er årsagen til at lavmolekylære hepariner, som dalteparin, foretrækkes frem for ufraktioneret heparin? (20 point) a. Acetylsalicylsyre: hæmmer irreversibelt enzymet cyklooxygenese og dermed produktionen af tromboxan A2, som er nødvendig for trombycytfunktion. Dateparin: Et lavmolekylært heparin, der virker ved at binde til antithrombin og øge dets evne til at inaktivere de aktive koagulationsfaktorer XII a, XI a, X a, IX a, VII a og trombin (IIa). LMWHantitrombin-komplekset har kraftigst hæmmende virkning på faktor X a b. Acetylsalicylsyre: Lavdosisbehandling som her kan anvendes under graviditet. Er specialistopgave da der er risiko for intrauterin lukning af ductus arteriosus, vehæmning og øget risiko for blødningskomplikationer hos både moder og barn. Desuden øges risikoen for icterus neonatorum hos den nyfødte. Dalteparin: passerer ikke placenta. Der er ingen meddelelser om teratogen effekt. Kan anvendes c. Acetylsalicylsyre: Lavdosis behandling med ASA giver sjældent bivirkninger. Hyppigst er gastro-intestinale bivirkninger med smerter og kvalme samt risiko for udvikling af ulcera i ventrikel og tarm. Allergilignende reaktioner i form af astma og urticaria kan forekomme Dalteparin: Blødningstendens. Lokale gener: Smerte, hæmatom og mild irritation. Sjældne bivirkninger: allergiske reaktioner, osteoporose (langtidsbehandling), reversibel alopeci og trombocytopeni (HAT type I og HAT type II) d. Kan ikke tages peroralt, da hepariner ikke optages fra mave-tarmkanalen e. LMH har flere fordele frem for ufraktioneret heparin: en bedre farmakokinetik (kan doseres en gang i døgnet) og færre bivirkninger - mindre risiko for blødninger, osteoporose og trombocytopeni

5 2. I behandlingen af hypertension hos ikke-gravide indgår fire ligeværdige 1.valgspræparater: thiaziddiuretika, ACE-hæmmere, β-blokkere og Calciumantagonister. a. Redegør for hvilken plads hver af disse præparater indtager i forbindelse med behandlingen af hypertension hos gravide (d.v.s. hvorvidt de må/bør anvendes af gravide og begrundelserne herfor) b. Nævn navnene på de antihypertensiva (indholdsstoffer og præparatnavne) som indgår i behandlingen af hypertension hos gravide og beskriv deres virkningsmekanisme (22 point) a. Thiaziddiuretika: Behandling med diuretika kan nedsætte den placentære gennemblødning. Erfaring savnes ved anvendelse i 1.trimester risiko for misdannelser kan ikke udelukkes. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Anvendes kun på særlige indikationer og er en specialistopgave ACE-hæmmere: risiko for udvikling af føtal og neonatal nyresvigt og oligohydramnios ved anvendelse i 2. og 3. trimester. Er teratogent i dyreforsøg. Kontraindiceret under graviditet β-blokkere: Der findes ingen meddelelser om teratogenicitet men erfaringsgrundlaget er ringe, hvad angår eksponering i 1. trimester. Bør kun anvendes med stor forsigtighed og under obstetrisk kontrol i 2. og 3. trimester, idet der er en mulig risiko for øget fostermorbiditet og væksthæmning efter 1. trimester. Hvis en β-blokker har været indgivet i dagene før fødslen, bør den nyfødte observeres i 1-2 døgn post partum for β-blokerende effekter, fx bradykardi og hypoglykæmi. Labetalol (α- og β-blokker) kan anvendes Calcium-antagonister: Der er flest data for verapamil og nifedipin, og disse bør anvendes, hvis anvendelsen af calciumantagonister skønnes nødvendig. I Danmark er der tradition for at anvende nifedipin ved graviditet b. Aldomet (methyldopa): En α 2 -agonist, der medfører en central nedsættelse af sympatikus tonus (nedsat perifer modstand og minutvolumen) Trandate (labetalol): α 1 - og β-blokker.( Nedsætter hjertefrekvens og minutvolumen (β1-blokade) samt den perifere modstand (α 1 blokade)) Adalat/hexadilat (nifedipin): Calciumantagonist blokerer indtrængen af ca ++ i glat muskulatur, hvorved den afslappes. Nifedipin er relativt selektiv overfor den glatte muskulatur i karvæggen, der dilateres, hvorved den perifere modstand nedsættes. 3. En 32. årig indlægges i uge med vandafgang og veer. P.g.a. manglende fremgang og unormal CTG udføres akut sectio. I efterforløbet udvikles uterusatoni som medicinsk behandles med Infusion Syntocinon Oxytocin 50 IE i 1000 ml isoton NaCl opløsning (infusionshastighed 180 ml/time) og Injektion Prostinfenem Carboprost 250µg/ml, 1 ml intramyometrielt. a. Redegør for virkningsmekanismen for h.h.v. Syntocinon Oxytocin og Prostinfenem Carboprost ved den her nævnte indikation b. Hvilken fordel er der ved at kombinere de nævnte lægemidler ved post partum blødning? Syntocinon Oxytocin fås som injektionsvæske i ampuller á 10 IE/ml c. Hvor mange ml Syntocinon Oxytocin injektionsvæske skal der tilsættes til de 1000 ml NaCl opløsning? d. Hvad er infusionshastigheden angivet i dråber/min? (20 dråber = 1 ml) (11 point)

6 a. Syntocinon Oxytocin: fremkalder eller forstærker uterinkontraktioner via specifikke receptorer i myometriecellerne. I høj dosering fremkaldes kontraktioner af mere tonisk karakter, hvilket er hensigtsmæssigt ved behandling af blødning og uterusatoni Prostinfenem Carboprost: Syntetisk 15-methyl analog af prostaglandin F 2α med uteruskontraherende virkning b. Prostinfenem Carboprost øger følsomheden for oxytocin potensering c. 50 IE : 10 IE/ml= 5 ml d. 180 ml/time x 20 dråber/ml : 60 minutter/time = 60 dråber/min 4. Lene har i mange år været i behandling med Karbamazepin "DAK" (Carbamazepin) på indikationen epilepsi. Hun er nu blevet gravid og fortsætter i samråd med sin neurolog behandlingen a. Hvilke forhold skal afvejes ved antiepileptisk behandling af gravide? b. Hvilke risici er der forbundet med carbamazepinbehandling og graviditet? c. Hvilke særlige forholdsregler skal Lene tage i forbindelse med sin graviditet og den medicinske behandling? d. Vil der være nogen risiko for barnet i forbindelse med amning? (12 point) a. Risikoen ved den medikamentelle behandling (øget risiko for misdannelser) skal opvejes mod risikoen for forværring af epilepsien og for udvikling af status epilepticus (betydelig risiko for fosterdød) b. Der er risiko for uønsket fosterpåvirkning hyppigheden varierer i forskellige undersøgelser (fra ingen overhyppighed til op til 6% risiko for misdannelser) Carbamazepin er forbundet med en risiko for medfødte neuralrørsdefekter på ca. 1% c. Før graviditeten bør behandlingen justeres til lavest mulige dosis, og dosis bør deles i mindst 2 daglige doser. Lene bør sættes i profylaktisk behandling med folsyre (5 mg dgl) for at forebygge neuralrørsdefekter. Carbamazepin øger omsætningen af K-vitamin hvorfor der, den sidste måned af graviditeten, gives K-vitamintilskud for at mindske risikoen for blødninger hos barnet. Gravide epilepsipatienter bør kontrolleres ca. en gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet omsætningshastighed påvirkes af graviditeten. Hyppige dosisjusteringer kan derfor være indicerede. d. Kan anvendes. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Plasmakoncentrationen hos barnet er, i de tilfælde hvor den kan detekteres, meget lav

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Venøs tromboseprofylakse

Venøs tromboseprofylakse Nr. 3 2000 KLARINGSRAPPORT Venøs tromboseprofylakse ISSN: 1398 1560 Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, Dansk Selskab for Intern Medicin Dansk Ortopædkirurgisk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab KLARINGSRAPPORT

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat)

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 0,75 mg eptifibatid. Et hætteglas med

Læs mere

Multipel sclerose og Graviditet/Fødsel Oplæg til Sandbjerg 2007. Forslag til guideline

Multipel sclerose og Graviditet/Fødsel Oplæg til Sandbjerg 2007. Forslag til guideline Multipel sclerose og Graviditet/Fødsel Oplæg til Sandbjerg 2007 Arbejdsgruppens medlemmer: Henrik Nyholm(Tovholder), Joanna Bjørklund Rasmussen (Jordemoder ved Gentofte Amtssygehus), Jette Frederiksen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Antikoagulationsbehandling

Antikoagulationsbehandling Patientinformation Antikoagulationsbehandling med Marevan eller Marcoumar Revideret 21. november 2014 Forord Antikoagulationsbehandling (fremadrettet benævnt AKbehandling) anbefales til: Personer med uregelmæssig

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Iomeron, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9015 1. LÆGEMIDLETS NAVN Iomeron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Iomeron indeholder: injektionsvæske 150 mg

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere