AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Baggrund: Nærværende aftale er en implementering af moderniseringen for specialet gynækologi og obstetrik. Aftalen tager udgangspunkt i en af Moderniseringsudvalget godkendt rapport i november Hovedsigtet med moderniseringen af specialet gynækologi og obstetrik er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle behov i sundhedsvæsenet. Samtidig har der været enighed om, at der er et behov for, at kvalitetsudviklingen på sundhedsområdet blandt andet baseres på en bedre indsigt i, hvilke behandlinger der leveres i speciallægepraksis og hvordan snitfladerne er til almen praksis og sygehusene ved udredning og behandling af patienter med gynækologiske sygdomme. Der er ved modernisering af specialet gynækologi og obstetrik taget højde for den faglige og teknologiske udvikling, der er sket i speciallægepraksis. I den forbindelse er det gjort muligt, at speciallægepraksis kan udføre mini-hysteroskopiske indgreb i lokal anæstesi. I anerkendelse af at ultralydsscanninger er blevet en integreret del af den gynækologiske undersøgelse både på sygehusene og i speciallægepraksis, er tillægsydelsen for ultralydsscanninger blevet integreret i konsultationsydelserne for både almen gynækologi og fertilitetsbehandling. Endvidere er der udviklet forløbsbeskrivelser inden for områder, som udgør en stor del af aktiviteten i speciallægepraksis, og hvor der vurderes behov for en ensretning af, hvilke udrednings- og behandlingselementer et forløb skal indeholde. Det vedrører, inkontinensudredning, inkontinensopfølgning og udredning af PCOS. Der er med moderniseringen givet mulighed for, at regionerne kan vælge at udlægge visse opgaver til speciallægepraksis, såkaldte rammeydelser, jf. overenskomstens 65. Disse opgaver omfatter mulighed for at udlægge kontrol efter gynækologisk cancerbehandling og forundersøgelser forud for kirurgiske indgreb i generel anæstesi på sygehusene. Derudover er der indført et ny ydelsesforløb gældende for kvinder med tilgrundegåede fostre, der i forbindelse med ønske om provokeret abort eller tidlige graviditetskomplikationer bliver udredt og behandlet i speciallægepraksis.

2 Der er ligeledes sammenlagt en række behandlingsydelser, herunder opsætning af spiral med og uden dilatation, for at sikre en mere standardiseret faglig behandling inden for specialet. Herudover er der mellem parterne aftalt, at moderniseringer skal bidrage til den aftalte produktivitetsgevinst. Denne modernisering bidrager med 4% svarende til kr. ( niveau). Ydelser og ydelsesbeskrivelser: Nedenfor gennemgås først supplerende ydelser, herefter ydelser med ændret honorar og afslutningsvis ydelser der udgår. Parterne er enige om, at der i overenskomstens specielle del, kapitel 6, specialet gynækologi og obstetrik, 1 suppleres med nedenstående ydelser: 1. Honorering Nedenstående ydelser udføres i henhold til de ydelsesbeskrivelser, der fremgår af moderniseringsrapporten af Alle honorarer er angivet i niveau Stk. 1 Konsultationsydelser efter regionens beslutning (jf. overenskomstens 65) suppleres med: 5009 Journaloptagelse på 950,00 operationspatienter henvist til sygehuset 5010 Kontrol efter gynækologisk cancerbehandling 1250,00 Stk. 2 Diagnostiske tillægsydelser suppleres med: 2120 Udredning af PCOS 180, Inkontinensudredning 250, Inkontinensopfølgning 50, Hysteroskopisk fjernelse af 1850,00 mindre intrauterine processer ved lokal bedøvelse 2124 (*) Diagnostisk undersøgelse af patologi i livmoderhalsens slimhinde ((V)abrasio, cervix uteri) 525, (*) Vævsprøve fra livmoderhulens 525,33 slimhinde ((V)abrasio, corporis uteri)

3 (* Ydelserne 3102 og 3103 flyttes fra 1, stk. 3 (behandlingstillægsydelser), til 1, stk. 2 (diagnostisk tillægsydelser), hvor de tildeles nye ydelsesnumre Stk. 3 Behandlingstillægsydelser suppleres med: 3132 Ringtilpasning 450, Opsætning af spiral u./m. dilatation 3134 Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede 3135 Operative indgreb på vulva og vagina 422,03 448,38 866,63 Stk. 4 Fertilitetsydelser suppleres med: konsultation - kvinder 685, konsultation - mænd 436, Senere konsultation - kvinder 415, Senere konsultation - mænd 178,02 Stk. 6 Abortydelser suppleres med: konsultation medicinsk abort 3819 Opsætning af spiral efter provokeret abort , konsultation, tilgrundegået foster/graviditet , konsultation, medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet , konsultation, kirurgisk behandling af tilgrundegået graviditet 0230 Kontrol efter tilgrundegået graviditet 842,06 774, ,15 89, ,15 842,06

4 Parterne er enige om, at følgende ydelser ændres i overenskomstens specielle del, kapitel 6, specialet gynækologi og obstetrik, 1, stk. 1-6: Stk. 1 Følgende konsultationsydelser får ændret honorar: konsultation 686, Senere konsultation 349,62 Stk. 2 Følgende diagnostiske tillægsydelser får ændret honorar: 2109 Hysteroskopi 871,01 Stk. 3 Følgende behandlingstillægsydelser får ændret honorar: 3108 Intrauterin fjernelse af spiral 601, Ringskift 116,10 Stk. 5 Følgende laboratorieydelse får ændret honorar: 7411 Spermaundersøgelse 96,30 Stk. 6 Følgende abortydelser får ændret honorar: konsultation medicinsk abort 89,01 Parterne er enige om, at følgende ydelser udgår i overenskomstens specielle del, kapitel 6, specialet gynækologi og obstetrik, 1, stk. 1-6: 0140 Obstetrisk bistand efter 28. svangerskabsuge 2112 Ultralydsscanning 2115 Blevejningstest 2303 Anoscopi 2305 Rectoscopi 2403 Kontrol anoskopi 2404 Kontrol kolposkopi 2405 Kontrol rektoskopi

5 2406 Kontrol cystokopi 3100 Ovariecystepunktur 3200 Ovariecystepunktur 3101 Incision af cyste 3201 Incision af cyste 3102 (V)abrasio, cervix uetri 3103 (V)abrasio, corpus uetri 3104 Dilatation af cervikalkanalen 3105 Incision af absces 3106 Opsætning af spiral med dilatation 3113 Fentonplastik 3114 Vaginalplastik 3115 Urethral dillatation 3117 Blokadebehandling af bækkenbund 3120 De-infibulation 3124 Humenal-eller vulvaplastik 3126 Opsætning af spiral 3127 El-stimulation af bækkenbund 3131 Paracervikal/intracervikal blokade konsultation - fertilitet konsultation - fertilitet 2106 Intracervical insemination 2108 Pertubation 2114 Penetrationstest 2190 Ultralydsscanning intrauterine insemination i samme cyklus 7490 Serum-østradiol-bestemmelse 7491 S-progesteron 7415 Chlamydia immunofluorscens-mikroskopi 7418 Serum-østradiolbestemmelse 7419 Serum-progesteronbestemmelse 7420 Urin LH 7421 Clamydiabestemmelse Kit 7425 Serum. HCG (human choriongonadotropin) 7428 Diagnostisk opresning konsultation - ukompliceret medicinsk abort konsultation - udvidet medicinsk abort 5001 Uroflowmetri 5002 Cystometri 5003 Mikrolaparoskopi 5005 Endometriedestruktion

6 Parterne er enige om, at følgende bestemmelser ændres i overenskomstens specielle del, kapitel 6, specialet gynækologi og obstetrik, 1: Stk. 8 ændres til følgende: Der kan maksimalt honoreres 5 behandlinger i samme konsultation. Såfremt der foretages mere end én behandlingsydelse, hvad enten de er ens eller forskellige honoreres efterfølgende behandlingsydelse(r) med 50% honorar. Ved anvendelse af følgende ydelse angives den pågældende ydelse på regningen ved at erstatte ydelsesnummeret med 32xx således, at de sidste to cifre angiver den pågældende ydelse. Dette gælder ikke ydelserne: polypfjernelse på livmoderhalsen (3125), skift af ringpessar (3128), indsættelse af gestagenimplantat (3129) samt fjernelse af gestagenimplantat (3130) og opsætning af spiral m/u dilatation (31XX), idet disse ydelser altid honoreres med fuldt honorar. Stk. 9 udgår. Limitering: I moderniseringsrapporten er reglerne for limitering for specialet gynækologi og obstetrik ændret. Behovet for at tilgodese patienter med kroniske lidelser og kvinder med celleforandringer i livmoderhalsen (dysplasi) med ulimiterede behandlingsforløb er reduceret væsentlig på grund af ændrede undersøgelsesmetoder. Fremover er det derfor kun kvinder, som skal have skiftet ringpessar, der ud over forløbets første seks konsultationer - uden limitering kan indkaldes til nødvendig kontrol uden fornyet henvisning til fortsat behandling fra den alment praktiserende læge. Ved fortsat behandling uden fornyet henvisning for så vidt angår ydelsen skift af ringpessar (3128) kan konsultationsydelsen altid kun honoreres som en senere konsultation. Patienter med kroniske lidelser og patienter med celleforandringer i livmoderhalsen (dysplasi) omfattes fremover af overenskomstens generelle regler om limitering og henvisning til fortsat behandling. Parterne er således enige om, at følgende tekster ændres i overenskomstens specielle del, kapitel 6, specialet gynækologi og obstetrik, 3: Stk. 1, ændres til følgende: Henvisningen omfatter normalt 6 konsultationer. Der henvises i øvrigt til 22, stk. 1, i overenskomstens generelle del. Stk. 2, ændres til følgende: For ydelsen skift af ringpessar (3128) kan behandling og kontrol ud over forløbets første seks konsultationer ske uden fornyet henvisning fra den alment praktiserende læge.

7 Indsættelse af ny anmærkning til stk. 2: Ved fortsat behandling uden fornyet henvisning for så vidt angår ydelsen skift af ringpessar (3128) kan konsultationsydelsen altid kun honoreres som en senere konsultation. Stk. 3 Udgår. Fortsat behandling/udvidet henvisning: Parterne er enige om at slette anmærkning til 4 i overenskomstens specielle del, kapitel 6, specialet gynækologi og obstetrik. Fertilitetsbehandling: Målgruppen for fertilitetsbehandling i speciallægepraksis er med moderniseringen blevet afklaret på baggrund af fortolkning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Parterne er enige om, at regionerne informerer de alment praktiserende læger om, hvilke betingelser patienterne skal opfylde for at være omfattet af retten til vederlagsfri fertilitetsudredning og behandling. Speciallægerne kan derfor lægge til grund, at de patienter, der henvises til fertilitetsudredning og behandling, er omfattet af målgruppen. Såfremt det måtte vise sig, at en patient ikke er omfattet af målgruppen for fertilitetsudredning og -behandling, er det speciallægens ansvar at afslutte behandlingen Kompetencekrav: Kompetencekrav vedr. ydelse 2123 Hysteroskopisk fjernelse af mindre intrauterine processer ved lokal bedøvelse: Alle speciallæger i gynækologi og obstetrik, der arbejder i speciallægepraksis inden moderniseringens ikrafttræden, skal gennemføre et kursus i mini-hysteroskopi udarbejdet af DFKO og DSOG eller tilsvarende kursus (som i givet fald skal godkendes af DFKO og DSOG) for at kunne benytte ydelsen. De gynækologer i speciallægepraksis, der ved moderniseringens ikrafttræden kan dokumentere at have opnået færdigheder i mini-hysteroskopi, kan benytte ydelsen, indtil pågældende gynækolog har gennemgået ovennævnte kursus. Denne dokumentation skal godkendes af DFKO og DSOG. Kursus skal dog være gennemgået senest 1 år efter moderniseringens ikrafttræden. For speciallæger, der kommer i speciallægepraksis efter moderniseringens ikrafttræden, er der ikke krav om gennemførelse af ovennævnte kursus, men vedkommende speciallæge skal under speciallægeuddannelsen eller ved efteruddannelse have opnået færdigheder i mini-hysteroskopi for at kunne udføre ydelsen. Denne dokumentation skal godkendes af DFKO og DSOG og herefter fremsendes til regionen. Økonomi: Parterne er enige om, at der med moderniseringen leveres en produktivitetsgevinst på kr. ( niveau), som skal anvendes til at behandle flere patienter.

8 Økonomien til moderniseringen finansieres via provenu fra aftalt moderniseringspulje med kr. samt kr. for afviste kontrol ultralydsscanninger i forbindelse med spiraloplægning. De gældende knækgrænser for hver kapacitet i fuldtidspraksis forhøjes med kr.( kr./71) ( niveau) per Monitorering: Parterne er enige om at følge udviklingen 2 gange årligt på forhandlingsmøder i den 2-årige implementeringsperiode i forhold til økonomien. Såfremt udviklingen i ydelserne ikke lever op til den forventede økonomi skal parterne på et forhandlingsmøde optage drøftelse om, hvad baggrunden for afvigelsen er og hvordan moderniseringen kan bringes i overensstemmelse med hensigten hurtigst muligt. Parterne er enige om, at en evt. afvigelse af den forventede økonomi for moderniseringen skal ses i relation til den samlede økonomi for sektoren, som er beskrevet i protokollatet om økonomisk ramme i Overenskomsten om speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger og RLTN april Den udarbejdede aftale om opfølgning gælder to år fra Ikrafttrædelse: Aftalen træder i kraft den København, den For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN For FORENINGEN AF SPECIALLÆGER

konsultation 686, Telefonkonsultation 70,

konsultation 686, Telefonkonsultation 70, KAPITEL 6. Gynækologi og obstetrik speciale 07 Alle honorarer i kapitlet er angivet i 1. oktober 2014 niveau. 1. Honorering Konsultationsydelser 0110 1. konsultation 686,89 0130 0105 Senere konsultation

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 020-15 Modernisering af øjenspecialet Nærværende aftale er

Læs mere

Væsentlige ændringer i den nye modernisering

Væsentlige ændringer i den nye modernisering Væsentlige ændringer i den nye modernisering Baggrund: Hovedsigtet med moderniseringen af specialet øjenlægehjælp er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle behov i sundhedsvæsnet. Samtidig har

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 001-16 Modernisering af det gynækologiske speciale AFTALE

Læs mere

Modernisering af specialet Gynækologi og Obstetrik i speciallægepraksis

Modernisering af specialet Gynækologi og Obstetrik i speciallægepraksis Modernisering af specialet Gynækologi og Obstetrik i speciallægepraksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Kapitel 1 Indledning og baggrund... 2 Kapitel 2 Resumé af moderniseringen... 5 Kapitel

Læs mere

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Baggrund: Hovedsigtet med moderniseringen af specialet børne- og ungdomspsykiatri er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle

Læs mere

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN)

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) DERMATO-VENEROLOGI 1. APRIL 2017 Overenskomst om Dermato-venerologi speciale 04, Kapitel

Læs mere

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN)

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN) OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN) (F AS) Psykiatri 1. 2 ju 0 n 1 i 5 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 001-10 Faglig modernisering af specialet plastkirurgi Specialet

Læs mere

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1.

Læs mere

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: konsultation ,94 71,50 1. konsultation ,36 434,36 2.

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar:  konsultation ,94 71,50 1. konsultation ,36 434,36 2. Takstkort 22A Reguleringsprocent: Overenskomstens specielle del, kapitel 8 13,6% Diagnostik og behandling 1, stk. 1: Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 62,94 71,50 1.

Læs mere

55.20.1.1 Side 1. BILAG til overenskomst vedrørende speciallægehjælp. **NYT** med virkning fra den 01-10-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

55.20.1.1 Side 1. BILAG til overenskomst vedrørende speciallægehjælp. **NYT** med virkning fra den 01-10-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Side 1 BILAG til overenskomst vedrørende speciallægehjælp **NYT** med virkning fra den 01-10-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 4. DERMATO-VENEROLOGI.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017

Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017 Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1. udgave,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015. (revideret) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS)

ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015. (revideret) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS) OG OG REGIONERNES LØNNINGS- OG OG TAKSTNÆVN (RLTN) ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015 2015 (revideret) Overenskomst

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation. 0105 63,10 71,24 1. konsultation. 0110 382,36 431,68 2.

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation. 0105 63,10 71,24 1. konsultation. 0110 382,36 431,68 2. Takstkort 22A Diagnostik og behandling 1, stk. 1: Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 63,10 71,24 1. konsultation 0110 382,36 431,68 2. konsultation 0120 123,14 139,03

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 007-15 AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: ,94 70,81 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge - Dermatologi

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: ,94 70,81 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge - Dermatologi Takstkort 21A Sikringsgruppe 1 + 2 Dermatologi 1, stk. 2: 0105 62,94 70,81 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge - Dermatologi 0107 204,47 230,03 0110 408,94 460,06 0120 131,70 148,16 0130 131,70

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 007-15 Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2+3 * Der afholdes formøde

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016

Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016 Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Læs mere

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Postmenopausal blødning 1.1. Iværksættelse af udredning af postmenopausal blødning, Det blev undersøgt, om kvinder

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ørelægehjælp 21 Generelle oplysninger Reguleringsprocent Generelle ydelser: 12,9% Dermatologi: 11,8% Gynækologi: 12,2% Øjenlæge: 11,2% Ørelæge: 11,3% Pædiatri: 11,2% Diagnostisk radiologi 10,1% Lokalaftaler

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Notat om henvisning til speciallæge og fysioterapeut

Notat om henvisning til speciallæge og fysioterapeut Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSEB Sags nr.: 1111928 Dok. Nr.: 712509

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 026-09 Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt.

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Munkebjerg 2013 Bo Lasthein Andersen Konsultationstaksterne: 0110, 0120, 0130 samt 0201(telefonkons.): Omfatter undersøgelse, diagnose, behandling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger med ydernummer

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af dysreguleret diabetes under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-12 Standardaftale for tutorlæger Som følge af protokollat

Læs mere

Modernisering af psykiatri i speciallægepraksis

Modernisering af psykiatri i speciallægepraksis Modernisering af psykiatri i speciallægepraksis Version 26.02.2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og baggrund... 3 Kapitel 2 Resumé... 7 Kapitel 3 Kapaciteten og aktiviteten i speciallægepraksis...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: Kørselstillæg ved besøg pr. påbegyndt km. 1101* 10,94 12,35 Besøg 1401 415,14 468,69

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: Kørselstillæg ved besøg pr. påbegyndt km. 1101* 10,94 12,35 Besøg 1401 415,14 468,69 Takstkort 25A Sikringsgruppe 1 + 2 Konsultation mv. 1, stk. 1: E-mail konsultation 0105 62,94 71,06 1. Konsultation 0110 378,27 427,07 2. Konsultation 0120 121,82 137,53 Senere konsultation 0130 121,82

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ørelægehjælp 21 Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 14,50 Sikringsgruppe 1 + 2 Tidspunktkode 1 Mandag fredag 08.00-16.00 3 Mandag fredag 16.00-20.00 Lørdag + 50% 08.00-20.00 4 Hverdage 20.00-24.00

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Kontraktbilag 1 NY Afvigelser fra og krav udover overenskomsten

Kontraktbilag 1 NY Afvigelser fra og krav udover overenskomsten NY Afvigelser fra og krav udover Udbuddet vedrører drift af lægepraksis på overenskomstmæssige vilkår med tilføjelser og ændringer. Den til enhver tid gældende overenskomst vil være gældende for udførelsen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ørelægehjælp 21 Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 14,50 Sikringsgruppe 1 + 2 Tidspunktkode 1 Mandag fredag 08.00-16.00 3 Mandag fredag 16.00-20.00 Lørdag + 50% 08.00-20.00 4 Hverdage 20.00-24.00

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.02.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OVERENSKOMST om speciallægehjælp Af 01-10-2011 Ændret ved aftale af 31-03-2011 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL DEL...

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Kapitel 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Kiropraktorkredsforeningen i Region Syddanmark og Region Syddanmark

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 471 Offentligt Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Den gamle vejledning Vejledning

Læs mere

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale.

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. UDKAST 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. 1 Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og en kreds af praktiserende øjenlæger i regionen i henhold til Landsoverenskomstens

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982.

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde lørdag den 3. oktober 2009

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde lørdag den 3. oktober 2009 Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde lørdag den 3. oktober 2009 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens virksomhed Bestyrelsen har i perioden siden sidste repræsentantskabsmøde

Læs mere

Rapport for specialet: Gynækologi og obstetrik

Rapport for specialet: Gynækologi og obstetrik Rapport for specialet: Gynækologi og obstetrik 1 Arbejdsgrupper 1.1 Specialearbejdsgruppe Sundhedsstyrelsen: Enhedschef Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Afdelingslæge Susanne Vest, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-15 Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere