A. Generelle forhold for flere specialer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer."

Transkript

1 N O T A T Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. En ydelse er en sundhedsydelse udført og registreret i landspatientregisteret. Et udrednings- eller behandlingsforløb er et samlet forløb bestående af enkelte sundhedsydelser. 2. Leverandørens honorering afhænger af hvorvidt den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer eller ej. Leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge er tilsluttet overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har et ydernummer. Taksterne der nævnes først i denne specialeaftale er for leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge ikke har et ydernummer. Taksterne anført i parentes er for leverandører, der har en virksomhedsansvarlig læge, som har et ydernummer. 3. De konkrete udrednings- og behandlingsforløb gælder kun for leverandører, som på har aftaler om de konkrete forløbskoder, så de fremgår af De udrednings- og behandlingsforløb, der er omfattet fremgår af og nogle fremgår også her. 4. De sundhedsydelser der evt. fremgår under afsnit B er forløbstakster, medmindre andet fremgår. En forløbstakst omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, herunder også sårskift, fjernelse af sutur, relevante bandager mv., anæstesi, udgifter til proteser, implantater, linser mv., med mindre andet fremgår, herunder genoptræning under indlæggelsen. Derudover gælder de generelle vilkår fra kontrakten. 5. Nødvendig medicin i relation til behandling, omfatter både medicin under indlæggelse, medicin til patientens hjemrejse samt til mindst to dages forbrug efter hjemkomst, er omfattet af kontrakten.

2 6. For udrednings- og behandlingsforløb er der aftalt en takst, hvor de enkelte behandlinger og konsultationer honoreres samlet som en del af forløbstaksten, og der kan ikke honoreres særskilt for enkelte undersøgelser og behandlinger. Disse forløb inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere betaling. Side 2 7. For nogle områder vil udredningen kunne afsluttes efter førstegangsbesøget AAF***, mens andre udredninger omfatter flere udredende undersøgelser. Det specificeres i nærværende specialeaftale, hvis udredningsforløbene omfatter flere undersøgelser og konsultationer. B. Særlige forhold under specialet intern medicin: endokrinologi 1 For alle behandlinger gælder, at der til en hver behandling skal kunne tilkaldes en speciallæge med erfaring for diabetesbehandling, som opholder sig på matriklen. Forløb vedrørende diabetesbehandling I forbindelse med insulinpumpebehandling for diabetestype 1-patienter gælder der følgende: Speciallæge og sygeplejerske skal overholde Sundhedsstyrelsens notat Anbefalinger for anvendelser insulinpumper fra 2012, der krav til erfaring med behandling af diabetes patienter samt have gennemført kursus i insulinpumpebehandling og dokumenteret vedligeholdelse af viden via minimum patienter årligt. Der skal endvidere tilbydes 24-timers telefonservice. 1. Omfattende sygehuse De konkrete behandlinger i dette bilag gælder kun for leverandører, som på har aftaler om de konkrete behandlingskoder. Kontrakten omfatter den på oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. 2. Behandlinger Diabetes er et specialiseret område, som kræver en vis erfaring. Behandlingerne i denne aftale kan tilsluttes enkeltvis, da visse behandlinger kræver en særlig viden og erfaring for at kunne blive godkendt som leverandør. Dette fremgår nærmere af tro og loveerklæringen. 1 Disse forhold var tidligere omtalt i relevante bilag til standardkontrakten og udredningskontrakten

3 Følgende ydelser er omfattet af denne kontrakt, såfremt de er valgt på Side 3 Diabetesbehandling type 1 patienter 1EN04 Initieret insulinpumpebehandling (12 måneder)* kr. *Parterne bemærker at Sundhedsstyrelsen kræver at behandling samles, hvorfor ikke alle leverandører kan tilslutte sig denne behandling. Taksterne på de enkelte moduler indeholder alle undersøgelser, konsultationer, evt. undervisning, telefonkonsultationer og udfærdigelse af afrapporteringer til sygehuse og privat praktiserende læge o. lign. Udover dette kan patienter henvist til moduler med diabetesbehandling ikke modtage andre ydelser på disse henvisninger. Disse moduler kan således ikke kombineres med røntgen- og ultralydsundersøgelser, MR-scanninger, akupunktur, blodprøver mv. med mindre det fremgår af henvisning eller der forligger en skriftlig aftale. De behandlinger, der er omfattet af denne kontrakt, fremgår af Behandlingerne omfattet af bilaget vurderes at være på hovedfunktionsniveau og betragtes ikke som værende regionsfunktionsniveau, højt specialiseret niveau eller udviklingsfunktion. Behandlinger følger til enhver tid Sundhedsstyrelsens specialeplan vedr. regionsfunktioner og højt specialiseret funktioner. 3. Målgruppe Målgruppen er personer der er fyldt 15 år og som er henvist til sygehusbehandling og diagnosticeret med type 1-diabetes. Eller Personer der er fyldt 15 år og som er henvist til sygehusbehandling og diagnosticeret med type 2-diabetes. Målgruppen for denne aftale er patienter, der har et behandlingsbehov, som gør, at der er behov for en specialiseret behandlingsindsats på et diabetescenter (leverandøren). 4. Målsætning Type 1-patienter: Målsætning er at opnå et præprandielt blodglukose mellem 4 og 7 mmol/l og et postprandielt blodglukose under 10 mmol/l, uden alvorlige episoder med hypoglykæmi. Mere eller mindre stramme behandlingsmål kan være relevant for den enkelte person.

4 5. Tværfagligt personale Type 1-patienter I behandlingen er der behov for tværfaglig, integreret og koordineret behandling af den enkelte patient. I den forbindelse er det vigtigt, at den private leverandør har følgende personale: Side 4 Patienten bør modtage behandling fra et team omfattende: speciallæge i intern medicin: endokrinologi, sygeplejerske med minimum 2 års erfaring med diabetesbehandling samt relevante kurser (diabetessygeplejerske), klinisk diætist Andre faggrupper kan optræde efter behov. Der bør der være faglig sparring og udvikling inden for hver personalegruppe. Der bør være en telefontid, som sikrer patienterne reel mulighed for at opnå råd i forbindelse med akutte komplikationer eller hændelser. Der bør være mulighed for regelmæssigt at udføre HbA1c (langtidsblodsukker) og andre relevante blod- og urinprøver på laboratorium. Der bør være etableret et samarbejde med øjenklinik med henblik på regelmæssig fotoscreening og behandling af øjenkomplikationer. Ved behandling af øvrige senkomplikationer henvises tilbage til henvisende enhed. Leverandøren kan aftale med regionen, at behandling af senkomplikationer kan foretages hos leverandøren. Alle patienter har en sundhedsfaglig kontaktperson, der sikrer koordinering af den sundhedsfaglige indsats, løbende vurderer personens helbred, følger systematisk op og bidrager til fastholdelse af behandlingsmål. Den sundhedsfaglige kontaktperson kan være behandlende speciallæge eller diabetessygeplejerske. 6. Behandlingstilbud Type 1-patienter 1EN04 Initiering af insulinpumpe behandling (12 måneder) Behandlingsforløbet omfatter patienter med type 1-diabetes, der er dysreguleret og har brug for behandling i hospitalsregi. Patienten kan enten gå i kronikerforløb, jf.

5 denne aftale, hvor det konstateres at patienten er dysreguleret alternativt være nyhenvist til insulinpumpebehandling. Personer med type 1 diabetes, der er dysreguleret på trods af optimal behandling med inspulinpen, er generet at hyppige insulintilfælde, har dårlige varslingssymptomer på lavt blodsukker, eller har skifteholdsarbejde kan have glæde af insulinpumpebehandling. Side 5 Behandlingen omfatter: 2 besøg hos diætist med henblik på træning i kulhydrattælling (besøg med 1 måneds mellemrum). 3 dages kursus i insulinpumpen med deltagelse af sundhedsfaglig personale. 1 uge efter kursus, besøg hos diabetessygeplejeske med pumpespeciale. 1 måned efter pumpe påsætning besøg hos diabetes sygeplejeske. 2-4 måneder efter pumpe påsætning, besøg hos speciallæge med pumpespeciale. Insulinpumpe behandling Speciallæge, 2 besøg Diabetessygeplejerske, 2 besøg Diætist, 2 besøg Kursus, 4 dage Insulinpumper og tilbehør rekvireres hos regionen, med mindre andet aftales mellem regionen og leverandøren. 8. Afbrydelse Leverandøren kan efter speciallægevurderingen afbryde behandlingen, såfremt det vurderes, at andet tilbud er bedre for patienten. Patienten tilbagehenvises til henvisende enhed med begrundelse herfor. 9. Afslutning fra leverandøren Leverandøren anmoder om genhenvisning senest 1 måned inden forløbets afslutning, med mindre regionen og leverandøren aftaler andet. Øvrige behandlingsforløb afsluttes som beskrevet under de enkelte behandlinger. 10. Forløbstakster

6 Der er i henhold til dette bilag indgået kontrakt om forløbstakster, dvs. leverandøren får én takst for det samlede behandlingsforløb. Taksten omfatter hele forløbet, og der kan således ikke opkræves yderligere for eksempelvis supplerende undersøgelser eller kontrolbesøg. Side 6 De aftalte priser omfatter alle nødvendige elementer i forbindelse med behandlingen, herunder evt. observation, terapi, samtaler, eventuel undervisning, blodprøver, TENS, EKG, telefonkonsultationer samt udfærdigelse af afrapporteringer til sygehuse og privat praktiserende læge mv. Der kan ikke opkræves betaling ved patienters udeblivelse fra behandlingen eller andre aftaler med leverandøren, jf. standardkontrakten. Leverandøren sender kvartalsvis en faktura for den foretagne behandling, hvor afregningen baserer sig på den (dokumenteret) gennemførte behandling. Dokumentationen for behandlingen sker ved at medsende indberetning til LPR, jf. bilag 1. Den løbende honorering er baseret på, at der er fastsat en standardtakst for alle ydelser i alle relevante behandlingsforløb, dvs. at standardtaksten for ydelserne ikke varierer på tværs af behandlingsforløbene. Summen af de månedlige afregninger kan ikke overstige 90 % af taksten for det samlede behandlingsforløb. Undtaget fra denne regel, er forløb dysreguleret type-1. Ved behandlingens afslutning afregnes den resterende del af beløbet, således at det samlede, afregnede beløb for det pågældende behandlingsforløb svarer til den fastsatte takst for dette. Behandlingens længde kan variere, således at et behandlingsforløb kan have flere eller færre ydelser end den gennemsnitlig standard og alligevel afregnes til den samlede takst under forudsætning af, at patienten færdigbehandles og afsluttes i henhold til kontrakt og bilag med fremsendelse af epikrise m.v. 11. Afregning ved afbrydelse af forløb Hvis behandlingen afbrydes, får leverandøren afregning for de afsluttede forløb. Sker afbrydelsen midt i et forløb, sker der afregning for de afholdte ydelser efter nedenstående model. Diabetes 1 1EN04 Insulinpumpe behandling Første kvartal Efterfølgende kvartaler Værdi af afsluttende kvartal kr kr kr.

7 C. Tro og love-erklæring: Intern medicin: endokrinologi Side 7 For private leverandører, der ønsker at indgå aftale med Danske Regioner om at udføre undersøgelser og behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg og/eller ret til hurtig udredning i henhold til sundhedsloven, skal nedenstående oplysninger bekræftes af den private leverandør. Danske Regioner forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge rådgivning og vejledning hos regionerne og/eller Sundhedsstyrelsen vedr. undersøgelses- og behandlingstilbuddene, samt bede om ydereligere dokumentation fra den private leverandør. Vilkårene for at opnå en aftale med Danske Regioner er desuden reguleret i standardkontrakter og kvalitetsbilaget. Ved mere end én læge ansat i virksomheden skal en virksomhedsansvarlig læge registreres hos Sundhedsstyrelsen i henhold til lovgivningen. Den virksomhedsansvarlige læge skal altid indberettes til Danske Regioner på denne hjemmeside. Den private leverandørs opmærksomhed henledes på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i den til enhver tid gældende Specialevejledning for Intern medicin: endokrinologi til hovedfunktionsniveau. Det forudsættes, at disse anbefalinger følges i relevant omfang, herunder specifikt at: Der skal registreres relevante data i den nationale kliniske kvalitetsdatabase Dansk Diabetes Database omfattende Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes, Dansk Voksen Diabetes Database samt Landsdækkende klinisk Kvalitetsdatabase for Screening af diabetisk Retinopati og Maculopati. Registreringerne skal foretages i henhold til reglerne herom. Det påhviler den private leverandør selv at holde sig orienteret herom. I tilfælde af afvigelser fra de betingelser, hvorunder den private leverandør har indgået aftale med Danske Regioner, skal Danske Regioner straks informeres herom med henblik på evt. stillingtagen til opretholdelse af aftalen. Undertegnede bekræfter hermed på vegne af den private leverandør, at de leverede oplysninger er korrekte, samt at den private leverandør efterlever gældende lovgivning, kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, Specialevejledning for Intern medicin: endokrinologi samt andre gældende regler.

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11 N O T A T 01.09.2013 Bilag 1 til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger samt behandlinger under udvidet

Læs mere

Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag.

Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag. [nedenstående emner medtages i bilaget, hvis privatsygehuset har kontrakt om dette.] HUSK: Hvis der er tale om smertebehandling, skal kontraktsygehuset have et særlig bilag. Bilag 1-2009 Behandlinger som

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om ridefysioterapi 07-06-2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER... 4 2. AFTALER VEDRØRENDE RIDEFYSIOTERAPI...

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG 55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.70.1 Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4 Dialog Dialog Fok ialog Opgave Anbefa Opgave Dialog Dialog Anbefalinger ciallægepraksis allægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis speciallægepraksis

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 8 2.2.2

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20.01.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere