Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale)"

Transkript

1 Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale) Såfremt andet ikke skriftligt er aftalt gælder følgende: 1. Regler om udbringning af husdyrgødning ændres I tilfælde, hvor reglerne for udbringning af husdyrgødning ændres, således at der kan udbringes gødning fra et mindre antal dyreenheder pr. ha, er det afgørende i denne aftale, det antal ha modtageren skal stille til rådighed. Modtageren kan således ikke i medfør af denne aftale forpligtes til at stille et større antal ha til rådighed end det i aftalen nævnte. Ønsker parterne i stedet, at antallet af dyreenheder skal være afgørende ved ændringer, skal dette anføres i aftalen. Se i øvrigt vejledningens pkt Gødningsregnskab Begge parter forpligter sig til at indregne de modtagne/leverede kg N i gødningsregnskabet ud fra en opgørelse af den overførte mængde husdyrgødning samt indholdet af næringsstoffer. 3. Årlig opgørelse af overført mængde husdyrgødning og næringsstoffer Den endelige opgørelse af den overførte mængde af husdyrgødning laves af parterne i fællesskab ud fra antallet af læs og mængden pr. læs. Den endelige opgørelse af den overførte næringsstofmængde laves ud fra en beregning som er baseret på den overførte mængde af husdyrgødning i forhold til en opgørelse af den totale mængde husdyrgødning på leverandørens ejendom i det aktuelle år, kombineret med en opgørelse af den totale mængde af næringsstoffer på den pågældende ejendom. Alternativt kan det skriftligt aftales, at opgørelsen skal ske ud fra en kemisk analyse af en prøve udtaget af leverandør/modtager og betalt af leverandør/modtager. 4. Leverandøren oplyser At den leverede husdyrgødning ham bekendt ikke er forurenet med frø fra flyvehavre. At den leverede husdyrgødning ikke er pålagt restriktioner for fri omsætning p.g.a. husdyrsygdomme, der er omfattet af lovgivningen. At der i besætningen ikke er konstateret husdyrsygdomme, der kan overføres med gødning, og som hindrer, at besætningens dyr kan omsættes i fri handel uden oplysningspligt. Landbrugets Rådgivningscenter, Afdelingen for Landboret - Telefon

2 Ved en senere konstatering af smitsomme husdyrsygdomme i besætningen, som bevirker, at der pålægges besætningsejeren restriktioner vedrørende fri omsætning af husdyrgødning eller levende dyr, skal dette straks oplyses overfor modtageren. Modtageren er herefter berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel, såfremt husdyrsygdomme kan overføres med gødningen. Opsigelse kan dog kun ske, hvis der på modtagerens ejendom er et husdyrhold, der kan blive smittet gennem gødningen. Uenighed om berettigelsen af opsigelsen afgøres efter pkt. 7. Aftalen finder i øvrigt ikke anvendelse i det omfang, den strider mod Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri s og Veterinærdirektoratets bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme. 5. Leveringsbetingelser Såfremt det er aftalt, at leverandøren leverer husdyrgødningen spredt på marken, skal leverandøren ved aftalens indgåelse have oplyst, hvor arealerne er beliggende. Dog kan modtageren efterfølgende kræve husdyrgødningen udspredt på andre arealer end de oplyste, hvis disse arealer ikke ligger i større afstand fra leverandøren, eller på anden måde er sværere tilgængelige for leverandøren. Ligger arealerne i større afstand fra leverandøren eller er de sværere tilgængelige, så har leverandøren ret til kompensation. Modtageren anviser år for år eller forud for hver leverance hvilke arealer, der skal tilføres husdyrgødning, hvilken art, i hvilke mængder og på hvilket tidspunkt indenfor det aftalte tidsrum, det må ske. Hvis det på grund af vejrforhold ikke er hensigtsmæssigt at udbringe husdyrgødning, træffer parterne dog anden aftale. Udbringning og dosering sker under overholdelse af de til enhver tid gældende regler. Uenighed efter dette pkt. afgøres efter pkt Uenighed om udkørsel m.v. Eventuelle uenigheder om udkørselstidspunkter, udkørselsmateriel o.l. afgøres efter god landmandsskik af en planteavlskonsulent. Kan parterne ikke blive enige om at udpege en planteavlskonsulent, udpeges denne af chefkonsulenten på Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N. 7. Voldgift A. Skulle der opstå uenighed i øvrigt mellem parterne om forståelsen af denne aftale, herunder om der er tale om misligholdelse, skal en sådan uenighed afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf den ene er formand. Hver part udpeger sin voldgiftsmand. De to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en formand. Hvis de ikke Landbrugets Rådgivningscenter, Afdelingen for Landboret - Telefon

3 kan blive enige, udpeges formanden af den stedlige civildommer i modtagers retskreds. Parterne giver hinanden skriftlig meddelelse om, hvem der er udpeget som voldgiftsmand. Undlader en part at udpege en voldgiftsmand inden 14 dage efter modtagelse af denne skriftlige meddelelse, er den anden part berettiget til at anmode den stedlige civildommer om at udpege vedkommende. Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren. Voldgiftsrettens afgørelse træffes ved kendelse, som skal være skriftlig og indeholde en kort sagsfremstilling samt en begrundet afgørelse af de omtvistede punkter. Voldgiftsretten træffer også i kendelsen bestemmelse om betaling af udgifterne ved voldgiften, samt om det skal pålægges en part at betale sagsomkostninger til den anden part. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne. For voldgiften gælder i øvrigt reglerne i Lov om voldgift. B. Hvis parterne er enige, kan de i stedet for voldgift udpege en enkelt person til at afgøre tvisten. Landbrugets Rådgivningscenter, Afdelingen for Landboret - Telefon

4 Vejledning til Aftaler vedrørende bkg. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (1-årig aftale) Generelt om reglerne I henhold til 28, stk. 10 og 11 i bkg. nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (ændret ved bkg. nr. 677 af 5. juli 2000) skal der foreligge en aftale, der sikrer at overskydende gødning afsættes og anvendes på anden bedrift eller afsættes til biogasanlæg e.l. Sådanne aftaler skal også indgås ved afsætning af gødning biogasanlæg og lign. Disse aftaler om overførsel af husdyrgødning, skal være skriftlige, og både leverandør og modtager skal opbevare et eksemplar af aftalen. Det samme gælder for forpagtningsaftaler, når der skal bringes overskydende gødning ud på det forpagtede areal. Aftaler om overførsel af husdyrgødning og forpagtningsaftaler skal gælde for mindst 1 år ad gangen regnet fra 1. august. Inden for enhver 12 måneders periode skal der være arealer til rådighed som sikrer, at den samlede mængde af gødning, som produceres eller tilføres fra andre bedrifter i perioden, ikke overstiger de mængder, som der tillades udbragt pr. ha pr. år, se afsnit 3. Dog gælder det, at foretages der i perioden fra 1. februar juli etableringer eller udvidelser af dyreholdet, som medfører at kravene til udbringningsarealets størrelse ikke længere kan overholdes, så er det tilstrækkeligt, at der er indgået aftale om køb eller forpagtning af det fornødne areal eller er indgået en overførselsaftale om afsætning af husdyrgødningen, som sikrer at det fornødne areal er til rådighed senest førstkommende 1. august. Disse aftaler skal være indgået senest samtidig med etableringen eller udvidelsen. Plantedirektoratet udfører tilsynet med, at reglerne i 28 overholdes. For Plantedirektoratets tilsyn og håndhævelse m.v. gælder reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Tinglysning: Der er ikke i bekendtgørelsen krav om tinglysning. Tinglyses aftalen imidlertid på modtagerens ejendom, opnår leverandøren af husdyrgødningen, at aftalen ikke bortfalder, hvis modtageren af gødningen overdrager sin ejendom uden at oplyse om aftalen. Se i øvrigt pkt. 4.

5 2. Bekendtgørelse nr. 660 af 4. juli 2000 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække Det følger af bekendtgørelsen, at gødningsregnskabet for virksomheder, der afgiver husdyrgødning, skal indeholde skriftlig bekræftelse fra den virksomhed, der modtager husdyrgødningen, på oplysningerne i den indgåede husdyrgødningaftale, herunder det totale antal kg kvælstof i og typen af den husdyrgødning, der er leveret i perioden 1. august til 31. juli. Hertil benyttes Plantedirektoratets skema B1: Kvitteringer for overførsel af husdyrgødning. I nærværende aftaleformular skal der ske afkrydsning af, om modtager er registreret i Plantedirektoratets register. Hvis modtageren ikke er registreret hos Plantedirektoratet, kan den overførte kvælstofmængde i husdyrgødningen ikke fratrækkes i leverandørens gødningsregnskab. 3. Vejledning til beregning Ved angivelse af, om der er tale om et planteavlsbrug eller kvæg-, svine- eller blandet husdyrbrug, er det en forudsætning for de tre sidstnævnte brugs vedkommende, at en væsentlig del af omsætningen kommer fra husdyrhold. I bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold 2 er et kvægbrug defineret som et husdyrbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og et svinebrug er defineret som et husdyrbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af svin. Et planteavlsbrug, der f.eks. har en mindre del af omsætningen fra kvæghold, regnes således ikke som et kvægbrug og skal ved modtagelse af husdyrgødning fra naboer eller andre overholde udbringningsgrænsen som brug uden husdyr. Afgørende for hvor stor en mængde husdyrgødning, der må udbringes på modtagers ejendom, er den type landbrug, som modtager har. Har leverandøren et kvægbrug, mens modtageren har et planteavlsbrug, må leverandørens husdyrgødning kun udbringes på modtagerens ejendom med 1,7 dyreenhed pr. ha. Har modtager derimod et blandet brug, må der udbringes gødning fra 2,0 dyreenheder pr. ha, uanset at gødningen stammer fra et svinebrug. Parterne skal være opmærksom på, at reglerne for udbringning af husdyrgødning ændres den 1. august 2002, som vist i nedenstående skema: Type bedrift Svinebrug Planteavl Kvægbrug I Kvægbrug II* Andre husdyrbrug Tidspunkt indtil og senere 1,7 1,7 2,1 2,3 2,0 1,4 1,4 1,7 2,3 1,4 *) Kvægbrug II, hvor over 70% af arealet til rådighed for udbringning udgøres af roer, græs og græsefterafgrøde. 2

6 I aftaleformularen er der mulighed for, at man allerede nu kan aftale, at modtageren skal stille et større antal ha til rådighed fra den 1. august Ønskes dette skal man blot sætte kryds i rubrikken Undertegnede -modtager, hvor der står og forpligter mig endvidere til, fra 1. august 2002, at modtage gødning fra dyreenheder, der fra dette tidspunkt svarer til ha. Man skal i den forbindelse også være opmærksom på, at der den 1. august 2002 sker en ændring, der har betydning for beregningen af antal dyreenheder. Ændringen, der gælder for alle dyrearter med undtagelse af kvæg, er ikke endeligt fastlagt endnu. Ifølge bkg. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 2, nr. 11, fastsættes der fra den 1. august 2002 en omregningsfaktor, så en dyreenhed svarer til 100 kg kvælstof i husdyrgødning ab lager inklusiv den mængde, der afsættes på marken under afgræsning. Virkningen af justeringen af beregningen af dyreenheder kendes ikke præcist, men det forventes, at der vil kunne medgå flere producerede slagtesvin til en dyreenhed, end der gør efter det nugældende bilag, således at ovennævnte stramning i medfør af 28 i husdyrgødningsbekendtgørelsen modvirkes helt eller delvist. Som nævnt er det dog endnu (august 2000) ikke muligt at forudsige præcist, hvordan antallet af dyreenheder beregnes for de enkelte husdyrarter. Faktorerne forventes fastsat i efteråret Til brug ved beregning af dyreenheder er som bilag til husdyrgødningsbekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold anført et skema, der er vedlagt som bilag til denne vejledning. Omregningsfaktorerne i skemaet fastsættes for kvæg således, at en dyreenhed svarer til 100 kg kvælstof i husdyrgødning ab lager inklusiv den mængde, der afsættes på marken. Det følger endvidere af bekendtgørelsens 2, nr. 11, at for andre arter af husdyr end de i skemaet nævnte omregnes til dyreenheder ud fra gødningsproduktionens beregnede indhold af plantenæringsstoffer, idet et indhold på 100 kg N ab lager inklusiv den mængde der afsættes på marken svarer til 1 dyreenhed. Såfremt der udbringes affaldsprodukter på ejendommen, må den samlede tilførsel af næringsstoffer i form af affaldsprodukter og husdyrgødning ikke overstige 210 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. år. Fra den 1. august 2002 må den samlede tilførsel af næringsstoffer i form af affaldsprodukter og husdyrgødning ikke overstige 170 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. år. Fosfordoseringen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år. For affaldsprodukter, som består af mere end 75% husdyrgødning (regnet på tørstofbasis), træder reglerne for anvendelse af husdyrgødning fra erhvervsmæssigt dyrehold i stedet for ovennævnte regler. De med affaldsprodukter tilførte mængder omregnes til dyreenheder, således at maksimalt 110 kg totalkvælstof og maksimalt 20 kg totalfosfor svarer til 1 dyreenhed. Fra den 1. august 2002 omregnes de med affaldsprodukter tilførte mængder til dyreenheder, således at maksimalt 100 kg totalkvælstof og maksimalt 20 kg totalfosfor svarer til en dyreenhed. 3

7 4.Vejledning til vilkåret om aftalens varighed De 1-årige aftaler skal gælde for minimum 1 år at regne fra en 1. august, men aftalen behøver ikke at blive indgået fra en 1. august. Indgås aftalen f.eks. den 1. februar 2000, så skal den gælde frem til 1 år efter den kommende 1. august, hvilket vil sige frem til den 31. juli I vilkåret om aftalens varighed er der to afkrydsningsmuligheder. Den øverste skal bruges, hvis man ønsker at lave en tidsbegrænset aftale, der udløber automatisk. Den nederste afkrydsningsmulighed skal bruges, hvis man vil have en almindelig løbende aftale, som først ophører, når en af parterne siger den op. Man kan foretage afkrydsning i begge felter, hvis man ønsker, at aftalen skal løbe i en tidsbegrænset periode, men med mulighed for opsigelse i perioden. Det vil være relevant, hvis man har aftalt en længere tidsbegrænset periode. Aftaler man således, at kontrakten skal være gældende fra 1. august 2000 til 31. juli 2003, så kan man samtidig aftale et opsigelsesvarsel på 3 eller 6 måneder til en 31. juli. I det tilfælde skal der krydses af i begge felter. Rubrikken kan også bruges, hvis man vil lave en længerevarende aftale, f.eks. med 24 eller 36 måneders opsigelse. Som nævnt i vejledningens pkt. 1 er der fordele for leverandøren ved at tinglyse overførselsaftalen/forpagtnings-kontrakten. Ved at tinglyse aftalen på modtagerens ejendom opnår leverandøren af husdyrgødningen, at aftalen også er gældende over for en evt. køber af modtagerens ejendom. Tinglyses aftalen således ikke, risikerer leverandøren, at den bortfalder i tilfælde, hvor modtageren har solgt sin ejendom uden at oplyse køberen om aftalen. 5. Kontraktens standardbestemmelser Det er vigtigt, at begge parter har gennemlæst standardbestemmelserne og har forstået indholdet af disse. Bestemmelserne er gældende i forholdet mellem parterne, medmindre parterne skriftligt har lavet anden aftale. Ved underskrift på aftaleformularen skriver begge parter under på, at de er bekendt med standardbestemmelserne, og at disse skal være gældende i forholdet mellem parterne. 6. Leverandøren af husdyrgødning ejer mere end en ejendom I henhold til de nye bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. august 1998 skal spørgsmålet om, hvorvidt der er en overskydende gødningsproduktion ses i forhold til landbrugsbedriften og ikke i forhold til den enkelte ejendom. En landbrugsbedrift er i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold m.v. 2, nr. 12 defineret som en driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed. Driftsenheden kan omfatte både ejede og forpagtede arealer. Driftsenhedens arealer kan være med landbrugspligt efter reglerne i lov om landbrugsejendomme eller uden landbrugspligt. Har en landmand for stor produktion af gødning på én ejendom, men derimod et antal ha i overskud på andre ejendomme, som han ejer, så kan den overskydende gødning udbringes på disse ejendomme. Landmanden skal ikke indgå aftaler med sig selv! Det er dog en forudsætning, at det er praktisk muligt, at bringe husdyrgødningen fra den ene 4

8 ejendom til den anden efter de gældende regler. Man skal være opmærksom på, at forpagtede arealer umiddelbart indgår i bedriften. Forpagtningsaftaler skal overholde de samme formkrav som overførselsaftaler. 7. Leverandøren af husdyrgødning er forpagter/lejer Hvis leverandøren af husdyrgødning er forpagter af et husdyrhold, kan der opstå problemer i forbindelse med, at forpagtningskontrakten ophører. Der er 2 forskellige situationer. 1. Ejeren af husdyrholdet skal overtage driften af dette. 2. Husdyrholdet skal ophøre. Ad 1: I dette tilfælde vil det være mest praktisk, hvis ejeren af ejendommen indtræder i overførselsaftalen, således at han fortsætter leveringen af gødningen til modtageren. Dette skal imidlertid konkret aftales med modtageren. Vil modtageren ikke acceptere dette, må forpagteren af husdyrholdet opsige kontrakten med modtageren, og ejeren af husdyrholdet må indgå aftale med en anden modtager, således at denne kontrakt træder i kraft på det tidspunkt, hvor kontrakten med den nuværende modtager ophører. Ad 2: Har leverandøren eksempelvis 6 måneders opsigelse i forhold til forpagtningskontrakten på husdyrholdet, så vil leverandøren være nødt til at opsige overførselsaftalen 6 måneder før forpagtningskontrakten ophører. Uanset at overførselsaftalen så ikke fortsætter til en 31. juli, bør dette ikke være et problem, da leverandøren har en overførselsaftale, der er gældende for dette tidsrum, hvor han har husdyrholdet. Kan leverandøren ikke overholde de tidsmæssige vilkår i forhold til undtagelsen, må han konkret forsøge at lave anden aftale med modtageren, da han ellers misligholder kontrakten. Leverandøren af husdyrgødning kan også forpagte jord med det formål at udbringe husdyrgødning på arealet. Denne situation er direkte omfattet af bkg. om erhvervsmæssigt dyrehold m.v. 28, stk. 11. Den forpagtede jord indgår i bedriften. Den medregnes dermed, når det gøres op, om der på bedriften er overskydende gødning. Det er imidlertid et krav i bekendtgørelsen, at forpagtningskontrakterne skal være indgået på de samme tidsmæssige vilkår som overførselsaftalerne. Dvs., at aftalerne skal gælde for mindst 1 år ad gangen regnet fra en 1. august. 5

9 Bilag til vejledning til Aftaler vedrørende bkg. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (1-årige og rullende 3-årige aftaler) Husdyrart Enhed Antal til 1 dyreenhed Kvæg: Dyreenheder pr. dyr Malkekøer, tung race 1 årsko 0,85 1,18 Malkekøer, jersey 1 årsko 1 1 Kvier og stude, tung race 1 årsdyr 2,9 0,34 Kvier og stude, jersey 1 årsdyr 4 0,25 Ammeko med opdræt 1 KPE 1) 1 1 Ammekøer uden opdræt 1 årsdyr 1,9 0,52 Tyre fra fødsel til 250 kg 1 prod.dyr 7,5 0,13 Tyre fra fødsel til 350 kg 1 prod.dyr 4,4 0,23 Tyre fra fødsel til 450 kg 1 prod.dyr 2,9 0,35 Svin: Søer med grise til 25 kg 2) 1 årsso 3 0,33 Søer med grise til frav. ved 7 uger 1 årsso 4,2 0,24 Søer med grise til frav. ved 4 uger 1 årsso 4,6 0,22 Smågrise, 7,5-25 kg Prod.dyr 180 0,0056 Smågrise, 7,5-30 kg Prod.dyr 136 0,0074 Slagtesvin, kg Prod.dyr 30 0,033 Slagtesvin, kg Prod.dyr 28 0,036 Slagtesvin, kg Prod.dyr 30 0,033 Slagtesvin, kg Prod.dyr 24 0,042 Fjerkræ: Høner til konsumægproduktion og 1 årsdyr 150 0,0067 HPR 3) Hønniker til konsumægproduktion, stald m/dybstrøelse Hønniker til HPR 3), stald m/dybstrøelse Opdræt ,0006 Opdræt ,0009

10 Husdyrart Enhed Antal til 1 dyreenhed Dyreenheder pr. dyr Slagtekyllinger, 36 dage Prod ,0003 Slagtekyllinger, 39 dage Prod ,0003 Slagtekyllinger, 42 dage Prod ,0004 Kalkun, mini Prod ,0012 Kalkun, store Prod ,005 Ænder Prod ,0014 Gæs Prod ,004 Andre: Moderfår med lam 1 årsfår 8 0,12 Heste, under 450 kg 1 årshest 2,6 0,38 Heste, kg 1 årshest 2 0,5 Heste, over 700 kg 1 årshest 1,6 0,63 Mink, ildere o.lign 1 årstæve 40 0,025 Ræve 1 årstæve 15 0,067 1) KPE (kødproducerende enked) = 1 ammeko + 1,02 kvie + 0,453 tyr. 2) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr i egen besætning er indeholdt i søer, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 98 kg beregnes polte som slagtesvin. 3) HPR = Hvid Plymouth Rock Ved slagtevægtsgrænser imellem bilagets slagtevægtsgrænser for tyre og svin, og ved slagtealdre imellem de i bilaget angivne slagtealdre for fjerkræ (angivet i dage) skal omregningsfaktoren for nærmeste slagtevægtsgrænse/slagtealder anvendes. Dog kan omregningsfaktoren i stedet findes ved interpolation mellem de i bilaget angivne omregningsfaktorer for de to nærmeste slagtevægtgrænser/slagtealdre henholdsvis under og over den faktiske slagtevægt/slagtealder. For slagtevægtsgrænser/slagtealdre der ligger ud over de i bilaget angivne for tyre, svin og fjerkræ, skal omregningsfaktoren findes ved forholdsmæssig beregning (ekstrapolation) ud fra de i bilaget angivne omregningsfaktorer. For andre arter af husdyr end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra gødningsproduktionens beregnede indhold af plantenæringsstoffer, idet et indhold på 100 kg N ab lager inklusiv den mængde der afsættes på marken, svarer til 1 dyreenhed, jf. 2, nr. 11. For afgasset gylle fra fællesbiogasanlæg kan der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N, hvis det ikke er muligt ud fra de i bilaget angivne omregningsfaktorer.

11

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt ehold, husgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) 1. I bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt ehold,

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder Sendes til Syddjurs Kommune Borgerservice Hovedgaden 77 8410 Rønde Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr B Etage Side/dørnr. Udfyldes af ansøger (sæt x) Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække BEK nr 129 af 09/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0116-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Helge Lund, KHL Tabel 1 Forventede fosforlofter frem til og med 2020/21 2017/1 8 2018/19 2019/20 2020/21 Skærpede områder Fra 2018/19 Kvægbrug 30 30 30 30

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) I medfør af 7, 7a, 13, 16, 19, stk. 5, 67,

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Side 1 af 14 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 1695 af 19/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 753 af 25/08/2001 LOV Nr. 1572 af 20/12/2006

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

1695 af 19/ Bek. om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, hus...

1695 af 19/ Bek. om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, hus... Side 1 af 16 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om.

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. nordfyns ko m e Revidering Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. Det skal pointeres, at der IKKE må gødes

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

Klage over dyreholdet på Klintebjerg Efterskole, Klintebjergvej 195, 5450 Otterup.

Klage over dyreholdet på Klintebjerg Efterskole, Klintebjergvej 195, 5450 Otterup. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 Klintebjerg Efterskole mkn@mkn.dk Klintebjergvej 195 www.mkn.dk 5450 Otterup Den 20. maj 2009 J.nr. MKN-130-00014

Læs mere

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2.

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2. Notat Sanktionering af sager om overproduktion af husdyr bøde og konfiskation Erhverv J.nr. MST-12411-00077 Ref. Marvn Den 6. oktober 2010 Bøde- og strafniveauet i sager om overproduktion af husdyr bør

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted.

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted. GÅRDEJER LENE BORG NIELSEN Stadionvej 15 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 07-10-2015 / 09.17.60-K08-34-15

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT / FORPAGTNINGSKONTRAKT KARA/NOVEREN I/S (herefter betegnet bortforpagter), Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, cvr nr. 13507406 bortforpagter hermed til Xxx (herefter betegnet forpagter), adresse, cvr nr.

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42-46 Margrethe-Kog, Højer J.nr. NST-52451-02664 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.: 72

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Karl Sørensen, Stilbjergvej 30, 8420 Knebel. CVR. NR.: 60738114 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) Xxxxx Xxxxxxxxx,

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den )

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den ) Tabel 8.3. KVÆG (ændret den368) Malkekøer (tung race) kg/dyr/dag M 3 /år/dyr 1,2 Bindestald m. grebning Ajle,1 1 Bindestald m. riste Gylle 1,2,1 1 6 Sengestald m. fast gulv Gylle,4,1 3 1 2 Sengestald m.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune 2200 1432 2000 1560 1436 17501705 1422 2450 2300 18 650 2770 2791 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, tlf. 7254390 som bortforpagter og Nnnnnnnnnnn som forpagter. indgås følgende forpagtningsaftale for

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer DJF November 2001 rapport Nr. 36 Husdyrbrug Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer Kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning normtal 2000 Kvælstof, fosfor og

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune. Og medunderskrevne (forpagter)

Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune. Og medunderskrevne (forpagter) Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune Og medunderskrevne (forpagter) CVR.NR. Er der dags dato indgået følgende F O R P A G T N I N

Læs mere

Omlægning af dyrehold til chinchilla på Vesterbyvej 13, 8722 Hedensted. Hedensted Kommune har fra LMO modtaget anmeldelse af omlægning af dyreholdet

Omlægning af dyrehold til chinchilla på Vesterbyvej 13, 8722 Hedensted. Hedensted Kommune har fra LMO modtaget anmeldelse af omlægning af dyreholdet Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Jørgen Jørgensen Vesterbyvej 13 8722 Hedensted Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000059 Dato:

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Matr. nr: 74 Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev Ejendomsnr. 7887 j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev CVR.nr.

Læs mere

Nærværende aftaleformular er udarbejdet til brug ved indgåelse af sådanne aftaler.

Nærværende aftaleformular er udarbejdet til brug ved indgåelse af sådanne aftaler. Vejledning om opbevaring I henhold til 8, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. kan kravet om for husdyrgødning opfyldes ved, at der

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Anmeldeordninger for husdyrbrug

Anmeldeordninger for husdyrbrug Notat Erhverv J.nr. Ref. ANDPE Den 11. april 2011 Anmeldeordninger for husdyrbrug Indhold Generelt om anmeldeordningerne Betingelser for at kunne bruge hver af de fem nye anmeldeordninger Ensilageplads

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7, 11 a,

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune 17 5600 6430 6200 6440 6400 330 6300 6320 6470 6340 6310 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere