De Historiske Alléer i Sorø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Historiske Alléer i Sorø"

Transkript

1 De Historiske Alléer i Sorø Projekt: Alléen langs Skælskørvej Sorø by er en perle midt i naturen med sine skove, søer og overdrev. Men også inde i byen har naturen sin plads. De historiske alléer i og omkring Sorø by danner med sine rette linde og krogede ege et grønt netværk, som byder borgere og gæster velkommen og er med til at give byen sin helt særlige identitet. Alléen på Skælskørvej er fredet og blandt de mest signifikante alléer i Sorø, men er i stor fare for at gå til. Projektet skal genetablere en ensartet og sund allé, og dermed sikre det samlede indtryk af historiske alléer i Sorø.

2 De Historiske Alléer i Sorø Projektansvarlig Janus Storland Høhne Skov- og Landskabsingeniør Direkte: Sorø Kommune - Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej Sorø Fagmedarbejder Martin Thorup Knudsen Natur- og Miljømedarbejder Sorø Kommune - Teknik, Miljø og Drift Faglige konsulenter Oliver Bühler Iben Thomsen Seniorrådgivere Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Projektets resumé Sorø by er en perle midt i naturen med sine skove, søer og overdrev. Men også inde i byen har naturen sin plads. De historiske alléer i og omkring Sorø by danner med sine rette linde og krogede ege et grønt netværk, som byder borgere og gæster velkommen og er med til at give byen sin helt særlige identitet. Alléen på Skælskørvej er fredet og blandt de mest signifikante alléer i Sorø, men er i stor fare for at gå til. Projektet skal genetablere en ensartet og sund allé, og dermed sikre det samlede indtryk af historiske alléer i Sorø. Der søges i alt om: Ansøgning til A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kr. ekskl. moms (jf. tilbud på anlægspris) tillagt 17,5 % momsrefusion: kr. Janus Storland Høhne Dato: 1. marts Skov- og Landskabsingeniør 1

3 Et netværk af alléer i og omkring Sorø by De historiske alléer i og omkring Sorø by danner et grønt netværk og binder byen sammen. De strækker sig fra syd via Skælskørvej, fra øst via Fægangen, fra vest via Slagelsevej og ind gennem byen via Storgade og Alléen som starter i Alberti-krydset for at ende i og om Sorø Akademis haver. Oprindeligt var der også en allé ved Kongebroen. Alléen dannede ramme om Kongevejen, den tidligere benævnelse for vejen fra Ringsted til Slagelse. Ligesom Skælskørvej, omlagde man vejen i den sidste halvdel af 1950 erne på bekostning af træerne. Således står nu kun den fredede Krebshusallé tilbage, som det eneste minde om tidligere tiders udtryk på denne strækning. Vestsjællands Amt etablerede i 1995 en ny allé på den bynære del af strækningen, og ligeledes etableredes på den norlige indfaldsvej fra Holbæk, en allé. Projekt: Alléen langs Skælskørvej Når man kommer til Sorø fra sydsiden ad Skælskørvej komme man forbi Sorø Sø og den flotte udsigt ud over søen, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Science Center Sorø og Sorø Akademi. Tidligere suppleredes denne udsigt med en tur gennem en grøn korridor i form af en tæt lindeallé. På denne måde blev man mødt af en særlig velkomst, som på de andre indfaldsveje til Sorø med deres smukke alléer. Alléens historie I årene anlagdes Banevej i Sorø. Det var en beslutning som blev taget for at etablere en direkte forbindelse mellem Sorø by, og den kommende jernbanestrækning mellem Roskilde og Korsør. Den planlagte landstation ved Sorø, var således en ny indgang til byens butikker og industri. Man ønskede derfor fra byrådets side at etablere en lige, og dermed også kortest mulig strækning, mellem station og by. Med kravet om en lige strækning fulgte også et omfattende arbejde med at anlægge vejen ind over et stykke af Sorø sø og ind over en af gåseøerne. Der blev således drænet jord omkring Flomengen og etableret en højtliggende indfaldsvej. Langs vejen plantede man en allé af lindetræer. Dette skulle give tryghed for de færdende på vejen, samt en grøn indbydende adgangsvej til Sorø by i et symmetrisk billede. I 1960 blev 350 meter af alléen fredet. Dette grundet alléens historiske og kulturelle værdi. Ligeledes blev Krebshusallé fredet i 1965, efterfulgt af Fægangen henholdsvis Reitzensteins allé, begge fredet i Banevej før omlægning Årstal: Fotograf: Ukendt Kilde: Lokalhistorisk arkiv 2

4 I infrastrukturens navn, måtte træernes råderum vige for udvidelsen af vejen midt i 1950 erne. Den stigende mængde af trafik, og tungere køretøjers brug gjorde at vejen måtte forbedres. Man udvidede vejen, og anlagde cykelstier på ydersiden af trærækkerne. Dette anlægsarbejde tilgodeså trafikken, og adgangsmuligheder for byens handlende, men under anlægsarbejdet, har man reduceret træernes rodzone så betydeligt, at træerne er blevet svækket. Over en lang årrække, blev træerne stadigt svagere, da deres muligheder for optagelse af ilt, vand og næring blev kraftigt hæmmet pga. rodskaderne. Man har sidenhen forsøgt at give træerne lidt mere vitalitet ved at styne kraftigt. Styning er betegnelsen for at bortskære selve kronen på træet, med det formål at fjerne døde grene, svage grenstrukturer, samt at begrænse behovet for vand og ilt fra rødderne, pga. det mindre omfang af krone og løv. Dette har været gentaget flere gange sidenhen med beskeden succes. Dette indgreb giver desværre også anledning til svampe og sygdomme. Gennem kommunens løbende tilsyn med træerne, samt ved ekstern konsultation fra Naturstyrelsen samt Seniorrådgiver Iben Thomsen, må træernes forfald erkendes og accepteres. Med en alder på over 150 år, er træerne nu nået en fase, hvor de stille og roligt bliver nedbrugt af diverse svampe. Havde træerne ikke været begrænset i deres vækst både over- og under jorden, ville de endnu have mange gode år tilbage. Især kulsvamp har været årsag til, at mange træer har måttet lade livet af sikkerhedsmæssige hensyn. Denne svamp nedbryder træet indefra og fjerne stabiliteten, selvom træet synes at være sundt ved et visuelt indtryk. Flere og flere træer angribes nu af denne svamp, da de er i en svækket tilstand. Således er mange af træerne i Skælskørvejs allé efterhånden fjernet pga. sygdom, svamp og lignende, da de har udgjort en væsentlig fare for trafikanterne, og flere er på vej til at blive fjernet. Dette har resulteret i en noget uensartet beplantning, så den samlede allé inden længe ikke bærer præg af at være en allé. Arbejdet for at redde Skælskørvejs Allé Sorø kommune har et stort ønske om at genetablere en sund ensartet allé, som sikrer at byens identitet bibeholdes, men som ikke er til fare eller gene for trafikken. De eksisterende træer kræver meget vedligeholdelse, som desværre har vist sig ikke at give det store afkast, da træerne er for svækkede og reelt ikke står til at redde. De ressourcer som i dag bruges på de tilbageværende træer, kunne anvendes med meget større udbytte ved en fornyelse. Fredningen af Skælskørvejs allé har flere gange været i spil. Dette da vejmyndigheden vægter trafiksikkerhed højere end træernes værdi og derfor har ønsket at fjerne træer løbende, inden de udgør en fare fra borgere og trafik. Det fremgår af fredningen, at etableres der en ny allé, skal denne udføres således, at den bliver så identisk som muligt med den tidligere. 3

5 Skælskørvej august, 2014 Lindetræerne i fuldt løv Sælskørvej april, 2012 Styning ses tydeligt før og efter træerne bærer løv. Skælskørvej 2014 De stynede kroner efter løvfald. Udviklingen af skud, gør at kronerne bliver toptunge, men mangler styrke og stabilitet. 4

6 Det vurderes fra forvaltningens side af, at lindetræer er et godt valg til en allé, under de forhold som er til stede på Skælskørvej. Men for at skabe en ensartet, sund og robust alle, som allerede fra dag ét giver fornemmelsen af en grøn korridor, kræver det at kommunen udfører opgaven af en gang. Der er tale om en strækning på samlet ca. én kilometer, hvor træerne plantes med ca. 9 meters afstand. Dvs. at kommunen har et ønske om at genplante ca træer. Ny allé etablering og beplantning Skal der genskabes en lindeallé identisk med den, der stod på stedet for 100 år siden, kræver dette at samtlige træer genplantes. Danmarks Naturfredningsforening, der er høringsberettiget i forhold til fredningen, er også fortaler for en samlet fornyelse af alléen. Det vurderes af Sorø Kommunes faglige medarbejdere i Natur og Miljø, at nye unge træer kan trives på det tilgængelige areal, selvom det vil betyde en mere begrænset rodzone end oprindeligt. Dette vil dog ikke på sigt resultere i de samme problemer som med den eksisterende allé, da den nye allé i sin vækst vil tilpasse sig den givne rodzoneplads. Dette giver andre vækstvilkår, end når træer som har tilpasset sig et bestemt rodzone område, pludselig får begrænset/forringet sin rodzone, f.eks. ved at der belægges med asfalt. De nuværende træers tilstand skyldes, rodskader / kapning af rødder grundet asfalteringen og udvidelse af vejbane og cykelsti. Dette kan sammenlignes med en amputation af vitale organer på et menneske. Ved nyplantningen vil træerne have mulighed for at udvikle deres rødder efter forholdende. Ved at holde træerne i en form tilpasset vejens trafik, vil rødderne udvikles langsomt og stabilt. Dette skulle resultere i nogle robuste træer, med vitalitet, tilpasset de nuværende forhold. Natur- og miljømedarbejder Martin Thorup Knudsen Grafik: Ny allé set fra syd. 5

7 Kommunen har rådført sig med lektor Oliver Bühler, som umiddelbart vurderer at..forholdene er ganske gode for en nyplantning. Desuden burde der ikke være problemer i forhold til plads, sygdom, og skader på belægninger. Der er fra kommunens side indhentet priser fra entreprenører, som danner baggrund for projektets pris og budget. Fælles for indhentede priser er, at det bedst kan svare sig at få opgaven udført i én hovedentreprise. Der er lavet flere beregninger ud fra flere scenarier, med et ønske om de bedst mulige forhold for træerne. Bedste mulige løsning er at fælde de sidste tilbagestående træer. Herefter skal rødderne dybdefræses, for at skabe plads til de nye træer. Fræsning har samtidig den fordel, at den løsner noget jord, hvorved der skabes nye og bedre transportveje for ilt, vand kan bedre trænge ned, og rødderne udvikles hurtigere i den løse struktur. Samtidig vil der ligge en del organisk materiale tilbage, som giver god næring til de nye træer. Ligeledes vil en del mikroorganismer forblive til gavn for træenes tilpasning ved omplantning. Efter fræsningen plantes de nye træer. De plantes med ca. 9 meters mellemrum, hvilket stemmer overens med den nuværende allé. Der etableres en plasticbarriere, som holder på vandet muliggør effektiv vanding samt hæmmer græsvækst i etableringsfasen. Ydermere forhindrer barrieren skader på barken ved græsslåning og vedligehold af arealet, samt yder en vis beskyttelse mod vejsalt. For at yde ekstra beskyttelse, samt sikre stabilitet, sættes stolper ved hvert træ, som fikserer disse. Herefter vandes træerne jævnligt. De tilses ofte, og de træer som måtte gå til, udskiftes. Den fortsatte pleje vil bestå i opstamninger, for at hæve træernes krone, og skabe symmetri. Målet er at få nogle robuste træer med en krone i over 4,2 meters højde, således at tungere trafik på vejen ikke generes. Ligeledes vil træet kunne udvikle sig fuldt ud, når det har nået denne højde, og vil derefter være så godt som vedligeholdelsesfrit. Det indledende arbejde kan startes når som helst. Dog er det en fordel for fræsearbejdet at jorden er frostfri. Plantning af træerne er optimal, når frosten er gået af jorden og gerne så tidligt på året som muligt, således at træerne har mulighed for at etablere sig i løbet af vækstsæsonen. Efter nogle sæsoner hvor træet har haft mulighed for at udvikle rødder, påbegyndes opstamningen. Opstamning foretages efter behov, da det er afgørende at træerne ikke er til unødig gene for trafikanterne. Men det udføres dog stadig kun i mindst muligt omfang. Drift Den efterfølgende drift kommer primært til at bestå af vanding samt eventuelt beskæring. Især i de tre første vækstsæsoner er det vigtigt at tilføre vand, da træenes rødder er sat tilbage pga. flytning. Det beror desuden en del på vejret, hvorvidt der skal vandes fremadrettet efter tredje sæson. Mængden af nedbør i de varmeste sommermåneder er her den begrænsende faktor. Derudover tilses træerne jævnligt for vandris, som fjernes af kommunens dygtige driftsmedarbejdere. Plastik-barrier beskytter stammerne, men begrænser også mængden af græsopvækst omkring træets rødder, og giver træet bedre forhold i konkurrencen om vand og næring. Derfor skal disse jævnligt tilses, gerne ved græsslåning af rabatter, for at se om de er intakte, og mængden af græs og urter omkring stammerne er i et acceptabelt niveau. 6

8 Træerne vil efter plantning indgå i planen for risikotræsvurdering som kommunen har udarbejdet. Her tilses træer - opdelt efter risikovillighed og tidligere registreringer - med jævne mellemrum, for at kunne styrke indsatsen for at bibeholde sunde bytræer. På sigt skulle træerne på baggrund af ovenstående løsninger, gerne udvikles til en allé med minimalt plejebehov, men med maksimalt æstetisk udtryk, samt et grønt element til glæde for byens borgere og brugere af den sydlige adgangsvej til Sorø by. Grafik: Den færdige nye allé midt på set fra syd. Interessenter og samarbejdspartner Der er mange som har interesse i Sorøs historiske alléer. Og deres sundhedstilstand og bevaring ligger mange på sinde. Der er naturligvis løbende gjort en indsats for at finde løsninger, som alle har kunnet stille sig tilfredse med, og som ikke har kollideret med retningslinjerne i fredningen. Kommunen har således fået dispensation fra Fredningsnævnet til flere fældninger, som er blevet gennemført. 7

9 Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Sorø kommune har haft en længerevarende dialog om fremtidsudsigterne for Sorøs alléer. Som myndighed har man været nødt til at fjerne træer af hensyn til trafikanterne, hvilket ikke altid har været med DN s velsignelse og ofte til stor ærgrelse. Kommunen har tidligere foreslået en delvis udskiftning af alléen, i en periode over 4 år, gerne med en anden træart, og større afstand. Det ville ikke være ligeså økonomisk tungt at lade udskiftningen foregå i etaper, dog vil der gå en ikke uvæsentlig årrække efter sidste indsats, før plantningen vil give indtryk af en allé. Naturen og byrummet Naturen i og omkring Sorø prioriteres højt - den er en del af byens identitet. By og natur behøver ikke nødvendigvis at være modsætninger, da naturen kan findes i byen. Der er ingen fast definition på natur, og størrelsen er dermed af liden betydning. I byen har træer og grønne områder en gavnlig virkning på folkesundheden hvad enten der er tale om enkeltstående elementer som træer, buske eller større grønne anlæg som parker, haver og søer. Undersøgelser viser gang på gang, at et godt miljø med god natur og grønne rum, er særdeles gavnlig for både den fysiske og psykiske trivsel. Noget tyder på at folkesundheden er proportionelt stigende, med folks adgang til naturen. Disse mindre arealer og elementer kan, på trods af deres relativt beskedne omfang have en afgørende betydning for biodiversiteten i byerne. De fleste af byens fugle er tilknyttet træer og buske. Disse grønne elementer skaber ly, ynglepladser, samt et fødegrundlag for fugle og dyr. Ligeledes er en lang række insekter tilknyttet tæer og grøftekanter. Det man vil kunne betegne som bynatur, opfattes som en stor kvalitet af borgerne. Det er påvist, at natur i byrummet giver en følelse af kontinuitet og stabilitet i hverdagslivet, samt stimulerer sanserne på en måde, der skaber glæde og ro. Borgerne kan følge årets gang, elementenes livsfaser, og få et nødvendigt frirum fra hverdagens gøremål. På vej til arbejde, til skole, eller under indkøbsturen. Sorø Kommunes interesser ligger først og fremmest i borgerne. Men Sorø Kommune ønsker også en stærk natur og biodiversitet. Et godt miljø skaber glade borgere, og glade borgere skaber et lokalsamfund i vækst. 8

10 Budget Budgettet for anlægsopgaven er beregnet ud fra indhentede tilbud. Tilbuddene er indhentet fra så lokale kræfter som muligt. For at få opgaven udført billigst muligt, bør det udliciteres som en totalentreprise. Skælskør Anlægsgartnere fra Sorø, og Malmos A/S fra Roskilde, kan bære opgaven igennem ved egen drift. Fældning og behandling af skåret emner, kræver en stor kapacitet, som sammen med levering og professionel plantning af de nye træer, er en del af baggrunden for valget af entreprenør. Anlægsopgave Malmos A/S Skælskør Anlægsgartnere Gennemsnit Fældning og bortskaffelse Rodfræsning Plantning af nye træer Vandingsmulighed, Afskærmning m.m I alt Hertil kommer afholdte og kommende udgifter for anlægget for projektering, vurdering, drift og dialog med interessenter: Projektering, vurdering, drift og dialog 1. År - 5. År År Projektering (Note 1) Konsulentbistand (Note 2) Dialog med interessenter (Note 3) Drift (Note 4) I alt Note 1: Projekteringen frem til arbejdets udførsel, er udført af Sorø Kommunes egne folk. Projektering består primært af opmålinger, vurdering af jordbundsforhold, plantningsteorier, Indhentning af LER-oplysninger, beregninger til baggrund for udbudsmateriale. Det hele gjort i overensstemmelse med fredningen, og under hensyntagen til interessenter. Beregningen er baseret på timeregistrering af 185 timer x 282 kr. Note 2: Sorø kommune har haft dialog med flere eksperter på bytræ-området. Desuden har der været besigtigelser med henblik på vurdering af træernes tilstand, samt omfang af sygdom og lignende. Herefter er man nået frem til den faglige vurdering, som tidligere er redegjort for i ansøgningsbeskrivelsen. Note 3: Der vil løbende være dialog med interessenterne, da dette bidrager til at bringe alléen på Skælskørvej tilbage til det oprindelige udtryk. På grund af de tre andre fredede alléer i Sorø, som løbende vurderes, er der et naturligt og givende samarbejde, som hjælper med at se nuanceret på sagerne. Note 4: Driften består af hyppig vanding de første 3 år, og derefter opstamning, optagning af støttepæle, besigtigelse og tilstandsvurdering de efterfølgende år. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal søges om: kr. eksl. moms (jf. tilbud på anlægspris) tillagt 17,5 % momsrefusion: kr. 9

11 Klimatilpasning Naturen er en stor del af Sorøs identitet. Derfor gøres der mange overvejelser om klima og klimatilpasning i de løsninger Sorø Kommune engagerer sig i. Ud over den kulturmæssige værdi og herlighedsværdien ligger der således også klimamæssig værdi i at sikre så meget natur i byrummet som muligt i Sorø by. LAR-løsninger er med i planlægningerne, når der byggemodnes, eller når der på anden måde anvendes arealer til andre formål. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og bygger på principper om, at regnvand skal afledes så tæt på kilden som muligt. Ligeledes vil man fra kommunens side gerne bidrage til nedbringelsen af CO 2 - udledning. De to problemstillinger kan bl.a. afhjælpes ved plantning af træer. Jo mere beton og asfalt man i byrummet kan erstatte med beplantning og vandabsorberende flader, des mere overfladevand kan byerne holde på, hvormed risiko for oversvømmelser og vandrelaterede ødelæggelse af veje og anlæg mindskes. Man taler også om UHI-effekten - Urban Heat Island-effekten. UHI defineres ved flisebelægninger/ beton/ asfalts evne til at holde på varmen. Om sommeren kan man måle temperaturforskelle på mere end 10 grader fra bymidte til skov, pga. de store varmeabsorberende overflader. Det skyldes UHI-effekten. Den skygge træerne giver, samt den varme som fjernes under bladenes transpiration, sænker absorptionen af varme. Undersøgelser har vist, at øges den grønne masse i byer med 10 %, vil de forventede stigende globale temperaturer kunne udlignes de næste år. Hertil skal man tillægge den positive klimaeffekt der ligger i træers fiksering af CO 2 under vækst. Når træerne vokser lagrer de CO 2, og mængden de lagrer stiger proportionelt med træernes vedmasse. Naturstyrelsen har tidligere undersøgt, hvor meget der lagres i skoven. Disse tal kan ikke direkte sammenlignes med en allé. Men på en hektar med eg kan der bindes 8,4 ton CO 2 pr. år de første 90 år. Alléen på Skælskørvej har et areal på ca m2, med et stammetal på ca. 120 træer. På det ovenstående eksempel, starter man ud med 3000 træer og ender med ca pr. hektar Mange faktorer spiller ind, og vi kan ikke forvente at fiksere over 700 ton CO 2, som i egene. Men det er et godt skridt på vejen. De øgede mængder nedbør der skal håndteres, bliver også mere overskuelige, når man har træer i miljøet. Der kommer ikke væsentligt mere regn på årsbasis end tidligere. Det, der gør håndteringen vanskeligere, er koncentrationen af nedbøren. Vi får mere nedbør på kortere tid i mere ustadige intervaller end tidligere. Det bevirker at spilde- og regnvandsledninger pludselig ikke har kapacitet til at modtage vandet. Her har træerne den gavnlige effekt, at de forsinker regnvandet. Bladene fanger en del af regnen, og det tager typisk minutter, før bladene er så våde, at vandet render af. Man har målt, at et træs krone i gennemsmit kan fange 25 % af regnvandet under et regnskyl. 10

12 Billeder: Uddrag fra Overfredningsnævnets protokol år 1960 Sorø Kommunes Arkiv 11

13 12

14 Kontaktinformationer Sorø Kommune Teknik, Miljø og Drift, Natur og Miljø Rådhusvej Sorø Projektansvarlig Janus Storland Høhne Skov- og Landskabsingeniør Hovednr.: Direkte: Sorø Kommune Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej Sorø Fagmedarbejder Martin Thorup Knudsen Natur- og Miljømedarbejder Hovednr.: Direkte:

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Registreringsopgørelser, forventninger og faglige problemstillinger:

Registreringsopgørelser, forventninger og faglige problemstillinger: Viborg Kommune Teknik & Miljø, Trafik og Veje Prinsens Alle 5 8800 Viborg Vurdering af rønneallé ved Møldrup Undertegnede har d. 4. juli 2012 foretaget registreringer i alleen vedrørende dens sammensætning

Læs mere

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 De overordnede mål... 3 2.3 Afgrænsning... 4 3. TRÆETS FYSIOLOGI... 4 3.1 Introduktion til træets fysiologi...

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Værdisætning af træer

Værdisætning af træer Værdisætning af træer Navn oplægsholder Navn KUenhed Temadag d. 16. april 2015 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk Træplejeforening Oliver Bühler Simon Skov Iben M. Thomsen Dagens program

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Rekvirent Rådgiver Anja Friis-Christensen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Beskæring af vejens træer. - en vejledning

Beskæring af vejens træer. - en vejledning Beskæring af vejens træer - en vejledning FORORD I 2009 besluttede Vejlauget, at gøre en ekstra indsats for, at vi kan få en endnu flottere og harmonisk Håbets Allé og Karlstads Allé med fine nauer vejtræer.

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune PAS PÅ TRÆERNE VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune November 2016 0. Generelt 0.1 Gravetilladelsen er det juridiske grundlag, der sætter rammen for grave- og anlægsarbejder på offentlige

Læs mere

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Strategi for udvikling af driften. Citater fra i går: Israels Plads

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september modtaget en ansøgning om dispensation fra kommuneplanramme 1B10 til at fælde gadens Allétræer.

Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september modtaget en ansøgning om dispensation fra kommuneplanramme 1B10 til at fælde gadens Allétræer. Byplan og Vej Teknik og Miljøcenteret Rønnedeven 9 4100 Ringste Dato: 28. november 2016 Tilladelse til fældning og genplantning af Allétræerne på Sct. Knudsgade Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer og mål for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvordan 100.000 nye træer kan plantes over

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb Teknik og Miljø 2008 Vandløb Træers betydning for de åbne vandløb Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indledning

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej

Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej Notat om vejtræer på Hvidovrevej, strækningen mellem Præstemosen og Allingvej Midterhellen på Hvidovrevej mellem Baunebakkevej og Toft Sørensens Vænge. Udarbejdet af Teknisk Forvaltning Juni 2012 Indhold

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Strategi for Vejtræer

Strategi for Vejtræer Strategi for Vejtræer 2013 Formateret: Mellemrum Før: 24 pkt., Flere niveauer + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,76

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 udkast Mål og visioner Overordnet mål for 2025: 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by. Kilde: Fællesskab København Overordnet målsætning for træer

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

PARCELHUSHAVEN En del af byens grønne struktur

PARCELHUSHAVEN En del af byens grønne struktur MAJ 2014 PARCELHUSHAVEN En del af byens grønne struktur Lars Kjerulf Petersen, DCE & Miljøvidenskab, AU OM DCE DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø for

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014 FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE AF FERIEBYENS GRØNNE OMRÅDER BEBOERMØDE 27. SEPTEMBER 2014 INDSTILLING GRØNT UDVALG INDGÅELSE AF AFTALE MED EKSTERN KONSULENT IFM. UDARBEJDELSE AF PLEJEPLAN SAMT TILSYN VED UDFØRELSE

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser.

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

VISION OG HELHEDSGREB TREDJE NATUR

VISION OG HELHEDSGREB TREDJE NATUR VISION OG HELHEDSGREB TREDJE NATUR Nærværende materiale beskriver visioner for at omdanne Bagsværd Skoles arealer til bæredygtigt bolig- og erhvervsområde. Ambitionen er at sammenbinde byen med de nye

Læs mere

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015 Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune 2. november 2015 Tid til fordybelse Sti, sø, busketter, ophold og leg Sport og aktiviteter Wadi, sti til gåture/hundeluftning og sportsudstyr Grøn kile Grøft,

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 I FORBINDELSE MED OMLÆG- NING AF VASEVEJ Dato 2011-10-24

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011.

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2013 i sagen om fredning af alléen mellem Vester Tostrup og Møldrup

Læs mere

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2.

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Projektoplæg Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Teknik og Miljø, Borgerinddragelse og samskabelse Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer:

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer: Forsyning Helsingør, spildevand Att: Lene Mausson Pankoke Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/5699 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Biolog

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

Lisbjerg Skov Status 2005

Lisbjerg Skov Status 2005 Bilag 2 Eksempel på status og skovudviklingsplan for Lisbjerg Skov og Havreballe Skov Lisbjerg Skov Status 2005 Bevoksede er (ha) (%) Ubevoksede er (ha) (%) Bøg 45,43 29,16 Krat, hegn 1,19 0,76 Eg 52,01

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Teknik og Miljø Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Naturkvalitetsplan 2010-2014 Formål Formålet med denne folder er at besvare de oftest stillede spørgsmål, som vi i Slagelse Kommune er blevet mødt med

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

RootSpace vækstceller Den nye generation af rodvenlige bærelagssystemer

RootSpace vækstceller Den nye generation af rodvenlige bærelagssystemer TRÆPLANTNING RootSpace vækstceller Den nye generation af rodvenlige bærelagssystemer Systemer til forbedring af byrum og landskab RootSpace den nye generation af vækstceller til bytræer Træer i byområder

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur Klimatilpasningsplan for Assens Kommune 2014 Hvad nu? Hvad er klimatilpasning? Hvordan gør vi

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Vdr. Forslag til plejeplan for skovbevoksninger ved Drejens Boligby

Vdr. Forslag til plejeplan for skovbevoksninger ved Drejens Boligby Drejens Boligby 18. februar 2015 Vdr. Forslag til plejeplan for skovbevoksninger ved Drejens Boligby Denne plejeplan skal ses som forslag til hvordan skovbevoksningerne ved Farøvej, Langøvej og Samsøvej

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer

Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer Et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Københavns Universitet Præsenteret af Simon Skov og Morten Ingerslev Indhold Beskrivelse af forsøget

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Fyn J.nr. NST Ref. eea Den 11. december Svendborg Kommune. att. Peter Møller, sendt som mail til

Fyn J.nr. NST Ref. eea Den 11. december Svendborg Kommune. att. Peter Møller, sendt som mail til Svendborg Kommune att. Peter Møller, sendt som mail til Peter.Moller@Svendborg.dk Fyn J.nr. NST-321-05150 Ref. eea Den 11. december 2014 Udtalelse om drift Svendborg Kommunes skov ved Christiansminde Svendborg

Læs mere