Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest"

Transkript

1 Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til Harrestrup Å er Slotsherrensvej udformet som en skybruds og forsinkelsesvej. Byrummet kan få et løft ved, at etablere en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Slotsherrensvej kan dermed indgå i den grønne forbindelse, der strækker sig til Grøndalscentret. Da asfaltbelægningen indenfor kort tid skal renoveres kan der spares penge, hvis skybrudsprojektet og vejrenoveringen kan udføres samtidigt. Anlægsprocessen for skybrudsprojektet kan fremmes ved at etablere et midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. Projektet har en kort forventet implementeringstid Alternativ løsning 25,2 mio. kr. Traditionel løsning 32,6 mio. kr. KV13 Skjulhøj allé Afhængig af ét andet overfladeprojekt Skybrudsvejen på Skjulhøj Allé afvander til Jyllingevej, der forsinker og bortleder vandet til Harrestrup Å. Projektet på Skjulhøj Allé kan først etableres, når projektet på Jyllingevej er etableret og der er opnået en aftale i det fælles-kommunale samarbejde om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 4,3 mio. kr. Traditionel løsning 8,8 mio. kr. KV14 Ålekistevej Højt potentiale for synergi og byrumsforbedringer

2 Mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej udformes Ålekistevej som en forsinkelsesvej, hvor vandet forsinkes i en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. Det grønne som også kan virke fartdæmpende vil give et løft til byrummet, idet Ålekistevej virker kedelig og trist på den aktuelle strækning. En lille del af vandet vil løbe til Jyllingevej, hvorfra det ledes til Harrestrup Å. Projektet kan anlægges uafhængigt af andre projekter, men opnår først sin fulde effekt, når det nedstrøms projekt på Jyllingevej etableres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 8,5 mio. kr. Traditionel løsning 10,4 mio. kr. KV15 Tybjergvej Afhængig af ét andet overfladeprojekt Tybjergvej omprofileres til en skybrudsvej og afleder regnvandet til Slotsherrensvej. Tybjergvej ligger opstrøms Slotsherrensvej og er dermed afhængig af, at Slotsherrensvej (KV12) anlægges inden Tybjergvej. Der er ikke synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 12,3 mio. kr. Traditionel løsning 16,1 mio. kr. KV16 Jyllingevej Jyllingevej har stor lokal betydning. På strækningen fra Jernbane Allé til Harrestrup Å udformes Jyllingevej med et grønt udtryk i en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Jyllingevej kan dermed indgå i den grønne forbindelse, der strækker sig ind til Grøndalscentret. Især på strækningen fra Jernbane Allé til Ålekistevej, som i stor udstrækning benyttes af fodgængere, vil det give et løft til byrummet, idet der også bliver mulighed for at skabe et lokalt mødested. Anlægsprocessen for skybrudsprojektet kan fremmes ved at etablere et midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. Alternativ løsning 53,4 mio. kr. Traditionel løsning 42,7 mio. kr.

3 KV17 Herlufholmsvej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Skybrudsvejen på Herlufsholmsvej afleder til Søndersøledningen, hvorfra vandet udledes i Grøndals Å ved C. F. Richsvej. Projektet på Herlufsholmsvej kan først etableres, når de nedstrøms projekter er anlagt og der er opnået en aftale i det fælles-kommunale samarbejde om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Desuden er Herlufsholmsvej Allé en privatvej hvorfor det forudsættes, at der indgås en aftale med vejens ejere. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 9,0 mio. kr. Traditionel løsning 5,8 mio. kr. KV18 Lyngholmvej Lyngholmvej omdannes til en skybrudsvej, som modtager vand fra syv tilstødende grønne veje og fører det videre til udledning i Harrestrup Å. Projektet kan gennemføres uafhængig af andre overfladeprojekter, med da det fremtidige forløb af Harrestrup Å ikke er endeligt fastlagt, og da der først i nær fremtid tages stilling til, hvorledes overløb til Harrestrup Å skal reduceres, skal projektet koordineres med det fælleskommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud sikres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 13,6 mio. kr. Traditionel løsning 13,0 mio. kr. KV19 Vanløse Byvej Vanløse Byvej, samt en del af Ålekistevej og Klingseyvej, udformes som en sammenhængende grøn forsinkelsesvej med udløb til Harrestrup Å. Vandet forsinkes i grønne skybrudselementer og gennemtrængelige belægninger, hvorved byrummet vil få et løft. Med udløb til Harrestrup Å burde anlæg af skybrudselementet umiddelbart påbegyndes. Det fremtidige forløb af Harrestrup Å ligger dog ikke fast, og Spildevandsplanen vil i nær fremtid afgøre, hvorledes overløb fra fælleskloaksystemet til Harrestrup Å skal reduceres. Ved at afvente planlægningen af disse to projekter kan der opnås optimal synergi mellem de tre projekter, hvorved de samlede omkostninger for projekterne må forventes at kunne reduceres. Det er også nødvendigt, at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet.

4 Alternativ løsning 5,0 mio. kr. Traditionel løsning 10,2 mio. kr. KV20 Damhusengen Damhusengen er et centralt forsinkelseselement og udgør en robust løsning, der tilbageholder vandet langt fra bebyggelse, og forhindrer oversvømmelse i nedstrøms områder. I det fælles-kommunale samarbejde undersøges det, hvordan åen og andre vandelementer bedst kan anvendes i en skybrudssituation. Indtil arbejdet er afsluttet, kan anlæg af projekter med udløb til Harrestrup Å eller med betydning for åens evne til at lede vand, ikke påbegyndes. På Damhusengen er det udover skybrudskonkretiseringen, Helhedsplanen for Harrestrup Å og arbejdet med reduktion af overløb fra kloaksystemet. Borgerne har i længere tid ventet på projekterne, der vil medføre markante forbedringer i de rekreative og naturlige forhold langs Harrestrup Å og på Damhusengen. Det fælles-kommunale projekt forventes ikke, at få indflydelse på projekterne på Damhusengen. Da der er et stort forarbejde med borgerinddragelse, en fredningssag og en stor opgave med koordinering af projekterne foreslås, at det indledende arbejde påbegyndes i den udstrækning det er muligt. Projektet har en lang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 152,9 mio. kr. Traditionel løsning 2.000,0 mio. kr. KV21 Hanstholmvej Hanstholmvej skal omprofileres til skybrudsvej, der leder vandet via Lønstrupvej (KV22) til Harrestrup Å og videre til Kalveboderne. Hanstholmvej som skybrudsvej er en sidegren til del af den hovedskybrudsgren Harrestrup Å, der afvander delvandoplandet Harrestrup Å. Da hovedfunktionen er at bortlede skybrudsvand, er projektet hydraulisk afhængigt af, at det nedstrøms liggende skybrudsprojekt Lønstrupvej (KV22) er etableret. Dernæst skal der også opnås enighed mellem kommunerne i det fælleskommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Forventet implementeringstid Alternativ løsning 6,8 mio. kr. Traditionel løsning 7,5 mio. kr.

5 KV22 Lønstrupvej Lønstrupvej omprofileres til en skybrudsvej. Da Lønstrupvej har direkte udløb til Harrestrup Å og derfor er uafhængig af andre projekter, kan projektet anlægges uafhængigt af andre overfladeløsninger. Der skal dog opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Da det fremtidige forløb af Harrestrup Å ikke er endeligt fastlagt og da der først i nær fremtid tages stilling til, hvorledes overløb til Harrestrup Å skal reduceres, skal koordineringen med det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud sikres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 12,2 mio. kr. Traditionel løsning 22,5 mio. kr. KV23 Damhussøen Regnvandspark Damhussøen er et centralt forsinkelseselement og udgør en robust løsning, der tilbageholder vandet langt fra bebyggelse, og forhindrer oversvømmelse i nedstrøms områder. Regnvandet kommer fra skybrudssikringen i København vest og Frederiksberg vest samt de opstrøms kommuner. Harrestrup Å er som transportåre for regnvand af vital betydning for alle kommuner langs åen. Kommunerne er derfor indgået i et samarbejde for at undersøge, hvordan åen og andre vandelementer bedst kan anvendes i en skybrudssituation. Indtil der er opnået enighed mellem kommunerne i samarbejdet, kan andre arbejder langs Harrestrup Å ikke påbegyndes. Udover skybrudskonkretiseringen gælder det Helhedsplanen for Harrestrup Å, åbning af Grøndals Å og reduktion af overløb fra kloaksystemet. Borgerne efterspørger flere af projekterne, der vil medføre markante forbedringer i de rekreative og naturlige forhold langs Harrestrup Å og Grøndals Å. Da synergien mellem projekterne er stor og der vil være en stor opgave af koordinering mellem projekterne samt et større arbejde med involvering af borgerne, foreslås, at det indledende arbejde påbegyndes i den udstrækning det er muligt. Projektet har en lang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 228,8 mio. kr. Traditionel løsning 1) 2) 2,0 mia. kr 1) Beregnet som en lukket bassinløsning. En anden løsning kunne være etablering af en skybrudstunnel som vurderes at kunne etableres for 1 mia. kroner. 2) Projektet skal medfinansieres af Frederiksberg. KV41 Borrebyvej Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Projektet er alene af lokal betydning for skybrudssikring af delvandoplandet Grøndalså. Projektet er afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsveje er etablerede. Projektet har et lille potentiale for

6 byrumsforbedringer og synergi med andre anlægsprojekter. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 7,0 mio. kr. Traditionel løsning 13,0 mio. kr. KV42 Slotsherrensvej Øst Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektet hydrauliske funktion afhænger af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Projektet har et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer og synergi med andre kommunale anlægsprojekter. Samlet set gives projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 54,9 mio. kr. Traditionel løsning 34,9 mio. kr. KV43 Tryggevældevej Afhængigt af ét andet overfladeprojekt Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektets hydrauliske funktion afhænger af, at flere nedstrøms liggende skybrudsprojekter etableredes. Projektet har ikke potentiale for synergi med andre anlægsprojekter og har kun et lille potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Alternativ løsning 4,3 mio. kr. Traditionel løsning 7,7 mio. kr. KV44 Bellahøjvej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Projektet er afhængigt af, at flere nedstrøms skybrudsprojekter etableres først, samt af en afklaring af brugen af Harrestrup Å som transportvej til Kalveboderne. Projektet har et stort potentiale for byrumsforbedringer og synergi med andre kommunale anlægsprojekter. Samlet set gives projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en mellemlang implementeringstid

7 Alternativ løsning 72,6 mio. kr. Traditionel løsning 56,9 mio. kr. KV45 Bangsbovej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af deloplandet Grøndals Å. Projektets hydrauliske funktion afhænger af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres, og at den kommer en afklaring af brugen af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand. Der er ikke mulighed for synergi med andre anlægsprojekter. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet vurderes til at have en kort implementeringstid. Alternativ løsning 6,5 mio. kr. Traditionel løsning 16,2 mio. kr. KV46 Bangsbo Plads Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af delvandoplandet Grøndals Å. Forsinkelsen på Bangsbo Plads kan etableres uafhængigt af andre projekter. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer, da Bangsbo Plads er allerede grøn. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 3,3 mio. kr. Traditionel løsning 39,4 mio. kr. KV47 Katrinedalsvej Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest og skal koordineres med nedstrøms projekter. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer, da der alene er tale om en omprofilering af vejtraceet. Der er begrænsede mulighed for synergi med andre anlægsprojekter. Samlet set gives projektet en lav prioritet.

8 Alternativ løsning 22,7 mio. kr. Traditionel løsning 60,9 mio. kr. KV48 Vanløse station Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Projektet kan etableres uafhængigt af andre projekter. Der er muligheder for byrumsforbedringer i forbindelse med udformning af pladsen, men pladsen er forholdsvis nyanlagt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 3,2 mio. kr. Traditionel løsning 30,0 mio. kr. KV49 Vanløse Allé Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektet er afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsprojekter etableres. Der er ikke potentiale for synergi med andre anlægsprojekter, og kun et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 9,6 mio. kr. Traditionel løsning 11,7 mio. kr. KV50 Ådalsvej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Ådalsvej skal fungere som en sidegren til hovedskybrudsvejen Grøndals Å. Projektet er afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsprojekter er etablerede. Der er mulighed for synergi med fornyelse af kørebanebelægning. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 9,1 mio. kr. Traditionel løsning 11,7 mio. kr.

9 KV51 Sallingvej Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektets kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Projektet har et stort potentiale for byrumsforbedringer og for at skabe grønne forbindelser. Samlet set gives projektet en mellem prioritet. Alternativ løsning 48,7 mio. kr. Traditionel løsning 22,4 mio. kr. KV52 Godthåbsvej Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af delvandoplandet Grøndals Å. Projektet er hydraulisk afhængigt af flere andre skybrudsprojekter. Der er mulighed for synergi med fornyelse af kørebanebelægning og anlæg af cykelsti. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet har en forventet mellemlang implementeringstid. Alternativ løsning 16,1 mio. kr. Traditionel løsning 29,4 mio. kr. KV53 Grøndalsparken Afhængig af flere andre overfladeprojekter Benyttelse af Grøndals Å og Grøndalsparken til afledning af skybrudsvand er essentielt for skybrudssikringen af delvandoplandet Grøndals Å i både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Projektet er hydraulisk afhængigt af, at de nedstrøms liggende projekter gennemføres, herunder især en afklaring af, om brug af Harrestrup Å til skybrudsvand. Ved at åbne Grøndals Å og aflede regnvand gennem Grøndalsparken til nedstrøms projekter og Harrestrup Å, kan der skabes en unik grøn forbindelse med høj biodiversitet fra Grøndalsparken til Kalveboderne. Projektet vil også give Grøndalsparken et rekreativt løft. Samlet set gives projektet en høj prioritet. Projektet har en lang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 22,3 mio. kr. Traditionel løsning 470,0 mio. kr.

10 KV54 Grønne veje i øvrigt, Grøndalså-oplandet Grønne veje er af stor lokal betydning for fremtidssikringen af kloakken og for skybrudssikring af Vanløse og dele af Frederiksberg. Projekterne kan etableres uafhængigt af de nedstrøms skybrudstiltag. Behovet for fremtidssikring af kloakken vil først blive aktuelt i forbindelse med klimabetingede stigninger i regnmængden i løbet af år. Der er gode muligheder for byrumsforbedringer på de grønne veje. Da behovet for fremtidssikring af kloakken ikke er aktuelt endnu, får projekterne på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har samlet en lang implementeringstid, mens de enkelte vejstrækninger har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 74,6 mio. kr. Traditionel løsning 97,8 mio. kr. Vandopland Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård BIR4.1 Bellahøjvej Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer, men ved etableringen af projektet kan der med fordel opnås synergi med behovet for vejrenovationer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritering. Projektet har en mellemlang forventet implementerings. Alternativ løsning 2,8 mio. kr. Traditionel løsning 191,6 mio. kr. BIR4.2 Bellahøj Camping Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Potentialet for byrumsforbedringer er lavt og der er ingen synergi til andre kommunale anlægsprojekter, da forsinkelsespladsen er placeret i et fredet område. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 5,1 mio. kr.

11 Traditionel løsning 285,3 mio. kr. BIR4.3 Hulgårdsvej Forsinkelsespladsen kan i princippet gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Der er et lavt potentiale for synergi til andre kommunale anlægsprojekter og byrumsforbedringer. Der er umiddelbart ikke planlagt andre kommunale initiativer på arealet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 5,4 mio. kr. Traditionel løsning 57,9 mio. kr. BIR5.1 Borups Allé Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Projektet er ikke i sig selv essentielt for afvandingen af vandoplandet Bispebjerg, Ryparken & Dyssegård, men har stor betydning for afvandingen af vejtunnelen under Frederikssundsvej. Der er potentiale for synergi til vejrenovationer. Der er ikke potentialet for byrumsforbedringer, da forsinkelsespladsen er placeret i midterrabatten på Borups Allé. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet, på grund af sikringen af vejtunnelen. Alternativ løsning 9,5 mio. kr. Traditionel løsning 187,0 mio. kr. Vandopland Ladegårdsåen, Frederiksberg Øst og Vesterbro VEL38 Grøndals Å Afhængigt af andre overfladeprojekter Projektet er af meget stor lokal betydning for skybrudssikring af den nordvestlige del af delvandoplandet Bispeengbuen og en stor del af vandoplandet København Vest. Projektet er afhængigt af, at der er

12 afledningsmulighed for Grøndals Å til Harrestrup Å. Der er et meget stort potentiale for byrumsforbedringer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort/mellemlang implementeringstid. Alternativ løsning 2,4 mio. kr. Traditionel løsning 34,2 mio. kr. VEL39 Grøndalsvænge Allé Skolehaver Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af den nordvestlige del af deloplandet Bispeengbuen. Projektet er af betydning for lokal håndtering af daglig regn i området. Det fulde udbytte af projektet er afhængigt af, at der er afledningsmulighed fra skolehaverne til Grøndals Å. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 0,8 mio. kr. Traditionel løsning 0,4 mio. kr. VEL40 Borups Allé Vest Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikring af den nordvestlige del af deloplandet Bispeengbuen. Projektet er afhængigt af, at flere nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 14,8 mio. kr. Traditionel løsning 15,2 mio. kr.

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest

Læs mere

Skybrudsplanen. Signaturprojekter i Vanløse. Harrestrup Å. Grøndals Å. August 2014. Krogebjergparken. Grøndalsparken. Damhusengen.

Skybrudsplanen. Signaturprojekter i Vanløse. Harrestrup Å. Grøndals Å. August 2014. Krogebjergparken. Grøndalsparken. Damhusengen. Skybrudsplanen Harrestrup Å Krogebjergparken Nord Krogebjerg, Damhuseng og Damhussø Grøndals Å Løber rørlagt gennem hele Grøndalsparken verløb fra Vestvolden og oppumpning fra Harrestrup Å 10 Krogebjergparken

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN. København Vest og Frederiksberg Vest

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN. København Vest og Frederiksberg Vest RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN København Vest og Frederiksberg Vest 1 Bispebjerg, Ryparken Dyssegård Nørrebro Østerbro SKYBRUDSOPLANDENE I KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG I forbindelse med det meget

Læs mere

KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN

KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN KØBENHAVN VEST OG FREDERIKSBERG VEST NOVEMBER 2013 Dato 12-11-2013 Udarbejdet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, HOFOR og Frederiksberg Forsyning Med bistand fra

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO É RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest Indre by Frederiksberg

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Iagttagelser af problemer med Oversvømmelser i foreningens område. Ved bestyrelsesmedlem: Torben Strange Jensen Grundejerforeningens område: Drosselvænget Den Spanske Plads

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

KONKRETISERING AF SKY- BRUDSPLANERNE, LADE- GÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO OPLANDE

KONKRETISERING AF SKY- BRUDSPLANERNE, LADE- GÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO OPLANDE Til Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Frederiksberg Forsyning HOFOR Dokumenttype Rapport Dato 17. maj, 2013 KONKRETISERING AF SKY- BRUDSPLANERNE, LADE- GÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO OPLANDE

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

ÅBNING AF LADEGÅRDS Å

ÅBNING AF LADEGÅRDS Å Til Københavns og Frederiksberg Kommune Dokumenttype Trafik- og konstruktionsanalyse Dato Marts 2013 ÅBNING AF LADEGÅRDS Å TUNNEL UNDER ÅBOULEVARDEN ÅBNING AF LADEGÅRDS Å TUNNEL UNDER ÅBOULEVARDEN Revision

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Velkommen. Sit, fru Kristof!

Velkommen. Sit, fru Kristof! * Velkommen Sit, fru Kristof! Velkomst David og Katrine Dagens Program Tid 13.30-14.30 Tema 14.30-15.00 Affald Præsentationsrunde Regnvand 15.00-15.30 Pause 15.30-16.00 Byhaver 16.00-16.30 Energiopgaver

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD, FORUNDERSØGELSER

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD, FORUNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD, FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STATUSNOTAT JUNI 2015 1 Introduktion

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Den gamle Volkswagen samlefabrik

Den gamle Volkswagen samlefabrik Den gamle Volkswagen samlefabrik Projektejendom indrettet som kontor og lager ved Hvidovre Station 4.855 m², heraf ca. 3.900 m² kontorer i to plan Tidligere domicil for Danske Handicaporganisationer som

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere