Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer"

Transkript

1 Retningslinjer og mål for træer Forvaltning af træer

2 Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Indledning Træer er en vigtig del af det miljø vi færdes i. Uden træer vil vi ikke kunne trives - da: Træer renser luften og giver livgivende ilt. Træer beskytter os mod vind og vejr. Træer giver frugt og fortæller om årstiden. Træer er levested for mange dyr. Træerne er gennem alle tider blevet brugt som samlingssted og tingsted. Træerne bruges til leg og fordybelse. Træer skaber karakter, rum og orientering i land og by. Træerne gør Kommunen attraktiv at bo i. Træerne i Vordingborg Kommune er af stor kvalitet for oplevelsen af Kommunen og det liv vi har. Mange steder ser vi karakteristiske rækker af træer langs landevejene, smukke gamle træer i skoven, velplejede vej- og gadetræer i byerne, og solitære træer i haver og parker, samt træer på marker og i hegn. Træer er med til at understøtte Vordingborg Kommunes vision om, at være: Storbyens Sundeste og smukkeste forhave. Træerne har i de seneste årtier været under pres i takt med de fleste danske byers behov for byudvikling og forbedring af infrastruktur mm. Og dette er også gældende for byer og veje i Vordingborg Kommune. Opfattelsen og betydningen af træer er ændret de seneste årtier, som følge af at miljøet og livet i byerne og på landet konstant er i forandring. Byerne og vejene fylder mere end tidligere, hvilket betyder at træerne nu flere steder er langt mindre plads til træer, med risiko for beskæring eller endog fældning. For at beskytte træerne nu og i fremtiden, har vi i Vordingborg Kommune vedtaget denne Træplan, hvis formål er at sikre bevarelsen, fornyelsen, driften og plejen af Kommunens træer. For at støtte Retningslinjer og mål for Træer, er der udarbejdet et Tillæg, som uddyber de begreber der findes i dette dokument. Vordingborg Kommune, Trafik, Park og Havne,

4 Indholdsfortegnelse 1.0 Forudsætning 2.0 Målsætning 2.1 Princip 2.2 Beskæring og fældning af træer Kriterier for fældning og beskæring af træer Afvisning af træfældning Imødekommelse af træfældning Grundejers forpligtigelser Forebyggelse af problemer i forhold til naboer 2.3 Drift og pleje af træer Bytræer Målsætning for vej- og bytræer Omplantning, genplantning og nyplantning 2.4 Træer i skove, lunde, levende hegn og på naturarealer 2.5 Udførelse af træpleje 4

5 1.0 Forudsætning Anmodninger om beskæring og fældning af træer giver anledning til mange spørgsmål til Vordingborg Kommune. Retningslinjer og mål for Træer beskriver, hvordan borgernes og Vordingborg Kommunes ønsker skal behandles. Af retningslinjerne fremgår, at en anmodning om fældning eller beskæring af træer i alle tilfælde, skal gennemgå en faglig vurdering internt i Vordingborg Kommune. I princippet vil Retningslinjer for Træer primært gælde træer på offentlige arealer. Dog kan der i enkelte tilfælde på private arealer være særlige, bevaringsværdige eller fredede træer af stor kultur- og naturværdi, som vi som Kommune skal værne om. Disse træer bliver ofte registreret i Lokalplaner og i vores GIS system. 2.0 Målsætning Vi vil arbejde for, at: - skabe de bedste levevilkår for træer. - bevare og beskytte store gamle træer i kommunen, og alle træer ældre end 25 år eller med en stammediameter større end 30cm. - integrere træer i byudvikling og byggeprojekter. - begrænse eller stoppe unødvendig saltning af veje og fortove tæt på træer. - Kortlægge og digitalisere alle vej- og bytræer, samt særlige træer i Kommunen. Så vi kender omfang, art og tilstand. - øge mangfoldigheden i arter og aldre, og en samlet tilvækst i ved og løv. - skabe en højere kvalitet af træerne og øget biodiversitet i hele Kommunen. - have flest mulige vej- og bytræer, samt en øgning i antal. - øge antallet af træer i det åbne land. Eks. skov- og hegnsplantning. - træer er og bliver integreret i Kommunalplanen. - øge borgernes kendskab og bevidsthed om træer og deres kvaliteter, således at træer opfattes som et kollektivt aktiv. - Borgerne skal inddrages i den praktiske forvaltningen af træer. Særligt vedrørende frivilligt arbejde ved træplantningsprojekter eller rydning omkring vandhuller etc. - Retningslinjer for Træer er gældende for hele Vordingborg Kommune på alle offentlige arealer. - Kommunen skal have sanktioner i form af bøder til entreprenører og borgere, der fælder træer ulovligt på offentligt areal. Eller ved fældning/beskæring af bevaringsværdige eller fredede træer. 5

6 2.1 Princip I Vordingborg kommune har vi igennem mange år haft et klart princip (Hovedregel) for, hvordan vi behandler og tager afgørelser i sager omkring alle træer i Kommunen. H O V E D R E G E L Vi fælder principielt kun træer i Vordingborg Kommune når de er syge, eller træer som udgør en sikkerhedsrisiko. 2.2 Beskæring og fældning af træer og buske Enhver beskæring eller fældning af træer skal foretages med træet som udgangspunkt. Vi skal tænke på hvad vi kan gøre for træet, frem for hvad træet kan gøre for os. Således skal en beskæring tage udgangspunkt i træets vækstform, sundhedstilstand, evne til at blive gammelt, samt mulighed for at bevare en harmonisk og smukt krone efter en beskæring. Hvis det er formålstjentligt, kan man overveje fældning og genplantning. Træffes der beslutning om at fælde et træ, der er levested for beskyttede/sjældne arter, skal det ske på det mest gunstige tidspunkt i forhold til de beskyttede/sjældne arter, og evt. ske på baggrund af en dispensation af Naturstyrelsen Kriterier for fældning og beskæring af træer Følgende forhold danner grundlag for en afgørelse om beskæring eller fældning: Træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse Vurdering af træets art, alder, kulturel værdi, natur værdi, sundhed, æstetik, byplanmæssig funktion, samt placering i forhold til omgivelserne. Vurdering af om træet/beplantningen er til fare for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed. Det undersøges om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner og byplanvedtægter) eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Skovloven og Vejloven). Det vurderes om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den rutinemæssige drift af området. Vurdering af, om træet vokser ind over nabogrunden og er til væsentlig gene. Vurdering om træet er til gene for grundejeren selv, hvis træet står på egen grund. Reel mistanke om forringet sundhedstilstand hos træer (råd, svamp, skadedyr mv.). 6

7 2.2.2 Afvisning af træfældning Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen alene er: Manglende udsigt. Ifølge Loven (Danske Lov, 1683) har ingen grundejer hævd over en udsigt eller kan vinde hævd på en udsigt. Dog kan der på arealer der er omfattet af en udsigtsfredning, være pligt til at fjerne udsigtshæmmende opvækst. Skygge på grunden. Skygge kan være årsag til beskæring/fældning hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse. Tålegrænsen vurderes fra sag til sag. Praksis er, at skyggeforholdene skal være af væsentlig omfang (som eks. permanent skygge dvs. skygge i mere end 80% af dagtimerne), før den naboretlige tålegrænse overskrides. Vandrende skygge i nogle timer daglig er absolut tålelig (eks. eftermiddagsskygge). Nedfaldne blade, kviste, pollen, frugt og frø på hustage, belægninger eller i haver. Det må erkendes, at især træernes blade og nedfaldsfrugt kan give anledning til besvær for naboer, men de samlede gevinster i form af en grøn by eller et frodigt landskab overstiger de gener, træerne i enkelte tilfælde kan give. At træer taber løv og frugt er helt naturligt, og kan derfor ikke anses som en gene. Antenne- og parabolforhold, samt opsatte solfanger/solcelleanlæg. At en grundejer ændrer tilstanden på sin ejendom, bolig eller have, giver ikke ejeren ret til at kræve en nabos træer beskåret eller fældet. Bygning af tagvinduer, haveanlæg, terrasse og swimmingpool mv. giver ikke ret til fældning af træer. Manglende indsigt til reklamer, belysning eller bygværk. Borgere kan ønske sig kig til særlige bygværker eks. kirke, by, sportsanlæg, fortidsminde osv. Eller ønsker at gadebelysning skal oplyse dele af egen grund. Disse ønsker tillader ikke beskæring og fældning af træer Tilladelse til beskæring eller træfældning Anmodning om beskæring eller fældning kan imødekommes, hvis der er risiko for mennesker eller væsentlige materielle værdier, såsom: Risikotræer Træer der på grund af svamp, råd og/eller ustabil grenbygning og rod system, er i fare for at vælte eller falde ned. Ødelagte belægninger Skader forårsaget af rødder, hvor belægningen ikke kan oprettes og udbedres ved omlægning, og hvor det samtidig kan garanteres, at skaden ikke gentager sig. 7

8 Akutte skader Træer der kan bringe mennesker, bygninger eller infrastrukturanlæg i fare som følge af vejrlig (eks. storm, lynnedslag og islag). Skader på bygværk, der beviseligt er forårsaget af træer. Rør og kabelskader Hvis træers rødder beviseligt ødelægger/tilstopper kloak-, vand- eller anden kabelforsyning. Og efter en reel vurdering af, at en forsvarlig rod tilskæring ikke kan afhjælpe problemet. Tryghedsskabende tiltag Hvis træers placering skaber særligt utrygge forhold, eller er til direkte gene for færdsel på veje og stier (jf. Færdselsloven), forudsat at der ikke findes andre alternative løsninger. Naturfremmende tiltag Beskæring og rydning omkring vandhuller, søer og åer for at højne naturværdien og fremme et særligt dyreliv. NB! Der foretages så vidt muligt genplantning, hvis det er hensigtsmæssigt det pågældende sted. Ellers kan der foretages erstatningsplantninger andre steder i Vordingborg Kommune Grundejers forpligtigelser Ifølge Vejloven Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 103, stk. 2 er grundejeren forpligtet til at frirumsbeskære beplantning, der hænger ud over veje, cykelstier og fortove langs offentlige veje således, at den frie højde over fortov/cykelsti er mindst 3,00 m og kørebanen mindst 4,20 m. Det er vigtigt af hensyn til trafiksikkerheden, at både Grundejer, Kommune og borger overholder sine forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelsen af disse beplantninger. Fig: Illustration af hvilke afstandskrav der er til frirum omkring veje og stier mm. (Kilde: Vejdirektoratet 2015). 8

9 Beplantning som vender ud mod offentlig vej eller sti skal holdes så beskårne, at de på intet tidspunkt rækker ud over vej- eller sti arealet. Ligeledes skal tinglyste oversigtsarealer holdes beskårne i den fastsatte højde. (Normalt 80 cm). Grundejere som har hække og anden beplantning ud mod fortovs- og gangarealer, skal tilse at den fulde bredde af fortovsarealet er til stede. Flisearealet og siderabatten mod skel, skal således være friholdt for udragende beplantning. Træer der står fuldstændigt på privat ejendom, kan ejeren frit råde over. Træer hvis krone går ud over fortov eller vejskel, skal dog frirumsbeskæres efter vejlovens krav. Dog skal Vordingborg Kommune inddrages, hvis der skal ske beskæringer eller fældninger af træer som har en natur-, kulturel- og historisk værdi, samt tæer som er ældre end 25 år. Øvrige beskæringer af træer som står i skel til Kommunens arealer, kan kun ske i samråd med Vordingborg Kommune Trafik, Park og Havne. Vordingborg Kommune accepterer ikke hærværk og selvtægt på Kommunens træer. Såfremt et hærværk konstateres og gerningsmanden er kendt, vil pågældende blive politianmeldt og afkrævet erstatning. Hvis gerningsmanden ikke er kendt, anmeldes hærværk til politiet. Erstatning vil blive fastsat ud fra gældende normer for værdisætning af træer, udarbejdet af Forskningscenteret for Skov og Landskab. Trafiksikkerhedsmæssigt skal normer og krav til træer, i forhold til oversigtsarealer og afstandskrav, opfyldes jævnført Håndbog Grundlag for udformning af trafikarealer Forebyggelse af problemer i forhold til naboer. I driften af Vordingborg Kommunens grønne områder og vejarealer, vurderes træernes sundhedstilstand løbende, således at problemer i forhold til naboer, så vidt muligt undgås. Efter en eventuel fældning, foretages en genplantning af træer, forudsat at det er hensigtsmæssigt det pågældende sted. Borgerne skal underrette/involvere Vordingborg Kommune, hvis der skal ske beskæring af større og ældre gamle træer på privat grund (ældre end 25år eller større end 30cm i diameter målt 1m over terræn), dette gælder særligt for træer der er registreret i lokalplaner, eller som er angivet som særligt træ, eller bevaringsværdigt træ i Vordingborg Kommunes GIS system eller i Miljøportalen mv. Vordingborg Kommune skal underrettes, og der skal ansøges om beskæring eller evt. fældning, hvis træer står i skel til offentligt areal eller har en trækrone som går over skel. 2.3 Drift og pleje af træer I Vordingborg Kommune arbejder vi med differentieret træpleje. Det vil sige, at plejeniveauet tilpasses det enkelte træ eller den enkelte beplantning. I Vordingborg Kommune tilstræber vi at træer får den bedst mulige pleje, og at plejen målrettes til det enkelte træ, med hensyntagen til art, vækst, sikkerhed og æstetik. Enhver beskæring af træer skal om muligt undgås, men når det skal gøres, bør det ske efter normen om størst muligt hensyn til træets form, vækst og sundhed. Vi skal undgå skamfering af træer, da enhver beskæring forringer et træs levetid. Det er Vordingborg Kommunes ambition, at have et højt fagligt niveau, og at al beskæring udføres af fagligt uddannede folk, efter Dansk Træpleje Forenings beskæringsguide. 9

10 2.3.1 Bytræer Vordingborg Kommune ønsker flest mulige vej- og bytræer. Eksisterende træer skal bevares så længe som muligt, og plantning af flere og nye træer skal opprioriteres. Nyplantning af træer på vejarealer skal ske i henhold til Vejloven og i samarbejde med Politiet (Færdselsloven). Eksisterende træer skal bevares så længe som muligt, og vi skal som en del af plejen, løbende vurdere træernes sundhedstilstand. Derudover skal der løbende udarbejdes planer for bevarelse og fornyelse, således at vi kan være på forkant med udviklingen. Vordingborg Kommunes målsætningen er at antallet og udstrækningen af by- og vejtræer inden år 2040 skal øges med 50% i forhold til antal træer i år Dvs. at for hvert træ vi fælder, skal vi som minimum plante tre nye. Se også Tillæg - Retningslinjer for Træer pkt. 3.2 Antal træarter Målsætning for vej- og bytræer Vordingborg har en målsætning om, at vi med de ressourcer vi har, skal skabe de bedste forudsætninger og vilkår for alle træer i Kommunen. Forskning fra eks. Københavns Universitet - Skov og Landskab peger på, at hvis vi giver alle nye træer de bedste betingelser i plantning, opvækst og pleje, så vil vi på sigt kunne minimere driftsudgifterne på det enkelte træ. Vores målsætning er derfor: - Alle nye træer skal have bedre vækstvilkår end de træer de skal erstatte. - Alle nye vej- og bytræer skal have store plantehuller og et optimalt vækstvolumen at vokse i. - Alle nye træer skal være robuste, sunde og klimaegnede. - Alle nye træer skal passe til det sted de skal stå. Både i størrelse, vækstform og robusthed. - Alle nye træer skal have en kontinuerlig og systematisk pleje i høj kvalitet Omplantning, genplantning og nyplantning I det nære bymiljø (langs gader og veje, samt på torve og pladser) er udgåede træer ikke ønsket, da de æstetisk ikke passer i bybilledet, og på sigt kan udgøre en sikkerheds risiko. Disse træer bør om muligt fjernes og/eller omplantes med et nyt og tilsvarende. Dog forudsat, at det nye træ som hovedregel, kan få væsentligt bedre vækstvilkår end det tidligere træ. Enhver tilplantning af træer i bymiljøet skal ses i sammenhæng med den øvrige byplanlægning, historie og arkitektur. Samtidig skal man før plantningen undersøge ledningsplaner og planlagte ledningsarbejder i området. Træarten skal vurderes fra sted til sted. Men vi ønsker primært hjemmehørende robuste arter, som klarer de vilkår og det miljø som de skal vokse i. Arterne skal afspejle det sted de skal stå, og æstetisk og størrelsesmæssigt passe ind i stedet. For eksisterende træers vedkomne, skal vi i rette tid plante erstatningstræer for dem der er i dag, således at vi også har træer i morgen. 10

11 Tidshorisonten for foryngelse af en beplantning, trærække eller allé, kunne være år før forventet afvikling af de eksisterende gamle træer. Altså at man planter tæt på de gamle træer, således at de nye træer umiddelbart kan tage over når de gamle træer falder. 2.4 Træer i skove, lunde, levende hegn og på naturarealer. Vordingborg Kommune ønsker at bevare udgåede træer i skovene så længe som muligt. Det være sig både opretstående træer eller liggende stammer. Særligt i skovene og på naturarealer efterstræber vi en naturvenlig skovdrift, hvor alle træer døde som levende - ses som en del af en større biotop og levested for skovens planter og dyreliv. Ved at bevare flest mulige store gamle træer, skaber vi de bedste levevilkår for særlige, sjældne eller truede dyrearter. (Eks. fugle, flagermus, biller, sommerfugle og andre insekter). Træer fældes kun hvis de er til akut fare for mennesker omkring stier og veje. Eks. efter stormfald. Man vil i skoven og på naturarealer derfor ofte se stående hele døde træer (træruiner), døde grene på træerne, plus stammer og ved som blot ligger og forgår. Drift og udtynding af nyplantede arealer skal ske kontinuerligt efter den gældende plejeplan. Alle nye plantede træer i det åbne land og i skoven skal være klimaegnede og robuste. Vi tilstræber samme type og arter som naturligt findes på lokaliteten, medmindre særlige forhold taler imod, eller at en bestemt art ikke kan trives i miljøet. Vordingborg Kommune har en målsætning om at vi skal øge antallet af træer i det åbne land, i skovene, i byerne og langs vejene, således at Kommunens samlede areal med træer som minimum følger målsætningerne i Danmarks Nationale Skovprogram (www.naturstyrelsen.dk). 2.5 Udførelse af træpleje Drift og pleje af eksisterende træer foretages af Vordingborg Kommunes egne fagligt uddannede træplejere, og udføres efter en given Plejeplan forvaltet af Trafik, Park og Havne. Drift og pleje kan foretages af ekstern entreprenør, men dette må kun ske i henhold til Vordingborg Kommunes drift- og plejeanvisninger. Og kun efter bestilling af opgaven via Trafik, Park og Havne. 11

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indledning

Læs mere

Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje

Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje Tillæg til Retningslinjer for Træer. Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Fotos: Trafik, Park og Havne Vordingborg

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011.

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2013 i sagen om fredning af alléen mellem Vester Tostrup og Møldrup

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Fredningsforslag i Viborg Kommune Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening december 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6.

Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6. Egedal Kommune Bygge og Plancentret 11. juni 2011 Vedr.: Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6.2011

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Tillæg til. Udvidet råderet uden for boligen

Tillæg til. Udvidet råderet uden for boligen Tillæg til Udvidet råderet uden for boligen Retningslinjer vedr. udvidelser af haver for ekstra skure drivhuse pergolaer overdækkede terrasser udestuer (er under udarbejdelse) Dette er som nævnt en del

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Hashøj Kommune Naturpolitik Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune Naturpolitik Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Naturpolitik Kommuneplan 2005-2016 Rammer for lokalplanlægningen Kommuneplanen 2005-2016 indeholder følgende dele: Planstrategi Hovedstruktur Rammer for Dalmoseområdet Rammer for Flakkebjergområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen

Årets gang i Grundejerforeningen Årets gang i Grundejerforeningen 2015. Julehilsen Da året 2015 nu synger på sidste vers, udsender bestyrelsen hermed Info-hæfte berettende om aktiviteterne i det forgangne år. Som I kan læse af de forskellige

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune

Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune Projektoplæg til politisk beslutning Solcellehaver Illustration: Arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaard Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune Projektoplægget

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Analyse af 3 strandsump

Analyse af 3 strandsump Analyse af 3 strandsump Hovedkonklusioner Naturtypen strandsump har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, der kan derfor ikke siges noget kvalificeret om ændringen de to år imellem sager om 3 strandsump

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard.

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne præsentere og have vedtaget en revideret haveplan. I forhold til den tidligere version er Mandatet for Grønt

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 09/02-2013 Emne: Besigtigelse af hegn på Baldersvej Tid: Onsdag den 24/10-2010 kl. 14.00. Sted: Baldersvej

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn. Center for Teknik og Miljø 20. marts 2015 SUOS Indkomne bemærkninger Centrets bemærkninger 1. Naturstyrelsen

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN FUGLEVANGEN. 3120 Dronningmølle Medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst TIL NYE MEDLEMMER

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN FUGLEVANGEN. 3120 Dronningmølle Medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst TIL NYE MEDLEMMER GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle Medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst TIL NYE MEDLEMMER Bestyrelsen byder Dem velkommen i Grundejerforeningen Fuglevangen og vedlægger foreningens

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have Skibstrup kompost og topdress God kompost - glad have 2 Skibstrup kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra haver og

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 Husorden for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 1 Rettigheder 1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter 1.2 Mellemer er en del af fællesskabet i foreningen

Læs mere

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2.

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2. Torsten Bech Johannesen Place du Village 8 6161 Bourglinster Luxembourg Sag: 2015/32232 016 Id: 022385 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 05. april 2016 Personlig henvendelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT E 4 TILLÆG NR. 5 GLOSTRUP KOMMUNE DEL AF EJBY LANDSBY TILLÆG NR. 5 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR DEL AF EJBY LANDSBY. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 3 Tillæg

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby kobenhavn@fredningsnaevn.dk København d. 28. januar 2015 Kampmannsgade 1 1604 København V natur@avjf.dk Telefon 33 13 21 45 www.avjf.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere vandhuller på ejendommene matr.nr. 177, 113, 228 og 184 Brandsbøl, Havnbjerg og

Læs mere