Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation"

Transkript

1 Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 9, 26. januar 2010 I medfør af 54, 82 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende: 1. Referencedokumenter 1.1 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume II, seneste udgave. 1.2 ICAO Annex 11, Air Traffic Services, seneste udgave. 1.3 ICAO Doc 4444-ATM/501, Air Traffic Management, seneste udgave. 1.4 ICAO Doc 8400, Abbreviations and Codes, seneste udgave. 1.5 ICAO Doc 8585, Designators for Aircraft, Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services, seneste udgave. 1.6 IT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler mv., seneste udgave (pt. bekendtgørelse nr af 20. september 2007). 1.7 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, seneste udgave. 1.8 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave. 1.9 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave AIP Denmark, AIP Faeroe Islands og AIP Greenland, seneste udgaver De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside og kan desuden købes ved henvendelse til ICAO Headquarters Attn.: Document Sales Unit 999 University Street Montréal, Quebec Canada H3C 5H7 Tel.: Fax: Sitatex: YULCAYA E-post: Web: De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Retsinformations hjemmeside De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes tillige på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside og kan desuden fås ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen Servicecentret Postboks 744 Ellebjergvej København SV Tel.: Fax: E-post: BL 7-14 / Udg. 9 / / 1

2 2. Definitioner Se BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste. 3. Anvendelsesområde Denne BL fastsætter bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation (i det følgende benævnt radiokommunikation) i forbindelse med lufttrafik og kørsel med luftfartøjer inden for dansk område samt inden for de områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve radiokommunikations- og lufttrafiktjeneste. 4. Ansvar Den, der udøver radiokommunikation til, fra eller mellem luftfartøjer, er ansvarlig for, at egen radiokommunikation udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL. 5. Tidssystem 5.1 Koordineret universal tid (UTC) skal anvendes af alle stationer i luftfartens mobile tjeneste. Midnat 2400 UTC skal betegne afslutning af et døgn, og midnat 0000 UTC skal betegne start på et døgn. 5.2 En datotidsgruppe skal bestå af 6 tal, hvoraf de to første tal angiver dato, og de fire sidste tal angiver henholdsvis timer og minutter i UTC. 6. Sprog 6.1 Ved radiokommunikation skal anvendes engelsk eller dansk I forbindelse med IFR-flyvning skal engelsk standardfraseologi anvendes, når dette er muligt. 6.2 En lufttrafiktjenesteenhed skal besvare et opkald fra et luftfartøj på samme sprog, som luftfartøjet anvender, jf. pkt I forbindelse med udøvelse af lufttrafiktjeneste til IFR-flyvninger skal engelsk standardfraseologi benyttes, når dette er muligt. Anm.: Det fremgår af Aeronautical Information Publication (AIP), hvilke luftfartsradiostationer der kun anvender dansk. 7. Radiotelefoniprocedurer 7.1 Transmission generelt Hvis det er nødvendigt for et luftfartøj at skulle udsende signaler for afprøvning og justering af udstyr, og hvis dette må forventes at kunne forstyrre en nærliggende luftfartsradiostations arbejde, skal tilladelse fra luftfartsradiostationen indhentes, forinden sådanne signaler udsendes Hvis det er nødvendigt for en radiostation at udsende test inden opkald, må den ikke overstige 10 sekunder. Sådan test skal bestå af udtalte tal (et, to, tre/one, two, three osv.), afsluttet med radiostationens kaldesignal Følgende transmissionsteknik skal følges: Der skal lyttes ind på frekvensen, forinden transmission påbegyndes, for ikke at forstyrre igangværende korrespondance. Der skal anvendes almindelig talehastighed, og der skal tales klart og kortfattet. Standardfraseologi skal anvendes, hvor det er muligt Hvis en luftfartsradiostation kaldes samtidigt af flere luftfartøjer, bestemmer luftfartsradiostationen den rækkefølge, i hvilken luftfartøjerne må afgive deres meldinger Hvis retransmission er etableret, skal denne være aktiveret, når der arbejdes på flere frekvenser samtidigt. Retransmissionen kan dog afbrydes, hvis dette er nødvendigt BL 7-14 / Udg. 9 / / 2

3 for en hensigtsmæssig afvikling af radiokommunikationen. 7.2 Fraseologi I radiokommunikation skal der anvendes standardord, tal og standardudtryk, som anført i bilag 1 til denne BL I radiokommunikation skal fraseologierne anført i bilag 2 til denne BL anvendes i de situationer, for hvilke de er angivet, jf. dog pkt Hvis der i en given situation enten ikke findes standardfraseologi til benyttelse, eller hvis der opstår forståelsesmæssige problemer i korrespondancen med et luftfartøj, skal anden passende fraseologi anvendes. Denne bør være så klar og kortfattet som muligt og udformes således, at misforståelser undgås Forkortelser, initialord (ord bestående af forbogstaver) og koder skal anvendes, når det er muligt, og hvor det vil afkorte og afhjælpe kommunikationen. Anm.: I ICAO Doc 8400 er anført de forkortelser, initialord og kodefraser, der er godkendt til brug i radiokommunikation, ved at udtale hvert bogstav for sig eller som almindelige talte ord. 7.3 Klareringer og flyvekontrolinstruktioner Standardudtrykket CLEARED / TIL- LADT og afledninger heraf må kun bruges i forbindelse med: a. start- og landingsklareringer, b. anflyvningsklareringer og c. klareringer vedrørende flyvevej I alle andre tilfælde end de, der er beskrevet i pkt , skal der anvendes direkte udtrykte flyvekontrolinstruktioner. Eksempler på disse fremgår af bilag 1 til denne BL For at undgå forveksling ved udstedelse af ATC-klareringer og tilbagelæsning heraf skal både ATC-personale og piloter altid tilføje kaldesignalet på det luftfartøj, som ATC-klareringen afsendes til Klareringer eller flyvekontrolinstruktioner i form af betingede udtryk, fx efter landende luftfartøj eller efter afgående luftfartøj, må ikke afsendes i forbindelse med kørsel, der vedrører en bane, der benyttes til start eller landing, medmindre de implicerede luftfartøjer eller køretøjer kan ses af kontroltårnet og pågældende luftfartøj. En betinget klarering skal afsendes i følgende rækkefølge og indeholde a. kaldesignal, b. betingelse, c. klarering og d. en kort gentagelse af betingelsen. 7.4 Tilbagelæsning (read back) Alle sikkerhedsrelaterede dele af klareringer og flyvekontrolinstruktioner skal gentages af modtageren. Følgende skal altid gentages: a. Rute klareringer. b. Klareringer og flyvekontrolinstruktioner til at køre ind på en bane, lande på en bane, starte på en bane, holde kort før en bane, krydse en bane eller køre tilbage ad en bane (backtrack), hvad enten banen er "bane i brug" eller ej. c. Oplysninger om bane i brug, højdemålerindstilling, SSR-koder, højdeinstruktioner, kurs- og fartinstruktioner samt for ankommende IFRflyvninger, hvad enten oplyst af lufttrafiktjenesten eller indeholdt i en ATIS-udsendelse, gennemgangsniveau Andre klareringer eller flyvekontrolinstruktioner, herunder betingede klareringer, BL 7-14 / Udg. 9 / / 3

4 skal gentages af modtageren eller bekræftes på en måde, der klart viser, at klareringen og flyvekontrolinstruktionen er forstået og vil blive fulgt Den, der udøver lufttrafiktjeneste, skal aflytte tilbagelæsningen for at sikre sig, at klareringer og flyvekontrolinstruktioner er korrekt bekræftet, og skal øjeblikkeligt korrigere enhver uoverensstemmelse, som tilbagelæsningen har afsløret Hvis afsenderen af en melding, der læses tilbage, konstaterer fejl eller misforståelser, skal der svares NEGATIVE, I SAY AGAIN / NEGATIV, JEG GENTAGER hvorefter den korrekte version gentages. 7.5 Stavealfabetet Når der afsendes kaldesignaler eller ord, hvis stavemåder der kan herske tvivl om, skal ICAOs stavealfabet anvendes. Ved dansk kommunikation kan endvidere anvendes det danske stavealfabet for bogstaverne æ, ø og å. Stavealfabetet fremgår af bilag 1 til denne BL. 7.6 Afgivelse af tal og talgrupper Anm.: Eksempler på tal og talgrupper fremgår af bilag 1 til denne BL På dansk afsendes tal og talgrupper på samme måde, som disse siges i almindelig tale. Tal i tusindegruppen under ti tusinde, bortset fra angivelse af højdemålerindstilling (QNH/QFE), kan opdeles i 2 gange 2 talgrupper, fx må tallet 3764 udtales som enten tre tusinde syv hundrede fire og tres eller syvogtredive fireogtres På engelsk afsendes tal og talgrupper ved at udtale hvert ciffer enkeltvis, medmindre andet følger af pkt Alle tal og talgrupper, som angiver højde over havet, skyhøjde, sigtbarhed og banesynsvidde, der indeholder hele hundreder og hele tusinder, skal afsendes ved at nævne hvert ciffer af hundrede eller af tusinde efterfulgt af ordet HUNDRED eller THOU- SAND. Kombinationer af tusinde og hele hundrede skal afsendes ved at nævne hvert ciffer i antallet af tusinde efterfulgt af ordet THOUSAND efterfulgt af antal hundrede efterfulgt af ordet HUNDRED I tal, der indeholder komma, skal kommaet nævnes Klokkeslæt afsendes kun med angivelse af minuttallet. Hvis der kan være tvivl, afsendes dog også timetallet. Ved anmodning om oplysning om aktuel tid vil kontroltårne samt AFIS- og HIS-enheder angive tiden afrundet til nærmeste halve minut Ved angivelse af kanaler for VHFfrekvenser skal alle 6 cifre angives, med mindre 5. og 6. ciffer begge er nul. I så fald angives alene de 4 første cifre. 7.7 Prioritering af meldinger Afsendelse og behandling af meldinger skal ske i nedenstående prioritetsrækkefølge: 1. Nødmeldinger (distress messages MAYDAY ), jf. pkt Ilmeldinger (urgency messages PAN PAN eller PAN PAN MED- CIAL ), jf. pkt Meldinger vedrørende pejlinger (direction finding). 4. Meldinger vedrørende en flyvnings sikkerhed (flight safety messages), herunder SIGMET og Special Air Reports. 5. Meteorologiske meldinger (meteorological messages). 6. Meldinger vedrørende luftfartøjers regularitet under forudsætning af, at irregulariteten er opstået i flyvetiden (flight regularity messages). BL 7-14 / Udg. 9 / / 4

5 7.7.2 Meldinger vedrørende luftfartøjers regularitet må ikke befordres over kontrolfrekvenser, hvis andre luftfartsfrekvenser er til rådighed. 7.8 Sammensætning af meldinger Luftfartsmeldinger, der alene udveksles mellem luftfartøjer og luftfartsradiostationer, skal bestå af a. opkald, der tilkendegiver modtagerens kaldesignal efterfulgt af afsenderens kaldesignal, jf. pkt. 7.9 og pkt. 7.10, og b. meldingens tekst, jf. pkt Meldinger fra luftfartøjer, der af luftfartsradiostationen skal viderebringes til andre, skal sammensættes som følger: a. Opkald, jf. pkt a., efterfulgt af ordet: FOR / TIL eller MESSAGE FOR / MELDING TIL, b. navnet og/eller adressen, til hvilken meldingen skal viderebringes, og c. meldingens tekst, jf. pkt Meldinger til luftfartøjer udstedt af andre end luftfartstjenester skal afsendes som følger: a. Opkald, jf. pkt a., efterfulgt af ordet: FROM / FRA eller MESSAGE FROM / MEDDELELSE FRA, b. navnet og adressen på den, der har udstedt meldingen, og c. meldingens tekst, jf. pkt Teksten skal generelt være så kortfattet som muligt for viderebringelse af de nødvendige oplysninger. 7.9 Kaldesignaler for luftfartøjer Et luftfartøjs kaldesignal skal være en af følgende tre typer: a. Luftfartøjets registreringsbetegnelse (navnet på enten luftfartøjets fabrikat eller typemodel må anvendes som præfiks til registreringsbetegnelsen). b. Luftfartsselskabets telefonibetegnelse (ICAO Doc 8585) efterfulgt af de sidste fire karakterer af luftfartøjets registreringsbetegnelse. c. Luftfartsselskabets telefonibetegnelse efterfulgt af rutenummeret. Anm. 1: Eksempler på kaldesignaler fremgår af bilag 1 til denne BL. Anm. 2: For at øge opmærksomheden over for jordstationen eller andre luftfartøjer om, at luftfartøjet der sender, er af en kategori der har særlige manøvrekarakteristika, kan følgende luftfartøjstyper anvende egen luftfartøjstype som præfiks i kaldesignalet: a. Svævefly: Glider eller Svævefly. b. Helikoptere: Helicopter eller Helikopter. c. Ultralette luftfartøjer: Ultralight eller Ultralet. d. Hangglidere: Hangglider eller Hangglider. e. Varmluftballoner: Balloon eller Ballon Når tilfredsstillende kommunikation er blevet etableret, og det ikke kan medføre forveksling, må luftfartøjet anvende den forkortede form som vist nedenfor, hvis luftfartsradiostationen har anvendt denne form: a. Den første (eventuelt luftfartøjets fabrikat eller typemodel) og mindst de to sidste karakterer af registreringen. b. Luftfartsselskabets telefonibetegnelse efterfulgt af mindst de to sidste karakterer af registreringen. c. Må aldrig forkortes. BL 7-14 / Udg. 9 / / 5

6 7.9.3 Et luftfartøj må ikke ændre sit kaldesignal under en flyvning. Hvis der kan opstå mulighed for forveksling af kaldesignaler, kan en flyvekontrolenhed instruere luftfartøjet om midlertidigt at anvende andet kaldesignal Et luftfartøj af Wake Turbulence kategorien HEAVY skal ved første opkald til Tower/AFIS og Approach/Arrival tilføje HEAVY til sit kaldesignal. Et luftfartøj af typen A skal dog ved første opkald til en lufttrafiktjenesteenhed tilføje SUPER til sit kaldesignal Kaldesignaler for luftfartsradiostationer En luftfartsradiostations kaldesignal skal bestå af a. et geografisk stednavn og b. et suffiks, der angiver den tjeneste, der ydes. Fortegnelse over suffiks for tjenesteenheder fremgår af bilag 1 til denne BL. Det geografiske stednavn eller suffiks kan udelades under forudsætning af, at sikker kommunikation er etableret Etablering af kommunikation Ved etablering af kommunikationsforbindelse skal der altid anvendes fulde kaldesignaler af både den kaldende og den svarende station. Anvendelsen af den kaldende stations kaldesignal efterfulgt af den svarende stations kaldesignal betragtes som invitation til den kaldende station til at påbegynde meddelelsen Eventuelt prøveopkald skal sendes således: Modtagers kaldesignal efterfulgt af afsenders kaldesignal og udtrykket RADIO CHECK og den anvendte frekvens Svar på prøveopkald skal sendes således: Den kaldendes kaldesignal efterfulgt af eget kaldesignal, og som udtryk for læselighed anvendes nedenstående gradueringer: 1. UNREADABLE / ULÆSELIG. 2. READABLE NOW AND THEN / LÆSELIG AF OG TIL. 3. READABLE BUT WITH DIFFICUL- TY / LÆSELIG, MEN MED BES- VÆR. 4. READABLE / LÆSELIG. 5. PERFECTLY READABLE / FULD- STÆNDIG LÆSELIG Når tovejsforbindelse er etableret, kan sekvenser af kommunikation udveksles mellem samme stationer uden yderligere anvendelse af kaldesignaler, indtil forbindelsen afsluttes, under forudsætning af, at et forstyrrende opkald/kaldesignal ikke er brudt ind under udvekslingen Kommunikation skal indledes med opkald og svar, medmindre det er sikkert, at den kaldte station vil modtage meldingen. Etablering af første kontakt skal dog altid være i overensstemmelse med pkt Opkald til luftfartøjer, der befinder sig i startfasen, under sidste del af slutindflyvningen og under landingsafløbet, må kun finde sted, hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er påkrævet Hvis en luftfartsradiostation ønsker at sende en generel information til alle luftfartøjer, skal meldingen indledes med ALL STATIONS / TIL ALLE STATIONER. Der forventes ikke svar på sådanne meldinger, medmindre der særskilt anmodes herom Når en station kaldes, men identifikation af den kaldende er usikker, skal den kaldte station svare STATION CALLING (kaldesignal) SAY AGAIN YOUR CALLSIGN / HVEM KALDER (kaldesignal) GENTAG DIT KALDESIGNAL. BL 7-14 / Udg. 9 / / 6

7 Direkte kommunikation mellem luftfartøjer må ikke finde sted over lufttrafiktjenestefrekvenser, medmindre særskilt tilladelse er indhentet fra pågældende lufttrafiktjenesteenhed Ved kommunikation mellem luftfartøjer skal ved første opkald anvendes ordet INTERPILOT umiddelbart efter angivelse af kaldesignaler Hvis luftfartøjer af en luftfartsradiostation har fået tilladelse til at kommunikere direkte sammen, skal modtagende luftfartøj kontrollere kommunikationen og straks foranledige denne bragt til ophør, hvis det konstaterer, at luftfartsradiostationen ønsker at sende Alle stationer skal besvare opkald rettet til dem og skal udveksle kommunikation på anmodning Luftfartøjer skal under normale forhold kommunikere på de frekvenser, der er anført for de enkelte luftfartsradiostationer i relevante AIP-sektioner Luftfartsradiostationer skal instruere luftfartøjer om at skifte til anden specificeret frekvens, når luftfartøjerne må forlade en frekvens, for hvilken der ifølge BL 7-1, pkt , er stillet krav om etablering af tovejsradiokommunikation. Anm.: Luftfartøjer, hvortil der ikke stilles krav om tovejs-radiokommunikation, bør meddele, når frekvensen forlades Kvittering for modtagelse Et luftfartøjs kvittering for modtagelse af en melding skal ske ved at udtale luftfartøjets kaldesignal En luftfartsradiostations kvittering for en melding skal ske ved: a. Til luftfartøjer at angive luftfartøjets kaldesignal efterfulgt om nødvendigt af luftfartsradiostationens eget kaldesignal. b. Til en anden luftfartsradiostation at angive den anden luftfartsradiostations kaldesignal. Særligt vanskelige meldinger skal tilbagelæses af en luftfartsradiostation og afsluttes med luftfartsradiostationens kaldesignal Rettelse og gentagelse Fejl i en transmission skal rettes ved at udtale ordet CORRECTION / RETTELSE, hvorefter sidste, rigtige gruppe eller udtryk gentages, og transmissionen fortsættes Hvis en rettelse bedst kan udføres ved at gentage hele meldingen, udtrykkes CORRECTION, I SAY AGAIN / RETTELSE, JEG GENTAGER, hvorefter meldingen transmitteres forfra Hvis en modtager ønsker en hel melding gentaget, skal dette angives ved anvendelse af udtrykket SAY AGAIN / GENTAG. Ønskes dele af en melding gentaget, udtrykkes henholdsvis SAY AGAIN ALL BEFORE/GENTAG ALT FØR eller SAY AGAIN ALL AFTER / GEN- TAG ALT EFTER eller SAY AGAIN ALL BETWEEN / GENTAG ALT MELLEM. Ønskes et bestemt emne gentaget, udtrykkes fx SAY AGAIN RUNWAY IN USE / GENTAG BANE I BRUG Annullering Hvis en klarering eller flyvekontrolinstruktion skal annulleres, skal luftfartsradiostationen udtrykke BL 7-14 / Udg. 9 / / 7

8 CANCEL / ANNULLER Hvis en melding/transmission skal annulleres, skal afsenderen udtrykke DISREGARD / IGNORER MELDING Afslutning af kommunikation En korrespondance skal afsluttes ved, at den modtagende station afsender sit eget kaldesignal Lyttevagt Luftfartøjer, der i medfør af bestemmelserne i BL 7-1 skal opretholde lyttevagt på angivne frekvenser, må ikke ophøre hermed uden den pågældende luftfartsradiostations tilladelse, medmindre der foreligger sikkerhedsmæssige årsager hertil Luftfartøjer, der flyver over Nordsøen og Skagerrak inden for København FIR, og luftfartøjer, der flyver inden for Sondrestrom FIR, skal holde uafbrudt lyttevagt på VHFnødfrekvensen MHz undtagen i sådanne perioder, hvor luftfartøjerne udfører kommunikation på andre VHF-frekvenser, eller arbejdet i førerkabinen ikke tillader samtidig aflytning af to frekvenser Luftfartøjer, der på VHF-nødfrekvensen MHz hører et ELT (Emergency Locator Transmitter) signal (piijjooouuupiijjooouuu... 2 à 4 gange pr. sekund), der bedømmes at være andet end en kort afprøvning, skal straks underrette nærmeste luftfartsradiostation med angivelse af luftfartøjets position, flyvehøjde, rute og tidspunkt, da ELT-signalet hørtes første gang, samt om signalets lydstyrke. Under flyvningen oplyses endvidere, om signalets lydstyrke til- eller aftager Ophører ELT-signalet, underrettes på tilsvarende måde om luftfartøjets position, flyvehøjde, rute og tidspunkt, da signalet sidst blev hørt Luftfartsradiostationer skal inden for tjenestetiden opretholde konstant lyttevagt på deres arbejdsfrekvenser samt på nødfrekvensen MHz, hvor denne er etableret Luftfartsradiostationer, der ikke har H-24 tjeneste, som er eller forventes at blive involveret i nødtrafik, iltrafik og trafik vedrørende ulovlig handling, skal udstrække deres normale tjenestetid for at yde den kommunikationsstøtte, som den pågældende situation kræver Nød- og ilmeldinger Nød- og iltrafik skal bibeholdes på den frekvens, hvor første opkald skete, medmindre det skønnes, at der kan ydes bedre assistance på anden frekvens. Nødmeldinger Nødopkald skal indledes med signalet MAYDAY, om muligt udtalt tre gange. Derefter i rækkefølge så mange som muligt af følgende punkter: a. Kaldesignal på den station, meldingen er tiltænkt, eventuelt ALL STA- TIONS / TIL ALLE STATIONER. b. Eget kaldesignal. c. Beskrivelse af nødsituationen. d. Luftfartøjschefens hensigter. e. Luftfartøjets position, højde og kurs. f. Andre relevante oplysninger til brug for eventuel eftersøgning Den kaldte luftfartsradiostation eller den første station, der reagerer på nødmeldingen, skal a. øjeblikkeligt kvittere med luftfartøjets kaldesignal, efterfulgt af eget kaldesignal og ROGER MAYDAY / MOD- TAGET MAYDAY, b. overtage kontrol med kommunikationen eller efter omstændighederne BL 7-14 / Udg. 9 / / 8

9 overdrage den til en anden mod samtidig at informere luftfartøjet herom og c. underrette alle behørige i henhold til alarmeringsplanen Det luftfartøj, der er i nød, eller den luftfartsradiostation, der har overtaget kontrol med nødtrafikken, kan pålægge andre, der forstyrrer udvekslingen af nødtrafikken, radiotavshed ved at udsende STOP TRANSMITTING, MAYDAY / STOP UDSENDELSE, MAYDAY Når luftfartøjet, der har udsendt MAY- DAY, ikke længere befinder sig i nødsituation, skal det udsende annullering heraf til den kontrollerende luftfartsradiostation således: (Luftfartsradiostationens kaldesignal - luftfartøjets kaldesignal) CANCEL DISTRESS / AN- NULLER NØDMELDING Den kontrollerende luftfartsradiostation skal, når nødtrafikken er ophørt, og radiotavshed ikke længere er nødvendig, udsende: ALL STATIONS / TIL ALLE STATIONER, (luftfartsradiostationens kaldesignal), DISTRESS TRAFFIC ENDED / NØDTRAFIK AFSLUT- TET. Ilmeldinger Ilmelding skal indledes med signalet PAN PAN, om muligt udtalt tre gange, derefter så mange som muligt af følgende punkter: a. Kaldesignalet på den station, meldingen er tiltænkt, eventuelt ALL STA- TIONS / TIL ALLE STATIONER. b. Eget kaldesignal. c. Beskrivelse af situationen. d. Luftfartøjschefens hensigter. e. Luftfartøjets position, højde og kurs Den kaldte luftfartsradiostation eller førstkommende station, der reagerer på ilmeldingen, skal a. kvittere for ilmeldingen og b. underrette alle behørige i henhold til lokal alarmeringsplan Når flyvningen omfatter medicinsk transport, skal indledes med signalet PAN PAN MEDICAL som ilmelding, om muligt udtalt tre gange. Meldingsindholdet skal omfatte a. luftfartøjets kaldesignal eller anden genkendelig identifikation af den medicinske transport, b. luftfartøjets position, c. antal og art af den medicinske transport, d. afgangssted og bestemmelsessted, e. påtænkt rute og forventet flyvetid og f. enhver anden oplysning om flyvningen, såsom flyvehøjde, aflyttede radiofrekvenser, anvendt sprog samt SSR-mode og -kode Den procedure, der er nævnt i pkt , skal anvendes af den station, der modtager en PAN PAN MEDICAL melding Efter opkald, hvor nød- og ilsignalerne er udsendt, kan nød- og ilsignalerne anvendes, hver gang der udveksles efterfølgende kommunikation Kommunikation vedrørende ulovlig handling Den station, der bliver kaldt af et luftfartøj, der er udsat for en ulovlig handling, eller første station, der reagerer herpå, skal underrette i henhold til lokale alarmeringsplaner samt yde al mulig assistance, jf. også bestemmelsen i pkt f. Andre relevante oplysninger. BL 7-14 / Udg. 9 / / 9

10 7.19 Svigtende radioforbindelse Hvis det ikke er muligt for et luftfartøj at etablere forbindelse med den pågældende luftfartsradiostation på den frekvens, som stationen normalt anvender, skal luftfartøjet a. forsøge at etablere forbindelse på den forud benyttede frekvens og, hvis dette ikke giver resultat, på en anden hensigtsmæssig frekvens, eller b. hvis dette ikke lykkes, skal luftfartøjet forsøge at etablere forbindelse med den pågældende luftfartsradiostation, andre luftfartsradiostationer eller andre luftfartøjer ved brug af ethvert til rådighed værende middel, med oplysning om at forbindelsen på den oprindeligt tildelte frekvens ikke kunne etableres, eller c. hvis dette heller ikke lykkes, så på den normalt anvendte frekvens indlede udsendelsen med udtrykket TRANSMITTING BLIND / SENDER BLINDT og derefter sende meldingen 2 gange. Hvis luftfartøjet er udstyret med SSR-transponder, skal mode A, kode 7600, vælges Hvis årsagen til, at luftfartøjet er ude af stand til at etablere radioforbindelse, skyldes fejl i modtageanlægget, skal luftfartøjet sende sine meldinger i normalt omfang og på den normalt anvendte frekvens. Der indledes med udtrykket TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE / SENDER BLINDT PÅ GRUND AF MODTAGERFEJL. Meldingen skal gentages og derefter afsluttes med tidspunktet for næste forventede opkald. 8. Dispensation Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 9. Straf 9.1 Lufttrafiktjenestepersonale, der overtræder bestemmelserne i afsnit 5, 6 og 7, straffes med bøde. 9.2 Indehavere af et certifikat til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, jf. BL 6-08, der overtræder bestemmelserne i denne BL, straffes i medfør af luftfartslovens 149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år. 10. Ikrafttræden 10.1 Denne BL træder i kraft den 11. marts Samtidig ophæves BL 7-14, 8. udgave af 2. juni Statens Luftfartsvæsen, den 26. januar 2010 Kurt Lykstoft Larsen / Per Veingberg BL 7-14 / Udg. 9 / / 10

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

ATS-instruks 14 Kommunikation

ATS-instruks 14 Kommunikation ATS-instruks 14 Kommunikation Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Instruksens anvendelsesområde 2. Talekommunikation 2.1 Generelt 2.2 Tidssystem 2.3 Sprog 2.4 Transmission generelt 2.5 Anvendelse af luftfartsfraseologi

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-65 Bestemmelser om VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Udgave 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-09 Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73 Udgave 3, 16. december 2009 I medfør

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve Vejledning om Maritim SRC radioprøve Søfartsstyrelsen, den 4. august 2015 Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter IT- og Telestyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste

BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste Statens Luftfartsvæsen UDKAST Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg Udgave 3, I medfør af 52 i

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden 101 er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1979 med det formål, at tilvejebringe global satellitkommunikation til søs, herunder specielt nødog sikkerhedskommunikation. Senere er s formål

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m.

Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m. Udgave 3, 2. juni 2008 I medfør af 29 i lov om radiofrekvenser,

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Bemyndigelse og organisation 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 7.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere