Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup"

Transkript

1 Bo Grüner Rørkærvej Stenstrup Sendt med Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Fax Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Du har den 9. oktober 2014 anmeldt en påbegyndt plantning af skov på din matrikel 2i, Stenstrup by, Stenstrup til Svendborg Kommune Da arealet ligger indenfor negativt skovrejsningsområde i Svendborg Kommunes kommuneplan kræver den ønskede tilplantning en tilladelse efter 9 stk. 2 i jordressourceloven februar 2015 Afdeling: Natur og Klima Ref. MNMABR Svendborg Kommune har den 25. november 2014 foretaget en høring af Region Syd for at høre om mulighederne for tilladelse til skovrejsning i området, og vi har den 12. januar 2015 modtaget høringssvar fra Region Syd. Alle skovrejsningsprojekter over 0,5 ha skal iflg. 2 i VVMbekendtgørelsen 2 vurderes i forhold til virkninger på miljøet. Vi har den 23. januar 2015 modtaget skema med oplysninger til brug for vurdering ved VVM-screening af den ønskede skovplantning. Tilladelse til skovplantning Svendborg Kommune tillader hermed i henhold til 9 stk. 2 plantning af skov på ejendommen matrikel 2i, Stenstrup by, Stenstrup, som vist på figur 1. Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet. Lovgrundlag Ifølge 9 stk. 1 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur må der ikke foretages skovtilplantning i områder, hvor skov- Åbningstider: Mandag-onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni Bek af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 1 af 8

2 tilplantning er uønsket i henhold til kommuneplanen. Kommunen kan dog, hvor særlige forhold taler for det, meddele tilladelse til skovplantning i disse områder. Klagevejledning Kommunens afgørelse efter lovens 9, stk. 2 kan påklages til Plantedirektoratet (Naturerhvervsstyrelsen) af ansøgeren, Landbrug og Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt de klageberettigede. Klage indgives til kommunen på der videresender klagen til Plantedirektoratet (Naturerhvervsstyrelsen) med kommunalbestyrelsens bemærkninger. Plantedirektoratet meddeler ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og sender afgørelsen til kommunen samt til de klageberettigede organisationer. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at etablering af skov på matrikel 2i, Stenstrup by, Stenstrup ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter 3 stk. 1 i bekendtgørelse nr af 6. november 2014 (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), idet vi vurderer, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig virkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Offentliggørelse Afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www. svendborg.dk og afgørelsen vil kunne påklages til natur og miljøklagenævnet i hht. klagevejledningen. Lovgrundlag Denne afgørelse er truffet i henhold til Planloven 3 og efter bestemmelserne i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Skovrejsning er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1 litra d, der omhandler Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 3 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj Side 2 af 8

3 Projekter, der er opført på bekendtgørelsens bilag 2, skal vurderes med henblik på at afgøre, om projektet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt. Denne vurdering kaldes "screening". Klagevejledning Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer jf. planlovens 59. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via eller eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at følgende andre kan klage: - offentlige myndigheder - lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø - landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Når du klager skal du betale et gebyr på 500kr, som du betaler med betalingskort i Klageportalen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Side 3 af 8

4 Se vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Vi giver besked så hurtigt som muligt, hvis der bliver klaget. Kommer der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer dette. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. Baggrund for afgørelse om tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt Kommunens samlede vurdering bygger på screeningsskema og på nedenstående vurderinger. Arealet, hvor der ønskes skov, er på 2 ha., og de dominerende træarter forventes at blive rødel, dunbirk, stilkeg og sitkagran. Der vil ikke blive anvendt pesticider på arealet Områdeudpegning Arealet er udpeget som negativt skovrejsningsområde. Årsagen til, at arealet er udpeget som negativt skovrejsningsområde, er, at det i Region Syddanmarks gældende råstofplan er udpeget som interesseområde for indvinding af rødler. Imidlertid er forekomsten af rødbrændende ler udnyttet, mens der sandsynligvis er en forekomst af gulbrændende ler tilbage. Af regionens høringssvar fremgår det, at råstofplanen ikke giver hjemmel til at beskytte forekomster af gulbrændende ler. Regionen henstiller dog til kommunen, at der ikke gives dispensation til skovtilplantningen af hensyn til ressourcerne. I forslag til Råstofplan er arealet, hvor der ønskes plantet skov, udpeget som graveområde for rødbrændende ler, men ikke for gulbrændende ler. Den rødbrændende ler er som nævnt udnyttet. Ifølge råstofkortlægning af rød- og gulbrændende ler på Fyn fra Region Syd, januar 2012, er der ved Stenstrup et areal med smeltevandsler på i alt 8,1 km 2. Tykkelsen af laget med gulbrændende ler er anslået til i gennemsnit ca. 4 meter, men nogen steder op til 6 meter. I de seneste 20 år har det samlede behov for gulbrændende ler i området kunnet indfries ved at grave ler på et areal på 4,2 ha. vest for Stenstrup. Med et samlet areal på 800 ha. vurderer vi, at de nuværende forekomster af gulbrændende ler er så store, at det ikke bør tillægges stor vægt, at der plantes skov på 2 ha. Side 4 af 8

5 Arealet er også udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal disse områder så vidt muligt friholdes for aktiviteter, der kan give begrænsninger for områdets produktionsvirksomheder. Ifølge kommuneplanen er der ikke sammenfald mellem arealer udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord og positivområder for skovrejsning, men der forekommer sammenfald mellem arealer udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord og neutralområder for skovrejsning. Da dette areal efter udvindingen af rødbrændende ler må vurderes som et neutralområde for skovrejsning vurderer vi, at det ansøgte ikke er i strid med kommuneplanen på dette område. Landskab Skovplantningen vil ikke stride med landskabsinteresser i kommuneplanen. Arealet ligger lavt i fladt terræn omgivet af levende hegn, småskove og mod vest jernbanen og fabriksbygninger. Vi vurderer at opvækst, af skov ikke vil kunne påvirke landskab og udsigter eller indkig negativt. Figur 1. Areal, hvor der ønskes skov, markeret med rødt Side 5 af 8

6 Ifølge kommuneplanen er det et nationalt mål, at skovarealet øges og kommuneplanen skal medvirke til, at de nye skove plantes, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Skov på dette sted vil medvirke til at skabe forbindelse mellem naturområderne øst for Stenstrup. Skoven vil desuden bidrage til at beskytte grundvandet og skoven vil optage CO 2 og dermed trække i den rigtige retning i forhold til at modvirke drivhuseffekten. Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens 3 Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, er vandhul beliggende i træbevoksning 20 meter vest for området. Vi vurderer, at der ikke er naturområder, indenfor eller i nærheden af projektområdet, der påvirkes af skovrejsningen. Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder og langs kyster, vandløb og søer Området er ikke omfattet af beskyttelseslinjer omkring fortidsminder og langs kyster, vandløb og søer. Fredede fortidsminder Der er ikke registreret fortidsminder inden for skovrejsningsområdet. Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens 29a På vest, syd og østsiden af areal, hvor der ønskes skov er der beskyttede jorddiger. Der vil ikke blive jordbehandlet på eller ved digerne, og de vil derfor ikke fysisk blive påvirkede af skovtilplantningen. Langs vest og østsiden vil et bælte på mindst 8 meter blive friholdt for beplantning med træer og buske for at kunne have vildtagre her. Digerne er i forvejen meget skyggede af den beplantning, der allerede står på dem. På denne baggrund vurderer vi, at det ansøgte ikke vil påvirke digerne, og at der derfor ikke skal søges om dispensation fra Museumslovens 29a. Vandløbsloven Det fremgår af vandløbslovens 6, stk. 3 (som også gælder for dræn) at: "ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes". Bestemmelsen kan blive aktuel, hvis der på arealet ligger rør / dræn, som har forbindelse til "bagved liggende" ejendomme, og som - hvis rør/dræn stopper - afskæres fra at få afløb. Svendborg Kommune har ingen viden om rør/dræn i skovrejsningsområdet. Nitratfølsomt indvindingsopland eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand Området ligger ikke inden for nitratfølsomt indvindingsopland og der er ikke udarbejdet indsatsplaner for området. Området ligger inden for område med drikkevandsinteresse. Skov vil bidrage til at beskytte disse drikkevandsinteresser. Side 6 af 8

7 Fredninger Der er ingen fredninger inden for området. Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder Området ligger ikke i internationale beskyttelsesområder. Projektområdet ligger ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er Rødme Svinehaver (Habitatområde nr. 241). Habitatområdet forventes ikke at blive påvirket af skovrejsningen. Lokalplanlægning Der er ingen lokalplaner for området. Bilag IV-arter Svendborg Kommune har ikke kendskab til, at der er bilag IV-arter indenfor arealet, hvor der ønskes skov. Ifølge bilag IV-håndbogen forekommer følgende bilag IV-arter indenfor de 2 10 x 10 km. kvadrater, hvor arealet befinder sig: Hasselmus, dværgflagermus, sydflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, brunflagermus, springfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben. Det er muligt, at en del af disse arter forekommer i nærområdet af arealet, hvor der ønskes skov, men vi vurderer, at arealet hidtil næppe har haft betydning for arterne. Vi vurderer, at projektet med overgang fra dyrket mark til skov ikke indebærer forringelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. Samlet vurdering af baggrund for at give tilladelse På grundlag af ovenstående og i henhold til 3 stk. 1 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur vurderer vi, at der kan gives tilladelse til den videre etablering af skov på matrikel 2i, Stenstrup by, Stenstrup. Samlet vurdering af baggrund for at meddele afgørelse vedr. VVM Svendborg Kommune finder på baggrund af ovenstående og i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), at der ikke er noget til hinder for, at der bliver rejst skov på matrikel 2i, Stenstrup by, Stenstrup som beskrevet. Høring af naboer På baggrund af den mulige ressource under arealet i form af gulbrændende ler har vi foretaget en høring af Peterminde Teglværk i henhold til forvaltningslovens 19. Der er ikke indkommet kommentarer til det ansøgte. Vi vurderer, at det ansøgte herudover på grund af bl.a. beliggen- Side 7 af 8

8 hed og omgivelser bestående af bl.a. bevoksning med høje træer ikke vil kunne være til ugunst for naboer og evt. andre parter. Venlig hilsen Arne Bruun Miljøtekniker Dir. tlf Kopi til: Naturstyrelsen Fyn, NaturErhvervstyrelsen, Landbrug og Fødevarer, Region Syd, Svendborg Museum, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Greenpeace, Noah, Friluftsrådet, Side 8 af 8

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere