Overenskomst for brand- og ambulancepersonale. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for brand- og ambulancepersonale. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte"

Transkript

1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

2 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug. Bestemmelser hvori der er foretaget realitetsændringer er markeret med en streg i marginen. I bestemmelser som ikke er markeret er der ikke foretaget realitetsændringer. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område Løn Grundløn A. Indplacering pr. 1. april Funktionsløn Kvalifikationsløn Personlig løngaranti og overgangstillæg Funktionærlov Pension Arbejdstid Arbejde i forskudt tid mv Overarbejde Uniform Barns 1. Sygedag Tjenestefrihed Opsigelse Forsikring mod arbejdsløshed Diskretionspligt Øvrige ansættelsesforhold for månedslønnede Ikrafttræden og opsigelse Protokollat I Arbejdstidstilrettelæggelse for brandvæsenets udrykningsstyrke Protokollat II Vedrørende tjenestemandsansat personale

4 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter brand- og ambulancepersonale ansat i Københavns Kommune, jf. 3. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke 1. tjenestemænd, 2. pensionerede tjenestemænd, 3. ansatte, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som en offentlig arbejdsgiver har ydet bidrag til. 4. tjenestemænd der oppebærer rådighedsløn eller ventepenge. Stk. 3. Personale i stillinger som brandmand/ambulancefolk, overchauffør, brandmester og overbrandmester afskediges med udgangen af den måned, hvori de fylder 60 år. 2. Løn Stk. 1. Løndannelsen består af 4 elementer: Grundløn, jf. 3, funktionsløn, jf. 4, kvalifikationsløn, jf. 5. Stk. 2. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. Bemærkning til 2, stk. 2: Som deltidsbeskæftiget anses personale, der antages til varig deltidsbeskæftigelse på gennemsnitlig 8 timer eller derover pr. uge. Stk. 3. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 4. De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget 4

5 3. Grundløn Stk. 1. Grundlønnen for basispersonale dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyansat. Stk. 2. Grundløn: Brandmand/ambulancefolk/ alamoperatør løntrin 13 (med virkning fra : løntrin 14) Overchauffør løntrin 20 (med virkning fra : løntrin 22) Brandmester løntrin 22 Vagtcentralmester løntrin 22 Overbrandmester løntrin 24 Mesterstillinger Korpsbrandmester løntrin 30 Vicebrandinspektør løntrin 30 Vagtmester løntrin 30 Korpsambulancemester løntrin 30 Vagtcentralmester (stormester) løntrin 30 3A. Indplacering pr. 1. april 2003 Stk. 1. Pr. april 2003 oprykkes alle på grundløn 13 til grundløn 14 og alle på grundløn 20 til grundløn 22. Stk. 2. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, med mindre der lokalt er aftalt reduktion son følge af centralt aftalte ændringer. 5

6 4. Funktionsløn Stk. 1. Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til ovennævnte stillinger og begrundes i arbejds- og ansvarsområder. Funktionsløn gives bl.a. for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Bemærkning til 4, stk. 1: Det kan fx være: - specialistfunktioner - formel (ledelses)kompetence - undervisningsfunktioner - oplæringsfunktion - personaleledelse - kompleks opgavevaretagelse - konsulentfunktioner - særligt smudsigt arbejde - genefyldt arbejde - organisatorisk placering. Stk. 2. Funktionsløn kan være varig eller tidsbegrænset. Funktionsløn aftales i øvrigt decentralt på grundlag af de funktioner der varetages. Funktionsløn gives som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn, som ydes i form af tillæg, er indtil 31. maj 2002 pensionsgivende, medmindre andet aftales. Fra 1. juni 2002 er funktionstillæg altid pensionsgivende. Hvis et funktionstillæg aftales 1. juni eller senere med ikrafttræden fra 1. april 2002 til 31. maj 2002, er dette tillæg også pensionsgivende. Tidligere aftaler om pensionsgivende tillæg berøres ikke af nævnte ændring, med mindre andet aftales. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg eller lign., jf. aftale om konvertering af ulempetillæg. 6

7 Der ydes et centralt aftalt funktionstillæg på 1 løntrin for ambulancebehandleruddannelsen, hvor pågældende udnytter uddannelsen i det daglige arbejde. 5. Kvalifikationsløn Stk. 1. Kvalifikationsløn ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Bemærkning til 5, stk. 1: Det kan fx være: - erfaring fra tilsvarende eller lignende områder - erfaring erhvervet i nuværende stilling - relevant efter- og videreuddannelse i øvrigt - specialviden af betydning for udførelsen af jobbet. Stk. 2. Brandmand/ambulancefolk/alarmoperatør indplaceres efter 6 års beskæftigelse som brandmand/ambulancefolk/alarmoperatør inden for overenskomstens område på løntrin 15 (pr. 1. april 2003: løntrin 16), og efter yderligere 6 års beskæftigelse som brandmand/ambulancefolk/alarmoperatør inden for overenskomstens område på løntrin 19 (pr. 1. april 2003: løntrin 20). Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn, som ydes i form af tillæg, er indtil 31. maj 2002 pensionsgivende, med mindre andet aftales. Fra 1. juni 2002 er kvalifikationstillæg altid pensionsgivende. Hvis kvalifikationstillæg aftales 1. juni eller senere med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er dette tillæg også pensionsgivende. Tidligere aftaler om ikke-pensionsgivende tillæg berøres ikke af denne ændring, med mindre andet aftales. 7

8 6. Personlig løngaranti og overgangstillæg Stk. 1. Medarbejdere, som var ansat den 31. december 2000, bevarede i forbindelse med overgang til ny løndannelse pr. 1. januar 2001 som minimum deres hidtidi-ge samlede fast løn, inklusiv tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn. Den del af lønnen, som hidtil var reguleret med procentreguleringen, reguleres fortsat. Denne garanti for hidtidig aflønning forudsatte bevarelse af hidtidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad. Stk. 2. Der blev ydet et overgangstrin til alle personer, som ikke i kraft af fastsættelsen af grundlønstrinet opnår en lønfremgang. Stk. 3. Alle de personer, som med hjemmel i decentrale aftaler havde et ambulancebehandlertillæg, beholdt som en personlig ordning dette tillæg, sålænge de fortsat varetog funktionen på de hidtidige vilkår. Stk. 4. Medarbejdere, som i forbindelse med overgang til ny løndannelse pr. 1. januar 2001 blev ydet 1 løntrin/tillæg som overgangsordning, bevarer denne ordning under ansættelse i kommunen. Stk. 5. Overgangstrinnet kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationsløn under den pågældendes ansættelse i kommunen. Overgangstrinnet indgår ikke i vurderingen af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der aftales for den pågældende fremover. 7. Funktionærlov For ansatte efter denne overenskomst gælder Funktionærlovens bestemmelser, med mindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 15 Opsigelse og 18 Øvrige ansæt-telsesvilkår (månedslønnede). Bemærkning til 7: Ansatte, som ikke er omfatte af Funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. Funktionærlovens 8

9 2a) samt efterløn (jf. Funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid, beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. Bemærkning til 8: 8. Pension Der er aftalt teknisk omlægning af pensionsberegningssystemet kaldet nettoficering. Samtidig sammenlægges eget- og arbejdsgiverbidraget til et samlet pensionsbidrag, jf. Mæglingsforslaget fra forligsmanden af 21. marts 2002, bilag 3. Stk. 1. For de i henhold til nærværende overenskomst månedslønnede ansatte oprettes en pensionsordning i Pen-Sam Liv. Stk. 2. Det samlede pensionsbidrag udgør 15,79 % nettoficeret af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Stk. 3. Grundløn, funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, med mindre andet aftales. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af tillæg beregnes pensionsbidraget af dette tillæg. Stk. 4. Der tilkommer ud over de i stk. 2 nævnte pensionsbidrag ikke de ansatte nogen i deres ansættelse begrundet ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren. Stk. 5. Betalt merarbejde til deltidsbeskæftigede er pensionsgivende. 9

10 9. Arbejdstid Stk. 1. Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftiget brand- og ambulancepersonale udgør gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Arbejdstiden for døgnvagtgørende personale afvikles som netto 84 3/8 døgnvagter pr. kalenderår. En døgnvagt på 24 timer beregnes som 20 timers arbejde, jf. aftale om arbejdstilrettelæggelse for brandvæsenets udrykningstjeneste af 2. juli Stk. 2. Der skal tilbydes fuldtidsbeskæftigelse. Der kan i særlige tilfælde efter aftale mellem institutionen og den lokale afdeling af forbundet oprettes deltidsstillinger, hvis en medarbejder søger delpension, delefterløn og lignende eller af dokumenterede helbredsmæssige årsager ikke kan bestride en fuldtidsstilling, eller der af budgetmæssige årsager inden for det enkelte forvaltningsområde ikke kan opnås dækning til fuldtidsstillinger. Med virkning fra den 1. januar 2001 vil deltidsansættelse kunne ske efter forudgående drøftelse med tillidsrepræsentanter/den lokale afdeling af forbundet. Bemærkning til 9, stk. 2: Der bør gives mulighed for, at den ansatte efter eget ønske kan overgå til deltid, hvis det i øvrigt er foreneligt med tjenesten og udefra kommende kan efter forudgående drøftelse opnå deltidsbeskæftigelse. Endvidere bør der efter anmodning fra den ansatte gives mulighed for overførsel fra deltidsstilling til fuldtidsstilling eller om forøgelse af deltidskvoten, hvis muligheden opstår. Deltidsstillinger kan ikke oprettes med mindre end gennemsnitligt 8 timer pr. uge. Ved ledighed, budgetmæssige udvidelser og lignende skal deltidsansatte som hovedregel tilbydes ansættelse med en højere kvote eller på fuld tid. I tilfælde af konstateret misbrug af deltidsadgangen kan en af overenskomstens parter begære forhandling herom. 10

11 Stk. 3. For hver 37 timer, der - for ikke-døgnvagtgørende personale - arbejdes på 2. og 3. skift, opnås der ret til 3 timers betalt frihed, der indregnes i vagtturnus. I stedet for at blive afspadseret med 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste i aften-/natperioden når arbejdskraftsituationen tilsiger det kan afregnes ved at yde et tillæg på 3/37 af timelønnen pr. times arbejde i aften-/natperioden. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt op-tages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant fra vedkommende forhandlings-berettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Stk. 4. Hvis der ændres i skifteholdstjenestens placering, skal der gives et varsel på 72 timer regnet fra den omlagte tjenestes begyndelsestidspunkt. Kan dette varsel ikke overholdes, ydes der for de omlagte timer inden for 72 timer en godtgørelse svarende til forskudttidsbetaling for de timer, hvor tjenestemanden skifter fra et hold til et andet, indtil varslingsfristen er overholdt. Godtgørelsen ydes ikke for de timer, der vederlægges med overarbejde. Stk. 5. Arbejdstidens fordeling på ugens enkelte dage fastsættes af institutionen efter behov og efter drøftelse med personalets repræsentanter under hensyntagen til såvel arbejdets udførelse som de pågældende medarbejdere. Stk. 6. Juleaften og nytårsaften er normale tjenestedage, dog ydes for tjeneste på juleaftensdag tillæg for forskudt arbejdstid fra kl (i stedet for normalt kl ). 10. Arbejde i forskudt tid mv. Stk. 1. For planmæssigt arbejde på hverdage mellem kl og 6.00 samt på søn- og helligdage ydes betaling for forskudt arbejdstid efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler og satser. Stk. 2. For arbejde i tiden lørdage efter kl , søn- og helligdage kl , mandage kl , 1. maj kl samt grundlovsdag efter kl ydes ligeledes betaling efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler og satser. Såfremt arbejde på mandage inden kl udføres som led i en forud tilrettelagt 11

12 tjeneste, der påbegyndes søndag kl eller tidligere, ydes tillægget for hele den del af tjenesten, der ligger inden kl Stk. 3. Tillæggene kan ikke ydes samtidig med de i 11 nævnte tillæg. 11. Overarbejde Der ydes betaling for overarbejde og ekstra døgnvagter til de døgnvagtgørende brandfolk og brandfolk på D/A-ambulancer, lægeambulancer og ved sygetransporttjenesten således: Stk. 1. Varetagelse af en ekstra døgnvagt - eller dele heraf - kan maximalt udløse betaling for 20 timer, uanset om vagten deles mellem to eller flere personer. Stk. 2. En ekstra døgnvagt betales således: a. Mellem kl og på hverdage: timeløn med 50% overtidstillæg. Mellem kl og på søn- og helligdage: timeløn med 100% overtidstillæg. b. Mellem kl og 8.00 alle dage: timeløn med 100% overtidstillæg. c. Mellem kl og 8.00 alle dage: hver time omregnes til 3/4 time, og der ydes timeløn for de omregnede timer med 100% overtidstillæg. Stk. 3. En ekstra døgnvagt kan ikke planlægges mindre end 8 timer. Stk. 4. Ved tilbageholdelser på vagten ved vagtskifte betales almindelig overtidstillæg efter stk. 2, pkt. a og b. Stk. 5. Der beregnes en halv times overarbejde til personlig rengøring ved hjemkomst fra ildløs eller ambulancetjeneste efter kl For røgdykkere og pionerer beregnes en halv times overarbejde til personlig rengøring ved hjemkomst efter kl Til brandmestre inden for ovennævnte områder ydes yderligere en halv times 12

13 overarbejde til affattelse af rapport. Ved hjemkomst fra udrykning efter kl respektive kl tilkommer der ikke den pågældende overarbejdsbetaling, såfremt vedkommende skal være på vagt det efterfølgende døgn (egen vagt eller som stillingsmand). Stk. 6. Ved D/A-ambulancers og lægeambulancers hjemkomst fra ambulancetjeneste uden for stationerne senere end 15 minutter før afløsningstidspunkt beregnes - såfremt ambulancen har været i brug ved patientbefordring/-handling - en halv times overarbejde til personlig rengøring. Stk. 7. Ekstravagter ved D/A-ambulancer, lægeambulancer og sygetransporttjenesten ydes efter stk. 2, men uden omregning til 3/4 time fra kl Stk. 8. Forsinket møde til vagt: Der foretages løntræk for den ikke præsterede tid. Stk. 9. Sikkerheds- og teatervagter betales efter stk. 2, a og b uden omregning til 3/4 time fra kl Stk. 10. Der ydes brandfolk, der udfører tjeneste som sikkerhedsvagt, betaling for mellemtimer af op til 2 timers varighed. Stk. 11. Der ydes mindstebetaling på 2½ times overarbejde ved aflysning af en sikkerhedsvagt, hvis den pågældende modtager afmeldingen senere end 6 timer før mødetid. Ved udførelse af sikkerhedsvagter, hvis varighed er mindre end 2½ time ydes ligeledes mindstebetaling på 2½ times overarbejde. Stk. 12. Beordres en mand til nattjeneste - som erstatning på vagtcentralen/lægeambulance I og II - samme døgn, han er mødt til almindelig vagttjeneste, træder han af ved ordrens modtagelse og møder om aftenen til vagtcentralens afløsningstid, og der ydes mindstebetaling på 2½ times overarbejde uanset fratrædelsestidspunktet. Stk. 13. Såfremt en medhjælper under døgnvagttjeneste overflyttes til tjeneste på alarmcentralen/lægeambulance I og II beregnes den samlede præsterede arbejdstid for vagtdøgnet således: - Antal vagttimer som døgnvagtgørende reduceres med faktoren 20/24 13

14 - Antal vagttimer som medhjælper på alarmcentralen/lægeambulance I og II opgøres som effektiv tid. Det antal arbejdstimer, hvormed den samlede sum af arbejdstimer overstiger arbejdstiden på døgnvagt, honoreres som overarbejde i henhold til stk. 2. Stk. 14. Ved vagtcentralmedhjælperes ekstravagttjeneste på frivagter på alarmcentralen betales overtidsbetaling i henhold til de for Københavns Kommunes tjenestemænd gældende regler. Stk. 15. Ved indkaldelse fra frivagt til "stor ildløs" betales overarbejdstimerne med 100%-tillæg uanset tidspunkt og uden omregning til 3/4 time fra kl Stk. 16. Såfremt der ved styrkens formering ved vagtens begyndelse er konstateret overtallighed, kan brandvæsenet efter aftale med den enkelte brandmand hjem-sende pågældende ved tildeling af fridøgn/orlovsdøgn eller annullering af købe-vagt. Som kompensation for fremmødet til normal vagttjeneste ydes mindstebetaling på 2½ times overarbejde, der betales i henhold til stk. 2. Stk. 17. Overarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. 12. Uniform Der ydes uniform eller lignende efter Brandvæsenets afgørelse. Der henvises i øvrigt til Tjenestereglement for Københavns Brandvæsen, afsnit om uniformering. 13. Barns 1. sygedag Stk. 1. Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første sygedag, når følgende betingelser er opfyldt: 14

15 1) barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte, 2) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Bemærkning til 13, stk. 1: I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær, men fraværslisten suppleres med oplysninger om fraværet på grund af barns 1. sygedag. Stk. 2. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. (Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg). Stk. 3. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 14. Tjenestefrihed Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med tjenestens tarv. 15. Opsigelse Stk. 1. Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Stk. 2. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen som den ansatte kan udlevere til forbundet ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2., underrettes forbundet skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, medmindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller 15

16 Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres forbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til forbundet. Den nævnte underretning sendes til: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Stk. 4. Forbundet kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis forbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. Forbundet kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 5. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan forbundet kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes overfor kommunen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til Københavns Kommune. Stk. 6. Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af forbundet og 2 medlemmer udpeges af de kommunale forhandlingsorganer. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de præsidenten for vedkommen-de landsret om at foretage udpegningen. Stk. 7. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Hvis ikke både den ansatte og kommunen ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme, at kommunen skal betale den ansatte en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode sva-rende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævntes omkostninger i forbindelse med 16

17 sagen fastsættes af nævnet. Omkostnin-gerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 16. Forsikring mod arbejdsløshed Der antages fortrinsvis medarbejdere, der er forsikrede mod arbejdsløshed i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 17. Diskretionspligt Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som pågældende i sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er på-krævet eller bliver pågældende foreskrevet af tjenestestedets ledelse. Tavsheds-pligten ophører ikke med udtrædelse af kommunens tjeneste. 18. Øvrige ansættelsesforhold for månedslønnede Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder (nummererin-gen henviser til protokollatets numre). 1. Ansættelsesbreve Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) er en implementering af et EU-direktiv. Aftalen fastlægger indholdet af og andre bestemmelser vedr. ansættelsesbreve. Aftalen omfatter alle typer af ansatte i kommuner og amter. Dette indebærer, at ansatte på særlige 17

18 vilkår, fx som led i aktiveringsordninger, omfattes af aftalen. 2. Lønninger Aftaler om lønninger for overenskomstansatte samt tjenestemænd i kommuner og amter indeholder de generelle lønninger (grundsats, procentregulering samt områdetillæg), som gives til alle ansatte i form af 1-55 løntrin samt evt. særlige tillæg o.lign. Der er indgået en aftale for hver af de 4 forhandlingsområder. 3. Ny løndannelse Aftale om ny løndannelse skaber et grundlag, hvormed løndannelsen udover grundløn baseres på funktioner, kvalifikationer og resultater. Aftalen indeholder bl.a. bestemmelser om pension og uddannelse, den lokale forhandlingsprocedure, aftaleindgåelse, opsigelse og rets- og interessetvister. Aftalen er det fælles grundlag for de overenskomster, der indeholder ny løndannelse og aftalen skal ses i sammenhæng med de enkelte overenskomsters bestemmelser om ny løndannelse. 5. Resultatløn Aftale om resultatløn indgår som en del af den nye løndannelse, men kan også anvendes til personalegrupper, der ikke er overgået til ny løndannelse. Resultatløn kan anvendes som et yderligere incitament for såvel medarbejdere som ledelse til at arbejde for en effektivisering og udvikling af deres arbejdsplads. Ligeledes kan resultatløn anvendes til at tydeliggøre og understøtte de målsætninger, der arbejdes efter på den enkelte arbejdsplads. Aftalen opererer med 4 typer af resultatløn, der kan udmøntes på flere måder. Der er udarbejdet en fælles vejledning til aftalen. 18

19 6. Beskæftigelsesanciennitet Aftale om beskæftigelsesanciennitet finder anvendelse, når der i en lønmæssig sammenhæng er tillagt en forudgående periodes erfaring, beskæftigelse eller ansættelse betydning. Aftalen indeholder bestemmelser om opgørelse og optjening af beskæftigelsesanciennitet samt krav til dokumentation for ansættelse. For ansatte efter løntrinssystemet, der ikke er omfattet af rammeaftalen om ny løndannelse, finder aftale om lønanciennitet m.v. for kommunalt og amtskommunalt ansatte med aflønning efter tjenestemandssystemet fortsat anvendelse. 7. Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion) Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling indeholder retningslinier for betaling ved pålæg om midlertidigt at gøre tjeneste i højere stilling. Aftalen gælder for tjenestemænd og for de overenskomstansatte, hvor der i overenskomsten henvises til denne aftale. 8. Lønberegning/lønfradrag Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale indeholder bestemmelser om lønberegning i forbindelse med ansættelse på andre dage end den 1. i måneden og fratræden på andre dage end den sidste i måneden samt bestemmelser om lønfradrag i forbindelse med fravær, ferie og tjenestefrihed. 9. Åremålsansættelse Rammeaftaler om åremålsansættelse indeholder bestemmelser om åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår og åremålsansættelse af ikke-tjenestemænd. Aftalen indeholder 19

20 bestemmelser om åremålsstillingen, stillingsopslag, åremålstillæg, fratrædelsesbeløb, pensionsvilkår og afskedigelse. Der er indgået en rammeaftale for hver af de 4 forhandlingsområder. 10. Supplerende pension Rammeaftale om supplerende pension giver mulighed for at etablere supplerende pensionsordninger med det sigte at supplere pensionen ved alder, sygdom og død for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte. Der kan indgås aftale om indbetaling af nærmere faste tillæg eller, at pensionsindbetalingen udgør et fast årligt grundbeløb. Der kan indgås aftaler om supplerende pension på både centralt og lokalt niveau. 11. Opsamlingsordningen Aftale om pensionsordning for visse ansatte i kommuner og amter (opsamlingsordningen) omfatter medarbejdere ansat i kommuner og amter, som i medfør af aftalen er pensionsberettigede, og som ikke er omfattet af en af de pensionsordninger, der er aftalt mellem de enkelte forbund og arbejdsgiverparterne for kommuner og amter, jf. den enkelte overenskomst. Der er udarbejdet et fortolkningsbidrag, som gælder for samtlige ansatte, som i medfør af aftalen er pensionsberettigede. 12. Gruppeliv Aftale om gruppelivsforsikring for tjenestemænd og visse andre ansatte omfatter tjenestemænd (dog ikke tjenestemandsansatte lærere i folkeskolen m.v., der har en særlig gruppelivsforsikring), reglementsansatte ved dag- og døgninstitutioner samt ansatte uden eller med en pensionsordning, hvor det samlede (nettoficerede) bidrag er under 8,22 pct. af den pensionsgivende løn. Fra gruppelivsforsikringen kan der udbetales ved død, invaliditet og kritisk sygdom. 20

21 13. Tilrettelæggelse af arbejdstid Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden er en implementering af et EU-direktiv. Aftalen indeholder bestemmelser om arbejds- og hviletid, pauser og natarbejde. 14. Decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler indeholder bestemmelser om, at der decentralt kan indgås aftaler om arbejdstidstilrettelæggelse, som fraviger visse centrale aftaler om arbejdstid. Aftalen er grundlaget for indgåelse af de decentrale arbejdstidsaftaler og indeholder en række grundprincipper om blandt andet arbejdsmiljø og sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv for de decentrale aftaler om arbejdstid. 15. Deltidsarbejde Rammeaftale om deltidsarbejde er en implementering af et EU-direktiv. Formålet med aftalen er at fjerne forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte, at forbedre kvaliteten af deltidsarbejde, at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos kommunen eller amtet og lønmodtagerne. 16. Tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse er en implementering af et EU-direktiv. Formålet med aftalen er at fjerne forskelsbehandling af tidsbegrænsede ansatte i forhold 21

22 til fastansatte samt fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug i relation til forlængelser af tidsbegrænsede ansættelsesforhold. 17. Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid Aftaler om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid finder anvendelse for tjenestemænd uden højeste tjenestetid og for de overenskomstansatte, hvor der i overenskomsten er henvist til denne aftale. Aftalen indeholder regler om, hvornår der kan ydes godtgørelse for merarbejde, og i hvilken form godtgørelsen kan ydes. Der er indgået aftaler for tre af de fire forhandlingsområder. Der er ikke indgået en aftale for Københavns Kommune. Københavns Kommune har udsendt et regelsæt til kommunens forvaltninger den 5. maj Konvertering af ulempetillæg Aftale om konvertering af ulempetillæg giver mulighed for, at arbejdstidsbestemte ydelser og arbejdsbestemte tillæg og lignende efter aftale kan konverteres til et årligt ulempetillæg eller til et fast ulempetillæg pr. tjeneste/vagt. Der skal indgås en lokal aftale mellem kommunen eller amtet og de(n) forhandlingsberettigede organisation(er). Aftalen kan omfatte ansatte i én eller flere institutioner eller dele heraf, og én eller flere personalegrupper eller enkeltpersoner. 19. Tele- og hjemmearbejde Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde giver mulighed for, at medarbejderne - på frivillig basis - kan arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages på arbejdspladsen. For at kunne anvende rammeaftalen skal der indgås en lokal aftale mellem kommunen eller amtet og de(n) forhandlingsberettigede organisation(er), som aftalen vedrører. Aftale mellem kommunen eller amtet og den enkelte ansatte indgås med hjemmel i den lokale aftale. Der er udarbejdet en fælles vejledning til rammeaftalen. 22

23 20. Ferie Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter indeholder bestemmelser om optjening og afvikling af ferie, tilrettelæggelse af ferie, overførsel og udbetaling af ferie, løn under ferie, særlig feriegodtgørelse og feriegodtgørelse. Aftalen indeholder særlige bestemmelser for tjenestemænd, reglementsansatte, budgetmæssigt fastansatte, elever og timelønnede. Aftalen gælder i stedet for ferieloven. 21. Barsel mv. Aftale om fravær af familiemæssige årsager indeholder bestemmelser om fravær, orlov og løn i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, omsorgsdage, orlov til børnepasning og tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager. Dele af aftalen er en implementering af EU-direktivet vedrørende forældreorlov. Der er endvidere indgået et Protokollat om aftale om fravær af familiemæssige årsager, som gælder for ansatte, der ikke er omfattet af de nye regler om udvidet barselsorlov dvs. forældre til børn, der er født før den 1. januar 2002 forældre til børn, der er født i perioden fra 1. januar og frem til og med den 26. marts 2002, der ikke følger de nye regler om udvidet barselsorlov. Protokollatet gælder til og med den 25. juni Tjenestefrihed uden løn Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål giver ret til tjenestefrihed uden løn til ansatte, der udsendes eller ansættes under visse nærmere betingelser i udlandet eller i Grønlands hjemmestyre/kommuner m.v. En ansat, hvis ægtefælle eller samlever udsendes eller ansættes under visse særlige betingelser i udlandet eller i Grønlands hjemmestyre/kommuner m.v., har ret til tjenestefrihed uden løn. Bestemmelser om tjenestefrihed til andre formål findes i overenskomsterne og lovgivningen. 23. Seniorpolitik 23

24 Rammeaftale om seniorpolitik kan indgå som et led i personalepolitikken og giver mulighed for dels at fastholde ældre medarbejdere og dels at give ældre medarbejdere mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Aftalen indeholder bestemmelser om personkreds og indhold af seniorstillinger og generationsskifteaftaler samt bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse. Aftalen er grundlaget for aftale om vilkårene for de konkrete ordninger, som aftales mellem de lokale parter. 24A. Tjenesterejser, herunder befordringsgodtgørelse (Københavns Kommune) Aftale om tjenesterejser indeholder bestemmelser om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser til måltider, overnatning, transportudgifter, herunder godkendelse af og godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel, den høje og lave sats for kilometergodtgørelse ved bilkørsel og satser ved anvendelse af egen knallert eller cykel 25. Kompetenceudvikling Aftale om kompetenceudvikling har som formål at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget kompetenceudvikling, der sikrer såvel arbejdspladsens behov som medarbejderens individuelle og faglige udvikling. Aftalen indeholder en definition af kompetenceudvikling, bestemmelser om opstilling af og opfølgning på udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere, og bestemmelser om hovedudvalgets og SU/MED-udvalgets rolle. 26. Socialt kapitel Rammeaftale om socialt kapitel. (Forebyggelse samt fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne og ledige i: Aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, skånejob og jobtræning mv.) indeholder rammer for 24

25 medarbejderinddragelse og personalepolitiske tiltag for forebyggelse, fastholdelse og integration mm., ligesom aftalen indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Aftalen omfatter både allerede ansatte og udefra kommende personer 27. Virksomhedsoverenskomster Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster giver mulighed for, at de lokale parter kan aftale at etablere en lokalt tilpasset overenskomst for en sektor, en institution eller et område. Desuden er formålet at skabe attraktive arbejdsplader ved at tilpasse overenskomstbestemmelser mv. til personalets og arbejdspladsernes ønsker og behov. Aftalen indeholder bestemmelser om de elementer, virksomhedsoverenskomsten skal indeholde, bestemmelser om hvilke af de centrale aftaler, der helt eller delvist kan fraviges samt hvilke centrale aftaler, der ikke kan fraviges. 28. Retstvistaftalen Aftale vedrørende behandling af retstvister om aftaler indgået mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) beskriver de generelle regler for behandling af retstvister. Disse regler kan aktuelt være fraveget i de enkelte aftaler. Aftalen redegør for, hvorledes retstvister skal søges løst via forhandling og mægling samt hvorledes retstvisten skal behandles, hvis der ikke kan indgås forlig. 29. SU og tillidsrepræsentanter Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg anvendes, sålænge der ikke er indgået en lokal MED-aftale, jf. neden for pkt. 30. Aftalen indeholder bestemmelser om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Aftalen indeholder således regler om valg af tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og suppleanter, tillidsrepræsentantens virksomhed, tidsforbrug, 25

26 frihed til deltagelse i kurser m.v., særlige afskedigelsesbetingelser, oprettelse af og opgaver i samarbejdsudvalg, sammensætning af samarbejdsudvalget og samarbejdsudvalgets arbejdsform samt koordinationsudvalg. Der er indgået en aftale for ansatte under KL og Amtsrådsforeningens forhandlingsområde og en aftale for ansatte i Københavns Kommune. Der er efter nærmere fastsatte regler mulighed for at fravige hovedparten af de centrale TR-bestemmelser gennem indgåelse af en lokal TRaftale. 30. MED og tillidsrepræsentanter Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse åbner mulighed for indgåelse af en lokal MED-aftale. Rammeaftalen og den lokale MED-aftale erstatter aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Aftalen indeholder bestemmelser om tillidsrepræsentanter svarende til TR/SU-aftalen. Rammeaftalen giver vedrørende medindflydelse og medbestemmelse mulighed for at fastlægge formål, indhold og struktur, så det passer til de mål (amts)kommunen har fastlagt for serviceydelserne og arbejdsformen. Rammeaftalen skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Der er udarbejdet en MED-håndbog. Der er efter nærmere fastsatte regler mulighed for at fravige hovedparten af de centrale TR-bestemmelser gennem indgåelse af en lokal TR-aftale. 31. Sammenhængende personalepolitisk drøftelse De centrale overenskomstparter har indgået en række rammeaftaler, som giver de lokale parter en række muligheder for på det personalepolitiske område at indgå aftaler tilpasset de lokale forhold. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesorgan skal årligt gennemføre en drøftelse af følgende personalepolitiske emner: Ny løndannelse, jf. pkt. 3 Socialt kapitel, jf. pkt

27 Kompetenceudvikling, jf. pkt. 25 Det øverste medindflydelse- og medbestemmelsesorgan kan endvidere i drøftelsen inddrage øvrige emner, for eksempel med udgangspunkt i følgende aftaler: Rammeaftale om seniorpolitik, jf. pkt. 23 Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde, jf. pkt. 18 Aftale om resultatløn, jf. pkt. 5 Der henvises endvidere til Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne. 19. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Overenskomsten har, hvor intet andet er anført, virkning fra den 1. april Stk. 2. Overenskomsten kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel af en af parterne til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 3. Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes lønnen efter den vedtægt om tjenestemandslønninger mv., der var gældende på den dag, til hvilken overenskomsten blev opsagt. København, den 16. oktober 2002 For Københavns Kommune: Hans Simmelkjær / Mogens Hallin For Forbundet af Offentligt Ansatte: Dennis Kristensen / Bent Larsen 27

28 Protokollat I Arbejdstidstilrettelæggelse for brandvæsenets udrykningsstyrke 1. Nedenstående bygger på at arbejdstiden på det offentlige og det private arbejdsmarked er 40 timer ugentlig Tjenesten i brandvæsenets udrykningsstyrke tilrettelægges som døgntjeneste. Hver døgntjeneste opgøres til 20 timers arbejdstid, idet 16 timer af døgntjenesten betragtes som rådighedstjeneste på tjenestestedet, der medregnes i arbejdstiden med 3/4. 2. Reduktion af vagter : 5 kompensationsdøgn : 6 kompensationsdøgn : 7 kompensationsdøgn : 9 kompensationsdøgn : 15 kompensationsdøgn (7 roder m/2 på vagt + 3 kompensationsdøgn). 3. Overgangstillæg : kr. årligt pr. mand : kr. årligt pr. mand : kr. årligt pr. mand : kr. årligt pr. mand : 0 kr. årligt pr. mand (niveau ), herefter taktregulering 4. Vagtgodtgørelse på 5,50 kr. pr. vagt bortfalder med virkning fra Opsigelse vedrørende ekstravagtordning trækkes tilbage. Reduktionsbrøken, som anvendes ved beregning af ekstravagtbetalingen, ændres med virkning fra Parterne er enige om, 28

29 at brandmandskabet indenfor 8 timer pr. vagtdøgn i tiden 8-18 medvirker ved meningsfyldt arbejde, og at brandvæsenet og BO inden 3 år finder en form, hvorunder fysisk træning og vedligeholdende uddannelse kan foregå i alle vagtdøgn. 7. Parterne er enige om at træffe de nødvendige aftaler i henhold til Arbejdsmini-steriets bekendtgørelse af vedrørende hviletid, og at disse aftaler skal være gældende så længe døgnvagttjenesten opretholdes. København den 2. juli 1982 Københavns Kommune P. o. v. Dansk Kommunal Arbejderforbund Ringgaard Pedersen Poul Winckler Punkterne 2,3,4og 5 er ikke gældende. 29

30 Protokollat II Vedrørende tjenestemandsansat personale Der er mellem parterne enighed om, at bestemmelserne i overenskomst pr. 1. april 2002 mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte om løn og øvrige ansættelsesvilkår for brand- og ambulancepersonale i Københavns Kom-mune finder tilsvarende anvendelse for det tjenestemandsansatte personale med de begrænsninger, der følger af tjenestemandsvedtægten og pensionsvedtægten for Københavns Kommune. Protokollatet har virkning fra den 1. april 2002 og kan opsiges efter overenskomstens opsigelsesbestemmelser. København, den 16. oktober 2002 For Forbundet af Offentligt Ansatte: Dennis Kristensen / Bent Larsen For Københavns Kommune: Hans Simmelkjær / Mogens Hallin 30

31 Økonomiforvaltningen J.nr pa-1/02 Oktober 2002 Aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har indgået aftale pr. 1.april 2002 for redderelever. Københavns Kommunes bemærkninger til aftalen er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Opmærksomheden henledes på, at aftalen kan findes i Løndirbasen på kknet. Henvendelse om aftalen kan rettes til Økonomiforvaltningen, 7. kontor, gerne telefonisk på nummer Med venlig hilsen Økonomiforvaltningen 31

32 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE LØN GRUNDLØN...5 3A. INDPLACERING PR. 1. APRIL FUNKTIONSLØN KVALIFIKATIONSLØN PERSONLIG LØNGARANTI OG OVERGANGSTILLÆG FUNKTIONÆRLOV PENSION ARBEJDSTID ARBEJDE I FORSKUDT TID MV OVERARBEJDE UNIFORM BARNS 1. SYGEDAG TJENESTEFRIHED OPSIGELSE FORSIKRING MOD ARBEJDSLØSHED DISKRETIONSPLIGT ØVRIGE ANSÆTTELSESFORHOLD FOR MÅNEDSLØNNEDE

33 19. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE...27 PROTOKOLLAT I...28 ARBEJDSTIDSTILRETTELÆGGELSE FOR BRANDVÆSENETS UDRYKNINGSSTYRKE...28 PROTOKOLLAT II

34 Aftalen gælder, hvor der af Københavns Brandvæsen etableres praktikpladser, og der ansættes elever med henblik på en uddannelse som redder. Det omhandlede praktikforhold er omfattet af lov om erhvervsuddannelser samt af den mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansat-te vedrørende Brand- og Ambulancepersonale i Københavns Kommune indgåede overenskomst med de undtagelser, der fremgår af nedennævnte bestemmelser. 1. Løn Stk. 1. Elever, skal på ansættelsesdagen være fyldt 21 år, og aflønnes i hele uddannelsesforløbet efter løntrin 1 (med virkning fra 1. april 2003: løntrin 2). Stk. 2. Elever, der på datoen for uddannelsesaftalens begyndelse er fyldt 25 år, aflønnes i hele uddannelsesforløbet efter løntrin Aflønning i skoleperioder Stk. 1. De offentlige arbejdsgivere er fra 1. januar 1993 omfattet af Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. Lov om AER 2. I skoleperioder får eleven derfor samme løn, som hvis pågældende havde været i praktik. Stk. 2. For erhvervsuddannelseselever, der er optaget på skolehjem i henhold til 2, stk. 2, i Bekendtgørelse om optagelse af elever på skolehjem og om elevbetaling nr. 533 af 17. juni 1996, refunderer kommunen med virkning fra 1. april 1999 elevens udgifter til den af skolehjemmet fastsatte forholdsmæssige betaling for opholdet (kost og logi). Se endvidere bilag Lønudbetaling Elever aflønnes med månedsløn, der udbetales månedsvis bagud. 34

35 4. Prøvetid Prøvetiden for elever er de første 3 måneder i institutionen. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. 5. Ferie Der ydes ferie i henhold til Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter. Elever oppebærer løn under sygdom. 6. Sygdom 7. Barsel mv. Aftale om fravær af familiemæssige årsager gælder. 8. Overarbejde Overarbejde, der ikke er afviklet med afspadsering afregnes i hele og halve ti-mer med et beløb svarende til 1 (1924/1,5) af den årlige grundløn for en brand-mand ved Københavns Brandvæsen. 9. Pension Elever er ikke omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. 10. ATP Elever er omfattet af ATP. Der betales også bidrag for skoleperioder og for ferieperioder, hvis der betales løn fra Københavns Kommune. 35

36 11. Ikrafttræden og opsigelse Nærværende aftale har - hvor intet andet er anført - gyldighed fra 1. april 2002 og kan opsiges - med 1 måneds varsel - til en 31.3, dog tidligst den 31. marts København, den 16. oktober 2002 For Københavns Kommune: Hans Simmelkjær / Mogens Hallin For Forbundet af Offentligt Ansatte: Dennis Kristensen / Bent Larsen 36

37 Bilag KOMMUNERNES LANDSFORENING AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om befordringsgodtgørelse til elever De kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte har aftalt følgende om dækning af udgifter til transport til/fra skole for elever: 1. Aftalen omfatter de elever, for hvilke der i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af (amts)kommunen afholdte udgifter til transport. 2. Godtgørelsen omfatter udgifter til befordring den nærmeste vej fra bopæl/indkvartering/lærested til skolen og tilbage. Der kræves en forudgående godkendelse fra tjenestestedet. 3. Det er en betingelse, at den samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km, og at eleven ikke kan deltage i undervisningen på en nærmere liggende skole. 4. En befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset afstand. 5. Der skal i videst muligt omfang anvendes offentlige transportmidler, og i så fald godtgøres de faktiske dokumenterede udgifter. Anvendes efter godkendelse eget transportmiddel, ydes der en godtgørelse pr. kørt km. Kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, reguleres i takt med Arbejsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. 37

38 6. Til indkvarterede elever ydes der en godtgørelse af befordringsudgifter for udrejsen til og hjemrejsen fra skole/indkvarteringssted til bopæl, såfremt den samlede afstand (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km. Ligeledes ydes der befordringsgodtgørelse for rejser mellem skole/indkvarte-ringssted og bopæl i forbindelse med weekends, påske og juleferie, såfremt den samlede afstand er mindst 20 km. 7. Aftalen træder i kraft 1. oktober København, den 10. oktober 2000 For Kommunernes Landsforening Ole Andersen / Kent Lassen For Amtsrådsforeningen Benny C. Hansen / Per Korshøj For Københavns Kommune Hans Simmelkjær / Elin Hausle Ebbesen For Frederiksberg Kommune Finn Bjørn For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Poul Winckler / Signe F. Nielsen 38

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København

AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet,

Læs mere

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledning...4

Læs mere

ANSATTE. Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HUR og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

ANSATTE. Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HUR og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.10 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HUR og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 2002 Side 2 Aftalen er forenklet, både

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentlige Ansatte. Overenskomst for brand- og ambulancepersonale. Ansat under Frederiksberg Kommune

Offentlige Ansatte. Overenskomst for brand- og ambulancepersonale. Ansat under Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentlige Ansatte Overenskomst for brand- og ambulancepersonale. Ansat under Frederiksberg Kommune 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område side 3 2. Løn

Læs mere

Økonomiforvaltningen sagsnr

Økonomiforvaltningen sagsnr Økonomiforvaltningen sagsnr. 252533. September 2005 Aftalenr.5430 Københavns Kommune og FOA - Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomst for brand- og ambulancepersonale Københavns

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Side 1 PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTESESVILKÅR

Side 1 PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTESESVILKÅR AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SUNDHEDSKARTELLET 11.32.2 Side 1 PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTESESVILKÅR 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ANSÆTTELSESBREVE...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1 MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 2002 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE O.02 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1MØK-1/99 November 1999 Aftalenr. 3452 Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen sagsnr. 251523 September 2005 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og FOA - Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen for miljøkontrollører

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark Overenskomsten er forenklet,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. for. tekniske servicemedarbejdere. ansat i. Frederiksberg Idræts-Union

O V E R E N S K O M S T. for. tekniske servicemedarbejdere. ansat i. Frederiksberg Idræts-Union FREDERIKSBERG Idræts-Union FOA Fag og Arbejde O V E R E N S K O M S T for tekniske servicemedarbejdere ansat i Frederiksberg Idræts-Union 2011 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret Økonomiforvaltningen J.nr. 206.6PV-1/99 Januar 2000 Aftalenr. 3502 Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Forbundet

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

HUR11.50 Side 1. O V E R E N S K O M S T og A F T A L E for personale ansat ved trafiktjenesten i HUR

HUR11.50 Side 1. O V E R E N S K O M S T og A F T A L E for personale ansat ved trafiktjenesten i HUR AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.50 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T og A F T A L E for personale ansat ved trafiktjenesten i HUR 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger KL Frederiksberg Kommune BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk Forbundet af Offentligt Ansatte Socialpædagogernes Landsforbund Fejl!

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

0verenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte

0verenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 1 0verenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug. Bestemmelser hvori der er foretaget

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.60 Side 1 HK/KOMMUNAL FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever AMTSRÅDSFORENINGEN 32.56.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever 2002 Side 2

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og Aftalenr. Titel Parter 1. Lønaftaler 1_1_1 Aftale om lønninger for kommunalt ansatte pr. 1. april 2002 KL og 1_1_2 Aftale om

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 VEDRØRENDE AFTALEN OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE TIL ELEVER

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 VEDRØRENDE AFTALEN OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE TIL ELEVER Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 November 2000 J.nr. 7-1100-3400 VEDRØRENDE AFTALEN OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE TIL ELEVER På grundlag af forhandlinger mellem de kommunale

Læs mere

Økonomiforvaltningen J.nr /02 Oktober 2002 Aftalenr. 3511

Økonomiforvaltningen J.nr /02 Oktober 2002 Aftalenr. 3511 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.0 7/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3511 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har en for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper. Det aftalte træder, hvor

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1999 J.nr. 7-3200-1098 VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG I forbindelse med KTO-aftalen af den 25. februar 1999

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale

Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 32.03.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løndannelse... 3 4. Grundløn...

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213 Økonomiforvaltningen Sagnr. 251181 Juli 2006 Aftalenr. 2213 Københavns Kommune og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomst for portører. Københavns Kommunes bemærkninger

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge. Aftalenr. 1370

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge. Aftalenr. 1370 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Forstandere ved kommunale døgninstitutioner for børn og unge Aftalenr. 1370 1 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1DØPÆ-2/02 september 2004 Aftalenr. 1370 Der er mellem

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser

Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL FOA Fag og Arbejde Søfartens Ledere Maskinmestrenes

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Aftale om konvertering af ulempetillæg

Aftale om konvertering af ulempetillæg Aftale om konvertering af ulempetillæg Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Aftalens område... 3

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere