Specialevejledning for pædiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning for pædiatri"

Transkript

1 Specialevejledning for pædiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hovedfunktionsniveauet. De godkendte regions- og højt specialiserede funktioner, herunder krav og placeringer, fremgår bagerst i specialevejledningen. Sagsnr /31/ Reference KSA T E Specialebeskrivelse Pædiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og palliation af patienter med medfødte misdannelser, sygdomme og funktionsforstyrrelser i barnealderen, dvs. fra fødsel til overstået pubertet. Endvidere rådgivning vedrørende børns psykiske og fysiske udvikling. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Hovedopgaver I pædiatri er der følgende hovedopgaver: Nyfødte med komplikationer eller nyfødte med medfødte sygdomme og misdannelser Akut sygdom hos hidtil raske børn fx infektionssygdomme Kroniske sygdomme fx astma, diabetes og spastisk lammelse Psykosomatiske tilstande og socialpædiatriske tilstande Sjældne og komplicerede sygdomme Voksne med sjældne sygdomme, som debuterer i barnealderen, fx hæmofili, cystisk fibrose og sjældne endokrinologiske sygdomme. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling.

2 Forhold af betydning for specialeplanlægning Specialet pædiatri er i modsætning til de fleste andre specialer aldersdefineret og ikke organdefineret. Der er derfor på alle niveauer et tæt samarbejde mellem pædiatri og de andre lægelige specialer og sundhedsprofessioner, herunder kommunale instanser bl.a. skoler, daginstitutioner og social- og sundhedsvæsenet. I pædiatri udgør akutte indlæggelser omkring 85 %. Der er desuden en betydelig ambulant aktivitet for børn med kroniske sygdomme, som fx astma, allergi, epilepsi, cerebral parese, visse mave-tarmsygdomme, hormonsygdomme og børn med urinvejslidelser. Der forventes en mere glidende overgang mellem pædiatri og voksenspecialerne i fremtiden. Inden for adolescensområdet arbejdes med udvikling af transition - overgang fra barn til voksen, der er en behandlingsmæssig svær periode. Der er behov for veltilrettelagte overgange (transitionsforløb) mellem pædiatri og de relevante voksenspecialer for børn med kroniske sygdomme under hensyntagen til den enkeltes patients modenhed og udvikling, hvorfor der inden for flere områder i pædiatrien er etableret fælleskonsultationer med det tilsvarende voksenspeciale. Pædiatri har ansvar for tilrettelæggelse og koordination af teamindsatsen ved en række sjældne og komplicerede handicap, hvor der er behov for veltilrettelagte patientforløb involverende flere specialer og specialfunktioner Der findes inden for pædiatrien en gruppe af voksne patienter med medfødte sygdomme (fx cystisk fibrose, hæmofili og en række sjældne handicap) samt senfølger efter cancerbehandling hos børn. Disse patienter er hidtil blevet behandlet i pædiatrisk regi, idet behandlingsekspertisen aktuelt ligger i specialet. Udviklingen går mod at lade disse patienter overgå til behandling i de relevante voksenspecialer i samarbejde med pædiatri. Inden for området vækst og reproduktion behandles voksne med kromosomafvigelser samt sjældne endokrinologiske og andrologiske sygdomme, hvor behandlingsekspertisen ligger hos speciallæger i pædiatri. Oto-rhino-laryngologi behandler mange børn og har derfor et stort samarbejde med pædiatri. Inden for neonatologien er der en udvikling i behandlingen af børn med en gestationsalder mellem 22 uger og 25 uger. Der forventes et øget samarbejde mellem obstetrik og neonatologi samt området perinatalmedicin. Udgående funktioner med behandling i hjemmet vil være under fortsat udvikling såvel med hensyn til behandling af almindelige sygdomme hos børn som hos børn med alvorlige kroniske sygdomme Inden for flere områder har sygeplejersker med de dertil hørende kompetencer overtaget standardiseret behandling og kontrol af veldefinerede funktioner, som tidligere er varetaget af læger. Dette er bl.a. tilfældet inden for områderne neonatologi, onkologi, gastroenterologi, diabetes, neuropædiatri og børnekardiologi. Denne udvikling forventes at fortsætte. Pædiatrien er et bredt speciale, hvor den pædiatriske speciallæge har en central koordinerende rolle. I kraft af hastigt voksende muligheder for diagnostik og behand- Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 2

3 ling ses der et behov for, at den enkelte speciallæge udvikler specifikke kompetencer og erfaring. Den faglige tilrettelæggelse og organisering af pædiatri Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for pædiatri, som er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne og det videnskabelige selskab og faglige selskab. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organiseringen af pædiatri og opgørelser af aktivitetstal fra Landspatientregistret. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at anvende aktivitetsopgørelserne bl.a. på grund af forskellig registreringspraksis. Nedenstående udgør supplement til anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæggelse og organisering af pædiatri: Vejledning om etablering af regionale familieambulatorier, som vil udkomme i 2008 Pakkeforløb for alle kræftformer, som også vil omfatte udredning og behandling af kræftsygdomme i pædiatri Sundhedsstyrelsens rapport Styrket Akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen fra 2007, hvor der er anbefalinger til modtagelse af børn på de fælles akutmodtagelser. Rapporten Intensiv terapi definitioner, dokumentationer og visitationer fra 2006 Sundhedsstyrelsens redegørelse: Sjældne handicap den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i sygehusvæsenet, 2001 Sundhedsstyrelsens notat Anbefalinger for anvendelse af insulinpumper fra 2007 Pædiatri samarbejder med anæstesiologi. På grund af kompleksiteten ved anæstesi og intensiv terapi til børn skal de rette kompetencer og erfaring hos det sundhedsfaglige personale findes, hvorfor det forventes at anæstesi og intensiv terapi til børn på sigt vil samles på færre enheder. Dette vil få både direkte og indirekte betydning for pædiatri, idet der derved også vil ske en samling af kirurgi til børn. Idet specialet pædiatri er aldersbetinget og børn samtidig kun udgør ca. 20 % af befolkningen, vil der indenfor de enkelte områder i pædiatrien være et mindre antal patienter end for de tilsvarende voksne specialer. De forløb der fylder meget i pædiatrien er de kortvarige indlæggelser (typisk infektioner) samt ambulante behandling ved kronisk sygdom. Herudover er der en række specialiserede funktioner, som hver har et lille patientunderlag. Udfordringerne er derfor at sikre kvalitet samtidig med nærhed, hvilket fordrer et udstrakt samarbejde. Det er derfor vigtigt, at der indenfor specialet er et tæt samarbejde enhederne imellem både på samme niveau, men også niveauerne imellem - samtidig med at der bør ske en samling af funktioner. En udvikling i retning af et tættere formaliseret samarbejde inden for den enkelte region og mellem regionerne vil kunne tilgodese dette formål. Organiseringen bør sikre kvaliteten af behandlingen af såvel specialfunktioner som de mange akutte og ofte mindre komplicerede indlæggelser samt den ambulante kontrol af de kroniske patienter. Det kan på sigt opnås ved, at afdelinger med specialfunktioner (regionalt eller højtspecialiseret) samtidig har et formaliseret samarbejde med afdelinger uden specialiserede funktioner. Ovenstående organisering vil Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 3

4 under hensyntagen til geografi og regionale forhold give mulighed for en bedre udnyttelse af sparsomme personaleressourcer samt fremme muligheden for uddannelse og efteruddannelse, herunder øge mulighederne for specialisering inden for specialet. Herved opnås øget kvalitet og ensartet patient behandling, som samtidig bør sikres gennem fælles nationale kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen forventer, at overvejelserne vedr. forhold af betydning for pædiatriens organisering indtænkes i regionernes langsigtede planlægning med trinvise løsninger over en årrække på 5 10 år - afhængig af regionens lokale forhold. Som led i niveauplacering af specialfunktionerne (regions- eller højt specialiseret funktioner) indgår en vurdering af kompleksiteten. For visse af funktionerne er kompleksiteten forholdsvis lav, selvom patientvolumen er lille og derfor er nogle funktioner placeret på et lavere niveau end antallet umiddelbart ville tale for. Generelt forudsættes der i forbindelse med anbefalinger og krav til behandling og undersøgelse af børn, at personalet har erfaring med børn, og at der findes særligt pædiatrisk udstyr. Desuden forudsættes det generelt, at børn i forbindelse med indlæggelse er indlagt på afsnit/afdelinger indrettet til børn. Praksisområdet Almen praksis ser størstedelen af børn med behov for diagnostik, behandling eller rådgivning. Der er mange henvendelser om akut opståede sygdomme, overvejende infektionssygdomme hos børn. Almen praksis varetager desuden de af Sundhedsstyrelsen fastlagte helbredsundersøgelser og vaccinationer. Der bør for de hyppigste sygdomme foreligge retningslinjer for samarbejde og opgavevaretagelse mellem almen praksis og sygehusvæsenet. Medio 2007 var der 46 praktiserende speciallæger, hvoraf de 23 har fuldtidspraksis. I pædiatrisk speciallægepraksis udgør børn med trivselsproblemer, astma, allergi og andre længerevarende sygdomme størstedelen af kontakter. Af de patienter, som henvises til speciallægepraksis, færdigbehandles 97 % i dette regi. Det kommunale sundhedsvæsen Et sammenhængende patientforløb med særligt fokus på forebyggelse, udskrivning fra sygehus herunder opfølgende behandling og rehabilitering bør sikres i et tværsektorielt samarbejde mellem pædiatri og det kommunale sundhedsvæsen. Regionerne og kommunerne bør således aftale fordeling af opgaverne for børn med behov for træning, hvor der er svære funktionsnedsættelser og behov for specialiseret indsats. Der skal i den forbindelse også være fokus på børn med medfødte sygdomme, der fra start har behov for specialiseret rehabilitering samt større børn, der på baggrund af komplekse sygdomsforløb får behov for specialiseret rehabilitering Kommunerne har ansvaret for sundhedspleje, børnetandpleje og børne- og ungelægeordninger. Der vil desuden være et samarbejde mellem de kommunale sundhedsplejersker, almen praksis og pædiatri. Kommuner og regioner skal i medfør af Sundhedsloven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre forpligtende koordinering og samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsaftalerne omfatter obligatoriske samarbejdsområder og samarbejdet mellem regioner og kommuner vil således være nærmere beskrevet i sundhedsaftalerne. Der kan indgås aftaler inden for flere områder end de obligatoriske. Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 4

5 Sygehusvæsenet Nedenfor beskrives anbefalinger til hovedfunktionsniveauet og krav til regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. De sygdomsgrupper/diagnoser samt diagnostiske og behandlingsmæssige metoder, der er regionsfunktioner eller højt specialiserede funktioner i specialet, oplistes. Endvidere fremgår det, hvilke sygehuse der er godkendt til varetagelse af funktionerne. Af hensyn til læsbarhed anvendes forkortelser for sygehusenes navne: AUH Skejby Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus RH Randers Regionshospitalet Randers RH Viborg Regionshospitalet Viborg RH Herning Regionshospitalet Herning Anbefalinger til hovedfunktionsniveau Hovedfunktioner i pædiatri omfatter 4 af de seks ovennævnte overordnede hovedopgaver: Nyfødte med komplikationer og sygdomme samt nyfødte med mindre misdannelser Akut sygdom hos hidtil raske børn (fx infektionssygdomme) Kroniske sygdomme, eksempelvis astma, diabetes og spastisk lammelse Psykosomatiske tilstande og socialpædiatriske tilstande Hovedfunktion i pædiatri indenfor de ovennævnte hovedopgaver omfatter følgende områder: Neonatologi, almen pædiatri, allergi og lungesygdomme, diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, benign hæmatologi, infektionssygdomme, nefrologi, neuropædiatri, reumatologi og socialpædiatri - bortset fra svære tilfælde af sygdommene og de funktioner, der er nævnt nedenfor. Intensiv terapi (Pediatric Intensive Care Unit (PICU)) til børn > 10 år kan varetages på hovedfunktionsniveau i tæt samarbejde med anæstesiologi og i overensstemmelse med anbefalingerne i specialeudmeldingen i anæstesiologi. Komplicerede tilfælde inden for disse områder visiteres til regionsfunktions- /højt specialiseret niveau. Behandling med insulinpumper kan varetages på hovedfunktionsniveau, men bør samles få steder i hver region. Der bør sikres samarbejde inden for hver region inkl. fælles kliniske retningslinjer. Behandlingen varetages iht. de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i pædiatri umiddelbart. Herudover stilles der inden for pædiatri store krav til kvalificeret vagtberedskab på speciallægeniveau i forbindelse med vurdering af akut syge børn, hvorfor der bør være adgang til speciallæger med ekspertise inden for flere af områderne i pædiatri. Herudover bør plejepersonalet have kompetence i pleje af børn. Generelt forudsættes det, at de øvrige specialer, som pædiatri samarbejder med, har kompetence i diagnostik og/eller behandling af børn. Ved varetagelse af hovedfunktioner i pædiatri bør der være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 5

6 Anæstesiologi med intensivt afsnit niveau 2 Kirurgi Oto-rhino-laryngologi Neurologi med neurofysiologi Oftalmologi Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk radiologi med mulighed for MR-scanning Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Der bør desuden være samarbejde med: Fysioterapeut Psykolog Pædagog inkl. skolelærer Socialrådgiver Der bør være adgang til følgende faciliteter: Lungefunktionsudstyr Skopiudstyr Neonatal udstyr Krav til specialfunktionsniveau Specialfunktioner omfatter følgende to overordnede hovedopgaver: Sjældne sygdomme og komplicerede sygdomme samt voksne med sjældne sygdomme, som debuterer i barnealderen. Desuden varetages opgaverne på hovedfunktionsniveauet. Regionsfunktioner De anbefalinger, som er anført for hovedfunktionsniveauet, gælder som krav på regionsfunktionsniveauet. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af regionsfunktioner: Pædiatriske højt specialiserede funktioner er sygdomsforløb, som ofte er kroniske og langvarige, men hver for sig sjældne. Dele af patientforløbet for en given patient vil efter konkret aftale med sygehus med specialfunktionen kunne varetages på anden afdeling. Stillingtagen til hvilke behandlingsmuligheder, der kan komme på tale for en given patient foretages på sygehuset med specialfunktionen Komplicerede tilfælde af sygdomme nævnt under hovedfunktionen skal visiteres til regionsfunktions- eller højt specialiseret niveau. Der skal ved varetagelsen af pædiatriske regionsfunktioner være kompetencer i pædiatri indenfor de relevante fagområder. Ved varetagelse af regionsfunktioner i pædiatri skal der afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgende specialer/funktioner Ved varetagelse af pædiatriske regionsfunktioner skal pædiatri have samarbejde med de relevante intern medicinske specialer. Herudover skal det i parentes anførte område i pædiatri have samarbejde med følgende specialer/funktioner: Ortopædi (Neonatologi) Ortopædisk kirurgi (Reumatologi) Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 6

7 Urologi (Nefrologi) Oftalmologi (Nefrologi) Gynækologi og obstetrik (Socialpædiatri) Børne- og ungdomspsykiatri (Socialpædiatri) Neurologi med neurofysiologi (Neuropædiatri, neonatologi) Der bør være adgang til følgende faciliteter: Skopiudstyr til fx gastroskopi, koloskopi og tyndtarmsbiopsi (Gastroenterologi) Manometri (Gastroenterologi) Døgn-pH måling (Gastroenterologi) Leverbiopsi (Hepatologi) Non-invasiv lungefunktionsudstyr (Pulmonologi) Følgende er regionsfunktioner: Intensiv terapi (Pediatric Intensive Care Unit (PICU)) til børn efter neonatalperioden) Intensiv terapi til børn (2-10 år) i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 72 timer): Såfremt patienten modtages på sygehus uden denne funktion, skal patienten gøres transportabel efter aftale med sygehus med regionsfunktion inden transport påbegyndes. I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens rapport om Intensiv terapi (2006). Rigshospitalet, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn < 2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 24 timer) ved enkelte tilstande, fx EKGmonitering under phenytoin loading, og apnoe-monitorering for spontan udsættende respiration under søvn: Såfremt patienten modtages på sygehus uden denne funktion, skal patienten gøres transportabel efter aftale med sygehus med regionsfunktion inden transport påbegyndes. I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens rapport om Intensiv terapi (2006). Rigshospitalet, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Ovenstående opdeling er foretaget på baggrund af alder, kompleksitet og behandlingstid. Det vurderes, at børn > 2 år med forventet intensiv behandlingstid kan være komplicerede og de bør varetages færre steder end i øvrigt stabile børn < 2 år ved behandling < 24 timer ved ovenstående enkelt tilstande. Det vurderes, at der skal behandles mindst 100 børn/afdeling /år mhp. at sikre kvaliteten. Neonatalogi Der skal kunne varetages respiratorbehandling i kortere tid typisk under 1 døgn: Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, AUH Skejby, Gastroenterologi Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 7

8 Crohns sygdom (165 pt.): Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Colitis ulcerosa med sår (ikke kirurgi) (183 pt.): Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Malabsorption (128 ptt.) herunder nedsat optagelse af næringsstoffer fra tarmen og malabsorption efter operation: Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Efterbehandling af medfødte misdannelser i mavetarm kanalen (338 pt.) (ej kirurgi) herunder medfødte misdannelser i øvre fordøjelsesorganer, galdeblære, galdegange og lever samt medfødt mangel på eller forsnævring af tyndtarm eller tyktarm: Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Hepatologi Akut leverbetændelse: Rigshospitalet, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Kronisk leverbetændelse (35 pt.): Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Hæmatologi Non-maligne anæmier (81 pt.) fx arvelig sideroblastisk anæmi, længerevarende uafklaret anæmi og anæmi ved kronisk sygdom. Anæmien skal hvis muligt behandles på det funktionsniveau, hvorpå den kroniske sygdom behandles: Rigshospitalet, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Immunologi Immundefekt med overvejende antistofmangel (44 pt.): Rigshospitalet, Hillerød Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Infektionssygdomme Tuberkulose. Der skal sikres nært samarbejde med den intern medicinske afdeling, der behandler forældrene. Overordnet behandlingsansvar på nedennævnte afdelinger, daglig behandlingsmonitorering kan uddelegeres: Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Tropemedicinske infektionssygdomme i tæt samarbejde med intern medicin: infektionsmedicin: Hvidovre Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 8

9 Pulmonologi Medfødte misdannelser af strubehoved (76 pt.) fx kongenit subglottisk stenose. Diagnostik se højt specialiseret niveau: Nefrologi Recidiverende kronisk nyrebækkenbetændelse og nefrotisk syndrom, nyrebetændelse uden behov for kirurgi og nyrebiopsi (132 pt.): Rigshospitalet, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Reumatologi Juvenil idiopatisk arthritis uden komplikationer (433 pt.) se desuden højt specialiserede funktioner: Rigshospitalet, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Socialpædiatri Børn af gravide/mødre med alkohol- og stofmisbrug (Kan varetages på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen) Hvidovre Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, RH Herning, Højt specialiserede funktioner De krav, som er anført for regionsfunktionsniveauet gælder også for det højt specialiserede niveau. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af højt specialiserede funktioner: Pædiatriske højt specialiserede funktioner er sygdomsforløb, som ofte er kroniske og langvarige, men hver for sig sjældne. Dele af patientforløbet for en given patient vil efter konkret aftale med sygehus med specialfunktionen kunne varetages på anden afdeling. Stillingtagen til hvilke behandlingsmuligheder, der kan komme på tale for en given patient foretages på sygehuset med specialfunktionen Sjældne sygdomme eller sygdomme, hvor udredning eller behandling er kompleks eller svær, skal henvises til en afdeling med højt specialiseret funktion fx svær juvenil diabetes mellitus. Sygdomsforløb, som indebærer kompliceret udredning og/ eller behandling, multiorganpåvirkning eller intensiv behandling skal henvises til og modtages af en højt specialiseret afdeling uanset diagnosen. For komplicerede sygdomme, hvor akut behandling kan være påkrævet, bør der være mulighed for assistance fra speciallæger med nødvendig kompetence ved telefonisk kontakt eller fremmøde afhængig af sygdommenes karakter. Ved varetagelse af pædiatriske højt specialiserede funktioner skal det i parentes anførte område i pædiatri have samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi med intensiv niveau 3 (PICU, neonatologi, kardiologi, immunologi og hæmatologi/onkologi) Kirurgi med kompetence i: Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 9

10 o Pouchkirurgi hos IBD (Gastroenterologi) o Børnekirurgi og leverkirurgi (Hæmatologi/onkologi, Hepatologi, nefrologi) Ortopædisk kirurgi (Reumatologi, neuropædiatri og hæmatologi/ onkologi, neonatologi) Urologi (Nefrologi) Neurokirurgi (Neonatologi, endokrinologi, hæmatologi/onkologi, immunologi, neuropædiatri,) Plastikkirurgi (Neonatologi, endokrinologi og hæmatologi/onkologi) Thoraxkirurgi (Neonatologi, pulmonologi, kardiologi, immunologi og hæmatologi/onkologi) Gynækologi og obstetrik (Seksuelt misbrugte børn) De intern medicinske specialer herunder o Intern medicin: kardiologi (Kardiologi) o Intern medicin: lungemedicin (Neonatologi, infektionssygdomme og hæmatologi/onkologi) o Intern medicin: nefrologi (Neonatologi, nefrologi, kardiologi, endokrinologi, immunologi, pulmonologi, hepatologi, hæmatologi/onkologi og reumatologi) o Intern medicin: endokrinologi (Endokrinologi, hæmatologi/onkologi og reumatologi) o Intern medicin: infektionsmedicin (Infektionssygdomme) o Intern medicin: reumatologi (Reumatologi) Immunologi (Infektionssygdomme, allergologi, immunologi, reumatologi, hepatologi og hæmatologi/onkologi) Dermato- venerologi (Endokrinologi, hæmatologi/onkologi, allergologi, og reumatologi) Klinisk onkologi (hæmatologi/onkologi) Klinisk genetik har samarbejde med flere af områderne i pædiatri Diagnostisk radiologi (Neuropædiatri) Arbejds- og miljømedicin (Allergologi) Retsmedicin (Seksuelt misbrugte børn) Specialtandlæge (Reumatologi) Oto-rhino-laryngologi (Neonatalogi, endokrinologi, hæmatoalogi./onkologi, immunologi, nefrologi, neuropædiatri, reumatologi og allergologi) Oftalmologi (Neonatalogi, hæmatologi./onkologi, immunologi, nefrologi, neuropædiatri og reumatologi) Klinisk biokemi med mulighed for hormonanalyser (Endokrinologi) Der bør være adgang til følgende faciliteter indenfor de pædiatriske områder, som er angivet i parentes: Diagnostisk bronkoskopiudstyr (Pulmonologi) Lungebiopsi (Pulmonologi) Gynækologisk UL (Endokrinologi) PET-CT og PET-MR (Hæmatologi/onkologi og neuropædiatri) Sædbank (Hæmatologi/onkologi) (i forbindelse med unge i kemoterapi) Kromosomlaboratorium/ cytogenetik og vævstypelaboratorium (Hæmatologi/onkologi) Neuropsykolog, rehabilitering af hjerneskade, talepædagog (Neuropædiatri) Socialpædiatrisk kompetence med kolposkopisk ekspertise (Seksuelt misbrugte børn) Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 10

11 Følgende er højt specialiserede funktioner: Intensiv terapi (Pediatric Intensive Care Unit (PICU) til børn efter neonatalperioden Intensiv terapi til børn < 2 år: Intensiv terapi til børn (2-10 år) med tilstande, hvor der kan forudses længere behandlingstid på intensiv afdeling (> 72 timer), fx længerevarende intubation, vasopressorbehandling, dialysebehandling og anden specialiseret organsupport Såfremt patienten modtages på sygehus uden denne funktion, skal patienten gøres transportabel efter aftale med sygehus med højt specialiseret funktion inden transport påbegyndes. I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens rapport om Intensiv terapi (2006). Neonatologi Varetagelse af respiratorbehandling > 24 timer (250 pt.) Behandling med hypothermi efter asfyxi (30 pt.): Udskiftningstransfusion (30 pt.): ECMO (10 pt.): Behandling af præmature med gestationsalder under 28 uger (175 pt.): Svære misdannelse og sygdomme: Tilstande med behov for kirurgisk vurdering/behandling og alvorlige misdannelser med behov for akut kirurgisk/invasiv behandling (i alt 250 pt.): Pulmonologi Cystisk fibrose mukoviskidose (450 pt.): Hydrothorax og pleurale sygdomme (71 pt.) o Væskeansamling eller luft i lungehinde o Fortykkelse, forkalkning og andre sygdomme i lungehinde: Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 11

12 Sygdom i åndedrætsorganer efter indgreb (15 pt.): Lungelidelser forårsaget af organisk støv eller overfølsomhed derfor (27 pt.): Medfødte misdannelser i luftrør, bronkier, lunger (64 pt.): Diagnostik af medfødte misdannelser af strubehoved (76 pt.) fx kongenit subglottisk stenose: Endokrinologi Adrenogenitalt syndrom (27 pt.): Hyperaldosteronisme og andre binyrelidelser (36 pt.): Turners syndrom, Klinefelters syndrom (61 pt.): Forstyrrelser i æggestokke (41 pt.) eller testiklers funktioner (11 pt.): Misdannelser i æggestok, æggeleder og livmoders ligamenter (4 pt.): Funktionsforstyrrelse i flere endokrine kirtler (2 pt.): Øget eller nedsat funktion af hypofyse og Cushings syndrom (115 pt.): Hypo- og hyperparathyreodisme og andre sygdomme i biskjoldbruskkirtlen (8 pt.): Karcinoid syndrom, øget hormonsekretion i tarmen - anden, ektopisk hormonsekretion (5 pt.): Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 12

13 Androgen resistens syndrom, sygdom i endokrine kirtler - anden (1 pt.): Endokrin sygdom uden specifikation (8 pt.): Svær juvenil diabetes mellitus (ca. 20 pt.): Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, Svær kønsidentitetsforstyrrelse, herunder ønske om kønsskifte hos børn og unge. Varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri (sexologi): Rigshospitalet Metaboliske lidelser fraset funktioner nævnt under sjældne handicap Stofskifteforstyrrelser, herunder Forstyrrelser i stofskiftet af aminosyrer og fedtsyrer ekskl. phenylketonuri (55 pt.): Rigshospitalet, Phenylketonuri: Kennedy Centret Forstyrrelser i stofskiftet af lipoprotein og andre lipidæmier ( 8 pt.), samt sfingolipid og lipidaflejringsforstyrrelser (37 pt.): Forstyrrelser i stofskiftet af glukosaminoglykan (28 pt.), glykoprotein (8 pt.), purin og pyrimidinstofskiftet (78 pt.), porfyrin- og bilirubin (2 pt.): Rigshospitalet Forstyrrelser i mineralstofskiftet (39 pt.), amyloidose: Forstyrrelser i kulhydratstofskiftet - andre (43 pt.) samt andre stofskifteforstyrrelser (25 pt.): Rigshospitalet Gastroenterologi Svære tilfælde af Crohns sygdom med behov for kirurgi (165 pt.), svære tilfælde af colitis ulcerose med sår (183 pt.), andre sygdomme i bugspytkirtel (7 pt.): Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital Svære tilfælde af medfødte misdannelser i mavetarmkanalen med behov for kirurgi (338 pt.) herunder medfødte misdannelser i øvre fordøjelsesorganer, galdeblære, galdegange og lever samt medfødt mangel på eller forsnævring af tyndtarm eller tyktarm: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 13

14 Spiserehabilitering af svær primær og sekundær spisevægring hos børn, der er sondeafhængige trods gængs behandling af spisevægring (10 pt.): Hepatologi Toksisk leversygdom, leversvigt, kronisk leverbetændelse, bindevævsdannelse i lever og skrumpelever og andre leverlidelser (i alt 33 pt.) Hæmatologi/onkologi Kræft og maligne hæmatologiske sygdomme (150 pt.): Rigshospitalet, Odense Universitetshospital (formaliseret samarbejde, ikke sarkomer), AUH Skejby, (formaliseret samarbejde, ikke sarkomer) På grund af det store antal godkendte matrikler skal der være fælles kliniske retningslinjer og fokus på at volumen/ speciallæge/ år skal opretholdes. Thalasamia major, aplastisk anæmi og anæmier ved kroniske sygdomme (61 pt.): På grund af det store antal godkendte matrikler skal der være fælles kliniske retningslinjer og fokus på at volumen/ speciallæge/ år skal opretholdes. Mangel på hvide blodlegemer og funktionsforstyrrelser i neutrofile hvide blodlegemer, andre forstyrrelser i hvide blodlegemer, sygdomme i milt og Langerhans histiocytose (i alt 29 pt.): På grund af det store antal godkendte matrikler skal der være fælles kliniske retningslinjer og fokus på at volumen/ speciallæge/ år skal opretholdes. Hæmofili: Infektionssygdomme HIV og AIDS (14 pt.): Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, AUH Aalborg Sygehus Infektioner hos immunosupprimerede børn: Immunologi Sygdomme i brissel (2 pt.), kombinerede immundefekter (15 pt.), immundefekt i forbindelse m andre alvorlige defekter (11 pt.), almindelig immundefekt m forskellige manifestationer (21 pt.), andre immundefekter (60 pt.), sarkoidose (7 pt.) og andre forstyrrelser i immunapparatet (4 pt.): Kardiologi Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 14

15 Medfødte misdannelser i hjerte og store kar (550 pt.), betændelse i hjertemuskulaturen, lednings- og rytmeforstyrrelser: Medfødte misdannelser i hjerte, store arterier, store vener, perifere kar samt andre kredsløbsorganer: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Betændelse og sygdomme i hjertemuskulaturen: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Ledningsforstyrrelser i hjertet, herunder atrioventrikulært blok, venstresidigt grenblok og andre ledningsforstyrrelser: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Hjerterytmeforstyrrelser, herunder anfaldsvis takykardi, atrieflagren og flimren samt andre hjerterytmeforstyrrelser: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Hjertesvigt: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Komplikationer og dårligt definerede hjertesygdom: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Anden hjertesygdom: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Nefrologi Nyreinsufficiens (GFR under ml/min korrigeret for overflade) (56 pt.): Tubulære lidelser og skrumpenyre (11 pt.): Tubulointerstitielle lidelser (11 pt.): Neuropædiatri Neuropædiatrisk udredning mhp. kirurgi ved neurokirurgiske sygdomme bortset fra epilepsikirurgi og kraniofaciale misdannelser: Sjældne neurologiske sygdomme, herunder arvelig ataksi og paraplegi (12 pt.), spinal muskelatrofi og beslægtede syndromer (35 pt.), dystoni (32 pt.), andre degenerative sygdomme i nervesystemet (7 pt.), arvelig og idiopatisk sygdom i Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 15

16 perifere nerver og forskellige polyneuropatier (i alt 49 pt.), dissemineret sclerose og akut transversel myelitis:, Hjernerskaderehabilitering i henhold til anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade 2011 Glostrup Hospital, RH Neurocenter Hammel Epilepsi: Medicinsk intraktabel epilepsi, hvor kirurgisk behandling overvejes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. epilepsikirurgi: Rigshospitalet, Epilepsihospitalet (i formaliseret samarbejde) Epilepsi: Svær epilepsi med behov for intensiv langvarig observation eller behov for særlig neuropsykologisk vurdering: Epilepsihospitalet Neuromuskulære/primære muskelsygdomme (114 pt.) herunder progredierende sygdom fx dystrofia musculorum progressiva, dystrofia musculorum congenita, myopathia congenita og mitokondrie myopathia. Kan evt. varetages i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen: Reumatologi Bindevævsygdomme: Polyarteritis nodosa og beslægtede sygdomme (43 pt.), andre nekrotiserende vaskuliter (16 pt.), systemisk lupus erythematosus (SLE) (15 pt.), dermatopolymyositis (14 pt.), sklerodermi (10 pt.), andre generaliserede bindevævssygdomme (268 pt.), lokaliseret lupus erythematosus og andre lokaliserede bindevævssygdomme (13 pt.), muskelbetændelse og forkalkning og forbening af muskel (10 pt.), anden sygdom i arterier og arterioler: Juvenil idiopatisk arthritis med komplikationer, leddegigt: seropositiv leddegigt (23 pt.), psoriatisk ledsygdom og ledsygdom ved tarmlidelse (9 pt.), leddegigt hos børn ved anden sygdom (8 pt.), spondylitis ankylopoietica (Bechterew) og andre spondyliter (29 pt.): Allergologi Sjældne komplekse allergiske sygdomme i samarbejde med dermatovenerologi og intern medicin: lungesygdomme. Heriditært angioødem i samarbejde med dermato-venerologi: Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Seksuelt misbrugte børn og mistanke herom Udføres i samarbejde med retsmedicin: Transplantationer Transplantationer i tæt samarbejde med relevant voksentransplantationsafsnit: Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 16

17 Sundhedsstyrelsen vil i den kommende periode foretage en udredning af transplantationsområdet med det formål at identificere den organisering af området, der bedst sikrer høj kvalitet, robusthed og udvikling. Sjældne handicap Dækker over en række sjældne sygdomme der skal varetages i teamfunktion med andre relevante specialer. Der er typisk tale om medfødte, arvelige sygdomme og syndromer, som ofte kræver langvarig eller livslang behandling. Der kan være involvering af flere organsystemer samtidig, problemstillingerne er ofte komplicerede og kræver en særlig viden og ekspertise. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens redegørelse vedr. sjældne handicap fra Neurofibromatosis Recklinghausen: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Galaktosæmi: Rigshospitalet Spielmeyer-Vogt og andre neurale ceroid-lipofuscinoser: AUH Skejby Osteogenesis imperfecta: Marfan Syndrom: Prader Willi Syndrom: Ehlers-Danloss Syndrom: Kraniofaciale misdannelser herunder Apert Syndrom: Wilsons Syndrom i samarbejde med intern medicin: gastroenterologi og hepatologi: AUH Skejby Blæreekstrofi i samarbejde med urologi: Myelomeningocele: Specialevejledning pædiatri, 19. April 2016 Side 17

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i pædiatri Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers

Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Region Midtjylland 12. maj 2009 Sygehus samt afdeling: Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers

Læs mere

Specialevejledning for pædiatri

Specialevejledning for pædiatri Specialevejledning for pædiatri Specialebeskrivelse Pædiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og palliation af patienter med medfødte misdannelser, sygdomme og funktionsforstyrrelser i barnealderen,

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for pædiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialevejledning for pædiatri

Specialevejledning for pædiatri Specialevejledning for pædiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s anbefalinger

Læs mere

Specialevejledning for pædiatri

Specialevejledning for pædiatri Specialevejledning for pædiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s anbefalinger

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi 31. oktober 2013 Sagsnr. 4-1012-14/32/ Reference KSA T 7222 7469 E syb@sst.dk Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for karkirurgi

Specialevejledning for karkirurgi Specialevejledning for karkirurgi j.nr. 7-203-01-90/11 Specialebeskrivelse Karkirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medførte

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi j.nr. 7-203-01-90/22 Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: nefrologi

Specialevejledning for intern medicin: nefrologi j.nr. 7-203-01-90/37 Specialevejledning for intern medicin: nefrologi Specialebeskrivelse Intern medicin: nefrologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi j.nr. 7-203-01-90/6 Specialevejledning for intern medicin: reumatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin j.nr. 7-203-01-90/15 Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialebeskrivelse Intern medicin: infektionsmedicin omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, palliation og

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme 11. september 2014 Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Sagsnr. 4-1012-1414/ Reference BOSO T 7222 7400 E syb@sst.dk Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: nefrologi

Specialevejledning for intern medicin: nefrologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: nefrologi Specialebeskrivelse Intern medicin: nefrologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/36 Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin j.nr. 7-203-01-90/12 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi

Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i kirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Specialevejledning for anæstesiologi

Specialevejledning for anæstesiologi Specialevejledning for anæstesiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Specialevejledning for plastikkirurgi

Specialevejledning for plastikkirurgi j.nr. 7-203-01-90/3 Specialevejledning for plastikkirurgi Specialebeskrivelse Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Nogle af regionshospitalerne vil desuden varetage forskellige regionsfunktioner inden for specialet.

Nogle af regionshospitalerne vil desuden varetage forskellige regionsfunktioner inden for specialet. !!" # $ # %& '$ Akutbehandling inden for pædiatri varetages på hovedfunktionsniveau fire steder i regionen: Århus Universitetshospital, Skejby, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet

Læs mere