Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi"

Transkript

1 Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr /25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Specialebeskrivelse Tand-, mund- og kæbekirurgi er et tandlægeligt speciale, der omfatter diagnostik og behandling af medfødte og erhvervede anomalier, traumatisk betingede læsioner, infektioner og benigne sygdomstilstande i tand-, mund- og kæberegionen. Endvidere medvirker specialet i et lægeligt samarbejde om behandling af maligne sygdomme i mund- og kæberegion. Tlf Fax E-post Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Hovedopgaver I tand-, mund- og kæbekirurgi er der følgende hovedopgaver: Diagnostik og behandling af anomalier, læsioner, infektioner og sygdomme i tænder, mund og kæber Behandling af frakturer i kæbeskelettet samt følgetilstande heraf Behandling af traumatiske skader på tænder og disses støtteapparat samt på mundhulens bløddele Behandling af benigne lidelser og infektiøse tilstande i relation til tænder, mund og kæber, inkl. kæbeled Rekonstruktiv kirurgi med nødvendig transplantation og implantation Kirurgisk korrektion af medfødte og erhvervede kæbeanomalier og malokklusioner Medvirken i det læge- og tandlægelige samarbejde omkring behandling af maligne lidelser i mund- og kæberegionen Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og kirurgisk behandling.

2 Forhold af betydning for specialeplanlægning Antallet af patienter med diagnostiske og behandlingskrævende tilstande indenfor specialet i tand-, mund- og kæbekirurgi forventes fremover at stige. Ændrede demografiske forhold med en stigning i antallet af ældre forventes at medføre en stigning i antallet af patienter med aldersrelaterede lidelser som cancer og anden sygdom. Der forventes et markant øget behov for screening for infektiøse foci i tænder og kæber, og sanering af disse inden videre behandling som følge af strålebehandling, kemoterapi, et øget behandlingstilbud fra andre specialer vedr. organtransplantation med immunosuppressiv behandling, hjerte- og karkirurgi samt medicinsk behandling med bisfosfonat. Der forventes en stigning i antallet af patienter med ekstrem vækstbetinget kæbeanomali. Side 2 I planlægningen af specialet må tages højde for de akutte funktioner, som primært gælder kæbefrakturer, infektioner i tænder og kæber hos patientgrupper der henvises før hjerteklapkirurgi, organtransplantation og strålebehandling samt infektioner i tænder og kæber med almenpåvirkning. Tand-, mund- og kæbekirurgi indgår i et multidisciplinært samarbejde med specialerne klinisk onkologi, plastikkirurgi og oto-rhino-laryngologi ved behandling af patienter med mundhulecancer. Det kæbekirurgiske speciale kan have en indvisiterende funktion i det tværfaglige samarbejde og varetage fokussanering, diagnostik (især osteoradionekrose) og behandling af følgetilstande efter strålebehandling, inkl. trykkammer, resektion og rekonstruktion ved osteoradionekrose, kirurgisk rekonstruktion efter kæberesektion hos patienter, der opereres for cancer, kæbeprotetisk rehabilitering efter ovennævnte behandlinger. Der er indført pakkeforløb for kræftpatienter med henblik på at undgå ikkefagligt begrundet ventetid ved diagnostik og behandling. Pakkeforløbet er multidisciplinært organiseret, og hele patientforløbet er som udgangspunkt på forhånd fastlagt og booket. Pakkeforløbet kan således involvere flere sektorer, afdelinger og specialer både på hovedfunktionsniveau og specialfunktionsniveau. Diagnostik og behandling af vækstforstyrrelser med kombinerede misdannelser af kæber, ansigt og kranie varetages i kranio-faciale teams (pædiatri, klinisk genetik, neurokirurgi, plastikkirurgi, oto-rhino-laryngologi, tand-, mundog kæbekirurgi samt ortodonti). Dele af den kirurgiske behandling af læbeganespaltepatienter foregår på en afdeling for tand-, mund-, og kæbekirurgi i samarbejde med et læbeganespaltecenter. Svære tilfælde af rekonstruktion af kæbeknogle og tyggefunktion foretages i samarbejde med plastikkirurgi og oto-rhino-laryngologi samt protetisk afdeling på en tandlægeskole. Tand-, mund-, og kæbekirurgisk behandling af hæmofilipatienter foregår i samarbejde med et Center for Hæmofili og Trombose. Patienter med vanskelige tilfælde af osteoradionekrose modtager forud for kirurgisk behandling iltbehandling (HBO) i trykkammer.

3 Den faglige tilrettelæggelse og organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for tand-, mund- og kæbekirurgi, som er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne, det videnskabelige selskab og de relevante faglige selskaber. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi og opgørelser af aktivitetstal fra Landspatientregistret. Det har imidlertid været vanskeligt at anvende aktivitetsopgørelserne bl.a. på grund af forskellig registreringspraksis ligesom det har været vanskeligt at finde litteratur med relevans for organiseringen af tand-, mund- og kæbekirurgi. Begge dele er således kun inddraget i begrænset omfang i specialegennemgangen. Side 3 Nedenstående udgør supplement til denne vejlednings anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæggelse og organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi: s rapport Kræftplan II fra 2005, som opstiller anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Pakkeforløb for hoved- og halskræft Endvidere er følgende rapporter og projekter inddraget i specialeplanlægningen i relevant omfang: Rapporten Forbedring af kirurgisk kræftbehandling de lægevidenskabelige selskabers anbefalinger fra 2006 forudsætter generelt et vist patientvolumen som grundlag for varetagelsen af en specifik specialfunktion. Nogle specialfunktioner minder imidlertid så meget om hinanden, at der kan opbygges specifik erfaring, der dækker på tværs af disse funktioner. I sådanne tilfælde vil det fælles samlede volumen for disse funktioner indgå i vurderingen af den fremtidige varetagelse af funktionerne. Praksisområdet Praktiserende tandlæger, almen praktiserende læger, speciallæger og specialtandlæger foretager i al væsentlighed henvisninger af patienter til de tandmund- og kæbekirurgiske afdelinger. Der er kun få antal specialtandlægepraksis i tand- mund- og kæbekirurgi og der foreligger ikke et formelt samarbejde med hospitalsafdelinger i tand- mund- og kæbekirurgi, idet der ikke findes en overenskomst på området. Praktiserende tandlæger, specialtandlæger og tandlægeskolerne foretager i samarbejde med de tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger protetiske og ortodontiske behandlinger. Et sammenhængende patientforløb med særligt fokus på forebyggelse, udskrivning fra sygehus herunder opfølgende behandling og rehabilitering bør sikres i et tværfagligt samarbejde mellem tand-, mund- og kæbekirurgi og praktiserende tandlæger, samt den kommunale og regionale tandpleje. Det kommunale sundhedsvæsen Kommuner og regioner skal i medfør af Sundhedsloven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre forpligtende koordinering og samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsaftalerne omfatter obligatoriske samarbejdsområder og

4 samarbejdet mellem regioner og kommuner vil således være nærmere beskrevet i sundhedsaftalerne. Der kan indgås aftaler inden for flere områder end de obligatoriske. Sygehusvæsenet Nedenfor beskrives anbefalinger til hovedfunktionsniveauet og krav til regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. De sygdomsgrupper/diagnoser samt diagnostiske og behandlingsmæssige metoder, der er regionsfunktioner eller højt specialiserede funktioner i specialet, oplistes. Endvidere fremgår det, hvilke sygehuse der er godkendt til varetagelse af funktionerne. Side 4 Af hensyn til læsbarhed anvendes forkortelser for sygehusenes navne: AUH Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus AUH Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus forudsætter generelt et vist patientvolumen som grundlag for varetagelsen af en specifik specialfunktion. Nogle specialfunktioner minder imidlertid så meget om hinanden, at der kan opbygges specifik erfaring, der dækker på tværs af disse funktioner. I sådanne tilfælde vil det samlede volumen for disse funktioner indgå i vurderingen af den fremtidige varetagelse af funktionerne. Anbefalinger til hovedfunktionsniveau Der er ikke hovedfunktionsniveau i tand-, mund- og kæbekirurgi. Krav til specialfunktionsniveau Regionsfunktioner Alle tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger skal kunne varetage regionsfunktion. Specialet i tand- mund- og kæbekirurgi har ved regionsfunktion ansvar for egne indlagte patienter og skal udenfor almindelig dagtid have tilkaldevagt vedrørende disse. Ved varetagelse af tand-, mund- og kæbekirurgiske regionsfunktioner skal der afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi Oto-rhino-laryngologi Intern medicin: kardiologi Klinisk fysiologi/ nuklearmedicin, med kompetencer i Tc99 scintigrafi De kæbekirurgiske afdelinger skal have adgang til: Diagnostisk radiologi, m. mulighed for CT-scanning, MR scanning og adgang til ultralyd

5 Følgende er regionsfunktioner: Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem vækstbetingede kæbeanomalier. Rådgivning i forbindelse med tidlig interceptiv behandling af børn med vækstbetinget kæbeanomali, hvor det skønnes, at der er en forøget risiko for videre dysplatisk udvikling i en sådan grad, at dette kan føre til en ekstrem vækstbetinget kæbeanomali som kræver kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling. Der skal være et etableret og struktureret samarbejde med specialtandlæger i ortodonti. Aktiviteten skal registreres i den landsdækkende kvalitetsdatabase for vækstbetingede kæbeanomalier. Afgrænsning til højtspecialiseret ekstrem vækstbetinget kæbeanomali er beskrevet under højt specialiserede funktioner: Rekonstruktiv kæbekirurgi Vanskelige tilfælde af rekonstruktion af tab af kæbeknogle pga. mangelfuld udvikling, manglende tandanlæg, lang tids tandløshed (atrofi), følger efter osteomyelitis samt følger efter alvorlige traumer. Herunder hører rekonstruktioner ved brug af donorknogle udenfor mundhulen foretaget i samarbejde med relevant lægeligt speciale. Protetisk rehabilitering kan foregå hos praktiserende tandlæge eller på tandlægeskolerne: Kæbefrakturer (936 pt. årligt inkl. de højt specialiserede) Diagnostik, behandlingsplanlægning og kirurgisk behandling af kæbefrakturer hvor der ikke samtidigt er behov for tværfaglig og akut indsats fx. på grund af multitraumer, som vil blive behandlet på landets traumecentre - se højtspecialiserede funktioner: Sanering af infektiøse foci i tænder og kæber Hovedsagelig fjernelse af ikke bevaringsværdige tænder før organtransplantation, hjerteklapkirurgi, højdosis kemoterapi for hæmatologiske lidelser, patienter i bisfosfonatbehandling, stråleterapi for hoved- og halscancer samt risiko-patienter, hvor komplicerende almenmedicinske lidelser ikke muliggør forsvarlig behandling i primærsektoren: Odontogent betingede infektioner med påvirket almentilstand Patienter med påvirkning af almen tilstand som følge af infektion og abcesudvikling med mistanke om odontogen fokus, og som evt. kan være livstruende: Side 5

6 Mundslimhindelidelser og oral medicin Diagnostik og behandling af forandringer i mundslimhinden herunder præmaligne tilstande og læsioner samt orale manifestationer af en række systemiske sygdomme, fx Sjøgrens syndrom: Kæbeledslidelser Kræver hyppigst alene diagnostik. Omfatter mindre invasive procedurer som artrocentese og artroskopi. Konservative behandlingstiltag udføres i videst muligt omfang i primærsektoren: Dentoalveolær kirurgi Diagnostik og behandling af patienter der ikke kan behandles i primærsektoren pga. tand-, mund- eller kæbesygdommens omfang og sværhedsgrad, almen sygdomme der ikke muliggør ambulant generel anæstesi, almenmedicinske forhold hos patienter indlagt på sygehus af anden årsag. Behandlingen udføres på sundhedsfaglig indikation og når der ikke findes anden sundhedsfaglig forsvarlig behandling i primærsektoren:, Privathospitalet Mølholm Side 6 Højt specialiserede funktioner De krav, som er givet til regionsfunktionsniveauet gælder også for det højt specialiserede niveau. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af højt specialiserede funktioner: Ved varetagelse af højt specialiserede funktioner i tand-, mund- og kæbekirurgiske skal der afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Plastikkirurgi Oto-rhino-laryngologi Neurokirurgi Ortopædisk kirurgi Oftalmologi Klinisk Onkologi Intern medicin: hæmatologi Pædiatri Klinisk Genetik Døgndækket kæbekirurgisk vagtberedskab med assistance på kort tid er en integreret del af traumecentrene. Det tand-, mund- og kæbekirurgiske speciale arbejder tæt sammen med hospitalernes øvrige specialer omkring traumecenterfunktion og akutmodtagelse. Der skal etableres en landsdækkende kvalitetsdatabase for kæbefrakturer. Særlige krav til faciliteter og samarbejdende specialer, multidisciplinære teams eller centre er beskrevet under de enkelte funktioner.

7 Følgende er højt specialiserede funktioner: Særlige tilfælde af kæbefrakturer Diagnostik, behandlingsplanlægning og kirurgisk behandling af kæbefrakturer hvor der samtidigt er behov for tværfaglig og akut indsats fx på grund af multitraumer, og vil blive behandlet i landets traumecentre: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus Særlige tilfælde af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (41 pt. årligt) Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af særlige tilfælde af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali som er afgrænset af en kombination af aktionsdiagnoser, bidiagnoser og procedurekoder som angivet i specialerapportens bilag. 4. Rådgivning i forbindelse med tidlig interceptiv behandling af denne gruppe: Kraniofaciale misdannelser/syndromer (23 pt. årligt) Patienter med kraniofaciale misdannelser/ syndromer diagnosticeres og behandles i henhold til s redegørelse om: Sjældne handicap - Den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i sygehusvæsenet, Diagnostik og behandling af vækstforstyrrelser med kombinerede misdannelser af kæber, ansigt og kranie varetages i et kranio-facialt team med relevante lægelige specialer (pædiatri, klinisk genetik, neurokirurgi, plastikkirurgi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi og ortodonti). Kirurgisk behandling forudsætter en tværfaglig kirurgisk teamfunktion bestående af neurokirurger, tand-, mund- og kæbekirurger, plastikkirurger, øjenkirurger og øre-, næseog halskirurger Læbe-kæbe-ganespalte korrektion (58 pt. årligt) Sekundær ganespaltebehandling foregår i et tværfagligt samarbejde mellem de tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger ved Rigshospitalet og Århus Sygehus og Ganespalteafdelinger ved taleinstitutterne i København og Århus. De kæbekirurgiske operationer omfatter frilægning af tænder, knogletransplantation til rekonstruktion af spaltedefekt i kæben, slimhindeplastik/ -transplantation, ortodontisk kirurgi, distraktionsbehandling og implantatbehandling. Tandreguleringen foregår i regi af taleinstituttet Kronisk juvenil reumatoid arthritis (< 16 år) (24 pt. årligt) Diagnostik foregår i et samarbejde mellem reumatologi, pædiatri, tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger ved Rigshospitalet og Århus Sygehus og tandlægeskolerne. Ved vækstforstyrrelser i kæberne foregår den kæbekirurgiske behandling i samarbejde med tandlægeskolerne og reumatologi Kæbeledslidelser (41 pt. årligt) Åben kæbeledskirurgi, kæbeledsalloplastik og ekstra-artikulær kæbeledskirurgi: Side 7

8 Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus(kun ekstra-artikulær kæbeledskirurgi) Osteomyelitis og osteoradionekrose i kæberne (73 pt. årligt) Som kræver hyperbar iltbehandling som behandling eller forud for knoglerekonstruktion: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Svære tilfælde af rekonstruktiv kæbekirurgi (288 pt. årligt) Behandlinger omfatter svære tilfælde af rekonstruktiv kæbekirurgi efter ablativ kirurgisk behandling af maligne tumorer, osteoradionekrose og erhvervede traumatiske defekter. Mikrovaskulær rekonstruktion udføres i samarbejde med plastikkirurgi. Patienter med vanskelige tilfælde af osteoradionekrose modtager forud for kirurgisk behandling hyperbar iltbehandling. Behandlingen udføres i tæt samarbejde med onkologi, plastikkirurgi og oto-rhino-laryngologi samt de protetiske afdelinger på tandlægeskolerne /praktiserende tandlæge: Implantatbehandling af særlig udsatte patienter (369 pt. årligt) Implantatbehandling i strålebehandlede kæber samt visse systemiske tilstande, og visse cancerpatienter, opfattes som et udviklingsområde: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus Hæmofilipatienter (8 pt. årligt) Alle former for tand-, mund- og kæbekirurgisk behandling udføres i samarbejde med Center for Hæmofili og Trombose ved Rigshospitalet og Århus Universitetshospital: Nervelæsioner i mund og kæber (13 pt. årligt) Mikrokirurgisk rekonstruktion af skader på større nervegrene i mund og kæber opstået under kirurgisk eller anden tandlægelig behandling Rigshospitalet Side 8

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere