Indkomst, forbrug og priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomst, forbrug og priser"

Transkript

1 Indkomst, forbrug og priser Afsnittet omfatter opgørelser af indkomster for personer, af indkomster og formuer og personbiler for familier, samt om lønforhold for privatansatte arbejdere og funktionærer. Endvidere gives opgørelser over husstandenes forbrugsmønster baseret på forbrugsundersøgelsen i 995 ( ) samt over prisudviklingen for forskellige varegrupper og tjenesteydelser i form af prisindeksserier samt om tvangsauktioner, konkurser og tvangsakkorder. Indhold og kilder Indkomst- og formuestatistlk Lonstatlstik Hovedgrundlaget for indkomst- og formuestatistikken er det centrale skatteyderregisters ligningsdel (CSR-L) og skatteyderdelen al det centrale oplysningsseddelregister (COR-S), der begge føres af Told- og skattestyrelsen. CSR-L indeholder de indkomst-, fradrags- og formueoplysninger, som kommunerne på grundlag af selvangivelserne indberetter til Told- og skattestyrelsen, og COR-S indeholder oplysningerne fra de oplysningssedler, deraf arbejdsgivere indsendes til skattemyndighederne. Oplysningerne fra CSR-L og COR-S suppleres i Danmarks Statistik med oplysninger fra en række andre registre, bla. arbejdsklassifikationsmodulet, børnetilskudsstatistikregistret og ejendomsstatistikregistret. Datamaterialet til den årlige løn statistik for den private sektor indsamles i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger. Foreningerne indsamler oplysningerne fra deres medlemsvirksomheder, og stiller dem til rådighed for Danmarks Statistik. Danmarks Statistik indsamler selv oplysningerne fra virksomheder og organisationer, der ikke er medlemmer af nogen af disse foreninger. For den offentlige sektor sker indberetningen fra de statslige og kommunale edb lønanvisningssystemer. Statistikken omfatter alle lønmodtagere bortset fra ansatte på virksomheder indenfor landbrug og fiskeri og virksomheder med under 0 beskæftigede. Oplysningerne om forbruget og dets fordeling bygger på Danmarks Statistiks forbrugs- undersøgelse 995. Forbrugsundersøgelsen tilstræber at give et sammenhængende billede al forskellige husstandes samlede økonomiske forhold, dvs, indkomster, forbrug, opsparing og formue. Undersøgelsen dækker i princippet samtlige typer private husstande, mens personer i fælleshusholdninger, institutioner mv. er holdt udenfor. Forbrugsundersøgelse Undersøgelsen er gennemført som en stikprøveundersøgelse. Hver deltagende husstand er blevet interviewet, og har i en periode ført et nøje regnskab over samtlige udgifter. Disse oplysninger er yderligere blevet suppleret med andre oplysninger i, Danmarks Statistik. Data indsamles løbende. For at få en tilstrækkelig stor stikprøve sammenregnes data indsamlet over år, idet alle priser mv. omregnes til at dække det midterste år. I 995- undersøgelsen er data derfor indsamlet i årene Ialt indgår omkring husstande. For at begrænse stikprøveskævheder mv., som følge af fx manglende besvarelser (bortfald) vægtes oplysningerne inden offentliggørelsen således, at det samlede antal husstandsbesvarelser forholdsmæssigt kommer til at svare til det samlede antal husstande i Danmark. Et relativt lavt antal faktiske husstande vil dog være udtiyk for en forholdsvis stor stikprøveusikkerhed. Undersøgelsens særlige beregninger vedrørende moms og punktafgifter er foretaget på grundlag al kendskab til de enkelte husstandes detaljeret opgjorte forbrug samt afgiftsandelen for forskellige varetyper. 86 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

2 Beregningen al de udvalgte indirekte offentlige overførsler til husstandene i form af gratis eller prisreducerede ydelser inden for sundheds-, børnepasnings- og uddannelsesområdet bygger på husstandenes oplysninger om det mængdemæssige forbrug af disse ydelser, den eventuelle egenbetaling samt forskellige udtryk for ydelsernes samlede omkostninger. Prisstatistik Ugnende forbrugsundersøgelser omend med andre metoder er gennemført tidligere - senest for året 987. I afsnittet indgår indeks for priser for råvarer, halvfabrikata og færdigvarer i førstegangsomsætningen ved salg fra producent eller importør, samt priser for forbrugsvarer og tjenesteydelser i detailomsætningen til private forbrugere. Desuden er medtaget prisindeks beregnet til reguleringsformål baseret på nettopriser, dvs. forbrugerpriser med fradrag al indirekte skatter og afgifter og tillæg al evt. pristilskud, der kan beregnes pr. enhed al varen. Nettoprisindekset beregnes i henhold til lov, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 al 0. juli 990. Det anvendes ved reguleringer i loven om indeksregulerede realkreditlån og i loven om realrenteafgift al visse pensionskapitaler mv. Derudover finder det anvendelse ved reguleringer i private kontrakter (erhvervslejemål, pensionsaftaler mv.). Det belyser den prisudvikling, for hvilken der skal ydes kompensation ifølge lov eller aftale. For årene fra 96 til juli 990 er beregnet reguleringspristallet og månedsprisindekset. For årene 980 til juli 990 er disse indeks beregnet med udeladelse al energiposterne. Beregningen al dem blev indstillet i juli 990 efter lovlæstelsen al nettoprisindekset, som er tilrådet anvendt, hvor reguleringspristallet har været benyttet tidligere. Reguleringspristallet har været beregnet fire gange om året på basis al månedsprisindeks. De øvrige prisindeks beregnes hver måned. De offentliggøres med delindeks for en række undergrupper al varer og tjenesteydelser efter internationalt anbefalede nomenklaturer; for engrosprisindekset er det Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS), for forbruger- og nettoprisindeks samt reguleringspristallet er det konsumgrupper i følge FN's System of National Accounts (SNA). Tinglysning Tingbogsnotering al retsakter, her fx pantebreve. Tinglysning sker på et dommerkontor. Oplysninger om tinglysninger og om tvangsauktioner og konkurser mv. registreres fra Statstidende. Arbejdsstilling Bruttoindkomst skattemæssig Decilfordeling Engrosprisindekset Definitioner og ordforklaringer Inddelingen al befolkningen efter arbejdsstilling sker ud fra stillingsoplysninger eller lignende i en række registre, og angiver personens vigtigste arbejdsstilling i løbet al året. Omfatter kun skattepligtige indkomstarter. Renteudgifter, herunder erhvervsmæssige renter, er ikke fratrukket ved opgørelsen al bruttoindkomsten. Ydelser efter bistandsloven, børnetilskud, visse pensionsudbetalinger og gevinster mv. indgår ikke. Efter en sortering al indkomstmodtagere efter indkomststørrelse opgøres det, hvor stor en andel al indkomstmassen, hver tiendedel al indkomstmodtagerne, råder over. Indekset belyser udviklingen i producenternes og importørernes salgspriser ekskl. moms og indenlandske punktafgilter, men inkl, told- og importafgifter. Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 87

3 Familie Familieindkomst Forbrugerprisindekset Formuelndkomst Forbrug Vægtgrundlaget er den samlede produktions- og importværdi i basisåret inkl, told, men beregnet ekskl. moms og indenlandske punktafgifter. En eller flere personer, som bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer. En familie består al en enlig eller al et par. Hjemmeboende børn under 8 år regnes med til forældrenes familie. Omfatter i indkomststatistikken summen al primær-, overførsels-, formueindkomst (se definitionen al disse begreber nedenfor) og visse udenlandske indkomster, som ikke umiddelbart kan henføres til de ovenstående tre indkomstarter. Forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af de faktiske priser, forbrugerne betaler for varer og tjenesteydelser, der indgår i det private forbrug. Vægtgrundlaget er baseret på nationalregnskabets opdeling al det private konsum på dansk område kombineret med oplysninger fra forbrugsundersøgelsen. Fra januar 99 til september 996 blev forbrugerprisindekset således opgjort på grundlag af forbrugets sammensætning i 987. Fra oktober 996 er indekset opgjort på grundlag al forbrugssammensætningen i 994. Omfatter i indkomststatistikken nettorenteindtægt, herunder også nettorenteindtægt i forbindelse med selvstændig virksomhed, aktieudbytte, fortjeneste ved salg af visse formuegoder og en beregnet lejeværdi al egen bolig. I forbrugsundersøgelsen opgøres forbruget som de private husstandes samlede udgifter til varer og tjenester, når hensigten er direkte behovstilfredsstillelse. Specielt opgørelsen al boligforbruget for boligejere indebærer visse problemer. I forbrugsundersøgelsen er problemet søgt løst ved at beregne en husleje (lejeværdi al egen bolig). Beregningen tager udgangspunkt i tilgængelige statistikker over, hvor stor huslejen ville være i en tilsvarende udlejningsbolig, altså i en bolig al samme størrelse og alder, samme beliggenhed og med samme faciliteter. Opdelingen af forbruget følger i hovedsagen de nationalregnskabsmæssige principper, og bygger på Det europæiske nationalregnskabssystem - EN595. Efter dette system inddeles varer og tjenester efter formål. I den mest detaljerede form indgår i forbrugsundersøgelsen Ca..00 enkelte forbrugstyper, der hver er tildelt en 8-cifret kode. Kodesystemet giver umiddelbar mulighed for at foretage aggregeringer på forskellige niveauer ved at de bager ste cifre bortkastes.i Statistisk årbog sker offentliggørelsen på det -eller det 4-cifrede niveau, mens der i Statistiske Efterretninger offentliggøres tal, hvor fødevarerne yderligere er opdelt. Endnu mere detaljerede opgørelser leveres på servicebasis. Angiver hvor stor en andel af indkomstmassen, der skal flyttes fra indkomstmodtagere med højere indkomst end den gennemsnitlige til indkomstmodtagere med lavere ind- komst end den gennemsnitlige for at opnå en fuldstændig ligelig fordeling. Husstande Kvartil, (nedre og øvre) Maksimal udjævningsprocent Medianen Omfatter i forbrugsundersøgelsen de personer, der bor sammen og har en høj grad af fælles økonomi. Logerende mv. danner egne husstande. Nedre kvartil i en indkomsifordeling er det indkomstbeløb, der deler indkomstmodtagerne således at 5 pct. har en indkomst, der ligger under beløbet og 75 pct. har en indkomst, der ligger over. øvre kvartil deler tilsvarende ind komstmodtagerne i 75 pct. med en indkomst, der ligger under og 5 pct., der ligger over. I en indkomsifordeling er medianen det indkomstbeløb, der deler indkomstmodtagerne, således at halvdelen har en indkomst, der ligger under beløbet, og halvdelen har en indkomst, der ligger over. 88 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

4 Månedsprisindeks og reguleringsindeks Nettoprisindekset Overførselsindkomst Personindkomst Primærindkomst Renteindtægter Råvareprisindekset Samlet indkomst Beregnet i henhold til tidligere lovgivning jf. foran. Indeksene er beregnet efter samme retningslinjer som nettoprisindekset, idet der dog siden januar 980 ikke indgik forbrug af brændselsstoffer, varme- og energiforsyning samt driv- og smøremidler til motorkøretøjer. Indekset har til formål at belyse udviklingen i priser ekskl. indirekte skatter og afgifter og inkl. pristilskud for varer og tjenesteydelser i det private forbrug. Vægtgrundlaget er fra januar 99 baseret på husholdningernes forbrug ifølge nationalregnskabet for året 987. Fra april 984 til januar 99 var det baseret på forbrugsundersøgelsens opgørelse af de private husstandes forbrug i 98. Omfatter kontanthjælp efter bistandsloven, arbejdsløshedsdagpenge o.l., sygedagpenge, offentlige pensioner, efterløn mv., orlovsydelser, stipendier og rentetilskud fra Statens Uddannelsesstøtte. Renteindtægter indgår ikke i overførselsindkomsten. Omfatter summen af primær- og overførselsindkomst samt visse udenlandske indkomster, som ikke umiddelbart kan henføres til de ovenstående to indkomstarter. Omfatter løn o.l., herunder bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og nettooverskud af selvstændig virksomhed. Erhvervsmæssige renteindtægter og renteudgifter er holdt ude fra opgørelsen al virksomhedoverskuddet. Bla. al denne grund er det ikke muligt direkte at sammenligne selvstændiges og lønmodtageres primærindkomster. Omfatter i indkomst- og formuestatistikken såvel private som erhvervsmæssige renteindtægter. I Forbrugsundersøgelsen indgår kun private renteindtægter. Et delindeks af engrosprisindekset som belyser udvildingen i priserne for importerede uforarbejdede råvarer oa brændstoffer. Forbrugsundersøgelsens data fremkommer ved at sammenholde forskellige datakilder. Det har derfor også været muligt at opstille et bredere indkomstbegreb end i den generelle registerbaserede indkomststatistik. I forbrugsundersøgelsens samlede indkomst indgår således bl.a. også indkomst ved sort arbejde, forskellige gevinster mv. For selvstændige er eventuelle virksomhedsrenteudgifter fratrukket. Oplysninger om anden offentliggørelse Løbende offentliggørelse af tællingsresultater Nyt fra Danmarks Statistik Statistiske Efterretninger, emnegruppen: Indkomst, forbrug og priser Statistikservice, Løn- og indkomststatistik samt Prisstatistik (mdl.) Konjunkturstatistik Danmarks Statistiks databanker. Årligt tilbagevendende publikationer Andet Arspublikation: Indkomster Statistisk tiårsoversigt Statistikkenr<, særnumre af Dansk Arbejdsgiverforenings blad >Arbejdsgiveren«. Indeksberegninger i Danmarks Statistik 985 Stikprøveundersøgelser i Danmarks Statistik 989. Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 89

5 Tabel. 997 FamiFier jah Uden børn Med barn Med børn Med eller flere børn Par i alt Uden børn Med i burn Med børn Med eller flere børn Enlige i ah Uden børn Med I burn Med børn Med eller flere børn Enlige mænd i alt Uden børn Med I burn Med børn Med eller flere børn Enlige kvinder i alt Uden børn Med I barn Med børn Med eller flere børn Voksne med bopæl hos forældre' Mænd Kvinder Familier i fælleshusholdninger Samlet familieindkomst Total family income Antal familier Nedre kvartil Median kr. øvre kvurtil 4 Gennemsnit 857,9 6,,8 66, 67,8 Families, total 6, 4,6 76, 87, 7,7 Without children 89,6 4, 65, 469,6 84,4 With child 6,,5 406, 499, 47, With children 88,8 87, 88,6 486,4 46,4 With or more children 97,9 6,8 7,4 475, 99,7 Couples, total 774,5 8,7 7, 44,8 65,5 Without children 6,0,4 4,0 506,6 44,8 With I child 8, 55,8 46, 56,5 459,4 With children 79,0,8 406,6 50, 44,9 With or more children 68,4 0,8 46,6 0, 70,4 Single persons, total 50,7 08,5 9, 04,6 66, Without children 7, 5, 94,5 44,6 09,8 With i child 4,7 66, 0,0 47,8 6,6 With children 9,7 7, 98,4 6, 0, With or more children 555,5, 57, 6,5 8,6 Single men, total 540,9 0,6 54,9 4, 79,4 Without children,6 7, 9,4 9,6 57,0 With child,7 8,6 4,5,7 76,6 With children 0,4 84, 6,0 98, 55,9 With or more children 7,9 0,5 40, 97, 6,8 Single women, total 609,8 07, 0,4 86, 54,5 Without children 6,7 5, 89, 6,6 00,9 With child, 65,6 98,8 4,,6 With children 9, 7, 97,5 4,0 08, With or more children 7, 9,0 85, 45, 00,6 Adults living with their parents 5,6 5, 0,4 67,5 6, Men 8,8 7,8 55, 0,7 7,9 Women 54, 9,7 07, 45,7 9, Families in institutional households 5 Anm. Se tekstufsniftet indkomst, forbrug og priser". Mere information: Indkomster og formuer 997 Personer på 8 år eller derover, der bor pâ summe udresse som den ene eller begge forældre, med mindre de er gift eller selv har hiemmeboende børn. TRANSLATION. - Columns, : number of fumilies. : lower quartile. : mediun. 4: upper quartile 5: uveruge. 90 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

6 Tabel 4. Samlet famlllelndkomst efter børnenes alder Total family incomes by age of oldest and youngest child 997 Ældste barn 5-7 år Ældste barn 7-4 år Ældste barn 0-6 år Alle yngste barn yngste barn yngste barn år år år år år år år år år kr. Familier i alt 9,9 46, 46,0 44,8 94,6 4,6 407,0 78, 68,9 406,4 Families, total Med barn 4,4.. 8,7 60, 48,0 84,4 With child Med børn 95,0 49,8 46,9 468, 96,0 45,5 47,7 400,5 44,5 47, With children Med eller flere børn 9,6 49,0 459,0 507, 9,9 49, 445,0 8,5 9, 46,4 With or more children Par i alt 44,5 46,5 499, 497,0 49,6 456,4 47,8 40,7 4, 450, Couples, total Med barn 495, , 90, 44, 44,8 With child Med børn 45, 470,9 50,7 57,6 40,6 46, 477,7 48,4 446,5 459,4 With children Med eller flere børn 4,6 460,5 49,6 546,5 44, 446, 479,7 98, 4,5 44,9 With or more children Enlige mænd ialt 58, 76, 07,5 90, 7,7 5,9 50,0 90, 7,7 60,5 Single men, total Med barn.. 88,6.. 47,6 8, 6,9 57,0 Wth I child Med børn ,0, 7,6 5,9 57,0 6,4 06,6 6, 76,6 With children Med eller flere børn , 85, ,7 8,0 59, 8, 55,9 With or more children Enlige kvinder ialt 06,,8 9,8 4, 87, 07,, 60,6 87,5 04,9 Singlewomen,total Med barn..,9.. 08,4 54, 85,7 00,9 Wth child Med børn 99,5 7,0 40, 56,9 86,4 08,4 8,7 7,5 97,,6 With children Med eller flere børn 08,7 8, 8,0 80, 87,7 0,7 7,7 75,0 94,4 08, With or more children Familier i fælleshusholdninger 9,8 65, 99,0 7, 8,7 90, 8, 0,9 Families in institutional households Anm. Se tekstafsnittet Indkomst, forbrug og priser". Mere information: Indkomster og formuer 99Z TRANSLATION. - Columns. -4: oldest child aged 5-7, youngest child, age groups : oldest child aged 7-4, youngest child, age groups : oldest child aged O-6, youngest child, age groups : total. Tabel 5. Samlet familieformue Total family wealth 996 Antal Nedre Median øvre Gennemsnit familer kvartil kvartil kr. Familier i alt 85, -9,6,9 7,0 70,9 Families, total Uden børn 0,9-6, 0,4 6, 08, Without children Med barn 95, -89,0,8 09,7 65,9 With child Med børn 60,5 -,0,4 09,0, With children Med eller flere børn 85,5-0,9-5, 59, 86, With or more children Par i alt 9,8-5,5,9 58, 87,4 Couples, total Uden børn 769, 0,0 4, 696,7 540,7 Without children Med barn 0,7-6, 4,5 8,5 0, With child Med børn 5,9-7, 0,9 40,0 46, With children Med eller flere børn 76,0-45,8 -, 87,9 94, With or more children Enlige mænd i alt 55,9-9,7 4,6 4, 57,9 Single men, total Uden børn 58,4-8,5 4,7,7 58,7 Without children Med barn,5-68,0 -,8 9, 6,6 With child Med børn,5-6,6 0,6 97,0 76,9 With children Med eller flere børn 0,4-44,,8 99,7 7,4 With or more children Enlige kvinder ialt 7, -4,0 9,0 40, 6,4 Single women, total Uden børn 608,5 0,6 7,9 99, 69, Without children Med barn 6,7-4, -6,6 9,8 5,9 With child Med børn,8-49, -9,5,5 7,0 With children Med eller flere børn 9,0-49,8 -, 6, 4,6 With or more children Voksne med bopæl hos forældre' 4, 4, 5,6,0, Adults living with their parents Mænd 56, -4,,4,6, Men Kvinder 85, 0,9 9,,6 0,8 Women Familier i fælleshusholdninger 54,,7 6,6 56,9 66,7 Families in institutional households Se tabel -Samlet familieindkomst-. Mere information: Indkomster og formuer 996. TRANSLATION. - See table -Total familiy income». Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 9

7 Tabel 6. Familieindkomstmassen efter familietype Gross family income, by family type 997 Antal familier Deciigruppe 000 pct Maks. udjæoningsprocent Indkomst før skat Familier i alt 857,9,7,9 4,7 5,9 7, 8,8,0,7 6,7 6,6 7,9 Uden børn 6,,7 4, 5,0 5,9 7, 8,5 0,,7 6,6 8, 7,9 Med barn 89,6, 5,0 6, 7,7 9,0 0,0,0, 4,,6 9,0 Med børn 6,,7 5,8 7, 8,4 9, 9,9 0,7,7, 0, 5,9 Med eller flere børn 88,8,6 5,7 6,9 8,0 8,9 9,7 0,6,7,4,4 7, PariaIt 97,9,4 5, 6,6 7,8 8,9 9,8 0,7,9,8,0 8,4 Uden børn 774,5,5 4,8 6,0 7, 8,4 9,5 0,7, 4,,6 0,6 Med barn 6,0 4, 6,5 7,5 8, 8,9 9,6 0,4,4, 0, 5,0 Med børn 8, 4,7 6,8 7,7 8,4 9,0 9,6 0,,,8 9,4,8 Med eller flere børn 79,0 4, 6, 7, 8, 8,9 9,6 0,,4, 0,8 5,6 Enlige ialt 68,4,9 5,6 6,5 7, 8,0 9, 0,7,4 4,5,0 0,6 Uden børn 50,7,8 5,6 6,5 7, 7,9 9, 0,6, 4,6,5,0 Medl barn 7, 4,5 6,6 7, 8,0 8,9 9,7 0,6,7, 9,6 5, Med eiler flere børn 44,4 5, 7, 7,8 8,4 9,0 9,7 0,5,4,8 8,,8 Enlige mænd i alt 555,5, 5, 6, 6,9 8,0 9,4 0,9,5 4,7 4,, Uden børn 540,9, 5, 6, 6,9 8,0 9,4 0,9,5 4,7 4,0, Med I barn,6,5 5,8 6,7 7,7 8,5 9, 0,,4,4,4 8,5 Med eller flere børn,, 5,7 6,7 7,6 8,4 9, 0,,4,5 4, 9, Enlige kvinder i alt 7,9,4 6,0 6,8 7,4 8, 9, 0,7, 4,,7 8,8 Uden børn 609,8, 6, 6,9 7,5 8, 9,0 0,4, 4,,4 9, Med barn 6,7 4,7 6,8 7,5 8, 9,0 9,9 0,8,8, 8,,9 Med eiler flere børn 4,4 5,4 7, 7,9 8,5 9, 9,8 0,5,5,7 7,,0 Voksne med bopæl hos forældre' 7, 0,9,5,9 5,6 7,6 9,4,5 4,5 8, 5,9 0, Mænd 5,6,0,8 4,6 6,4 8,0 9,6,7 4,4 7,5 4,0 7,7 Kvinder 8,8 0,8,6,9 5, 6,8 8,8,4 4, 8,7 7,5,0 Familier i fælleshusholdninger 54,, 6,7 7,7 8,0 8,6 9,5 0,9,,6,7 8, Indkomst efter skat mv. Familier ialt 857,9,0 4,4 5,5 6,5 7,6 9,,,7 6, 4,0 5,0 Uden børn 6,,0 4,6 5,7 6,7 7,7 8,8 0,,7 6, 5,5 4,6 Med I barn 89,6,8 5,7 6,9 8, 9,4 0,,0,0,4 9,5 6, Med børn 6, 4,4 6,6 8,0 8,9 9,5 0,0 0,6,4,6 8,,8 Med eiler flere børn 88,8 4,4 6,7 7,8 8,6 9, 9,9 0,5,,5 9,0,4 Par i alt 97,9 4, 6, 7, 8,4 9, 9,9 0,7,6,0 9,8 5, Uden børn 774,5 4, 5,8 6,8 7,8 8,8 9,7 0,7,7,, 6,8 Med barn 6,0 4,9 7, 8, 8,7 9, 9,8 0,4,,4 8,, Med børn 8, 5,4 7,6 8, 8,8 9, 9,7 0,,0, 7,6 0,9 Med eller flere børn 79,0 5,0 7, 8,0 8,7 9, 9,7 0,,0, 8,7, Enlige i alt 68,4, 6, 7, 8, 8,9 9,8 0,8,0,6 0,0 6,6 Uden børn 50,7, 6, 7, 8, 8,9 9,7 0,7,9,6 0, 6,5 Med barn 7, 5, 7,4 8, 8,8 9, 9,9 0,5,, 7,, Med eiler flere børn 44,4 5,7 7,8 8,5 9,0 9,5 9,9 0,5,, 5,9 9,6 Enlige mænd i ait 555,5,7 5,8 7,0 8,0 8,8 9,8 0,9,,7, 7,9 Uden børn 540,9,7 5,8 7,0 8,0 8,9 9,8 0,9,,7, 7,8 Med barn,6 4,0 6,7 7,6 8, 8,8 9,4 0,,0,4,7 5, Med eller flere børn,, 6,7 7,6 8, 8,9 9,6 0,,,0, 5,8 Enlige kvinder i alt 7,9,7 6,5 7,5 8, 8,9 9,8 0,8,0,6 9,0 5,4 Uden børn 609,8,7 6,6 7,6 8,4 9,0 9,7 0,6,8, 9, 5,0 Med barn 6,7 5, 7,6 8,4 8,9 9,5 0,0 0,6,4,4 5,9 0,4 Med eller flere børn 4,4 5,9 7,9 8,6 9, 9,5 0,0 0,5,, 5, 9, Voksne med bopæl hos forældre' 7,,,6 5, 6,5 8, 9,6,6 4, 7,,0 5,8 Mænd 5,6,4,9 5,5 7, 8,4 9,9,8 4,0 6,4,6,9 Kvinder 8,8,,5 5, 6,5 7,7 9,,,7 7,4 4, 6,7 Familier i fælleshusholdninger 54,, 7,0 7,9 8, 8,9 9,9,,6,5 9,5 7, Anm. Se tekstafnsittet "Indkomst, forbrug og priser". Mere information: Indkomster og formuer 997 Personer på 8 år eller derover, der bor på samme adresse som den ene eller TRANSLATION - Colomns, : number of families. -: docile groups. ; begge forældre, med mindre de er gift eller selv har hjemmeboende børn. maoimum equalization percentage. - Rows, before and after tax, etc. See table 'Total familiy income'. 9 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

8 Tabel 7. Personlndkomst for lønmodtagere og personer ude af erhverv Personal income for employees and economically inactive persons 997 Antal personer Mænd og kvinder i ah Nedre kvartil Median kr. øvre Gennemsnit kvartil 4 5 Males and females Lønmodtagere i alt 59,4 7,0 7,9 7,9 5,0 Employees, total Topledere 69,6 79,4 74, 57,4 446,8 Top managers, total Lønmodtagere på høleste niveau 96,9 49,7 95, 7,0,0 Employees, higher level, total Lønmodtagere på mellemniveau 84, 98,4 40, 96, 58,0 Employees, medium level, total Lønmodtagere på grundniveau 7,4 6,5 0,9 44, 07, Employees, basic level, total Andre lønmodtagere 40, 5, 88,6 6,9 9,0 Other employees, total Lønmodtagere uden nærmere angivelse, 0, 58, 9,6 77,8 Employees, not further specified Arbejdsløse 48,8 8,8 7,7 5,4 4,9 Unemployed Personer uden for arbejdsstyrken Not economically active, total Uddannelsessøgende 8,7 0, 4,5 47,6 5,0 Receiving education Førtidspensionister 57,6 86, 0,7 4, 5,7 Non-oldage pensioners Folkepensionister 667,5 7,4 9,6,0 09,9 Oldage pensioners Efterlønsmodtagere mv. 66,,7 4,5 7,0 6,8 Early retirement etc. Andre personer uden for arbejdsstyrken 48,6 0,5 87,4,7 8,9 Other persons not economically active Mænd Lønmodtagere i alt 94, 97,4 4,7 07,4 66, Employees, total Topledere 55,6 06, 404,8 55,8 479,6 Top managers, total Lønmodtagere på højeste niveau 7, 7,7,0 4,8 58, Employees, higher level, total Lønmodtagere på mellemniveau 56,4 8,7 90,7 59,,7 Employees, medium level, total Lønmodtagere på grundniveau 597,4 90, 7,9 67,7 9, Employees, basic level, total Andre lønmodtagere 44,0 77,5 0,6 47,0,9 Other employees, total Lønmodtagere uden nærmere angivelse 69,5 04, 74,0 44,6 97,4 Employees, not further specified Arbejdsløse 64,0, 9,8 60, 50, Unemployed Personer uden for arbejdsstyrken Not economically active, total Uddannelsessøgende 45,9 0,, 4,0,6 Receiving education Førtidspensionister 06, 0,6 4,0 45,6 5,7 Non-oldage pensioners Folkepensionister 6, 7,9 9,9 5,0 9,9 Oldage pensioners Efterlønsmodtagere mv. 76,,,5 4,8 4,4 Early retirement etc. Andre personer uden for arbejdsstyrken 9,7 49,8 89, 6,0 96,8 Other persons not economically active Kvinder Males Females Lønmodtagere i ah 065, 55,0 9,5 5,9 99,8 Employees, total Topledere 4,0 4, 74,7 57,5 7, Top managers, total Lønmodtagere på højeste niveau 5,7 5,5 67,6 0,4 74,9 Employees, higher level, total Lønmodtagere på mellemniveau 7,9 8, 9,0 5,7, Employees, medium level, total Lønmodtagere på grundniveau 540,0 50,5 8,5, 8,8 Employees, basic level, total Andre lønmodtagere 96,0 7,7 60,4 86, 58,0 Other employees, total Lønmodtagere uden nærmere angivelse 6,8 98,6 47, 9,8 55,7 Employees, not further specified Arbejdsløse 84,8 7,0 6,5 47,5 9, Unemployed Personer uden for arbejdsstyrken Not economically active, total Uddannelsessøgende 7,8 0, 6,0 5,9 7, Receiving education Førtidspensionister 5, 77, 0,6, 08,6 Non-oldage pensioners Folkepensionister 405, 75,4 9, 0,9 0,4 Oldage pensioners Efterlønsmodtagere mv. 90,0,0,6,6 0,4 Early retirement etc. Andre personer uden for arbejdsstyrken 55,9 4,7 86, 0,5 74,6 Other persons not economically active Anm. Se tekstafsnittet indkomst, forbrug og priser". Mere information: Indkomster og formuer 997. TRANSLATION - Columns, : number of persons. : lower quartile. : median. 4: upper quartile. 5: average. Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 9

9 Tabel 8. Personindkomst for lønmodtagere og personer ude af erhverv Earned and transfer incomes for employees and economically inactive persons 997 Primærindkomst Onerførselsindkomst Personindkomst Løn Virksom-Primær- Arbeids- Efterløn Sociale ATP og Kontant- Andre Andre Overmv. heds-indkomst løsheds- mv. pensioner andre hiælp bistands-oser- førselsoverskud i alt dagpenge inkl. pensioner ydelser førsler indkomst mv. o.l tillæg alt Mænd og kvinder gennemsnitlige beløb i 000 kr. Lønmodtagere i alt,6,,9,5 0, 0,4, 0,,4, 0,0 5,0 Topledere 46,6 8,0 44,7 0,8 0, 0,9 5, 0,0 0,8 0,0 8, 446,8 Lønmodt., højeste niveau 09,,0,, 0, 0,5,4 0,,6 0,9 7,7,0 Lønrnodt., mellemniveau 48,4, 49,6, 0, 0,4, 0,,7 0,9 7,5 58,0 Lønmodt., grundniveau 96, 0,7 96,7,8 0, 0, 0,5 0,,8 0,9 9,8 07, Andre lønmodtagere 75,9 0,4 76, 6, 0, 0,6 0,5 0,7 4,8, 4, 9,0 Lønmodtagere uden nærmere angivelse 58,7,7 60,4 4,0 0, 0,9,5, 4,9 4,0 6,6 77,8 Arbejdsløse,0,0 4,0 97, 0,7 0, 0,8,6 8,8 0, 09, 4,9 Uden for arbejdsstyrken 5,8 0,6 6,4 0,7 0,6 45,6 6,8 4,8 5,8, 86,4 94,0 Pensionister, 0,9,0 0,0 0, 8, 5,6 0, 0,7 0,0 07,8,5 Andre personer uden for arbejdsstyrken 0,4 0, 0,7,5,8 0,8 5,6 0,5, 5,0 59,4 7, Mænd Lønmodtagere i alt 54,7,9 56,7,8 0, 0,5, 0,4, 0,9 8,4 66, Topledere 456,4 9,6 466,0 0,7 0,,0 6, 0,0 0,6 0,0 9, 479,6 Lønmodt., højeste niveau 4, 4, 47,5,6 0, 0,6,9 0, 0,9 0,7 7,0 58, Lønmodt., mellemniveau 0,0,0 05,0,7 0, 0,5,4 0,, 0,6 5,9,7 Lønmodt., grundniveau 9,9 0,9 0,8,0 0, 0, 0,5 0,,6 0,8 7,8 9, Andre lønmodtagere 98,9 0,4 99, 5,9 0, 0,6 0,5 0,8 4, 0,9,,9 Lønmodtagere uden nærmere angivelse 8,7, 84,0, 0, 0,7,5,5,8,7,4 97,4 Arbejdsløse 7,, 40,4 97,0 0,8 0, 0,8,4 7,7 0, 09,0 50, Uden for arbejdsstyrken 7,0, 8,0 0,6, 4,,7 4,9 5,0, 90,8 00,6 Pensionister,,5 4,7 0,0 0, 79, 5,5 0,4 0, ,0,6 Andre personer uden for arbejdsstyrken,4 0,5,0, 6,, 7,7 0, 9,9 4,8 6, 76, Kvinder Lønmodtagere i alt 86,6 0,6 87, 4, 0, 0,4 0,8 0, 4,6,,7 99,8 Topledere 08,6,8 0,4, 0, 0,5,7 0,0, 0, 5,0 7, Lønmodt., højeste niveau 6,7, 64,0,8 0, 0,4,7 0,,6,0 8,7 74,9 Lønmodt., mellemniveau 0,9 0,7,6,5 0, 0, 0,9 0,,7,0 8,6, Lønmodt., grundniveau 69,7 0,4 70, 4,6 0, 0, 0,5 0, 5,0,, 8,8 Andre lønmodtagere 4,4 0, 4,8 6,4 0, 0,7 0,4 0,6 5,8,5 5,7 58,0 Lønmodtagere uden nærmere angivelse,7,,8 6, 0,,0,4,0 7, 4,4, 55,7 Arbejdsløse 8,, 9, 97, 0,6 0, 0,8 0,9 9,6 0, 09, 9, Uden for arbejdsstyrken 5,0 0, 5, 0,7 9,5 47,,6 4,7 6,, 8,4 89,4 Pensionister,5 0,5,9 0,0 0, 8,4 9,0 0, 0,6 0,4 04,8 Andre personer uden for arbejdsstyrken 9,6 0, 9,7,7,0 0,5 4, 0,7 4,0 5, 58, 69,0 Anm. Se tekstafsniffet "Indkomst, forbrug og priser'. Mere information: Indkomster og formuer 997 TRANSLATION Columns, -: earned income. : wages and salaries. : surplus on self-employment. : earned income, total. 4-: transfer income. 4: unemployment benefits. 5: early retirement benefits. 6: social pension including supplements. 7: ATP and other pensions. 8: cash benefits. 9: other benefits. 0: other transfer income. ; transfer income, total. : personal income. - Rows, see table 'Personal income fur employees and economically inactive persons". 94 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

10 Tabel 9. Personindkomst for selvstændigt erhvervsdrivende Personal income for self-employed persons 997 Antal personer Nedre kvartil Median 000 kr. øvre kvurtil 4 Gennemsnit. Mændogkvinder Females and males Selvstændige i alt 6,7,,4 88,, Self-employed,total Selvstændige med ansatte 76,,7 54,0 577,7 469,7 Self-employed with employees Selvstændige uden ansatte 40,5 07,9 89, 95,4 40,5 Self-employed without employees Medarbejdende ægtefæller,5 8, 48,9 5,4 9,6 Assisting spouses. Mænd Males Selvstændige i alt 66,7 5,0 57,4 45,9 5,7 Seff-employed, total Selvstændige med ansatte 6,6 6,0 80,8 609, 500,7 Self-employed with employees Selvstændige uden ansatte 04,,7 09,5 0,5 6,7 Self-employed without employees Medarbejdende ægtefæller, 04,6 48,0 5, 4, Assisting spouses. Kvinder Females Selvstændige i alt 50,0 90,9 60,0 60,6 5,9 Self-employed, total Selvstændige med ansatte,6 50,0 4, 40, 7, Self-employed with employees Selvstændige uden ansatte 6,4 77, 4,5 7,7 74, Self-employed without employees Medarbejdende ægtefæller 0,4 9, 48,9 5,4 9,9 Assisting spouses 5 Anm. Se tekstafsnittet indkomst, forbrug og priser" om definitioner mm. Mere information: Indkomster og formuer 997 TRANSLATION - Columns, : number of persons. : lower quartile. : median. 4: upper quartile, 5: average. Tabel 0. Personindkomst for selvstændigt erhvervsdrivende Earned and transfer incomes for self-employed persons 997 Primærindkomst Overt ørselsindkomst Personindkomst Løn Virksom- Primærindkomsløsheds- Arbeids- Efterløn Sociale ATP og Kontant- Andre Andre Over- mv. heds- mv. pensioner undre hiælp bistands- overførsels- overskud i alt dagpenge inkl, pensioner ydelser førsler indkomst mv. o.i tillæg i alt gennemsnithge beløb i 000 kr.. Mænd og kvinder Selvstændige i alt 7,7 60,6 98,4,9 0,7, 6,0,0 8,0 0,6,4, Selvst. med ansatte 9, 4, 45,4 0,6 0,5,8 5,5 0, 5,4 0,0 5,0 469,7 Selvst. uden ansatte 47,9 67,0 4,9,6 0,8,6 6,,4 9,4 0,9 4,9 40,5 Medarbejdende ægtefæller 8,5 7, 5,5 0,9 0,4 5,7,6 0, 4,5 0,, 9,6. Mænd Selvstændige i aft 9,5 9, 0,6,6 0,8,8 6,4 0,9 6,5 0,6 0,5 5,7 Selvst. med ansatte 9,9 464,0 48,9 0,5 0,6,0 5,8 0, 4,5 0,0 4,5 500,7 Selvst. uden ansatte 5, 87, 8,5, 0,9 4, 6,7,4 7,7 0,9 4, 6,7 Medarbejdende ægtefæller 4, 0, 4,5 0,8 9,,9, 7,6 4, 9 0. Kvinder Selvstændige i alt,0 58,9 90,9,9 0,5,8 4,7,,8 0,6 4,4 5,9 Selvst. med ansatte 5,5 9,8 07,, 0,4,9 4,5 0, 9, 0,0 7,6 7, Selvst. uden ansatte 8, 09, 47,5,5 0,5,7 4,7,4 4, 0,8 6,9 74, Medarbejdende ægtefæller 8,7 7,4 6,,0 0,4 5,6,5 0, 4,6 0,, 9,9 Anm. Se tekstufsnittet indkomst, forbrug og priser om definitioner mm. Mere information: Indkomster og formuer 997 TRANSLATION - Columns -: earned income. : wages and salaries. : surplus on self-employment. : earned income, total. 4-: transfer income. 4: unemployment benefits. 5: early retirement benefits. 6: social pension including supplements. 7: ATP und other pensions. 8: cash benefits. 9: other benefits. 0: other transfer income. ; transfer income, total. : earned and transfer incomes. - Rows, : total. : males. : females. (self employed in agriculture, etc., self employed in other industries; assisting spouses). Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 95

11 Tabel. Personindkomstmassen efter køn og sociookonomisk gruppe Personal i comes, by sex and socio-economic group 997 Antal persover Deciigruppe Maks. udjævprocent nings- 000 pct.. Mænd og kvinder 405,0, 4, 5, 6,4 7,9 9,6,,0 5,4 5,8 5,5 a. Selvstændige i alt 6,7 0,0,7 4, 5, 6,6 7,9 9,7, 6,5 4,9,7 b. Med ansatte. 76, 0,6, 4,5 5,7 6,9 8, 0,0, 6,, 0,9 c. Uden ansatte 40,5 0,0,8 4,5 5,9 7, 8,6 0,, 5,9,6, d. Medarbejdende ægtefæller,5, 6,4 8,4 0, 0,8 0,8 0,8 0,9,9 6,4,0 e. Lønmodtagere i alt 59,4,8 6,0 7, 8, 8,9 9,7 0,5,6,5 0,5 6, f. Toplederer 69,6 4, 5,6 6, 7, 7,9 8,9 0,,6 4, 4, 0, g. Lønmodtagere på højeste niveau 96,9 4,4 6,8 7,7 8, 8,8 9,5 0,5,6, 9, 4,5 h. Lønmodtagere på mellemniveau 84, 4,6 6,7 7,7 8,4 9,0 9,6 0,4,5, 8,8,9 i. Lønmodtagere på grundniveau 7,4 4, 6,6 7,9 8,8 9,5 0, 0,9,8, 6,9,9 j Andre lønmodtagere 40, 4, 6,6 7,9 8,8 9,5 0,,0,9, 6,8, k. Lønmodtagere uden nærmere angivelse,,0 4,6 5,7 7,0 8, 9,5 0,8,4 4,7 4,0,9 I. Arbejdsløse 48,8 6, 8, 8,9 9, 9,5 9,7 0,0 0,6,6 5,8 8,0 m. Personer uden for arbejdsstyrken 658,5 0,5, 6,6 7,8 9,4 0,,,4 5,0,7,5 n Pensionister 95,0 5, 6, 7,0 8, 8, 8,7 9,6, 4,0,0 7, o Andre personer uden for arbejdsstyrken 7,5 0,0,0,7 4,7 7, 0,9 4,6 5,7 7,8 5,4 4,4. Mænd 09,,,7 4,9 6,4 8, 9,8,,7 5, 6,5 5,7 a. Selvstændige i alt 66,7 0,,9 4, 5,5 6,7 8,0 9,7, 6,4 4,,8 b. Med ansatte. 6,6 0,8,5 4,7 5,8 7,0 8, 0,0, 5,8,8 0, c. Uden ansatte 04, 0,, 4,7 6,0 7, 8,6 0,, 5,7,0 0, d. Medarbejdende ægtefæller,, 6, 7,8 9,4 0,8,,,,0 6,8, e. Lønmodtagere ialt 94,,5 6, 7,4 8, 8,8 9,5 0,4,6,6,0 6,5 f. Toplederer 55,6 4,0 5,6 6,4 7, 8,0 8,9 0,,6 4, 4, 0, g. Lønmodtagere på højeste niveau 7, 4,4 6,8 7,6 8, 8,9 9,6 0,5,6, 9, 4,4 h. Lønmodtagere på mellemniveau 56,4 4,6 6,8 7,7 8, 9,0 9,7 0,5,5, 8,7,9 i. Lønmodtagere på grundniveau 597,4 4,0 6,7 8, 9,0 9,7 0, 0,9,7,9 6,7,4 j Andre lønmodtagere 44,0 4,4 7, 8, 9, 9,6 0, 0,8,6,8 6,,5 k. Lønmodtagere uden nærmere angivelse 69,5,6 4, 5, 6,6 8, 9,5 0,9,4 4,9 5,4,7 I. Arbejdsløse 64,0 6, 8, 8,7 9,0 9, 9,5 0,0 0,7,8 6,9 9,4 m. Personer uden for arbejdsstyrken 68, 0,6,0 6, 7, 8,7 9,9,,5 5, 5,5 4,5 n Pensionister 68,5 4,8 5,8 6,4 7,4 7,9 8,5 9,6,7 4,6,4 9,6 o Andre personer uden for arbejdsstyrken 4,8 0,,4,7 4,4 6,8 0,5 4, 5, 7,5 7, 4,8. Kvinder 95,7, 4,6 6, 7, 8,4 0,0,7, 5,5,0,7 a. Selvstændige i alt 50,0 0,5,5 4, 5,6 6,8 8, 9,8, 6, 5,,6 b. Med ansatte.,6 0,0, 4,6 5,6 6,8 8, 9,8,4 6,9,7, c. Uden ansatte 6,4-0,5,5 4,4 6,0 7,4 8,8 0,4,5 6,0,5,4 d. Medarbejdende ægtefæller 0,4, 6,4 8,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8,9 6,4,0 e. Lønmodtagere i alt 065, 4, 6,5 7,7 8,6 9, 0,0 0,8,8, 7,7,6 f. Toplederer 4,0 5, 6,9 7,7 8, 8,4 9,0 9,9,,4 0, 5, g. Lønmodtagere på højeste niveau 5,7 4,6 7, 8, 9,0 9,5 9,9 0,4,,7 7,,6 h. Lønmodtagere på mellemniveau 7,9 5,0 7, 8, 9,0 9,6 0, 0,8,4,5 6,0 0,9 i. Lønmodtagere på grundmveau 540,0 4,9 7, 8, 9,0 9,7 0, 0,9,6,7 5,7, j Andre lønmodtagere 96,0 4,6 6,6 8, 9, 9,8 0,5,,8,7 5,8,9 k. Lønmodtagere uden nærmere angivelse 6,8,6 5, 6, 7,6 8,9 0,0,,5 4,4 0,4 8,5 I. Arbejdsløse 84,8 6,5 8,4 9, 9,5 9,8 9,9 0, 0,6,4 4,7 6,8 m. Personer uden for arbejdsstyrken 975, 0,4,6 7,0 8, 9,9 0,4,4,6 4,7,8,0 n Pensionister 556,5 5, 6,4 7,4 8,6 8,7 9,0 9,6 0,8,6 0,4 4,8 o. Andre personer uden for arbejdsstyrken 48,7 0,0 0,7,6 4,9 7,8, 4,9 6, 7,9,7 4, Anm. Se tekstafsnittet "Indkomst, forbrug og priser". Inkl, selvstændige med uoplyst erhvervsgruppe. Mere information: Indkomster og formuer 997 TRANSLATION - Columns, : number of persons. -: decile groups. : maximum equalization percentage. - Rows, : total. : mules. : females, a: self employed, total, b: self employed with employees. C: self employed wifhout employees. d: assisting spouses. e: employees, total, f: top managers, total, g: employees, higher level, total, h: employees, medium level, total, i: employees, basic level, total, j: other employees, total, k: employees, not further specified. I: unemployed. m: not economically active, total, n: pensioners, o: other persons not economically active. 96 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

12 Tabel. Personindkomst efter køn og alder Personal incorrie by sex and age 997 Antal Nedre Median øvre Gennemsnit personer kvartil kvartil kr. Mænd og kvinder Males and females Ialt 405,0 94,5 58,4 5,0 8,4 Total 5-9 år 85,9 8,5,5 45,0,7 5-9 years 0-4 år 50,9 74,4, 65,,7 0-4 years 5-9 år 78, 0,0 77,0 6,9 78,5 5-9 years 0-4 år 45, 48, 04,0 58, 4,4 0-4 years 5-9 år 80,9 55,7, 70,8 0,6 5-9 years år 7,4 6, 9,8 8,5 4, years år 7,7 58,5,8 85,9 47, years 5O-54år 40,9 4,9,0 8,5 4,5 5O-54years år 99, 6,5 88,8 6,6 7, years 60-64år 47,9 0,7 5, 04,6 7, years 65-69år 8,9 78,5 0,7 48,7 5, years år 99,9 7,0 9,6 8, 9, years Over 74 år 7, 8, 9,5 08,5, Over 74 years Mænd Males Ialt 09, 08,4 97,8 7,4 5,9 Total 5-9 år 46,8 0,0, 5,6 6,5 5-9 years 0-4 år 78,6 80, 4, 86,9 5,4 0-4 years 5-9 år 9,0 7, 05,6 5,6 00,9 5-9 years 0-4 år 8,0 79,7 4,7 9,4 45,8 0-4 years 5-9 år 94, 89, 44,8 5,8 68,4 5-9 years år 88,7 9,6 5,4 8,5 8, years år 87,8 95,4 55,5 7,4 9, years år 04, 87,7 5,5 4, 95, years år 49,8 5,0, 5,5 7, years 60-64år 0,6 8,7 6, 5,9 8,4 6O-64years 65-69år 0,0 94,8 8, 85, 65, 65-69years år 88,8 74,0 97, 65,4 8, years Over 74 år 5,6 7,5 9, 6,4 0,8 Over 74 years Kvinder Females Ialt 95,7 9, 7, 97, 48, Total 5-9 år 9, 7, 9,5 8,9 8,7 5-9 years 0-4 år 7, 69,9 05, 46,7 09,5 0-4 years 5-9 år 85, 0,5 54, 96, 55, 5-9 years O-4år 07, 6,9 77, 8,9 8, O-4years 5-9 år 86,6 4,8 85, 8,4 9, 5-9 years år 8,7 46,8 9,9 4, 00, years år 8,8 4,6 9, 44,9 99, years år 98,7,7 78,0 4,6 86, years r 49,4,7 47, 08,8 6, years r 7, 86, 4, 55,5, 6O-64years år 5,8 7,5 96,6, 09, years 7O-74år,0 68,9 9,5 08,4 05, 7O-74years Over 74 år 6,4 90,4 9, 0,4 05,6 Over 74 years Anm. Se tekstafsoittet 'Indkomst, forbrug og priser'. Mere information: Indkomster og formuer 997 TRANSLATION - Columns, : number of persons. : lower quartile. : median. 4: upper quartile. 5: average. Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 97

13 Tabel. (s. 98-0) Gennemsnitlig personindkomst i de enkelte kommuner Average personal income in local goverment districts 997 Mænd Kvinder Mænd og kvinder Primær- Overførsels- Person- Primær- Overtørsels- Person- Primær- Overtørsels- Personindkomst indkomst indkomst indknmst indkomst indkomst indknmst indkomst indkomst kr. Hele landet 75, 9, 5,9 99,9 47,6 48, 6,8 4,4 8,4 Hovedstadsregionen 86, 4, 9,4,5 47, 6,9 48,6 44, 94,4 København 8,9 4,8 84, 95,7 5, 48, 6,5 47,7 65,4 Frederiksberg 88, 46, 7,5 4,6 54,9 7, 48, 50,9 0,5 Københavns Amt 0,4 4, 47, 8,5 48,0 67,6 58, 45,7 05,7 Albertslund 7,0 4,6 06,7 5, 9,9 55,6 4,0 7, 8, Ballerup 80,8 40,4, 7, 44, 6,9 48, 4, 9, Brøndby 5,0 45,5 99, 96, 5, 48,0,6 48,4 7,7 Dragør 8, 4, 8,8 9,7 40, 80,7 87, 4, 0,0 Gentofte 90,4 50,5 48,8 7,6 55, 96,4 07,0 5, 65,7 Gladsaxe 74, 44, 9,8 09,5 50,4 60,9 40,0 47,6 88,7 Glostrup 78,4 9,9 9,0 09, 48,6 58, 4,8 44,5 86,9 Herlev 68, 4,9,7 07, 46,9 54,7 6, 45,0 8,8 Hvidovre 6,9 4, 07, 06, 47,7 54,5 4, 45, 79,9 Høje Taastrup 9,6, 5,7 9,8 40, 60,5 55,4 6,7 9,8 Ishøj 7,,8 04,7,5 40,9 5,0 4,4 6,8 78,9 Ledøje-Smørum 5,4 9, 7,5 6, 5,8 87,6 07,4,5 0, Lyngby-Taarbæk 5,9 55, 74,4 6,4 58, 76, 6,6 56,9,8 Rødovre 64,8 45,,0 0,0 5,0 54,4, 48, 8, Søllerød 94,0 56,4 59,8 9, 5,9 94,4,9 54, 7,0 Târnby 76,9 4,,,7 46,5 60,7 44, 44,9 89,8 Vallensbæk, 8,9 6, 50,9, 8,7 9,7 0,,0 Værløse 57,7 4,8 0, 4,9 40,7 86, 99,4 4,7 4, Frederiksborg Amt, 8, 5,8, 4,0 67,5 66,7 40,7 09, Allerød 57,,9 9,0 47,9, 8,0 0,,0 4,8 Birkerød 58, 47,0 09,5 5,7 45, 8,5 94, 46,0 4, Farum 6,4 7,6 65,4 45, 8,8 85, 84,7 8, 4, Fredensborg-Humlebæk 0,5 8,7 7, 5,5 44, 7,4 75,8 4,5 9,7 Frederikssund 97,4 5,5 4,0 7,7 4,4 60,8 56,5 9,0 96,5 Frederiksværk 6,4 9, 0,5 99,8 48, 48,5 0,9 4,7 75, Græsted-Gillelele 78,8 8,7 8,8 0, 4,4 54,7 45,0 4,0 87, Helsinge 98, 4,8 4,,8 40,5 6, 60,4 7,6 99, Helsingør 78,7 45,5 7,6 0,6 5, 56,5 9,7 48,4 90,7 Hillerød 0,9 7, 49,6 5, 4,9 68,7 66, 9,6 07, Hundested 60,0 4,5 0,4 00,9 49,7 50,9 0,6 46, 77, Hørsholm 09,0 48,6 64, 4, 48,0 9,7 0, 48, 7,9 Jægerspris 77, 7,8 6,8 07,9 46,9 55,4 4, 4, 86,9 Karlebo 5,8 4, 5, 6,5 40, 68, 69,9 7, 08,9 Skibby 8,9 4, 9, 05,6 4, 48,5 45,9 8,0 84,8 Skævinge 98,8 8,0 7,9 4,8,4 58,8 6,4 0,7 9,9 Slangerup 4, 7,4 4, 9,6 6, 67,0 7,7,8 04,5 Stenløse 7,6 8, 67,6 44,, 78, 9, 0,7, ølstykke 8,5, 5,8 45, 8,6 74,5 87, 5,4,5 Roskilde Amt 0,,9 4,4 5, 9,0 64,9 67, 5,5 0,5 Bramsnæs 9,0, 7,7,8 9, 6, 58,5 6, 95,9 Greve,5 9, 5,8 6, 5,6 7, 78,7,4,0 Gundsø 5, 8, 64, 7,5 4,6 7,9 87,,4 9, Hvalsø 4,7 6, 4,6,6 4,4 66,8 7,0 0, 04,6 Køge 88, 4,0, 08,4 4,6 5,5 47,4 8,9 87, Lejre 4,5 7,8 7,9 7,, 70, 90, 0,0,0 Anm. Hovedstadsregionen omfatter København, Frederiksberg, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt. Mere inturmution: Indkomster og formuer 997 TRANSLATION - Columns, -: men and women men 7-9 women., 4, 7: primary income., 5, 8: carrent transfers., 6, 9: personal income. 98 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

14 Tabel. (s. 98-0) Gennemsnitlig personlndkomst I de enkelte kommuner Average personal income in local goverment districts 997 Mænd Kvinder Mænd og kvinder Roskilde Amt (fortsat) Primær- Overførsels- Person- Primær- Overførsels- Person- Primær- Overførsels- Personindkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst kr. Ramsø 5,0,7 49,0 6,8 0, 67,6 80,8 6,4 08, Roskilde 9,6 40,0 5,0 7, 45,6 6,7 5,9 4,9 97,9 Skovbo,6 6,5 4, 8,6,7 6, 7,5 0, 0,5 Solrød 9,8 6, 67, 9,4,9 7,9 88,7 9,6 9, Vallø 98,8,8,8,9 4,8 55, 56,0 7, 94, Vestsjællands Amt 67,6 40,0 08,5 94, 49,0 4,8 0,4 44,6 75,8 Bjergsted 54,5 4,6 97,7 8,6 54,0 7, 9,4 48, 68, Dianalund 49, 4,9 9,4 85,7 5,9 9, 6,7 48,5 65,6 Dragsholm 6,9 9, 0,4 9,0 49,6 4,4 6,5 44,5 7,9 Fuglebjerg 60,6 7,0 98, 89,7 49,4 9,7 5,0 4, 68,9 Gørlev 55,4 45,9 0,7 80,8 5,7 5,6 7,8 49,8 68,4 Hashøj 75,,6 09,0 0, 4,0 44,8 40, 6,7 77,7 Haslev 8,6 4,7 8, 00, 45, 46, 40,7 40, 8,5 Holbæk 74,7 8,8 4,7 00,5 47,5 48,9 6,5 4, 80,8 Hvidebæk 74,8 6,, 95, 46,7 4, 5,4 4, 77, Høng 6,8 5,4 00, 94,4 47,5 4, 8,8 4,4 7,4 Jernløse 8,5,7 5,4 09,0 40,9 50,9 46,0 6,7 8,8 Kalundborg 75,0 4,0 8,8 95,7 50,4 46,4 4,8 46,8 8, Korsør 54,8 46,8 0,8 85,8 5,9 40, 9,9 50,4 7, Nykøbing-Rørvig 8, 57, 96,4 8,7 59,8 4, 09, 58,5 68,6 Ringsted 84,0,7 8,8 0,9 45,0 47,4 4,5 9,5 8,7 Skælskør 66, 4,5 0, 86,6 5,6 9,0 5,8 47, 74, Slagelse 57,5 4,5 00,6 89, 5,4 4,0,4 47, 69,9 Sorø 78, 9,5 9, 0, 46, 48, 8,7 4,9 8,7 Stenlille 7,4 5, 08,6 96,5 46,0 4,4 4,7 40,6 75,7 Svinninge 74,6 4,6 0,0 96,6 44,4 4, 5,9 9,5 76, Tornved 6,7 7,8 00, 89, 50,4 40,0 4,9 44, 69,8 Trundholm 4,0 48,4 9,7 86,8 54,0 4, 5,0 5, 67,0 Tølløse 90,0,6, 09,5 40,8 50,8 50, 6, 87, Storstrøms Amt 5,9 44,0 98,9 86,9 5,9 9,4 9,9 48,0 68,7 Fakse 7,0 8, 0, 9,9 49,8 4,7,9 44, 76,0 Fladsâ 75,6 4,6 8, 0, 44, 47,7 9,9 9,4 8,5 Holeby 4,8 45,7 89, 78,5 54,6,7, 50, 6,0 Holmegaard 86,6 0,7 8,0 05,8 4,4 48,8 46, 6,5 8,4 Højreby 8,7 49,7 89, 74, 5,5 8, 07,8 5,5 60, Langebæk 48,8 4,7 9,5 90,0 50,6 4,8 9,6 46,6 66,8 Maribo 46, 48, 95,6 79,4 56,0 6,,4 5, 64,5 Møn 8,7 49,7 89, 78,9 57, 6,4 08,4 5,4 6,5 Nakskov,0 5,9 75,7 66,8 60,8 8,0 9,8 56,5 50,9 Nykøbing F. 4,5 46,8 9, 84,7 5, 8,5,4 50, 6,4 Nysted 6,7 5, 90,5 77, 55,7,6 07,5 5,9 6,5 Næstved 64,9 4,0 06,7 9,6 49, 4,5 8,0 45, 74,0 NørreAlslev 45,5 4, 89,7 79,6 5,0,,0 48,0 6,8 Præstø 55,4 4,4 99,7 90,7 5,0 4,4, 47, 70,4 Ravnsborg 4, 58, 8, 67,6 59, 7, 96,5 58,6 55,8 Rudbjerg 44,7 5,5 00, 7,7 55,6 7,8 09, 54,5 65, Rødby 6,7 5, 89,7 78,7 57,4 6, 08, 54,7 6,4 Rønnede 90,7 0,4, 09,8 4, 5,7 5,0 5,7 87, Sakskøbing 40,6 48,9 90, 79, 54,5,7 09,7 5,7 6,9 Stevns 7,6 7,0 0,4 98, 46,7 45,6 5,8 4,8 78,4 Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 99

15 Tabel. Is. 98-0) Gennemsnitlig personindkomst i de enkelte kommuner Average personal income in local goverment districts 997 Mænd Kvinder Mænd og kvinder Storstrøms Amt (fortsat) Primær- Overtørsels- Person- Primær- Overtørsels- Person- Primær- Oventørsels- Personindkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst kr, Stubbekøbing 4,0 47,8 9, 80, 54,8 6,9, 5, 64, Suså 8,,7 7,0 0,5 4, 45, 4,0 8,4 8, Sydfalster 57,5 46, 05,5 90,0 49, 40, 4,0 47,6 7,0 Vordingborg 56, 4, 00, 89,0 5,0 4,5,6 48, 70,5 Bornholms Amt 9,8 45, 86,4 80, 5,8,8 09,7 49,0 59,8 Allinge-Gudhjem 9,5 46,5 77,5 76,5 5, 0,6 0, 49,8 54, Hasle 8, 4,7 8,9 8, 49,9,7, 46,7 58,8 Nexø og Christiansø 40,8 47,4 90,8 74,5 55,4 0,7 07,0 5,5 60, Rønne 47, 44,8 9,0 84, 5,8 7,6 4, 49,0 6,9 Aakirkeby 6,4 4,6 80, 80,4 5,8,7 09, 47, 57, Fyns Amt 59, 40,5 00,7 89,0 49,6 9,, 45, 69, Assens 58, 4,5 00,7 8,6 5, 4,6 9,5 47,0 67, Bogense 55, 40,9 97,4 8,0 50,9 4, 8,6 45,9 65,4 Broby 76,5 4,7, 9, 47,0 8,9 4,6 40,7 76, Egebjerg 5, 7,7 9,0 86,4 47, 4,5 9,8 4,5 6, Ejby 6,0 7,4 99, 84,8 49,0 4,,9 4,0 67,6 Faaborg 5,9 44,4 98,7 8,5 5, 6, 7,6 48,4 67,0 Glamsbjerg 67,9 5,7 04, 9,9 46,5 8,8 9, 4, 70,9 Gudme 49,7 40,9 9,7 84,4 50,7 5,6 6,8 45,8 6,4 Haarby 7,0 6,5 0, 94,8 45,7 4,, 4, 75,4 Kerteminde 87,4 6,8 5,0 9,5 49,0 4, 8, 4, 8, Langeskov 85, 0, 6,4 0,7 40,6 4,9 4,7 5, 79,8 Marstal 4,8 47,9 9,7 68,7 58,6 8, 04,9 5, 59, Middelfart 84,0 8,7 4,0 0,4 46,6 50, 4, 4,7 86, Munkebo 66, 8, 05, 85,8 5,9 8, 6,7 44,9 7, Nyborg 5, 46,8 98,9 86,5 5,4 40,4 8, 50, 69, Nørre Aaby 68, 6, 05, 94,6 47,5 4,5,4 4,9 74,0 Odense 5,6 4,0 96,6 89, 50,4 40, 0, 46, 67, Otterup 6,9 7, 00, 86,8 49,7 6,7 5, 4, 68,9 Ringe 66,9 6,4 04,4 9,4 46,9 40,0 9, 4,7 7,9 Rudkøbing 6, 46,6 8,8 74, 55,9 0,7 0,8 5,4 56,0 Ryslinge 6, 7,4 00,5 88,0 46,4 4,8 5, 4,9 67,7 Svendborg 50,6 44, 96, 85,7 5,5 7,8 7, 47,9 66, Sydlangeland, 46,6 80,4 66,0 55,,9 99,7 50,8 5,7 Søndersø 8,9,0 6,0 97, 4,9 40,9 40,7 7,4 78,9 Tommerup 78,6,7, 0,7 4, 44,4 40, 7,0 77,8 Tranekær 9,7 5,7 8,6 67,7 57, 6, 98,8 55,0 55,0 Ullerslev 7,, 07,4 95, 4,4 9,0 4,8 8, 7,8 Vissenbjerg 70,8, 04,4 00,6 4,0 4,9 5,6 8, 74,0 Ærøskøbing 9, 47, 88, 7, 54,5 8,5 05,0 5,0 57,7 Ørbæk 70,4 5, 06,5 89, 47, 7,0 0, 4, 7, Årslev 84,4 0,7 6, 04,7 40, 45,6 44, 5,6 80,5 Aarup 66, 7,7 05,9 94, 45,7 40,9 0,7 4,7 7,8 Sønderjyllands Amt 7,4 6, 0, 90,6 46,0 7,9 0,7 4, 7,8 Augustenborg 7,6,9 09, 08,0 40, 49,0 4,0 7,0 79, Bov 69,9 5, 8,9 89,7 4, 7, 9,8 8,7 78, Bredebro 74,8,7 09,6 86,5 46,0 4, 0,5 9,4 7,8 Broager 77,8,7 4, 95, 4,9 9,4 5,5 7,9 75,9 Christiansfeld 8,0,8 4,0 9,5 44,9 7,8 7,5 8, 76,6 Gram 60, 7,9 00,4 8,8 49,4,6,9 4,6 66,8 Gråsten 67,5 7,0,0 88,8 46,6 8,0 7, 4,9 7,6 Haderslev 66, 4, 08,7 89, 49,6 9,6 6,6 45,5 7, Højer 48,8 4,4 9,5 7,5 50,,4 09, 45,9 57,5 Lundtoft 76,0,5, 89, 4,7 5,, 7,5 7,7 00 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

16 Tabel. (s. 98-0) Gennemsnitlig personindkomst i de enkelte kommuner Average personal income in local goverment districts 997 Mænd Kvinder Mænd og kvinder SderjylIands Amt (fortsat) Primær- Overførsels- Person- Primær- Overfersels- Person- Primær- Overførsels- Personindkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst kr. Løgumkloster 69,8 8,4 09,6 8,6 48,9,5 5,8 4,8 70,8 Nordborg 6,7 5,5 98,6 97, 4,9 40, 0, 8,6 70, Nørre Rangstrup 75, 4,0 0,0 86,9 45,0,,7 9,4 7,6 Rødding 8,,8 5,9 89,6 45,8 5,6 7,6 8,6 76,8 Rødekro 76,8 8,8 06,8 90,8 4, 4,6 4,4 5,9 7, Skærbæk 7,5 6,9 0, 80,8 5,,9 6,7 44, 7,5 Sundeved 88, 9,8 9,9 07, 6,8 45,0 48,8, 8,6 Sydals 97,9,,5 99,9 40,9 4,0 49, 6,0 87,5 Sønderborg 60, 4, 0,7 9, 47,4 9,5 4,6 44,4 70,7 Tinglev 7,9, 07,9 8,0 45, 9,5 7,5 8,7 69, Tønder 80,6 5,5 9,0 94,0 47,0 4,6 5,6 4,5 79, Vojens 7,8 4,4 08,6 9,0 44,5 6,, 9,4 7,7 Aabenraa 7, 9,9 5, 90, 48,5 40,4 9, 44,4 76,4 Ribe Amt 79, 5, 5,6 95,0 45, 40,5 7, 40, 78,0 Billund, 6,0 9, 8,8, 5,9 66,0 9,6 96,6 Blåbjerg 78,7 4,6 4,8 9,4 46, 7,9 6,0 40, 77, Blâvandshuk 84,,5 8,5 04, 40,8 45,4 44, 7, 8,8 Bramming 8,5, 5,9 96,7 4,9 9, 40,6 6,5 78,0 Brørup 76,9 0,4 08, 88,6 45, 4,,8 7,8 7, Esbjerg 75, 9,8 6, 90,7 48,7 9,6,6 44, 77,7 Fanø 70, 4,9 8,7 97,9 4, 4,9 5,0 4,5 8,8 Grindsted 7,4,4 06,8 99,6 4,8 4,0 6, 7,6 74,7 Helle 9, 8,7,0 97, 9,9 7,5 46, 4, 8,0 HoIsted 7,0,4 06,0 84, 45,8 0,8 9, 9,0 69,0 Ribe 7, 7,0 08,8 97,7 45, 4, 4, 4, 75,7 Varde 8,4 5,0 8, 97, 45, 4,8 9,4 40, 80, Vejen 8,9,8 4,5 95,4 44, 9,8 8,4 8,0 77,0 Ølgod 89, 7,6 7,7 97,9 4,0 9, 4,8 4, 78,6 Vejle Amt 80, 5,5 6,7 97, 46, 44,0 8, 4,0 79,9 Brædstrup 77,,8, 94,6 45,4 40,4 6, 9,6 76,6 Børkop 78,5 5,6 5, 0,8 44,7 49,0 4,5 40, 8,5 Egtved 89,9 9,0 9,4 04, 40,7 45,4 47,5 4,8 8,7 Fredericia 7,6 40, 4,5 9, 49,6 4,,4 45,0 77,9 Gedved 85,7, 7,8 00, 4, 4,6 4, 7, 80,8 Give 7,, 04,7 97,0 4,7 9,9 5,8 6,8 7,9 Hedensted 0,5 7,0,4 07,0 9,7 47, 56,0, 90,0 Horsens 68,5 7,9 07,0 90,8 49,0 40, 9, 4,5 7, Jelling 79,8 4,7 5,9 05,7 9, 45,6 4,4 7,0 80,4 Juelsminde 80, 4,8 6,6 97,5 44,4 4, 9, 9,6 79,9 Kolding 86,0 6,,4 96,9 46,8 44, 40, 4,7 8,8 Lunderskov 89,7 7,6 8,5 99,8 4, 4, 45, 4,7 80,8 Nørre Snede 67,0 4, 0,0 84,8 48,,8 6,5 4,0 68,4 Tørring-Uldum 84, 8,7,6 0, 9,8 4,4 4,9 4, 77,8 Vamdrup 90,6 9, 0,4 94, 44,9 9,5 4,9 7,0 80,4 Vejle 8,7 8,0,7 0, 47,6 5,4 4,6 4,0 85,4 Statistisk årbog 999 Indkomst, forbrug og priser 0

17 Tabel. (s. 98-0) Gennemsnitlig personindkomst i de enkelte kommuner Average personal income in local goverment districts 997 Mænd Kvinder Mænd ng kvinder Primær- Overtørsels- Person- Primær- Overførsels- Person- Primær- Overførsels- Personindkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst indkomst kr. Ringkøbing Amt 85,5, 8,5 94,6 44, 9,5 40,0 8, 78,9 Avlum-Haderup 80,5 0,, 88, 44,7, 5,8 7, 7,6 Brande 70,,6 0,9 90,0 44,9 5, 0,0 9, 69,5 Egvad 79,6 4, 4, 9, 45,6 7,4 6, 9,8 76,6 Herning 87,4,6 0,8 97,7 45, 4,5 4,6 9,0 8,4 Holmsland 6,8 8, 57,7 00,8 9,6 4, 67,0,6 0,4 Holstebro 84,9,4 8,9 99, 4,6 4, 40,9 8,7 80, Ikast 8,7 0,4,7 9,9 46,0 8, 7, 8, 76,0 Lemvig 85, 4, 0,8 87,9 45,8 4, 6,5 40,0 77,5 Ringkøbing 9,, 4, 97,4 4, 4, 44,5 7, 8,4 Sktern 8,4, 5,4 9, 4,8 5,4 7, 7,5 75, Struer 79,5 4,7 4,8 98, 4,6 4,5 9, 9, 78,9 Thyborøn-Harboøre,4 4, 67,6 79,6 45,6 5,7 57,5 9,8 98, Thyholm 67,0 8,0 06, 84, 48,4,0 5,7 4, 69,7 Trehøje 90,5 6,9 7,7 99,7 9,4 9,6 46,9,9 80, Ulfborg-Vemb 7,0 5, 06,8 86, 47,,8 9, 4,0 70,9 Videbæk 8, 9,0,8 9, 4,6 5, 8,0 6, 74,8 Vinderup 7,9,7 04, 9, 4, 4,9,8 7,4 70, Askov 88,8 8,8 8,7 97,8 40,7 8,9 44,6 4,6 79,9 Arhus Amt 74,5 8,0,8 96,9 47,0 44,5 4,9 4,6 78,5 Ebeltoft 70, 44,5 6,6 9,4 5, 4,6 0,9 47,9 80, Galten 04, 4, 9,,9 6,8 50, 59,4 0,4 90,4 Gjern 77,, 09,4 96, 4,6 9, 7,9 6,8 75,4 Grenaa 70,7 8,9 0, 86, 5, 8, 7,9 45, 7,8 Hadsten 0,8 8,,8 06, 9,0 45,8 55,0,6 89,7 Hammel 90,,,4 98,8 44,0 4,5 44, 8, 8,4 Hinnerup,8 5, 8,9 0,9 4,6 56,0 66,6 9,9 97, Hørning 07,0 0, 7,8,8 7,8 50,7 60,0 4, 94, Langå 78,6,,9 98,9 44,9 44,5 9,4 8,4 78,8 Mariager 6,9 9,4 0,9 88, 49,5 8,4 6,6 44,4 7,7 Midtdjurs 65,9 4,8 0,6 9,0 44,5 7,4 9, 9,6 69,8 Nørhald 7,0,6 07,8 94,8 44,5 9,8 5, 8,8 74,9 Nørre Djurs 5,0 4,6 96,6 80,4 50,0, 7, 46, 64, Odder 84,6 4,5 0,7 98,0 45,5 44, 40,5 40, 8,7 Purhus 8,8 8,4, 96,6 4,4 9,6 40,6 5, 76,6 Randers 60,4 4,9 0, 84,7 5, 8,4, 47,8 69,6 Rosenholm 87,4, 9,6 00, 44,0 44,9 4,9 7,6 8,4 Rougsø 5,4 4,4 94,7 80,6 5,4,7 7,4 46,8 64,9 Ry 0, 0,8 4,5 08, 4, 50,0 54,6 6,0 9,7 Rønde 85,7 5,7,6 96,8 45,5 4, 4,4 40,6 8, Samsø 7,0 49,0 87,8 76,6 55,5,4 06, 5, 59,9 Silkeborg 94, 4,4 9,9 0, 45,5 47, 46, 40, 87, Skanderborg 96,0, 9,5 09,0 4,9 5,6 5, 7, 90,4 Sønderhald 86,5,9 0,4 9,6 46, 40, 40,9 9,4 8,0 Them 80,5,0,8 0,4 4,5 44,7 4,5 7, 79,7 Arhus 66,9 4, 09,6 97,8 47,6 46,, 44,5 76,8 Viborg Amt 7,9 6, 09,0 9,7 46,4 9,6, 4, 74, Blerringbro 87,6 9,5 8, 04,5 40, 44,8 46,6 4,7 8,9 Fjends 69, 0,7 00,7 9, 4,7 5,,7 6,6 68,7 Hanstholm 88, 4,9 5,5 88, 46,5 5, 40,0 40,5 8,9 Hvorslev 80,4,,0 99, 4, 4,7 4, 7,0 78,5 Karup 68,0 4,9 0,4 90,8 45,8 7, 0, 40, 70,9 0 Indkomst, forbrug og priser Statistisk årbog 999

Indkomst forbrug og priser

Indkomst forbrug og priser Indkomst forbrug og priser Afsnittet omfatter opgørelser af indkomster for personer, af indkomster og formuer for familier og af personbiler for husstande, samt om lønforhold dels for privatansatte arbejdere

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE Ark over lokale koder. Bemærk at der kan være variationer mellem registrene i anvendelsen af disse kodesæt REGION kode betydning Gyldig fra dato Gyldig til dato 1081 Region

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser Afsnittet omfatter opgørelser af indkomster for personer og af indkomster og formuer for husstande, samt om lønforhold dels for privatansatte arbejdere og funktionærer, dels

Læs mere

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet en Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet Reformens gennemførelse 3 hovedelementer: Geografi Nyt kommunalt landkort Opgavefordeling Kommuner-regioner-staten Økonomi Finansierings-

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER 29. september 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 Resumé: DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER For fire ud af ti danskere gælder, at de har kunnet

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser Afsnittet omfatter opgørelser af indkomster for personer, af indkomster og formuer og personbiler for familier, samt om lønforhold dels for privatansatte arbejdere og funktionærer,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Front column: See table 1

Front column: See table 1 Bilag - 219 Bilag 11. Tables Table 1 Table 2 År Primærindkomst: Løn mv. i alt: Virksomhedsoverskud i alt: Primærindkomst i alt: Formueindkomst: Lejeværdi af ejerbolig: Nettorenteindtægt: Anden formueindkomst:

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser 1. Udviklingen i og forbrug Indkomstbegreber Indkomststatistikken omfatter både en familie- og en personstatistik. Hovedbegreberne er hhv. samlet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der

Læs mere

Kommunestatistik 2003

Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser 1. Udviklingen i indkomst og forbrug Indkomst, forbrug og priser Par med børn tjener mest Set i en familiesammenhæng havde par med børn den højeste gennemsnitlige indkomst efter

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere