Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole"

Transkript

1 Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole 1. GENERELT Appendiks Om/nybygning Vedligeholdelse God byggeskik Hærværkssikker Godt indeklima Bygning i drift De nedenfor anførte tekniske krav/ønsker til bygningsfysik og installationer er at betragte som et appendiks til og underordnet det værdibaserede program. Generelt forudsættes, at de nedenfor anførte krav og ønsker gælder for eventuelle nybygninger samt de dele af de eksisterende bygninger, der ombygges i væsentlig grad. En ændring af de fysiske rammer vedrører anlæg, d.v.s. ombygning og udbygning af skolebygningerne. Bygningernes normale vedligeholdelsesarbejder er ikke en del af projektet, idet bygningerne forudsættes at være normalt vedligeholdt. Alle bygningsdele, komponenter, konstruktioner og overflader udføres således, at de overholder god byggeteknisk skik. Det vil sige, at alment teknisk fælleseje følges (Alment teknisk fælleseje består i, hvad der på projekterings- og udførelsestidspunktet foreligger af byggeteknisk viden i SBI-anvisninger, bygerfa-blade og tilsvarende byggelitteratur samt i anvisninger fra anerkendte fabrikanter). Bygningerne ønskes indrettet således, at konstruktioner og materialer ikke indbyder til hærværk og ligegyldighed, men tværtimod motiverer børnene til at passe på bygningerne og til aktivt at deltage i vedligehold og oprydning. Indretningen bør endvidere sikre, at der sikres optimale forhold vedrørende indeklima og miljø herunder lys, luft, lydisolering m.v. Entrepriseteamet tilrettelægger arbejdet med om- og tilbygningerne i distriktet, så det i fællesskab med og efter aftale med brugere og ledelse sikres, at både skole og fritidsinstitution/klub kan være i drift i hele byggeperioden. Entrepriseteamet forestår således planlægningen af

2 eventuel genhusning i samarbejde med skoleledelsen. Desuden gøres opmærksom på det sikkerhedsmæssige aspekt ved børns tilstedeværelse på områder under ombygning samt nødvendige tilpasninger m.h.t. støj o.l. i forbindelse med terminsprøver og eksaminer, herunder samarbejde med og orientering af skole, fritidsordning/klub. Entrepriseteamet bør således udarbejde et varslingssystem, der kan anvendes hertil. Endvidere sørger Entrepriseteamet for orientering til alle skolens naboer. Eventuel asbest m.v. Ved tilrettelæggelse af arbejder på og ved bygningerne må der tages hensyn til arbejder i områder med eventuelle asbestforekomster samt miljøfremmede stoffer. Arbejder hermed sker efter gældende normer og anvisninger og med speciel hensyntagen til børns tilstedeværelse i området. Undersøgelser I forslagsfasen undersøges behovet for diverse undersøgelser, der kan sikre, at de efterfølgende projekterings- og håndværksarbejder udføres på så sikker grundlag som muligt. Der kan her peges på behov for særskilt asbestsaneringsundersøgelse, undersøgelse af jordforurening m.v. Entrepriseteamet fremkomme med en vurdering af behovet for diverse undersøgelser til bygherrerådgiveren, der efterfølgende vil foranledige eventuelle undersøgelser iværksat. Der skal afsættes beløb til eventuelle tekniske undersøgelser i forslagsfasen. Kriminalpræventivt Entrepriseteamet tilrettelægger sin projektering, så der tages hensyn til det kriminalpræventive aspekt, f.eks. ved indarbejdelse af de ideer og anvisninger, der er indeholdt i publikationen Kriminalpræventiv boligprojektering, 1996 fra Det kriminalpræventive Råd. 2. MYNDIGHEDER Alle krav opfyldes Samtlige myndighedsmæssige krav i form af love, cirkulærer, bekendtgørelser, regulativer, normer og andre af det offentlige fastsatte bestemmelser er ikke angivet i programmet, men skal overholdes ved tilbygninger og væsentlige ombygninger. Al myndighedsbehandling og godkendelse ved sagens gennemførelse påhviler Entrepriseteamet.

3 Vurdering af love m.m. Dette omfatter såvel den byggetekniske sagsbehandling som andre myndighedsforhold. Love, regler og vejledninger, herunder branchevejledninger ønskes nøje vurderet i forhold til de konkrete løsningsforslag i samarbejde med distriktet, så vi får de mest optimale løsninger i relation til værdiprogram og den mest fordelagtige økonomiske løsning i forhold til kriterierne kvalitet, pris og tid. Dispensationer Eventuelle dispensationer søges af entrepriseteamet efter aftale med bygherren. 3. MILJØRIGTIG PROJEKTERING Miljørigtige materialer Byggeriet ønskes overordnet bygget af miljørigtige og rengøringsvenlige materialer, være sikret et lavt energiforbrug og indrettet med miljørigtig og ergonomisk korrekt inventar. Der lægges vægt på et godt og sundt indeklima med god ventilation og åbne og lyse lokaliteter, som er æstetiske at se på og rare at være i. Det bør sikres, at interiøret muliggør en effektiv rengøring. Miljømålsætninger Efterfølgende er opstillet en række miljømålsætninger for projektet. Disse målsætninger er overordnede etiske formuleringer, der sikrer, at miljømæssige overvejelser indgår naturligt ved valg af løsninger, under udførelsen og senere i driftsfasen. En miljøprioritering foretages i samarbejde med bygherren. Ressourcer og miljøpåvirkninger: Omfatter materialer, energi og vand. Der tilstræbes anvendt byggetekniske løsninger, herunder materialer, konstruktioner og installationer samt energi- og vandressourcer under hensyntagen til begrænsning af miljøbelastende ressourceforbrug og skadelige miljøpåvirkninger. Desuden overvejelser vedrørende anvendelser af genbrugsmaterialer og fravalg af miljøbelastende stoffer i byggematerialer. Arbejdsmiljø: Der tilstræbes anvendt byggetekniske løsninger, herunder materialer, konstruktioner, installationer og ergonomisk inventar, der befordrer et godt arbejdsmiljø for de udførende og senere for brugerne af bygningerne, herunder driftspersonalet.

4 Indeklima: Ved materialevalg tilstræbes et sundt indeklima, hvor der er taget højde for afgasninger og fiber/partikelafgivelser fra de materialer, der indgår i byggeriet og inventaret. Der tages hensyn til de forskellige faktorer, der indgår i indeklimaet. Det drejer sig primært om: Temperaturforhold, direkte solindfald, kunstig belysning, træk, luftfugtighed, luftkvalitet, statisk elektricitet, støj- og støvkilder. Miljøplan Miljøvejledning Grøn vejledning Af den til opgaven af Entrepriseteamet udarbejdede miljøplan bør fremgå hvilke undersøgelser og tiltag til opfyldelse af miljømål, der agtes gennemført. Desuden bør det fremgå, hvilken dokumentation og beskrivelse af miljøstatus, som vil blive udarbejdet (miljøregnskab). I den driftsvejledning, som Entrepriseteamet udarbejder ved byggeriets aflevering, indarbejdes en miljøvejledning, der beskriver de miljøforhold, som er behandlet under projektering og udførelse. Af beskrivelserne bør det fremgå, hvordan miljøet kan behandles og sikres i den fremtidige brug og drift. Der henvises endvidere til Gentofte Kommunes Grøn bygherrevejledning for kommunale byggerier og grønne anlæg, der angiver overordnede miljøkrav til kommunalt byggeri og anlæg. 4. KRAV/ØNSKER TIL DE ENKELTE BYGNINGSDELE I dette afsnit vedrørende bygningsdele, og i de efterfølgende afsnit vedrørende tekniske installationer m.v., er der anført en række forhold, der overordnet alene skal opfattes som forslag og som indikation for det kvalitetsniveau med hensyn til fleksibilitet, holdbarhed, funktion m.v., der ønskes i forbindelse med ud- og ombygningen. En mere detaljeret fastlæggelse af materialer m.v. foretages i samarbejde med bygherren i forbindelse med forslagsfasen. Såfremt Entrepriseteamet vælger andre løsninger end foreslået i byggeprogrammet forelægges dette bygherren til godkendelse. Generelt Alle nye overflader, døre, vinduer og lofter ønskes udformet således, at de er i harmoni med den eksisterende del af skolen. Alle overflader ønskes opbygget på en sådan måde, at vedligehold bliver minimal.

5 Der ønskes anvendt materialer og overfladebeklædninger/behandlinger, der mindsker risikoen for brandspredning. Eksisterende forhold Eksisterende bygningsdele ønskes vurderet med hensyn til kvalitet, vedligeholdelsesstandard m.v. Hvor eksisterende bygningsdele støder op mod nye bygningsdele, skal der med udgangspunkt i de økonomiske muligheder tages stilling til omfang af tilpasninger af de eksisterende dele. 5. BRANDFORHOLD Afklaring af brandkrav Brandforholdene må i forslagsfasen være helt afklaret med Gentofte Kommunes brandmyndigheder. Specielt henledes opmærksomheden på, at eventuelle ønsker om at inddrage gangarealer, m.v. kan medføre specielle brandkrav om bl.a. sektionering, sprinkling, ABA- og ABDL-anlæg. 6. HANDICAPFORHOLD Der ønskes undersøgt det mulige og naturlige i at etablere handicapegnede adgangsforhold fra terræn. Hvor det er muligt og naturligt at etablere, ønskes endvidere etablering af elevator for handicapegnet adgang til øvrige etager. Ved alle handicaptoiletter ønskes monteret opklappelige handicapstøtter. Omfang og placering af handicaptoiletter planlægges i samarbejde med skole og fritidsordning. 7. AFFALDSHÅNDTERING Der ønskes foretaget en gennemgang af de eksisterende affaldshåndteringsforhold med henblik på en optimering efter afsluttet om- og udbygning, hvor der tages hensyn til hensigtsmæssige affaldshåndteringsforhold både inde i bygningen og udenfor. Der ønskes også undersøgt anvendelse af kildesortering.

6 8. SOLAFSKÆRMNING Uønsket overskudsvarme fra solindfald via store glasarealer ønskes reduceret med ind- eller udvendig solafskærmning efter behov. Etablering af solafskærmning foretages under hensyntagen til behovet for dagslysindfald i de enkelte lokaler. 9. INSTALLATIONER GENERELT Let tilgængelighed Der ønskes let tilgængelighed for vedligehold, reparation og udskiftning af alle installationer. Der ønskes samlet fremføring af installationerne og ad sådanne veje, at vedligehold generer daglige aktiviteter mindst muligt. Alle rørledninger ønskes i videst muligt omfang udført som tilgængelige. Alle tavler og styringsanlæg ønskes samlet centralt. Opbygning og funktion af tekniske anlæg ønskes logisk og let forståelig, både for børn og voksne. 10. EKSISTERENDE INSTALLATIONER Forhold vedr. eksisterende installationer for afløb, vand, varme, gas, ventilation, belysning svagstrøm m.v. foretages af entrepriseteamet i forslagsfasen. 11. AFLØBS-, VAND- OG SANITETSINSTALLATIONER Generelt VVS-installationer udføres således, at drift- og vedligeholdelsesudgifterne minimeres. Kloak tilsluttes til eksisterende afløbssystem og brugsvandsinstallationen tilsluttes eksisterende anlæg.

7 Røranlæggene ønskes forsynet med rørmærkning til identifikation af medie. Afløb Vand Korrosion Sanitet Ved valg af rørmateriale og udformning af anlæg tages der hensyn til nødvendige foranstaltninger for at sikre mod lydog brand samt rottesikring. Nye rørinstallationer må ikke udføres i galvaniserede rør. Ved indbygning af nye komponenter skal det sikres, at disse er velegnede til den stedlige vandkvalitet og medfører korrosion i installationerne. Der anvendes sanitetsudstyr i solid og robust kvalitet. Foran alle tapsteder ønskes anbragt afspærringsmulighed. 12. VARMEANLÆG Dimensionering Facadeopdeling Varmeanlæggene dimensioneres til at dække bygningernes varmetab, samt til opvarmning af ventilationsluft. Eventuelle nye distributionsanlæg ønskes principielt udført facade-opdelte, så fremløbstemperaturen til hvert anlæg styres afhængigt af udetemperatur, solindfald og vindpåvirkning. 13. VENTILATIONSANLÆG Naturlig ventilation Energioptimering Komfort Anlæg med naturlig ventilation ønskes anvendt, hvor det er muligt, eventuelt med supplement i form af mekanisk ventilation (hybrid-løsninger). Hvor ventilationssystemer udføres som mekanisk drevne skal disse udføres med behovsstyring og varmegenvinding til sikring af energi-optimal drift. Generelt udføres anlæg, så disse ikke giver anledning til træk og støj. 14. TEKNISK ISOLERING

8 Energiforbrug Der ønskes udføres rør- og kanalisolering, så energiforbrug minimeres og unødig temperaturpåvirkning af f.eks. koldt brugsvand undgås. Som udgangspunkt omfatter ønsket kun nye installationer. 15. CTS-ANLÆG Tilslutning til rådhus Samtlige nye tekniske installationer ønskes tilsluttet et overordnet CTS-anlæg med ekstern tilslutningsmulighed til rådhuset samt etableret alarmoverførsel via modem. Anlægsautomatikken udformes, så der sikres en optimal styring og driftsovervågning. 16. ELEKTRISKE INSTALLATIONER Ensartethed Materialer og komponenter ønskes i så få og ensartede typer som muligt. Installationerne ønskes overalt, med undtagelse af teknisk prægede rum, udført skjulte. Hovedfordelingskabler og hovedkabelføringsveje placeres tilgængelige. Det elektriske anlæg skal i alle tavler, forsyningsgange, alarm- og styringsanlæg og de tilhørende forbindelse have en systematisk og overskuelig identifikation. Stikkontaktantal Belysningsarmaturer Fleksibilitet Indbrudssikring Anlæg ønskes udført med optimal, fremtidssikret kapacitet. Til belysning ønskes overalt anvendt energibesparende armaturer og lyskilder med høj lysteknisk kvalitet, det vil sige velafskærmede med en hensigtsmæssig lysfordeling og en høj virkningsgrad. Der bør være ekstra udtag beregnet for individuel og fleksibel belysning af arbejdsstederne med pendler eller tilsvarende. Der ønskes etableret indbrudssikringanlæg primært ved hjælp af rumfølere. Alarmer overføres til ekstern alarmcentral. Entrepriseteamet bør sammen med distriktet diskutere mulighederne for adgang til skole/institution i forhold til indbrudssikring.

9 17. INFORMATIONSTEKNOLOGI M.V. Integreret del Skolernes IT-projekt Handlingsplan Overordnet mål Styregruppe IT skal for børnene i den daglige undervisning opleves som en integreret del af alle fag og som et hjælpemiddel/arbejdsredskab, der naturligt kan fremme arbejdet med fagenes forskellige områder. Med kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 28. oktober 1996 af forslag til udbygning af informationsteknologien i Gentofte Kommunes Skolevæsen blev startskuddet givet til igangsættelse af skolernes IT-projekt. Der er udarbejdet en handlingsplan for skolernes IT-projekt i Gentofte Kommune, der sigter på at udvikle en fælles ITplatform i skolevæsenet, men med plads til skolernes egne mål og handleplaner. Det overordnede mål i handlingsplanen er IT-integration i undervisningen (i alle fag og på samtlige klassetrin), herunder at øge tilgængeligheden af computere på skolerne ved fortsat udbygning af netværk og antallet af pc'ere. Overordnet ønskes IT i kommunens skoler etableret som en kombination af faste netværk og trådløst netværk. Til orientering kan nævnes at Gentofte Kommunes Børne-, Skole og Fritidsforvaltning har nedsat en styregruppe, der varetager arbejdet med planlægning og strategi for IT på skolerne. En repræsentant fra SKUB deltager i styregruppens møder. Entrepriseteamet skal i forlagsfasen nærmere diskutere bygherrens konkrete ønsker vedrørende IT. Fremtidssikring Telefonanlæg og øvrige svagstrømsanlæg - herunder specielt audiovisuelle og informationsteknologiske installationer - ønskes udført fremtidssikrede, både med hensyn til kapacitet og til ny teknik. Der skal etableres audiovisuelle-, EDB- og informationsteknologiske installationer til alle undervisningslokaler og andre primære lokaler. Der udføres separat jordledning for EDB-installationer. Bygherreleverance Føringsveje, kablinger og netstik hører under nærværende opgave. Øvrige IT-installationer er en bygherreleverance. Bygherren ønsker at drøfte de nærmere omstændigheder vedr. bygherreleverencen i forslagsfasen.

10 18. SÆRLIGE INSTALLATIONER Økologi Der ønskes undersøgt muligheden for at implementere særlige økologiske og ressourcereducerende tiltag. Gerne tiltag, der kan synliggøres eller bruges i forbindelse med undervisningen. 19. VEDLIGEHOLD OG DRIFT Bygning Byggeriet ønskes indrettet hensigtsmæssigt for rengøring under hensyntagen til de specielle forhold for et skolebyggeri. Der lægges vægt på, at der projekteres og udføres ud fra ønsket om at opnå størst mulig sikkerhed mod nedbrud og skade, hvorfor der overalt ønskes anvendt konstruktioner og materialer, hvor vedligeholdelsesfrekvens og -metode kan dokumenteres at være lav ud fra brug, erfaring m.v.. Der lægges ligeledes vægt på, at alle konstruktioner og materialer vælges ud fra sikkerhed for supplering og reparation. Tekniske anlæg Vedrørende de tekniske anlæg tilstræbes det, at der sker en samordning, så der primært anvendes komponenter fra samme leverandør eller producent, der kan indgå som en del af et CTS-system.

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret 06.07.2004 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning... 5

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Bygherrevejledning (BV)

Bygherrevejledning (BV) den 25. september 2013 Gentofte Kommunes Bygherrevejledning (BV) arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed For Gentofte Kommunes administration og eksterne samarbejdspartnere Baseret på Agenda 21 og Gentofte

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-1

Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-1 Totalentreprise - Betingelser og byggeprogram Side 1-1 1. MILJØPROGRAM Der skal tænkes og handles miljørigtigt fra start til slut i hele byggeriet. I programfasen er miljøindsatsen derfor integreret. Ud

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere