Få overblik over byggeprocessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få overblik over byggeprocessen"

Transkript

1 Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen fører til, at man går videre med byggeplanerne, skal der laves et såkaldt programoplæg, og de forskellige deltageres opgaver og ansvar bliver lagt helt fast. Programoplægget Programoplægget beskriver, hvorfor der er behov for nye lokaler og hvor stort behovet er. Hvilke rum er der brug for, hvad skal der foregå i rummene, og hvilke overordnede krav det stiller til størrelse og indretning. Ofte vil arkitekter, ingeniører andre eksterne rådgivere være med til at lave programoplægget. Den overordnede beslutning om at bygge. Rammerne for byggeriet: Placering, pris, tidsplan osv. Hvordan byggeriet skal organiseres: Hvem skal sidde i byggeudvalget? Hvordan skal samarbejdet forløbe? Skal der hyres arkitekt- eller ingeniørfirma som bygherrerådgiver? Det er en god idé, allerede i forbindelse med programoplægget at bruge APV fra de eksisterende afdelinger og arbejdspladser som udgangspunkt for ønsker til byggeriet. Det kan både være forhold, man gerne vil ændre,og velfungerende indretning som personalet ikke vil undvære i det nye byggeri. Typisk bliver repræsentanter for de berørte afdelinger inddraget blandt andet arbejdsmiljørepræsentanter. I Region Nordjylland deltager fx både arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedsleder i arbejdet med programoplægget. : Medicinerhuset i Hjørring for medicinerhuset i Hjørring startede allerede i midten af 1990 erne, hvor det daværende Nordjyllands Amt konstaterede et behov for at genopfriske de medicinske afdelinger på regionens sygehuse i Ålborg, Frederikshavn og Hjørring. Afdelingerne havde typisk mange patientstuer, som delte toilet, og som heller ikke på andre områder levede ikke op til en tidssvarende standard. startede altså samtidig på de tre sygehuse, men af økonomiske og politiske årsager valgte man først at bygge i Frederikshavn, derefter i Ålborg og først til sidst i Hjørring, hvor medicinerhuset stod færdig i 2008, omkring 13 år efter. I forbindelse med programoplægget blev de relevante afdelingers APV inddraget, så man kunne undgå nuværende problemer og fastholde gode løsninger i det nye byggeri. Sygehusbyggeri.dk Tænk arbejdsmiljøet med fra starten 1

2 Fokus på krav til funktioner i det nye byggeri har fokus på hvilke funktioner det nye byggeri skal opfylde, men ikke på de konkrete, tekniske løsninger. Det kan fx. være ønsker om meget dagslys men ikke krav om en bestemt mængde vinduer. I denne fase er det almindeligt at tage på studiebesøg til andre sygehuse for at få inspiration til gode løsninger. Andre muligheder i denne fase er at opbygge fuldskalamodeller af fx. sengestuer og afprøve dem. ender med et byggeprogram, som beskriver omfang, funktionalitet, kvalitet, miljø, æstetik, tidsplan og økonomi. Det er også i denne fase, at byggeriets organisation og de forskellige deltageres opgaver og ansvar bliver lagt helt fast. Byggeprogrammet Byggeprogrammet beskriver i detaljer de krav og ønsker, som regionen, sygehusledelsen og medarbejderne har beskrevet i programoplægget. Det vil typisk danne udgangspunkt for en arkitektkonkurrence, hvis byggeriet har en vis størrelse. Byggeprogrammet beskriver forudsætninger, krav og ønsker til det færdige byggeri: funktion arkitektur teknisk og miljømæssig kvalitet drift og vedligehold økonomiske forudsætninger. er måske den vigtigste del af byggeforløbet. Her skal alle arbejdsmiljøkrav skrives ned både kravne til drift, vedligeholdelse og rengøring. Det er blandt andet krav til temperatur, ventilation, støj, dagslys og lifte. I Region Nordjylland er der fast procedure med arbejdsmiljøgennemgang i forbindelse med byggeprogrammet. Glostrup Hospital inddrager eksterne arbejdsmiljøkonsulenter fra denne fases begyndelse. Brugergrupper bliver typisk nedsat og går i gang med at fungere i denne fase. : Medicinerhuset i Hjørring Der blev bygget en sengestue op i 1:1 i en gammel bygning ved sygehuset. Her satte man senge, lifte, skabe, kørestole ind og simulerede arbejdssituationer. Det relevante personale og arbejdsmiljørepræsentanter medvirkede. I søsterbyggeriet Medicinerhuset i Frederikshavn foregik dette på hjælpemiddelcentralen, hvor man havde mulighed for at bygge rum om med flytbare vægge. I byggeprogrammet tog ønskerne mere konkret form som fastlæggelse af antal rum, sengestuer, kontorer, undersøgelsesrum. Man tog på studiebesøg blandt andet til Frederikshavn, hvor amtets seneste medicinske sengebygning var blevet opført. På baggrund af det udarbejdede byggeprogram blev der holdt en arkitektkonkurrence mellem de 5 prækvalificerede totalrådgiverteams. Til at bistå dommerkomitéen var der forskellige sagkyndige der medvirkede i granskningen af de indkomne forslag, bl.a. den daglige sikkerhedsleder. Sygehusbyggeri.dk Tænk arbejdsmiljøet med fra starten 2

3 Fokus på bygningens rum Hvis byggeriet er i konkurrence blandt arkitektfirmaer, er vinderen typisk fundet nu. I denne fase er fokus rettet mod rummenes størrelser, indretning og materialevalg. Logistikken i form af gange, trapper, elevatorer og fordeling af afdelinger, funktioner og rum er lagt fast i arkitektkonkurrencen, men i denne fase kan man ændre på de enkelte rum. Dispositionsforslag Dispositionsplanen er de rådgivende arkitekter og ingeniørers første bud på et konkret udformning af byggeriet.. Projektforslag Projektforslaget bliver udarbejdet i en dialog mellem bygherren og projektets rådgivere. Projektforslaget er ingeniørernes forslag til løsning af byggeopgaven. I Region Nordjylland er der fast procedure med arbejdsmiljøgennemgang i forbindelse med dispositionsforslaget. I forslagsfasen bliver byggeriet konkretiseret. Der skal tages hensyn til arbejdsmiljøet både i forhold til arbejdets organisering, rummenes placering og indretning, valg af materialer, hensyn til rengøring og indeklima osv. Det er vigtigt at fokusere på, at de konkrete løsninger afspejler og understøtter det faglige arbejde og samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgrupperne og andre medarbejderrepræsentanter skal i denne fase være med til at sikre, at deres ønsker og krav også bliver tilgodeset i de konkrete løsninger. Er der plads nok, dagslys nok og er rummene placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden? : Medicinerhuset i Hjørring I forslagsfasen blev der foretaget arbejdsmiljøgennemgangen af rådgivernes dispositionsforslag. Man så på om der var en god logistik, lys nok og om indretningen var praktisk. I Hjørring var der meget fokus på plads, lys og gode toiletforhold, fordi netop disse forhold ikke var gode i det gamle byggeri. Derfor var det et påtrængende problem både for afdelingernes personale, portører og rengøring. Desuden var det selvfølgelig et problem for patienterne. Da kravene til arbejdsmiljø og tidens og patienternes krav stemte overens gik det op i en højere enhed. Sygehusbyggeri.dk Tænk arbejdsmiljøet med fra starten 3

4 De tekniske løsninger I projekteringsfasen bliver hele byggeopgaven tegnet og beskrevet i detaljer, og der bliver laver kontrakter med entreprenører og håndværkere. Forprojekt Forprojektet er et gennemarbejdet projektforslag, som lægger op til hovedprojektet. Hovedprojekt Med hovedprojektet bliver byggeopgaven entydigt lagt fast. Det danner grundlag for at indhente tilbud og indgå entrepriseaftaler med de firmaer, som skal stå for selve byggeriet. Konkrete, tekniske løsninger Afvejning af økonomi og ønsker Hvem skal udføre selve byggeopgaven Arkitekt og ingeniør tegner alle bygningens detaljer Byggeriet skal godkendes af byggemyndighederne Arbejdsmiljøgrupper skal have fokus på, at besparelser, der kan vise sig nødvendige i byggefasen, ikke unødigt rammer arbejdsmiljøet fx ved at man sparer et ventilationsanlæg, en støjdæmpning eller en solafskærmning væk. I Region Nordjylland er der fast procedure med arbejdsmiljøgennemgang i forbindelse med forprojektet. I projekteringsfasen bliver brugergrupperne typisk kun inddraget, hvis det er nødvendigt at foretage væsentlige ændringer af byggeprojektet. Når projektet bliver sendt i udbud, er brugernes indflydelse stort set slut. I projekteringen vil det ofte vise sig, at nogle løsninger ikke kan lade sig gøre af praktiske eller økonomiske grunde. Det betyder også, at medarbejderønsker kan forsvinde. Det er vigtigt at kommunikere ændringerne til medarbejderne, så de ikke først opdager det i det endelige byggeri og dermed føler sig snydt. : Medicinerhuset i Hjørring Der blev lavet en arbejdsmiljøgennemgang i forbindelse med forprojektet. De rådgivende arkitekter gennemgik projektet for sektor MEDudvalget samt arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøfolk fra amtet. Sygehusbyggeri.dk Tænk arbejdsmiljøet med fra starten 4

5 Byggefasen () Byggeriet går i gang Byggeopgaven har været i udbud. Det første spadestik bliver taget og arenaen er håndværkernes. Selv byggeriet Alle beslutninger er i princippet taget, men der kan dukke nye myndighedskrav op eller væsentlige uhensigtsmæssigheder kan dukke op. Derfor er der i alle byggerier afsat et beløb til uforudsete udgifter. Hvis der er tale om ombygning eller at byggeriet finder sted i nærheden af, hvor sygehusets personale arbejder, er det vigtigt at minimere gener fra fx støj og støv. I denne fase har medarbejderne stort set ingen indflydelse. : Medicinerhuset i Hjørring Kort efter første spadestik gennemgik den daglige sikkerhedsleder sammen med arbejdsmiljøgrupperne byggeriet for at se, om de beslutninger som blev taget en del år tidligere levede op til tidens krav. Her fandt man blandt andet ud af, at der ikke var disponeret med loftslifte. Det blev besluttet, at alle rum skulle forberedes til loftlifte, og en del rum blev allerede fra starten udstyret med dem. Medicinrummene skulle midvejs i processen ændres på grund af nye og skærpede krav fra myndighederne. Sygehusbyggeri.dk Tænk arbejdsmiljøet med fra starten 5

6 Glæde men måske også frustration Når bygningerne er færdige glæder alle sig til at flytte ind, men mange bliver skuffede. Hvis kommunikationen i projektet ikke har været optimal, vil det ofte komme bag på medarbejderne, at alle deres ønsker ikke er blevet opfyldt. Denne fase kan også være desillusionerende fordi der også vil være indkøringsproblemer, og man vil opdage fejl og mangler. Mangelgennnemgang Gennemgang af om byggeriet lever op til det, der er blevet besluttet. 1-års gennemgang Gennemgang af fejl om mangler, som er opdaget eller opstået efter den første gennemgang. Alle beslutninger vedrørende byggeriet er taget. Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. I Region Nordjylland er der fast procedure med arbejdsmiljøgennemgang i forbindelse med 1-års gennemgangen. Arbejdsmiljøgruppen skal være med til at lave APV af det færdige byggeri. Den skal også medvirke til, at problemer med fx varme/ ventilation, støj, afgasning bliver kortlagt, og at ledelsen straks tager initiativ til at løse dem. Ofte er der indkøringsvanskeligheder med fx varme og ventilation, og der viser sig som regel uforudsete problemer. Ingen specielle forhold : Medicinerhuset i Hjørring Medicinerhuset i Hjørring blev taget i brug i april I efteråret 2008 er der stadig problemer med ventilation og varme, altså blandt andet at få den rette temperatur i rummene. Der er også problemer med trådløst netværk, som ikke fungerer, og derfor gør at læger og sygeplejersker ikke kan udnytte de bærbare computere optimalt på stuegang. Personalet er i gang med at træne i brugen af loftlifte. Sygehusbyggeri.dk Tænk arbejdsmiljøet med fra starten 6

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri. marts 2014

Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri. marts 2014 Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri marts 2014 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 / 3 OM SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Læs mere

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB Alle har deres specifikke drøm om et hjem. Det er vildt fedt når alle de drømme kan tegnes ind i de samme huse. Det er rart - børnene leger selv ude. Mange gange kommer der andre

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes På vej mod bæredygtighed i byggeriet GUIDE Når energioptimering skal lykkes - ledelse af den energioptimerede byggeproces Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme,

Læs mere

Modul 1. Kommunal byggesag. Bygherrekompetencer 2012-2013

Modul 1. Kommunal byggesag. Bygherrekompetencer 2012-2013 Kommunal byggesag Bygherrekompetencer 2012-2013 Gruppearbejde af: Christina Rosenlund Knudsen Peter Sahl Jens Krauthammer Søren Odgaard Claus Griepentrog Christian Aagaard Nielsen Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen

FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Københavns Kommune har ambitiøse mål på energiområdet. Bygninger og deres drift

Læs mere