Sekretær for menighedsrådet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretær for menighedsrådet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 Sekretær for menighedsrådet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.11. december Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Inger Merete Pedersen, AMU- Fyn Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af Sekretær for menighedsrådet, 11. december 2014 udviklet for Undervisnings-ministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Inger Merete Pedersen, AMU-Fyn 1

2 Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 44366, Sekretær for menighedsrådet Materialet har til formål at give inspiration til, hvordan AMU-uddannelsens mål kan nås, herunder en synliggørelse af centrale temaer og emner, som kan indgå i undervisningen. Desuden en beskrivelse af det udviklede undervisningsmateriale, og hvorledes dette kan anvendes og omsættes pædagogisk til brug i undervisningen. Materialet giver således konkrete forslag til undervisningens gennemførelse i form af en beskrivelse af uddannelsesstruktur, forløb, indhold og de rammer, undervisningen kan gennemføres på baggrund af. 2

3 Nr. og titel på AMU-uddannelsen Sekretær for menighedsrådet 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB Uddannelsesmålet findes i FKB 2676 Praktisk kirketjeneste 2. Uddannelsesmål Deltageren kan varetage opgaven som sekretær for menighedsrådet og nedsatte udvalg. Deltageren kan herunder medvirke til mødeplanlægning i forhold til tidsterminer samt mødeforberedelse, -afholdelse og -opfølgning ved brug af blandt andet digitale hjælpemidler. Deltageren kan bistå med rådgivning om menighedsrådets opgaver og kompetencer ud fra et grundlæggende kendskab til gældende lovgivning og aftaler m.v. Deltageren har viden om ansvarsfordeling i menighedsrådet, forretningsorden, mødeoffentlighed, tavshedspligt, habilitet, m.v Deltageren kan arkivere menighedsrådets sagsakter, beslutningsprotokol og andre dokumenter efter gældende regler ved brug af relevante værktøjer. 3. Målgruppe, jobfunktion og deltagerforudsætninger Kordegne og lignende, som fungerer eller skal fungere som sekretær for menighedsrådet. 4. Uddannelsesstruktur Uddannelsen indgår i grunduddannelsen for kordegne, herunder Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken, hvor folkekirkens styringsstruktur gennemgås. Uddannelsen kan med fordel suppleres med Sekretær for menighedsrådet Holdsammensætning Deltagerantal Deltagerne kan med fordel have kendskab til menighedsrådet arbejdsbetingelser og folkekirkens styringsstruktur som erhvervet ved deltagelse i Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken. 6. Øvrige anbefalinger Sammenhængende undervisning i 3 dage. Kan afvikles som split. 7. Udviklerinstitution og personer AMU-FYN, Petersmindevej 50, 5000 Odense c tlf Inger Merete Pedersen, 8. Øvrige ressourcepersoner 9. Lærerprofil Underviseren skal have en grundig viden om de emner, som indgår i undervisningen, herunder de love, bekendtgørelser og cirkulærer, som regulerer menighedsrådets arbejde 3

4 samt kendskab til menighedsrådets arbejde, arbejdsbetingelser og sammensætning. Praktisk erfaring med menighedsrådsarbejde vil være en fordel. 10. Centrale temaer og emner i uddannelsen Tema 1: Menighedsrådendes historik Tema 2: Kirkelig lovgivning og praksis som menighedsrådet er berørt af Tema 3: Praktisk sekretær for menighedsrådet Tema 4: Arkivering af menighedsrådets sagsakter 11. Undervisningsmateriale Anbefalet undervisningsmateriale til deltageren: Diverse love og bekendtgørelse, som indgår i undervisningen, uddeles Anbefalet baggrundsmateriale til undervisen: Diverse kirkeretsligt litteratur Diverse blade fra faglige organisationer, herunder Landsforeningen af Menighedsråds medlemsblad 12. Ideer til pædagogisk tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen Tema/emne Mål Aktivitet undervisningsmateriale og pædagogisk metode Tema 1 Menighedsrådets historik Tema 2 Menighedsrådsloven Deltageren har en forståelse fo,r hvorfor der er menighedsråd og har et kendskab til historien Deltageren har kendskab til gældende menighedsrådslov Bygningslove Deltageren har kendskab til bygningslovenes betydning for menighedsrådet Forvaltningslove Deltageren har kendskab til de forvaltningsretlige begreber, som et menighedsråd bør kende. Folkekirkens forsikring Deltageren har en viden om, hvordan forsikringssager håndteres Tema 3 Tidsterminer Deltageren har forståelse for, at der er allerede fastlagte terminer, som skal overholdes PP 1-14 Dialog Opgave 1 Opgave 2 Opsamling i plenum PP PP Dialog PP Dialog PP Dialog Årets gang PP 96 Dialog 4

5 Digitale verden Vedtæger og roller Afholdelse af møde Deltageren er opmærksom på nogle af de digitale tjenester og internetsider, menighedsrådet benytter sig af Deltageren kender til vedtægter for menighedsrådets arbejde og til funktionerne som formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson. Deltageren har forståelse for et menighedsrådsmødes struktur og kender til referatskrivning PP Øvelse: Ansøge VEU godtgørelse Finde relevante ting på hjemmesider PP Øvelse med vedtægter Praktisk øvelse Øvelse Referat 1 Øvelse referat 2 Opsamling i plenum PP Tema 4 Arkivalier Deltagerens har forståelse for vigtigheden af at menighedsrådet har et arkiv, og hvordan det kan opbygges. PP Dialog, fremvisning af DAP / eller øvelser Afsluttende Case 5

6 Øvelser til Sekretær for menighedsråd Øvelse 1 Menighedsrådsloven Øvelse 2 Menighedsrådsloven Øvelse 3 Referatskrivning 1 Øvelse 4 Referatskrivning 2 Øvelse 5 Gruppeopgave: Vedtægter Afsluttende Case 6

7 Øvelse 1 Søren Hansen er blevet spurgt, om han kunne tænke sig at gå ind i menighedsrådet. For at danne sig et overblik over opgavens omfang læser han i menighedsrådsloven. 1. Hvad er menighedsrådets hovedansvarsområde? Søren er også blevet spurgt, om han måske kunne tænke sig at blive formand. 2. Hvad er formandens ansvarsområder? Søren deltager som tilhører i et menighedsrådsmøde 3. Kan han det? Søren har nu tænkt over sagen og er blevet valgt til menighedsrådet. Søren har også læst på Sogn.dk, at der er 2097 folkekirkemedlemmer i sognet. 4. Hvor mange kollegaer har Søren i Rådet? Søren ved, at han er det første valgte medlem og derfor skal indkalde til det første møde. Han indkalder til møde den 15. december. 5. Hvad skal der ske på det første møde? Søren bliver valgt til formand. Han følte sig lidt ilde tilpasm fordi valget var foregået ved håndsoprækning 6. Hvorfor det? Søren leder konstitutions mødet og øvrige poster bliver valgt, kirkeværge, sekretær, kasserer, og kontaktperson. Det er svært at finde en, der vil være kontaktperson. Løsningen bliver, at Præsten og Kirketjeneren (medarbejderrepræsentanten ) deler jobbet mellem sig. 7. Må de det? Da rådet skal til at konstituere et kirke- og kirkegårdsudvalg, vil kirkeværgen som en selvfølgelighed med. Det er jo hans område. 8. Kan han det? Præsten vil gerne have et arrangementsudvalg, så han ikke sidder med hele ansvaret for kirkelige aktiviteter, og han vil meget gerne have sin kone med i det udvalg. Præsten vil også meget gerne have den valgte sekretær til at være sekretær for dette udvalg. 9. Er det muligt at få præstens kone og den valgte sekretær med? 7

8 Under mødet fortæller rådsmedlem Ole Andersen, at han skal have nye knæ den 2. januar og derfor skal være sygemeldt i 4 måneder. Da mødet er slut aftaler Søren og sognepræsten, at Søren hænger en seddel op i brugsen med den nye konstituering. 10. Er det i orden? 8

9 Øvelse 2 Søren er ved at indkalde til næste møde og sidder og spekulerer på, om ikke det er en god ide med at få fælles holdninger til afvikling af mødet. Søren møder i sit civile arbejde kl. 4 om morgenen og vil gerne, at alle møder stopper senest kl. 21. Kan rådet sætte tidsforbrug på et møde? Søren har fået et brev fra nabosognet om, at deres graver har et ønske om en løvsuger. Det er en meget dyr maskine, og nabosognet foreslå,r at man køber en løvsuger og deler den. Kan samarbejdet lade sig gøre, og hvad kræver sådan et samarbejde? Søren fik af rådsmedlem Ole Andersen at vide, at menighedsrådet ikke havde afholdt menighedsmøde sidste år, og det var han meget ked af. Søren gjorde sig en note om, at det må han finde ud af, og skal det møde afholdes, skal det selvfølgelig afholdes. Søren tænker på, om det næste møde kan blive til menighedsmøde. Kan Søren ændre et menighedsrådsmøde til et menighedsmøde? Præsten har foreslået Søren, at hver anden gudstjeneste om sommeren lægges til og hver anden til kl. 20. Samtidig vil han gerne have lov til at indsamle til kirkens korshær hver eneste søndag. Søren undrede sig over, at præsten spurgte og læser igen i menighedsrådsloven. Hvorfor spurgte præsten? I dette råd er kirketjeneren medarbejderrepræsentant. Kirketjenerens mand er graveren. De har lige købt et lille husmandssted, hvor de dyrker frilandsgartneri. De har en hel del stedmoderplanter til salg og synes, at deres planter er bedre end dem, de plejer at købe til brug på kirkegården. Graveren sender et tilbud til kirkeværgen om køb af stedmoderplanter. Prisen på stedmoderplanter er noget lavere, end hvad de plejer at betale. Kirkeværgen vil gerne have dette tilbud med på mødet. Hvad er det, der gør Søren betænkelig ved den sag 9

10 Øvelse 3 1. møde i november,. 2. år efter valg Godkendelse af dagsorden Til Beslutning: Konstitution Kopimaskine beregning, køb og priser v/ Per Hansen Fremlæggelse af kvartalsrapport Konto kirkelige aktiviteter er overskredet med hvad gør vi. Referat af visionsseminar Følgende punkter skal prioriteres: Sognemedhjælper stilling Mandeklub ( mænd kan mødes og snakke uden damer) Tema gudstjenester 4. klasse-pensionist dage Børnekor Syng som du har lyst kor ( voksne der synger sammen) Formel kirkekunst klub pilgrimsvandring Ansøgning fra graver om M-råd vil være vært ved lokal grandæknings-kursus ca kr. Klage over gravsted E14, som ikke renholdt godt nok. Ansøgning om babysalmesang Til Drøftelse Forslag om at lukke for kirkelige handlinger mandag og tirsdag da personalet afvikler fridage 4 kl og pensionister mødes og lærer af hinanden SMS, strik, Fortællinger, syng sammen el..lign Referatskrivning 1 10

11 Afbud: Gitte Kjeldsen Bjørn, Lasse Lauesen og Preben Berg Mødet åbnes med en sang. 1. Godkendelse af dagsorden. Punkt 3.6 klage over gravsted 3. Til drøftelse: 3.1 Dato for kirkesyn, synsudskrifter skal være provstiet i hænde senest 1. okt. Godkendt der er kaffe og kage graverhuset. 3.2 Kopimaskine Overtagelsespris ,00 kr. + moms Per Hansen ser på hvad der kan betale sig til næste møde. 3.3 Regnskabsrapport fra Kirkekassen Regnskabsrapport fra Kirkegården Undersøges omkring tjenestemandspension konto.0850, konto 3680 er køkkengulv i præstegården, beløbet, er udlignet med 5 midler. Det merforbrug som vi har på kirkegården, ændres ikke fra provstiets side. Kirkegården skal opmåles, så hurtigt som muligt, menda kirkegårdslederen ønsker barselsorlov i 14 dage udskydes det til uge 41. Kirkegårdsmedhjælperen på Korup kirkegård er syg i mindst 4 uger. 3.4 Orientering fra Budgetsamråd i Hjallese Provsti 19. august. Vi kan gøre brug af de præster, som er financeret af provstiet. Messehagler, det bliver med budgettering af 1 af gangen, hvor reelt er behovet? Vi skal have opmålt kirkegården hurtigst muligt. Der mangler ca. 8 mill. i ligningen fra fællesfonden,til Hjallese og Skt. Knuds provsti. Der er fra præsterne udtalt tvivl om behovet for nye Messehagler 3.5 Visionsseminar 12. sept. 2013, Vissenbjerg storkro Orientering ved Jens Rønn Sørensen Spørgsmål sendes ud sammen med referatet 11

12 3.6 Klage over gravsted Kirkegårdsudvalget sætter et stykke i næste kirkeblad, samt laver en skrivelse til gravstedsindehaverne, ved fornyelse. Menighedsrådsformanden svarer klager. 4. Beslutningssager: 4.1 Udvalg Birgit Didriksen Hun vil gerne i enten Kirkeudvalget, eller Kirkegårdsudvalget Birgit Didriksen er valgt ind i kirkegårdsudvalget. 4.2 Ansøgning Jytte Bjerner søger om kr. til Uddannelse til kordegn FU indstiller Indstemmigt vedtaget. 4.3 Ansøgning Nørklerne Pris på bus med fører til deres tur til Middelfart kr. alt incl. FU indstiller Godkendt 4.4 Maria Jeppesen Knudsen økonomisk hjælp til rejse til Bangladesh. Forslag fra Jens Rønn Sørensen, Indsamling i kirken den xx november hvor der også BUSK gudstjeneste om eftermiddagen FU indstiller Kan man ikke gøre det over 2 søndage? Vi benytter den xx november, samt en søndag senere efter at Maria har skrevet til kirkebladet. 4.5 Anmodning om tilskud til Driftsstyringsprojekt på kirkegårde, bidrag mellem kr og kr Fu foreslår at kirkegården selv finder mulighed på deres budget, men at MR. bestemmer beløbets størelse Kirkegårdsudvalget vil gerne støtte med kr. Af kirkegårdens drift. Vedtaget. 12

13 5. Meddelelser: Meddelelse fra udvalgene: 6.1 Kirkeudvalget. Der kan købes et nyt flygel til kr. Men vi har ikke pengene. 6.2 Kirkegårdsudvalget. Se referat. Der skalvære møde mellem Korup mr. og Preben Holm, Per Hansen, Kirsten Jørgensen, og Aage Hajhøj den 3. Sept. 6.3 Bygningsudvalget. Ny vaskemaskine til Lene Jensen 6.4 Aktivitetsudvalget. Referat udsendes 6.5 Kirkebladsudvalget. Det er stadig skoleeleverne der deler bladet ud. 6.6 "Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense". Intet. 6.7 Kirkeværgen. Tak for hilsenen efter uheldet. Afventer budget, for at få malet graverhuset. 6.8 Kontaktpersonen. MUS samtaler i løbet af efteråret. Personalemøder ønskes ikke længere at være 4 gange men 1 gang om året. Søgt om hjertestarter hos Trykfonden. 6.9 Meddelelse fra præsterne 7. Eventuelt. 13

14 Bilag1 Mødregrupperne i Kirkeby Kirkeby menighedsråd Vi har observeret, at der mangler udfordringer til de nybagte mødre her i Kirkeby. Vi kan fra andre sogne fået anbefalet babysalmesang og vil forhøre os, om det ikke også kunne lade sig gøre her i Kirkeby? Vi kan selv evenuelt medbringe en musikpædagog, som vil være behjælpelig om nødvendigt Vi ser frem til at høre fra jer. Sundhedsplejerske i Kirkeby og omegn 14

15 Øvelse 4 Referatskrivning 2 Beslutningsreferat Møde i Grønby kirke Referat af menighedsrådsmøde Afbud: Andreas og Lene Sørensen Den 14.oktober 2014 kl i Graverboligen Dagsorden 1. Godkendelse af Arbejder på Søvej 78 tilføjet under pkt. 7 dagsorden 2. Meddelelser fra formanden og næstformanden SHS mindedes Sv. E. Haase Kaffelisten: 19/10 LS; 26/10 Kirken; 2/11 Allehelgen; 9/11 SWH. Skumringsliste: LKI 3. Præster - GT orienterede om minikonfirmandundervisning. Anordning blev omdelt. - Evaluering af kirkens ny liturgi blev drøftet 4. Gudstj. nytårsaftensdag & Ekstragudstj. juleaftensdag kl Præsterne kan gå videre med idéen om at flytte gudstjeneste fra nytårsdag til nytårsaftensdag og idéen om en ekstra gudstjeneste juleaftensdag kl Nyt lydanlæg - Spørgsmål om nyt lydanlæg i kirken blev drøftet - 6. Økonomi - Revisionsprotokollat af 12/ blev godkendt med bemærkning om manglende bogføring af hævdet indbetaling fra en debitor. 7. Forpagtningsjord - Forpagtningsaftalerne blev drøftet. MR besluttede, at indhente udtalelse hos Kirkeministeriet angående mulighed for genforpagtning uden forudgående udbud. 8. Kirkeværge og KKU 9. Kontaktperson - Intet at bemærke 10. Meddelelser til presse og hjemmeside Nelly Søndergaard forlod mødet kl MR besluttede at investere i en ny opvaskemaskine i graverboligen. Pris incl. montering samt el-arb. Ca kr. MR besluttede at købe en 3. pers sofa til præstekontoret ca kr. og inventar til bryggers på Søvej 78 pris ,75 kr. MR besluttede at godkende arbejder vedrørende fældning af Mirabelletræ og renovering af eksisterende bede langs huset på søvej 78. Tilbud foreligger incl. moms MR besluttede at anskaffe mobilpakke og sikkerhedspakke til Kirkeweb i alt 1. år 8.520,00 kr. 15

16 11. Eventuelt Intet 16

17 Dagsorden den xx november 1. Godkendelse af dagsorden 2. Konstitution af rådet 3. Meddelelser fra formanden og næstformanden 4. Præster 5. Godkendelse af kvartalsregnskab (se bilag) 6. Forpagtningsjord. Efter forespørgsel hos kirkeministeriets konsulent skal aftalen i udbud. Hvad gør vi. 7. Ældreklubben har bedt om en ældregudstjeneste 1. torsdag i måneden kl. 10:30 (se bilag) 8. Præsterne: Gudstjeneste nytårsaftensdag. Vil menighedsrådet vil være vært ved en nytårsskål efter gudstjenesten 9. Tilbud fra: Teatergruppen Swantewit tilbyder at afholde 2 forestillinger ved børnegudstjenester i februar. Pris 7.550,-. tillæg for aftengudstjeneste samme dag kr. 10. Kontaktperson: Personalet har ansøgt om følgende kurser Graver: Træfældningskursus på AMU i januar KR: 610 og VEU refusion. Kirkesanger: Stemmetræningskursus i januar kr: Meddelelser fra personale Øvelse 17

18 Bilag Til Menighedsrådet og præster i Grønby kirke Ansøgning Mange af vores medlemmer har transport og tidsproblemer med at deltage i søndagens gudstjenester derfor kunne vi godt tænke os en gudstjeneste den 1. torsdag hver måned. Vi vil synes at kl 10:30 er passende og så en gudstjeneste af ca. 45 min varighed. Medlemmerne af ældreforeningen går derefter i sognehuset og spiser frokost og har andet socialt samvær. Venlig hilsen Hans Andersen, Formand 18

19 Øvelse 5 Gruppeopgave Vedtægter: Den udleverede vedtægt skal læses nøje igennem og gennemdrøftes i gruppen. Vedtægten skal fremlægges i plenum. Husk at det kun er jer, der har læst denne vedtægt ordentligt igennem og skal fortælle indholdet til de andre i klassen. 19

20 Afsluttende case Sekretær for menighedsrådet Som sekretær for menighedsrådet skal du forberede dig til menighedsrådsmøde. Grønbykirke er fra 1930 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning af beslutninger 3. Fældning af gammel lind på kirkegården tilbud vedlægges 4. Mulig ændring af døbefond ( den er for høj) (bilag) 5. Langtidssygemelding fra medlem Jens Andersen 6. Resultat af provstesyn a. Alliker i skorsten på præstegården b. Provst påpeger at Muren mellem parkeringsplads og kirkegård er ved at vælte er en akutsag der skal tages en beslutning 7. Graveren ønsker tilladelse til at bruge Roundup til bekæmpelse af mælkebøtter i plænerne 8. Brev fra Blåby og Rødby sogne ang. samarbejde om køb af fælles plæneklipper (bilag) 9. Plads mangel i arkiv. Muligheder: Makulere alle regnskaber op til Ligeledes er der tegninger og byggepapir fra restaurering af præstegården i 1960 som kunne bortkaffes. Dette vil løse et arkivpladsproblem 10. Nyt fra personalet 11. Meddelelser fra Formand, præst, kirkeværge, kontaktperson. 12. Eventuelt 20

21 Til stede var Fraværende: Punkt 1 Møde den i konfirmandstuen for - Grønby pastoratsråd Torben Hansen,(formand) Inger Merete Pedersen Pedersen,(sekretær), Leif Nielsen, Hanne Grene, Niels Erik Jensen,(kirkeværge) Jonna Stenbæk Sjøgaard (graver),søren Ratzer ( præst), Anne Marie Mortensen,(Kontaktperson) Inge Merete G. Pedersen; Jens Andersen Annie Jensen, Godkendelse af dagsorden: Godkendt Punkt 2 Punkt 3. Opfølgning af beslutninger og synsprotokol Niels Erik Jensen om tilbud. Kirkegårdsrenovering. Tilbud ,0 kr Inkl. Thujahæk. og Tilbud 2: kr. Inkl. Thujahæk. Begge priser Inkl. moms. Anlægsbudget kr. skal skubbes til senere. Vi tager tilbud 1. Tilbuddet er sendt over til Provst. Kirkegårdskonsulent anbefales og Niels Erik Jensen kontakter ham og aftaler møde. 1. Personale / menighedsråd. Kirkegårdsvedtægter i. Pastoratsrådet godkender ordensreglerne. Inger Merete Pedersen sender til provstiudvalg Medhjælper til Grønby i. Jonna har ansat Trine Sørensen fra Vester Hæsinge Anne Marie Mortensen sørger for papirer Referat fra ekstraordinært kirkesyn (forpagterbolig) i. Provsten og Morten arkitekt var på syn i forpagterboligen. Huset trænger til en grundig renovering og det bliver meget dyrt. Vi har ikke penge til det. ii. Niels Erik Jensen laver en køreplan for event hussalg, og så laves der en endelig beslutning. Bygningsudvalget: Anne Marie Mortensen og Hanne Nielsen og Niels Erik Jensen går i gang. Kirkemurs renovering Grønby i. Kirkemuren kan rokkes med et let skub- er ikke holdbart. Provst sætter det til akutsag. ii. Enten kan der laves stendige eller sætte støttepiller til, eller bygge muren op fra grunden. Tilbud på helt ny mur: Brd.. Møller. pris på ny mur 30.5 m, mellem gårdsplads og kirkegård, med 16 piller. Pris incl. Moms. dette er meget dyrt. Rådet beder kirkeværge komme med pris på kun støtteben. Økonomi vedr. kirkegård og forpagterbolig renovering i. Intet nyt at bemærke 21

22 Diverse arrangementer frem til og med hellig tre konger i. Torsdag den 6. december. Kl med Lusangi koret. Niels Erik Jensen sørger for praktiske ii. Fin koncert med Hanne Bramsen og Christina Bjørkøe. Ca. 60 deltagere. Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Økonomi Inger Merete Pedersen gennemgik regnskab. Regnskabet ser ok ud. Meddelelser fra Formand Kirkeværger Kontaktperson og Præst Formanden er indbudt til Vester Hæsinge menighedsråd og for at fortælle om sammenlægning af menighedsråd. Præst Mødedatoer: 30. januar kl februar. Præsten har problemer med omdeling af kirkebladet. IMP undersøger ved idrætsforening Kirkeværge: Niels Erik Jensen: Brandsyn har været i begge kirker. Ellers Alt OK Jonna Sjøgaard har haft problem med hvor mange gange en urne kan flyttes- og leder efter reglerne. Inger Merete Pedersen prøver at undersøge hvilke regler der gælder. Eventuelt. 22

23 Lindetræ 1 Anlægsgartner Grøn Grønby Tilbud til Grønby Kirke Vedrørende af fældning af Gl. Lindetræ ved kirkegård Fældning 5000,00 bortskaffelse af træ 1500,00 Stubfræsning 3 timer à 350 kr. 1050,00 Ialt 7550,00 Alle priser er Excl. Moms Tilbud gældende 6 mdr. Venlig hilsen Gunnar Grøn Lindetræ 2 Grenes ejendomsservice Grønby Tilbud til Grønby kirke Vedrørende af fældning af Gl. Lindetræ ved kirkegård Fældning og bortskaffelse af træ 8000kr incl. moms Ved ønske om stubfræsning kan jeg tilbyde følgende afregnet på timetakst. Indlejning stubfræser til 250 kr. i timen og dertil en mand 180 kr. i timen. Anslået timetal 3 timer. Venlig hilsen Jens Grene 23

24 Grønby døbefond l Forslag afskæring her Grønby sogns menighedsråd Vi vil invitere jer til et møde i Sognegården hvor vi gerne vil drøfte muligheden for et eventuelt maskinsamarbejde i første omgang står både Rødby og Blåbys plæneklippere for udskiftning og vi er bekendt med at det samme gælder for Grønbys plæneklipper. Vi vil kunne købe en mere effektiv plæneklipper hvis vi slår os sammen og samtidig, med det resultat at slå græs udgifterne vil falde for os alle sammen.. Venlig hilsen Marius pedersen 24

25 Velkommen til Sekretær for menighedsrådet

26 Mål: Deltageren kan varetage opgaven som sekretær for menighedsrådet og nedsatte udvalg. Deltageren kan herunder medvirke til mødeplanlægning i forhold til tidsterminer samt mødeforberedelse, -afholdelse og -opfølgning ved brug af blandt andet digitale hjælpemidler. Deltageren kan bistå med rådgivning om menighedsrådets opgaver og kompetencer ud fra et grundlæggende kendskab til gældende lovgivning og aftaler m.v. Deltageren har viden om ansvarsfordeling i menighedsrådet, forretningsorden, mødeoffentlighed, tavshedspligt, habilitet, m.v Deltageren kan arkivere menighedsrådets sagsakter, beslutningsprotokol og andre dokumenter efter gældende regler ved brug af relevante værktøjer.

27 Menighedsråds historik

28 Grundlovens bestemmelser om folkekirke og religion Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 indeholder følgende 7 bestemmelser om den danske folkekirke og om religionsforhold i øvrigt. 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

29 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. 68. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen. 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

30 Hvornår 1856 Første menighedsråd - blev ikke succes 1903 første menighedsrådslov af I. C. Christensen 86 af 15. maj Første menighedsrådsvalg december Kvinder og tjenestefolk havde valgret Ikke mange administrative opgaver, men tæt samarbejde med præst Loven løb i 6 år Ny lov. Præsten uafhængig af menighedsrådet. 96 af 10. maj Biskopperne skal vælges ved afstemning af præster og menighedsråd Landsforeningen af menighedsrådslemmer? oprettedes. ( ændrede navn i 2005 til Landsforeningen af menighedsråd)

31 Hvordan kommer menighedsråd til 1912, valg hver fjerde år 1912 kampvalg 66 % kampvalg 4,9 % Stemme % ca. 15

32 Fakta om folkekirken ( fra landsforeningens hjemmeside)

33 Hvad er menighedsrådets arbejdsopgaver? Tavleøvelse

34 Hvad er menighedsrådets arbejdsopgaver Har ansvaret for at lede det kirkelige liv At virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse Administration af kirke og kirkegård Administration af kirkens og præsteembedets indtægter og udgifter Medvirken ved præsteansættelser Deltagelse i valg af provstiudvalg, stiftsudvalg og biskop

35 Hvad er menighedsrådets arbejdsopgaver 2 Være arbejdsgiver Være økonomiske ansvarlig At give mulighed for godt kirkeliv At passe på og vedligeholde kulturelle bygninger- kirkegård At være medbestemmende i valg af præst, provstiudvalg, stiftsråd, biskop

36 Hvor kommer pengene fra Bliver betalt af medlemmer. ca 0,88% af indtægt for alle. Ca. 7,8 mia. om året Lokal ligning ca.: 77% Landskirkeskat ca.: 13% Statens øremærkede tilskud Egne indtægter kirkegård gravstedskapitaler, lejeindtægter

37

38 Hvad går pengene til Løn ca. 49% Øvrig drift ca. 34% Kirkeligt arbejde Vedligeholdelse af bygninger og kirkegårde Anlæg ca. 17% Kilde: KM. hjemmeside

39 Menighedsrådsloven

40 Menighedsrådets hovedansvarsområde (1) 1. Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen. Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

41 Formandens ansvarsområder (2) Forbereder menighedsrådets møder og indkalder medlemmerne og præst og medarbejder repræsentant. Udsender forslag dagsorden med tilhørende bilag Leder menighedsrådets forhandlinger Sørger for at menighedsrådets beslutninger udføres Dokumenter vedrørende salg o.s.v underskrives af formanden Har (i meget begrænset) ret til at træffe beslutninger udenom møder.

42 Deltage i et møde (3) Ja, som tilhører 23. Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed

43 Hvor mange i rådet (4) 5 er mindste antal valgte medlemmer 2. Menighedsrådet består af mindst fem medlemmer. Antallet udgør fem for det første tusinde og yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde, dog ikke over femten i alt medlemmer =5+2 = 7 medlemmer

44 Hvad skal der ske på første møde (5) Møde indkaldt for sent ( står i valgloven 1)/ menighedsloven 6 Først vælges formand og derefter næstformand, Kirkeværge Kontaktperson Kasserer sekretær Underskriftsberettiget Kirke og kirkegårdsudvalg Bygningskyndig Præstegårdsudvalg _valgbestyrelse Kalender

45 Søren føler sig ilde til mode (6) Skal ske ved hemmelig, skriftlig afstemning ( 8)

46 Præst og kirketjener deler kontaktperson ( 7) 9 stk 5. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person til kontaktperson. Menighedsrådet kan beslutte at en af sognets præster og et valgt medlem kan dele jobbet.

47 Kirkeværge i kirkegårdsudvalg ( 8) Nej 17 mindst 3 medlemmer og kirkeværgen kan ikke være med. Ved små menighedsråd (5) kan man beslutte at der ikke skal være noget kirkegårdsudvalg, men at alle skal deltage.

48 Arrangementsudvalg (9) Ja, 20.

49 Sygemelding (10) Ved sygemelding mindst 2 mdr. indkaldes stedfortræder. 13 Stk. 2

50 Offentliggørelse af konstitution (11) Beslutninger træffes på møder og ikke som eftersnak 12 Præsten bekendtgør fra prædikestolen hvem der er valgt til rådet og hvem der er blevet formand 12 stk 2 husk formand

51 Tidsforbrug på møde (12) 22 stk. 3 Menighedsrådet kan fastsætte regler om varigheden af rådets møder.

52 Samarbejde (13) 42a. To eller flere menighedsråd kan indgår aftale om samarbejde og løsning af opgaver der financierens af kirkekassen. Der skal udarbejdes en vedtægt Vedtægt offentliggøres på stiftets hjemmeside 43 Skal der dispensation til loven skal godkendes og efter god samarbejdet offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside- og

53 Menighedsrådsmøde Menighedsmøde (14) For menighedsrådet Vekslende dagsordner Møder aftales på et af de første møder arbejdsåret. For hele menigheden Generalforsamling med fast dagsorden En gang årligt eller efter skriftlig anmodning af 25 af menigheden eller kirkelige tilsynsmyndigheder eller flertal af menighedsrådet medlemmer eller formand eller en præst sammen med 1 valgt medlem 41 Et allerede varslet menighedsrådsmøde, kan være svært at ændre. Der kan tilføjes et menighedsmøde før eller efter. Et allerede varslet menighedsrådsmøde, kan være svært at ændre. Der kan tilføjes et menighedsmøde før eller efter.

54 Ændring af gudstjeneste tider (15) 35 menighedsrådet beslutter: Tidspunkt for faste gudstjenester Forhold vedrørende konfirmation ( efterårskonfirmation) AND nr 1027 af 24/09/2014 Indførelse af nye autoriserede salmebøger/tillæg samtykke til ( 38)At der ved faste gudstjeneste indsamles Indsamlingscirkulære: CIR nr 21 af 26/03/2007 Kirkeministeriet

55 Ændring af gudstjeneste tider (15) Præsten skal have menighedsrådets samtykke til: 1) at der ved de faste gudstjenester foretages indsamlinger, 2) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger anvendes en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt i menigheden, og 3) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger foretages mindre ændringer i liturgi og ritualer eller benyttes andre salmebøger og salmebogstillæg end de autoriserede.* *Kræver også biskoppens samtykke

56 Habilitet ( 16) Kirketjeneren er inhabil da manden vil sende tilbud Graver må ikke privat dyrke planter og sælge til egen kirkegård.

57 Kirkebygninger og kirkegårde

58 LBK 329 af : Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Bek 338 af : Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

59 Ny kirke Ny kirke godkendes af kirkeministeriet Afleveringssyn afholdes af provst og sagkyndig arkitekt efter KM regler Udvidelse, ændring og ombygning af kirkebygning skal godkendes af stiftsøvrighed

60 Istandsættelse af kirkebygninger Over 100 år gamle eller undergivet særligt tilsyn i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel VI, skal godkendes af stiftsøvrigheden. Inventar og tilbehør Ændring eller istandsættelse af inventar, der er over 100 år gammelt, må kun ske i henhold til et forslag, der er tilvejebragt gennem Nationalmuseet og godkendt af stiftsøvrigheden.

61 Inventar generelt Anskaffelse, ændring, istandsættelse af Alter Døbefont Prædikestol Varmeanlæg Tårnure Orgler Klokker Undtaget ( mindre flytbare orgler og automatiske ringeanlæg) Altid stiftøvrighed

62 Inventar fortsat Inventar som ikke benyttes mere, må ikke fjernes uden provstesyn -Inventar og prydelser af kunstnerisk historisk værdi - Stiftsøvrigheden 26 i LBK 329

63 Kunstnerisk udsmykning Skal passe til kirken løse kunstgenstande til kirken er menighedsrådets opgave. Forslag til anskaffelse af anden kunstnerisk udsmykning skal godkendes af stiftsøvrigheden Akademirådet for kirkekunst ( 1895) Sdr. Broby kirke Nr. Felding kirke Nyker kirke Sneslev kirke

64 I kirken skal være: Kalk, disk, særkalke, alterkande, æske til oblater Dåbsfad /dåbskande Bibel, alterbog, ritualbog Koralbøger samt bøger med præ- og postludier til brug for organisten. Salmebøger Bekendtgørelsesbog Indsamlingsbøsser 2 lysestager til levende lys sygeberettelses udstyr Fornødne brandredskaber

65 Kirkeprotokol Udførlig beskrivelse af kirken og kirkegården Fortegnelse over kirkens løsøre og andet tilbehør Fortegnelse kirkens faste ejendomme Forsikringsforhold Synsforretningerne over kirken

66 Kirkegårde Køb og salg skal godkendes af provstiudvalg/stiftsøvrighed Anlæggelse/udvidelse godkendes - stiftsøvrighed Indhegnes forsvarligt Hegn, indgangspartier må ikke ændres omsættes eller nedrives uden tilladelse fra stiftøvrigheden Pesticider må ikke anvendes på kirkegården - kommunal kirkegård- følger kommunen Pesticider må ej anvendes på diger og digefod

67 Kirkegårdens indretning Ændring og regulering af kirkegårdens indretning skal godkendes af provstiudvalget. Træer må ikke fjernes - provstiudvalget Dræning - godkendes af provstiudvalget Kirke over 100 år - omfangsdræn godkendes af stiftsøvrighed Kirkegårdens indhegning og indgangspartier må ikke ændres, omsættes eller nedrives uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

68 Kirkegårdsprotokol 2 eksemplarer også kirkegårdskort Gravstedets betegnelse, Nummer for hver enkelt gravplads i gravstedet Navn, stilling, CPR og dødsdag Tidspunkt for gravnedsættelse Gravstedsbrev udstedt til Tidspunkt for brugsperiodens udløb Registrering af gravminder &s22=%7c10%7c&s113=0

69 Protokol og kort skal forevises ved det årlige syn over kirkegården

70 Miljø 29 Menighedsrådet skal søge at forhindre, at kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde. Bygninger Ledninger

71 Kirkesyn Menighedsrådet har det daglige tilsyn (kirkeværge) Årligt kirkesyn inden 1/10 Kirkebygningens ydre stand Indre tilstand incl. Lofts og tårnrum Kirkens inventar og tilbehør Behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade o.s.v. Kirkegården med tilbehør og bygninger til brug for kirken og kirkegården Handicap venlig Miljø og energihensyn

72 kirkesyn fortsat Synet ledes af menighedsrådets formand Skrives i kirkens protokol Skriver under og inden 14 dage til provstiudvalget. Provstesyn provsten eller provstiudvalgets bygningskyndige leder synet Mindst hver 4 år provstesyn med bygningskyndig Provsten kan vælge at deltage i synet Kirkens protokol skal være tilgængelig ved synet Synet indføres i provstiets synsprotokol

73 Tjenestebolig Syn over tjenestebolig mindst hvert 2. år inden 1. oktober Synet ledes af et valgt medlem af menighedsrådet - deltagere er: op til 2 valgte medlemmer af menighedsrådet/-ene, menighedsrådets bygningskyndige og sognepræsten - indføres i synsprotokollen (DAP)

74 Aktindsigt, habilitet, tavshedspligt

75 Tavshedspligt Omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold Hvad er private forhold? - helbredsoplysninger, herunder misbrug af nydelsesmidler - oplysninger om medlemskab af en fagforening - oplysninger om strafbare forhold - racemæssig eller etnisk baggrund - politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning - seksuelle forhold - væsentlige sociale problemer

76 Aktindsigt Efter forvaltningsloven (parter) - omfang - behandling af aktindsigtssager - udsættelse af sagen Efter offentlighedsloven (enhver) - personalesager

77 Habilitet Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen. Stk. 2. Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. M-rådslov 26

78 Habilitet-2 (Forvaltningsloven kap 2) Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed M-lov 26

79 Habilitet - 3 Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

80 Forsikring 2014

81 Kirkens (selv)forsikring Ordningen omfatter: Selvforsikring for folkekirkens bygninger og løsøre m.v. (tingskadesforsikring). Selvforsikringen virker som en traditionel forsikring i relation til de af ordningen omfattede deltagere. Selvforsikring af folkekirkens bygge- og anlægsarbejder inkl. ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring for hele folkekirken og de i folkekirkens tjeneste værende personer. - selv En arbejdsulykkesforsikring for alle folkekirkens ansatte. - selv

82 Tingskader Folkekirkens Forsikringsenhed Postboks Helsingør Telefon: Elektronisk post kan sendes til:

83 Ansvarsforsikring dige.dk/erhverv/sel vbetjening/anmeld #ansvarsskade Police nr.:

84 Arbejdsskader /easy/ Hvilket password logger man ind med???? SOGNET ALENE????

85 Nyhedsbrev

86 Digitale verden Efteruddannelse.dk

87 Opgaver Du har fået besked på at du skal hjælpe med at ansøge Veu godtgørelse. Hvilke hjemmesider skal du benytte. Forklar kort proceduren

88 Bestil Medarbejder signatur

89 Virk.dk Tildel medarbejder rettigheder

90 Efteruddannelse.dk Vejledning til ansøgning om VEU og Befordringsgodtgørelse. menter/vejledninger/112051%204%20brugerguide%20veu%20ansoe gning.pdf

91

92 Kirkeuddannelse

93 Landsforeningen af menighedsråd

94 Kirkeministeriet

95 DAP Enten øvelse eller demonstration

96 - arbejdsmiljø love og regler kirkegårdsdrift tilgængelighed for alle forslag til indsamlinger love og regler samlet af Krogh

97 Rollefordeling ekstern

98 Provstiudvalg laver bl.a Koordinere lokal folkekirkelige økonomi Fastsættelse af drift og anlægsramme Godkendelse af årsregnskaber Menighedsrådets nærmeste tilsynsmyndighed i forhold til forvaltning bevilligede midler og administration Godkendelse af kirkegårdstakster og vedtægter Godkendelse af sager vedrørende ejendomme, ( salg, nedrivning, forpagtning o.s.v.)

99 Provstiudvalg og personale Menighedsrådet bestemmer kirkebetjening Provstiudvalgets overordnede styring af personaleforbrug styres af økonomisk hensyn. Budgetsamråd kan beslutte at provstiudvalg fastlægger personalenormering

100 Stiftøvrighed bl.a Godkender efter: bygningsbekendtgørelse 338 og bygningsloven 329 Ombygning af fredede bygninger- tjenesteboliger Fredningssager, landzone, nybygning i nærheden af kirker

101 Stiftsøvrighed personale Generel rådgivning på det personaleadministrative område Serviceopgaver, FLØS, forslag til praktisk ansættelsesprocedure

102 Kirkeministeriet bl.a Udsteder administrative forskrifter i folkekirken Opførelse og nedrivning af kirker godkendes (bygningslov) Specielle samarbejdsaftaler godkendes ( m-lov) Overenskomstforhandlinger med organisationer

103 Landsforeningen af menighedsråd laver bl.a meget andet: Interesseorganisation Rådgiver om de problemstillinger som menighedsrådene kan komme ud for. Personaleområde Samarbejde mellem menighedsråd, visionsarbejde Arbejdsmiljø Kursusvirksomhed

104 Rollefordeling Intern Opgave: Gruppearbejde: læs udleverede vedtægt igennem og fremlæg den for klassen Formand Næstformand Sekretær Kontaktperson Kirkeværge Kasserer Forretningsorden

105 Møder

106 Beslutninger og protokol Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Menighedsrådets beslutninger - træffes i møder - træffes ved stemmeflertal - indføres i en beslutningsprotokol M-medlem har ret til at få indført særstandpunkter ( 25) Protokollen underskrives ved slutningen af mødet af tilstedeværende medlemmer 25

107 Medarbejderrepræsentanten Har ret til at deltage i menighedsrådets møder, herunder i sager, der behandles for lukkede døre Har ikke stemmeret Kan ikke deltage i forhandling i sager om ansættelse af kirkefunktionærer og i sager, der angår andre funktionærer ved kirken og kirkegården Har adgang til at stille forslag Har taleret

108 Præsten Har ikke stemmeret ved valget til formand og næstformand Kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager, der vedrører præsteboliger eller en anden præst i pastoratet Kan ikke deltage i afstemning i sager, der - er omfattet af menighedsrådslovens 38, - vedrører opførelse, nedbrydning eller lukning af kirker eller at - tage en kirke delvis ud af brug Kan ikke deltage i afstemning om indstilling i sager om sogne-og pastoratsinddeling

109 Formanden Indkalder medlemmerne og medarbejderrepræsentanten til menighedsrådsmøderne Udsender forslag til dagsorden Leder menighedsrådets forhandlinger Drager omsorg for, at rådets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen

110 Stedfortræderen Skal og må kun indkaldes, når betingelserne i menighedsrådslovens 13 er opfyldt Formanden har i så fald pligt til at indkalde stedfortræderen I andre tilfælde er stedfortræderen tilhører

111 Udvalg Stående (altså lovpligtige) udvalg er - kirke- og kirkegårdsudvalg, jf. menighedsrådslovens 17 - præstegårdsudvalg, når der er flere menighedsråd i et pastorat, jf. menighedsrådslovens 18 Alle andre udvalg er såkaldt særlige udvalg nedsat efter menighedsrådslovens 20

112 Mødeoffentlighed Menighedsrådets møder er offentlige Der er adgang til at behandle enkelte sager for lukkede døre Hver sag kræver en konkret beslutning om dørlukning

113 Dagsorden: En dagsorden skal danne grundlag for en beslutning - skriv præcist hvad der skal besluttes på punktet. En dagsorden skal være forståelig for modtageren. - Er du sikker på, at deltageren ved hvad punktet går ud på? En dagsorden er et arbejdsredskab. - Hvis din dagsorden er præcis, bliver den redskab på mødet som gør, at alle ved hvilke punkter der behandles hvornår, og hvad formålet er med det. En dagsorden er en informationskilde. - her får de andre mødedeltagere den forhåndsviden om et punkt, som gør at de kan stille gode spørgsmål og bidrage aktivt til punktet.

114 Beslutningsprotokol Menighedsrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Det der skal med i referat/beslutningsprotokol. Alt med kr ører ( købsaftaler, budgetændring m.m.) Alle aftaler officielle og uofficielle Ting der har indflydelse på menighedsrådets arbejde i fremtiden En beslutningsprotokol er et arbejdsredskab- Hvem ser beslutningsprotokol: Revision, offentligheden

115 Gode mødeforudsætninger Skal tage højde for: Hvor mange deltagere Akustik Afstand mellem mødedeltagere Kan der flyttes rundt? Alle er velkomne Begynd til tiden

116 Arkivalier

117 Hvorfor arkiv Offentlighedsloven trådte i kraft og i lovens 7, stk. 1 hedder det: (606 af ) 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Stk. 3. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.

118 Arkivloven 1035 af Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på betryggende måde Hele arkivloven sidder i mappen

119 Hvad skal i arkivet: 3. Følgende arkivalier bevares: 1) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsråd og fælles menighedsråd. 2) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsrådenes forretningsudvalg. 3) Synsprotokoller for kirker. 4) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for kirkegårdsudvalg. 5) Planer og tegninger over kirkegårde. 6) Begravelsesprotokoller, kirkegårdsprotokoller og gravstedsprotokoller. 7) Fundatser og forhandlingsprotokoller for legater, som administreres af menighedsrådet. 8) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsplejens bestyrelse. 9) Sager vedrørende menighedsplejen. 10) Andre arkivalier, som efter menighedsrådets skøn er af særlig historisk interesse BEK nr /02/2003

120 Årets gang. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Konstitution Kons inden 1. søndag i advent Kvartalsregnskab 1. kvartal fremlægges 2. kvartal fremlægges 3. kvartal fremlægges Årsregnskab lukning af bogføring Årsregnskab fremlægges/go dkendes af M- råd 1. 4 Indberette godkendt regnskab Sende samlet regnskabsmater iale til provsti revision 15.9 revision færdig senest behandle revisionsprotok olat Provstiudvalg godkender Budget 15.4 Modtager foreløbig drift ramme til budget 15.6 Foreløbigt budget 31.7 Modtager udkast til budgetramme Budgetsamråd 15.9 Modtager endelig budgetramme Specificeret budget Kirkesyn Senest 1.10 Menighedsmøde Een gang årligt Obligatorisk medarbejdermøde En gang årligt

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2, 7, 9, stk. 2, 21, stk. 4, 27 og 47 a i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde BEK nr 338 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 40133/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om folkekirkens

Læs mere

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar 2013 Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Indhold Menighedsråd: Definition og juridiske principper Beslutningsprocessen: Muligheder og begrænsninger

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer kl 19.00 20.22 Dagsorden 1. Formandens/næsteformandens ansvarsområder v. BA 2. Menighedsrådsloven v. BA 3. Forretningsorden + diverse vedtægter. BA og

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for kirke - fælles for kirkerne i Holbæk Provsti TKSTREGULTIV for KIRKEN I For benyttelse af kirken. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil

Læs mere

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for 2014 4. Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver Om menighedsrådet Menighedsrådets hovedopgaver Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Nærværende revision af Forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden

Læs mere

Betjening af menighedsrådet

Betjening af menighedsrådet Betjening af menighedsrådet Nr. 40135 I RELATION TIL FKB 2676 Praktisk kirketjeneste Inger Merete Pedersen 2008 Undervisningsministeriet. 04.12.2008. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

Kirkeværge og bygningssagkyndig

Kirkeværge og bygningssagkyndig Kirkeværge og bygningssagkyndig Menighedsrådene i Herning Provstierne den 19. januar 2017 chefkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 1 Byggesager Kirker er en del af den danske kulturarv er ikke fredet

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe.

Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe. Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Claus Pontoppidan (afbud), Anne Mia Lykner (afbud) Niels Ole Holm (afbud) og Kjeld Madsen (afbud). Som suppleant er indkaldt Søren Harboe. 0. INDLEDNING Indledning

Læs mere

Vedtægt og takstregulativ

Vedtægt og takstregulativ Vedtægt og takstregulativ for kirke, Holbæk provsti Holbæk kommune, Roskilde stift VEDTÆGT for KIRKEN Kirkens bestyrelsesforhold Kirken, der er selvejende, bestyres af 1 Sogns menighedsråd. 2 Kirkens drift

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 8. januar 2013 kl.19.00 Protokolblad: Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: Afbud til mødet gives

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald NR 40779 I RELATION TIL FKB: 2676 praktisk kirketjeneste Annette Kappelgaard 2009 Undervisningsministeriet. 13. november 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Nye Gias takster fra den 1. december

Læs mere

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse Det årlige syn Forberedelse, afvikling og udførelse Menighedsrådets opgaver og ansvar for synsarbejdet Et menighedsråd har det grundlæggende ansvar for, at sognets kirke og kirkegård samt de bygninger

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd LBK nr 771 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58719/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kursus for menighedsråd

Kursus for menighedsråd Kursus for menighedsråd Herning Nordre og Søndre Provsti Den 17. januar 2013 kl. 17.00-21.00 i Vildbjerg Kirkecenter Kirkeværge og bygningskyndig Disposition Kort præsentation af de tilstedeværende Det

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Lone G. Kristensen, Arne D. Rasmussen, Ruth Sandbak,

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Indhold. Menighedsrådets visionsarbejde (mål og strategier) Formanden og næstformandens opgaver og kompetencer. Det gode møde

Indhold. Menighedsrådets visionsarbejde (mål og strategier) Formanden og næstformandens opgaver og kompetencer. Det gode møde Indhold Menighedsrådets visionsarbejde (mål og strategier) Formanden og næstformandens opgaver og kompetencer Det gode møde Love og regler, inhabilitet, lukkede møder, agtindsigt Kasseren og økonomi 3

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for TIMOTHEUS SOGNS menighedsråd Januar 2013 Marts 2013 Ny 13 1 Indholdsfortegnelse Menighedsrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og fremlæggelse af sagsmateriale... 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Herdis Moesby Møller Jensen Inga Salten Stenkjær Knud Søndergaard Svend Aage

Læs mere

Kaffe: Asta. Præstegård kl Selde-Åsted Fraværende: Formandens initialer: Beslutning. Godkendelse af dagsorden

Kaffe: Asta. Præstegård kl Selde-Åsted Fraværende: Formandens initialer: Beslutning. Godkendelse af dagsorden Dato: 10-01-2017 I Selde Blad nr.027 Præstegård kl. 19 21.30 Selde-Åsted Fraværende: Formandens initialer: Godkendelse af dagsorden Drøftelse af forretningsorden for Selde/Åsted menighedsråd Drøftelse

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Menighedsrådsmøde 15.01.2013

Menighedsrådsmøde 15.01.2013 1 Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 15. januar 2013. Tid: Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 19:00 21:00 Sted: Sognehuset, Ørbæk Til stede: Henry Jørgensen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Anne

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Haslev Menighedsråd -menighedsrådet Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Dagsorden: Afbud fra: Bodil Madsen, Stedfortræder: Lone Saraksen Lise Klemmed

Læs mere

Referat,14-11-2013 Side: 2

Referat,14-11-2013 Side: 2 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Konstituerende møde. Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde i

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt.

Læs mere

Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben, Lars, Kaj, Else, Kirsten

Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben, Lars, Kaj, Else, Kirsten Møde nr.5 Side14 Brenderup - Indslev Menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 30. april 2013kl. 19.00 Mødested: Sognehuset Kirkevej 37. 5464 Brenderup KAJ Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben,

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt.

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt. Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 15. Blad nr. 8 Karlslunde Menighedsråd august 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: Ved Alfred Jensen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere