Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7."

Transkript

1 Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af. december 006, som ændret bl.a. ved i lov nr. 507 af 7. juni 008, i lov nr. 509 af 7. juni 008 og senest ved i lov nr. 5 af. juni 009, foretages følgende ændringer: I fodnote til lovens titel ændres "(EU-Tidende 006 nr. L 66, side ) og" til: "(EU-Tidende 006 nr. L 66, side ),", og efter "(EU-Tidende 008 nr. L, side )" indsættes: "og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 006//EF af. december 006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 006 nr. L 76, side 6)". 7 a, stk., affattes således: "Stk.. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordninger, der vedrører gennemførelsen af egenkontrol, herunder om, hvilke opgaver der skal udføres af de autoriserede personer, og om administration af autorisationsordninger. Ministeren kan ligeledes fastsætte nærmere regler om tildeling samt tilbagekaldelse af autorisationer, herunder om, at tilbagekaldelse skal kunne forlanges indbragt for domstolene, og om kontrol med det eftersyn, som de autoriserede personer udøver. Autorisation kan tilbagekaldes, såfremt den autoriserede gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed. Afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation skal indeholde oplysninger om adgangen til at begære afgørelsen indbragt for domstolene og fristen herfor." Efter 7 a indsættes: " 7 b. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, 4 7, stk., affattes således: "Stk.. Miljøministeren fastsætter regler om rottebekæmpelse, herunder om kommunalbestyrelsens opgaver efter stk. og grundejernes forpligtelser efter stk.. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at personer eller virksomheder, der udfører rottebekæmpelse, skal være autoriserede, herunder at autorisation kan nægtes og tilbagekaldes, såfremt den pågældende gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilbagekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor." 5 Efter 89 a indsættes: " 89 b. Miljøministeren fastsætter regler om sagsbehandlingen, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser. 89 c. Den, der fører et register over tjenesteydere, der er tilgængeligt for danske miljømyndigheder, skal stille dette til rådighed for myndigheder i andre EU/EØS-lande på samme vilkår." Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 005/6/EF af 7. september 005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 005 nr. L 55, side og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 006//EF af. december 006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 006 nr. L 76, side 6. [Udsteders note] Dokumentinformation: Lov nr. 8 af. dec. om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og. / 5

2 Kommuneinformation NIS 9. July 00 6 I 0, stk., nr., ændres "og 7 a" til: " 7 a eller 89 c". I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af. december 006, som ændret ved 4 i lov nr. 7 af. marts 008, i lov nr. 7 af. marts 008, 5 i lov nr. 6 af 9. december 008 og i lov nr. 97 af 0. februar 009, foretages følgende ændringer: Efter 0 indsættes i kapitel : " 0 a. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, Efter 5 b indsættes i kapitel 0: " 5 c. Miljøministeren fastsætter regler om sagsbehandlingen, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser." I 59, stk. 4, indsættes efter " 0, stk. 4 og 5,": " 0 a,". I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 0. februar 006, foretages følgende ændringer: Som fodnote til lovens titel indsættes: ") Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 005/6/EF af 7. september 005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 005 nr. L 55, side, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 006//EF af. december 006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 006 nr. L 76, side 6." I, stk. 4, udgår "eller ved bestemmelser fastsat af miljøministeren". I indsættes efter stk. 4 som nye stykker: "Stk. 5. Miljøministeren fastsætter regler om behandling af ansøgninger om beskikkelse som landinspektør, herunder for personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv. Stk. 6. Miljøministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, fastsætte regler om udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, om personer, der søger om beskikkelse i Danmark, samt om personer, der er beskikket som landinspektør i Danmark og søger om tilladelse til at udøve denne virksomhed i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv. Stk. 7. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at miljøministeren og myndighederne i de nævnte lande kan varetage deres opgave med henblik på at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 005/6/EF af 7. september 005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. " Stk. 5 bliver herefter stk. 8. 4, stk. 5,. pkt., der bliver stk. 8,. pkt., ophæves. / 5

3 Kommuneinformation NIS 9. July 00 5 I, stk., udgår " 0 a". 6 4, stk., affattes således: "Matrikulære arbejder må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med landinspektørbeskikkelse, jf. dog stk.." 7 I 4 indsættes efter stk. som nye stykker: "Stk.. Matrikulære arbejder må dog også udføres midlertidigt og lejlighedsvis af personer eller selskaber, som er etableret i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som er berettiget til at udføre tilsvarende arbejder dér. Afholdelse af skelforretninger i henhold til 5-7 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen kræver dog beskikkelse efter. Stk.. Personer eller selskaber, der agter at udføre matrikulære arbejder i henhold til stk., skal indgive en skriftlig anmeldelse til miljøministeren, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang. Miljøministeren fastsætter regler om anmeldelsen. Stk. 4. Denne lovs bestemmelser finder anvendelse på personer og selskaber, der er omfattet af stk., i det omfang det fremgår af de enkelte bestemmelser. Stk. 5. Miljøministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, fastsætte regler om udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, om personer, som agter midlertidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder i Danmark i henhold til stk., samt personer, som er beskikket i Danmark, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv. Stk. 6. Oplysningerne udveksles i overensstemmelse med kravene i, stk. 7." Stk. -5 bliver herefter stk Efter 4 d indsættes: " 4 e. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, regler om, hvilke oplysninger praktiserende landinspektører, landinspektørselskaber og personer og selskaber, der er omfattet af 4, stk., skal give til deres klienter om deres virksomhed." 9 I 5 indsættes som stk. 6: "Stk. 6. Bestemmelserne i stk. -5 finder tilsvarende anvendelse på personer, der er omfattet af 4, stk.." 0 I 7, stk., indsættes efter "landinspektørselskaber": "samt på personer og selskaber, der er omfattet af 4, stk. ". I 8, stk., indsættes efter "med beskikkelse": "og på personer, der er omfattet af 4, stk. ". 8, stk., affattes således: "Stk.. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i, stk., 4, stk. eller, 4 a, stk., eller 4, 4 b, stk. eller, 4 c, stk., eller 5, stk., eller 6." I 8, stk., ændres "og 4 c, stk.," til: " 4 c, stk., samt 4 e". 4 I 9 a, stk., indsættes efter "landinspektørselskaber": "samt for personer og selskaber, der er omfattet af 4, stk. ". 5 I 0, stk., indsættes efter "landinspektørselskaber": "samt på personer og selskaber, der udfører matrikulære arbejder i henhold til 4, stk. ". / 5

4 Kommuneinformation NIS 9. July 00 6 I 0 indsættes efter stk. som nyt stykke: "Stk. 4. I tilfælde som nævnt i stk. kan Landinspektørnævnet frakende personer eller selskaber, der udfører matrikulære arbejder i henhold til 4, stk., retten til at udføre sådanne arbejder i Danmark. Retten kan frakendes på tid fra -5 år eller indtil videre." Stk. 4 bliver herefter stk I 0, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres "stk. -" til: "stk a ophæves. 9 I, stk., ændres " 0, stk., og 0 a" til: " 0, stk. eller 4,". 0 I, stk., ændres " 0, stk.," til: " 0, stk. eller 4,"., stk. 4, ophæves. affattes således: ". Landinspektørnævnet kan til enhver tid efter ansøgning ophæve en frakendelse i henhold til 0, stk. eller 4. Er frakendelsen sket indtil videre, og afslår nævnet ansøgningen om ophævelse af frakendelsen, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved domstolene. Det er en betingelse, at der er forløbet mindst 5 år siden frakendelsen og mindst år siden, at generhvervelsen af beskikkelsen senest er nægtet ved dom. Tilsvarende gælder ved frakendelse af retten til at udføre matrikulære arbejder i henhold til 4, stk.., stk., finder tilsvarende anvendelse." I 4 ændres " 4, stk. og 5," til: " 4, stk. 7 og 9,". 4 I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af. juni 007, som ændret ved i lov nr. 9 af 5. maj 009, foretages følgende ændringer: I indsættes som stk. : "Stk.. Miljøministeren fastsætter sagsbehandlingsregler for meddelelse af tilladelse efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf samt regler om pligt for ejere og brugere omfattet af sådanne tilladelser til at give oplysninger til tjenestemodtagere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser." I 0 a, stk., indsættes efter ", stk. ": "og ". 0 b, stk., affattes således: "Stk.. I forskrifter, som fastsættes i henhold til, stk., og, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne." 4 / 5

5 Kommuneinformation NIS 9. July 00 5 I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 4. september 009, foretages følgende ændring: Efter 0 indsættes: " 0 a. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, 6 I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 4. september 009, foretages følgende ændring: Efter 5 a indsættes: " 5 b. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, 7 Loven træder i kraft den 8. december / 5

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere