Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed"

Transkript

1 Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisation som optometrist) 1 I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2008, som ændret ved 15 i lov nr. 140 af 9. februar 2010 og 2 i lov nr. 706 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 3, og 21, stk. 1, indsættes før optikere : optometrister,. 2. I 53, stk. 1, udgår i Danmark. 3. Overskriften i kapitel 23 affattes således: Optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister. 4. I 67, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Ansøgning om autorisation som optiker skal indgives til Sundhedsstyrelsen inden den 1. juli I 67, stk. 2, indsættes efter autorisation som optiker : eller optometrist, jf I 67, stk. 3, indsættes efter stk. 6 : og 68, stk med tilhørende overskrift affattes således: Autorisation som kontaktlinseoptiker og optometrist 68. Autorisation som kontaktlinseoptiker meddeles den, der har opnået autorisation som optiker, og som herudover har bestået en af undervisningsministeren godkendt uddannelse i kontaktlinsetilpasning eller gennemført et udenlandsk uddannelsesforløb, der kan sidestilles hermed, jf. 2 og 3. Ansøgning om autorisation som kontaktlinseoptiker skal indgives til Sundhedsstyrelsen inden den 1. januar Stk. 2. Autorisation som optometrist meddeles den, der har bestået dansk optometristeksamen eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, jf. 2 og 3. Stk. 3. Ret til at betegne sig som kontaktlinseoptiker og optometrist har kun den, der har autorisation som kontaktlinseoptiker eller optometrist.

2 Side 2 Stk. 4. Ret til at udøve virksomhed som kontaktlinseoptiker og optometrist har kun den, der har autorisation som kontaktlinseoptiker eller optometrist, jf. dog stk. 7. Stk. 5. Virksomhed som kontaktlinseoptiker og optometrist omfatter ud over virksomhed som optiker, jf. 67, stk. 4, tillige tilpasning, kontrol og udlevering af kontaktlinser. Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed som kontaktlinseoptiker og optometrist, jf. stk. 5, og om afgrænsning heraf. Stk. 7. Lægers virksomhed berøres ikke af bestemmelserne i stk , stk. 2, ophæves. 9. I 78 ændres 68, stk. 2 til: 68, stk I 79 ændres 68, stk. 3 til: 68, stk Loven træder i kraft den 1. marts Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og hovedindhold Med lovforslaget tilpasses lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) den nye uddannelsesordning for professionsbachelorer i optometri, der afløser den hidtidige erhvervsuddannelse som optiker. Lovforslaget indebærer, at professionsbachelorer i optometri meddeles autorisation som optometrister med ret til at betegne sig som optometrist, kontaktlinseoptiker og optiker, og med ret til at udøve såvel optikervirksomhed som kontaktlinseoptikervirksomhed. 2. Autorisation som optometrist 2.1. Gældende ret Efter autorisationslovens 67 meddeler Sundhedsstyrelsen autorisation som optiker til personer, der har bestået dansk optikereksamen eller en udenlandsk uddannelse, der kan sidestilles hermed. Autorisationen indebærer en eneret for optikere til at benytte betegnelsen optiker og til at udøve optikervirksomhed. Optikervirksomhed omfatter synsbestemmelse med henblik på tilpasning, kontrol og udleve-

3 Side 3 ring af briller og andre individuelt udformede synshjælpemidler, dog ikke kontaktlinser. Tilpasning, kontrol og udlevering af kontaktlinser er ligesom retten til at anvende titlen kontaktlinseoptiker forbeholdt kontaktlinseoptikere. En autoriseret optiker kan meddeles autorisation som kontaktlinseoptiker, hvis vedkommende har bestået en af undervisningsministeren godkendt uddannelse i kontaktlinsetilpasning eller en udenlandsk uddannelse, der kan sidestilles hermed, jf. autorisationslovens 68. En overtrædelse af reglerne om titelbeskyttelsen af optikere og kontaktlinseoptikere eller af reglerne om disses forbeholdte virksomhedsområde er strafbar, jf. autorisationslovens 78 og 79. Nærmere regler om udøvelse af optikervirksomhed og kontaktlinseoptikervirksomhed er i øvrigt med hjemmel i autorisationslovens 67, stk. 5, og 68, stk. 5, fastsat ved bekendtgørelse nr. 817 af 14. september 1994 om optikervirksomhed. Med hensyn til vurderingen af, om en udenlandsk uddannelse kan sidestilles med den danske optikereksamen eller uddannelsen i kontaktlinsetilpasning, er nærmere regler for nordiske statsborgere fastsat ved overenskomst af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for bl.a. visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet, jf. bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994, med ændringer bekendtgjort ved bekendtgørelse nr. 23 af 28. juni For EU/EØS-statsborgere er nærmere regler om vurderingen fastsat ved bekendtgørelse nr. 49 af 13. januar 2010, der med hensyn til autorisation af sundhedspersoner implementerer direktiv nr. 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. De to separate autorisationsordninger for optikere og kontaktlinseoptikere skal ses i sammenhæng med, at den hidtidige erhvervsuddannelse som optiker har kvalificeret eleven til at opnå autorisation som optiker, men ikke som kontaktlinseoptiker, jf. Undervisningsministeriets tidligere gældende bekendtgørelse nr. 705 af 1. juli Ved Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 779 af 28. juni 2007 er der indført en ny uddannelse til professionsbachelor i optometri af en varighed på 3½ år, som kvalificerer den studerende til at opnå autorisation både som optiker og som kontaktlinseoptiker, jf. bekendtgørelsens 1, nr. 7. Undervisningsministeriet har oplyst, at de første professionsbachelorer i optometri vil være færdiguddannede ved udgangen af februar Samtidig med indførelsen af uddannelsen til professionsbachelor i optometri er den hidtidige erhvervsuddannelse til optiker ophævet. Elever, der har påbegyndt erhvervsuddannelsen, kan dog efter aftale færdiggøre erhvervsuddannelsen, forudsat at uddannelsen afsluttes inden udgangen af 2012, jf. 18 i bekendtgørelse nr. 779 af 28. juni I tilknytning hertil har Undervisningsministeriet oplyst, at den nuværende uddannelse i kontaktlinsetilpasning vil blive opretholdt i en periode mindst til og med udgangen af 2012 med henblik på, at bl.a. de studerende, der færdiggør erhvervsuddannelsen som optiker, også har mulighed for at tage uddannelsen i kontaktlinsetilpasning og dermed opnå autorisation som kontaktlinseoptikere. Undervisningsministeriet har samtidig oplyst, at uddannelsen i kontaktlinsetilpasning forventes nedlagt senest ved udgangen af første halvår 2014.

4 Side Overvejelser og forslag En samlet autorisation til professionsbachelorer i optometri På baggrund af indførelsen af den nye professionsbacheloruddannelse i optometri foreslås det at tilpasse autorisationsloven med henblik på at sikre hjemmel til, at Sundhedsstyrelsen kan meddele én samlet autorisation til personer, der består professionsbacheloruddannelsen, der giver de pågældende ret til at udøve såvel optikervirksomhed som kontaktlinseoptikervirksomhed Valg af betegnelsen optometrist En person, der er autoriseret som optiker på grundlag af den hidtidige erhvervsuddannelse om optiker, bør også fremover kun have ret til at udøve kontaktlinseoptikervirksomhed, hvis optikeren samtidig har autorisation som kontaktlinseoptiker. Lovforslaget indebærer derfor, at personer, der opnår autorisation på grundlag af professionsbacheloruddannelsen i optometri eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse, autoriseres med betegnelsen optometrister. Herved sikres det, at det fremover vil være muligt, herunder i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, at sondre mellem på den ene side optometrister og på den anden side optikere, som har et mere begrænset virksomhedsområde end optometrister. Det bemærkes hertil, at ca personer på nuværende tidspunkt har autorisation som optikere, mens ca af dem samtidig har autorisation som kontaktlinseoptikere. Der er således fortsat et betydeligt antal optikere, der ikke har ret til at udøve kontaktlinseoptikervirksomhed Optometristers forbeholdte virksomhedsområde Optometrister får med lovforslaget samme forbeholdte virksomhedsområde, som kontaktlinseoptikere har efter gældende regler, dvs. tilpasning, kontrol og udlevering af briller, kontaktlinser og andre individuelt udformede synshjælpemidler. Det forbeholdte virksomhedsområde udvides således ikke indholdsmæssigt med lovforslaget. Lovforslaget indebærer, at det fremover vil være strafbart at udøve virksomhed på dette område uden autorisation som optometrist eller kontaktlinseoptiker Beskyttelse af betegnelsen optometrist Lovforslaget indebærer endvidere, at betegnelsen optometrist fremover vil være beskyttet på samme måde som betegnelserne optiker og kontaktlinseoptiker. Efter lovforslaget må betegnelsen som optometrist kun anvendes af optometrister eller af kontaktlinseoptikere. Lovforslaget indebærer, at uberettiget anvendelse af betegnelsen optometrist fremover vil være strafbar. Med hensyn til forslaget om, at også kontaktlinseoptikere får ret til at betegne sig som optometrister, bemærkes det, at optometrister og kontaktlinseoptikere har samme virksomhedsområde. Der er således ikke grundlag for af hensyn til beskyt-

5 Side 5 telsen af patienterne at nægte kontaktlinseoptikere mulighed for at anvende betegnelsen optometrist Optometristers brug af betegnelsen optiker og kontaktlinseoptiker Af hensyn til optometristernes fremtidige praktiske virke og som følge af, at optometristernes virksomhedsområde såvel er optikervirksomhed som kontaktlinseoptikervirksomhed, foreslås det, at en optometrist ud over at anvende betegnelsen optometrist også vil kunne betegne sig som optiker og kontaktlinseoptiker. Baggrunden herfor er, at betegnelsen optiker må forventes fortsat at være den almindeligt kendte betegnelse for personer, der udøver optikervirksomhed, og dermed også en betegnelse, optometrister vil kunne have behov for at anvende i forretningsmæssig henseende Behov for opretholdelse af autorisation som optiker og kontaktlinseoptiker Professionsbacheloruddannelsen i optometri vil efter en overgangsperiode, der udløber med udgangen af 2012, helt afløse den hidtidige erhvervsuddannelse i optometri. I tilknytning hertil vil også den nuværende uddannelse i kontaktlinsetilpasning bortfalde efter en overgangsperiode. Undervisningsministeriet har således oplyst, at uddannelsen i kontaktlinsetilpasning forventes nedlagt senest ved udgangen af første halvår af Efter udløbet af disse overgangsperioder bortfalder behovet for, at Sundhedsstyrelsen kan meddele autorisationer som optiker og kontaktlinseoptiker. Der vil imidlertid i en længere årrække være optikere og kontaktlinseoptikere, der udøver virksomhed på grundlag af autorisationer meddelt efter de gældende regler i autorisationslovens 67, stk. 1, og 68, stk. 1. Der er derfor fortsat i en længere årrække behov for at opretholde reglerne om de pågældendes titelbeskyttelse, forbeholdte virksomhedsområde, journalføringspligt m.v. Af hensyn hertil videreføres de nuværende bestemmelser i autorisationsloven vedrørende optikere og kontaktlinseoptikere med enkelte lovtekniske ændringer, jf. dog nedenfor under punkt om frister for ansøgning om autorisation som optiker og kontaktlinseoptiker. Lovforslaget indebærer således ingen ændringer i optikere og kontaktlinseoptikeres virksomhedsområde. De optikere og kontaktlinseoptikere, der er eller inden overgangsperiodens udløb vil blive autoriseret efter autorisationslovens 67 og 68, vil kunne drive virksomhed i samme omfang som hidtil Frister for ansøgning om autorisation som optiker og kontaktlinseoptiker Af hensyn til, at erhvervsuddannelsen som optiker og uddannelsen i kontaktlinsetilpasning bortfalder efter en overgangsperiode, fastsættes der i autorisationslovens 67, stk. 1, og 68, stk. 1, frister, for, hvornår ansøgning om autorisation som optiker henholdsvis kontaktlinseoptiker senest skal være indgivet til Sundhedsstyrelsen for, at der kan meddeles autorisation som optiker eller kontaktlinseoptiker. Det følger i den forbindelse af lovforslaget, at personer, der færdiggør erhvervsuddannelsen som optiker, skal indgive ansøgning om autorisation til Sundhedsstyrelsen inden 1. juli 2014 for at kunne meddeles autorisation som optiker. De pågæl-

6 Side 6 dende vil således have mindst halvandet år efter færdiggørelsen af uddannelsen til at indgive ansøgningen om autorisation. Tilsvarende foreslås det, at ansøgning om autorisation om kontaktlinseoptiker skal være indgivet til Sundhedsstyrelsen inden 1. januar Fristen giver personer, der gennemfører uddannelsen i kontaktlinsetilpasning, mindst halvandet år til at indgive ansøgningen om autorisation, idet uddannelsen i kontaktlinsetilpasning efter Undervisningsministeriets oplysninger vil blive nedlagt senest med udgangen af første halvår af Undervisningsministeriet har oplyst, at Undervisningsministeriet vil sikre, at udbyderne af erhvervsuddannelsen som optiker og udbyderne af uddannelsen i kontaktlinsetilpasning til kontaktlinseoptiker gøres opmærksomme på de omhandlede frister med henblik på, at uddannelsesstederne kan henlede elevernes opmærksomhed på fristerne. Af hensyn hertil og til, at de enkelte elever altid vil have mindst halvandet år fra færdiggørelsen af uddannelsen til ansøgning om autorisation skal være indgivet, vurderes der ikke at være behov for at give adgang til dispensation fra de nævnte frister Særligt om autorisation af personer uddannet i udlandet Forslaget om fastsættelse af ansøgningsfrister indebærer, at en person uddannet i udlandet, som indgiver en ansøgning om autorisation inden for de pågældende frister, har krav på at få autorisation som enten optiker, kontaktlinseoptiker eller optometrist, hvis vedkommendes udenlandske uddannelse kan sidestilles med en af de pågældende danske uddannelser. Vurderingen heraf vil som hidtil ske i overensstemmelse med de nærmere regler herom for henholdsvis nordiske statsborgere og EU/EØS-statsborgere. Det forudsættes, at Sundhedsstyrelsen meddeler en person, hvis udenlandske uddannelse kan sidestilles med uddannelsen som optometrist, autorisation som optometrist. Hvis ansøgning om dansk autorisation indgives efter udløbet af de foreslåede frister i autorisationslovens 67, stk. 1, og 68, stk. 1, vurderes det med respekt for de nævnte regler for henholdsvis nordiske statsborgere og EU/EØS-statsborgere, om den udenlandske uddannelse kan stilles med den danske uddannelse til professionsbachelor i optometri. 3. Øvrige ændringer Med lovforslaget foretages en mindre justering af lovteknisk karakter i reglerne om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor, jf. autorisationslovens 53. Ændringen indebærer, at Sundhedsstyrelsen kan meddele tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor både på grundlag af gennemførelsen af en nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse i Danmark, som det fremgår af den gældende regel, og på grundlag af gennemførelse af en tilsvarende praktisk uddannelse i udlandet. Bestemmelsen administreres allerede på denne måde af Sundhedsstyrelsen i overensstemmelse med direktiv nr. 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner.

7 Side 7 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget har ingen administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget har ingen erhvervsøkonomiske konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget har ingen erhvervsadministrative konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget sikrer, at personer, der består professionsbacheloruddannelsen i optometri, meddeles én samlet autorisation, der giver de pågældende ret til at udøve såvel optikervirksomhed som kontaktlinseoptikervirksomhed. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Danmarks Optikerforening, Dansk Blindesamfund, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Glaukom Forening, Dansk Industri, Dansk Keratoconus Forening, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Det Centrale Handicapråd, Forbrugerrådet, Foreningen af Speciallæger, Foreningen af Svagsynsspecialister, Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre, Kennedy Centret, KL, Lægeforeningen, Patientforeningen i Danmark, Praktiserende Lægers Organisation, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Videnscenter for Synshandicap og Værn om Synet. 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regio- Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter

8 Side 8 ner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EUretten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 3 Der er tale om konsekvensændringer af forslaget om, at professionsbachelorer i optometri autoriseres som optometrister, jf. forslaget til 68, stk. 2, i autorisationsloven. Med ændringerne under nr. 1 tilføjes optometrister til opregningen i autorisationslovens 1, stk. 3, af de grupper af autoriserede sundhedspersoner, der er forbeholdt ret til at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed. Det sikres samtidig, at optometrister på samme måde som optikere og kontaktlinseoptikere, der er autoriseret efter de hidtil gældende regler bliver omfattet af pligten til at føre patientjournaler over deres virksomhed, jf. autorisationslovens 21, stk. 1. Med ændringen under nr. 3 ændres tilpasses overskriften til kapitel 23 i autorisationsloven, således at optometrister også indgår i opregningen. Til nr. 2 Der er tale om en mindre justering af lovteknisk karakter. Ændringen indebærer, at tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor ikke kun kan gives på grundlag af gennemførelsen af en supplerende praktisk uddannelse i Danmark, men også på grundlag af gennemførelse af en tilsvarende praktisk uddannelse i udlandet. Dette følger allerede af Sundhedsstyrelsens praksis, der er i overensstemmelse med reglerne i direktiv nr. 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Til nr. 4 Med bestemmelsen fastsættes en frist for ansøgning om autorisation som optiker. Fristen har den virkning, at personer, der ansøger efter fristens udløb, ikke kan meddeles autorisation som optiker. Det forudsættes i den forbindelse, at autorisati-

9 Side 9 on som optiker meddeles den, der har bestået erhvervsuddannelsen som optiker eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed. Det følger af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 779 af 28. juni 2007, at erhvervsuddannelsen som optiker nedlægges med udgangen af Ansøgning skal efter bestemmelsen indgives til Sundhedsstyrelsen inden 1. juli Fristen sikrer således, at alle, der færdiggør erhvervsuddannelsen som optiker, i en periode på mindst et halvandet år herefter har mulighed for at ansøge om og opnå autorisation som optiker. Der kan ikke dispenseres fra denne frist. Forslaget begrænser anvendelsesområdet for autorisationslovens 67, stk. 1, om meddelelse af autorisation som optiker. Om baggrunden herfor henvises til punkt og i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Med forslaget ændres autorisationslovens 67, stk. 2, med henblik på at sikre, at ikke alene personer med autorisation som optikere, men også personer med autorisation som optometrister, fremover har ret til at benytte betegnelsen optiker på samme måde som kontaktlinseoptikere. Om baggrunden for forslaget herom henvises til punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Med ændringen præciseres det i autorisationslovens 67, stk. 3, at ikke kun personer med autorisation som optikere, men også personer med autorisation som optometrister, har ret til at udøve optikervirksomhed. Forslaget er i overensstemmelse med forslaget til optometristers forbeholdte virksomhedsområde, jf. forslaget til autorisationslovens 68, stk. 4 og 5. Om baggrunden for forslaget herom henvises til punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 7 Med bestemmelsens stk. 1, 1. pkt., videreføres den gældende hjemmel i autorisationslovens 68, stk. 1, til at meddele autorisation som kontaktlinseoptiker til personer, der har bestået en af undervisningsministeren godkendt uddannelse i kontaktlinsetilpasning eller gennemført et udenlandsk uddannelsesforløb, der kan sidestilles hermed. Der fastsættes samtidig med bestemmelsens stk. 1, 2. pkt., en frist for ansøgning om autorisation som kontaktlinseoptiker med den virkning, at personer, der ansøger efter fristens udløb, ikke kan meddeles autorisation som kontaktlinseoptiker. Undervisningsministeriet har oplyst, at uddannelsen i kontaktlinsetilpasning senest vil blive nedlagt ved udgangen af første halvår af Under hensyn til, at de pågældende kan opnå autorisation som kontaktlinseoptikere i en vis periode efter gennemførelsen af uddannelsen i kontaktlinsetilpasning, fastsættes det, at ansøgning om autorisation som kontaktlinseoptiker skal være indgivet inden den 1. januar Hermed får alle personer, der gennemfører uddannelsen i kontaktlinsetilpasning, mulighed for i en periode på mindst halvandet år efter gennemførelsen af uddannelsen at ansøge om autorisation som kontaktlinseoptikere. Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

10 Side 10 Om baggrunden for forslaget om fastsættelse af en ansøgningsfrist henvises til punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Med bestemmelsens stk. 2 etableres der hjemmel til at meddele autorisation som optometrist til den, der har bestået dansk optometristeksamen, hvorved forstås professionsbacheloruddannelsen i optometri. Om baggrunden for forslaget om at autorisere de pågældende som optometrister henvises til punkt 2.2.1, og i lovforslagets almindelige bemærkninger. Efter bestemmelsens stk. 3 forbeholdes retten til at anvende betegnelserne optometrist og kontaktlinseoptiker for optometrister eller kontaktlinseoptikere, jf. bestemmelsens stk. 1 og 2. Bestemmelsen indebærer, at optikere, der ikke samtidig har autorisation som kontaktlinseoptikere, ikke har ret til at anvende betegnelsen optometrist, ligesom de pågældende som hidtil ikke har ret til at anvende betegnelsen kontaktlinseoptiker, jf. om baggrunden herfor punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Bestemmelsen indebærer endvidere som noget nyt, at betegnelsen optometrist kun kan benyttes af personer med autorisation som optometrist eller kontaktlinseoptiker, jf. om baggrunden herfor punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Bestemmelsen indebærer desuden som noget nyt, at betegnelsen kontaktlinseoptiker også kan benyttes af personer med autorisation som optometrist, jf. om baggrunden herfor punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Hvis en person uberettiget anvender betegnelserne optometrist eller kontaktlinseoptiker eller betegner sig eller handler på anden måde, der er egnet til at vække forestilling om, at den pågældende har en sådan autorisation, kan vedkommende straffes med bøde, jf. konsekvensændringen af autorisationslovens 78. Optometrister får med bestemmelsens stk. 4 og 5 samme forbeholdte virksomhedsområde som kontaktlinseoptikere, jf. tillige punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Dette forbeholdte virksomhedsområde er som hidtil afgrænset til tilpasning, kontrol og udlevering af kontaktlinser. Det følger desuden af bestemmelserne, at optometrister også har ret til at udøve optikervirksomhed, dvs. tilpasning, kontrol og udlevering af briller og andre individuelt udformede synshjælpemidler end kontaktlinser, jf. autorisationslovens 67, stk. 4. Det forbeholdte virksomhedsområde indebærer, at ingen andre end optometrister og kontaktlinseoptikere har ret til at udøve kontaktlinseoptikervirksomhed. Tilsidesættelse af reglen herom kan medføre bødestraf, jf. konsekvensændringen af autorisationsloven 79. Som hidtil berøres lægers virksomhed ikke af bestemmelserne om optometristers og kontaktlinseoptikeres virksomhedsområde, jf. bestemmelsens stk. 7. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges med bestemmelsens stk. 6 til at fastsætte regler om udøvelse af virksomhed som kontaktlinseoptiker og optometrist og om afgrænsningen heraf. Der er for så vidt angår kontaktlinseoptikere tale om en videreførelse af bemyndigelsen i autorisationslovens 68, stk. 5. Med hjemmel i den foreslåede bestemmelse vil der som følge af forslaget om autorisation af optometrister blive foretaget de fornødne konsekvensændringer i bekendtgørelse nr. 817 af 14. september 1994 om optikervirksomhed. Til nr. 8

11 Side 11 Efter bestemmelsen ophæves autorisationslovens 69, stk. 2, ifølge hvilken personer, der har bestået en uddannelse som optiker, der omfatter kvalifikation som kontaktlinseoptiker, tillige har ret til at betegne sig som kontaktlinseoptiker. Bestemmelsen har ikke længere praktisk betydning, da alle autorisationer som kontaktlinseoptiker nu meddeles med hjemmel i autorisationslovens 68, stk. 1. Til nr. 9 og 10 Som konsekvens af den foreslåede ændring af autorisationslovens 68 ændres henvisningerne til 68 i straffebestemmelserne i autorisationslovens 78 og 79. Ændringerne indebærer samtidig i sammenhæng med forslaget til autorisationslovens 68, dels at det vil være strafbart for andre end optometrister eller kontaktlinseoptikere at betegne sig som optometrister eller kontaktlinseoptiker, jf. autorisationslovens 78, dels at det vil være strafbart for andre end optometrister og kontaktlinseoptikere at udøve kontaktlinseoptikervirksomhed, jf. autorisationslovens 79. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts Det bemærkes hertil, at de første nye professionsbachelorer ifølge Undervisningsministeriets oplysninger vil være færdiguddannede ved udgangen af februar Til 3 Efter bestemmelsens stk. 1 finder loven ikke anvendelse for Grønland og Færøerne. Loven kan dog efter stk. 2 ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afgivelser, som de færøske forhold tilsiger, på helt samme måde som hovedloven, jf. autorisationslovens 97.

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

UDKAST af 5. marts 2008

UDKAST af 5. marts 2008 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 228 Offentligt UDKAST af 5. marts 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: Kontor: RETINT J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: IHO Fil-navn: Lovudkast_SOSU_02.doc

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2007/2 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2007-1531-84 Fremsat den 28.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Krav om udpegning

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger 2012/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206415 Fremsat den 28. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger) I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart 2007/2 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af transport og energiministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009.

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 402 Offentligt Pn Psykologuævnet Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Beretningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning.

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning. Sundhedsstyrelsen Att. Anne Mette Dons Islands Brygge 67 2300 København S Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere