ATRIUM Partners A/S Lead Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATRIUM Partners A/S Lead Manager"

Transkript

1 Udbud af styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af i alt styk nye aktier (de Udbudte Aktier eller Nye Aktier ) a nominelt DKK 0,25 i Topsil Semiconductor Materials A/S (CVR nr ), ( Selskabet og sammen med dets direkte og indirekte ejede datterselskaber Topsil eller Koncernen ) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ( Eksisterende Aktionærer ) i forholdet 4:1. Udbuddet er 100 % garanteret. Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK , bestående af stk. aktier med en nominel værdi på DKK 0,25 pr. stk. (de Eksisterende Aktier ) (de Eksisterende Aktier og de Udbudte Aktier benævnes under ét Aktierne ). I henhold til bemyndigelse, som er optaget i 3.3 i Selskabets vedtægter, har Selskabets bestyrelse ( Bestyrelsen ) den 20. april truffet beslutning om at forhøje Selskabets aktiekapital med stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,25. Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor). Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK Den 27. april 2010 kl dansk tid ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP ) som aktionær i Selskabet ( Eksisterende Aktionærer ) få tildelt 1 Tegningsret for hver Eksisterende Aktie. For hver 4 Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne et 1 stk. Udbudt Aktie mod betaling af DKK 0,90 pr. Udbudt Aktie ( Udbudskursen ), hvilket er lavere end slutkursen den 19. april 2010, som var DKK 1,70 pr. Eksisterende Aktie. Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 23. april 2010 kl dansk tid til den 7. maj 2010 kl dansk tid ( Handelsperioden for Tegningsretter ). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra den 28. april 2010 kl dansk tid til den 12. maj 2010 kl dansk tid. Tegningsretter ( Tegningsretter ), som ikke udnyttes i Tegningsperioden, bortfalder, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren. Tegningsretterne er blevet godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX Copenhagen ). Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier indebærer betydelig risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. Der er den 20. april 2010 indgået garantiaftale og tegningstilsagn om tegning på visse betingelser af op til 100 % af de Nye Aktier, der ikke måtte være tegnet ved udløbet af Tegningsperioden. Small Cap Danmark A/S, Realdania, Chr. Augustinus Fabrikker og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S har afgivet tegningstilsagn om tegning af i alt stk., nye aktier (svarende til 53,5 % af de nye aktier) ( Tegningstilsagnet ), og Amagerbanken har stillet tegningsgaranti stk. nye aktier (svarende til 46,5 % af de nye aktier) ( Garantiaftalen ). Small Cap Danmark A/S, Realdanias, Chr. Augustinus Fabrikkers og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S tegningstilsagn er efterstillet Amagerbankens garanti således, at Amagerbankens garanti reduceres med det antal Nye Aktier, der tegnes i Udbuddet, og træder ikke i kraft, såfremt der tegnes mere end stk. af de Nye Aktier. Small Cap Danmark A/S, Realdanias, Chr. Augustinus Fabrikkers og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S tegningsforpligtelser er proratariske og sideordnede. Garanti- og tegningsforpligtelserne er ikke solidariske. De Eksisterende Aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet (TPSL) og ISIN koden DK De Udbudte Aktier vil tidligst blive udstedt og optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende Udbuddet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De Udbudte Aktier forventes at blive udstedt og optaget til handel og officiel notering den 21. maj 2010 under ISIN koden for de Eksisterende Aktier (DK ). De Udbudte Aktier får samme rettigheder i enhver henseende indbyrdes samt i forhold til de Eksisterende Aktier. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk til investorernes konti i VP. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem kontoførende institut. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må kun udbydes og sælges i USA i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i US Securities Act. Der henvises til afsnittet Generelle oplysninger for en beskrivelse af disse og visse yderligere begrænsninger vedrørende videresalg eller overdragelse. Udbuddet vedrører værdipapirer i et selskab, der er registreret i henhold til dansk lovgivning. Udbuddet er underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra amerikanske oplysningsforpligtelser. Eventuelle regnskaber i Prospektet er udarbejdet i henhold til International Financial Reporting Standards ( IFRS ), der muligvis ikke er sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning, og Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. ATRIUM Partners A/S Lead Manager

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Liste over figurer 6 Ansvarlige 7 Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor 8 Erklæring fra den finansielle rådgiver 10 Resumé 11 Resumé af Udbuddet 17 Risikofaktorer 20 Generelle oplysninger 26 I. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE I ANSVARLIGE I REVISORER I Navne og adresser på Selskabets revisor I Fratrådte eller ikke genudnævnte revisorer I UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER I RISIKOFAKTORER I OPLYSNINGER OM UDSTEDER I Udsteders historie og udvikling I Selskabets juridiske navne og binavne I Selskabets registrerede hjemsted og registreringsnummer I Selskabets indregistreringsdato og levetid I Udsteders domicil og juridiske form etc. I Formål I Regnskabsår I Revisor I Hovedbankforbindelse I Væsentlige begivenheder i udsteders forretningsmæssige udvikling I Investeringer I Investeringer i historiske regnskabsår I Igangværende investeringer I Fremtidige investeringer I FORRETNINGSOVERSIGT I Hovedvirksomhed I ORGANISATIONSSTRUKTUR I Koncernstruktur I Væsentlige datterselskaber I EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR I Ejendomme, anlægsaktiver mv. I Forsikringer I Miljøspørgsmål I GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER I KAPITALRESSOURCER I Kort og langsigtede kapitalressourcer I Pengestrømme I Lånebehov og finansieringsstruktur I Begrænsninger i brugen af kapitalressourcer I Forventede kapitalkilder I-58 3

3 11. FORSKNING OG UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER I TRENDOPLYSNINGER I RESULTATFORVENTNINGER ELLER PROGNOSER I Erklæring fra Ledelsen I Erklæring fra Selskabets uafhængige revisor I Indledning til resultatforventninger I Metodik og forudsætninger I Resultatforventninger for 2010 I BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGAN SAMT LEDERE I Navn, forretningsadresse og stilling I Interessekonflikter I AFLØNNING OG GODER I Den udbetalte aflønning I Hensættelser I BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS I Udløbsdato for bestyrelses- og direktionsmedlemmernes embedsperiode I Vederlag ved ophør af arbejdsforholdet I Revisions- og aflønningsudvalg I Corporate Governance I PERSONALE I Antallet af medarbejdere I Aktiebeholdninger og tegningsoptioner. I Ordninger vedr. personalets interesser i udsteders kapital I STØRRE AKTIONÆRER I Navne på aktionærer i Selskabet I Forskelle i stemmeretsfordelingen I Direkte eller indirekte kontrol fra tredjemand I Aftaler som kan medføre at andre overtager kontrollen med Selskabet I TRANSAKTIONER MED TILKNYTTEDE PARTER I UDSTEDERS AKTIVER, PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER I Historiske regnskabsoplysninger I Udbyttepolitik I Rets- og voldgiftssager I Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling I YDERLIGERE OPLYSNINGER I Aktiekapital I Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter I Vedtægtsmæssigt formål I Bestemmelser vedrørende medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen I Bemyndigelser I Ændring af Selskabets vedtægter og Aktiernes rettigheder I Bestemmelser vedr. ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger I Bestemmelser i vedtægterne som kan føre til, at en ændring af kontrollen med Selskabet forsinkes I Øvrige bestemmelser I VÆSENTLIGE KONTRAKTER I OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER I Ekspertudtalelser I Oplysninger fra tredjemand I DOKUMENTATIONSMATERIALE I OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER I-84 4

4 II. VÆRDIPAPIRNOTEN II ANSVARLIGE II RISIKOFAKTORER II NØGLEOPLYSNINGER II Erklæring om arbejdskapitalen II Kapitalisering og gældssituation II Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/udbuddet II Baggrund for Udbuddet og anvendelsen af provenuet II OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL HANDEL II Værdipapirtype og fondskoder II Retsgrundlag II Registrering II Valuta II De udbudte værdipapirers rettigheder II Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser II Udstedelsestidspunkt II Værdipapirernes omsættelighed II Dansk lovgivning vedrørende pligtmæssige overtagelsestilbud, indløsning og oplysningspligt II Offentlige overtagelsestilbud II Beskatning II VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET II Betingelser, udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved benyttelse af Udbuddet II Fordelingsplan og tildeling II OPTAGELSE TIL HANDEL OG HANDELSAFTALER II Notering eller optagelse på et reguleret marked II Andre regulerede markeder hvor værdipapirerne optages II Stabilisering, market maker og overtildeling II VÆRDIPAPIRIHÆNDEHAVERE, DER ØNSKER AT SÆLGE II UDGIFTER VED UDSTEDELSEN/UDBUDDET II UDVANDING II YDERLIGERE OPLYSNINGER II Rådgivere II Oplysninger, der er kontrolleret af revisorerne II Ekspertudtalelser II Oplysninger fra tredjemand II DEFINITIONER II-104 III. BILAG III Vedtægter III Årsrapport 2009 III-121 5

5 Liste over figurer Figur 1: Selskabsstruktur 11 Figur 2: Koncernens nichemarkeder 14 Figur 3: Fra sand til slutprodukt I-37 Figur 4: Koncernens omsætningsfordeling på geografiske områder I-40 Figur 5: Skitse af Greenfield projektet I-41 Figur 6: Koncernens nichemarkeder I-42 Figur 7: Koncernens omsætningsfordeling på slutbrugersegmenter I-42 Figur 8: Selskabsstruktur I-46 Figur 9: Organisationsplan for Koncernen I-69 Liste over tabeller Tabel 1: Koncernens hoved- og nøgletal Tabel 2: Koncernens hoved- og nøgletal I-32 Tabel 3: Afholdte omkostninger og investeringer i Koncernens immaterielle udviklingsaktiviteter, I-38 Tabel 4: Oversigt over slutbrugersegmenter, markedsstørrelse samt Koncernens markedsandele, 2009 I-45 Tabel 5: Lejede ejendomme I-47 Tabel 6: Ejede bygninger og brugsretter I-47 Tabel 7: Koncern resultatopgørelse I-49 Tabel 8: Koncernbalance - Aktiver I-53 Tabel 9: Koncernbalance - Passiver I-54 Tabel 10: Koncernpengestrømsopgørelse I-55 Tabel 11: Koncernnøgletal I-56 Tabel 12: Lånefaciliteter pr. 28. februar 2010 (urevideret) I-57 Tabel 13: Antal ansatte i Koncernen I-69 Tabel 14: Aktiebeholdning (Egne og nærtstående) før Udbuddet pr. Prospektdatoen I-70 Tabel 15: Tegningsoptioner (Egne og nærtstående) pr. Prospektdatoen I-71 Tabel 16: Aktionærstruktur i Selskabet før Udbuddet I-73 Tabel 17: Ledelsens aktiebesiddelser i Selskabet før Udbuddet I-73 Tabel 18: Aktiekapitalens udvikling I-77 Tabel 19: Kapitalisering og gældssituation II-88 Tabel 20: Omkostninger relateret til Udbuddet II-101 6

6 Ansvarlige Erklæring fra Selskabet Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Frederikssund, den 20. april 2010 Bestyrelsen Jens Borelli-Kjær 1 eivind Dam Jensen 2 Jørgen Frost 3 Formand næstformand Ole Christian Andersen 4 trine Schønnemann 5 leif Jensen 6 Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Direktion Keld Lindegaard Andersen Administrerende direktør Jørgen Bødker logistik, salgs- og marketingdirektør 1. Jens Borelli-Kjær adm. direktør i Vitral A/S 2. Eivind Dam Jensen adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård 3. Jørgen Frost adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Blendex A/S 4. Ole Christian Andersen adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Nangate A/S 5. Trine Schønnemann key account manager i Topsil Semiconductor Materials A/S 6. Leif Jensen Senior Silicon Scientist i Topsil Semiconductor Materials A/S 7

7 Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor Erklæring afgivet af Topsil Semiconductor Materials A/S uafhængige revisor Til aktionærer og potentielle investorer i Topsil Semiconductor Materials A/S Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for Topsil Semiconductor Materials A/S, dateret den 20. april Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis og i forbindelse med Topsil Semiconductor Materials A/S udbud af Nye Aktier, der søges optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og kan derfor ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter og påset, at disse er korrekt uddraget fra de reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2007 og 2008 og fra det reviderede koncernregnskab for regnskabsåret For så vidt angår resultatforventninger for 2010 har vi påset, at oplysningerne er korrekt gengivet fra det af os undersøgte budget for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion På baggrund af det udførte arbejde skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Topsil Semiconductor Materials A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for regnskabsårene 2007 og 2008, i koncernregnskabet for regnskabsåret 2009 og i budgettet for 2010, er indeholdt i Prospektet. København, den 20. april 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tim Kjær-Hansen statsautoriseret revisor Jørgen Holm Andersen statsautoriseret revisor 8

8 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Topsil Semiconductor Materials A/S uafhængige revisor Årsrapporterne for regnskabsårene 2007 og 2008 og koncernregnskabet for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har revideret de af Ledelsen for Topsil Semiconductor Materials A/S aflagte og offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2007 og 2008 og det offentliggjorte koncernregnskab for regnskabsåret I revisionspåtegningerne har Deloitte udtrykt konklusion uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapporterne for 2007 og 2008 og koncernregnskabet for 2009 er alle medtaget i sin helhed i bilagsafsnit 2 Regnskabsoplysninger. Resultatforventninger for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afgivet erklæring om de af Ledelsen for Topsil Semiconductor Materials A/S udarbejdede resultatforventninger for Erklæringen, som fremgår af side I-62 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold og supplerende oplysninger. 9

9 Erklæring fra den finansielle rådgiver I vor egenskab af Lead Manager ( Lead Manager ) skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dettes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 20. april 2010 ATRIUM Partners A/S 10

10 Resumé Resuméet skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier bør hele Prospektet tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i Tegningsretterne og Aktierne som anført i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til de Udbudte Aktier. Selskabet, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor blive forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelsen af Prospektet, inden sagen indledes. Figur 1: Selskabsstruktur TOPSIL Semiconductor Materials A/S (Danmark) 100,0% Cemat Silicon S.A. (Polen) 52,9% Cemat 70 S.A (Polen) Kilde: Topsil Selskabet Topsil blev grundlagt af Haldor Topsøe A/S i 1958 og har i mere end 50 år koncentreret sig om produktion og salg af højkvalitets monokrystallinske siliciumskiver (wafers) til halvlederindustrien. Koncernens siliciumskiver produceres efter to forskellige metoder, henholdsvis float zone (FZ) og czochralski (CZ) metoderne, og afsættes til producenter af komponenter i elektronikindustrien. Baggrund for Udbuddet Koncernens marked for komponenter til mellem- og højspænding har udvist solid vækst de senere år, hvilket er drevet af en række globale trends, herunder øget fokus på energibesparende løsninger i både industri- og transportsektoren, global udbygning af energiinfrastruktur og politisk fokus på investering i vedvarende energi. Disse globale trends forventes at fortsætte de kommende år og skabe yderligere vækstmuligheder for Koncernen. Komponenterne anvendes blandt andet i energibesparende motorstyringer til industri- og transportsektoren samt til styring og distribution af stærk- og mellemstrøm i energiforsyningsnettet, i vindmølleanlæg og i energibesparende motorstyringer til industri- og transportsektoren, men også en række elektriske apparater og systemer, som anvendes af den almindelige forbruger. Koncernen havde pr. udgangen af ansatte heraf 92 i Danmark og 278 i Polen, og omsatte i 2009 for DKK 423,5 mio. Koncernstruktur Koncernen udgøres af Topsil Semiconductor Materials A/S og dets polske datterselskab Cemat Silicon S.A. ( Cemat Silicon ) i Polen samt dettes polske datterselskab Cemat 70 S.A. ( Cemat 70 ). Topsil Semiconductor Materials A/S er moderselskab i Koncernen. I 2008 købte Topsil Semiconductor Materials A/S selskabet Cemat Silicon i Polen. Topsil har i dag en solid markedsposition i et nichemarked inden for siliciumskiver til både mellem- og højspændingsprodukter. Denne position er skabt siden år 2006 på baggrund af en sikring af langvarige leverandørkontrakter, effektivisering af produktionen samt sikring af adgang til egen skivebearbejdning og ny siliciumteknologi gennem opkøbet af Cemat Silicon i Polen. De senere års kraftige vækst har ligeledes medført, at Koncernen i dag er tæt på fuld udnyttelse af sin produktionskapacitet. På baggrund af indgåelse af en ny længerevarende leverandørkontrakt og en række nye langvarige kundekontrakter primo år 2010 med større sikret minimumsvolumen har Koncernen cementeret sine tætte kunderelationer og er nu klar til at implementere sin vækststrategi - Seizing the opportunity ( Vækststrategien ) for at kunne realisere sit vækstpotentiale. Vækststrategien inkluderer følgende udvidelser/forbedringer i forhold til de eksisterende produktionsfaciliteter: Cemat Silicon s hovedaktivitet er produktion af siliciumprodukter ud fra CZ teknologien samt generel wafer produktion. Cemat Silicon ejer 52,9 % af Cemat 70, hvilket er et ejendomsselskab. n Udvidelse af produktionskapaciteten ( Greenfield projektet ) n Optimering af produktionsflow n Forbedring af omkostningsposition og konkurrenceevne n Fuld udnyttelse af egen skivebearbejdning 11

11 Baggrunden for Udbuddet er således, at Koncernen ønsker at sikre finansiering af en række betydelige investeringer fra år 2010 til 2012 på i alt ca. DKK 290 mio. Heraf udgør de vækstrelaterede investeringer ca. DKK 235 mio. Den største af vækstinvesteringerne er en udvidelse af produktionskapaciteten i form af etableringen af en ny fabrik i Frederikssund området (Greenfield projektet). Den samlede investering i Greenfield projektet forventes at udgøre ca. DKK 205 mio. fra år 2010 til 2012 med det største likviditetstræk i år Opførelsen af en ny skalerbar renrumsfabrik er en forudsætning for, at Koncernen kan realisere sin vækststrategi og dermed realisere sit vækstpotentiale. Andre investeringer i Vækststrategien udgør ca. DKK 30 mio. og inkluderer hovedsageligt investeringer i nye maskiner til skivebearbejdning samt generel udvidelse og opgradering af produktionsfaciliteterne i Polen. De resterende investeringer på DKK 55 mio. udgøres primært af udviklingsprojekter og øvrige investeringer i både Danmark og Polen. For en yderligere beskrivelse af Koncernens vækststrategi og Greenfield projektet henvises til afsnit 6 Forretningsoversigt. Anvendelse af provenuet Nettoprovenuet efter skønnede omkostninger for Selskabet vedrørende Udbuddet forventes at udgøre DKK 87,0 mio. Provenuet fra Udbuddet forbedrer Selskabets kapitalbase og skal, sammen med de forventede pengestrømme fra driften, anvendes til at gennemføre de planlagte investeringer. Indtil provenuets anvendelse vil nettorenteudgifterne søges minimeret gennem en midlertidig reduktion af trækket på kreditfaciliteterne. For yderligere oplysninger om Selskabets kapitalberedskab, herunder Selskabets yderligere behov for finansiering, henvises til afsnit 10 Kapitalressourcer. Forventet tidsplan for Udbuddets gennemførelse n Offentliggørelse af Prospekt april 2010 n Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter april 2010 kl. 17:00 n Handel med Aktier eksklusiv Tegningsretter begynder april 2010 kl. 9:00 n Optagelse til handel og officiel notering af Tegningsretterne april 2010 kl. 9:00 n Handelsperioden for Tegningsretter begynder april 2010 kl. 9:00 n Tildelingstidspunkt for Tegningsretter april 2010 kl. 12:30 n Tegningsperioden begynder for de Udbudte Aktier april 2010 kl. 9:00 n Handelsperioden for Tegningsretter slutter maj 2010 kl. 17:00 n Tegningsperioden slutter for de Udbudte Aktier maj 2010 kl. 17:00 n Forventet gennemførelse af Udbuddet og offentliggørelse maj 2010 n Forventet registrering af de Udbudte Aktier maj 2010 n Forventet officiel notering og optagelse til handel af de Nye Aktier maj 2010 Risikofaktorer Koncernens aktiviteter er behæftet med risici, og der er således en risiko forbundet med investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. For Ledelsen er det vigtigt, at potentielle investorer får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier i Selskabet. For en mere omfattende gennemgang af hver af de nedenstående udvalgte risici henvises til afsnittet Risikofaktorer. Investorer bør omhyggeligt overveje hver af risikofaktorerne samt alle andre oplysninger i Prospektet, inden der træffes beslutning om erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretter og/eller tegning af Udbudte Aktier. De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: n Markeds- og forretningsmæssige risici n Risici forbundet med afhængighed af leverandører, distributører og kunder n Risici forbundet med produktion og adgang til ressourcer n Risici forbundet med Greenfield projektet n Risici forbundet med Koncernens selskaber n Finansielle risici n Risici relateret til Udbuddet og de Nye Aktier Markeds- og forretningsmæssige risici Udskydelse eller bortfald af større investeringer. Faldende efterspørgsel på FZ produkter trods stabilitet gennem finanskrisen. Manglende 12

12 forbedring af efterspørgslen efter forbrugerelektronik. Stigende råvarepriser. Faldende priser på siliciumskiver. Udvikling af nye substituerende teknologier med samme egenskaber som FZ silicium. Udvikling af andre billigere produktionsmetoder af FZ silicium. Begrænsning eller bortfald af anvendelsen af silicium wafers i slutprodukter. Forsinket eller manglende udvikling af nyt 8 produkt. Større og/eller flere aktører inden for nicheteknologien FZ. Øget konkurrence inden for CZ produkter til halvlederindustrien. Risici forbundet med afhængighed af leverandører, distributører og kunder Tab af en eller begge hovedleverandører. Manglende leverancer kan påvirke opfyldelsen af kundekontrakterne. Ikke tilstrækkelig kvalitet i råvareleverancer. Lavere markedspris for råsilicium end den faste kontraktuelle pris. Koncernen er forpligtet til at aftage en minimums mængde fra leverandørerne, trods manglende efterspørgsel. Begrænset adgang eller nedlæggelse af bestrålingsanlæg. Tab af en eller flere større kunder er en risiko grundet kundekoncentrationen. Risiko for at en betydelig del af omsætningen udover kundekontrakterne udebliver. Risiko for at en eller flere kontraktuelle kunder ikke aftager den forpligtede minimumsvolumen. En eller flere distributører opsiger deres aftale. Risici forbundet med produktion og adgang til ressourcer Opretholdes kvaliteten i Koncernens produktion ikke, kan dette påvirke forholdet til kunderne. Forsinkelser i produktionsprocessen kan medføre, at produkterne ikke leveres til tiden. Opstår der nedbrud i produktionen, kan dette forsinke leverancerne. Manglende kvalitet eller mindre mængde af skivebearbejdning i Cemat Silicon. Flere nøglemedarbejdere forlader Koncernen. Manglende evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Risici forbundet med Greenfield projektet Forsinkes projektet, er der risiko for at Koncernens vækstmuligheder udskydes eller begrænses. Risiko for budgetoverskridelser på projektet. Forsinket eller manglende indkøring af produktionsanlægget. Risici forbundet med Koncernens selskaber Synergierne med Cemat Silicon i Polen realiseres ikke som planlagt. Opsigelse af en større del af lejekontrakterne i Cemat 70. Finansielle risici Koncernen er eksponeret over for valutarisiko. Koncernen er eksponeret overfor renterisiko. Koncernen er eksponeret overfor finansieringsrisiko. Koncernen er eksponeret overfor Likviditetsrisiko. Koncernen er eksponeret overfor kreditrisici. ikke udnytter deres Tegningsretter, kan potentielt lide tab og vil opleve en udvanding af deres aktiebeholdning. Der kan ikke stilles garanti for, at der kan opretholdes likviditet i Aktierne. Udstedes der nye aktier i Selskabet i fremtiden, kan det have negativ påvirkning på Eksisterende Aktionærers aktiebeholdning samt markedskursen. Udbuddet kan tilbagekaldes i tilfælde af visse ekstraordinære begivenheder og/ eller uforudsigelige omstændigheder og risikerer dermed ikke at blive gennemført. Såfremt der sker et væsentligt fald i markedskursen på Aktierne, kan Tegningsretterne miste deres værdi. Manglende udnyttelse af Tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden vil medføre bortfald af indehaverens Tegningsretter. Selskabet er registreret i henhold til dansk lovgivning, hvilket kan gøre det svært for Aktionærer bosiddende uden for Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. Tegningsretterne kan muligvis ikke erhverves og/eller udnyttes af aktionærer bosiddende uden for Danmark. Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici. Greenfield projektet og øvrige investeringer i ekspanderet produktionskapacitet Som anført i afsnit 6 forretningsoversigt vurderes det, at der for de FZ baserede produkter såvel som for de CZ baserede produkter vil være en fortsat stærk og stigende efterspørgsel. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter FZ silicium, har Koncernen besluttet at udvide produktionskapaciteten i Frederikssund området, hvor der er adgang til den afgørende know-how blandt Koncernens medarbejdere. Opførelsen af en ny renrumsfabrik med tilhørende faciliteter forventes at medføre følgende forbedringer for Koncernen: n Øget skalerbar produktionskapacitet n Optimeret produktionsflow og dermed større udnyttelse af råvaren (større yield), bedre kvalitet samt kortere lead times n Forbedret effektivitet, omkostningsposition og konkurrenceevne De nye faciliteter skal ligeledes understøtte udvikling af nye produkter og processer; herunder 8 produkter og anlægget vil blive bygget, således at det er skalerbart, så nye FZ maskiner kan indsættes i overensstemmelse med efterspørgslen. De første FZ maskiner forventes at blive sat i drift i de eksisterende faciliteter i første halvår af 2010, hvilket medfører en testfase, før de øvrige FZ maskiner leveres i henholdsvis 2012 og Greenfield projektet forventes at indbefatte investeringer på ca. DKK 120 mio. i bygninger og faciliteter, og investeringer i produktionsmaskiner på ca. 85 mio. Det samlede Greenfield projekt forventes således at medføre en investering på ca. DKK 205 mio. Risici forbundet med Udbuddet og de Nye Aktier Markedskursen på Aktierne og Tegningsretterne kan være meget volatil. Der er ingen garanti for, at der vil være nogen aktiv handel med Tegningsretterne, og likviditeten kan være begrænset. Aktionærer, som For at opnå en sammenhængende udvidelse i kapaciteten, vil der parallelt med Greenfield projektet i Danmark blive foretaget en række investeringer i Polen på ca. DKK 30 mio. frem til og med 2012 (netto af EU tilskud), hvor primært skivebearbejdningskapaciteten forøges. 13

13 Desuden tilpasses produktionen i Cemat Silicon til Topsils waferingprodukter, herunder også det nye 8 produkt. Investeringerne i Cemat Silicon styrker integrationen af de to enheder i Koncernen og understøtter udvidelsen af produktionskapaciteten i Greenfield projektet ved at øge waferingkapaciteten og kapabiliteten. Samlet set forventes der således at være en produktionskapacitet i 2012 på omkring 2-3 gange den nuværende kapacitet. Markedet Ifølge den anerkendte analysevirksomhed, Yole Développement, udgjorde værdien af det globale marked for siliciumprodukter til halvlederindustrien knapt USD 14 mia. i Koncernen servicerer en væsentligt mindre andel af det totale siliciummarked og opererer i en række nichemarkeder. Koncernens skiver indgår således i 4 forskellige markeder for halvledere, der indbefatter powerelektronik og 3 øvrige områder (MEMS, RF Electronics og Optoelectronics & Detectors). Figur 2: Koncernens nichemarkeder Power Electronics MEMS Optoelec. & Detec. RF Electronics Kilde: Yole Développement (Mio. USD) Powerelektronik, hvor halvledere benyttes i stærkstrømsapplikationer eller strømforsyning i forbrugerelektronik ( Power markedet ), er Koncernens kernemarked. Af Koncernens samlede nettoomsætning i 2009, udgjorde leverancer til Power markedet ca. 90 %. Hele Koncernens CZ og CZ-Epi produktion blev afsat hertil sammen med størstedelen af den FZ baserede FZ-NTD, FZ-HPS og FZ-PFZ produktion. De tre øvrige halvledermarkeder baseret på FZ skiver udgør de resterende 10 %. Ifølge Yole Développement udgør markedsstørrelsen for det nichebetonede Power marked ca. USD 1 mia. i 2009, mens markedet for de øvrige specialhalvledere udgør ca. USD 300 mio. Dermed udgør Koncernens fire markeder ca. 10 % af det samlede marked for siliciumprodukter til halvlederindustrien. De seneste års markante markedsvækst inden for de halvledermarkeder, som Koncernen opererer på, forventes som følge af en række globale trends og faktorer at fortsætte i årene der kommer: n Fortsat fokus på energieffektive løsninger i industrien ( Smart Power ) n Yderligere investeringer i infrastruktur n Fortsat bevægelse i retning mod mere effektive og klimavenlige transportmidler n Politisk fokus på fortsat udbygning af vedvarende energi, herunder vindmøller n Greentech, herunder hybrid- og elbiler Der forventes således at være en række trends, der understøtter slutbrugersegmenterne, og Yole Développement estimerer en gennemsnitlig årlig vækstrate på 13 % for de fire halvledermarkeder i perioden frem til Specifikt forventes Power markedet at vokse med ca. 11 % årligt i perioden Resultatforventninger for 2010 Samlet set forventes Koncernen i 2010 at realisere en nettoomsætning i størrelsesordenen DKK mio. svarende til en moderat vækst på ca. 5-9 %. Til trods for en forventet lavere salgspris på en del af FZ-NTD produktionen i 2010 i forhold til tidligere år, forventes Koncernen som helhed i forlængelse af lavere indkøbspriser og de løbende optimeringstiltag at realisere et resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger på goodwill (EBITDA) i niveauet DKK mio., svarende til en fastholdelse af EBITDA-marginen i niveauet 23 %. I estimatet er forudsat, at Cemat Silicon, inklusiv Cemat 70, i 2010 leverer et positivt EBITDA-bidrag. Bestyrelse og Direktion Bestyrelsen i Selskabet består af: Jens Borelli-Kjær (Formand) Eivind Dam Jensen (Næstformand) Jørgen Frost Ole Christian Andersen Trine Schønnemann (Medarbejderrepræsentant) Leif Jensen (Medarbejderrepræsentant) Selskabets daglige ledelse består af administrerende direktør Keld Lindegaard Andersen og Logistik, Salg og Marketingdirektør Jørgen Bødker ( Direktionen ). Markedet for komponenter til stærk- og mellemspænding har udvist solid vækst som følge af en række faktorer, herunder øget fokus på energibesparende løsninger i industri- og transportsektoren, den globale udbygning af energiinfrastruktur og investering i vindmøller. 14

14 Udvalgte hoved- og nøgletal for Koncernen I dette afsnit vises udvalgte historiske regnskabsoplysninger for Koncernen, som er uddraget af de offentliggjorte årsrapporter for 2009, 2008 og 2007, som alle er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. De offentliggjorte årsrapporter for de tre regnskabsår er medtaget i sin helhed i bilagsafsnit 2 Regnskabsoplysninger. Årsrapporterne er alle revideret, jf. den uafhængige revisors påtegning, som fremgår af den offentliggjorte årsrapport for det enkelte regnskabsår. Nedenstående bør læses i sammenhæng med de offentliggjorte årsrapporter. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne er det nødvendigt, at Ledelsen foretager en række regnskabsmæssige estimater og skøn, der påvirker den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioderne. Ledelsens væsentlige skøn, forudsætninger og usikkerheder er for hvert af regnskabsårene beskrevet i note 2 til de offentliggjorte årsrapporter, i bilagsafsnit 2 Regnskabsoplysninger samt krydsreferencetabel i afsnit Der gøres opmærksom på, at Cemat Silicon, som blev tilkøbt ultimo oktober 2008, indgår fra dette tidspunkt i Koncernens driftsregnskab, mens det er fuldt indregnet i balancen pr. 31. december 2008 og 31. december Der er redegjort for Koncernens anvendte regnskabspraksis i note 1 til de offentliggjorte årsrapporter. Nøgletallene er udarbejdet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal

15 Tabel 1: Koncernens hoved og nøgletal DKK ' Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger samt nedskrivninger af goodwill og særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto (4.016) (2.085) (8.474) Årets resultat Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver for salg Kortfristede aktiver Aktiver Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Heraf forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg Passiver i alt Pengestrømme vedrørende primær drift Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer (7.773) (85.601) (24.736) Pengestrømme vedrørende finansiering (12.849) (21.666) Årets pengestrøm (9.221) Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital ekskl. minoriteter Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld (89.976) Cash earnings Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt (t.stk.) Antal aktier, udvandet (t.stk) EBITDA - marginal (%) 30,0 25,0 23,6 Overskudsgrad (%) 27,0 22,2 19,9 Afkast af investeret kapital (%) 108,5 35,9 27,0 Egenkapitalens forrentning (%) 26,7 28,0 24,3 Finansiel gearing (0,60) 0,14 0,10 Nettoomsætning / Investeret kapital 3,0 1,0 1,3 Kilde: Topsil 16

16 Resumé af Udbuddet Der henvises til Del II Værdipapirnoten for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet. Udsteder topsil Semiconductor Materials A/S (CVR nr ) L linderupvej Frederikssund D danmark Udbuddet Udbuddet omfatter stk. Nye Aktier à nominelt DKK 0,25 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Udbudskurs de Udbudte Aktier udbydes til DKK 0,90 pr. Udbudt Aktie, franko. Provenu Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK , og nettoprovenuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet vedrørende Udbuddet) vil forventeligt udgøre i alt DKK Tegningsforhold Udbuddet gennemføres i forholdet 4:1, hvilket betyder, at alle Eksisterende Aktionærer er berettiget til og får tildelt en (1) Tegningsret for hver en (1) Eksisterende Aktie, som de ejer på Tildelingstidspunktet, og at der skal anvendes fire (4) Tegningsretter for at tegne et (1) stk. Udbudt Aktie. Tildeling af Tegningsretter den 27. april 2010 kl dansk tid vil enhver, der er registreret i VP som aktionær i Selskabet, få tildelt en (1) Tegningsret for hver en (1) Eksisterende Aktie. Handel med Tegningsretter tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra den 23. april 2010 kl dansk tid til den 7. maj 2010 kl dansk tid. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler meddelelse herom. Tegningsperiode tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 28. april 2010 kl dansk tid til den 12. maj 2010 kl dansk tid. De Udbudte Aktier vil således i denne periode blive tildelt en midlertidig fondskode gennem VP ved udnyttelse af Tegningsretter mod indbetaling af Udbudskursen. Tegningsmetode Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller den pågældende formidlers regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af Udbudskursen i løbet af Tegningsperioden vil de Udbudte Aktier ved udgangen af en handelsdag blive tildelt en midlertidig fondskode via VP. Betaling Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 0,90 pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier skal ske i danske kroner på tegningsdagen, dog senest den 12. maj 2010, mod registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP i den midlertidige fondskode. Optagelse til handel og officiel notering tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, således at Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra den 23. april 2010 kl dansk tid til den 7. maj 2010 kl dansk tid. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den 20. maj De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 21. maj 2010 kl dansk tid. 17

17 Uudnyttede Tegningsretter efter udløbet af Tegningsperioden bortfalder Tegningsretterne og mister deres gyldighed og værdi, og indehaverne er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden udløber den 12. maj 2010 kl dansk tid. Gennemførelse af Udbuddet de Udbudte Aktier, der tegnes, udstedes af Selskabet og registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 20. maj Der forventes offentliggjort en meddelelse om resultatet af Udbuddet den 19. maj Lead Manager S D ATRIUM Partners A/S CVR-nr strandvejen 102 B 2900 Hellerup danmark Tegningsgaranti og forhåndstilsagn om tegning der er den 20. april 2010 indgået garantiaftale og tegningstilsagn om tegning på visse betingelser af op til 100 % af de Nye Aktier, der ikke måtte være tegnet ved udløbet af Tegningsperioden. Small Cap Danmark A/S, Realdania, Chr. Augustinus Fabrikker og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S har afgivet tegningstilsagn om tegning af i alt stk., nye aktier (svarende til 53,5 % af de nye aktier) (Tegningstilsagnet), og Amagerbanken har stillet tegningsgaranti for ialt stk. nye aktier (svarende til 46,5 % af de nye aktier) (Garantiaftalen). Small Cap Danmark A/S, Realdanias, Chr. Augustinus Fabrikkers og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S tegningstilsagn er efterstillet Amagerbankens garanti således, at Amagerbankens garanti reduceres med det antal Nye Aktier, der tegnes i Udbuddet, og træder ikke i kraft, såfremt der tegnes mere end stk. af de Nye Aktier. Small Cap Danmark A/S, Realdanias, Chr. Augustinus Fabrikkers og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S tegningsforpligtelser er proratariske og sideordnede. Garanti- og tegningsforpligtelserne er ikke solidariske. Tegning af Nye Aktier på basis af garanti og tegningstilsagn vil ske til Udbudskursen. Der henvises til afsnit 5 Vilkår og betingelser for Udbuddet i Værdipapirnoten. Fondskoder T Aktier DK tegningsretter DK Udbudte Aktier (midlertidig fondskode) DK Ret til udbytte de Udbudte Aktier vil, efter registrering af kapitalforhøjelsen i forbindelse med Udbuddet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, have samme rettigheder som Selskabets Eksisterende Aktier, herunder samme ret til eventuelt udbytte fra og med regnskabsåret S selvom Selskabet generelt har mulighed for at udlodde udbytte til sine aktionærer i fremtiden, kan der ikke gives nogen sikkerhed herfor. Bestyrelsen forventer ikke, at Selskabet udlodder udbytte på baggrund af resultatet for regnskabsåret Egne Aktier Pr. prospektdatoen ( Prospektdatoen ) besidder Selskabet ingen egne Aktier. Stemmeret Pr. Prospektdatoen giver hvert aktiebeløb på 0,25 DKK én stemme på generalforsamlinger i Selskabet, jf. vedtægternes 9.4. Aktieudstedende institut D Amagerbanken Amagerbrogade København S danmark 18

18 Lock-up selskabet har forpligtet sig til i en periode på 12 måneder efter gennemførelsen af Udbuddet ikke at udstede eller forpligte sig til at udstede, udbyde, sælge, pantsætte eller på anden måde, direkte eller indirekte, af afhænde egne aktier uden skriftligt samtykke fra Lead Manager. Denne forpligtelse gælder ikke udstedelse af aktier, tegningsoptioner (warrants) eller andre værdipapirer til ansatte i Selskabet eller dets datterselskaber i henhold til eksisterende eller fremtidige medarbejderaktie-, aktieoptions- eller warrantprogrammer. Lock-up forpligtelsen finder udelukkende anvendelse, hvis Garantistiller og Tilsagnsgiverne i henhold til Garantiaftalen og Tegningstilsagnet tegner mere end 10 % af de Nye Aktier. Lovvalg og værneting Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Overdragelsesbegrænsninger der vil gælde visse overdragelsesbegrænsninger for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, jf. Del II Værdipapirnoten Vilkår og betingelser for Udbuddet Begrænsninger gældende for Udbuddet. Prospektet Anmodning om fremsendelse af Prospektet kan rettes til: Amagerbanken Amagerbrogade København S D danmark T telefon: F fax: E Prospektet kan også hentes på Selskabets hjemmeside, Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af Prospektet. Tilbagekaldelse af Udbuddet Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Indtil handlen med Tegningsretterne påbegyndes den 23. april 2010 er Lead Manager berettiget til i visse tilfælde at bringe emissionsaftalen mellem Selskabet og Lead Manager ( Emissionsaftalen ) samt Garantiaftale og Tegningstilsagn til ophør og tilbagekalde Udbuddet, herunder hvis der forinden indtræffer begivenheder, der efter Lead Managers skøn gør det utilrådeligt at gennemføre Udbuddet. F fra handlen med Tegningsretterne påbegyndes den 23. april 2010 og indtil registrering af de Nye Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er Lead Manager berettiget til at bringe Emissionsaftalen samt Garantiaftalen og Tegningstilsagnet til ophør og dermed tilbagekalde Udbuddet, såfremt visse ekstraordinære og/eller uforudsigelige omstændigheder indtræffer, herunder i tilfælde af 1) at handel med værdipapirer på Nasdaq OMX Copenhagen generelt suspenderes eller begrænses eller 2) der udbryder væsentlig national eller international katastrofe eller krise, hvis virkning på finansmarkederne efter Lead Managers vurdering gør det umuligt eller utilrådeligt at gennemføre Udbuddet. E en tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen samt via Selskabets hjemmeside. 19

19 Risikofaktorer Koncernens aktiviteter er behæftet med risici, og der er således en risiko forbundet med investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. For Ledelsen er det vigtigt, at potentielle investorer får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier i Selskabet. I dette afsnit redegøres for de væsentligste risici ved investering i Selskabet. Ledelsen har i dette afsnit søgt at identificere de faktorer, som vurderes at have særlig betydning for Koncernen. Nedenstående risikofaktorer ( Risikofaktorer ) er ikke nødvendigvis udtømmende og ej heller prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer, eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for Selskabet. Der er således en række andre faktorer, som kan have indvirkning på Selskabets finansielle udvikling samt på en investering i Selskabet. Beskrivelsen af risikofaktorer skal læses i sammenhæng med det øvrige indhold af Prospektet. Faldende efterspørgsel på FZ produkter trods stabilitet gennem finanskrisen FZ produkternes efterspørgsel under finanskrisen har været stigende delvist grundet store offentlige investeringspakker i infrastruktur samt en generel stigende fokus på investeringer i energibesparende løsninger til industrien og vedvarende energi. Trods dette kan efterspørgslen fremadrettet aftage, når landenes investeringspakker udløber, eller hvis det generelle fokus for investeringer flyttes. Manglende forbedring af efterspørgslen efter forbrugerelektronik Hovedparten af Koncernens Czochralski (CZ) produkter anvendes i slutprodukter inden for forbrugerelektronik, hvis efterspørgsel under finanskrisen er faldet tilbage på 2008 niveau. Såfremt denne efterspørgsel ikke forbedres efter finanskrisen, kan omsætning og indtjening i datterselskabet Cemat Silicon i Polen være stagnerende eller falde. Følgende risikofaktorer, der af Selskabet vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier i Selskabet. Skulle nogle af de nedennævnte risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Koncernens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultater og værdien af Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og / eller de Eksisterende Aktier. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser. Stigende råvarepriser Hvis råvareprisen for råsilicium stiger, vil dette medføre højere produktionsomkostninger for Koncernen, når leverandørkontrakterne udløber. Højere produktions-omkostninger må forventes at medføre højere priser på Koncernens produkter, hvilket kan medføre nedgang i salg til kunderne. Faldende priser på siliciumskiver Faldende priser på Koncernens slutprodukter siliciumskiver kan betyde, at Koncernen på langt sigt ikke kan opretholde en rentabel produktion, når kundekontrakterne med regulerede priser udløber. Teknologi- og produktskift De væsentligste risikofaktorer kan opdeles i følgende kategorier: n Markeds- og forretningsmæssige risici n Risici forbundet med afhængighed af leverandører, distributører og kunder n Risici forbundet med produktion og adgang til ressourcer n Risici forbundet med Greenfield projektet n Risici forbundet med Koncernens selskaber n Finansielle risici n Risici relateret til Udbuddet og de Nye Aktier Markeds- og forretningsmæssige risici Udskydelse eller bortfald af større investeringer Hovedparten af Koncernens produkter baseret på float zone (FZ) teknologien anvendes i slutprodukter inden for infrastruktur, energibesparende løsninger og vedvarende energi og udgør mere end 3/4 af Koncernens omsætning i 2009, hvorfor udskydelse eller bortfald af større investeringer kan påvirke Koncernens aktivitetsniveau og/eller vækstmuligheder. Udvikling af nye substituerende teknologier med samme egenskaber som FZ Siliciumbaserede produkter af høj kvalitet og renhed har gennem en lang årrække været en central bestanddel af halvledere anvendt i en række applikationer. Såfremt der udvikles nye teknologier af samme kvalitet og med samme eller bedre egenskaber og eventuelt kan produceres til lavere priser, vil dette kunne substituere Koncernens produkter. Udvikling af andre billigere produktionsmetoder af FZ silicium Udvikles der andre produktionsmetoder, som hurtigere og billigere via et andet eller helt nyt produktions flow kan producere FZ silicium med samme egenskaber og kvalitet, kan dette påvirke Koncernens konkurrenceevne. Begrænsning eller bortfald af anvendelsen af silicium wafers i slutprodukter Anvendelsen af silicium wafers er i dag meget udbredt i en række applikationer. Hvis billigere substituerende teknologier i fremtiden kan anvendes i stedet, eller hvis en række applikationer kan konstrueres helt 20

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S udbyder nye aktier med henblik på at implementere offensiv vækststrategi og udvide produktionskapaciteten

Topsil Semiconductor Materials A/S udbyder nye aktier med henblik på at implementere offensiv vækststrategi og udvide produktionskapaciteten Topsil Semiconductor Materials A/S udbyder nye aktier med henblik på at implementere offensiv vækststrategi og udvide produktionskapaciteten AKTIEEMISSION 2010 SMART POWER En SMART STRATEGI Topsil i profil

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 2 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 NASDAQ OMX Copenhagen 12.11.2009 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 15/09 Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. 2011

KVARTALSRAPPORT 1. 2011 KVARTALSRAPPORT 1. 2011 Markedsudviklingen er fortsat positiv, og vores udviklingsaktiviteter følger planen. Forsinkelse af kvalificering hos en række nye kunder og planmæssige kapacitetsudvidelser hos

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011) Resumé

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

Udbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1

Udbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1 Udbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr. 24 93 28 18 hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1.

Læs mere

Resumé for 3. kvartal 2010

Resumé for 3. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen 18.11.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 28/10 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Aktieudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og et

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Columbus IT Partners A/S

Columbus IT Partners A/S Prospekt dateret den 23. juni 2010 Columbus IT Partners A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 13 22 83 45) Udbud af 26.434.873 styk nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 1,90 med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere