Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder stk. nye aktier til kurs 0,90 kr. pr. aktie. Det sker med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Nettoprovenuet på ca. 87,0 mio. kr. skal anvendes til at implementere en offensiv vækststrategi og udvide produktionskapaciteten. Udbuddet er 100 % garanteret af institutionelle investorer og Topsils hovedbankforbindelse. Bestyrelsen for Topsil har i dag truffet beslutning om udnyttelse af sin bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital. Topsil offentliggør således i dag et prospekt i forbindelse med et udbud af aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ( Udbuddet ). Udbuddet omfatter stk. nye aktier a nominelt 0,25 kr. (de Udbudte Aktier ), der udbydes i forholdet 4:1 (dvs. for hver eksisterende aktie tildeles én tegningsret, og der skal anvendes fire tegningsretter for at tegne én ny aktie). Tegningskursen er fastsat til 0,90 kr. pr. aktie. Såfremt Udbuddet gennemføres udgør bruttoprovenuet 93,5 mio. kr. og nettoprovenuet ca. 87,0 mio. kr. efter fradrag af omkostninger. Udbuddet er 100% garanteret. Der holdes aktionærmøde den 27. april 2010 kl på Topsils domiciladresse, Linderupvej 4, 3600 Frederikssund. Baggrund for Udbuddet Topsils marked for komponenter til mellem- og højspændingsprodukter har udvist solid vækst de senere år, hvilket er drevet af en række globale trends, herunder øget fokus på energibesparende løsninger i både industri- og transportsektoren, global udbygning af energiinfrastruktur og politisk fokus på investering i vedvarende energi. Disse globale trends forventes at fortsætte de kommende år og skabe yderligere vækstmuligheder for Topsil. Topsil har i dag en solid markedsposition i et nichemarked inden for siliciumskiver til både mellem- og højspændingsprodukter. Denne position er skabt siden år 2006 på baggrund af en sikring af langvarige leverandørkontrakter, effektivisering af produktionen samt sikring af adgang til egen skivebearbejdning og ny siliciumteknologi gennem opkøbet af Cemat Silicon i Polen. De senere års kraftige vækst har ligeledes medført, at Topsil i dag er tæt på fuld udnyttelse af sin produktionskapacitet. På baggrund af indgåelse af en ny længerevarende leverandørkontrakt og en række nye langvarige kundekontrakter primo år 2010 med større sikret minimumsvolumen har Topsil Side 1 af 5

2 cementeret sine tætte kunderelationer og er nu klar til at implementere sin vækststrategi Seizing the Opportunity ( Vækststrategien ) for at kunne realisere sit vækstpotentiale. Vækststrategien inkluderer følgende udvidelser/forbedringer i forhold til de eksisterende produktionsfaciliteter: Udvidelse af produktionskapaciteten ( Greenfield projektet ) Optimering af produktionsflow Forbedring af omkostningsposition og konkurrenceevne Fuld udnyttelse af egen skivebearbejdning Baggrunden for Udbuddet er således, at Topsil ønsker at sikre finansiering af en række betydelige investeringer fra år 2010 til 2012 på i alt ca. 290 mio. kr. Heraf udgør de vækstrelaterede investeringer ca. 235 mio. kr. Den største af vækstinvesteringerne er en udvidelse af produktionskapaciteten i form af etableringen af en ny fabrik i Frederikssund området (Greenfield projektet). Den samlede investering i Greenfield projektet forventes at udgøre ca. 205 mio. kr. fra år 2010 til 2012 med det største likviditetstræk i år Andre investeringer i Vækststrategien udgør ca. 30 mio. kr. og inkluderer hovedsageligt investeringer i nye maskiner til skivebearbejdning samt generel udvidelse og opgradering af produktionsfaciliteterne i Polen. De resterende investeringer på 55 mio. kr. udgøres primært af udviklingsprojekter og øvrige investeringer i både Danmark og Polen. Topsil-koncernens forventninger til indeværende regnskabsår (2010) er at realisere en nettoomsætning i størrelsesordenen mio. kr., svarende til en moderat vækst på ca. 5-9%. Til trods for en forventet lavere salgspris på en del af FZ-NTD produktionen i 2010 i forhold til tidligere år, forventes Topsil-koncernen som helhed i forlængelse af lavere indkøbspriser og de løbende optimeringstiltag at realisere et resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger på goodwill (EBITDA) i niveauet mio. kr., svarende til en fastholdelse af EBITDA-marginen i niveauet 23%. Anvendelse af provenuet Såfremt Udbuddet fuldtegnes, forventes nettoprovenuet efter skønnede omkostninger for Topsil vedrørende Udbuddet at udgøre ca. 87,0 mio. kr. Provenuet fra Udbuddet forbedrer Topsils kapitalbase og skal, sammen med de forventede pengestrømme fra driften, anvendes til at gennemføre de planlagte investeringer. Indtil provenuets anvendelse vil nettorenteudgifterne søges minimeret gennem en midlertidig reduktion af trækket på kreditfaciliteterne. Placering og tegningsgaranti Der er den 20. april 2010 indgået garantiaftale og tegningstilsagn om tegning på visse betingelser af op til 100% af de nye aktier, der ikke måtte være tegnet ved udløbet af tegningsperioden. Small Cap Danmark A/S, Realdania, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S har afgivet tegningstilsagn om tegning af i alt stk. nye aktier (svarende til 53,5% af de nye aktier) ( Tegningstilsagnet ), og Amagerbanken har stillet tegningsgaranti på stk. nye aktier (svarende til 46,5% af de nye aktier) ( Garantiaftalen ). Side 2 af 5

3 Small Cap Danmark A/S, Realdanias, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S tegningstilsagn er efterstillet Amagerbankens garanti, således at Amagerbankens garanti reduceres med det antal nye aktier, der tegnes i Udbuddet, og træder ikke i kraft såfremt der tegnes mere end stk. af de nye aktier. Small Cap Danmark A/S, Realdanias, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S tegningsforpligtelser er proratariske og sideordnede. Garanti- og tegningsforpligtelserne er ikke solidariske. Garantiaftalen og Tegningstilsagnet indeholder desuden visse betingelser for garantistillerens og tilsagnsgivernes forpligtelser, som Topsil vurderer som sædvanlige i forbindelse med et udbud som Udbuddet. Hvis en eller flere betingelser ikke opfyldes, kan Lead Manager bringe Garantiaftalen og Tegningstilsagnet til ophør. Udbudsbetingelser Udbudskurs De Udbudte Aktier udbydes til 0,90 kr. pr. aktie à nominelt 0,25 kr., franko. Tegningsretter Tildeling af tegningsretter vil ske til aktionærer, der den 27. april 2010 kl dansk tid er registreret i VP Securities A/S som aktionær i Topsil. Indehavere af Topsil aktier, som handles efter den 23. april 2010 kl dansk tid, vil blive handlet uden tegningsretter. Eksisterende aktionærer tildeles én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie à nominelt 0,25 kr., og fire (4) tegningsretter giver ret til tegning af et (1) stk. Udbudt Aktie à nominelt 0,25 kr. Tegningsretter kan handles over NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 23. april 2010 kl dansk tid til den 7. maj 2010 kl dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaverne af sådanne tegningsretter vil ikke være berettiget til kompensation. Tegningsforhold Udbuddet udbydes med fortegningsret for Topsils eksisterende aktionærer i forholdet 4:1. Tegningsperiode De Udbudte Aktier kan tegnes i perioden fra den 28. april 2010 kl dansk tid til den 12. maj 2010 kl dansk tid. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den 20. maj De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 21. maj 2010 kl dansk tid. Lead Manager ATRIUM Partners A/S. Side 3 af 5

4 Forventet tidsplan for Udbuddets gennemførelse Offentliggørelse af prospekt 20. april 2010 Sidste dag for handel med eksisterende aktier inklusive tegningsretter 22. april 2010 kl. 17:00 Handel med aktier eksklusive tegningsretter begynder 23. april 2010 kl. 9:00 Optagelse til handel og officiel notering af tegningsretterne 23. april 2010 kl. 9:00 Handelsperioden for tegningsretter begynder 23. april 2010 kl. 9:00 Tildelingstidspunkt for tegningsretter 27. april 2010 kl. 12:30 Tegningsperioden begynder for de Udbudte Aktier 28. april 2010 kl. 9:00 Handelsperioden for tegningsretter slutter 7. maj 2010 kl. 17:00 Tegningsperioden slutter for de Udbudte Aktier 12. maj 2010 kl. 17:00 Forventet gennemførelse af Udbuddet og offentliggørelse 19. maj 2010 Forventet registrering af de Udbudte Aktier 20. maj 2010 Forventet officiel notering og optagelse til handel af de nye aktier 21. maj 2010 Prospekt Anmodning om eksemplarer af prospektet indeholdende detaljerede informationer om Topsil og de fuldstændige udbudsbetingelser kan rettes til: Amagerbanken Amagerbrogade København S Danmark Telefon: Fax: Prospektet vil også blive fremlagt på Topsils adresse og kan desuden hentes på selskabets hjemmeside: Begrænsninger gældende for Udbuddet Denne meddelelse er ikke en opfordring eller invitation til at investere i Topsil. Denne meddelelse indeholder kun et uddrag af oplysningerne i Topsils prospekt. Tegning af aktier skal, kan og må alene ske på baggrund af det offentliggjorte prospekt. Meddelelsen indeholder fremadrettede udsagn om Topsils strategi, vækst, aktiviteter, driftsresultat, finansielle stilling og finansielle forventninger mv. Disse udsagn er underlagt kendte og ukendte risici samt usikkerheder. Topsils faktiske udvikling kan derfor adskille sig væsentligt fra det, der er omtalt eller underforstået i de fremadrettede udsagn. Faktorer, der kan forårsage sådanne forskelle, er omtalt i afsnittet Risikofaktorer i prospektet. Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes, downloades eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig. Manglende overholdelse af denne begrænsning kan udgøre en overtrædelse af den amerikanske, canadiske, Side 4 af 5

5 australske eller japanske værdipapirlovgivning eller værdipapirlovgivningen i andre lande. Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er omtalt i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act"), og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller i overensstemmelse med en undtagelse fra, eller i en handel der ikke er underlagt kravene om registrering i henhold til U.S. Securities Act. Topsil Semiconductor Materials A/S Jens Borelli-Kjær Keld Lindegaard Andersen Bestyrelsesformand Adm. Direktør Side 5 af 5

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen Kom med ombord OW Bunker går på børsen 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere