Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008"

Transkript

1 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april marts Nr Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 1) I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse, jf. 3, stk. 1, i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fastsættes: 1. Hermed offentliggøres driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker som angivet i bilag Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne, jf. bilag 1, straffes i henhold til 7, stk. 1, i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. april 2008, jf. dog stk. 2 og stk. 3. Stk. 2. Bestemmelserne i bilag 1, pkt. 3.2, træder i kraft den 1. oktober 2008 for så vidt angår hoteller m.v., plejeinstitutioner, daginstitutioner, butikker og undervisningslokaler. Stk. 3. Bestemmelserne i bilag 1, pkt. 3.3, træder i kraft den 1. oktober 2008 for så vidt angår forsamlingslokaler, butikker og undervisningslokaler. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 FREDERIK CHR. SCHYDT / Elsebeth Grinvalds 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2007/ AG000352

2 Bilag 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker 1. Anvendelsesområde og definitioner. 2. Generelt. 3. Instruktion af personale. 4. Ordensregler. 5. Flugtveje. 6. Brandslukningsmateriel. 7. Branddøre m.v. 8. Flugtvejsbelysning. 9. Varslingsanlæg. 10. Attest fra autoriseret el-installatør. 11. Midlertidige overnatningslokaler. 12. Hoteller m.v. 13. Plejeinstitutioner. 14. Forsamlingslokaler 15. Daginstitutioner. 16. Butikker. 17. Undervisningslokaler. Eksempel Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelsesområde og definitioner. 1.1 Anvendelsesområde Forskrifterne er, uanset ibrugtagningstidspunktet, gældende for: Hoteller m.v. med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser. Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser. Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer. Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende. Butikker til flere end 150 personer For kirkerum, der anvendes til kirkelige handlinger, koncerter og lignende samt arrangementer af lignende karakter, der ikke medfører forøget brandrisiko, gælder bestemmelserne i pkt. 5.4, 6.2, , og ikke. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog kræve bestemmelserne i pkt opfyldt, hvor dette ud fra personsikkerhedsmæssige hensyn må anses for absolut påkrævet. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan endvidere kræve, at der opstilles mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker ved anvendelse af levende lys på juletræer eller i anden form for udsmykning. 1.2 Definitioner Hoteller m.v.: Hoteller, moteller, pensionater, kroer, klublejligheder, kollegier, kostskoler, feriehjem og lignende virksomheder med soverumsafsnit Soverumsafsnit: Et eller flere soverum med tilhørende gange, herunder flugtveje, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende soverum. 2

3 To eller flere soverumsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét soverumsafsnit ved anvendelse af bestemmelserne i disse forskrifter Plejeinstitutioner: Plejeboliger, plejehjem, sygehuse, ældreboliger og andre institutioner for plejekrævende personer med soverumsafsnit Fast vagtordning: Døgnbemandet vagt i et soverumsafsnit, der kun må omfatte 1 etage med en ganglængde på højst 50 m Forsamlingslokaler: Teatersale, biografsale, restaurationslokaler, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, messehaller, idrætshaller, kirkerum og andre lokaler, der anvendes til lignende formål Forsamlingslokaleafsnit: Et eller flere forsamlingslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere forsamlingslokaleafsnit, som har fælles flugtvej, betragtes som ét forsamlingslokaleafsnit i disse forskrifter Undervisningslokaler: Lokaler, der benyttes til undervisningsformål, samt lokaler, som er nødvendige for eller naturligt knytter sig til undervisningen, som f.eks. biblioteksrum, spisestuer, grupperum, specialklasser og gymnastiksale Undervisningsafsnit: Et eller flere undervisningslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende undervisningslokaler. To eller flere undervisningsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét undervisningsafsnit ved anvendelse af disse forskrifter Daginstitutioner: Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, dagcentre, skolefritidsordninger og andre institutioner, der anvendes til lignende formål Daginstitutionsafsnit: Et eller flere opholdsrum med tilhørende gange, herunder flugtveje, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere daginstitutionsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét afsnit ved anvendelse af bestemmelserne i disse forskrifter Opholdsrum i daginstitutioner: Soverum, hvilerum, legerum, beskæftigelsesrum, spiserum og lignende lokaler Butikker: Salgslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, servicerum og kunderum Salgslokaler: Lokaler for detailsalg under enhver form samt andre salgslokaler med tilsvarende indretning og anvendelse. To eller flere salgslokaler med fælles flugtveje betragtes som ét salgslokale ved anvendelse af bestemmelserne i disse forskrifter Flugtvejsbelysning: Belyste udgangsskilte og panikbelysning, som skal sikre, at flugtveje tydeligt kan skelnes og benyttes sikkert, hvor lokaliteten er i brug Belyste udgangsskilte: Belyste, gennemlyste eller fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskilte Panikbelysning: Belysning, der tænder ved svigt af den normale strømforsyning, og som giver personer mulighed for at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej. 2. Generelt. 2.1 Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at disse forskrifter overholdes. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne. 2.2 Automatiske branddørlukningsanlæg, automatiske brandalarmanlæg, automatiske sprinkleranlæg og brandventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige i hele bygningens levetid. 2.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 3

4 2.4 Virksomheder, der ikke er indrettet som hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 dage efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i kapitel Instruktion af personale. 3.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre. Personalet skal ligeledes instrueres om at lukke døre i tilfælde af brand, jf. pkt Der skal på steder, hvor personalet jævnligt færdes, og ved alarmeringssteder ophænges en brandog evakueringsinstruks, der skal indeholde oplysninger om: Alarmering redningsberedskabet alarmeres på aktivering af brandtryk Varsling af personer varsling af personale varsling af andre personer Evakuering personale vejleder om flugtveje Brandslukning betjening af brandslukningsmateriel Særlige forhold, herunder oplysninger om hvordan musikanlæg standses røgmaskiner standses normalbelysning tændes Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet. 3.3 Til personalet skal der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand. Et eksempel på ordensregler findes til sidst i forskriften. Ordensreglerne skal gennemgås med personalet mindst én gang om året. 4. Ordensregler. 4.1 Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets redningsog slukningsarbejde, skal være passable. 4.2 Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til åbningerne for personer i rummene. 4.3 Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) skal holdes rengjorte og må ikke uden kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse hertil anvendes til henstillen af inventar, varer og lignende. 5. Flugtveje. 5.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v., men ikke trapper, anvendes til andre formål end trafik, såfremt 1) det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning, 2) funktionen som flugtvej ikke reduceres, 3) den på indretningstidspunktet fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres, 4) opstilling af løst inventar og lignende sker på arealer uden for den egentlige ganglinie, og 4

5 5) det i øvrigt er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. 5.2 Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede motorkøretøjer, knallerter og cykler eller oplag, beplantninger og lignende, som kan hindre evakuering. Det skal sikres, at udvendige flugtveje er i en sådan tilstand, at man med sikkerhed kan færdes der. 5.3 Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Flugtveje skal være passable for personer, der opholder sig i lokaler med samtykke fra ejer, bruger eller den driftsansvarlige. Døre i flugtveje skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag m.v.), anbragt i bekvem højde over gulv. Der må på hvert dørblad højst være ét åbningsbeslag 5.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve flugtvejsdøre, der ikke dagligt benyttes, afmærket med et flugtvejsskilt, der er udført i overensstemmelse med pkt Døre, som ikke er branddøre eller røgtætte døre, kan udføres som automatiske skydedøre, når de er indrettet således, at dørene i tilfælde af svigtende energikilde (elektricitet, trykluft) automatisk åbner og forbliver i åben stilling, og at der umiddelbart ved dørene er en afmærket nødåbningskontakt, som udløser samme funktioner. 5.6 Flugtvejsdøre må ikke dækkes med skærmvægge eller lignende eller blokeres af inventar og vareopstablinger, ligesom flugtvejsbelysningen og skilte ved dørene altid skal være synlige. 5.7 Overflader på vægge i flugtveje må ikke forringes i brandmæssig henseende, f.eks. ved ophængning af træfiberplader eller andet brændbart materiale. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at brændbare materialer i begrænset omfang anvendes til udsmykning af vægge i flugtveje. 5.8 Særlige tyverisikringsanlæg, der ved aktivering udsender tåge eller lignende, således at man ikke med sikkerhed kan færdes på flugtveje og flugtvejsarealer, må ikke kunne aktiveres på tidspunkter, hvor der sker lovlig benyttelse af lokaliteterne. 6. Brandslukningsmateriel. 6.1 Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Brandslukningsmateriel skal anbringes således, at det ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse. Brandslukningsmateriellet skal fortrinsvis anbringes ved udgange fra lokaliteterne Anbringelsesstederne skal afmærkes med skilte, der er udført i overensstemmelse med pkt I lokaliteter, hvor der ikke er installeret vandfyldte slangevinder, skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere. 6.3 De i pkt. 6.2 nævnte håndsprøjtebatterier og trykvandslukkere skal anbringes på en sådan måde, at der fra et vilkårligt punkt højst er 25 m til nærmeste slukningsredskab. 6.4 I køkkener skal der anbringes mindst 1 egnet håndildslukker, jf. pkt. 6.6, fortrinsvis ved udgangsdøren. Endvidere skal der i køkkener med frituregryder anbringes et brandtæppe ved udgangen fra lokalet. I skolekøkkener, fysik- og kemilokaler og andre lokaler med aktiviteter, der indebærer en tilsvarende antændelsesrisiko, skal der anbringes håndildslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) anvisning, jf. pkt Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at der anbringes håndsprøjtebatterier eller håndildslukkere, jf. pkt. 6.6, i eller ved værksteder og andre servicerum. 6.6 Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF. Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at 5

6 Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B. Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B. Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A. Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg. Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter. Kulsyresneslukkere skal mindst være af type 55 B. Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B. Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN De i pkt. 6.6 nævnte håndildslukkere skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Vandfyldte slangevinder, der er udført efter EN 671-1, skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN Vandfyldte slangevinder, der ikke opfylder kravene i EN 671-1, men som lovligt er taget i brug, skal kontrolleres og vedligeholdes på en måde, der sikrer, at slangevinderne er pålidelige i hele bygningens levetid. Kravet om trykprøvning gælder alene for vandfyldte slangevinder monteret efter 1. juli Branddøre m.v. 7.1 Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre må ikke fastholdes i åben stilling, jf. dog pkt Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion. 7.2 Uanset bestemmelserne i pkt. 7.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling, hvis de er udstyret med et automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), der lovligt er udført og installeret i overensstemmelse med forskrift 231 udsendt af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) eller en på installationstidspunktet tilsvarende anerkendt standard. 7.3 Konstateres det ved brandsyn, at selvlukkende døre fastholdes i åben stilling i modstrid med bestemmelserne i pkt. 7.1, skal kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve, at de pågældende døre indrettes som angivet i punkt Ikke-selvlukkende døre (f. eks. EI 2 30 eller BD-døre 30-M) skal, så vidt det er muligt, lukkes i tilfælde af brand. Personalet skal være informeret herom. 7.5 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at branddøre og -porte afmærkes med et skilt BRANDDØR - HOLDES LUKKET, der er udført i overensstemmelse med punkt Flugtvejsbelysning. 8.1 I lokaliteter, hvor der er installeret flugtvejsbelysning, skal der i tilknytning til bygningen være ansat mindst 1 person, der er instrueret i flugtvejsbelysningens betjening, afprøvning og vedligeholdelse. I forsamlingslokaler og butikker skal der i brugstiden være mindst 1 person til stede, der er instrueret i betjening af flugtvejsbelysningen. 6

7 8.2 Ved betjeningstavler for flugtvejsbelysning med egen strømforsyning (akkumulatorer, generatorer m.m.) skal der være ophængt en instruks med udførlig vejledning i flugtvejsbelysningens betjening, afprøvning og vedligeholdelse. 8.3 Belyste udgangsskilte skal altid være synlige. 8.4 Internt belyste udgangsskilte skal være tændte og eksternt belyste samt selvlysende skilte være belyste, når lokaliteterne er i brug. 8.5 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog fravige dette krav for så vidt angår flugtveje, som skønnes tilstrækkeligt belyst af dagslys, når de belyste udgangsskilte automatisk tændes ved mørkets frembrud. 9. Varslingsanlæg. 9.1 I bygninger eller lokaliteter med varslingsanlæg skal brand- og evakueringsinstruksen, jf. pkt. 3.2 indeholde oplysning om, at varsling af personer sker ved anvendelse af varslingsanlægget. I bygninger, hvor der er indrettet reception, vagtrum eller lignende, skal betjeningsvejledningen være anbragt i dette rum. 9.2 I institutioner med varslingsanlæg, der er baseret på samtaleanlæg mellem vagtrum og de enkelte opholdsrum, skal den i pkt. 3.2 omtalte varsling bestå af såvel varslingssignal som mundtlig instruktion. 9.3 Konstaterede fejl ved varslingsanlæg skal omgående afhjælpes. 9.4 Afbrydere (herunder gruppeafbrydere) må ikke kunne betjenes af uvedkommende. Afbrydere skal derfor være udført som nøgleafbrydere eller være anbragt i et aflåst skab, der ikke må anvendes til andet formål. Der henvises i øvrigt til stærkstrømsbekendtgørelsen. 10. Attest fra autoriseret el-installatør Der skal hvert tredje år indsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret el-installatør om, at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige. Dette gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler. 11. Midlertidige overnatningslokaler Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 10 samt i dette kapitel overholdes Fra lokaler, der er større end 75 m 2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m 2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning. 7

8 11.4 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m 2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. 12. Hoteller m.v For hoteller m.v. gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 12.2 Opslag På steder, hvor personalet færdes, skal der anbringes opslag som angivet i eksemplet sidst i forskriften I receptioner eller lignende i hoteller m.v. skal der synligt findes opslag, der let forståeligt giver instrukser om, hvorledes personale og gæster skal forholde sig i tilfælde af brand, jf. pkt Krav om opslag for personale vil være tilgodeset af den i pkt. 3.2 omtalte brand- og evakueringsinstruks. Instruks for gæster skal omfatte påbud om at forlade hotellet ved varsling med angivelse af alarmsignalets art, jf. pkt Herudover skal der i instruksen tages hensyn til særlige forhold, der kan have betydning ved evakuering I hoteller m.v. skal der i ethvert soverum for gæster anbringes opslag med mindst følgende indhold:»vejledning OM ALARMERING OG EVAKUERING Orientér Dem ved ankomsten om flugtvejenes beliggenhed. Tag altid nøgle/kort med, når De forlader værelset. Ved brand: 1. Alarmér pr. telefon eller ved brandalarm-/varslingstryk. 2. Hold døren til værelset lukket. Hvis De forlader værelset, skal De lukke døren. 3. Hvis brandalarm- eller varslingsignalet lyder, skal De forlade værelset, hvis det er muligt. Kan De ikke passere gange og trapper på grund af røg, skal De blive på værelset og holde døren lukket. Alarmsignalet er...(alarmsignalets art - klokke, telefon eller anden lydgiver - skal anføres). 4. Elevatorer må ikke benyttes. Opslaget skal tilrettes efter de stedlige forhold for så vidt angår pkt. 1 og med hensyn til alarmsignalets art. Herudover skal der i ethvert soverum for gæster opsættes en skematisk etageplan, som klart angiver soverummets placering i forhold til gange, trapper og/eller døre til terræn i det fri. Der henvises i øvrigt til pkt De i pkt og nævnte opslag for gæster skal være affattet på dansk og på de fremmedsprog, som anvendes af hotellets sædvanlige gæster I hoteller m.v. skal der på hver etage opsættes en skematisk oversigtsplan for den pågældende etage med angivelse af placering af gange og trapper, 8

9 placering af brandslukningsmateriel, placering af afbryderne for gas og elektricitet og placering af stopanordning for ventilationsanlæg. Planerne skal opsættes i gange umiddelbart ved døre til trapper eller til terræn i det fri og er primært til brug for personale og redningsberedskabet Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at opsætning af de i pkt , og nævnte opslag undlades, såfremt dette ud fra en vurdering af hotellets driftsform skønnes forsvarligt. 13. Plejeinstitutioner For plejeinstitutioner gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 13.2 Flugtveje Åbningsbeslag på døre i flugtveje må ikke dækkes af plastkupler eller lignende uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at redningsåbninger og flugtvejsdøre aflåses, hvis en sådan foranstaltning er nødvendig ud fra andre sikkerhedsmæssige hensyn end de brandmæssige. Det er dog en forudsætning, at soverumsafsnittet har fast vagtordning, jf. pkt , at aflåste vinduer og døre kan åbnes med samme nøgle eller lignende, og at alt personale i soverumsafsnittet altid har en sådan nøgle eller lignende på sig Fast vågen vagt Hvis der i soverumsafsnit ikke er installeret et automatisk brandalarmanlæg, der er udført i overensstemmelse med forskrift 232 udsendt af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) med alarmoverførsel til redningsberedskabet, skal der være en fast vågen vagt, jf. pkt Forsamlingslokaler 14.1 For forsamlingslokaler gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 14.2 Generelt Den driftsansvarlige person, jf. pkt. 2.1, skal sørge for, at der ikke lukkes flere personer ind i forsamlingslokalerne, end disse er godkendt til Flugtveje Det maksimale antal personer, som gives adgang til lokalerne, må højst svare til den samlede bredde af flugtvejene (herunder døre), målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde Pladsfordelingsplan Opstilling af stole, borde og andet inventar herunder publikumsbarrierer i forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt pladsfordelingsplan. Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver. Planen skal ud over inventaropstilling vise samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer i lokalet) helt til terræn i det fri. Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling. 9

10 Et eksemplar af den aktuelle plan, forsynet med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) godkendelsespåtegning, skal ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted i eller ved forsamlingslokalet. På samme sted skal der findes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. pkt , medmindre dette fremgår af den ophængte pladsfordelingsplan Ved anvendelse af forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, f.eks. til dans, idrætsformål m.v., skal der på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted forefindes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. pkt Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper på mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke kan forrykkes. Afstanden mellem rækkerne (regnet fra stoleryg til stoleryg) skal være mindst 80 cm, og de enkelte sæders bredde skal være mindst 50 cm (eller centerafstanden fra stolemidte til stolemidte skal være mindst 50 cm ved sammenkoblede stole). Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 12, og antallet af rækker uden afbrydelse af et frit gangareal af en bredde på mindst 2 m for bænke og sammenkoblede stole og 1,3 m for fastgjorte stole må ikke overstige 20. Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til udgange. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at stoleopstilling fortsat sker i overensstemmelse med tidligere godkendte pladsfordelingsplaner i det omfang, det er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Ved stole- og bordopstilling skal der udlægges frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til forsamlingslokalets udgange. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at stole- og bordopstilling fortsat sker i overensstemmelse med tidligere godkendte pladsfordelingsplaner i det omfang, det er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at de frie gangarealers og flugtvejenes benyttelse ikke hindres Driftsjournal Den driftsansvarlige person, jf. pkt. 2.1, skal sørge for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i pkt nævnte forhold. Af driftsjournalen skal det fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den driftsansvarlige person skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder og på forlangende fremvises til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan i det enkelte tilfælde tillade, at driftsjournalen undlades under hensyntagen til personbelastningen, anvendelsesformen og brugernes kendskab til flugtvejene Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler skal det kontrolleres: at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj, at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige, at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted, 10

11 at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling, at brandslukningsmateriel er efterset, jf. pkt Alle mangler, der konstateres ved den i pkt nævnte kontrol, skal omgående afhjælpes Inventar, udsmykning og særlige arrangementer Til udsmykning af lokaler og til fremstilling og beklædning af stande m.v. må der ikke benyttes materialer, der er ringere end klasse K 1 10 D-s2,d2 som f.eks. 9 mm spånplade med densitet mindst 600 kg/m 3, 9 mm træfiberplade med densitet mindst 600 kg/m 3 eller 9 mm krydsfinerplade med densitet mindst 500 kg/m Polstrede møbler skal opfylde kravene for antændelighed i EN Særlig udsmykning af lokaler og afholdelse af særlige arrangementer, f.eks. basarer, udstillinger og lignende, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan nedlægge forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild Scener Midlertidigt opstillede scener Scenegulvets størrelse må ikke overstige 35 m², jf. dog pkt Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at der anbringes håndsprøjtebatterier eller håndildslukkere, jf. pkt. 3.6 på midlertidige scener Benyttelse af faste og midlertidigt opstillede scener Enhver ny benyttelse af en scene til teaterforestillinger og lignende arrangementer, hvorunder der anvendes kulisser og dekorationer m.v., skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) senest 3 hverdage før arrangementet. Dette gælder ikke for scener benyttet som tribune ved f.eks. foredrag, underholdning eller lignende og uden anvendelse af kulisser, dekorationer m.v For-, mellem- og bagtæpper skal mindst svare til materiale af klasse D-s2,d2 (klasse B-materiale) Kulisser, sætstykker, dekorationer m.v. skal enten udføres i overensstemmelse med pkt eller udføres af: a) materialer svarende til klasse D-s2,d2 (klasse B-materiale), som f.eks. gipsplader, krydsfinerplader, spånplader, hårde træfiberplader og lignende eller b) papir, tekstiler eller tilsvarende letantændelige materialer, der er brandimprægneret således, at materialerne svarer til klasse D-s2,d2 (klasse B-materiale). Opskummede eller ekspanderede plastmaterialer eller andre materialer, der i brandmæssig henseende kan sidestilles hermed, må ikke benyttes, medmindre der træffes særlige foranstaltninger til sikring mod antændelse, f.eks. ved påsprøjtning af puds- eller gipslag i mindst 5 mm tykkelse på alle overflader Der må ikke anvendes levende lys eller anden form for åben ild Rum under scenen skal holdes fri for brændbart oplag og være rengjort Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i pkt og , såfremt det kan anses for at være forsvarligt i brandmæssig henseende og i det omfang, det er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. 15. Daginstitutioner For daginstitutioner gælder forskrifternes kapitel 1 10 og følgende: 11

12 15.2 Ordensregler Anvendelse af skumplastmaterialer og lignende i legerum m.v. må kun finde sted i begrænset omfang Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forbyde udsmykning og indretning, der medfører en væsentlig forøgelse af brandbelastningen. 16. Butikker For butikker gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 16.2 Ordensregler og flugtveje Opstilling af inventar og varer m.v. skal ske på en sådan måde, at der fremkommer frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m til alle flugtveje fra salgslokaler. I salgslokaler, der er indrettet før 1. februar 1977, skal gangarealer dog have en fri bredde på mindst 1,2 m. Til salgslokaler, hvorfra der er mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje til terræn i det fri, og hvor flugtvejene er placeret i eller ved lokalets modstående ender, må det maksimale antal personer, som gives adgang, højst svare til den samlede bredde af flugtvejene (herunder døre) målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde Udgang gennem kassesluser medregnes ikke som flugtvej, medmindre der er truffet særlige af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte foranstaltninger, der sikrer, at evakuering uhindret kan finde sted Såfremt lagerlokaler eller andre servicerum indgår i flugtveje fra salgslokaler, skal flugtvejsarealer angives i deres fulde bredde i sådanne lokaler (f.eks. ved påmaling af gulv). Der skal være tydelige og holdbare opslag, der forbyder oplag af enhver art på disse flugtvejsarealer Særlig udsmykning må kun ske med tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at inventaropstilling m.m. er i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt inventarplan. Planen skal ud over inventaropstilling vise samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer) helt til terræn i det fri. Et eksemplar af den godkendte plan forsynet med godkendelsespåtegning fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) skal ophænges på et let tilgængeligt og synligt sted i eller ved salgslokalet. 17. Undervisningslokaler For undervisningslokaler gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 17.2 Den i pkt. 3.2 nævnte brand- og evakueringsinstruks skal ophænges på steder, der er tilgængelige for brugerne af lokalerne.»forebyggelse AF BRAND Eksempel: Vær forsigtig med anvendelse af åben ild. Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn. Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder. 12

13 Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål. Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container. Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig. Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen. Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg. Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere. Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk. Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper. Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje. Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt. Opslagets indhold skal tilpasses de lokale forhold. 13

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed.

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed. FORORD Denne beredskabsmappe for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er skabt med det formål, at forebygge at en brand og ulykker opstår samt at øge sikkerheden i forbindelse med en brand og ulykker.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning om brandsyn

Vejledning om brandsyn FOB Vejledning nr. 10 Vejledning om brandsyn Beredskabsstyrelsen BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 1. april 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Hjemmel... 2 Baggrund og indhold...

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige Udkast af 2. juli 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 4. januar 2010. Nr. 28. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere