Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar Århus Brandvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf Fax : aabr.aarhus.dk.

2 ORDENSREGLER. Nedennævnte ordensregler er udarbejdet efter Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker - udgivet af Statens Brandinspektion, den 15. juni GENERELLE ORDENSREGLER Almindeligt 1. Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de for virksomheden gældende ordensregler overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet. 2. Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks må kun ske på steder, der af brandmyndigheden er godkendt til dette formål. Garagering må ikke ske i produktionsafsnit, aftapningsafsnit, pakkeafsnit og emballageafsnit eller i rum med oplag af brandfarlige væsker. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretning og drift af truck i erhvervsvirksomheder udsendt af Dansk Brandteknisk Institut. Skiltning. 1. Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild: a) i produktionsafsnit, aftapningsafsnit, pakkeafsnit, rum med oplag af brandfarlige væsker, rum med krympefolieanlæg og emballageafsnit, b) udvendigt på alle døre til de i punkt a) nævnte lokaliteter og c) ved produktionsafsnit, aftapningsafsnit og oplagssted for brandfarlige væsker i det fri. 2. Skilte skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning. Branddøre. 1. Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler o.lign. 2. Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals. 3. Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - holdes lukket". 4. Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af smelteled eller en på anden af brandmyndigheden godkendt måde, skal hver dag lukkes ved arbejdstidens ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand". 5. Skilte skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning. Side 2 af 5

3 Flugtveje. 1. Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. 2. Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre der ikke benyttes i den daglige drift. 3. Alle flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Brandslukningsmateriel. 1. Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder - bortset fra ventilen direkte ved slangevinden - skal altid være i åben stilling. 2. Brandslanger skal jævnligt efterses og afprøves. 3. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el.lign. fra den, der har foretaget eftersynet. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående rettes. SÆRLIGE ORDENSREGLER - VIRKSOMHEDER AF KATEGORI A OG B. 1. Personalet skal nøje instrueres om brandfarlige væskers egenskaber i henseende til brand- og eksplosionsfare og om produktionsanlægs indretning og virkemåde, herunder om indholdet af betjeningsinstrukser. 2. I virksomheden skal der holdes rent og ryddeligt, bl.a. ved dagligt at fjerne affald fra produktionsafsnit m.v. til de dertil indrettede affaldssteder. 3. Ordensreglerne i de følgende afsnit skal overholdes, hvis virksomheden omfatter de i disse punkter nævnte oplag af brandfarlige væsker. SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR OPLAG I EMBALLAGE. For oplag på over 800 oplagsenheder gælder følgende ordensregler: 1. Af- og pålæsning af køretøjer med brandfarlige væsker må ikke finde sted på et offentligt tilgængeligt areal. 2. Der skal ved aflåsning eller på anden måde drages omsorg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplag. 3. Beholdere, hvorfra der tappes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Der skal anbringes spildbakke el.lign. under taphaner. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken. 4. Oplagssteder skal holdes rene og ryddelige. 5. Letantændelig vegetation skal fjernes ved oplag i det fri. 6. På oplagssted for indtil oplagsenheder må der - udover beholdere med brandfarlige væsker - alene oplagres uantændelige materialer og beholdere med ikke-brandbare væsker. 7. På oplagssted for mere end oplagsenheder må der ikke findes andet end beholdere med brandfarlige væsker. Side 3 af 5

4 SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR OPLAG I TANKE. For tankanlæg med væsker af klasse 1-1 og 1-2 gælder følgende ordensregler: 1. Ved påfyldning af tankanlægget fra tankvogn skal tankvognens udløbsstudse placeres inden for den godkendte påfyldningsplads. 2. Efter pejling af tanke skal pejlestudse lukkes forsvarligt. Pejlestudse må aldrig være åbne under opfyldning af tanke. 3. Anlægget skal altid holdes rent og ryddeligt. 4. Eventuelle bezinudskillere skal jævnligt efterses og om fornødent renses. Der skal udvises forsigtighed ved rensningen, som kun må foretages ved dagslys og på tidspunkter, hvor der er ringe trafik ved anlægget. Det oprensede må ikke hældes i kloak. 5. Når anlægget ikke er under konstant opsyn, skal såvel udleveringsstandere som overjordiske påfyldnings- og pejlerør være aflåst. Udleveringstandere for seddelautomater er dog undtaget for krav om aflåsning. 6. For oplag indendørs og i overjordiske tanke gælder endvidere ordensreglerne i det følgende afsnit. For oplagssted for over 800 oplagsenheder i indendørs- og overjordiske tanke gælder følgende ordensregler: 1. Der skal ved aflåsning eller på anden måde drages omsorg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til tankanlægget. 2. Oplagsstedet må ikke benyttes til andre formål, der kan medføre brandfare og skal altid holdes rent og ryddeligt. 3. På oplagssted for indtil oplagsenheder må der - udover beholdere med brandfarlige væsker - alene oplagres uantændelige materialer og beholdere med ikke-brandbare væsker. 4. På oplagssted for mere end oplagsenheder må der ikke findes andet end beholdere med brandfarlige væsker. 5. Letantændelig vegetation skal fjernes ved oplag i det fri. Side 4 af 5

5 SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR SALGS- OG FORBRUGSTANKANLÆG. 1. Ved salgs- og forbrugstankanlæg med væsker af klasse 1, skal der ophænges en betjeningsinstruks i holdbar udførelse. Betjeningsinstruksen skal i det mindste være i overensstemmelse med det, der er anført i det efterfølgende afsnit Betjeningsinstruks. 2. Anlæggets daglige leder (indehaver, forpagter eller bestyrer) skal drage omsorg for, at betjeningsmandskabet er nøje instrueret om: a) De brandfarlige væskers egenskaber i henseende til brand og eksplosionsfare, b) Anlæggets virkemåde og indretning, c) Brugen og placeringen af de til anlægget hørende håndildslukkere og d) Indholdet af den til anlægget hørende betjeningsinstruks. 3. Ved udleveringsstandere for væsker af klasse 1 skal der opsættes skilte med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm: Rygning og åben ild forbudt. Stands motoren før påfyldningen. Skiltning skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning. Ved selvbetjeningsstandere skal der endvidere anbringes betjeningsinstruks for benyttelse af standeren med tydelig angivelse af nødafbryderens anbringelsessted. 4. Ordensreglerne beskrevet under Særlige ordensregler for oplag i emballage og For oplagssted for over 800 oplagsenheder i indendørs- og overjordiske tanke skal overholdes, hvis der ved anlægget findes oplag, som er omfattet af disse ordensregler. Betjeningsinstruks. 1. Ved påfyldning af anlægget fra tankvogn skal tankvognens udløbsstudse placeres indenfor den godkendte påfyldningsplads. 2. Efter pejling af tanke skal pejlestudse lukkes forsvarligt. Pejlestudse må aldrig være åbne under påfyldning af tanke. 3. Før påfyldning af brændstofbeholderen på et motorkøretøj påbegyndes, skal køretøjets motor være standset. 4. Anlægget skal holdes rent og ryddeligt. 5. Eventuelle benzinudskillere skal jævnligt efterses og om fornødent renses. Der skal udvises forsigtighed ved rensningen, som kun må foretages ved dagslys og på tidspunkter, hvor der er ringe trafik ved anlægget. Det oprensede må ikke hældes i kloak. 6. Når anlægget ikke er under konstant opsyn, skal såvel udleveringsstandere som overjordiske påfyldnings- og pejlerør være aflåst. Udleveringstandere for seddelautomater er dog undtaget for krav om aflåsning. Side 5 af 5

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI BEREDSKABSSTYRELSEN 31.1.2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. REGLER PÅ OMRÅDET...4 2.1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere