Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker"

Transkript

1 Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983

2 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976 og bestemmelserne i 2, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977, og erstatter driftsmæssige forskrifter af januar 1,977. Forskrifterne er gældende for butikker med et etageareal på over 600 M2 uanset oprettelsestidspunktet. 1 Definitioner 1.1 Brandsektion: Et eller flere rum, som er adskilt fra tilstødende sektioner eller bygninger ved bygningsdele og -konstruktioner, som svarer til mindst BS-bygningsdel 60, jfr. bygningsreglementet. 1.2 Salgslokaler: Lokaler for detailsalg under enhver form samt andre salgslokaler med tilsvarende indretning og anvendelse. To eller flere salgslokaler i samme brandsektion betragtes som ét salgslokale ved anvendelse af forskrifterne i punkterne og Servicerum: Lokaler for lager, kontor, værksted, personalerum og lignende lokaler. 1.4 Kunderum: Lokaler med garderobe, toiletter m.v. for kunder. 1.5 Butikker: Salgslokaler med tilhørende servicerum og kunderum. To eller flere butikker med fælles flugtvej betragtes som én butik. 2 Generelt Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at disse forskrifter overholdes. 3 Nød- og panikbelysning butikker med nød- og panikbelysning skal der i åbningstiden være mindst I person til stede, der er instrueret om anlæggets betjening, afprøvning og vedligeholdelse. c 3.2 Ved betjeningstavler for nød- og panikbelysningsanlæg med egen strømforsyning (akkumulatorer, generatorer m.m.) skal der være ophængt en af brandmyndigheden godkendt instruks med udførlig vejledning i anlæggets betjening, afprøvning og vedligeholdelse. 3.3 Der henvises i øvrigt til punkterne 6.2.8, 6.2.9, 7.1 og 7.4.

3 4 Varslingsanlæg 4.1 Ved varslingsanlæggets betjeningssted skal der være anbragt en af brandmyndigheden godkendt varslingsinstruks, hvis indhold skal tilpasses anlæggets art og betjening samt de stedlige forhold ud fra følgende retningslinier, der angiver de nødvendige funktioners rækkefølge: a) Brandvæsenet skal tilkaldes (alarmeringsmåde angives). b) Der skal foretages varsling af personale og kunder. c) Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde. d) Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brand stedets beliggenhed og om brandens omfang samt om personer, der ikke er kommet i sikkerhed. Hvis de i punkterne a og b nævnte funktioner kan udføres samtidigt, skal dette klart fremgå af varslingsinstruksens tekst. 4.2 Konstaterede fejl Ved varslingsanlæg skal omgående afhjælpes. 4.3 Hvis afbrydere (herunder gruppeafbrydere) for varslingsanlæg er anbragt i skab, skal dette altid være aflåst. Skabet må ikke anvendes til andet formål. 4.4 Der henvises i øvrigt til punkt 7. l. 5 Brandslukningsmateriel butikker med tilhørende flugtveje skal der på let tilgængelige steder installeres vandfyldte slangevinder, tilsluttet bygningens vandforsyning, jfr. punkt 5.7. I butikker, der er oprettet før den I. januar 1973, kan der anbringes håndsprøjtebatterier i stedet for vandfyldte slangevinder. 5.2 Det i punkt 5.1 nævnte brandslukningsmateriel skal anbringes på en sådan måde, at der fra et vilkårligt punkt bliver højst 25 m til nær meste slukningsredskab. 5.3 Slukningsredskaber skal anbringes således, at de ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse. 5.4 I køkkener for egentlig madlavning skal der anbringes mindst l håndildslukker, jfr. punkt 5.8, ved udgangsdøren. Endvidere skal der anbringes et brandtæppe umiddelbart ved frituregryder o.lign. 5.5 I værksteder og andre servicerum skal der anbringes brandslukningsmateriel (håndildslukkere) i det omfang, som brandmyndigheden skønner fornødent. 5.6 Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal markeres i overensstemmelse med DS Vandfyldte slangevinder skal udføres i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning nr. 15, udsendt af Dansk Brandværns-Komité. Tidligere godkendelser af vandfyldte slangevinders ydelse og placering er dog fortsat gældende. 5.8 Håndildslukkere skal være kulsyresne- eller pulverslukkere af størrelse mindst 6 kg af godkendte typer efter DS Kulsyresneslukkere skal være af mindst type 55 B. Pulverslukkere

4 skal være af mindst type 89 B. Eksisterende 6 kg kulsyresne- og pulverslukkere af ikke-godkendte typer kan dog bibeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af håndildslukkere, der er godkendt efter DS Håndildslukkere skal være ophængt i bekvem højde over gulv. 5.9 Der henvises i øvrigt til punkterne 7.2, 7.3 og Ordensregler 6.1 Generelt Arealer, der er nødvendige for fremføring og anvendelse af brand væsenets køretøjer, må ikke benyttes til parkering eller andre formål, som kan hindre brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde Opbevaring af brandfarlige væsker (feks. acetone,benzin,cellulose fortynder, petroleum, sprit og terpentin) og af flaskegas (feks. gas til lightere) skal ske i nøje overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for oplagring af brandfarlige væsker og flaskegas Reoler, stativer, trådkurve o.lign. til varer i salgslokaler skal være forsvarligt fastgjort Teknikrum (ventilationsrum m.v.) skal altid holdes rengjorte og må ikke indeholde oplag af nogen art. 6.2 Flugtveje Opstilling af inventar og varer m.v. skal ske på en sådan måde, at der fremkommer frie gangarealer af en bredde på mindst 1,2 m til alle flugtveje fra salgslokaler. I salgslokaler, der er indrettet efter den I. februar 1977, skal gangarealer dog have en fri bredde på mindst 1,3 m. Gangarealernes og flugtvejenes bredde (herunder døre), målt på det smalleste sted, skal i øvrigt svare til mindst I cm for hver person, der skal passere de pågældende gangarealer og flugtveje for at komme til terræn i det fri, idet personantallet beregnes til I pr. 3 m' salgsareal. Fra serveringsområder beregnes personantallet dog til I pr. I m' gulvareal Fra salgslokaler, der er større end 600 m2 jfr. punkt 1.2), skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Salgslokaler, der er indrettet efter den l. januar 1973, skal dog (uanset størrelse) være forsynet med flugtveje i overensstemmelse med det på indretningstidspunktet gældende bygningsreglement Døre skal åbne i flugtretningen. Døre, som ikke har til formål at hindre brand- eller røgudbredelse, kan dog udføres som automatiske skydedøre, når de er således ind rettet, at dørene i tilfælde af svigtende energikilde (elektricitet, tryk

5 luft) åbnes og forbliver i åben stilling, og når der er umiddelbar og enkel adgang for brandmyndigheden til at kontrollere denne funktion. Udgang gennem kassesluser medregnes ikke som flugtvej, medmindre der er truffet særlige af brandmyndigheden godkendte foranstaltninger, der sikrer, at evakuering uhindret kan finde sted Såfremt lagerlokaler eller andre servicerum indgår i flugtveje fra salgslokaler, skal flugtvejsarealer angives i deres fulde bredde i sådanne lokaler (feks. ved påmaling af gulv). Der skal være tydelige og holdbare opslag, der forbyder oplag af enhver art på disse flugtvejsarealer. Opslagene skal være i overenstemmelse med DS Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og rydde lige i hele deres bredde og belyst på en sådan måde, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art. Brandmyndigheden kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v. (men ikke trapper) indrettes til andre formål end trafik, hvis disse rer funktionen som flugtvej. Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantninger o.lign., som kan hindre evakuering. Udvendige flugtveje skal være ryddet for sne og is i vinterhalvåret Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj, når der sker benyttelse af de lokaler, som flugtvejene har tilknytning til. Dørene skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag), anbragt i bekvem højde over gulv (ca. I m - dog mindst 1,6 m for pasquilbeslag) Flugtvejsdøre, der ikke benyttes til daglig, kan af brandmyndigheden kræves afmærket NØDUDGANG i overensstemmelse med DS Flugtvejsdøre må ikke maskeres eller dækkes med gardiner, skærm brædder el. lign. eller blokeres af inventar og vareopstablinger, lige som nødbelysningslamper og skilte, jfr. punkt 6.2.7, ved dørene altid skal være synlige Nødbelysning i salgslokaler og flugtveje skal være tændt i butikkens åbningstid. 6.3 Branddøre m.v Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre skal altid holdes lukket og må ikke være forsynet med kiler, kroge, hasper eller andet, som kan fastholde dørene i åben stilling, jfr. dog punkt Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion Uanset bestemmelserne i punkt kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling ved hjælp af elektromagneter, der styres af røgdetektorer, opsat umiddelbart ved de pågældende døre. Røgdetektorer med tilhørende kontroludstyr skal være godkendt af Dansk Forening for Skadesforsikring Konstateres det ved brandmyndighedens eftersyn, at selvlukkende

6 døre kan fastholdes i 'aben stilling i strid med bestemmelserne i punkt , skal brandmyndigheden kræve, at de pågældende døre indrettes som angivet i punkt Brandmyndigheden kan kræve, at branddøre afmærkes BRAND DØR - HOLDES LUKKET. Afmærkningen skal være i overensstemmelse med DS Salgslokaler på over m, (jfr. punkt 1.2) Særlig udsmykning (herunder juleudsmykning) må kun ske med tilladelse fra brandmyndigheden i hvert enkelt tilfælde Brandmyndigheden kan kræve, at inventaropstilling m.m. er i overensstemmelse med en af brandmyndigheden godkendt inventarplan. Planen skal - udover inventaropstilling - vise samtlige flugtveje helt til terræn i det fri. Et eksemplar af den godkendte plan (forsynet med godkendelsespåtegning fra brandmyndigheden) skal ophænges på et let tilgængeligt og synligt sted i eller ved salgslokalet Brandmyndigheden kan kræve, at der opsættes tydelige og holdbare opslag med forbud mod tobaksrygning. Opslagene skal være i overensstemmelse med DS Instruktion af personale Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet Personalet skal endvidere grundigt instrueres om varslingsinstruksens indhold og om de opgaver, der påhviler personalet ved evakuering af butikken. 7 Kontrolforanstaltninger 7.1 Der skal drages omsorg for, at der hvert tredie år indsendes attest til brandmyndigheden fra en autoriseret elektroinstallatør om, a) at nød- og panikbelysningsanlæg er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst I lux på gulvarealer i butik og flugtveje, b) at varslingsanlæg er i driftsklar stand, og c) at røgdetektoranlæg til styring af selvlukkende døre er funktionsdygtige. 7.2 Brandslanger og håndsprøjter skal jævnligt efterses og afprøves. 7.3 De i punkterne 5.4 og 5.5 omtalte håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst l gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget eftersynet. 7.4 Det skal dagligt - før butikken åbnes - kontrolleres, at samtlige lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden.

7 7.5 Det skal jævnligt kontrolleres, at selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals, og at håndsprøjter og spande er vandfyldte. 7.6 Alle mangler, der konstateres på grundlag af de i punkterne nævnte kontrolforanstaltninger, skal omgående afhjælpes.

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere