National strategi for forebyggelse af kriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015"

Transkript

1 National strategi for forebyggelse af kriminalitet

2 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i februar 2014 side 1

3 Baggrund og formål Politilovens 1 og 2 samt Politiets og Anklagemyndighedens Strategi danner den overordnede ramme for dansk politis opgaver, ansvar, mål og fokusområder. Formålet med politiets nationale strategi for forebyggelse af kriminalitet frem mod 2015 er at sikre, at forebyggelse af kriminalitet får en større rolle i dansk politi, at der udstikkes en fælles retning for dansk politis forebyggende arbejde, og at vi anvender politiets ressourcer på forebyggelsesmetoder og indsatser, som virker. Dansk politi står overfor udfordringer i form af et stadigt mere komplekst kriminalitetsbillede, øget teknologisering og øget globalisering. Denne samfundsudvikling kræver en målrettet, effektiv og vidensbaseret udnyttelse af ressourcer i politiet. Derfor skal vi arbejde mere proaktivt, og vi skal udbygge vores borgerinvolvering og samarbejde med andre myndigheder og private virksomheder. Forebyggelsesarbejdet afgrænses til at omfatte følgende: Politiets forebyggende arbejde er aktiviteter, som politiet gennemfører eller aktivt deltager i for at forhindre, at kriminalitet begås. Nationalt Forebyggelsescenter Målsætning Dansk Politi skal anvende bedste viden, arbejde sammen med andre og tænke nyt for at sikre, at så få som muligt bliver ofre for eller gerningspersoner til kriminalitet. Forebyggelse er en vigtig del af det totale politiarbejde, og forebyggelse skal være en integreret del af alle politiopgaver, hvilket forudsætter, at forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet både er strategisk og taktisk samtænkt og samordnet. Kriminalitetsforebyggelse skal være helhedsorienteret, tidlig, bredspektret, involverende, tværsektoriel og koordineret, og indsatserne skal være sammenhængende. Forebyggelsesarbejde i dansk politi skal primært rette sig mod dansk politis overordnede fokusområder (indsatsen mod de væsentligste kriminalitetsudfordringer), mod de nationalt og lokalt prioriterede indsatsområder og mod den borgernære kriminalitet. Forebyggelsesstrategien og de valgte fokusområder bidrager således til opfyldelse af målsætningerne og målene i Politiets og Anklagemyndighedens strategi. side 2

4 Fokusområder Som overordnede fokusområder for forebyggelsesarbejdet i dansk politi skal politikredsene og Rigspolitiet prioritere følgende: 1. Politiet skal arbejde for at forebygge, at unge udøver kriminalitet 2. Politiet skal arbejde for at reducere gentagen viktimisering 3. Politiet skal arbejde for at fastholde et højt tryghedsniveau i befolkningen og via målrettede indsatser om muligt øge tryghedsniveauet yderligere 4. Politiet skal sikre, at der i forebyggelsesarbejdet arbejdes analysebaseret og ud fra bedste viden 5. Politiet skal udvikle på forebyggelsesmetoderne, så de modsvarer kriminalitetsudviklingen og samfundets øvrige udvikling 6. Politiet skal forebygge kriminalitet i samarbejde med relevante eksterne aktører i samskabelsesprojekter (co-creation) eller via indgåelse af partnerskabsaftaler Af de nævnte fokusområder er analyse- og vidensbasering, evaluering, innovation og udvikling af nye metoder, samt arbejdet med at etablere partnerskaber og co-creation udpeget som særlig vigtige områder i forebyggelsesstrategien. 1 Politiet skal arbejde for at forebygge, at unge udøver kriminalitet Politiet skal forebygge, at unge udøver kriminalitet bl.a. ved at forebygge tilgang til rocker- og bandegrupperinger. Forskning har vist, at kun få karakteristika adskiller unge, der træder ind i rocker- og bandemiljøet fra unge, der udøver anden alvorlig kriminalitet 1. Ved at målrette forebyggelsesindsatser til de mest udsatte unge forebygges såvel tilgang til rocker- og bandegrupperinger, som anden alvorlig kriminalitet blandt unge. Det betyder, at politiet skal have fokus på at identificere de mest udsatte unge og sætte målrettet ind overfor disse i form af bl.a. gennemførelse af bekymringssamtaler. Regeringen har ultimo 2013 i en såkaldt bandepakke fremlagt forslag om initiativer mod rocker- og bandekriminalitet. Bandepakken adresserer bl.a. ønsket om at bryde fødekæden, dvs. forebyggelse af nytilgang til rocker- og bandegrupperinger, og Rigspolitiet skal i den forbindelse understøtte bekymringssamtaleindsatserne ved at udvikle et bekymringssamtalekoncept, som sikrer en ensartet indsats på tværs af politikredse, højner kvaliteten samt sætter fokus på effekten af bekymringssamtalerne 2. Rigspolitiet skal tillige understøtte indsatsen med uddannelse af særlige ressourcepersoner i politikredsene. Bandepakken fokuserer endvidere på, at unge, som er motiverede for at forlade rocker- og bandemiljøet, skal hjælpes i exit. Det betyder, at politiet skal intensivere samarbejdet med Kriminalforsorgen og kommunerne om at tilbyde og gennemføre exit-programmer for relevante unge, herunder implementere en ny central, koordinerende enhed, der bl.a. skal understøtte det lokale exit-arbejde samt administrere en ny pulje til akutte exit-relaterede udgifter. Politiet skal endvidere fortsat understøtte det vigtige generelle arbejde med at forebygge, at unge begår kriminalitet, hvilket skal ske i et tæt tværsektorielt samarbejde med skoler, sociale myndigheder og andre relevante parter, for eksempel i regi af det lokale SSP-samarbejde og i lokalrådssammenhæng. 2 Politiet skal arbejde for at reducere gentagen viktimisering Forskning har vist, at risikoen for at blive udsat for eksempelvis indbrud og vold i hjemmet igen stiger, når man første gang har været udsat 3. Forebyggelse skal derfor målrettes der, hvor kriminaliteten allerede har ramt, for at forebygge, at kriminaliteten rammer igen. side 3

5 Det kan være relevant at indtænke kriminalitetstrekanten i forhold til situationel kriminalitetsforebyggelse 4. Kriminalitetstrekanten beskriver, hvordan kriminalitet tager udgangspunkt i en motiveret gerningsperson samt et offer/mål, og at kriminalitet muliggøres af manglende kontrol (fysisk eller social). Kriminalitet kan derfor forebygges ved at påvirke gerningsmand, offer og/eller manglen på kontrol. Af politiets og anklagemyndighedens overordnede strategi fremgår det bl.a., at samtænkning af kriminalitetsbekæmpelse og forebyggelse er et fokusområde. Det betyder, at kriminalitetsforebyggelse skal tænkes ind i alle politiets opgaver, og reaktivt politiarbejde skal samtænkes med proaktivt politiarbejde, såvel når det planlægges, som når det udføres. Eksempelvis at der i forbindelse med en gerningsstedsundersøgelse efter et indbrud også skal gives en grundig og helhedsorienteret sikringsvejledning om, hvordan man forebygger fremtidige indbrud. Et andet eksempel er sager med vold i familien, hvor der i forbindelse med den reaktive indsats også skal gives vejledning om behandlingsmuligheder, ligesom muligheden for at bortvise voldsudøveren fra hjemmet skal overvejes. Rigspolitiet og politikredsene skal skærpe det interne organisatoriske fokus på forebyggelse af kriminalitet ved at udvikle relevante konkrete nationale og lokale mål for forebyggelse, som tilgodeser udfordringerne i forebyggelse. Målene kan være kvalitative, da det er vanskeligt kvantitativt at måle på udeblevne handlinger. Målene kan tillige være flerårige, idet forebyggelse fordrer langsigtede indsatser, og de kan være trinopbyggede, således at de i første omgang er procesmål og på sigt resultatmål/effektmål for eksempel ved at et mål et år omhandler identificering af relevante unge, der skal have en bekymringssamtale samt gennemførelsen af denne samtale, og at målet det følgende år adresserer kvaliteten og effekten af bekymringssamtalerne samt bekymringssamtalernes bredere effekt i forhold til at hindre rekruttering til bandegrupperinger. 3 Politiet skal arbejde for at fastholde et højt tryghedsniveau i befolkningen og via målrettede indsatser om muligt øge tryghedsniveauet yderligere Generelt er danskerne trygge og andelen af danskere, som føler sig bekymrede for vold og kriminalitet, er faldet over de sidste 20 år til at udgøre ca. 30 % af befolkningen 5. En kommune eller et boligområdes faktiske kriminalitetsniveau eller en persons faktiske udsathed for kriminalitet - (den objektive tryghed) hænger ikke nødvendigvis sammen med borgernes oplevede tryghed (den subjektive tryghed). Det er derfor nødvendigt at tilrettelægge kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser ikke kun ud fra kriminalitetsdata om kriminalitetens omfang, men tillige ud fra tryghedsundersøgelser. Rigspolitiet udarbejder tryghedsmålinger i alle politikredsene, herunder i de udpegede særligt udsatte boligområder (SUB) 6. Disse tryghedsmålinger skal danne udgangspunkt for iværksættelse af tryghedsskabende kriminalpræventive indsatser i de politikredse og specielt i de SUB-områder, hvor målingen har vist, at det er nødvendigt. 4 Politiet skal sikre, at der i forebyggelsesarbejdet arbejdes analysebaseret og ud fra bedste viden Politiets tilgang til den kriminalitetsforebyggende indsats skal være vidensbaseret, systematisk og analysebaseret. Når der igangsættes nye forebyggelsesmetoder/-projekter, skal der tages udgangspunkt i viden om hvilke forebyggelsesmetoder, der virker. Indsatser skal altid igangsættes på baggrund af en analyse, for eksempel SARA 7 eller POP 8, og der kan tillige med fordel tages udgangspunkt i viden om risikofaktorer og beskyttende faktorer 9 (vejledning hertil kan fås i Rigspolitiets publikation Kriminalpræventiv Værktøjskasse). For at understøtte denne vidensbaserede tilgang vil Rigspolitiet opbygge en vidensdata- side 4

6 base, der dels indeholder viden om forebyggelsesindsatser i politikredsene og dels viden om forebyggelsesmetoder/-indsatser, som gennem evaluering er påvist at have positiv effekt. Vidensdatabasen skal anvendes som inspiration og vidensgrundlag, når nye lokale forebyggelsesindsatser skal sættes i gang. Politikredsene skal dokumentere deres forebyggelsesindsatser. Så vidt muligt skal indsatserne tillige evalueres, hvilket indebærer, at evaluering skal være planlagt som en del af indsatsen inden den igangsættes. Ideelt set bør indsatsen effektevalueres, således at politiet får viden om indsatsens effekt. Effektevaluering er dog relativt kompliceret og dyrt. Hvis det ikke er muligt at lave en videnskabeligt valid effektmåling, kan metoden/indsatsen - hvis den er veldokumentret - vurderes via opstilling af klare måleparametre for indsatsen, opstilling af succeskriterier, grundig dokumentation af indsatsen samt en vurdering af indsatsens resultat på baggrund af disse parametre. Det er også muligt at vurdere på proces snarere end på effekt og resultat, hvilket sikrer intern læring. I Rigspolitiets publikation Kriminalpræventiv Værktøjskasse anvises forskellige evalueringsmetoder og hvordan de bør anvendes. Læring kan endvidere ske via igangsættelse af pilotforsøg, hvor en metode/indsats afprøves i mindre skala inden den implementeres i større skala for eksempel på landsplan. Nye indsatser bør så vidt muligt iværksættes som lokale udviklingsprojekter, der operationaliseres og systematisk evalueres inden de eventuelt udbredes i større udstrækning. Der bliver i 2014 og 2015 gennemført 13 puljemiddelprojekter i politikredsene, som er finansieret af Forebyggelsespuljen. Projekterne afprøver forskellige forebyggelsesmetoder/-initiativer, der bl.a. indeholder cocreation-tiltag, partnerskabsaftaler og innovative tiltag. Projekterne indeholder evaluerings-/ læringspunkter, som løbende vil blive fulgt med henblik på at uddrage organisatorisk læring af projekterne samt at sprede viden og indsatser fra de gode lokale projekter til de øvrige politikredse. Rigspolitiet vil sikre, at dansk politi anvender forebyggelsesressourcer på områder, hvor analyser og viden viser, at man får det bedste udbytte af indsatserne. Analyse- og vidensbasering samt evaluering er derfor udpeget som særlige fokusområder i denne forebyggelsesstrategi. Nødvendigheden af at arbejde ud fra bedste viden har gjort uddannelse relevant. Der er allerede fokus på forebyggelse på den nye grunduddannelse i politivirksomhed, som fra 2014 implementeres i dansk politi. Her er afsat et tema på modul 5 af fem ugers varighed til uddannelse i forebyggelse. Også på andre moduler på grunduddannelsen undervises i forebyggelse og relaterede temaer. Der er dog tillige behov for, at forebyggelsesmedarbejdere i dansk politi kan specialisere sig i forebyggelse, dvs. der er behov for udvikling af kortere efteruddannelsestilbud specifikt målrettet kriminalitetsforebyggelse. Rigspolitiet - NFC, Politiskolen og HR Efter- og Videreuddannelse er ansvarlig for at udvikle de nødvendige efteruddannelsestilbud. Uddannelse i forebyggelse skal tilbydes bredt i politikredsene, både til ledere og medarbejdere, og såvel i lokalpolitiet, som i de kriminalpræventive sekretariater/-afdelinger. 5 Politiet skal udvikle på forebyggelsesmetoderne, så de modsvarer kriminalitetsudviklingen og samfundets øvrige udvikling Dansk politi står over for udfordringer i form af et stadigt mere komplekst kriminalitetsbillede, øget teknologisering med hastige fremskridt på de kommunikations- og informationsteknologiske områder og øget globalisering. Samtidig er samfundet fortsat påvirket af den internationale finanskrise fra Sammenlignet med før finanskrisen ses også et øget økonomisk skel mellem individer og lande, hvilket kan give øget incitament til forskellige former for økonomisk motiveret kriminalitet (for eksempel berigelseskriminalitet rettet mod borgere). Denne samfundsudvikling kræver en mere målrettet, effektiv og vidensbaseret udnyttelse af ressourcer i politiet. Derfor skal side 5

7 vi kontinuerligt og sammen med vores samarbejdspartnere udfordre mulighederne for at udvikle og udbrede nye metoder og tilgange til vores opgaveløsning. Innovationen skal sikre, at dansk politi kan matche samfundsudviklingen, borgernes behov, nye kriminalitetsudfordringer og -mønstre og next practice. For at være i stand til at arbejde innovativt skal der skabes rum for innovation, dvs. områder hvor forsøg og fejl kan accepteres, ligesom der skal afsættes tid og ressourcer til at afprøve nye forebyggelsesmetoder. Innovation udgør af den grund tillige et særligt fokusområde i forebyggelsesstrategien. Dansk politi kan ikke innovere alene. Derfor skal borgerne, borgergrupper og relevante eksterne private og offentlige samarbejdspartnere fra NGO-niveau til myndighedsniveau involveres. 6 Politiet skal forebygge kriminalitet i samarbejde med relevante eksterne aktører i samskabelsesprojekter (co-creation) eller via indgåelse af partnerskabsaftaler Det er ligeledes et fokusområde for dansk politi jf. den overordnede strategi for politi og anklagemyndighed at etablere forpligtende samarbejdsrelationer og partnerskaber med andre myndigheder og private virksomheder samt at involvere borgere og grupper i lokalsamfundet. Det betyder, at politiet skal samarbejde og samskabe ved at involvere borgere, andre myndigheder og virksomheder mv., fordi løsninger er mest holdbare, når de skabes sammen med de aktører, de vedrører. Samarbejdet kan antage forskellige former, fra netværk over partnerskaber til co-creation. I nogle tilfælde skal politiet involvere borgerne og spørge til oplevelser/bekymringer, kriminalitetsproblemer og ønsker/ forslag (det kan for eksempel ske på borgermøder). I andre tilfælde skal politiet etablere samarbejdsrelationer (for eksempel med brancheorganisationer), og i andre sammenhænge skal der etableres egentlige forpligtende offentlige-private partnerskaber (for eksempel med en kommune og den lokale handelsstandsforening om opgave- og ansvarsfordeling knyttet til en specifik indsats). Ved at inddrage, samarbejde og samskabe med relevante eksterne aktører og borgere sikres, at politiet identificerer relevante kriminalitetsudfordringer, at kriminalitetsudfordringerne og årsagerne til kriminaliteten analyseres inden der vælges en indsatsmetode, at de valgte indsatser er holdbare og at der tænkes nyt og skævt og dermed, at der udvikles. Et stærkt samarbejde med relevante eksterne aktører herunder via co-creation - udgør derfor endnu et særligt fokusområde i forebyggelsesstrategien. Formålet med at samarbejde med eksterne aktører er at opnå synergi samt at sikre en bredspektret, tværsektoriel og tidlig kriminalpræventiv indsats, hvor hver aktør bidrager med deres respektive faglige ekspertise. Det er således politiets ansvar at dele politifaglig viden om kriminalitet, kriminalitetsudvikling og kriminalitetsforebyggelse for herved at bidrage til, at de eksterne samarbejdspartnere (for eksempel i kommunerne) bedre vil kunne udføre deres respektive roller. Første skridt i samskabelse er at identificere de relevante eksterne aktører. Rigspolitiet skal samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere på nationalt plan (bl.a. Det Kriminalpræventive Råd og Kommunernes Landsforening). Tilsvarende skal politikredsene samarbejde med relevante samarbejdspartnere på lokalt niveau (for eksempel kommuner, skoler og boligforeninger). Herudover skal borgerne informeres, involveres og inddrages. Politikredsene skal samarbejde med de lokale samarbejdspartnere om at identificere kriminalitetsudfordringer og den forventede lokale kriminalitetsudvikling. Arbejdet skal forankres i kreds- og lokalråd. Politikredsene skal formidle resultater af arbejdet dels i de kriminalpræventive samarbejdsfora og dels til borgene. side 6

8 For at sikre kapacitet og kapabilitet til at arbejde med co-creation i dansk politi ansætter Rigspolitiet i 2014 et antal medarbejdere, der som proceskonsulenter skal understøtte politikredsene i forbindelse med cocreation-forløb. Der vil endvidere blive udviklet en værktøjskasse, som begrebsafklarer co-creation samt vejleder i og beskriver, hvordan co-creation-forløb struktureres og afvikles. Værktøjskassen såvel som proceskonsulenterne stilles til rådighed for hele dansk politi med henblik på at styrke politiets evne til at indgå i samskabelsesprojekter sammen med eksterne aktører, hvor det er relevant. Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014 Nationalt Forebyggelsescenter har i sin handlingsplan for 2014 opstillet mål for centerets bidrag til opfyldelse af forebyggelsesstrategien på de mest væsentlige fokusområder. 1: Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet flere undersøgelser, der bl.a. belyser opvækstforhold for unge, der senere involveres i bande- eller rockergrupperinger. I undersøgelserne har de belyst, at der er forholdsvis få forskelle mellem rockere og bandemedlemmer og andre kriminalitetsbelastede unge (Lindstad, J M (2012): Undersøgelse af rockere og bandemedlemmers opvækstforhold. 2. rapport om banderekrutteringsprojektet). 2: Der er indgået en aftale med Justitsministeriets Forskningskontor om, at de evaluerer politiets bekymringssamtaler når bekymringssamtalekonceptet har været i anvendelse i et par år, og effekten af samtalerne dermed kan undersøges. 3: Jf. Balvig, F; Kyvsgaard B & Pedersen A B (2013): Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne og Reviktimiseringsrisikoen er størst for vold. 4: Jf. Felson, M (2008): Routine Activity Approach i: Wortley; R & Mazerolle L (red.) Environmental criminology and crime analysis. 5: Jf. Justitsministeriets Forskningskontor (2013): Bekymring for vold og kriminalitet. 6: Den første blev gennemført i efteråret 2012 og undersøgelsen gennemføres næste gang i efteråret : SARA står for Scanning, Analysis, Response and Assessment. 8: POP står for Problemorienteret Politiarbejde (benævnes også POA). 9: Risikofaktorer er fx manglende voksenkontakt og ingen uddannelse. Beskyttende faktorer er forhold, der styrker den unge i positiv retning, som fx positive rollemodeller og venner med ikke-kriminel adfærd. 10: Jf. Rigspolitiet (2013): Omverdensanalyse til Nationalt Forebyggelsescenter. Finanskrisen medførte øget arbejdsløshed, hvilket især ramte de årige. side 7

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Status på rocker-/bandeområdet og forebyggelse af rocker- og banderekruttering ved Sydøstjyllands Politi

Status på rocker-/bandeområdet og forebyggelse af rocker- og banderekruttering ved Sydøstjyllands Politi Status på rocker-/bandeområdet og forebyggelse af rocker- og banderekruttering ved Sydøstjyllands Politi v. Kuno Urban Sønderby Jensen 9. december 2015 Rocker-/bandemiljøet Danmark Rockere Hells Angels

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR

DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR ANALYSER & UNDERSØGELSER Udviklingen i vold begået af kvinder De seneste ti år er antallet af strafferetlige afgørelser for vold, hvor gerningspersonen er en kvinde,

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk Rammemodellen Rammemodellen fra 2011 3 myndigheder en indsats på tværs. Talt med mere end 600 og mere end 200 har haft aftaler. Erfaring og behov blev tydelige og bragt videre, bl.a. ind i arbejdet med

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere