MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016

2 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. 2

3 Indholdsfortegnelse 01 Forord Forord 5 02 Midt- og Vestsjællands Politi Midt og Vestsjællands Politi på forkant 7 03 Organisering af lokalsamarbejdet Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Beredskabssamarbejde Andre lokale samarbejdsfora Det lokale politi Det lokale politis rolle i det lokale samarbejde Indsatser Indsatsområder i Indsatsområder i lokalrådene Øvrige indsatsområder Afslutning Afslutning 24 3

4 01 Forord 01.1 Forord 4

5 01.1 Forord Et tæt, tillidsfuldt og udbytterigt samarbejde med lokalsamfundet er for Midt- og Vestsjællands Politi afgørende for at kunne skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i politikredsen. Midt- og Vestsjællands Politi ønsker at bevare og videreudvikle det stærke tværfaglige samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger om at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Det er vores opfattelse, at samarbejdet med vores lokale samarbejdspartnere inspirerer os til at anskue kriminalitetsproblemerne fra nye vinkler og til at kvalificere de mange, konkrete tiltag og løsninger, hvor alle bidrager til at skabe det bedste udgangspunkt for tryghed og sikkerhed i lokalsamfundene. Særligt, når kriminaliteten skal forebygges, er det afgørende, at politiet samarbejder med aktører fra lokalsamfundet, men et tæt samarbejde med samarbejdspartnerne kan også bidrage til løsning af mange andre vigtige samfundsopgaver. Et frugtbart samarbejde kræver inddragelse, involvering og forpligtelse omkring fælles mål og indsatser for at løse de lokale kriminalitetsproblemer. Formålet med denne samarbejdsplan er netop at skabe de bedst mulige rammer for at inddrage, involvere og forpligte de lokale aktører i at finde løsninger på de udfordringer og kriminalitetsproblemer, som håndteres bedst i et tværfagligt samarbejde. Retsplejeloven 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. Samarbejdsplanen er den strategiske ramme om lokalsamarbejdet og beskriver, hvilke særlige indsatsområder Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne og øvrige relevante lokale samarbejdspartnere finder det væsentligt at samarbejde om i Derudover beskriver samarbejdsplanen, hvordan lokalsamarbejdet er organiseret i politikredsen i form af kredsråd, lokalråd og andre lokale samarbejdsfora, samt hvilken rolle det lokale politi spiller. 5

6 02 Midt- og Vestsjællands Politi Midt og Vestsjællands Politi på forkant 6

7 02.1 Midt og Vestsjællands Politi på forkant Midt- og Vestsjællands Politi har i efteråret 2015 foretaget en større organisationsændring. Ændringen skete for at imødekomme de udfordringer, som dansk politi står over for med et ændret og mere komplekst kriminalitetsbillede. Med organisationsændringen samlede politikredsen sine faglige kompetencer i tre linjer: Beredskabslinjen, Efterforskningslinjen og linjen for Forebyggelse, Plan og Analyse. Der er med denne organisering sat fokus på at samle kompetencerne, så vi fremadrettet kan sikre: Et politi tæt på borgerne med et stærkt lokalkendskab, et professionelt beredskab, der kan hjælpe borgerne med akut behov for politiets assistance, en specialiseret efterforskning, der bidrager til at opklare forbrydelser inden for alle områder og sikrer, at de kriminelle bliver retsforfulgt, samt et politi, hvor opgaverne løses med størst mulig professionalisme af faglige specialister. Med organisationsændringen styrkes vores kriminalitetsforebyggende arbejde, blandt andet ved at vores betjente i forebyggelsessektionerne får mere tid til at udbygge deres lokalkendskab og opbygge relationer med vores samarbejdspartnere i kommuner og lokalsamfund i hele politikredsen. Det ser vi som en væsentlig forudsætning for, at vi formår at skabe en stærk politikreds med en høj grad af tryghed, hvor vores borgere ved, at de kan stole på, at politiet er til stede og rykker ud, når der er brug for det. 7

8 03 Organisering af lokalsamarbejdet 03.1 Kredsråd 03.2 Kontaktudvalg 03.3 Lokalråd 03.4 Beredskabssamarbejde 03.5 Andre lokale samarbejdsfora 8

9 03.1 Kredsråd Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene fra Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns Kommune. Kredsrådet sætter den strategiske retning for det lokale samarbejde. Det indebærer bl.a., at kredsrådet årligt drøfter, hvilke indsatsområder Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne og relevante lokale samarbejdsparter skal samarbejde om i det kommende år. Retsplejeloven 111 I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiet virksomhed. Kredsrådet drøfter derudover spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation, udviklingen i kriminaliteten og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Disse drøftelser vil ofte ske på baggrund af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. På den baggrund kan kredsrådet diskutere, om der er behov for at sætte ind over for konkret opståede problemer eller på større indsatsområder, hvor der er et særligt behov for, at politiet og kommunerne koordinerer deres indsats. Dette kan munde ud i, at kredsrådet fastlægger strategier for områder, hvor der lokalt skal forebygges eller bekæmpes kriminalitet. 9

10 03.2 Kontaktudvalg Kontaktudvalget har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af kredsrådet og består af politikredsens sekretariatschef og linjechef for Forebyggelse, Plan og Analyse samt af borgmestersekretariatschefer eller lignende fra de enkelte kommuner. Kontaktudvalget medvirker til at planlægge og forberede kredsrådets møder og mødes før hvert kredsrådsmøde, hvor udvalget bl.a. gennemgår de enkelte dagsordenspunkter for det kommende møde i kredsrådet. Kontaktudvalget følger også op på kredsrådets initiativer og kan indkaldes ad hoc, hvis der er områder, hvor det er særligt vigtigt at koordinere mellem politiet og samtlige kommuner. Kontaktudvalget har derfor en central rolle i kredsrådsarbejdet, hvor de sikrer informationen mellem lokalråd, kontaktudvalg og kredsråd, og at der er kontinuitet i arbejdet i rådene hele vejen rundt. 10

11 03.3 Lokalråd Lokalrådene udmønter den strategi for det lokale samarbejde, der er besluttet i kredsrådet. Der er et lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner, og her mødes det lokale politi med repræsentanter fra kommunen samt andre relevante aktører fra lokalsamfundet. Lokalrådene har til opgave at fremme det lokale samarbejde om håndteringen af lokale kriminalitetsproblemer samt om forebyggelse af kriminalitet. Derfor diskuterer lokalrådene de aktuelle kriminalitetsproblemer i lokalområdet, samt hvordan lokalrådene kan bidrage til at forebygge og bekæmpe den lokale kriminalitet, hvilket skal koordineres bl.a. med indsatsen i SSP-samarbejdet. Til at understøtte lokalrådenes arbejde er der udarbejdet en normalforretningsorden for lokalrådene i Midt- og Vestsjællands Politi, som beskriver lokalrådenes funktion, sammensætning, sekretariatsbetjening og møder. Lokalrådene fastlægger de aktiviteter, der er relevante at sætte i gang lokalt inden for de indsatsområder, som kredsrådet har besluttet, at lokalrådene skal samarbejde om. På årets første møde tilrettelægger lokalrådene aktiviteterne for det kommende år og udarbejder handleplaner for de indsatsområder fra samarbejdsplanen, som det er relevant for. For at sikre sammenhæng mellem det strategiske perspektiv i kredsrådet og den operationelle udmøntning i lokalrådene orienterer lokalrådene løbende kredsrådet om status på de enkelte indsatsområder fra samarbejdsplanen, mens kredsrådet løbende orienterer lokalrådene om relevante strategiske beslutninger, der kan påvirke de enkelte lokalråd i deres arbejde. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2013 i samarbejde med Rigspolitiet, Justitsministeriet og Det Kriminalpræventive Råd indgået et 3-årigt forskningssamarbejde med Roskilde Universitetscenter om udvikling af samarbejdet i lokalrådene bl.a. med det formål at styrke potentialet ved at inddrage repræsentanter fra civilsamfundet. En ph.d.-studerende har fulgt tre af politikredsens lokalråd, og lokalrådene har afprøvet nye måder at tilrettelægge samarbejdet på. Forskningsprojektet kører frem til midten af I den forbindelse vil arbejdsformen i lokalrådene blive taget op til overvejelse i løbet af Der arbejdes med at udvikle en model omkring netop at inddrage civilsamfundet og skabe relevans for medlemmerne af lokalrådet, der kan være med til at styrke arbejdet i det enkelte lokalråd. Arbejdet med modellen er en del af en ny forebyggelsesstrategi, som er placeret i linjen for Forebyggelse, Plan og Analyse. 11

12 03.4 Beredskabssamarbejde Politiets samarbejde om beredskabsmæssige indsatser sker på forskellige områder såsom planlægning af større indsatser, øvelsessamarbejde og ikke mindst et godt samarbejde i konkrete beredskabsmæssige situationer. Grundlaget for dette samarbejde skabes gennem forskellige kontaktfora, hvoraf beredskabskommissionerne udgør et væsentligt forum for at sikre samarbejde og koordinering mellem myndighederne. De kendte kommunale beredskabskommissioner er ændret senest 1. januar 2016 til nye beredskabskommissioner. Det er sket som følge af de nye beredskabssamarbejder på tværs af kommune- og politikredsgrænser. I Midt- og Vestsjællands Politi er der etableret 3 sådanne beredskabssamarbejder og dermed nye beredskabskommissioner. Politikredsen deltager med en repræsentant i hver af disse. Alle 3 beredskabskommissioner er sammensat på tværs af politikredsgrænser, hvorfor flere politikredse indgår i den enkelte kommission. 12

13 03.5 Andre lokale samarbejdsfora Midt- og Vestsjællands Politi indgår også i en lang række andre lokale samarbejdsfora med repræsentanter for kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer m.v. Disse samarbejder beskæftiger sig med bestemte afgrænsede områder i relation til politiets arbejde. Det drejer sig fx om dyreværn, trafiksikkerhed, illegalt arbejde, offerrådgivning, psykiatri og overgreb mod børn. 13

14 14

15 04 Det lokale politi 04.1 Det lokale politis rolle i det lokale samarbejde 15

16 04.1 Det lokale politis rolle i det lokale samarbejde Det politimæssige omdrejningspunkt for det lokale samarbejde er forebyggelsesafdelingen i tæt samarbejde med det lokale politi på de 6 politistationer i Holbæk, Kalundborg, Karlslunde, Køge, Ringsted og Roskilde. Desuden er nærstationen i Nykøbing Sjælland samt politibutikkerne i Høng/Gørlev og Store Heddinge centrale for det lokale samarbejde i hele politikredsen. Forebyggelsesafdelingen samarbejder med en lang række eksterne samarbejdsparter som kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. om at forebygge og bekæmpe kriminalitet i lokalsamfundet. Forebyggelsesafdelingen har løbende både formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund og har bl.a. derigennem et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Lokalkendskabet har en stor betydning for både forebyggelsesafdelingens og de lokale stationers indsats over for de kriminalitetsformer, der fylder mest i borgernes hverdag som fx indbrud, vold og hærværk. Lokalkendskabet er derudover centralt for hele den kriminalpræventive politiindsats, som forebyggelsesafdelingen også har ansvaret for. I den sammenhæng er det væsentligt, at de lokale forebyggelsessektioner, der findes på alle lokalstationer, jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele, landsbysamfund mv. Derfor har medarbejderne i de lokale forebyggelsessektioner et særligt kendskab til bestemte dele af lokalområder tilhørende de enkelte politistationer. 16

17 05 Indsatser Indsatsområder i Indsatsområder i lokalrådene 05.3 Øvrige indsatsområder 17

18 05.1 Indsatsområder i 2016 Politikredsens opgaveløsning og prioriteringen heraf fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis strategi, der suppleres af andre aftaler og planer. Af særlig betydning er: Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i Politiets virksomhedsstrategi 2016 Anklagemyndigheden virksomhedsstrategi 2016 Mål- og resultatplan for politiet 2016 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden 2016 Mål- og resultatplan for Midt- og Vestsjællands Politi 2016 Som led i fastlæggelse af indsatsområder for samarbejdet mellem politi, kommuner og andre samarbejdsparter for 2016 har Midt- og Vestsjællands Politi gennemført en proces, hvor alle lokalråd i politikredsen har drøftet, hvilke indsatsområder der kunne være relevante at gøre til genstand for en eller to særlige indsatser i Efterfølgende er det drøftet i kontaktudvalget, hvorledes lokalrådenes bidrag kan indarbejdes i samarbejdsplanen. Bidragene fra lokalrådene afspejler naturligt de forskellige udfordringer i lokalområderne, hvorfor ikke alle forslag til indsatsområder er relevante for alle lokalråd. 18

19 05.2 Indsatsområder i lokalrådene For at sikre størst mulig indflydelse og forankring i lokalrådene vælger hvert lokalråd minimum ét indsatsområde under temaet Forebyggende og tryghedsskabende indsatser, som lokalrådet skal igangsætte aktiviteter indenfor i Lokalrådene skal således på deres første møde i 2016 udvælge minimum ét indsatsområde, som de skal arbejde videre med i løbet af året. Udvælgelsen skal ske på baggrund af de drøftelser om mulige indsatsområder, der foregik i efteråret Lokalrådene afrapporterer om de valgte indsatsområder og de aktiviteter, som lokalrådene vil sætte i gang på indsatsområderne, til kredsrådet på mødet i 2. kvartal i Lokalrådene afrapporterer resultaterne af deres aktiviteter på indsatsområderne til kredsrådet på mødet i 4. kvartal i Der vil i løbet af 2016 blive lavet en evaluering på denne proces, hvorefter det skal besluttes, hvorledes indsatsområder skal udvælges fremover. Evalueringen skal iværksættes senest i sommeren Beslutningen om den fremtidige proces skal tages på mødet i kredsrådet i 3. kvartal i Lokalrådene har i forbindelse med processen om udvælgelse af indsatsområder til 2015 drøftet muligheden for at styrke lokalrådenes samarbejde og deres potentiale i forhold til det kriminalpræventive arbejde. Dette arbejde fortsætter i 2016, hvor der også vil være en evaluering af resultaterne. Drøftelserne skal ske på baggrund af processen om udarbejdelse af samarbejdsplanen samt de foreløbige resultater af forskningssamarbejdet med Roskilde Universitetscenter om udvikling af samarbejdet i lokalrådene. 19

20 05.3 Øvrige indsatsområder Midt- og Vestsjællands Politi vil ud over de indsatser og fokusområder, der allerede er beskrevet i de nævnte strategier, mål- og resultatplan m.v., gøre flere områder til genstand for en særlig indsats i samarbejdet mellem politi, kommuner og andre samarbejdspartnere i relevante fora i For alle indsatsområder bliver der udarbejdet et skema over igangsatte initiativer, der fungerer som løbende opfølgning over for kredsrådet. Områder med en særlig indsats: a) Øget inddragelse af lokalsamfundene i lokalrådenes fremtidige arbejde Det skal sikres, at lokalrådenes arbejde bliver solidt forankret i de lokalsamfund, som lokalrådene har til formål at repræsentere. Der tages udgangspunkt i en model udviklet i politiets forebyggelsesafdeling, hvor en kommune inddeles i forskellige områder, der hver har en områdegruppe og en områdeformand. Modellen skal tilpasses hver enkelt kommune og implementeres i hele politikredsen over tid. Indsatsområdet er et nyt, flerårigt mål i arbejdet med den lokale, forebyggende indsats i politikredsen. b) Indsatsen mod hash i og omkring skoler Indsatsen iværksættes på baggrund af en bekymring fra kredsrådet om stigende hashmisbrug på blandt andet uddannelsesinstitutioner i hele kredsen. Det er den strategiske hensigt at bekæmpe unges misbrug af hash gennem forebyggende indsatser, målrettet efterforskning og operative kontrolindsatser. Den samlede indsats planlægges og gennemføres inden for rammerne af et styrket lokalt samarbejde med SSP-organisationen og øvrige relevante lokale interessenter. Indsatsområdet er nyt i Labradoren Eddie er en af politikredsens to narkotikahunde 20

21 c) Indsatsen mod indbrud i beboelse, fritidshuse og virksomheder Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse har gennem de senere år vist en faldende tendens. Tilsvarende gælder for indbrud i fritidshuse og virksomheder. Indbrud i private boliger skaber utryghed såvel hos ofrene som i nærområderne, og indbrud i virksomheder kan være til stor gene for både virksomhederne og deres kunder. Midt- og Vestsjællands Politi gennemfører derfor løbende målrettede indsatser, som i vid udstrækning bygger på analyser af indbrudsmønstre mv., for at forebygge indbrud og for at opklare allerede begåede indbrud. Et af de effektive midler til at bekæmpe indbrud er, at borgerne sikrer deres boliger bedre, så det bliver sværere for indbrudstyvene at skaffe sig adgang, hvorved risikoen for at blive opdaget bliver større. Politi, kommuner samt lokale organisationer og foreninger bør af samme grund helt generelt samarbejde om at forringe indbrudstyvenes arbejdsvilkår, som bl.a. indebærer, at borgerne bidrager til at forebygge og opklare indbrud. Borgerne skal i højere grad inddrages i at forebygge indbrud både i egen bolig og i nabolaget. Politikredsens forebyggelseslinje spiller derfor en væsentlig rolle i at understøtte det forebyggende arbejde med idéer og videndeling. Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for d) Indsats mod overgreb mod børn Det er politikredsens ambition, at der sammen med kommunerne skal forebygges flest mulige overgreb mod børn. Dette skal ske via et tæt samarbejde, hvor viden og faglig indsats skal være hjørnestenene. Håndteringen af de konkrete sager, der ofte sker i tæt dialog med kommunerne, skal altid foregå med høj kvalitet og effektivitet. Når et overgreb er sket, skal alle myndigheder arbejde tæt sammen, og viden fra sagerne skal opsamles og indgå i nye analyser med det formål, at lignende kriminalitet kan undgås i fremtiden. Denne viden skal omsættes til forebyggende tiltag, der kan forhindre fremtidige overgreb mod børn. Indsatsområdet er nyt i

22 e) Spiritus- og narkotikakørsel Spiritus- og narkotikakørsel udgør generelt betydelige trusler mod trafiksikkerheden, er ofte skyld i de alvorligste trafikuheld med død eller alvorlig personskade til følge og skaber utryghed blandt borgerne. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2015 sat fokus på spiritus- og narkotikakørsel i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner gennem et øget kontroltryk. Da spiritus- og narkotikakørsel fortsat udgør en betydelig trussel mod trafiksikkerheden i de pågældende områder, fastholder politiet sit kontroltryk i Politiet vil dog supplere kontrollen med en række præventive indsatser med det formål at forebygge, at overtrædelserne finder sted. Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for f) Indsatsen i boligområder med særlige behov Med udgangspunkt i politikredsens forebyggelsesstrategi, hvor der skal skabes lokale netværk bestående af borgere, repræsentanter fra civilsamfundet, kommunen og politiet, vil en styrket indsats i udvalgte boligområder være et prioriteret indsatsområde i perioden Midt- og Vestsjællands Politi vil identificere de forhold, der påvirker den enkelte borgers oplevede tryghed overalt i politikredsen. Der vil imidlertid være særlig fokus på de områder, hvor der på baggrund af tryghedsmålinger og ved dialog mellem relevante samarbejdspartnere synes at være særlige udfordringer omkring befolkningens tryghed. Indsatsområdet er et nyt, flerårigt mål i arbejdet med den lokale, forebyggende indsats i politikredsen. 22

23 06 Afslutning 06.1 Afslutning 23

24 06.1 Afslutning Politikredsen har med den nye organisering tilstræbt at skabe et stærkt fundament for fremtiden. De potentialer, der ligger i den nye organisering, har endnu ikke fuldt ud kunnet realiseres, da politiarbejdet i 2015 har været præget af omfattende nationale indsatser mod henholdsvis terror grundet bl.a. begivenhederne i København i februar 2015 og det store flygtninge- og migrantpres, som Danmark har oplevet siden efteråret Disse store nationale politiopgaver vil fortsætte i 2016, hvorfor der i Midt- og Vestsjællands Politi vil være et særligt fokus på at kunne realisere tankerne bag omorganiseringen af politikredsen i lyset af de nationale udfordringer, som politikredsen også bidrager betydeligt til løsningen af. Der vil derfor i 2016 være behov for løbende opmærksomhed på at sikre, at vi optimerer, rationaliserer og effektiviserer på en række områder. Vi skal være en moderne og innovativ politikreds, der har ressourcer og idéer til at løse opgaverne nu og i fremtiden. Vi skal være en moderne og innovativ politikreds, der har ressourcer og idéer til at løse opgaverne nu og i fremtiden. I Midt- og Vestsjællands Politi skal vi fortsat være garant for lave kriminalitetsrater og trygge borgere i hele vores geografiske område. Det er vores opfattelse, at et stærkt samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og civilsamfundet i øvrigt er med til at sikre, at vi har en tryg og sikker politikreds, og vi vil fortsat arbejde for stærke relationer til vores samarbejdspartnere. Det er af afgørende betydning for vores kriminalpræventive arbejde, at vi med hjælp fra forskellige samarbejder kan udpege og komme i kontakt med relevante personer i forbindelse med det kriminalitetspræventive arbejde. Stærke partnerskaber, der forpligter gensidigt og gavner bredt, er et af de virkemidler, som vi i højere grad vil gøre brug af for at løse de samfundsmæssige opgaver. Mange af nutidens udfordringer har en kompleksitet, der gør, at politiet ikke kan løse opgaverne alene med tilfredsstillende resultater. Navnlig lokale tryghedsskabende foranstaltninger og det forebyggende arbejde er områder, hvor vi alle er blevet mere afhængige af at kunne imødegå problemer og udfordringer over en bredere front. Vi ser frem til et 2016 med masser af spændende opgaver og udfordringer, som politikredsen vil løse efter bedste evne i tæt samarbejde med det omkringliggende samfund. 24

25 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Skovbogade 3, 4000 Roskilde Telefon: Mail: Web: politi.dk

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af møde nr. 1/2016 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 8. februar 2016 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde 15. marts 2016 Mobil: 61975788

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 4/2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. december 2007 kl. 1000 i Roskilde LEDELSESSEKRETARIATET Midt- og Vestsjællands

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. oktober 2014 Jour.nr.: 1200-10219-00009-14

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af møde nr. 4-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 7. december 2015 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde 5. januar 2016 E-mail: msv006@politi.dk

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Referat, møde i Lokalrådet, Kalundborg Kommune,

Referat, møde i Lokalrådet, Kalundborg Kommune, 1 03. november 2016 Sagsbehandler: pkr FOREBYGGELSESAFD. Leder, Lokal Forebyggelse Per Kragh Politigården Skovbogade 3 4000 Roskilde Telefon: 25107709 E-mail: pkr002@politi.dk Referat, møde i Lokalrådet,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden 7. dcember 2009 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 18. oktober 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00006-13

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Lokalråd Kalundborg Kommune

Lokalråd Kalundborg Kommune 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 30. august 2017. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen 4. Orientering om politiets

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 4. oktober 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 26. oktober 2010

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 2-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 28. juni 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 27. juli 2010 Jour.nr.:

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 1/2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 23. februar 2009 Deltagere: 17. MARTS 2009 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere