Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre"

Transkript

1 Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv og derved komme ud af ensomheden. Dette notat beskriver baggrund, rammer og mål for projektet. Projektets formål defineres som at mindske ensomhed hos borgere i alderen fra ca. 60 år og op med fokus på de borgere, som er særligt udsatte for ensomhed. For eksempel er de meget gamle særligt udsatte. Da antallet ældre over 80 år vil vokse i Albertslund, er der risiko for, at gruppen af ensomme ældre også vil vokse. Der er således behov for viden om, hvordan ensomhed kan mindskes men også forebygges. I og med at projektet sætter fokus på forenings- og frivillighedsområdet, vil det kunne øge vidensniveauet på begge områder. Det skal bl.a. ses i lyset af, at borgeres aktive deltagelse i samfundslivet i sig selv kan medvirke til at styrke og øge omfanget af sociale relationer. Ældre, der fx. engagerer sig som frivillige, har både mulighed for at mindske ensomhed blandt andre og styrke eget sociale netværk, hvilket kan medvirke til at forebygge ensomhed. I dette projekt vil det at understøtte et mangfoldigt, rummeligt og handlekraftigt civilsamfund 1 således kunne have værdi i sig selv. Dato: 19. september 2013 Sags nr.: 13/8942 Sagsbehandler: MCZ Baggrund Det er veldokumenteret, at et velfungerende socialt liv uden ensomhed har stor betydning for borgeres sundhedstilstand og funktionsniveau. I den forbindelse viser undersøgelser, at bestemte forhold, fx dårligt helbred, tab af en partner, køn og anden etnisk baggrund end dansk, kan medføre, at nogle grupper er særligt udsatte for ensomhed (se bilag 2 for uddybende fakta om ensomhed blandt ældre). Deltagelse i aktiviteter og andre tilbud kan være en måde, hvorpå ældre kan opbygge og styrke deres sociale relationer. Erfaringer fra andre kommuner viser dog, at det kan være vanskeligt at få folk, der føler sig ensomme, til at deltage. En undersøgelse fra 25 kommuner viser også, at en del ældre, som føler sig ensomme, tøver med at involvere sig i nye relationer, selvom de adspurgt gerne vil. Det er således mere kompliceret end som så at styrke sociale relationer, og det kan kræve et lille skub og støtte fra andre, hvis deltagelsesniveauet skal fremmes. Da ældre mennesker færdes i mange arenaer kan opsøgende arbejde i form af motivation og støtte med fordel tænkes som en tværgående indsats. For eksempel har både kommunale medarbejdere, frivillige i foreninger og 1 Civilsamfund refererer til en fællesbetegnelse for de aktører og grupperinger, som eksisterer imellem og uafhængigt af privatsfæren, markedet og det offentlige. Børn Kultur og Velfærd Sundhed- Pleje og Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 ansatte i boligområderne mulighed at skabe visioner hos ældre om at opbygge og vedligeholde sociale netværk. Det nødvendiggør dog, at de nævnte parter har viden om ensomhed og deres handlemuligheder i den forbindelse. Vi ved for eksempel, at nogle - men langt fra alle medarbejdere på ældreområdet - har den fornødne opmærksomhed på sociale relationer og systematisk tilskynder til, at aktiviteter på frivillighedsområdet benyttes. Det kan bl.a. skyldes, at det er svært at få overblik over aktiviteterne her. For Albertlund har netop den force, at der eksisterer et rigt og mangfoldigt civilsamfund, hvor der findes relativt mange aktiviteter møntet på ældre mennesker. Det er samtidigt ikke alle borgere, der ønsker at benytte eksisterende tilbud. Det kan skyldes forskellige grunde; nogle er fx ikke interesserede i det, der sker, andre bryder sig ikke om at deltage uden have nogle at følges med, og endnu andre føler sig ikke velkomne i et givent aktivitetstilbud, fx fordi de oplever klikedannelse. Det skal derfor fremhæves, at deltagelse i aktiviteter ikke per definition mindsker eller forebygger ensomhed, da ensomhed også eksisterer blandt personer, som deltager i aktiviteter og foreningslivet 2. Netop derfor er det væsentligt at sætte fokus på måden, hvorpå sociale fællesskaber udfolder sig. Der kan på den baggrund være et udviklingspotentiale i både at styrke foreninger og klubbers bevidsthed om rummelige fælleskaber og deres evne til konkret at iværksætte aktiviteter, som styrker sociale relationer. Arbejdet med at mindske ensomhed hos ældre udfordres yderligere af, at undersøgelser peger på, at der hos ikke-ensomme kan herske stereotype og til en vis grad negative forestillinger om personer, der oplever ensomhed. Det kan medvirke til, at ensomhed tabuiseres, hvilket både gør det vanskeligt at forholde sig til og ikke mindst tale om. Bl.a. derfor er det væsentligt bevidst at arbejde med at fastholde borgerens og brugerens perspektiv i udviklingen af området. Noget sådan kræver dog, at vi erhverver os en større viden om målgruppens oplevelser, og hvordan de bedst involveres i for dem meningsfulde aktiviteter. For på nuværende tidspunkt ved vi reelt ikke hvilke behov, som kunne være særligt væsentlige at adressere hos de ældre, som er udsatte for ensomhed i Albertslund. Mere viden er således væsentlig for, at nye og gode løsninger kan skabes. Forskning og erfaringer viser her, at innovative løsninger sjældent skabes af en enkelt individuel aktør, men i langt de fleste tilfælde gennem et samarbejde mellem flere parter. Projektets viden generering og aktivitetsudvikling vil derfor udfolde sig som en samskabende proces. Projektets titel udvides på den baggrund med undertitlen Sammen kan vi mere. 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner (Marselisborg 2012). Side 2 af 5

3 Projektets rammer Med afsæt i ovenstående og målsætningerne i Forstad på Forkant og Ældrepolitikken vil projekt Tid til ældre. Sammen kan vi mere sætte fokus på at mindske ensomhed gennem fire fokusområder. 1. Indsamle og formidle viden som styrker et fokus på borgerens/målgruppens perspektiv Det vil bl.a. ske gennem samtaler med ældre og personalet i kommunens ældrepleje. Der vil tillige blive indsamlet gode eksempler, fx. i andre kommuner, på indsatser til at mindske ensomhed, der tager afsæt i den ældres medindflydelse og involvering. Formidlingsdelen indgår som en integreret del af de nedenstående fokusområder. 2. Styrke det opsøgende arbejde Det vil ske ved at udvikle og tilrettelægge forskellige former for kompetenceudvikling for både frontlinjemedarbejdere og frivillighedsområdet om sårbarhedsfaktorer i relation til ensomhed, betydningen af gode sociale relationer blandt ældre samt egne og andres handlemuligheder. Det vil - udover at bidrage til øget viden og en systematisering af gode praksiserfaringer - øge muligheden for, at ensomhed spottes blandt ældre. 3. Kapacitetsudvikle foreningslivet Det vil ske ved at udvikle og afholde et forløb, som skal øge foreningslivets evne og lyst til selv at arbejde med rummelige fællesskaber og iværksætte nye aktiviteter møntet på ældre, der oplever ensomhed. Herved sikres en bred og bæredygtig tilgang til området, da aktivitetsudvikling kan fortsætte efter projektets afslutning. 4. Nytænke indsatser og forankre samarbejde på tværs Det vil ske ved at nedsætte et forum, som skal drøfte: Hvordan kendskab og samarbejde mellem det kommunale ældreområde, det boligsociale arbejde og frivilligområdet styrkes og forankres. Samarbejdsmuligheder i forbindelse med nye indsatser til de ældre, som er særligt udsatte for at blive ensomme, og som har svært ved at drage nytte af eksisterende aktiviteter. På baggrund af drøftelserne iværksætte relevante og prioriterede handlinger. Nedsættelse af det skitserede forum skal ses i lyset af, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et organisatorisk set-up, som direkte Side 3 af 5

4 understøtter nytænkning, kendskab og samarbejde mellem de nævnte parter og dermed større synergi mellem eksisterende og mulige nye indsatser. Forummet forventes at bestå af repræsentanter fra kommunens træningscenter, aktivitetscenter, hjemmepleje, det boligsociale arbejde og frivillighedsområdet. Involvering af kommunale driftsledere vil som en sideeffekt kunne bidrage til at øge effekten af kompetenceudviklingsindsatsen. Projektets mål Med udgangspunkt i fokusområderne sættes følgende mål for projektet: At øge kommunale medarbejderes og personer på frivillighedsområdet viden om: 1. Sociale relationers betydning for ældres sundhed 2. Indsatser som inden for eget og andres område kan mindske ensomhed hos ældre At styrke samarbejdet mellem det kommunale ældreområde, frivillighedsområdet, det boligsociale arbejde og evt. andre parter om at mindske ensomhed hos de ældre, der er særligt udsatte herfor. At udvikle foreningslivets evne og vilje til at skabe rummelige fællesskaber og aktiviteter, som styrker sociale relationer blandt ældre. At borgerens perspektiv og involvering kontinuerligt medtænkes i udviklingen af aktiviteter og området generelt. Projektets faser Projektet vil udfoldes gennem nedenstående faser. Da projektet har en viden- og samskabende karakter, vil aktiviteterne i de enkelte faser konkretiseres nærmere i takt med, at projektet skrider frem. Det skal bemærkes, at fasernes gennemførsel fordrer, at aktørerne i fx. foreningslivet ønsker at deltage. Det kan ikke udelukkes, at nogle kan være betænkelige herved, hvilket må medtænkes i processen. Fase 1: Ca. nov ca. juni 2014 Som opstart indsamles viden om eksisterende tilbud til ældre og borgerens oplevelse af området. Herefter kan kompetenceudviklingsaktiviteter udvikles og påbegyndes, ligesom samarbejdsforummet kan nedsættes. Fase 2: Ca. juli 2014 februar 2016 Forummets arbejde og kompetenceudviklingsindsatsen fortsætter. Foreningsforløbet udvikles og afholdes. Den viden, som fase 1 har genereret, indgår som forudsætning for udviklingen af foreningsforløbet. Fase 3: Marts juni 2016 Side 4 af 5

5 Projektet erfaringer spredes ved en afslutningskonference. Der udarbejdes en skriftlig erfaringsopsamling og et inspirationsmateriale. Det bidrager til at forankre den erhvervede viden i organisationen. Udvalget orienteres om de resultater, den viden og de erfaringer, som det samlede projekt har skabt. Evaluering Projektet evalueres gennem en intern erfaringsopsamling. Det samlede projekts succes vil vurderes ud fra, i hvor høj grad projektets aktiviteter bidrager til at opfylde de skitserede målsætninger. Når aktiviteterne konkretiseres, opstilles der om muligt succeskriterier for disse. Den løbende vurdering af de enkelte aktiviteter indgår i den samlede vurderingen af projektets målopfyldelse. Det skal bemærkes, at forskning viser, at ensomhed er vanskeligt at måle, bl.a. på grund af tendenser til tabuisering. Intern organisering Projektet forankres i afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg. Der nedsættes en styregruppe, som består af ledelsen fra afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg og afdelingen for Kultur, Fritid og Forebyggende sundhed. Snitflader til andre Projektet har tilknytning og kan bidrage til følgende indsatser på ældreområdet: Projekt Styrke Hele Livet, som er et forskningsprojekt, der undersøger, hvilken betydning screening af og intervention hos skrøbelige ældre har for målgruppens funktionsevne, livskvalitet og trivsel. Der er potentiale for at udsætte eller hindre behovet for hjemmepleje og/eller indflytning i plejebolig, hvis der dokumenteres en positiv effekt af indsatsen. De forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, som er en væsentlig kommunal indsats i forhold til at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre. Økonomi Projektet afholdes inden for de afsatte økonomiske rammer. Side 5 af 5

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere