POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15"

Transkript

1 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI

2 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI: MISSION... side 8 - en virksomhed eller organisations eksistensberettigelse. Missionen udtrykker, hvilken opgave organisationen er sat i verden for at løse. VISION... side 9 - en virksomheds eller organisations målsætning. Visionen fortæller organisationen selv og andre, hvor den gerne vil hen, i hvilken retning den arbejder og indirekte, hvad den evt. gerne vil lave om på for at nå dertil. OVERORDNEDE MÅL... side 10 - en virksomheds eller organisations strategiske og fælles mål for en given periode, og som anses for afgørende for at realisere organisationens vision. FOKUSOMRÅDER... Side 15 - en række tværgående indsatsområder i en virksomheds eller organisations strategiske arbejde. Fokusområderne er afgørende for indfrielse af de overordnede mål og dermed indirekte også forudsætningen for at kunne realisere visionen. Det glæder os, at vi kan fremlægge en ny samlet strategi for politiet og anklagemyndigheden. Strategien er et naturligt led i den forandringsproces, vi er midt i, og som skal resultere i, at vi får en endnu bedre og mere effektiv virksomhed. En ambition, der fordrer, at vi selv sætter retningen og prioriterer vores indsats der, hvor vi ved, at det har størst effekt og betydning. Strategien fastsætter derfor nogle klare mål for vores arbejde de kommende år og indkredser, hvilke områder der skal have særligt fokus, for at vi når målene. Arbejdet med at formulere strategien har været intenst og lærerigt. Vi har haft en tæt dialog med vores samarbejdspartnere og nøgleinteressenter, og vi har inddraget personaleorganisationerne og ledere fra alle dele af politiet og anklagemyndigheden. Det har dels givet os et godt overblik over de behov og forventninger, som borgerne og vores øvrige interessenter har. Dels har det blotlagt de vigtige erfaringer og den viden, ledere og medarbejdere i politi og anklagemyndighed har om vores opgavevaretagelse og udfordringer. Begge dele har været helt afgørende for, at vi nu kan præsentere en strategi, der matcher de vigtigste behov og udfordringer i samfundet. Strategien er derfor andet og mere end en række velmente hensigtserklæringer. Den skal være den fælles platform, vi alle arbejder ud fra. Og den bør fungere som inspirator og rettesnor, når vi løser vores daglige opgaver. Vi tror på, at alle med deres unikke kompetencer har noget at bidrage med, så vi når vores mål. De opgaver, som ikke er nævnt i strategien, er ikke glemt. Tværtimod skal strategien sætte sig spor i hele vores opgavevaretagelse, vores rutiner, kultur og adfærd. Strategien er heller ikke en hindring for, at vi arbejder innovativt, lader os udfordre og tilpasser vores indsats til den aktuelle situation. Den er det fundament, der sikrer, at vi holder fokus. Jørgen Steen Sørensen & Jens Henrik Højbjerg Rigsadvokat Rigspolitichef 2 3

3 UDFORDRINGER De centrale udfordringer er: Mere komplekst og krævende kriminalitetsbillede som følge af blandt andet globalisering og ny teknologi. Det betyder, at vi hurtigt og fleksibelt skal kunne udvikle nye, innovative løsninger og sætte effektivt ind over for skift i kriminalitetsbilledet. Stigende forventningerne til løsningen af vores kerneopgaver - også i forhold til forebyggelse, lokalt nærvær og service. Det stiller krav til et endnu større fokus på vores kerneopgaver og udfordrer os til nytænkning i den måde, vi arbejder med forebyggelse, service og de borgernære opgaver på. Stigende krav til samspil og kommunikation med borgere og samarbejdspartnere. En stor udfordring er derfor at udvikle vores tilgængelighed, servicekultur og direkte kommunikation, ligesom vi skal arbejde med at inddrage samarbejdspartneres viden og ressourcer i opgaveløsningen. Stigende økonomisk pres som følge af forventningerne til vores ydelser. Vi skal kunne levere flere og bedre resultater for færre eller de samme ressourcer. Det stiller krav til effektivisering og fornyelse. Dialogen med interessenter, ledere og personaleorganisationerne har afdækket en række helt centrale udfordringer, som strategien skal hjælpe os med at håndtere. Større fokus på resultater fra politisk hold samt større frihed til selv at prioritere indsatser og ressourcer. Det stiller nye krav til den måde, vi indretter vores styring på. Vores ledelsesindsats skal afspejle de skærpede resultatkrav og udnytte de større frihedsgrader til selv at prioritere. Stigende krav til medarbejdere og ledere. Vi bliver udfordret på vores kompetencer, og vi skal kunne sikre en målrettet tilpasning og udvikling af kvalifikationer i hele vores organisation, så vi hele tiden har de rette kompetencer til at løse opgaverne. 4 5

4 FORANDRINGER De største forandringer vil være, at vi: Udvikler en servicekultur oven på den traditionelle myndighedskultur og situationsbestemt tænker og handler serviceorienteret - i vores handlinger og opgavevaretagelse. Lytter endnu mere aktivt og kommunikerer mere direkte med borgerne, samarbejdspartnere og omverdenen. Sætter flere konkrete og nytænkende initiativer i gang og løbende bruger innovation til at forbedre opgaveløsningerne i forhold til borgerne, andre myndigheder og samarbejdspartnere. En konsekvens af de mange nye krav, der stilles til os, er, at vi bliver udfordret på vanetænkningen. For at lykkes skal vi evne at nytænke alle de måder, vi plejer at gøre tingene på. Tænker og handler i tværgående samspil med eksempelvis andre myndigheder og skaber nye samarbejdsformer både internt og eksternt, samt at vi systematisk anvender videndeling aktivt i vores daglige opgaveløsning. Etablerer en praksis og en adfærd, der sætter mere fokus på at måle og sikre sammenhæng mellem indsatser, ressourcer og resultater så vi viser, hvad samfundet får for pengene. Etablerer en systematisk ramme, der udvikler kompetencer og talenter mere effektivt og mere fleksibelt og skaber nye og bedre muligheder for karriereudvikling. Får nye rammer for professionelle og udfordrende faglige læringsmiljøer. 6 7

5 MISSION VISION Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige. Vi skaber tryghed. I samarbejde med det øvrige samfund sikrer politiet og anklagemyndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert land. 8 9

6 OVERORDNEDE MÅL I. Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet Den enkelte borgers tillid til politiet og anklagemyndigheden er fundamentet for, at vi kan løse vores opgaver effektivt og øge borgernes tryghed. Vi forebygger og bekæmper derfor den kriminalitet, der rammer borgerne i hverdagen, og vi gør det ved at være fleksible, effektive og nærværende lokalt og på landsplan. Derfor sørger vi for en effektiv retshåndhævelse og et stærkt forebyggende arbejde, så uro og konflikter begrænses mest muligt. Samtidig er det en central opgave for politiet og anklagemyndigheden at bekæmpe den tunge og grænseoverskridende kriminalitet, som kan være ødelæggende for udviklingen og retsfølelsen i samfundet. Det gør vi ved at arbejde analysebaseret sammen med andre myndigheder og internationale samarbejdspartnere. Herved kan vi udvikle en helhedsorienteret bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet. Målet er at sikre befolkningens tryghed blandt andet ved, at den borgervendte kriminalitet samlet set reduceres. II. Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning For at sikre en effektiv retshåndhævelse og et velfungerende straffesystem vil vi øge kvaliteten af og samspillet mellem vores organisationers og enheders arbejde og den ydelse, som den samlede straffesagskæde politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg leverer. Gennem en professionalisering og strømlining af vores organisationer og vores administrative funktioner sikrer vi, at politikredsene har mulighed for at fokusere på kerneopgaverne. Fælles administrative løsninger og standardisering skal levere forbedret kvalitet og service. Samtidig vil vi udnytte stor- driftsfordele og bruge erfaringer og kompetencer på tværs således at vi skaber stærke faglige administrative miljøer. Vi frigør yderligere ressourcer til vores kerneopgaver ved at sætte fokus på vores sagsproduktion. Vi vil standardisere dele af sagsproduktionen dels for at sikre en omkostningseffektiv drift, dels for at sikre borgerne ensartede ydelser med samme kvalitet. Vi dokumenterer systematisk resultaterne af vores arbejde. Det gør vi for at opnå den tillid hos vores interessenter og få de frihedsgrader i vores styring, som er nødvendige for, at vi løbende kan tilpasse opgaver og ressourcer til det aktuelle trussels- og kriminalitetsbillede. Målet er, at omverdenen oplever effektivitet, kvalitet og ensartethed i vores ydelser. III. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige For at leve op til de forventninger borgerne har til moderne retshåndhævelse, skal vi have en serviceorienteret tilgang til borgerne. Ved at være åbne og tilgængelige styrker vi borgernes og samfundets tillid til os og skaber forståelse og respekt for vores ydelser. Tavshedspligt og hensynet til de involverede sætter naturlige grænser for, hvad vi kan oplyse. Men inden for disse grænser arbejder vi målrettet på at forbedre vores kommunikation og dialog med omverdenen, så vores mål, prioriteringer og afgørelser fremstår klare og forståelige for alle. Målet er, at borgerne oplever os som serviceorienterede, åbne og tilgængelige myndigheder, der arbejder aktivt med at afstemme forventningerne mellem det, vi leverer på vores kerneområder, og det, som borgerne og samfundet forventer af os. Fortsættes 10 11

7 OVERORDNEDE MÅL... IV. Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt Den teknologiske udvikling, globaliseringen og samfundsudviklingen i øvrigt stiller store krav til vores professionalisme samt udviklings- og omstillingsevne. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle nye metoder til kriminalitetsbekæmpelse og -forebyggelse. Vi løser vores fremtidige opgaver i en tæt dialog og i partnerskab med relevante myndigheder, virksomheder og borgere, og vi drager nytte af internationale erfaringer og samarbejder. Vi vil opfange de vigtigste signaler og udviklinger i samfundet, reagere konsekvent på dem og inddrage samfundets øvrige ressourcer for at skabe helhedsorienterede løsninger. Målet er at finde nye veje til effektivt at forebygge og bekæmpe kriminalitet. V. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere Gode resultater og høj kvalitet skabes af vores medarbejdere og ledere. Ved at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere og ledere kan vi udvikle politiet og anklagemyndigheden i den retning, vi ønsker. Vi vil være en af de bedste arbejdspladser i Danmark en arbejdsplads hvor kompetencer hos medarbejdere og ledere effektivt understøtter og udvikler vores opgavevaretagelse. Vi arbejder konsekvent på at være karakteriseret ved troværdighed, ordentlighed og respekt for medarbejderne og det arbejde, der udføres. Det indebærer, at vi inddrager de relevante interessenter, når vi foretager forandringer for at forankre ejerskabet til forandringerne, men også for at sikre, at vi får skabt de rigtige løsninger. Målet er, at vi opleves som attraktive arbejdspladser, hvor opgaverne løses af kompetente medarbejdere og ledere. Der er ingen, der siger, det her er nemt. Jeg kender i hvert fald ikke et quick fix, der fra det ene øjeblik til det andet gør, at man som offentlig myndighed bliver en mere åben, serviceorienteret og positivt tilstedeværende myndighed i den enkelte borgers øjne. Skal man flytte politi og anklagemyndighed fra det nuværende udgangspunkt til en mere serviceorienteret organisation, kræver det kompetenceudvikling og forståelse for, at regulering og kontrol ikke står i modsætning til indføling og empati. Det er ikke et enten eller, men et både og. Professor, dr. merc. Jan Molin, Copenhagen Business School, CBS 12 13

8 FOKUSOMRÅDER Det er vigtigt, at alle parter og på alle niveauer ser det her som et sammenhængende system. Politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorgen. Vi har den samme opgave og er derfor meget afhængige af hinanden. Direktør William Rentzmann, Kriminalforsorgen A. Særligt prioriterede indsatsområder Vi vil løbende have et stærkt fokus på kriminalitetsudviklingen, på fremkomsten af nye kriminalitetstyper, særlige urocentre og på omverdenens forventninger til vores behandling af specifikke sagsområder. Vi vil derfor løbende fastlægge særligt prioriterede områder, så vi hele tiden har fokus på de mest nærværende problemområder. Forebyggelse sammentænkning af kriminalitetsbekæmpelse og -forebyggelse Bekæmpelse af den borgernære kriminalitet Bekæmpelse af den tunge og organiserede kriminalitet. B. Ledelse og styring Dygtige ledere, gode rammer for ledelse og effektive ledelsesværktøjer er vigtige forudsætninger for, at vi kan sætte retning, arbejde for at nå vores mål og skabe de rigtige resultater. God ledelse sikrer: Motiverede medarbejdere Effektivitet og høj kvalitet i opgaveløsningen At der sættes fokus på god service for borgerne At vi involverer borgere, andre myndigheder og virksomheder i vores opgaveløsning. God økonomi- og budgetstyring Fleksibelt styringsgrundlag Relevant og effektivt ledelsesinformationssystem Standardisering og kvalitetsnormer Fælles og effektive administrative løsninger Ledelsesudvikling. Fortsættes 14 15

9 FOKUSOMRÅDER... Jeg er glad for, at vi i vores nye strategi blandt andet har valgt at fokusere på partnerskaber og samarbejde, hvor vi lægger vægt på at arbejde for forpligtende samarbejdsrelationer med andre myndigheder og private virksomheder, og hvor vi vil fokusere på forventningsafstemning og ekstern kommunikation. Det understreger sammenhængen mellem strategiprocessens resultater og den valgte strategi. Politidirektør Jørgen Meyer, Syd- og Sønderjyllands Politi C. Partnerskaber og samarbejde Ved at involvere borgere, andre myndigheder og virksomheder i løsningen af kriminalitets- og sikkerhedsproblemer får vi mulighed for at trække på flere ressourcer og mere viden. Det betyder, at vi kan arbejde koordineret og bredt med vores indsatser. Samtidig får vi mulighed for en tættere dialog med det omgivende samfund om vores prioriteringer, mål, løsninger og resultater samt ikke mindst om samfundets forventninger til os. Etablering af forpligtende samarbejdsrelationer med andre myndigheder og private virksomheder Etablering af offentligt-private partnerskaber Involvering af borgere og grupper i lokalsamfundet Forventningsafstemning Ekstern kommunikation og dialog. D. Kultur Vi vil fortsat have fokus på at fastholde vores evne til en fair og konsekvent myndighedsudøvelse. Samtidig skal det være en grundlæggende del af vores værdier og kultur, at vi prioriterer serviceringen af borgerne. Det stiller store krav til vores fleksibilitet og indlevelsesevne, og det kræver, at vi sikrer de rigtige forudsætninger for, at vi kan udvise den fornødne fleksibilitet, træffe de rigtige valg i situationen og blive oplevet som handlekraftige og serviceorienterede myndigheder. Servicekultur Omstillingsevne Tilgængelighed Åbenhed Etik Værdier. Fortsættes 16 17

10 FOKUSOMRÅDER... E. Strategisk innovation Vi skal sikre, at vi formår at omstille os i takt med fremkomsten af nye teknologier, nye kriminalitetstyper, nye kriminalitetsmønstre samt samfundsudviklingen generelt. Det stiller krav om, at vi hele tiden og på alle niveauer sammen med vores samarbejdspartnere udfordrer mulighederne for at udvikle og udbrede nye metoder og nye tilgange til vores opgaveløsninger samt i endnu højere grad trækker på internationale erfaringer. Innovation inspireret af ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Udbredelse af best practice Systematisk evaluering af løsninger og resultater Teknologisering og it-understøttelse. Jeg tror i virkeligheden, vi i de centrale myndigheder skal blive bedre til at se på det flow, der skal være i straffesagskæden og også gøre politikerne opmærksomme på, at der er et samspil mellem den måde, man prioriterer opgaver, ressourcer og resultatmål i politi og anklagemyndighed og så det samlede retsvæsens effektivitet. Direktør Adam Wolf, Domstolsstyrelsen F. Kompetenceudvikling og tilførsel af nye kompetencer Vi skal gennem kompetenceudvikling og på særlige områder ved tilførsel af nye kompetencer skabe sammenhæng mellem vores overordnede mål og medarbejdernes individuelle udvikling, så der hele tiden er de nødvendige forudsætninger for, at opgaverne løses af de rette kompetencer. Dette er afgørende for, at vi er rustet til at løse vores opgaver med høj kvalitet og stor effektivitet, og for at vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne er trygge ved egne kompetencer. Kompetenceafdækning Karriereudvikling Etablering af professionelle læringsmiljøer Videndeling Ny grunduddannelse

11 Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Rigspolitiet Polititorvet København V 20

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere