HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB"

Transkript

1 HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie. ÆNDRET dato.: 22. februar 2007 Side nr februar februar ÆNDRING fra tekst : 3. og 4. afsnit. Indkaldelse 4 ugers varsel. Indsendte forslag med 2 ugers frist. ÆNDRING: Nyt afsnit til 3. PÆDOFILIPOLITIK HVWK vil til enhver tid følge landets love samt Dansk Vandski Forbund`s og Dansk Idræt Forbund`s regler og henvisninger på pædofiliområdet. Der kan ikke udføres frivilligt eller lønnet arbejde med unge under 15 år i HVWK uden en blank børne attest. Den eksisterende bestyrelse og kommende bestyrelsesmedlemmer skal kunne fremvise en blank Børneattest før valget er gældende. Nyt punkt på dagsorden 9. Drøftelse af pædofilipolitik. Vedtaget på generalforsamling d. 22. februar Ændring d. 7. februar Indkaldelse med mindst 2 ugers varsel. Indsendte forslag med 1 uges frist Vedtaget på generalforsamlingen d. 7. februar 2011.

2 VEDTÆGTER for HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

3 FORENINGENS HJEMSTED og NAVN Foreningen HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB har hjemsted i Herning Kommune og er stiftet d. 16. december Foreningen er tilsluttet Dansk Vandski Forbund under Danmarks Idræts-forbund samt International Waterski Federation og underkastet disse organisationers til enhver tid værende vedtægter, love og andre bestemmelser. 2 FORMÅL Foreningens formål er at dyrke vandskisportens aktiviteter og derigennem at skabe fællesskab, trivsel og sundhed for medlemmerne og derved søge at få flere, især unge, til at dyrke aktiv idræt. Formålet er ydermere at skabe mulighed for at implementere andre sportsgrene med relation til miljøet, for derved at samle flere individuelle omkring fælles aktiviteter. Eksempelvis med fokus for andre relaterede sportsgrene er skisportsaktiviteter, hvor aktiviteten foregår i vinterhalvåret, vinterbadning og vindsurfing. Det søges ydermere, at udvikle medlemmernes lyst og engagement for at tage et medansvar i foreningen. 3 MEDLEMSKAB Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Personer under 18 år optages med forældres eller værges samtykke. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at sætte kommende nye medlemmer på venteliste, hvis klubbens eksisterende materiel og udstyr ikke står i et rimeligt forhold til det aktuelle medlemstal. Personer der på fremtrædende måde har haft betydning for foreningen og dens formål, kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlem. Udnævnelsen kræver samme majoritet, som er forskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jvf. 17. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. PÆDOFILIPOLITIK HVWK vil til enhver tid følge landets love samt Dansk Vandski Forbund`s og Dansk Idræt Forbund`s regler og henvisninger på pædofiliområdet. Der kan ikke udføres frivilligt eller lønnet arbejde med unge under 15 år i HVWK uden en blank børne attest. Den eksisterende bestyrelse og kommende bestyrelsesmedlemmer skal kunne fremvise en blank Børneattest før valget er gældende. 2. 4

4 INDMELDELSE Indmeldelse skal ske skriftligt på en indmeldelses blanket til foreningens kasser eller bestyrelse. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Sker indmeldelse efter 1. august, betales halvt kontingent det pågældende år. Når optagelsen er endelig, opkræves kontingent. Først når det førnævnte kontingent er modtaget, er medlemskabet oprettet og gyldigt. Det indmeldte medlem modtager et eksemplar af foreningens vedtægter samt foreningens Klubhåndbog. 5 UDMELDELSE Udmeldelse sker ved ikke betalt kontingent inden fristudløb, som er d. 1. april. Udmeldelse kan også ske skriftligt til kassereren, hvormed udmeldelsen træder i kraft fra næste sæson. 6 KONTINGENT Kontingentets beløb fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen for de følgende grupper som følger reglerne for Dansk Vandski Forbund: Delfiner Juniorer Seniorer Old boys Passive Familiekontingent (kun gældende for medlemmer med samme postadresse) Kontingentet betales for et kalenderår forud og forfalder til betaling d. 1. April. Er kontingentet ikke betalt inden d. 1. April har det pågældende medlem mistet sine rettigheder og ny optagelse kan kun ske efter indbetaling af restancen. For medlemmer der indmeldes i sæsonens løb, opkræves kontingent ved indmeldelse. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller udelukkelse. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et medlem for kontingentydelse. Anmodning herom fremsendes skriftligt til bestyrelsen med begrundelse. En sådan fritagelse er kun gældende for et år ad gangen. 7 EKSKLUSION Ethvert medlem har pligt til at overholde foreningens love og reglement. Medlemmer der overtræder disse, eller hvis adfærd strider mod klubbens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Såvel i sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet ret og krav til at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Den udelukkede eller ekskluderede kan dog altid forlange afgørelsen prøvet på foreningens førstkommende generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt flertal. Vedkommende har ret til at være tilstede på denne generalforsamling. En af generalforsamlingen stadfæstet eksklusion kan ankes til Dansk Vandski Forbunds Orden og Amatør udvalg samt DIF`s Appeludvalg. 3.

5 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholde en gang årligt inden udgangen af Februar måned. Alle medlemmer, samt hvem foreningens bestyrelse måtte indbyde, har adgang til den ordinære generalforsamling. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle aktive medlemmer har stemmeret og kan kun afgive en stemme. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Et medlem der står i restance for indbetalt kontingent, har ingen stemmeret. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel og skal være vedlagt det reviderede regnskab samt dagsorden for generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med brev eller e mail til samtlige medlemmer. Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt skriftligt til bestyrelse senest 1 uger før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag fremsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Den rettidige indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 9 DAGSORDEN Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 5. Fastlæggelse af det kommende års kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Pædofilipolitik 8. Valg af bestyrelse. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisorer. 11. Eventuelt. Under punkt 11. Eventuelt, kan der frit drøftes alle forhold der vedrører foreningen - men der kan ikke træffes beslutninger eller foretages afstemning. Medlemmerne tilsendes efterfølgende referat fra hele generalforsamlingen. 4.

6 10 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE mv. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jvf. 17 og 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 14 år, der kan dog ikke være repræsenteret mere en to personer i bestyrelsen, i aldersgruppen 14 til 18 år. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn fra den pågældende person 11 EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af emner der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse for bestyrelsen. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning mm., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 12 BESTYRELSEN - VALG Den valgte bestyrelse vælger ud af sin midte formanden og efterfølgende de andre bestyrelsesposter. Bestyrelsen er foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Foreningens formand, næstformand og kasser udgør samtidig foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen består derudover af 4 medlemmer der forestår følgende udvalg : Sponsorater Sportsudvalg Båd og materiel udvalg Sekretær, medlems og presse kontakt Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således at 3 bestyrelsesmedlemmer, formanden og 2 udvalgsformænd er på valg i lige år. 4 bestyrelsesmedlemmer, næstformanden, kasser og 2 udvalgsformænd er på valg i ulige år. Første valg til bestyrelsen, efter den stiftende generalforsamling, finder sted i Der kan foretages genvalg 5.

7 13 FORRETNINGSORDEN og TEGNINGSRET Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen er tilstede, heriblandt formanden. Foreningen tegnes af formanden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst en gang hvert kvartal eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i formandens sted. Forretningsudvalget forestår foreningens daglige drift. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves underskrift af formand og kasser i forening. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelser på mere end 5000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 14 REGNSKAB Bestyrelsen skal inden d. 1. Februar aflevere driftsregnskab fra det foregående år samt status pr. 31. december til revisor. Det reviderede regnskab skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. Kasseren er ansvarlig for regnskabets aflæggelse, medmindre andet besluttes af bestyrelsen, herunder udefra ført revision. 15 REVISION På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i god tid før generalforsamlingens indkaldelse gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger. 16 KONKURRENCER Foreningens aktive medlemmer skal til enhver tid følge Dansk Vandski Forbunds regler for registrering og aktiv deltagelse i konkurrencer for andre klubber. Foreningens aktive medlemmer må ikke deltage i opvisninger for andre vandskiklubber eller forbund uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. 6.

8 17 VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 18 FORENINGENS OPLØSNING Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig, kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på den ekstra ordinære generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med førnævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. Efter ophævelse af foreningen skal den eventuelle formue, eventuelle faste ejendom og løsøre overgå til SIHK, Samvirkende Idrætsforeninger i Herning Kommune. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling. Herning d. 16. december Dirigent Vedtægtsændringer 3 og 9 vedtaget på generalforsamlingen d. 22. februar Dirigent Henrik Ellerbæk 7.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere