Øvrige institutioner samt institutter, organer, centre og agenturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvrige institutioner samt institutter, organer, centre og agenturer"

Transkript

1 Af Bo Sørensen Institution Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) Rue Ravenstein 2 B-1000 Bruxelles Belgien Tlf Fax EF-traktatens artikel Regionsudvalget Rue Belliard 79 B-1040 Bruxelles Tlf EF-traktatens artikel Udvalgets forretningsorden optrykkes i EFT L, den gældende står i EFT L 132 af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tlf Fax EF-traktatens artikel Formål og arbejdsopgaver ØSU består af repræsentanter fra erhvervsliv, handel m.m., i alt 222 medlemmer, hvoraf 9 er fra Danmark. Medlemmerne udpeges af Rådet for 4 år. P.t. er der 3 danske medlemmer i arbejdsgivergruppen, 3 i arbejdstagergruppen og 3 i gruppen øvrige, herunder forbrugerrepræsentanter. Udvalget høres i henhold til traktaten af Rådet eller Kommissionen i sager om det indre marked, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, regionalpolitik (herunder strukturfondene), miljø, forskning, industripolitik, m.m. Regionsudvalget består af politikere fra regionale og lokale organer, i alt 222 medlemmer, hvoraf 9 er fra Danmark. Medlemmerne udpeges af regeringerne. P.t. er der 4 danske medlemmer fra kommunerne, 4 fra amterne og et fra Københavns Kommune. Udvalget høres i henhold til traktaten af Rådet eller Kommissionen i sager om regionalpolitik (bl.a. strukturfondene), transeuropæiske net for transport, telekommunikation og energi, sundhed, uddannelse og kultur. Revisionsrettens opgave er at efterprøve lovligheden og den formelle rigtighed af Unionens indtægter og udgifter samt at påpege administrative problemer og kontrolproblemer, der påvirker regnskabernes rigtighed inden for de enkelte forvaltningsområder. Dertil undersøger Revisionsretten løbende en række særlige forvaltningsområder samt udtaler sig om forslag til retsforskrifter af finansiel art. Publikationer ØSU s meget informative udtalelser trykkes i EFT C, og de nyeste kan findes på udvalgets websted. Tidligere beslutninger kan findes i Celex. ØSU s årsberetning findes i bogform på dansk (kan købes gennem Schultz). ØSU udgiver desuden en lang række publikationer om aktuelle EUemner. Katalog findes på ØSU s websted. Tidsskriftet Bulletin udkommer 9 gange årligt og er en engelsksproget journalistisk fremstilling af udvalgets arbejde, som kan ses på ØSU s websted. Et mere kortfattet, gratis månedsskrift, CES- Info, findes også på dansk. Der kan tegnes abonnement ved kontakt til ØSU s sekretariat. Regionsudvalgets beslutninger findes i EFT C og Celex. Pressemeddelelser, nyhedsbreve, mødeplan for kommende plenum og underudvalgsmøder og en årlig vurdering af Virkningen af Regionsudvalgets Udtalelser i den politiske proces kan findes i vekslende sprogudgaver på udvalgets websted. Referater af Udvalgets underudvalgsmøder kan via TOAD-systemet findes på hjemmesiden. Revisionsrettens Årsberetning indeholder en generel revision af Fællesskabets indtægter og udgifter samt erklæringer om transaktionernes lovlighed. Særberetninger indeholder undersøgelser af særlige forvaltningsområder. Beretningerne optrykkes i EFT C og kan findes i sin fulde ordlyd på Revisionsrettens hjemmeside. 55

2 Den Europæiske Centralbank (ECB) Kaiserstrasse 29 Postadresse Postfach D Frankfurt am Main Tyskland Tlf Fax EF-traktatens artikel Decentralt organ Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Wyattville Road Co. Dublin Irland Tlf Fax eller Rådets forordning 1365/75/EØF af Den Europæiske Centralbank blev oprettet som efterfølger for det Europæiske Monetære Institut. Banken skal gennem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) stå for eurolandenes pengepolitik. Formål og arbejdsopgaver Instituttet skal bidrage til planlægningen og tilvejebringelsen af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem foranstaltninger, som øger og udbreder viden om emnet. Månedsoversigten er tilgængelig på engelsk på ECB s websted. Den danske udgave udsendes ca. 1 uge efter den engelske version. Årsberetning og Konvergensrapport, marts 1998, m.m. udsendes gennem Nationalbanken, og danske udgaver findes på Nationalbankens websted Publikationer Instituttet publicerer en lang række undersøgelser og rapporter, typisk på engelsk. Resumeer med mulighed for online-bestilling og gratis adgang til den fuldstændige ordlyd findes på instituttets websted. Communiqué, månedligt engelsksproget nyhedsbrev, findes online fra nr. 1/98. Årsrapport udgives på dansk i papirform og findes på webstedet på bl.a. svensk. Endelig producerer instituttet flere internettilgængelige, engelsksprogede baser om arbejdsmarkedsforhold i medlemslandene, hvoraf EIRO fra underorganet The European Industrial Relations Observatory på er meget omfattende. 56

3 Europa-Kommissionens Observationsorgan for Beskæftigelse I.A.S. Institute for Applied Socio- Economics (I.A.S.) Novalisstrasse 10, D Berlin, Tyskland Fax: (+49-30) Startede som et uformelt netværk i Efter hvidbogen om europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik (KOM/94/333) har Kommissionen tildelt organet en formel rolle, bl.a. med opfølgning på Essen-topmødet i december Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) PO Box 27 Finikas GR Thessaloniki Grækenland Tlf Fax Rådets forordning 337/75/EØF af Det Europæiske Observationsorgan for Beskæftigelse finansieres af Kommissionen og drives af den tyske institution IAS. Organets sigte er at fremme udvekslingen af information om arbejdsmarkeder og arbejdsmarkedspolitikker mellem EU-landene og at udarbejde og udbrede analyser og forskning på områder, hvor det er relevant for beskæftigelsesog arbejdsmarkedspolitikken. Centret har til opgave "at bistå Kommissionen for på fællesskabsplan at fremme og udvikle grundlæggende og efterfølgende erhvervsuddannelser... og at medvirke gennem sin videnskabelige og tekniske virksomhed til gennemførelse af en fælles politik for erhvervsuddannelse." ERSEP er et CD-ROM- og internetbaseret system af publikationer om EU-landenes beskæftigelsessituation og -indsats. Der udgives adskillige serier, bl. a. Basic Information Report (BIR), som er årlige rapporter for hvert EU-land om beskæftigelsesaktiviteter, arbejdsmarkedslovgivning og - struktur. Tableau de bord er en årlig, tematisk gennemgang af udviklingen på EU-plan. Alt kan findes via observationsorganets hjemmeside. Cedefop Info informerer om Centrets arbejde og European Journal for Vocational Training er centrets akademiske tidsskrift om erhvervsuddannelse. Begge udkommer tre gange årligt på engelsk, førstnævnte i fuld web-udgave, sidste med resume på hjemmesiden og abonnementsordning. Desuden publiceres en lang række enkeltstående publikationer og en engelsksproget årsberetning, som er tilgængelig på centrets websted. 57

4 Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EMEA) 7 Westferry Circus, Canary Wharf London E14 4HB, UK Storbritannien Tlf Fax (EudraLex) Rådets forordning 2309/93/EØF af ændret ved Kommissionens forordning 649/98/EF af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug Rua da Cruz de Santa Apolónia, P Lisboa Portugal Tlf Fax Rådets forordning 302/93/EØF af Agenturets opgave er at sikre, at der fortages videnskabelige vurderinger af lægemidler, der forelægges til godkendelse i EU. Agenturet skal give EU-institutionerne og medlemsstaterne videnskabelig rådgivning om godkendelse og overvågning af lægemidler i relation til fællesskabsretten. Derudover er agenturet ansvarligt for samordning af medlemsstaternes forskellige aktiviteter omkring lægemiddelovervågning. Centrets formål er at forsyne Fællesskabet og medlemsstaterne med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om narkotika og narkotikamisbrug samt konsekvenserne heraf. Centret koordinerer og leder det europæiske edb-baserede informationsnetværk REI- TOX om narkotika og narkotikamisbrug. Netværkets database EDDRA er under udarbejdelse i en web-version. På agenturets websted offentliggøres vurderinger af lægemidler og en række andre papirer, referater fra arbejdsgrupper, årsberetning, arbejdsprogram, m.m. i reglen på engelsk. Pga. serverens størrelse kan søgefunktionen anbefales. Separat på agenturets server findes flere databaser vedr. EU s medicinregler, således en opdateret og næsten komplet udgave af håndbogen "Eudra- Lex", som i 9 bind (bind 8 og 9 findes ikke online) samler EU s regler for lægemidler (udgivet af Kommissionens Generaldirektorat for Industri). Centret udgiver to engelsksprogede årsrapporter: Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union og General Report of Activities, som begge kan hentes på webstedet, hvor man også finder tidsskriftet DrugNet Europe, som udkommer 6 gange om året. Desuden udgives en række publikationer om arbejdet med stofmisbrug og misbrugere. En ambitiøs CD-produktion European Union Legal Texts on Drugs er planlagt til ultimo

5 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Tlf (engelsk) (fransk) EF-traktatens artikel Bankens vedtægter findes som protokol nr. 10 til EF-traktaten Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 43, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg Tlf Fax Rådets afgørelse 94/375/EF af EFT L 173 af Her findes også vedtægten, som kan ses på engelsk på Investeringsfondens websted. EIB s formål og opgave er ved anvendelse af finansieringsmidler at bidrage til en afbalanceret og gnidningsløs udvikling af det fælles marked og til virkeliggørelsen af Unionens mål i almindelighed. Desuden fremmer banken investeringer i de lande, der har indgået samarbejdsaftaler med Fællesskabet. Dens kapitalindskydere er medlemsstaterne, hvis finansministre udgør bankens styrelsesråd. EIF s aktionærer er Den Europæiske Investeringsbank (40%), Den Europæiske Union (30%) og penge- og finansieringsinstitutter fra medlemsstaterne. Formålet er at fremme investeringer til gavn for et økonomisk opsving og en afbalanceret udvikling af Den Europæiske Union. Fonden finansierer ikke direkte (som EIB), men kan stille garantier og arbejde gennem investorer. Virksomheden er koncentreret om de transeuropæiske net (infrastrukturprojekter) og fremme af små og mellemstore virksomheder (SMV) via et netværk af låneformidlere. EIB s årsberetning udkommer på alle EU-sprog, og findes i sin fulde længde på engelsk på webstedet. Pressemeddelelser, som detaljeret beskriver de enkelte lån, publiceres også på webstedet. På webstedet kan man få overblik over bankens andre serier, tidsskriftet EIB Papers, Country fact sheets, som informerer om bankens muligheder i de forskellige lande og regioner og kvartalsskriftet EIB Information med temaartikler om bankens drift. Det meste findes også i dansksprogede papirversioner. EIF's årsberetning findes på engelsk på fondens websted. En række brochurer og pressemeddelelser om fondens arbejde kan desuden ses i forskellige sprogversioner. 59

6 Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter Fælles sekretariat: JRC Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Tlf Fax Fælles websted: Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) Institute for Transuranium Elements (ITU) Environment Institute Home Page (EI) Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) Institute for Advanced Materials (IAM) Institute for Systems, Informatics and Safety (ISIS) Space Applications Institute (SAI) Euratom-traktatens artikel 8 Med 2500 medarbejdere og lokaliteter i Ispra (Italien), Petten (Holland), Geel (Belgien), Karlsruhe (Tyskland) og Sevilla (Spanien) er Det Fælles Forskningscenter EU s forskningslaboratorium inden for områder som avancerede materialer, radioaktive materialer og forurening og rumbaserede informationssystemer. Traditionelt har det drejet sig om sikkerhed ved kerneenergi, men centrets institutter udfører i dag også bredere miljø- og sundhedsforskning. Kommissionen offentliggør i KOM-serien en fælles årsberetning for centret. De enkelte institutter har en stor videnskabelig produktion og på deres separate websteder resumeres projekter med angivelse af partnere, kontakter og publikationer. 60

7 Den Europæiske Politienhed (Europol) Raamweg 47 Postadresse: EUROPOL PO Box NL-2509 LW Den Haag Holland Tlf Fax EU-traktatens artikel og Europol-konventionen af , EFT C 316 af Konventionen trådte i kraft (Konventionens tekst findes på engelsk på Europols hjemmeside). Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Gran Via 33 E Bilbao Spanien Tlf Fax Rådets forordning nr. 2062/94/EF af Formålet med Europol er at forbedre effektiviteten hos medlemsstaternes myndigheder og samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, ulovlig narkotikahandel og andre former for grov international kriminalitet. Europols kompetenceområde omfatter ulovlig narkotikahandel, ulovlig handel med radioaktive og nukleare stoffer, organiseret illegal indvandring, ulovlig handel med stjålne motorkøretøjer, menneskehandel (inklusiv børnepornografi), terrorisme, falskmøntneri, forfalskning af andre betalingsmidler samt hvidvaskning af penge i tilknytning til ovennævnte former for kriminalitet. Agenturet har primært til opgave at indsamle og videreformidle videnskabelige og tekniske informationer om arbejdsmiljø og at støtte udveksling af informationer og erfaringer mellem medlemsstaterne. Agenturet skal være koordinator for et netværk mellem de nationale videnscentre inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Europols arbejdsprogram for indeværende år og årsberetning for tidligere år findes på engelsk på Europols websted. Ved tematisk indgang på Rådets RIA-server findes såvel Europols arbejdsprogram som årsberetninger og lovtekster på dansk. (http://ue.eu.int/jai/) Agenturet offentliggør pressemeddelelser, nyhedsbreve, undersøgelsesrapporter, konferencepapirer, arbejdsprogrammer og årsrapport. Alt kan findes på dets websted dog i reglen ikke på dansk. Agenturets websted er også vært for en stor informationsservice om arbejdsmiljøarbejde i medlemslandene, som redigeres af nationale myndigheder i reglen på landets sprog og på engelsk. 61

8 Det europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, I Torino Italien Tlf Fax Rådets forordning 1360/90/EØF af ændret ved forordning 2063/94/EØF af og ved forordning 1572/98/EF af Harmoniseringskontoret for det Indre Marked Avenida de Aguilera, 20 E Alicante Spanien Tlf Fax Rådets forordning 40/94/EF af ændret ved forordning 3288/94/EF. Procedurer beskrives i Kommissionens forordning 2868/95/EF af Instituttet har til opgave at hjælpe ikke-medlemslande i Central- og Østeuropa, Asien og Middelhavsområdet med at udvikle deres erhvervsuddannelsespolitikker og systemer ved at fremme samarbejdet med Unionen og ved koordinering af bistanden til erhvervsuddannelsesområdet. Instituttet er tæt knyttet til Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser (CEDEFOP) og til programmet for tværeuropæisk mobilitet inden for de videregående uddannelser (Tempus-programmet). Instituttet har en bestyrelse med en repræsentant for hver medlemsstat og tre repræsentanter for Kommissionen. Harmoniseringskontorets opgave er at varetage administrationen af den fælles lovgivning omkring EF-varemærker for varer og tjenesteydelser, der er fastsat i nævnte forordning. Kontoret gør det muligt for virksomhederne at beskytte deres varemærke på én gang i hele Fællesskabet. Senere skal kontoret, ud over varemærker, også administrere europæiske mønstre og brugsmodeller. Pressemeddelelser, fact sheets om de tilknyttede programmer og nyhedsbrevet "ETF facts" kan findes på instituttets websted på engelsk. ETF s årsberetning udgives i KOM-serien. Kontoret har formularer og vejledninger på 5 sprog, herunder engelsk, liggende på sin hjemmeside. Beslutninger og retsafgørelser offentliggøres sammesteds i Official Journal for the Office for Harmonization in the Internal Market. Desuden ses det flersprogede nyhedsbrev OAMI- News, som udkommer 6 gange om året. 62

9 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 200, Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Belgien Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1073/1999/EF af Det Europæiske Miljøagentur Kongens Nytorv 6 DK-1050 København K Tlf Fax (separat for EIONET) Rådets forordning 1210/90/EØF af ændret ved Rådets forordning 933/1999/EF af EF-Sortsmyndigheden BP 2141 F Angers Cedex 02 Frankrig Tlf Fax Rådets forordning 2100/94/EF af Europa-Kommissionen har indtil 1999 haft en særlig afdeling for koordinering af bekæmpelse af bedrageri, UCLAF. Afdelingen blev 1. juni 1999 erstattet af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig under Kommissionen med et bredere mandat og mulighed for at arbejde på tværs af EUinstitutionerne. Agenturets formål er at fremskaffe objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om miljøforholdene, således at Fællesskabet og medlemslandene kan træffe de nødvendige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, vurdere deres gennemførelse og sikre at offentligheden oplyses om miljøforholdene. Agenturet indsamler data i et samarbejde mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), som agenturet er koordineringsorgan for. Myndigheden har til formål at sikre en EU-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter. EF-Sortsmyndigheden kan meddele en sådan beskyttelse med direkte og ensartet retsvirkning inden for Fællesskabets område. Det tidligere kontor, UCLAF, offentliggjorde årlige beretninger med titlen The Fight against Fraud: Annual Report, som findes på adressen: Miljøagenturet publicerer undersøgelsesrapporter, pressemeddelser, tematiserede årsrapporter og statistikker m.m. Væsentlig er Europas Miljø: Dobrís-rapporten, en beskrivelse af miljøsituationen i Europa fra gennemrev. udgave Fuld tekst i bogform på engelsk: Europe's Environment : the second assessment. Oxford : Elsevier Science, ISBN Dansk resume findes på agenturets websted. Desuden udsendes Årsberetning og Newsletter, som periodisk beretter om arbejdet inden for agenturets område. Vejledninger og ansøgningsformular findes på Sortsmyndighedens websted. Desuden findes en database over ansøgte og bevilgede sortsbeskyttelser. Sortsmyndighedens årsberetning udkommer på dansk i papirudgave. 63

10

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DA 2014 nr. 15 Særberetning Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Af Hella Møller Rasmussen

Af Hella Møller Rasmussen Søgetesaurussens potentiale ved EUinformationssøgning på Internettet Af Hella Møller Rasmussen Abstract Artiklen har til formål at analysere og diskutere, hvordan en beriget søgetesaurus kan hjælpe slutbrugerne

Læs mere

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service

tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service Af Karen Larsen Hovedleverandøren af statistisk materiale om Den Europæiske Union er Eurostat, men Europa-Kommissionens øvrige tjenestegrene udgiver også rapporter og beretninger med talmateriale. Eurostat

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

EU sætter fokus på ren luft

EU sætter fokus på ren luft EU sætter fokus på ren luft Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt af Henriette Schjødt 1. Introduktion På baggrund af intense forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet vedtog Rådet i midten af maj 2001 forordningen om aktindsigt

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere