Øvrige institutioner samt institutter, organer, centre og agenturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvrige institutioner samt institutter, organer, centre og agenturer"

Transkript

1 Af Bo Sørensen Institution Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) Rue Ravenstein 2 B-1000 Bruxelles Belgien Tlf Fax EF-traktatens artikel Regionsudvalget Rue Belliard 79 B-1040 Bruxelles Tlf EF-traktatens artikel Udvalgets forretningsorden optrykkes i EFT L, den gældende står i EFT L 132 af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tlf Fax EF-traktatens artikel Formål og arbejdsopgaver ØSU består af repræsentanter fra erhvervsliv, handel m.m., i alt 222 medlemmer, hvoraf 9 er fra Danmark. Medlemmerne udpeges af Rådet for 4 år. P.t. er der 3 danske medlemmer i arbejdsgivergruppen, 3 i arbejdstagergruppen og 3 i gruppen øvrige, herunder forbrugerrepræsentanter. Udvalget høres i henhold til traktaten af Rådet eller Kommissionen i sager om det indre marked, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, regionalpolitik (herunder strukturfondene), miljø, forskning, industripolitik, m.m. Regionsudvalget består af politikere fra regionale og lokale organer, i alt 222 medlemmer, hvoraf 9 er fra Danmark. Medlemmerne udpeges af regeringerne. P.t. er der 4 danske medlemmer fra kommunerne, 4 fra amterne og et fra Københavns Kommune. Udvalget høres i henhold til traktaten af Rådet eller Kommissionen i sager om regionalpolitik (bl.a. strukturfondene), transeuropæiske net for transport, telekommunikation og energi, sundhed, uddannelse og kultur. Revisionsrettens opgave er at efterprøve lovligheden og den formelle rigtighed af Unionens indtægter og udgifter samt at påpege administrative problemer og kontrolproblemer, der påvirker regnskabernes rigtighed inden for de enkelte forvaltningsområder. Dertil undersøger Revisionsretten løbende en række særlige forvaltningsområder samt udtaler sig om forslag til retsforskrifter af finansiel art. Publikationer ØSU s meget informative udtalelser trykkes i EFT C, og de nyeste kan findes på udvalgets websted. Tidligere beslutninger kan findes i Celex. ØSU s årsberetning findes i bogform på dansk (kan købes gennem Schultz). ØSU udgiver desuden en lang række publikationer om aktuelle EUemner. Katalog findes på ØSU s websted. Tidsskriftet Bulletin udkommer 9 gange årligt og er en engelsksproget journalistisk fremstilling af udvalgets arbejde, som kan ses på ØSU s websted. Et mere kortfattet, gratis månedsskrift, CES- Info, findes også på dansk. Der kan tegnes abonnement ved kontakt til ØSU s sekretariat. Regionsudvalgets beslutninger findes i EFT C og Celex. Pressemeddelelser, nyhedsbreve, mødeplan for kommende plenum og underudvalgsmøder og en årlig vurdering af Virkningen af Regionsudvalgets Udtalelser i den politiske proces kan findes i vekslende sprogudgaver på udvalgets websted. Referater af Udvalgets underudvalgsmøder kan via TOAD-systemet findes på hjemmesiden. Revisionsrettens Årsberetning indeholder en generel revision af Fællesskabets indtægter og udgifter samt erklæringer om transaktionernes lovlighed. Særberetninger indeholder undersøgelser af særlige forvaltningsområder. Beretningerne optrykkes i EFT C og kan findes i sin fulde ordlyd på Revisionsrettens hjemmeside. 55

2 Den Europæiske Centralbank (ECB) Kaiserstrasse 29 Postadresse Postfach D Frankfurt am Main Tyskland Tlf Fax EF-traktatens artikel Decentralt organ Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Wyattville Road Co. Dublin Irland Tlf Fax eller Rådets forordning 1365/75/EØF af Den Europæiske Centralbank blev oprettet som efterfølger for det Europæiske Monetære Institut. Banken skal gennem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) stå for eurolandenes pengepolitik. Formål og arbejdsopgaver Instituttet skal bidrage til planlægningen og tilvejebringelsen af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem foranstaltninger, som øger og udbreder viden om emnet. Månedsoversigten er tilgængelig på engelsk på ECB s websted. Den danske udgave udsendes ca. 1 uge efter den engelske version. Årsberetning og Konvergensrapport, marts 1998, m.m. udsendes gennem Nationalbanken, og danske udgaver findes på Nationalbankens websted Publikationer Instituttet publicerer en lang række undersøgelser og rapporter, typisk på engelsk. Resumeer med mulighed for online-bestilling og gratis adgang til den fuldstændige ordlyd findes på instituttets websted. Communiqué, månedligt engelsksproget nyhedsbrev, findes online fra nr. 1/98. Årsrapport udgives på dansk i papirform og findes på webstedet på bl.a. svensk. Endelig producerer instituttet flere internettilgængelige, engelsksprogede baser om arbejdsmarkedsforhold i medlemslandene, hvoraf EIRO fra underorganet The European Industrial Relations Observatory på er meget omfattende. 56

3 Europa-Kommissionens Observationsorgan for Beskæftigelse I.A.S. Institute for Applied Socio- Economics (I.A.S.) Novalisstrasse 10, D Berlin, Tyskland Fax: (+49-30) Startede som et uformelt netværk i Efter hvidbogen om europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik (KOM/94/333) har Kommissionen tildelt organet en formel rolle, bl.a. med opfølgning på Essen-topmødet i december Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) PO Box 27 Finikas GR Thessaloniki Grækenland Tlf Fax Rådets forordning 337/75/EØF af Det Europæiske Observationsorgan for Beskæftigelse finansieres af Kommissionen og drives af den tyske institution IAS. Organets sigte er at fremme udvekslingen af information om arbejdsmarkeder og arbejdsmarkedspolitikker mellem EU-landene og at udarbejde og udbrede analyser og forskning på områder, hvor det er relevant for beskæftigelsesog arbejdsmarkedspolitikken. Centret har til opgave "at bistå Kommissionen for på fællesskabsplan at fremme og udvikle grundlæggende og efterfølgende erhvervsuddannelser... og at medvirke gennem sin videnskabelige og tekniske virksomhed til gennemførelse af en fælles politik for erhvervsuddannelse." ERSEP er et CD-ROM- og internetbaseret system af publikationer om EU-landenes beskæftigelsessituation og -indsats. Der udgives adskillige serier, bl. a. Basic Information Report (BIR), som er årlige rapporter for hvert EU-land om beskæftigelsesaktiviteter, arbejdsmarkedslovgivning og - struktur. Tableau de bord er en årlig, tematisk gennemgang af udviklingen på EU-plan. Alt kan findes via observationsorganets hjemmeside. Cedefop Info informerer om Centrets arbejde og European Journal for Vocational Training er centrets akademiske tidsskrift om erhvervsuddannelse. Begge udkommer tre gange årligt på engelsk, førstnævnte i fuld web-udgave, sidste med resume på hjemmesiden og abonnementsordning. Desuden publiceres en lang række enkeltstående publikationer og en engelsksproget årsberetning, som er tilgængelig på centrets websted. 57

4 Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EMEA) 7 Westferry Circus, Canary Wharf London E14 4HB, UK Storbritannien Tlf Fax (EudraLex) Rådets forordning 2309/93/EØF af ændret ved Kommissionens forordning 649/98/EF af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug Rua da Cruz de Santa Apolónia, P Lisboa Portugal Tlf Fax Rådets forordning 302/93/EØF af Agenturets opgave er at sikre, at der fortages videnskabelige vurderinger af lægemidler, der forelægges til godkendelse i EU. Agenturet skal give EU-institutionerne og medlemsstaterne videnskabelig rådgivning om godkendelse og overvågning af lægemidler i relation til fællesskabsretten. Derudover er agenturet ansvarligt for samordning af medlemsstaternes forskellige aktiviteter omkring lægemiddelovervågning. Centrets formål er at forsyne Fællesskabet og medlemsstaterne med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om narkotika og narkotikamisbrug samt konsekvenserne heraf. Centret koordinerer og leder det europæiske edb-baserede informationsnetværk REI- TOX om narkotika og narkotikamisbrug. Netværkets database EDDRA er under udarbejdelse i en web-version. På agenturets websted offentliggøres vurderinger af lægemidler og en række andre papirer, referater fra arbejdsgrupper, årsberetning, arbejdsprogram, m.m. i reglen på engelsk. Pga. serverens størrelse kan søgefunktionen anbefales. Separat på agenturets server findes flere databaser vedr. EU s medicinregler, således en opdateret og næsten komplet udgave af håndbogen "Eudra- Lex", som i 9 bind (bind 8 og 9 findes ikke online) samler EU s regler for lægemidler (udgivet af Kommissionens Generaldirektorat for Industri). Centret udgiver to engelsksprogede årsrapporter: Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union og General Report of Activities, som begge kan hentes på webstedet, hvor man også finder tidsskriftet DrugNet Europe, som udkommer 6 gange om året. Desuden udgives en række publikationer om arbejdet med stofmisbrug og misbrugere. En ambitiøs CD-produktion European Union Legal Texts on Drugs er planlagt til ultimo

5 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Tlf (engelsk) (fransk) EF-traktatens artikel Bankens vedtægter findes som protokol nr. 10 til EF-traktaten Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 43, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg Tlf Fax Rådets afgørelse 94/375/EF af EFT L 173 af Her findes også vedtægten, som kan ses på engelsk på Investeringsfondens websted. EIB s formål og opgave er ved anvendelse af finansieringsmidler at bidrage til en afbalanceret og gnidningsløs udvikling af det fælles marked og til virkeliggørelsen af Unionens mål i almindelighed. Desuden fremmer banken investeringer i de lande, der har indgået samarbejdsaftaler med Fællesskabet. Dens kapitalindskydere er medlemsstaterne, hvis finansministre udgør bankens styrelsesråd. EIF s aktionærer er Den Europæiske Investeringsbank (40%), Den Europæiske Union (30%) og penge- og finansieringsinstitutter fra medlemsstaterne. Formålet er at fremme investeringer til gavn for et økonomisk opsving og en afbalanceret udvikling af Den Europæiske Union. Fonden finansierer ikke direkte (som EIB), men kan stille garantier og arbejde gennem investorer. Virksomheden er koncentreret om de transeuropæiske net (infrastrukturprojekter) og fremme af små og mellemstore virksomheder (SMV) via et netværk af låneformidlere. EIB s årsberetning udkommer på alle EU-sprog, og findes i sin fulde længde på engelsk på webstedet. Pressemeddelelser, som detaljeret beskriver de enkelte lån, publiceres også på webstedet. På webstedet kan man få overblik over bankens andre serier, tidsskriftet EIB Papers, Country fact sheets, som informerer om bankens muligheder i de forskellige lande og regioner og kvartalsskriftet EIB Information med temaartikler om bankens drift. Det meste findes også i dansksprogede papirversioner. EIF's årsberetning findes på engelsk på fondens websted. En række brochurer og pressemeddelelser om fondens arbejde kan desuden ses i forskellige sprogversioner. 59

6 Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter Fælles sekretariat: JRC Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Tlf Fax Fælles websted: Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) Institute for Transuranium Elements (ITU) Environment Institute Home Page (EI) Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) Institute for Advanced Materials (IAM) Institute for Systems, Informatics and Safety (ISIS) Space Applications Institute (SAI) Euratom-traktatens artikel 8 Med 2500 medarbejdere og lokaliteter i Ispra (Italien), Petten (Holland), Geel (Belgien), Karlsruhe (Tyskland) og Sevilla (Spanien) er Det Fælles Forskningscenter EU s forskningslaboratorium inden for områder som avancerede materialer, radioaktive materialer og forurening og rumbaserede informationssystemer. Traditionelt har det drejet sig om sikkerhed ved kerneenergi, men centrets institutter udfører i dag også bredere miljø- og sundhedsforskning. Kommissionen offentliggør i KOM-serien en fælles årsberetning for centret. De enkelte institutter har en stor videnskabelig produktion og på deres separate websteder resumeres projekter med angivelse af partnere, kontakter og publikationer. 60

7 Den Europæiske Politienhed (Europol) Raamweg 47 Postadresse: EUROPOL PO Box NL-2509 LW Den Haag Holland Tlf Fax EU-traktatens artikel og Europol-konventionen af , EFT C 316 af Konventionen trådte i kraft (Konventionens tekst findes på engelsk på Europols hjemmeside). Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Gran Via 33 E Bilbao Spanien Tlf Fax Rådets forordning nr. 2062/94/EF af Formålet med Europol er at forbedre effektiviteten hos medlemsstaternes myndigheder og samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, ulovlig narkotikahandel og andre former for grov international kriminalitet. Europols kompetenceområde omfatter ulovlig narkotikahandel, ulovlig handel med radioaktive og nukleare stoffer, organiseret illegal indvandring, ulovlig handel med stjålne motorkøretøjer, menneskehandel (inklusiv børnepornografi), terrorisme, falskmøntneri, forfalskning af andre betalingsmidler samt hvidvaskning af penge i tilknytning til ovennævnte former for kriminalitet. Agenturet har primært til opgave at indsamle og videreformidle videnskabelige og tekniske informationer om arbejdsmiljø og at støtte udveksling af informationer og erfaringer mellem medlemsstaterne. Agenturet skal være koordinator for et netværk mellem de nationale videnscentre inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Europols arbejdsprogram for indeværende år og årsberetning for tidligere år findes på engelsk på Europols websted. Ved tematisk indgang på Rådets RIA-server findes såvel Europols arbejdsprogram som årsberetninger og lovtekster på dansk. (http://ue.eu.int/jai/) Agenturet offentliggør pressemeddelelser, nyhedsbreve, undersøgelsesrapporter, konferencepapirer, arbejdsprogrammer og årsrapport. Alt kan findes på dets websted dog i reglen ikke på dansk. Agenturets websted er også vært for en stor informationsservice om arbejdsmiljøarbejde i medlemslandene, som redigeres af nationale myndigheder i reglen på landets sprog og på engelsk. 61

8 Det europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, I Torino Italien Tlf Fax Rådets forordning 1360/90/EØF af ændret ved forordning 2063/94/EØF af og ved forordning 1572/98/EF af Harmoniseringskontoret for det Indre Marked Avenida de Aguilera, 20 E Alicante Spanien Tlf Fax Rådets forordning 40/94/EF af ændret ved forordning 3288/94/EF. Procedurer beskrives i Kommissionens forordning 2868/95/EF af Instituttet har til opgave at hjælpe ikke-medlemslande i Central- og Østeuropa, Asien og Middelhavsområdet med at udvikle deres erhvervsuddannelsespolitikker og systemer ved at fremme samarbejdet med Unionen og ved koordinering af bistanden til erhvervsuddannelsesområdet. Instituttet er tæt knyttet til Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser (CEDEFOP) og til programmet for tværeuropæisk mobilitet inden for de videregående uddannelser (Tempus-programmet). Instituttet har en bestyrelse med en repræsentant for hver medlemsstat og tre repræsentanter for Kommissionen. Harmoniseringskontorets opgave er at varetage administrationen af den fælles lovgivning omkring EF-varemærker for varer og tjenesteydelser, der er fastsat i nævnte forordning. Kontoret gør det muligt for virksomhederne at beskytte deres varemærke på én gang i hele Fællesskabet. Senere skal kontoret, ud over varemærker, også administrere europæiske mønstre og brugsmodeller. Pressemeddelelser, fact sheets om de tilknyttede programmer og nyhedsbrevet "ETF facts" kan findes på instituttets websted på engelsk. ETF s årsberetning udgives i KOM-serien. Kontoret har formularer og vejledninger på 5 sprog, herunder engelsk, liggende på sin hjemmeside. Beslutninger og retsafgørelser offentliggøres sammesteds i Official Journal for the Office for Harmonization in the Internal Market. Desuden ses det flersprogede nyhedsbrev OAMI- News, som udkommer 6 gange om året. 62

9 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 200, Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Belgien Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1073/1999/EF af Det Europæiske Miljøagentur Kongens Nytorv 6 DK-1050 København K Tlf Fax (separat for EIONET) Rådets forordning 1210/90/EØF af ændret ved Rådets forordning 933/1999/EF af EF-Sortsmyndigheden BP 2141 F Angers Cedex 02 Frankrig Tlf Fax Rådets forordning 2100/94/EF af Europa-Kommissionen har indtil 1999 haft en særlig afdeling for koordinering af bekæmpelse af bedrageri, UCLAF. Afdelingen blev 1. juni 1999 erstattet af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig under Kommissionen med et bredere mandat og mulighed for at arbejde på tværs af EUinstitutionerne. Agenturets formål er at fremskaffe objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om miljøforholdene, således at Fællesskabet og medlemslandene kan træffe de nødvendige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, vurdere deres gennemførelse og sikre at offentligheden oplyses om miljøforholdene. Agenturet indsamler data i et samarbejde mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), som agenturet er koordineringsorgan for. Myndigheden har til formål at sikre en EU-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter. EF-Sortsmyndigheden kan meddele en sådan beskyttelse med direkte og ensartet retsvirkning inden for Fællesskabets område. Det tidligere kontor, UCLAF, offentliggjorde årlige beretninger med titlen The Fight against Fraud: Annual Report, som findes på adressen: Miljøagenturet publicerer undersøgelsesrapporter, pressemeddelser, tematiserede årsrapporter og statistikker m.m. Væsentlig er Europas Miljø: Dobrís-rapporten, en beskrivelse af miljøsituationen i Europa fra gennemrev. udgave Fuld tekst i bogform på engelsk: Europe's Environment : the second assessment. Oxford : Elsevier Science, ISBN Dansk resume findes på agenturets websted. Desuden udsendes Årsberetning og Newsletter, som periodisk beretter om arbejdet inden for agenturets område. Vejledninger og ansøgningsformular findes på Sortsmyndighedens websted. Desuden findes en database over ansøgte og bevilgede sortsbeskyttelser. Sortsmyndighedens årsberetning udkommer på dansk i papirudgave. 63

10

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Databaser og internetressourcer

Databaser og internetressourcer Af Niels Sørensen Dette kapitel indeholder en gennemgang af de vigtigste generelle EU-databaser og internet-ressourcer. Der gives en kort beskrivelse af indholdet af de enkelte tjenester. Sidst i kapitlet

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed 2004R0460 DA 25.06.2011 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER

AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER DEN EUROPÆISKE UNION AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER Vejledning DEN EUROPÆISKE UNION AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS DOKUMENTER Vejledning

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere