Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien John Hansen og Anne-Lise Høg Lejre Teknologisk Institut

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL FREMGANGSMÅDE 12 2 KRAVSPECIFIKATIONER KRAV TIL BEARBEJDELIGHED VED PASTAFREMSTILLING KRAV TIL BEARBEJDELIGHED VED VIDEREFORARBEJDNING KRAV TIL FÆRDIGVARENS BESKAFFENHED Udseende Vejrbestandighed Vandskyende egenskaber Kemikaliebestandighed Brandegenskaber Slidegenskaber Stivhed Skimmelresistens Styrkeegenskaber Formstabilitet Rengøringsvenlighed Holdbarhed Komfort KRAV TIL ØKONOMIEN 19 3 VURDERING AF ALTERNATIVE MATERIALER GENNEMGANG AF FORSKELLIGE BLØDGØRERTYPER Phthalater Adipater Trimellitat estre Citrater Benzoater Sulfonater Phosphatestre Epoxier, ESO og ELO Sebacater og Azelater Polyestre Chlorinerede paraffiner Cyclohexanon-1,2-dicarboxylater ALTERNATIVE POLYMERE SAMMEN MED PVC Adipat polymer blødgører PVC/NBR kompound PVC/PU kompound 28 3

4 3.2.4 Elvaloy, ethylenacrylcarbonmonoxid terpolymer/ethylenvinylacetatcarbonmonoxid Ethylen-vinylacetat copolymer ALTERNATIVE POLYMERE Termoplastiske polyurethaner Olefinbaserede termoplastiske elastomerer Styren-baserede termoplastiske elastomerer SAMMENFATNING 30 4 VURDERING AF ALTERNATIVE MATERIALER OPDELT PÅ PROCESUDSTYR ANVENDELSE AF EKSISTERENDE PROCESUDSTYR ANVENDELSE AF EKSISTERENDE PROCESUDSTYR MED MODIFIKATIONER ANVENDELSE AF ANDET PROCESUDSTYR Termoplastiske polyurethaner Polyester termoplastisk elastomer Olefinbaserede termoplastiske elastomerer Styren-baserede termoplastiske elastomerer Elvaloy NH-1 teknologi (Elvaloy/PVC) SAMMENFATNING 34 5 FORSØG MED ALTERNATIVE BLØDGØRERE INDLEDNING FORSØGSBETINGELSER RESULTATER PRISER 38 6 MILJØ- OG SUNDHEDSVURDERING PHOSFLEX 31-L (PHOSPHAT) BENZOFLEX 2088 (BENZOAT) MESAMOLL (SULFONAT) 43 7 LITTERATURFORTEGNELSE 45 4

5 Forord Nærværende rapport sammenfatter resultaterne af projektet Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien (M ). Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen gennem Udviklingsordningen under Program for renere produkter m.v. og er gennemført af Teknologisk Institut, Beklædning og Textil i samarbejde med følgende virksomheder og institutter: Duratex A/S Ocean Rainwear A/S Dansk Textil og Beklædning Teknologisk Institut, Plastteknologi. Til projektet har været knyttet en følgegruppe, der har afholdt 2 møder. Gruppen bestod af: Lea Frimann Hansen Shima Dobel Aage K. Feddersen Anne-Lise Høg Lejre John Hansen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen Dansk Textil og Beklædning Teknologisk Institut, Plastteknologi Teknologisk Institut, Beklædning og Textil. Der skal her rettes en tak til de deltagende virksomheder samt medlemmer af følgegruppen for samarbejde og engagement i projektet. En særlig tak til Jette Østergaard og hendes medarbejdere på Duratex A/S for gennemførelsen af substitutionsforsøgene. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Baggrunden for projektet var den, at der har været stigende fokus på anvendelsen af phthalater til blødgøring af PVC på grund af denne stofgruppes mulige skadelige virkning på sundhed og miljø. Substitution af PVC og phthalater er højt prioriteret i Miljøstyrelsens Program for renere produkter m.v. Inden for textil- og beklædningsindustrien anvendes PVC (med phthalater som blødgørere) i forbindelse med PVC-belagte textilvarer såsom telte, presenninger samt regn- og arbejdstøj. Formålet med projektet var derfor at afdække mulighederne for at undlade brugen af phthalater som blødgørere i telte og presenninger, enten ved at erstatte phthalater i PVC med andre blødgørere eller ved at anvende en anden form for plast end PVC. En række mulige erstatninger for phthalater og PVC er gennemgået og vurderet i forhold til de konkrete anvendelser. Tre lovende blødgørere (Phosflex 31-L (phosphat), Benzoflex 2088 (benzoat) og Mesamoll (sulfonat)) blev afprøvet i fuldskala produktion. De fremstillede produkter blev vurderet visuelt, ligesom en række undersøgelser af deres mekaniske ydeevne blev gennemført. Det kan konkluderes, - at de 3 blødgørere alle kunne anvendes som erstatning for den gængse phthalatblødgører - at et af produkterne (Mesamoll) var fuldt på højde med den gængse phthalatblødgører - at prisen på Mesamoll er den dobbelte af prisen på den gængse blødgører; men den var trods alt den billigste af de alternative blødgørere. Der er således i projektet fundet en teknisk set fuldt brugbar phthalatfri blødgører. Hvorvidt prisforskellen gør det prohibitivt at anvende den, må tiden vise. 7

8 8

9 Summary and conclusions The basis for the project was the increasing focus on the use of phthalates as plasticisers for PVC due to the possible harmful effect on health and environment from this group of substances. Substitution of PVC and phthalates is highly prioritised in the programme for Cleaner Products etc. from the Danish Environmental Protection Agency. Within the textile and clothing industry PVC (with phthalates as plasticisers) is used in connection with PVC coated textile fabrics such as tents, tarpaulins, rainwear and workwear. Therefore, the objective of the project has been to survey the possibility for refraining from the use of phthalates as plasticisers in tents and tarpaulins, either by substituting phtalates in PVC by other plasticisers, or by using another kind of plastic material than PVC. A series of possible substitutes for phthalates and PVC have been examined and evaluated in relation to the exact usage. Three promising plasticisers (Phosflex 31-L (phosphate), Benzoflex 2088 (benzoate) and Mesamoll (sulphonate)) have been tried in full-scale production. The manufactured products have been assessed visually, and a number of tests on their mechanical performance has been conducted. It can be concluded - that the 3 plasticisers all could be used as substitutes for the normal phtalate plasticiser - that one of the products (Mesamoll) was fully up to the standard of the normal phtalate plasticiser - that the price of Mesamoll is double the price of the normal phtalate plasticiser, but it was after all the cheapest of the alternative plasticisers. The project has thus revealed a technically fully usable phthalate free plasticiser. Time will show whether the price difference makes the use prohibitive. 9

10 10

11 1 Indledning 1.1 Baggrund Der rettes i stadig stigende grad fokus mod brugen af phthalater på grund af denne stofgruppes mulige skadelige virkninger på sundhed og miljø. Phthalater er således mistænkt for at kunne medføre fosterskader. For rotter kan nogle phthalater være kræftfremkaldende, men ved en mekanisme som ikke er relevant for mennesker. Ved frigivelse til vandmiljøet er phthalater endvidere mistænkt for at kunne have skadelige virkninger på vandlevende organismer. Substitution af PVC og phthalater er højt prioriteret i Miljøstyrelsens Program for renere produkter m.v. /1/ Inden for textil- og beklædningsindustrien anvendes PVC (med phthalater som blødgørere) i forbindelse med PVC-belagte textilvarer såsom telte, presenninger samt regn- og arbejdstøj. PVC anvendes endvidere i forbindelse med textiltryk (såkaldt PVC-tryk) og som bagsider på tæppefliser. I den danske textil- og beklædningsproduktion forekommer een af de største anvendelser i forbindelse med fremstilling af telte og presenninger, hvor der årligt anvendes ca. 200 tons phthalater. Dansk Textil & Beklædning oplyste dog ved projektets start, at de seneste tal viste, at den årlige anvendelse var på 350 tons phthalater, og at der importeredes varer med et indhold på 500 tons phthalater årligt. Den PVC, der anvendes til fremstilling af telte og presenninger, indeholder betydelige mængder blødgørere. Det skønnes endvidere, at inden for gruppen af textile produkter er telte og presenninger en af de største kilder til afgivelse af phthalater til vandmiljøet. Den til vandmiljøet afgivne mængde skønnes at udgøre 1,2-3 tons pr. år. Ifølge Miljøstyrelsens opgørelser er der således god grund til at rette fokus specielt mod telte og presenninger, både på grund af mængden og på grund af afgivelsen til vandmiljøet. Anvendelse af phthalater medfører tillige phthalatholdigt affald, både i form af produktionsaffald fra virksomheder, der anvender phthalater, samt i forbindelse med bortskaffelse af udtjente produkter. 1.2 Formål Projektets formål var derfor at afdække mulighederne for at undlade brugen af phthalater som blødgørere i telte og presenninger, enten ved at erstatte phthalater i PVC med andre blødgørere eller ved at anvende en anden form for plast end PVC. 11

12 1.3 Fremgangsmåde Projektet er gennemført efter følgende fremgangsmåde: Kravspecifikationer for materialer til telte og presenninger er blevet opstillet i samarbejde med de deltagende producenter. Alternative blødgørere til PVC er blevet vurderet med hensyn til brugsegenskaber og økonomi. Alternative plastmaterialer er blevet vurderet med hensyn til brugsegenskaber og økonomi. Forsøg med alternative blødgørere er gennemført og produktkvaliteten er blevet undersøgt og vurderet. 12

13 2 Kravspecifikationer I samarbejde med projektets 2 virksomhedsdeltagere er der udarbejdet et sæt kravspecifikationer for presenningdug og regntøj, fritidstøj m.m.. Kravene, der stilles til varerne i de to produktgrupper, er stort set enslydende og vil i det efterfølgende blive behandlet under et. Kravspecifikationerne deles op i krav stillet i forbindelse med produktionen, krav til videreforarbejdning og til færdigvarens beskaffenhed. Sidst men ikke mindst er der det økonomiske aspekt. I det efterfølgende beskrives de konkrete krav, uanset om valget af blødgører har betydning for det færdige produkt. 2.1 Krav til bearbejdelighed ved pastafremstilling Pastaen fremstilles ved sammenblanding af PVC pulver, blødgører og stabilisatorer, brandhæmmer, farvepigmenter og fyldstoffer under omrøring i store kar. Det er derfor nødvendigt, at blødgøreren er blandbar med de øvrige tilsætningsstoffer, således at det bliver en homogen pasta. Blødgøreren må også være af en sådan beskaffenhed, at pastaen får en passende viskositet, så pastaen kan anvendes i de eksisterende produktionsanlæg. Viskositeten af den brugsklare pasta skal således ligge mellem 40 og 45 poise (Haake VT02, spindel 1). Er viskositeten for høj, kan pastaen ikke bearbejdes på det eksisterende anlæg, mens en for lav viskositet vil bevirke, at pastaen vil løbe igennem vævet. 2.2 Krav til bearbejdelighed ved videreforarbejdning Det er vigtigt at dugen kan videreforarbejdes til presenninger og regntøj m.v. Denne del af produktionsprocessen omfatter svejsning, limning og syning, hvor svejsningen er den sammenføringsteknik, der oftes anvendes i industrien i dag. Dugen skæres i den ønskede størrelse og form, hvorefter stykkerne samles til det færdige produkt. Det er derfor vigtigt, at dugen kan glide forholdsvist let hen over skærebord eller gulv, idet der ellers vil forekomme en uhensigtsmæssig stor belastning af de medarbejdere, der skal håndtere varen i forbindelse med bearbejdningen. Jo større friktion, der er mellem varen og underlaget, jo større kraft skal der bruges ved håndteringen. I praksis betyder dette, at dugen ikke må have et fedtet greb, så den klæber fast til overfladen. Sammenføringen foregår som regel ved hjælp af højfrekvenssvejsning eller varmluftsvejsning. I det efterfølgende vil disse to teknikker blive beskrevet nærmere. 13

14 Plast er generelt dårlige varmeledere. Højfrekvenssvejsning adskiller sig fra andre svejsemetoder ved, at varmen ikke tilføres fra en varmekilde, men frembringes på svejsestedet i selve materialet, der skal svejses. Metoden benytter det forhold, at visse plastmaterialer, herunder PVC, har en polær molekylstruktur, der får molekylerne til at svinge med en påtrykt elektrisk vekselfeltspænding. Den indre friktion i materialet under de fremkomne molekylbevægelser medfører, at materialet opvarmes. Ved bestemte svingningstal kan der opnås en passende svejsevarme i plastfolien. Til højfrekvenssvejsning anvendes som regel et svingningstal på 27,12 MHz. I praksis placeres de to folier, som skal sammensvejses, mellem to elektroder, som pålægges den højfrekvente spænding. Elektrodens kant kan udformes på mange måder, men mest almindelig er svejsning med glat elektrodekant, svejsning med profileret elektrodekant og svejsning med skæreelektrode. Se nedenstående figurer. Figur 1: HF-svejsning af folier med glat elektrode Elektrode Svejsevulst Folie Folie Svejsning med glat elektrode Etrinox Svejsebord (elektrode) Figur 2: HF-svejsning af folier med profileret elektrode Elektrode Svejsevulst Folie Folie Svejsning med profileret elektrode Etrinox Svejsebord (elektrode) Ved varmluftsvejsning anvendes en række forskellige brændertyper, som skal kunne opvarme atmosfærisk luft eller andre luftarter som f.eks. nitrogen til den ønskede svejsetemperatur. Varmluftsvejseren kan også være elopvarmet. Luften tilføres fra enten en ventilator, en kompressor eller en trykflaske, hvorfra den strømmer forbi nogle varmelegemer. Den opvarmede luft føres herefter ud gennem en dyse, der er rettet mod de emner, som skal svejses. 14

15 Varmluftssvejsning af tyndvæggede emner (under 5 mm) sker normalt ved overlapsvejsning uden brug af tilsatsmateriale. Figur 3: Varmluftsvejsning med føringsdyse 2.3 Krav til færdigvarens beskaffenhed På baggrund af et givent anvendelsesformål stilles der en række specifikke krav til varens beskaffenhed herunder brugsegenskaber Udseende Det er vigtigt, at dugen har en pæn og homogen overflade, uden at dette er defineret nærmere. Er pastaen ikke lagt på i et jævnt lag, bliver overfladen uhomogen, hvilket kan ses i den færdige vare. Kravet stilles udelukkende af æstetiske årsager, idet dette ikke har betydning for den praktiske brug af dugen, med mindre at pastaen er udlagt så ekstremt ujævnt, at pastalaget visse steder bliver for tyndt Vejrbestandighed Bestandighed over for kulde Ved faldende temperaturer bliver PVC stivere og vil ved lave temperaturer kunne knække. Valget af blødgører indvirker på fleksibiliteten ved lave temperaturer og kan dermed medvirke til, at bestandigheden overfor kulde øges. Der findes således blødgørere til produkter, der skal kunne anvendes under ekstreme forhold, f.eks. i det arktiske klima. Disse blødgørere er væsentlig dyrere end de øvrige og anvendes derfor kun til materialer, der skal kunne holde til brug under ekstreme kuldeforhold. I nærværende projekt er det et krav, at dugen er kuldebestandig ned til -20/-30 C, hvilket er en normal nedre temperaturgrænse for presenningsdug. Bestandighed over for varme PVC polymeren nedbrydes ved påvirkning af varme. Nedbrydelsen sker ved, at der fraspaltes chlorbrinte, der dannes af brint- (H) og chlor atomer (Cl) fra sidestillede kulstofatomer i polymerkæden (dehydrochlorination). Der dannes en dobbeltbinding mellem de 2 kulstofatomer. Denne dobbeltbinding medfører en svagere binding mellem det sidestillede kulstofatom og dennes binding til chloridionen, hvorved der fraspaltes endnu et brint- og chlor atom, o.s.v. /2/. Se nedenstående figur. 15

16 Figur 4: Nedbrydning af PVC under påvirkning af varme Den anvendte blødgører har ikke indvirkning på dehydrochlorinationen, men blødgørertypen har betydning for fordampningen under processen. Det er et krav, at dugen skal være varmebestandig op til 70 C. Varmebestandigheden kan øges ved tilsætning af varmestabilisatorer til blandingen. Dette vil forhindre propageringen og stabilisatorerne vil tillige binde tilstedeværende fri hydrogenchlorid. De fleste stabilisatorsystemer består af to eller flere komponenter, som giver en synergivirkning. De mest anvendte varmestabilisatorer har været salte af cadmium- og blyforbindelser, blandede metalforbindelser og organotin /2/. Der er nu forbud mod anvendelse af cadmium i alle varer i Danmark og bly i mange produkter. I dag anvendes mest calcium-zink forbindelser og lidt organotin. Bestandighed over for UV UV-stråling nedbryder PVC. Dette sker fordi varen absorberer stråler med en bølgelængde på nm /2/. Den absorberede energi resulterer i brudte bindinger i PVC en og dannelsen af frie radikaler, som medvirker til, at den ødelæggende kædereaktion fortsætter. UV-bestandigheden kan øges ved tilsætning af UV-stabilisatorer til pastaen. De mest anvendte UV-stabilisatorer er 2-hydroxybenzophenon, 2- hydroxyphenylbenzotriazol og organiske nikkel forbindelser. Det er et krav, at dugen skal være UV-bestandig. Der gives i dag en 5 års garanti, men erfaringerne viser, at den nuværende type dug sagtens kan holde 10 år eller længere. Der udføres langtidstest i Florida og Arizona, hvor UVpåvirkningen er maksimal. Vejrbestandigheden bestemmes efter ISO 105 B04. 16

17 2.3.3 Vandskyende egenskaber Det er et krav, at dugen skal være vandtæt. Derudover er det et krav, at blødgøreren ikke må kunne ekstraheres ud ved vask eller i regnvejr Kemikaliebestandighed Dugen skal have en passende kemikalieresistens afhængig af anvendelsen. Specielt er det vigtigt, at dugen har en god oliebestandighed Brandegenskaber Der stilles forskellige krav med hensyn til varens brandegenskaber alt efter anvendelsesformål. Det er således et myndighedskrav, at der anvendes brandhæmmende dug til festtelte, men ikke til telthaller. Ligeledes skal lastbilpresenninger være flammehæmmede, mens afdækningspresenninger ikke behøver at være det. Brændbarheden undersøges efter hhv. DIN og DIN 4102, B1. For at opnå flammehæmmende egenskaber tilsættes flammehæmmende blødgørere og andre flammehæmmende stoffer som f.eks. chlorparaffiner, phosphatestre, antimontrioxid og aluminiumtrihydrat Slidegenskaber Presenninger og ikke stationære telte skal kunne tåle et stort slid i forbindelse med brug. Dugen trækkes over træ- eller stålskeletter, hvorved der opstår mekanisk slid. Mængden af fyldstof har indflydelse på evnen til at modstå mekanisk slid. Almindeligvis gælder det, at jo mere fyldstof, jo mindre evne til at modstå slid, blandt andet på grund af dugens stivhed og overflade. Erfaringen viser endvidere, at jo mere dug, jo bedre slidstyrke. Udsatte steder som f.eks. hjørner forstærkes således ofte med et ekstra lag dug. Normalt bestemmes slidstyrken ikke kvantitativt Stivhed Dugens anvendelsesmulighed samt modstand mod mekanisk slid er tildels bestemt af, hvor stiv eller blød denne er. Mængden af blødgører i varen er meget afgørende for stivheden/blødheden af dugen, og da blødgørerens migrationshastighed er af afgørende betydning for, hvor længe dugen bevarer sin blødhed, er det derfor vigtigt, at den eller de alternative blødgørere har så lav en migrationshastighed som muligt og ikke er dårligere end de i dag anvendte phthalater. 17

18 2.3.8 Skimmelresistens Telte, som ikke er stationære, pakkes ofte sammen i våd tilstand, mens stationære telte står ude hele tiden og er ofte i kontakt med jorden. Begge forhold er hårde ved dugen, og skimmel kan meget let forekomme. Nogle blødgørere angribes lettere af mikroorganismer end andre, specielt blødgørere med esterbindinger er sårbare. Mikrobielt angreb giver sig udslag i misfarvning og senere ændrede mekaniske egenskaber. For at modvirke skimmelvækst kan der tilsættes fungicider Styrkeegenskaber Dugens brud- og rivstyrke bestemmes af det anvendte væv. Både bindingstype, tykkelse og styrke af de enkelte tråde har indvirkning på styrken. Vedhæftningen af PVC en til vævet bestemmes dels af tilsætningen af isocyanat til grundstrøget, dels af vævets tæthed. Styrkeegenskaberne afhænger således ikke af den anvendte blødgører Formstabilitet Formstabiliteten bestemmes af vævet, hvor polyester er mere formstabilt end polyamid. Det er således valget af væv, der er bestemmende for varens formstabilitet, hvorfor dette forhold ikke påvirkes i forbindelse med substitution af blødgøreren Rengøringsvenlighed Dugens overflade er af betydning for rengøringsvenligheden. Jo mere glat og jævn, jo nemmere er den at gøre ren. En meget glat overflade kan opnås ved en efterfølgende lakering af dugen Holdbarhed Varen skal have en rimelig god holdbarhed, uden at dette er nærmere kvantificeret. Holdbarheden varierer alt efter anvendelsesformål og bestemmes til dels af en række af ovennævnte forhold såsom bestandigheden overfor kulde/varme og UV samt styrkeegenskaber Komfort Komfortegenskaberne er kun interessante i forbindelse med fritids- og regntøj. Tøjet skal være behageligt at have på, samtidig med at det yder beskyttelse mod vejrliget. Varen må således ikke være for tung og stiv uden at dette er nærmere kvantificeret. Komfortegenskaberne afhænger i øvrigt i høj grad af tøjets konstruktion. 18

19 2.4 Krav til økonomien Markedet er presset til det yderste. Det er derfor af stor vigtighed, at dugen kan produceres så billigt som muligt, uden at dette går ud over kvaliteten. Da blødgøreren udgør næsten havdelen af pastaen, er prisniveauet på blødgøreren af stor betydning for varens fremstillingspris. En prisstigning på blødgøreren vil øge dugens pris væsentligt, hvilket kan betyde, at produktet ikke er konkurrencedygtigt og dermed ikke interessant for producenterne. Det er således af største vigtighed for den videre implementering af projektets resultater, at det/de fundne alternativer ikke kun er fordelagtige med hensyn til miljøegenskaber og brug, men også udgør et acceptabelt alternativ med hensyn til økonomien i det færdige produkt. 19

20 20

21 3 Vurdering af alternative materialer I det følgende foretages en gennemgang af de forskellige blødgørertyper, der er kommercielt tilgængelige i forhold til de i fase 1 opstillede kravspecifikationer, herunder: Brugsegenskaber - Vandskyende egenskaber - Modstandsdygtighed overfor kemikalier - Vejrbestandighed - Slidegenskaber - Skimmelresistens - Brandegenskaber - Stivhed - Styrkeegenskaber - Formstabilitet - Rengøringsvenlighed - Holdbarhed Udseende Forarbejdningsegenskaber Økonomi Generelt sammenlignes de alternative blødgørertyper med DEHP og DINP, der i dag anvendes til tekniske applikationer. De 3 mest anvendte blødgører "familier" er phthalaterne, adipaterne samt trimellitaterne. De 3 typer dækker ca. 90% af det totale blødgørermarked. Derudover er der en række andre blødgørertyper, der anvendes til specielle applikationer. Nedenstående tabel 1 viser nogle af de specielle egenskaber for forskellige blødgørere: Tabel 1: Oversigt over forskellige blødgøreres egenskaber Egenskab Lav gelatineringstemperatur, lav viskositet Brandhæmmende Gode elektriske egenskaber Gode lav temperatur egenskaber Modstandsdygtig overfor tilsmudsning Lav flygtighed Lav migration Blødgører Lavmolekylære phthalater Phosphater Tri-mellitater Azelater, adipater og sebacater Benzoater Tri-mellitater Polymerblødgørere samt tri-mellitater Rent forarbejdningsteknisk er følgende forhold af afgørende betydning: pasta eller plastisol rheologi sammensmeltnings egenskaber - temperaturprofil - gelatineringstemperatur flygtighed under processen 21

22 Typiske værdier for forskellige grupper af blødgørere ses i tabel 2. Tabel 2: Oversigt over forskellige blødgørertypers egenskaber Blødgørertyper Viskositet ved 20 C, mpas Gelatineringstemperatur, C Vægttab ved opvarmning, vægt% Tekniske phthalater C ,5-0,8 C 11 Lineære phthalater ,3-0,4 Adipater ,1-1,9 Tri-mellitater ,2-0,3 Citrater 47 0,3 Benzoater Sulfonater 135 0,3-0,5 Phosphater ,5-0,7 Azelater 140 Sebacater 140 Polyestre Chlorparaffiner Gennemgang af forskellige blødgørertyper Phthalater Phthalater er de klart mest anvendte blødgørere. Phthalater fremstilles ved en reaktion mellem alkohol og ortho-phthalsyre eller terephthalsyre. Phthalatestre produceres fra methanol, og har mellem 1 og 17 kulstofatomer. Phthalater anvendt til blødgørere har normalt mellem 4 og 13. Di-2-ethylhexyl phthalat (DEHP) DEHP er en industriel standardblødgører, idet 50% af det samlede forbrug af blødgørere er DEHP. Det udbredte forbrug af DEHP skyldes materialets gode allround egenskaber sammenholdt med en lav pris. DEHP kan anvendes i næsten alle tekniske applikationer. Den tekniske begrænsningen for DEHP er med hensyn til fordampning og migration af blødgøreren. Di-isononyl phthalat (DINP) og Di-isodecyl phthalat (DIDP) DINP og DIDP er ligeledes industrielle standardblødgørere med gode allround egenskaber. De er mindre flygtige end DEHP, både ved fremstillingen og ved høje brugstemperaturer. Begge har en dårligere blødgøringseffekt i forhold til DEHP, det er derfor nødvendigt at anvende en større mængde blødgørere for at opnå samme fleksibilitet. Det er ligeledes nødvendigt med en højere gelatineringstemperatur Adipater Adipater fremstilles ved at forestre alkoholer med adipinsyre. Man anvender typisk adipater baseret på alkoholer med mellem 8 og 10 kulstofatomer. 22

23 Di-ethylhexyl adipat (DEHA) Generelle kendetegn: Generelt har adipaterne bedre egenskaber ved lav temperatur sammenlignet med phthalaterne Plastisolen har generelt en lavere viskositet God fleksibilitet ved lave temperaturer Større flygtighed og højere migreringshastighed Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 1,2-1,4 gange højere end DEHP Kommentar: Adipaterne lider generelt af en noget større flygtighed og migration end DEHP Trimellitat estre Trimellitat estre er produceret ved en forestering af alkohol med trimellitsyre anhydrid. Tris-2-ethylhexyl trimellitat (TEHTM) Generelle kendetegn: Lav flygtighed sammenlignet med phthalater Stort set samme mekaniske egenskaber som ved DEHP Fleksibilitet ved lave temperaturer reduceret Ekstraktions og migrations modstandsdygtigheden forbedret i forhold til phthalaterne Anbefales ikke til udendørsbrug pga. dårlig modstandsdygtighed overfor vejrlig, idet trimellitaterne virker som UV-absorbere, hvilket bevirker en reduktion i PVC s stabilitet Lidt højere gelatineringstemperatur Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 3-5 gange højere end for DEHP Kommentar: Ikke anvendelig pga. dårlig modstandsdygtighed overfor vejrlig Citrater Citrater fremstilles ud fra citronsyre. De mest anvendte typer er acetyltriethyl citrat (A-2), acetyltri-n-butyl citrat (A-4), acetyltri-n-hexyl citrat (A-6) samt n-butylryltri-n-hexyl citrat (B-6). Acetyltriethyl citrat (A-2) Godkendt af FDA (Food and Drug Administration) som blødgører i folie til madvarer. Acetyltri-n-butyl citrat (A-4) Specialfremstillet type forefindes til anvendelse i medicinsk artikler. Acetyltri-n-hexyl citrat (A-6) samt n-butylryltri-n-hexyl citrat (B-6) Specielt fremstillede citrater til brug i medicinske artikler såsom katetre og poser til intravenøse væsker (IV-poser), hvor indholdet har højt vandindhold. 23

24 Citraterne er kendetegnet ved: Stort set samme mekaniske egenskaber som ved DEHP Større tendens til ekstraktion i vand, sæbevand samt olie Mindre tendens til gulning Flygtighed for A-4 og A-6 er op til 3 gange højere end for DEHP Udvist tendens til hydrolyse Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 5 gange højere end DEHP Kommentar: Citrater anvendes til medicinske artikler; men der er senest beskrevet problemer med hydrolyse og nedbrydning af materialet samt problemer med eksem hos plejepersonalet. Sammenholdes dette med den høje materialepris, vurderes citraterne ikke at være et realistisk alternativ Benzoater Der anvendes di-benzoatestre af diethylglycol. Benzoaterne anvendes i stor skala i USA bl.a. til vinylgulve. Benzoaterne har generelt en lidt lavere effektivitet end standard phthalaterne. Benzoaterne anvendes som primære blødgørere. Benzoaterne er kendetegnet ved: God modstandsdygtighed overfor alifatiske og aromatiske kulbrinter God UV-bestandighed og vejrbestandighed Stort set samme mekaniske egenskaber som ved DEHP Stor modstandsevne overfor tilsmudsning Større ekstraktion med sæbevand end ved standard phthalaterne Lav gelatineringstemperatur samt hurtig udvikling af fysiske egenskaber Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 1,5 gange dyrere end DEHP Kommentar: Benzoaterne kan være interessante, bør undersøges nærmere Sulfonater Der er kun 2 produkter på markedet, Mesamoll og Mesamoll II. De er phenylestre af sulfonerede n-paraffiner. Generelle kendetegn: Stor modstandsdygtighed overfor hydrolyse og forsæbning Lav ekstraktion med vand og alkali God UV- og vejrbestandighed Gode di-elektriske egenskaber, hvilket medfører at den er let at svejse Mesamoll II har lav flygtighed Pris: 2 gange dyrere end DEHP Kommentar: Umiddelbart virker denne type blødgører interessant, bør undersøges nærmere. 24

25 3.1.7 Phosphatestre Phosphatestrene har langt bedre brandegenskaber sammenlignet med phthalaterne. Brandegenskaberne for selve PVC-materialet er forholdsvis gode sammenlignet med andre plasttyper grundet det høje chlorindhold; men tilsætning af blødgørere reducerer de gode brandegenskaber. Tri-(2- ethylhexyl)-phosphater viser god kompatibilitet med PVC. Generelle kendetegn: Gode brandegenskaber Gode egenskaber ved lav temperatur Lav migration Hydrolysebestandig Pris: 3-5 gange dyrere end DEHP Kommentar: Phosphatestre anvendes pga. den høje materialepris kun i applikationer, hvor brandegenskaberne er vigtige Epoxier, ESO og ELO Epoxier fremstilles ved epoxidering af umættede estre. Estrene kan være naturligt forekommende estre som epoxideret soyaolie. Der er generelt to typer: epoxy olierne og epoxy estrene. Epoxierne har en dobbelt funktion i PVC, idet de både optræder som stabilisatorer og blødgørere, hvor den stabiliserende effekt regnes for den vigtigste. Epoxy olier Fremstilles af soyaolie og linolie. Generelle kendetegn: Høj viskositet Lav plastificeringseffektivitet Lav migration Anvendes sammen med andre blødgørere Epoxy estre Fremstilles ud fra oliesyre eller talgolie. Generelle kendetegn: Høj viskositet Deres lineære struktur bevirker, at de har gode lavtemperaturegenskaber Flygtighed svarer til standard phthalaterne Kommentar: Da epoxierne har begrænset kompatibilitet, kan de kun anvendes som sekundære blødgørere. De er derfor ikke noget reelt alternativ til erstatning af phthalatblødgørere Sebacater og Azelater Anvendes specielt ved applikationer, hvor der kræves god fleksibilitet ved ekstremt lave temperaturer, som f.eks. i arktiske egne. 25

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

Plast hvad er det? Folkeskolelærere. Folkeskolelærere den 13. og den 21.september 2010

Plast hvad er det? Folkeskolelærere. Folkeskolelærere den 13. og den 21.september 2010 Plast hvad er det? v. Birgit Kjærside Storm Folkeskolelærere Den 13.og 21.9.2010 2010 1 Program 8.30 Velkomst Præsentation af indlægsholder og deltagere Ca. 9 Foredrag om plast, plasts opbygning, egenskaber

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Transportbånd til fødevarer

Transportbånd til fødevarer VOLTA Belting Technology Ltd. Danish Glatte transportbånd Transportbånd til fødevarer The Next Step in Belting VOLTA Belting Technology Ltd. Volta-bånd Til Fødevareindustrien Volta Belting udviklede brugen

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

PTFE Tætningssystemer

PTFE Tætningssystemer M-STEP M-GLIDE M-TURN M-CAP M-WIPE M-GUIDE M-FLEX PTFE Tætningssystemer 05092 DK VER.1 PTFE Tætningssystemer. PTFE tætninger M-SEALS program af PTFE tætninger består af en række statiske og dynamiske højtydende

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 teorispørgsmål omkring materialerne Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Introduktion 3M Controltac IJ380 er en ekstrem fleksibel folie, specielt velegnet til indvarmning i falser, og vanskelige overflader. Folien er

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Polypropylen pakketape til kartonforsegling

Polypropylen pakketape til kartonforsegling Polypropylen pakketape til kartonforsegling - PP-Naturgummi 45 my - Polinar ekstra - PP-Naturgummi 32 my - Polinar - PP-Naturgummi 28 my - Polinar E - PP-Naturgummi 25 my - Polinar EE - PP-Naturgummi 28

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch labels er designet til at holde, uanset hvor du anvender dem. Hvad enten du har brug for en professionel labelløsning til kontoret, industrien eller hjemmet, er Brother

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

Materialer og levetider

Materialer og levetider Materialer og levetider 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer. Uponors systemløsninger er baseret på tre plasttyper:

Læs mere

Kun i inherente metervarer

Kun i inherente metervarer 10 FLAME RETARDANT Kun i inherente metervarer FLAME RETARDANT Indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Vi arbejder

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 45 spørgsmål til termoplast. Introduktion til termoplast. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER Produkt gruppe 9 Fleksible slanger og forbindelser Hent datablade FLEKSIBLE SLANGER PUR 0,4mm 0,7mm 62 09010062 09020062 82 09010082 09020082 102 09010102 09020102 122

Læs mere

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 Member of SP Group A/S Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 1 Indhold: SP Group og SP Extrusionpræsentation Ekstruderingsråvare,

Læs mere

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN www.nordicplatform.dk S KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN AIRSTEPS er et nyudviklet stilladsdæk produceret i komposit af Nordic Platform. AIRSTEPS er utroligt stærke, lette og opfylder alle krav

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit.

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE er en Silikaklæde med 2 sider verculit coating. Ubehandlede silikafibre tåler 1000ºC. I modsætning til andre produkter der er behandlet

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materialelære enig eller uenig Termoplast, materialelære 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

HVAD SKAL VI MED SKINNER

HVAD SKAL VI MED SKINNER HVAD SKAL VI MED SKINNER Efter en studietur til Belgien hos ergoterapeut Paul van Lede, har jeg fået en større forståelse for hvilke materialer vi skal bruge, når vi som ergoterapeuter tilpasser håndskinner.

Læs mere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere Overfladebehandling af plast og komposit Efteruddannelse for Faglærere Kursusbeskrivelse: I de senere år har der været et voldsomt skifte på vej i forbindelse med overgang fra metaller til forskellige

Læs mere

Plastplader til Termoformning

Plastplader til Termoformning Plastplader til Termoformning Overvejelser ved valg af plastmateriale. Krav til materialet 1. Krav til funktionen: Mekaniske egenskaber Termiske egenskaber Elektriske egenskaber Andre egenskaber: Kemikaliebestandighed

Læs mere

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22.

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22. 1.5 Kabelbindere og fastgørelse Kabelbindere i rustfri stål MT serien i rustfri stål med kuglelås Det brede HellermannTyton program af rustfri stål kabelbindere kan anvendes i særdeles aggressive områder

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

STOLE UNDERLAG ERGO MÅTTER INDUSTRI & SMUDS MÅTTER

STOLE UNDERLAG ERGO MÅTTER INDUSTRI & SMUDS MÅTTER 2017 STOLE UNDERLAG ERGO MÅTTER INDUSTRI & SMUDS MÅTTER P TO 30% RENEWABLE MANUFACTURED USING UP TO 30% RENEWABLE UMANUFACTURED USING Stoleunderlag bliver produceret med op til 30% vedvarende energi gennem

Læs mere

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA Her finder du alle former for beskyttelsesprodukter! BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER 13 Beskyttel Mulighederne

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. EVCO Nordic A/S - Topstykket 19 - DK-3460 - Tlf. - www.evco.dk. STENSO A/S

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Flydebro, sti og øer. Stabile og vedligeholdelsesfrie flydebroer beklædt med 100 % ren recyclingplast

Flydebro, sti og øer. Stabile og vedligeholdelsesfrie flydebroer beklædt med 100 % ren recyclingplast Flydebro, sti og øer Stabile og vedligeholdelsesfrie flydebroer beklædt med 100 % ren recyclingplast Pæleormsresistent Vedligeholdelsesfri Kvalitet og sikkerhed BY BAN Flydebro, sti og øer skaber liv -

Læs mere

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål Program Lovkrav, regler og anvisninger Bygbarhed/løsninger Produktkvalitet Produkter Spørgsmål Lovkrav, regler og anvisninger Alment teknisk fælleseje Hvad siger Håndværkerne Bedre information til Håndværkerne

Læs mere

Sagkyndig erklæring. (kort erklæring) Bestilt af firma. Strahl- und Fasertechnik. Zu den Urhöfen 9. D 59757 Arnsberg. Herr Peter Postelt

Sagkyndig erklæring. (kort erklæring) Bestilt af firma. Strahl- und Fasertechnik. Zu den Urhöfen 9. D 59757 Arnsberg. Herr Peter Postelt Hestevurdering sagkyndig erklæring vedr. heste, studier, ekspertiser Manfred Louven Af senatet for sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse offentligt udpeget og autoriseret sagkyndig til heste, hesteavl,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

Overvejelser ved valg af plastmaterialer:

Overvejelser ved valg af plastmaterialer: Overvejelser ved valg af plastmaterialer: Generelt: Der findes mange forskellige typer af plastmaterialer, ligesom der findes mange råvareleverandører til mange af typerne. Desuden har hver leverandør

Læs mere

Q&A. Dynello Opruller. RS0101 Udgivet april

Q&A. Dynello Opruller. RS0101 Udgivet april Q&A Dynello Opruller RS0101 Udgivet april 2017 OM DENNE UDGIVELSE Denne udgivelse er henvendt forhandlere, distributører og presse med henblik på at oplyse om tankerne bag konstruktionen af Dynello Oprulleren

Læs mere

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... både når det gælder lidt større projekter..... og de mere krævende opgaver! Ved at anvende kompositmaterialer i stedet

Læs mere

STOLEUNDERLAG BREDT UDVALG - MILJØVENLIGE MATERIALER

STOLEUNDERLAG BREDT UDVALG - MILJØVENLIGE MATERIALER STOLEUNDERLAG BREDT UDVALG - MILJØVENLIGE MATERIALER Imexpo Nordic ApS - Tjærebyvej 202 - DK-4000 Roskilde - Tlf. + 45 4675 4777 Fax +49 461 7070 170 - Email: info@imexpo.dk - www.imexpo.dk Hos Imexpo

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk styrke og formstabilitet, selv når det er

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Styrenfri. Monofiber a/s P R Æ S E N TAT I O N T I L T E M A D A G O G Å R S M Ø D E F O R K O M P O S I T S E K T I O N E N

Styrenfri. Monofiber a/s P R Æ S E N TAT I O N T I L T E M A D A G O G Å R S M Ø D E F O R K O M P O S I T S E K T I O N E N Monofiber a/s Styrenfri 1 P R Æ S E N TAT I O N T I L T E M A D A G O G Å R S M Ø D E F O R K O M P O S I T S E K T I O N E N T O R S D A G D E N 7. J U N I 2 0 1 2 Monofiber a/s Styrenfri resin Hvor langt

Læs mere

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate, der er designet og udviklet som en åndbar handske, er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer. MaxiFlex Ultimate, som fås i 7 størrelser

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk

Læs mere

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg Ansvarlig for EHEDG certificering Medlem af EHEDG Sub Group - Test method - Test center - Meat Hygiene - Design

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

HYDRAULIK INSTANT SEAL

HYDRAULIK INSTANT SEAL HYDRAULIK -1- HYDRAULIK UENDELIG RING RM stempelstang (stationær) monteret DGS 6 p og DGS 6m PM stempel (dynamisk) monteret DPK 6cp og DPK 6m Positiv læbedesign Den massive profil er modstandsdygtig overfor

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere

Analyserapport. Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC. Sagsnr Side 1 af 1. Journal nr.

Analyserapport. Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC. Sagsnr Side 1 af 1. Journal nr. Sagsnr. 1026737267 Side 1 af 1 Analyserapport Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC Journal nr. M 70410367 August 2001 Rekvirent: Dato: Udført af: Miljøstyrelsen Lea

Læs mere

Metal bronze-pasta i guld, kobber og sølv, farvet glimmer-pulver i guld og sølv, selvlysende pigmenter fås som fint gul-grønt pulver.

Metal bronze-pasta i guld, kobber og sølv, farvet glimmer-pulver i guld og sølv, selvlysende pigmenter fås som fint gul-grønt pulver. Teknisk datablad Tekstil CHT vandbaserede COLORMATCH COLORMATCH Standdard og FL pigmenter COLORMATCH ME metal bronzere COLORMATCH GLF Glitter COLORMATCH PH 451 Selvlysende pigmenter COLORMATCH SLV Farver

Læs mere

Teknisk datablad TP 218

Teknisk datablad TP 218 Teknisk datablad TP 218 Tampontrykfarver Anvendelse: TP-218 anvendes på celluloseacetat, duroplast, polyamid (nylon), polyester, polyacetal f. eks. POM (efterbehandlet), forbehandlet polyethylen og polypropylen,

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BÆRESELER OG -SLYNGER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BÆRESELER OG -SLYNGER VF 5218:1. Tillæg 5218:1/2009/01

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BÆRESELER OG -SLYNGER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BÆRESELER OG -SLYNGER VF 5218:1. Tillæg 5218:1/2009/01 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BÆRESELER OG -SLYNGER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BÆRESELER OG -SLYNGER VF 5218:1 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Bæreseler og bæreslynger (efterfølgende benævnt som seler og slynger)

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

Loctite -hurtiglime Oplev hele vores portefølje inkl. de nyeste innovationer

Loctite -hurtiglime Oplev hele vores portefølje inkl. de nyeste innovationer Loctite -hurtiglime Oplev hele vores portefølje inkl. de nyeste innovationer Innovationer inden for Loctite -hurtiglimsteknologi Gennem de seneste årtier har Loctite - produkterne været først med innovative

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning 3M Industri Limoverføringstape og dobbeltklæbende tape Nøjagtigt og holdbart 3M dobbeltklæbende tape og limoverføringstape I denne brochure finder du et udvalg af 3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes.

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 DSStålprofil SINUSprofIlEr DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUS 18-75 SINUSprofilER 14 DS Markant Dækbredde 1000 mm 142 34 Højde Sinus TP 18-75 Tagprofil 18 mm Dækbredde

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permahyd Design- og Flerfarvelakering. For at kunne udføre perfekte design- og flerfarvelakeringer med Permahyd Basislak Serie 280/285 er der nogle enkelte forholdsregler,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier Side 1/7 1. IDENFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG SELSKABET Handelsnavn: Hydraulikolie 32 D 10 Produkttype og anvendelse: Antislid hydraulikolie Identifikation af selskabet: L.C. Glad & Co A/S Adresse og

Læs mere

Farlige Kemiske Stoffer kan Erstattes

Farlige Kemiske Stoffer kan Erstattes Farlige Kemiske Stoffer kan Erstattes Seminar om substitution DI, København 22. april 2014 Christian Ege, sekretariatsleder Hvad er Substitution? Når man erstatter farlige kemikalier i processer eller

Læs mere

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produkt Information Vandfortyndbar klarlak D8186 D8186 vandfortyndbar klarlak PRODUKTER Vandfortyndbar klarlak Hærder til vandfortyndbar klarlak Fortynder D8186 D8221 D8448

Læs mere

Fiksering af printet træder normalt i kraft ved varmetilførsel på C.

Fiksering af printet træder normalt i kraft ved varmetilførsel på C. Teknisk datablad Tekstil CHT vandbaserede PrintPerfekt Blanc PrintPerfekt Blanc 450 Karakteristika: Klar til tryk. Produktet er en varmthærdende hvid pasta på en vandholdig base og giver et brilliant,

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Bambo Nature - Den nye generation af miljøvenlige bleer

Bambo Nature - Den nye generation af miljøvenlige bleer Anvendelsesområde: Børnebleer til den miljøbevidste, idet Bambo Nature er en af de mest miljøvenlige bleer på markedet. De fleksible sidepaneler og den åndbare bagside sikrer barnet høj komfort og bevægelsesfrihed,

Læs mere

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Peter Stockmarr Grontmij Carl Bro as, Danmark, peter.stockmarr@grontmij-carlbro.dk Abstract Det er muligt at vise sammenhæng mellem

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Blandede teorispørgsmål. Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

RENOLIT ALKORTOP EXCELLENCE IN ROOFING

RENOLIT ALKORTOP EXCELLENCE IN ROOFING RENOLIT ALKORTOP EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING RENOLIT WATERPROOFING 3 RENOLIT ALKORTOP: TPO baseret ét-lags tagdækning Med RENOLIT ALKORTOP membranen tilbyder RENOLIT nu også en serie

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

Simon Anders T & Mikkel 1.5

Simon Anders T & Mikkel 1.5 Affladsprojekt af Simon Anders T & Mikkel 1.5 Teknologi B - 2011 Inholdsfortegnelse 1 Indledning. Projektbeskrivelse. Problemafgrænsning. Livcyklus. Materialebeskrivelse. Værksted. Logbog. Indledning 2

Læs mere

Produktinformation. D814 til at blødgøre lak på elastiske underlag. D843 til at skabe en fin struktureret "ruskinds"-effekt

Produktinformation. D814 til at blødgøre lak på elastiske underlag. D843 til at skabe en fin struktureret ruskinds-effekt GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2016 Produktinformation D8175 Rapid Performance Clearcoat PRODUKTER UHS Rapid Performance Klarlak UHS Hærder Accelerator Fortynder Høj Temperatur Accelereret Fortynder D8175

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

RENOLIT MARITIME Dolphin S Anti-begronings folie

RENOLIT MARITIME Dolphin S Anti-begronings folie High performance folier til maritime applikationer Folie i stedet for maling RENOLIT s seneste innovative folier sætter helt nye standarder for maritim an vendelse. RENOLIT producerer folier til offshore

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere