Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien John Hansen og Anne-Lise Høg Lejre Teknologisk Institut

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL FREMGANGSMÅDE 12 2 KRAVSPECIFIKATIONER KRAV TIL BEARBEJDELIGHED VED PASTAFREMSTILLING KRAV TIL BEARBEJDELIGHED VED VIDEREFORARBEJDNING KRAV TIL FÆRDIGVARENS BESKAFFENHED Udseende Vejrbestandighed Vandskyende egenskaber Kemikaliebestandighed Brandegenskaber Slidegenskaber Stivhed Skimmelresistens Styrkeegenskaber Formstabilitet Rengøringsvenlighed Holdbarhed Komfort KRAV TIL ØKONOMIEN 19 3 VURDERING AF ALTERNATIVE MATERIALER GENNEMGANG AF FORSKELLIGE BLØDGØRERTYPER Phthalater Adipater Trimellitat estre Citrater Benzoater Sulfonater Phosphatestre Epoxier, ESO og ELO Sebacater og Azelater Polyestre Chlorinerede paraffiner Cyclohexanon-1,2-dicarboxylater ALTERNATIVE POLYMERE SAMMEN MED PVC Adipat polymer blødgører PVC/NBR kompound PVC/PU kompound 28 3

4 3.2.4 Elvaloy, ethylenacrylcarbonmonoxid terpolymer/ethylenvinylacetatcarbonmonoxid Ethylen-vinylacetat copolymer ALTERNATIVE POLYMERE Termoplastiske polyurethaner Olefinbaserede termoplastiske elastomerer Styren-baserede termoplastiske elastomerer SAMMENFATNING 30 4 VURDERING AF ALTERNATIVE MATERIALER OPDELT PÅ PROCESUDSTYR ANVENDELSE AF EKSISTERENDE PROCESUDSTYR ANVENDELSE AF EKSISTERENDE PROCESUDSTYR MED MODIFIKATIONER ANVENDELSE AF ANDET PROCESUDSTYR Termoplastiske polyurethaner Polyester termoplastisk elastomer Olefinbaserede termoplastiske elastomerer Styren-baserede termoplastiske elastomerer Elvaloy NH-1 teknologi (Elvaloy/PVC) SAMMENFATNING 34 5 FORSØG MED ALTERNATIVE BLØDGØRERE INDLEDNING FORSØGSBETINGELSER RESULTATER PRISER 38 6 MILJØ- OG SUNDHEDSVURDERING PHOSFLEX 31-L (PHOSPHAT) BENZOFLEX 2088 (BENZOAT) MESAMOLL (SULFONAT) 43 7 LITTERATURFORTEGNELSE 45 4

5 Forord Nærværende rapport sammenfatter resultaterne af projektet Reduktion af anvendelse af phthalater i textil- og beklædningsindustrien (M ). Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen gennem Udviklingsordningen under Program for renere produkter m.v. og er gennemført af Teknologisk Institut, Beklædning og Textil i samarbejde med følgende virksomheder og institutter: Duratex A/S Ocean Rainwear A/S Dansk Textil og Beklædning Teknologisk Institut, Plastteknologi. Til projektet har været knyttet en følgegruppe, der har afholdt 2 møder. Gruppen bestod af: Lea Frimann Hansen Shima Dobel Aage K. Feddersen Anne-Lise Høg Lejre John Hansen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen Dansk Textil og Beklædning Teknologisk Institut, Plastteknologi Teknologisk Institut, Beklædning og Textil. Der skal her rettes en tak til de deltagende virksomheder samt medlemmer af følgegruppen for samarbejde og engagement i projektet. En særlig tak til Jette Østergaard og hendes medarbejdere på Duratex A/S for gennemførelsen af substitutionsforsøgene. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Baggrunden for projektet var den, at der har været stigende fokus på anvendelsen af phthalater til blødgøring af PVC på grund af denne stofgruppes mulige skadelige virkning på sundhed og miljø. Substitution af PVC og phthalater er højt prioriteret i Miljøstyrelsens Program for renere produkter m.v. Inden for textil- og beklædningsindustrien anvendes PVC (med phthalater som blødgørere) i forbindelse med PVC-belagte textilvarer såsom telte, presenninger samt regn- og arbejdstøj. Formålet med projektet var derfor at afdække mulighederne for at undlade brugen af phthalater som blødgørere i telte og presenninger, enten ved at erstatte phthalater i PVC med andre blødgørere eller ved at anvende en anden form for plast end PVC. En række mulige erstatninger for phthalater og PVC er gennemgået og vurderet i forhold til de konkrete anvendelser. Tre lovende blødgørere (Phosflex 31-L (phosphat), Benzoflex 2088 (benzoat) og Mesamoll (sulfonat)) blev afprøvet i fuldskala produktion. De fremstillede produkter blev vurderet visuelt, ligesom en række undersøgelser af deres mekaniske ydeevne blev gennemført. Det kan konkluderes, - at de 3 blødgørere alle kunne anvendes som erstatning for den gængse phthalatblødgører - at et af produkterne (Mesamoll) var fuldt på højde med den gængse phthalatblødgører - at prisen på Mesamoll er den dobbelte af prisen på den gængse blødgører; men den var trods alt den billigste af de alternative blødgørere. Der er således i projektet fundet en teknisk set fuldt brugbar phthalatfri blødgører. Hvorvidt prisforskellen gør det prohibitivt at anvende den, må tiden vise. 7

8 8

9 Summary and conclusions The basis for the project was the increasing focus on the use of phthalates as plasticisers for PVC due to the possible harmful effect on health and environment from this group of substances. Substitution of PVC and phthalates is highly prioritised in the programme for Cleaner Products etc. from the Danish Environmental Protection Agency. Within the textile and clothing industry PVC (with phthalates as plasticisers) is used in connection with PVC coated textile fabrics such as tents, tarpaulins, rainwear and workwear. Therefore, the objective of the project has been to survey the possibility for refraining from the use of phthalates as plasticisers in tents and tarpaulins, either by substituting phtalates in PVC by other plasticisers, or by using another kind of plastic material than PVC. A series of possible substitutes for phthalates and PVC have been examined and evaluated in relation to the exact usage. Three promising plasticisers (Phosflex 31-L (phosphate), Benzoflex 2088 (benzoate) and Mesamoll (sulphonate)) have been tried in full-scale production. The manufactured products have been assessed visually, and a number of tests on their mechanical performance has been conducted. It can be concluded - that the 3 plasticisers all could be used as substitutes for the normal phtalate plasticiser - that one of the products (Mesamoll) was fully up to the standard of the normal phtalate plasticiser - that the price of Mesamoll is double the price of the normal phtalate plasticiser, but it was after all the cheapest of the alternative plasticisers. The project has thus revealed a technically fully usable phthalate free plasticiser. Time will show whether the price difference makes the use prohibitive. 9

10 10

11 1 Indledning 1.1 Baggrund Der rettes i stadig stigende grad fokus mod brugen af phthalater på grund af denne stofgruppes mulige skadelige virkninger på sundhed og miljø. Phthalater er således mistænkt for at kunne medføre fosterskader. For rotter kan nogle phthalater være kræftfremkaldende, men ved en mekanisme som ikke er relevant for mennesker. Ved frigivelse til vandmiljøet er phthalater endvidere mistænkt for at kunne have skadelige virkninger på vandlevende organismer. Substitution af PVC og phthalater er højt prioriteret i Miljøstyrelsens Program for renere produkter m.v. /1/ Inden for textil- og beklædningsindustrien anvendes PVC (med phthalater som blødgørere) i forbindelse med PVC-belagte textilvarer såsom telte, presenninger samt regn- og arbejdstøj. PVC anvendes endvidere i forbindelse med textiltryk (såkaldt PVC-tryk) og som bagsider på tæppefliser. I den danske textil- og beklædningsproduktion forekommer een af de største anvendelser i forbindelse med fremstilling af telte og presenninger, hvor der årligt anvendes ca. 200 tons phthalater. Dansk Textil & Beklædning oplyste dog ved projektets start, at de seneste tal viste, at den årlige anvendelse var på 350 tons phthalater, og at der importeredes varer med et indhold på 500 tons phthalater årligt. Den PVC, der anvendes til fremstilling af telte og presenninger, indeholder betydelige mængder blødgørere. Det skønnes endvidere, at inden for gruppen af textile produkter er telte og presenninger en af de største kilder til afgivelse af phthalater til vandmiljøet. Den til vandmiljøet afgivne mængde skønnes at udgøre 1,2-3 tons pr. år. Ifølge Miljøstyrelsens opgørelser er der således god grund til at rette fokus specielt mod telte og presenninger, både på grund af mængden og på grund af afgivelsen til vandmiljøet. Anvendelse af phthalater medfører tillige phthalatholdigt affald, både i form af produktionsaffald fra virksomheder, der anvender phthalater, samt i forbindelse med bortskaffelse af udtjente produkter. 1.2 Formål Projektets formål var derfor at afdække mulighederne for at undlade brugen af phthalater som blødgørere i telte og presenninger, enten ved at erstatte phthalater i PVC med andre blødgørere eller ved at anvende en anden form for plast end PVC. 11

12 1.3 Fremgangsmåde Projektet er gennemført efter følgende fremgangsmåde: Kravspecifikationer for materialer til telte og presenninger er blevet opstillet i samarbejde med de deltagende producenter. Alternative blødgørere til PVC er blevet vurderet med hensyn til brugsegenskaber og økonomi. Alternative plastmaterialer er blevet vurderet med hensyn til brugsegenskaber og økonomi. Forsøg med alternative blødgørere er gennemført og produktkvaliteten er blevet undersøgt og vurderet. 12

13 2 Kravspecifikationer I samarbejde med projektets 2 virksomhedsdeltagere er der udarbejdet et sæt kravspecifikationer for presenningdug og regntøj, fritidstøj m.m.. Kravene, der stilles til varerne i de to produktgrupper, er stort set enslydende og vil i det efterfølgende blive behandlet under et. Kravspecifikationerne deles op i krav stillet i forbindelse med produktionen, krav til videreforarbejdning og til færdigvarens beskaffenhed. Sidst men ikke mindst er der det økonomiske aspekt. I det efterfølgende beskrives de konkrete krav, uanset om valget af blødgører har betydning for det færdige produkt. 2.1 Krav til bearbejdelighed ved pastafremstilling Pastaen fremstilles ved sammenblanding af PVC pulver, blødgører og stabilisatorer, brandhæmmer, farvepigmenter og fyldstoffer under omrøring i store kar. Det er derfor nødvendigt, at blødgøreren er blandbar med de øvrige tilsætningsstoffer, således at det bliver en homogen pasta. Blødgøreren må også være af en sådan beskaffenhed, at pastaen får en passende viskositet, så pastaen kan anvendes i de eksisterende produktionsanlæg. Viskositeten af den brugsklare pasta skal således ligge mellem 40 og 45 poise (Haake VT02, spindel 1). Er viskositeten for høj, kan pastaen ikke bearbejdes på det eksisterende anlæg, mens en for lav viskositet vil bevirke, at pastaen vil løbe igennem vævet. 2.2 Krav til bearbejdelighed ved videreforarbejdning Det er vigtigt at dugen kan videreforarbejdes til presenninger og regntøj m.v. Denne del af produktionsprocessen omfatter svejsning, limning og syning, hvor svejsningen er den sammenføringsteknik, der oftes anvendes i industrien i dag. Dugen skæres i den ønskede størrelse og form, hvorefter stykkerne samles til det færdige produkt. Det er derfor vigtigt, at dugen kan glide forholdsvist let hen over skærebord eller gulv, idet der ellers vil forekomme en uhensigtsmæssig stor belastning af de medarbejdere, der skal håndtere varen i forbindelse med bearbejdningen. Jo større friktion, der er mellem varen og underlaget, jo større kraft skal der bruges ved håndteringen. I praksis betyder dette, at dugen ikke må have et fedtet greb, så den klæber fast til overfladen. Sammenføringen foregår som regel ved hjælp af højfrekvenssvejsning eller varmluftsvejsning. I det efterfølgende vil disse to teknikker blive beskrevet nærmere. 13

14 Plast er generelt dårlige varmeledere. Højfrekvenssvejsning adskiller sig fra andre svejsemetoder ved, at varmen ikke tilføres fra en varmekilde, men frembringes på svejsestedet i selve materialet, der skal svejses. Metoden benytter det forhold, at visse plastmaterialer, herunder PVC, har en polær molekylstruktur, der får molekylerne til at svinge med en påtrykt elektrisk vekselfeltspænding. Den indre friktion i materialet under de fremkomne molekylbevægelser medfører, at materialet opvarmes. Ved bestemte svingningstal kan der opnås en passende svejsevarme i plastfolien. Til højfrekvenssvejsning anvendes som regel et svingningstal på 27,12 MHz. I praksis placeres de to folier, som skal sammensvejses, mellem to elektroder, som pålægges den højfrekvente spænding. Elektrodens kant kan udformes på mange måder, men mest almindelig er svejsning med glat elektrodekant, svejsning med profileret elektrodekant og svejsning med skæreelektrode. Se nedenstående figurer. Figur 1: HF-svejsning af folier med glat elektrode Elektrode Svejsevulst Folie Folie Svejsning med glat elektrode Etrinox Svejsebord (elektrode) Figur 2: HF-svejsning af folier med profileret elektrode Elektrode Svejsevulst Folie Folie Svejsning med profileret elektrode Etrinox Svejsebord (elektrode) Ved varmluftsvejsning anvendes en række forskellige brændertyper, som skal kunne opvarme atmosfærisk luft eller andre luftarter som f.eks. nitrogen til den ønskede svejsetemperatur. Varmluftsvejseren kan også være elopvarmet. Luften tilføres fra enten en ventilator, en kompressor eller en trykflaske, hvorfra den strømmer forbi nogle varmelegemer. Den opvarmede luft føres herefter ud gennem en dyse, der er rettet mod de emner, som skal svejses. 14

15 Varmluftssvejsning af tyndvæggede emner (under 5 mm) sker normalt ved overlapsvejsning uden brug af tilsatsmateriale. Figur 3: Varmluftsvejsning med føringsdyse 2.3 Krav til færdigvarens beskaffenhed På baggrund af et givent anvendelsesformål stilles der en række specifikke krav til varens beskaffenhed herunder brugsegenskaber Udseende Det er vigtigt, at dugen har en pæn og homogen overflade, uden at dette er defineret nærmere. Er pastaen ikke lagt på i et jævnt lag, bliver overfladen uhomogen, hvilket kan ses i den færdige vare. Kravet stilles udelukkende af æstetiske årsager, idet dette ikke har betydning for den praktiske brug af dugen, med mindre at pastaen er udlagt så ekstremt ujævnt, at pastalaget visse steder bliver for tyndt Vejrbestandighed Bestandighed over for kulde Ved faldende temperaturer bliver PVC stivere og vil ved lave temperaturer kunne knække. Valget af blødgører indvirker på fleksibiliteten ved lave temperaturer og kan dermed medvirke til, at bestandigheden overfor kulde øges. Der findes således blødgørere til produkter, der skal kunne anvendes under ekstreme forhold, f.eks. i det arktiske klima. Disse blødgørere er væsentlig dyrere end de øvrige og anvendes derfor kun til materialer, der skal kunne holde til brug under ekstreme kuldeforhold. I nærværende projekt er det et krav, at dugen er kuldebestandig ned til -20/-30 C, hvilket er en normal nedre temperaturgrænse for presenningsdug. Bestandighed over for varme PVC polymeren nedbrydes ved påvirkning af varme. Nedbrydelsen sker ved, at der fraspaltes chlorbrinte, der dannes af brint- (H) og chlor atomer (Cl) fra sidestillede kulstofatomer i polymerkæden (dehydrochlorination). Der dannes en dobbeltbinding mellem de 2 kulstofatomer. Denne dobbeltbinding medfører en svagere binding mellem det sidestillede kulstofatom og dennes binding til chloridionen, hvorved der fraspaltes endnu et brint- og chlor atom, o.s.v. /2/. Se nedenstående figur. 15

16 Figur 4: Nedbrydning af PVC under påvirkning af varme Den anvendte blødgører har ikke indvirkning på dehydrochlorinationen, men blødgørertypen har betydning for fordampningen under processen. Det er et krav, at dugen skal være varmebestandig op til 70 C. Varmebestandigheden kan øges ved tilsætning af varmestabilisatorer til blandingen. Dette vil forhindre propageringen og stabilisatorerne vil tillige binde tilstedeværende fri hydrogenchlorid. De fleste stabilisatorsystemer består af to eller flere komponenter, som giver en synergivirkning. De mest anvendte varmestabilisatorer har været salte af cadmium- og blyforbindelser, blandede metalforbindelser og organotin /2/. Der er nu forbud mod anvendelse af cadmium i alle varer i Danmark og bly i mange produkter. I dag anvendes mest calcium-zink forbindelser og lidt organotin. Bestandighed over for UV UV-stråling nedbryder PVC. Dette sker fordi varen absorberer stråler med en bølgelængde på nm /2/. Den absorberede energi resulterer i brudte bindinger i PVC en og dannelsen af frie radikaler, som medvirker til, at den ødelæggende kædereaktion fortsætter. UV-bestandigheden kan øges ved tilsætning af UV-stabilisatorer til pastaen. De mest anvendte UV-stabilisatorer er 2-hydroxybenzophenon, 2- hydroxyphenylbenzotriazol og organiske nikkel forbindelser. Det er et krav, at dugen skal være UV-bestandig. Der gives i dag en 5 års garanti, men erfaringerne viser, at den nuværende type dug sagtens kan holde 10 år eller længere. Der udføres langtidstest i Florida og Arizona, hvor UVpåvirkningen er maksimal. Vejrbestandigheden bestemmes efter ISO 105 B04. 16

17 2.3.3 Vandskyende egenskaber Det er et krav, at dugen skal være vandtæt. Derudover er det et krav, at blødgøreren ikke må kunne ekstraheres ud ved vask eller i regnvejr Kemikaliebestandighed Dugen skal have en passende kemikalieresistens afhængig af anvendelsen. Specielt er det vigtigt, at dugen har en god oliebestandighed Brandegenskaber Der stilles forskellige krav med hensyn til varens brandegenskaber alt efter anvendelsesformål. Det er således et myndighedskrav, at der anvendes brandhæmmende dug til festtelte, men ikke til telthaller. Ligeledes skal lastbilpresenninger være flammehæmmede, mens afdækningspresenninger ikke behøver at være det. Brændbarheden undersøges efter hhv. DIN og DIN 4102, B1. For at opnå flammehæmmende egenskaber tilsættes flammehæmmende blødgørere og andre flammehæmmende stoffer som f.eks. chlorparaffiner, phosphatestre, antimontrioxid og aluminiumtrihydrat Slidegenskaber Presenninger og ikke stationære telte skal kunne tåle et stort slid i forbindelse med brug. Dugen trækkes over træ- eller stålskeletter, hvorved der opstår mekanisk slid. Mængden af fyldstof har indflydelse på evnen til at modstå mekanisk slid. Almindeligvis gælder det, at jo mere fyldstof, jo mindre evne til at modstå slid, blandt andet på grund af dugens stivhed og overflade. Erfaringen viser endvidere, at jo mere dug, jo bedre slidstyrke. Udsatte steder som f.eks. hjørner forstærkes således ofte med et ekstra lag dug. Normalt bestemmes slidstyrken ikke kvantitativt Stivhed Dugens anvendelsesmulighed samt modstand mod mekanisk slid er tildels bestemt af, hvor stiv eller blød denne er. Mængden af blødgører i varen er meget afgørende for stivheden/blødheden af dugen, og da blødgørerens migrationshastighed er af afgørende betydning for, hvor længe dugen bevarer sin blødhed, er det derfor vigtigt, at den eller de alternative blødgørere har så lav en migrationshastighed som muligt og ikke er dårligere end de i dag anvendte phthalater. 17

18 2.3.8 Skimmelresistens Telte, som ikke er stationære, pakkes ofte sammen i våd tilstand, mens stationære telte står ude hele tiden og er ofte i kontakt med jorden. Begge forhold er hårde ved dugen, og skimmel kan meget let forekomme. Nogle blødgørere angribes lettere af mikroorganismer end andre, specielt blødgørere med esterbindinger er sårbare. Mikrobielt angreb giver sig udslag i misfarvning og senere ændrede mekaniske egenskaber. For at modvirke skimmelvækst kan der tilsættes fungicider Styrkeegenskaber Dugens brud- og rivstyrke bestemmes af det anvendte væv. Både bindingstype, tykkelse og styrke af de enkelte tråde har indvirkning på styrken. Vedhæftningen af PVC en til vævet bestemmes dels af tilsætningen af isocyanat til grundstrøget, dels af vævets tæthed. Styrkeegenskaberne afhænger således ikke af den anvendte blødgører Formstabilitet Formstabiliteten bestemmes af vævet, hvor polyester er mere formstabilt end polyamid. Det er således valget af væv, der er bestemmende for varens formstabilitet, hvorfor dette forhold ikke påvirkes i forbindelse med substitution af blødgøreren Rengøringsvenlighed Dugens overflade er af betydning for rengøringsvenligheden. Jo mere glat og jævn, jo nemmere er den at gøre ren. En meget glat overflade kan opnås ved en efterfølgende lakering af dugen Holdbarhed Varen skal have en rimelig god holdbarhed, uden at dette er nærmere kvantificeret. Holdbarheden varierer alt efter anvendelsesformål og bestemmes til dels af en række af ovennævnte forhold såsom bestandigheden overfor kulde/varme og UV samt styrkeegenskaber Komfort Komfortegenskaberne er kun interessante i forbindelse med fritids- og regntøj. Tøjet skal være behageligt at have på, samtidig med at det yder beskyttelse mod vejrliget. Varen må således ikke være for tung og stiv uden at dette er nærmere kvantificeret. Komfortegenskaberne afhænger i øvrigt i høj grad af tøjets konstruktion. 18

19 2.4 Krav til økonomien Markedet er presset til det yderste. Det er derfor af stor vigtighed, at dugen kan produceres så billigt som muligt, uden at dette går ud over kvaliteten. Da blødgøreren udgør næsten havdelen af pastaen, er prisniveauet på blødgøreren af stor betydning for varens fremstillingspris. En prisstigning på blødgøreren vil øge dugens pris væsentligt, hvilket kan betyde, at produktet ikke er konkurrencedygtigt og dermed ikke interessant for producenterne. Det er således af største vigtighed for den videre implementering af projektets resultater, at det/de fundne alternativer ikke kun er fordelagtige med hensyn til miljøegenskaber og brug, men også udgør et acceptabelt alternativ med hensyn til økonomien i det færdige produkt. 19

20 20

21 3 Vurdering af alternative materialer I det følgende foretages en gennemgang af de forskellige blødgørertyper, der er kommercielt tilgængelige i forhold til de i fase 1 opstillede kravspecifikationer, herunder: Brugsegenskaber - Vandskyende egenskaber - Modstandsdygtighed overfor kemikalier - Vejrbestandighed - Slidegenskaber - Skimmelresistens - Brandegenskaber - Stivhed - Styrkeegenskaber - Formstabilitet - Rengøringsvenlighed - Holdbarhed Udseende Forarbejdningsegenskaber Økonomi Generelt sammenlignes de alternative blødgørertyper med DEHP og DINP, der i dag anvendes til tekniske applikationer. De 3 mest anvendte blødgører "familier" er phthalaterne, adipaterne samt trimellitaterne. De 3 typer dækker ca. 90% af det totale blødgørermarked. Derudover er der en række andre blødgørertyper, der anvendes til specielle applikationer. Nedenstående tabel 1 viser nogle af de specielle egenskaber for forskellige blødgørere: Tabel 1: Oversigt over forskellige blødgøreres egenskaber Egenskab Lav gelatineringstemperatur, lav viskositet Brandhæmmende Gode elektriske egenskaber Gode lav temperatur egenskaber Modstandsdygtig overfor tilsmudsning Lav flygtighed Lav migration Blødgører Lavmolekylære phthalater Phosphater Tri-mellitater Azelater, adipater og sebacater Benzoater Tri-mellitater Polymerblødgørere samt tri-mellitater Rent forarbejdningsteknisk er følgende forhold af afgørende betydning: pasta eller plastisol rheologi sammensmeltnings egenskaber - temperaturprofil - gelatineringstemperatur flygtighed under processen 21

22 Typiske værdier for forskellige grupper af blødgørere ses i tabel 2. Tabel 2: Oversigt over forskellige blødgørertypers egenskaber Blødgørertyper Viskositet ved 20 C, mpas Gelatineringstemperatur, C Vægttab ved opvarmning, vægt% Tekniske phthalater C ,5-0,8 C 11 Lineære phthalater ,3-0,4 Adipater ,1-1,9 Tri-mellitater ,2-0,3 Citrater 47 0,3 Benzoater Sulfonater 135 0,3-0,5 Phosphater ,5-0,7 Azelater 140 Sebacater 140 Polyestre Chlorparaffiner Gennemgang af forskellige blødgørertyper Phthalater Phthalater er de klart mest anvendte blødgørere. Phthalater fremstilles ved en reaktion mellem alkohol og ortho-phthalsyre eller terephthalsyre. Phthalatestre produceres fra methanol, og har mellem 1 og 17 kulstofatomer. Phthalater anvendt til blødgørere har normalt mellem 4 og 13. Di-2-ethylhexyl phthalat (DEHP) DEHP er en industriel standardblødgører, idet 50% af det samlede forbrug af blødgørere er DEHP. Det udbredte forbrug af DEHP skyldes materialets gode allround egenskaber sammenholdt med en lav pris. DEHP kan anvendes i næsten alle tekniske applikationer. Den tekniske begrænsningen for DEHP er med hensyn til fordampning og migration af blødgøreren. Di-isononyl phthalat (DINP) og Di-isodecyl phthalat (DIDP) DINP og DIDP er ligeledes industrielle standardblødgørere med gode allround egenskaber. De er mindre flygtige end DEHP, både ved fremstillingen og ved høje brugstemperaturer. Begge har en dårligere blødgøringseffekt i forhold til DEHP, det er derfor nødvendigt at anvende en større mængde blødgørere for at opnå samme fleksibilitet. Det er ligeledes nødvendigt med en højere gelatineringstemperatur Adipater Adipater fremstilles ved at forestre alkoholer med adipinsyre. Man anvender typisk adipater baseret på alkoholer med mellem 8 og 10 kulstofatomer. 22

23 Di-ethylhexyl adipat (DEHA) Generelle kendetegn: Generelt har adipaterne bedre egenskaber ved lav temperatur sammenlignet med phthalaterne Plastisolen har generelt en lavere viskositet God fleksibilitet ved lave temperaturer Større flygtighed og højere migreringshastighed Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 1,2-1,4 gange højere end DEHP Kommentar: Adipaterne lider generelt af en noget større flygtighed og migration end DEHP Trimellitat estre Trimellitat estre er produceret ved en forestering af alkohol med trimellitsyre anhydrid. Tris-2-ethylhexyl trimellitat (TEHTM) Generelle kendetegn: Lav flygtighed sammenlignet med phthalater Stort set samme mekaniske egenskaber som ved DEHP Fleksibilitet ved lave temperaturer reduceret Ekstraktions og migrations modstandsdygtigheden forbedret i forhold til phthalaterne Anbefales ikke til udendørsbrug pga. dårlig modstandsdygtighed overfor vejrlig, idet trimellitaterne virker som UV-absorbere, hvilket bevirker en reduktion i PVC s stabilitet Lidt højere gelatineringstemperatur Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 3-5 gange højere end for DEHP Kommentar: Ikke anvendelig pga. dårlig modstandsdygtighed overfor vejrlig Citrater Citrater fremstilles ud fra citronsyre. De mest anvendte typer er acetyltriethyl citrat (A-2), acetyltri-n-butyl citrat (A-4), acetyltri-n-hexyl citrat (A-6) samt n-butylryltri-n-hexyl citrat (B-6). Acetyltriethyl citrat (A-2) Godkendt af FDA (Food and Drug Administration) som blødgører i folie til madvarer. Acetyltri-n-butyl citrat (A-4) Specialfremstillet type forefindes til anvendelse i medicinsk artikler. Acetyltri-n-hexyl citrat (A-6) samt n-butylryltri-n-hexyl citrat (B-6) Specielt fremstillede citrater til brug i medicinske artikler såsom katetre og poser til intravenøse væsker (IV-poser), hvor indholdet har højt vandindhold. 23

24 Citraterne er kendetegnet ved: Stort set samme mekaniske egenskaber som ved DEHP Større tendens til ekstraktion i vand, sæbevand samt olie Mindre tendens til gulning Flygtighed for A-4 og A-6 er op til 3 gange højere end for DEHP Udvist tendens til hydrolyse Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 5 gange højere end DEHP Kommentar: Citrater anvendes til medicinske artikler; men der er senest beskrevet problemer med hydrolyse og nedbrydning af materialet samt problemer med eksem hos plejepersonalet. Sammenholdes dette med den høje materialepris, vurderes citraterne ikke at være et realistisk alternativ Benzoater Der anvendes di-benzoatestre af diethylglycol. Benzoaterne anvendes i stor skala i USA bl.a. til vinylgulve. Benzoaterne har generelt en lidt lavere effektivitet end standard phthalaterne. Benzoaterne anvendes som primære blødgørere. Benzoaterne er kendetegnet ved: God modstandsdygtighed overfor alifatiske og aromatiske kulbrinter God UV-bestandighed og vejrbestandighed Stort set samme mekaniske egenskaber som ved DEHP Stor modstandsevne overfor tilsmudsning Større ekstraktion med sæbevand end ved standard phthalaterne Lav gelatineringstemperatur samt hurtig udvikling af fysiske egenskaber Generel modstandsdygtig overfor mikrobiel nedbrydning Pris: 1,5 gange dyrere end DEHP Kommentar: Benzoaterne kan være interessante, bør undersøges nærmere Sulfonater Der er kun 2 produkter på markedet, Mesamoll og Mesamoll II. De er phenylestre af sulfonerede n-paraffiner. Generelle kendetegn: Stor modstandsdygtighed overfor hydrolyse og forsæbning Lav ekstraktion med vand og alkali God UV- og vejrbestandighed Gode di-elektriske egenskaber, hvilket medfører at den er let at svejse Mesamoll II har lav flygtighed Pris: 2 gange dyrere end DEHP Kommentar: Umiddelbart virker denne type blødgører interessant, bør undersøges nærmere. 24

25 3.1.7 Phosphatestre Phosphatestrene har langt bedre brandegenskaber sammenlignet med phthalaterne. Brandegenskaberne for selve PVC-materialet er forholdsvis gode sammenlignet med andre plasttyper grundet det høje chlorindhold; men tilsætning af blødgørere reducerer de gode brandegenskaber. Tri-(2- ethylhexyl)-phosphater viser god kompatibilitet med PVC. Generelle kendetegn: Gode brandegenskaber Gode egenskaber ved lav temperatur Lav migration Hydrolysebestandig Pris: 3-5 gange dyrere end DEHP Kommentar: Phosphatestre anvendes pga. den høje materialepris kun i applikationer, hvor brandegenskaberne er vigtige Epoxier, ESO og ELO Epoxier fremstilles ved epoxidering af umættede estre. Estrene kan være naturligt forekommende estre som epoxideret soyaolie. Der er generelt to typer: epoxy olierne og epoxy estrene. Epoxierne har en dobbelt funktion i PVC, idet de både optræder som stabilisatorer og blødgørere, hvor den stabiliserende effekt regnes for den vigtigste. Epoxy olier Fremstilles af soyaolie og linolie. Generelle kendetegn: Høj viskositet Lav plastificeringseffektivitet Lav migration Anvendes sammen med andre blødgørere Epoxy estre Fremstilles ud fra oliesyre eller talgolie. Generelle kendetegn: Høj viskositet Deres lineære struktur bevirker, at de har gode lavtemperaturegenskaber Flygtighed svarer til standard phthalaterne Kommentar: Da epoxierne har begrænset kompatibilitet, kan de kun anvendes som sekundære blødgørere. De er derfor ikke noget reelt alternativ til erstatning af phthalatblødgørere Sebacater og Azelater Anvendes specielt ved applikationer, hvor der kræves god fleksibilitet ved ekstremt lave temperaturer, som f.eks. i arktiske egne. 25

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER Produkt gruppe 9 Fleksible slanger og forbindelser Hent datablade FLEKSIBLE SLANGER PUR 0,4mm 0,7mm 62 09010062 09020062 82 09010082 09020082 102 09010102 09020102 122

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Introduktion 3M Controltac IJ380 er en ekstrem fleksibel folie, specielt velegnet til indvarmning i falser, og vanskelige overflader. Folien er

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materiale og proces. Polyurethan 4 lektioner Niveau sammenlignet med uddannelsen: PUR trin 1 Henvisning til hjælpemidler: Kompendiet

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10 Opgavens art: Teoretisk. Opgaveformulering: 55 spørgsmål til Maskiner & udstyr, materialelære og 8 regneopgaver. Fagområde: Opgavens varighed: Sprøjtestøbning. 4 lektioner. Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

kvalitet i samarbejde

kvalitet i samarbejde kvalitet i samarbejde EN DANSK VIRKSOMHED Dahetra er en virksomhed der tager ansvar, ansvar for danske arbejdspladser i et velorganiseret miljø. Dahetra der blev grundlagt i 1973, besidder alene på denne

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Vinyl 2010 Sammenfatning 2007

Vinyl 2010 Sammenfatning 2007 Vinyl 2010 Sammenfatning 2007 Den europæiske PVC Industris program for bæredygtighed SAMMENFATNING Progress Report, den Frivillige Aftale og Vinyl 2010 Progress Report er Vinyl 2010 s årlige gennemgang

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Hurtig formbygning i topkvalitet

Hurtig formbygning i topkvalitet Hurtig formbygning i topkvalitet DSM s nyeste landvindinger indenfor især vinylester, også til gelcoat, har fremkaldt et nyt, hurtigt system til fremstilling af kvalitetsforme, der hærder med almindelig

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Folieleverandør gennem 50 år

Folieleverandør gennem 50 år Folieleverandør gennem 50 år Hvem er vi? Eni-Trade har eksisteret siden 1966, og vi er kendt som en pålidelig leverandør til en række industrier i Skandinavien og Nordeuropa herunder den grafiske industri,

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Genanvendelse af glasfibermaterialer Miljøprojekt nr. 1455, 2012 Titel: Genanvendelse af glasfibermaterialer Redaktion: Jakob W Nielsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

VISUEL KOMMUNIKATION NORDISK PLAST

VISUEL KOMMUNIKATION NORDISK PLAST VISUEL KOMMUNIKATION 100% KVALITET & SERVICE NÅR VI HOS SIGER KAPACITET OG UDVALG SÅ MENER VI DET! Vi lagerfører, hvad du som kunde har behov for, uanset hvilken type plastplade, rundstang, emnerør eller

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål.

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Få et gratis, uforpligtende besøg af en af vore konsulenter med demovogn. Vi måler op, rådgiver gerne

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Tork Aftørring og Rengøring Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Færre omkostninger Mere effektivitet Bedre sundhed og sikkerhed Tork er bare bedre Kunne du tænke dig en mere effektiv

Læs mere

HOLDER SAMMEN! Tape & dispensere, hæftemaskiner

HOLDER SAMMEN! Tape & dispensere, hæftemaskiner Tape & dispensere, hæftemaskiner PP-tape denbilligeversion J leveres med acryl-, hotmelt- eller naturkautschuk-lim J elastisk, høj rivestyrke og resistent overfor fugt J let afrulning, høj klæbekraft (naturkautschuklim)

Læs mere

J k a o k b o b Maa a g COWI

J k a o k b o b Maa a g COWI Jakob Maag Jakob Maag COWI Analyse af danske styrkepositioner indenfor teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier Jakob Maag Miljøspecialist, COWI 2 Undersøgelsen Analyse udført

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar Copyright EnPro ApS 2009

migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar Copyright EnPro ApS 2009 Vurdering af afsmitning og migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar v /E Eva Wallström Dispositioniti Kort præsentation af Enpro Foredragets indhold og budskab b Opgaven

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere