Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14"

Transkript

1 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 8 Årskalender... 8 Flyttedage... 8 Årsplan (UVM Skema)... 8 Skema... 9 Medarbejdere Elevgruppen Inklusion UNDERVISNING De boglige fag Engelsk Fysik/kemi Kristendom Dansk Samfundsfag Biologi Idræt Matematik Geografi Særlige fag for HNIE Linjefags- og valgfagsstruktur Friluftsliv obligatorisk Adventure - linjefag Islandske heste - linjefag Orientering - linjefag Outdoor linjefag

2 Mountainbike Valgfag Køkken-undervisningen Rengøring og undervisning Anderledes dage/uger Projektugen Introugerne Showuge Maddag DOF-kursus Fagdage Terminsprøver Fuglsøstævnet Afslutningsugen Turene Introturen døgnsturen Thy-turen Linjeturene Norgesturen Afslutningsturen Skolevejledning Sådan gør vi her Vejleder på efterskolen Hvad sker der Brobygning PÆDAGOGISK TILRETTELAGT SAMVÆR Samvær med elever Kontaktgruppemøder Fælles aften Stilletime og lektiecafe Fortælletime og morgensamling Medborgerskab Obligatorisk Weekend Kontaktgruppedag

3 Tilsyn med elever Elevrådet Sejlads Regler og procedurer: Aktiviteter hvori sejlads indgår Samvær med forældre Sorg/kriseplan En elev mister en af sine nærmeste tiden lige efter og opfølgning Elevs dødsfald Ulykke der finder sted på skolen Alvorlig sygdom Kollegas dødsfald Sorgens 4 stadier Telefonnumre, der kan bruges: Procedure når elever skal på skadestuen: ÆNDRINGER I LØBET AF ÅRET SKOLEN OVERORDNET Formål og værdigrundlag Formål: Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole var den første efterskole, der tilbød undervisning i en kombination af natur og idræt. Hvad det vil sige kan bl.a. læses i skolens formålsparagraf: "Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole er en selvejende institution hvis formål det er, udover at give undervisning i de almindelige skolefag, gennem et aktivt friluftsliv at bibringe eleverne en forståelse for den danske naturs egenart og de muligheder, den giver i rekreativt øjemed." Værdigrundlag: Skolen ønsker, at give den enkelte elev livsmod til et aktivt selvstændigt liv med mod og evner til at tage ansvar for egne handlinger. Skoleopholdet bygger på den enkelte elevs deltagelse i et forpligtigende samvær med andre og dermed indflydelse på fællesskabets og ens egen situation. Eleverne er medansvarlige for skolens hverdag på såvel det undervisningsmæssige som det praktiske område. Skolen vil igennem opholdet give eleverne større forståelse for naturen og forståelse for at man selv er en del af denne. Desuden anser vi sund mad og motion, som en nødvendighed for et spændende og aktivt liv. Skolen er i øvrigt inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker. 3

4 Kommentar Ovennævnte ord er ikke blot sorte bogstaver på hvidt papir vi bestræber os gennem hele forløbet på at udleve disse værdier og leve op til efterskolelovens hovedsigte. Det gælder både i samværet med elever og forældre samt medarbejdere og bestyrelse imellem. Meget her i livet kan beskrives og planlægges, men det er svært at beskrive hvor vi nøjagtigt giver eleverne indsigt i vores værdigrundlag eller opfylder lovens hovedsigte. Men skal vi forsøge, så er det i hvert fald sikkert, at eleverne opnår en stor forståelse for naturen, gennem vores mange obligatoriske friluftslivsture og biologiundervisningen. Livsmod, ansvar og fællesskab, er noget der udvikler sig henover året, og i mødet mellem forskellige mennesker med forskellige holdninger sker der meget, som styrker det enkelte individ. Vi lever op til lovens hovedsigte, ved hjælp af kontaktgruppefunktionen, morgensamlingerne, elevrådet, fortælletimerne og meget mere læs mere herom under disse punkter senere i indholdsplanen. I løbet af skoleåret vil der med stor sandsynlighed dukke spontane aktiviteter op, både elev-, lærer- og elev/lærerstyret. Derfor er denne indholdsplan for dette skoleår heller ikke fyldestgørende mht. skolens samlede aktiviteter og resultaterne heraf. Noget vil forblive uskrevet, måske noget væsentligt. Vedtægter 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 15. august 1982 og har adresse Vesterled 1, 8680 Ry med hjemsted i Skanderborg kommune. Stk. 3. Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler. Stk. 4. Skolens værdigrundlag: 1. Skolen ønsker at give den enkelte elev livsmod til et aktivt selvstændigt liv med ansvar for egne handlinger. 2. Skoleopholdet bygger på den enkelte elevs deltagelse i et forpligtende samvær med andre og dermed indflydelse på fællesskabets og elevens egen situation. 3. Eleven er medansvarlig for skolens hverdag på såvel det undervisningsmæssige som det praktiske område. 4. Skolen vil i gennem opholdet give eleven større forståelse for naturen og for, at man selv er en del af denne. 5. Endvidere vil skolen motivere den enkelte elev til at dyrke en idræt og indtage sund og ernæringsrigtig mad. 6. Skolen er i øvrigt inspireret af Grundtvig og Kolds skoletanker. 2. Skolekreds Stk. 1. Skolen skal have en skolekreds, der står bag skolens virksomhed. Stk. 2. I skolekredsen kan optages myndige privatpersoner og foreninger mv.. 4

5 Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 4. Af medlemmerne opkræves et kontingent en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til en andel af skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får stemmeret fra optagelsen i skolekredsen. Stk. 6. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i nævnte materiale. 3. Skolens drift. Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelle bidrag fra andre. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål. Stk. 4. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti mv., som andre end skolen disponerer over. 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jf. 12 og træffer beslutning om skolens nedlæggelse jf. 13. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller mail med mindst 21 dages varsel. Stk. 4. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge en dagsorden, der mindst skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forstanderens beretning. 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 5. Fastlæggelse af medlemsbidragets størrelse for det næste kalenderår. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. 7. Valg af suppleanter. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 medlemmer af skolekredsens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen forlanger det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at begæring herom er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse foregår på samme måde som ordinær generalforsamling med dagsorden. Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer, jf. dog 13 stk. 1. Stk. 7. Skriftlig afstemning kan forlanges af ét medlem af skolekredsen. 5

6 Stk. 9. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. Stk. 10. Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt kontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes. 5. Bestyrelsens sammensætning Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf flertallet vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Efter indstilling fra bestyrelsen kan et af medlemmerne udpeges af Danmarks Idræts-Forbund. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen. Genvalg kan ske. Stk. 3. På hvert års generalforsamling vælges to suppleanter, Suppleanterne vælges for ét år ad gangen. Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og 4. Stk. 5. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Stk. 6. Skolens forstander og en af skolens medarbejdere valgt repræsentant kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 8. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsens skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren, for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter elevbetalingen, udnævner revisor, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt. Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og for at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten. Stk. 6. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. Bestyrelsens arbejde. Stk. 1. Bestyrelsen skal afholde møde mindst to gange i løbet af et regnskabsår. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden. Stk. 2. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt mindst to medlemmer forlanger det. Såfremt formanden ikke efterkommer en sådan henstilling, kan de pågældende selv indkalde til mødet, der da er beslutningsdygtig, selv om formanden ikke er til stede. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6

7 Stk. 4. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 5. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne forhold, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapital 8 om tavshedspligt mv. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. 8. Skolens daglige ledelse. Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Forstanderen ansætter viceforstander (efter aftale med bestyrelsen), lærere og øvrige medarbejdere. Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapital 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt. 9. Regnskab og revision. Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens 7. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 10. Tegningsret. Stk. 1. Skolen tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder af bestyrelsesformanden. 11. Vedtægt og vedtægtsændringer Stk. 1. Ved skolens sammenlægning, ved spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven. Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling. Stk. 12. Nedlæggelse. Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle skolekredsens medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutningen træffes med almindeligt flertal af de mødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 14 dage efter den første generalforsamling. Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelsen med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Stk. 3. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. 7

8 Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Stk. 5. Overskydende midler anvendes med godkendelse fra Undervisningsministeriet til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Vedtægter er godkendt på skolens ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2014 Erik Nybo Mikkel Gandrup Bent Hviid Jens Ole Kristensen Bent Nielsen Liselotte Nis-Hanssen Anette Bagger Sørensen SKOLEN PRAKTISK Årskalender Se kalenderen på skolens hjemmeside. Flyttedage 1. flyttedag: Søndag d. 17. august = obligatorisk dag med introprogram, flyttes til ugen efter = undervisningsfri om mandagen d. 25. august. 2. flyttedag: Lørdag d. 20. sep = obligatorisk dag med forældre, flyttes til ugen efter = undervisningsfri om mandagen d. 22. sep. 3. flyttedag: Lørdag d. 15. nov = obligatorisk dag med forældre, flyttes til ugen efter = undervisningsfri om mandagen d. 17. nov. 4. flyttedag: Søndag d. 8. marts = obligatorisk dag med fjeldprogram i Norge, flyttes til ugen efter = undervisningsfri om mandagen d. 16. marts. Årsplan (UVM Skema) 8

9 Skema 1. semester (fra d. 26/8 12/10): 9

10 2. semester (fra d. 20/10 16/1): 10

11 3. semester (fra d. 19/1 13/3): 11

12 4. semester (fra d. 17/3 27/6): 12

13 Medarbejdere 13

14 Navn kort beskrivelse - initialer: Lars Fey - forstander Anna-Mette Fischer - viceforstander Claus Jespersen køkkenleder Hans Ferrold - lærer Stine Bigum - lærer Anne Lyngs lærer Lone Hougaard Simonsen - lærer Anders Bruun lærer Gry Christensen lærer barsel det meste af Kira Nissen lærer Simon Grimstrup lærer - orlov i Leif Damgaard lærer Lisbeth Sejrsbøl lærer Henrik Jørgensen lærer Thomas Hviid Madsen lærer (årsvikar) Klaus Frank Hockerup lærer (årsvikar) Bodil Kirk Agerbo lærer og inklusionsansvarlig Annette Foth-Jakobsen timelærer Gitte Isager sekretær Ditte køkkenelev fra september 13 Lene Vig ernæringsassistent Kirsten Nielsen køkkenassistent Lars Friis Hansen pedel Torben Larsen pedelmedhjælper Anne Katrine Holst rengøringsansvarlig Peter Bech timelærer linjefag MTB LF AM CJ HF SB AL LHS AB GC KN SG LD LS HJ TM KH BKA AF GI DI LV KI LH TL AKH PB Elevgruppen 102 elever er optaget til skoleåret, 33 fordelt på 9. årgang og 99 elever på 10. årgang og med en overvægt af drenge: 36 piger og 66 drenge. Skolen har i år ingen andenårselever. Alderstrinnet ligger indenfor år. Eleverne kommer fra hele landet og optages i den rækkefølge, de indmelder sig. Der føres ventelister, således at den første på listen straks får tilbudt plads, så snart en elev udmelder sig. Eleverne bor 2, 3 eller 4-mands og kønsvis sammen på værelserne. Drenge- og pigeværelser bor blandet side om side. HNIE har hovedsageligt danske elever, men vi har som regel 3-5 tosprogede, hovedsageligt grønlandske elever hvert år på skolen. De grønlandske elever indgår i skolens dagligdag, hvor kontaktlæreren har en speciel opgave i forhold til kontaktfamilier og Det Grønlandske Hus. Derudover får en af lærerne også en ekstra pulje timer, til at varetage arbejdet med de grønlandske elever, herunder ekstra hjælp med sprogvanskeligheder, men også hjælp til praktiske ting som indkøb, transport mm. 14

15 Eleverne er inddelt i kontaktgrupper af lidt varierende størrelser der er som regel mellem 8 og 11 elever i en kontaktgruppe. Et værelse og også boområdet er altid i samme kontaktgruppe. Det giver en nærhed, at dem man bor med, også er dem man kender fra introturen, og det er også dem man gør rent sammen med, og altså deler kontaktlærer med. Inklusion På Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole tilbydes de elever, der har brug for det, et inklusionstilbud. Inklusionstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med eleven, elevens forældre og skolen før eleven starter på skolen. Der vil blive fulgt op på handleplanen, ved de fastsatte forældresamtaler. Skulle der være spørgsmål omkring inklusionstilbuddet, er man velkommen til at kontakte forstander Lars Fey for en nærmere uddybelse. UNDERVISNING De boglige fag Engelsk Formål: Formålet med engelskundervisningen på skolen er at bygge videre på elevernes engelskkundskaber, så de får yderligere færdighed i at forstå og tale sproget, samt i at opfatte en engelsk teksts indhold og skriftligt at kunne benytte sig af sproget. Desuden skal undervisningen øge elevernes kendskab og interesse til de engelsktalende lande og deres kultur, og derigennem medvirke til at eleverne videre frem har lyst til at bruge og dygtiggøre sig i sproget. Vores elever i 9. og 10 klasse skal arbejde med forskellige emner inden for de engelsktalende lande og opnå følgende færdigheder: forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige følge med i film, hvor talen præges af slang og faste vendinger fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt og redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner anvende et tilstrækkeligt og præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger give eksempler på værdier og normer i engelsktalende lande fra arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade og medier perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande, inden for emner som uddannelse og erhverv samt sociale og samfundsmæssige problemstillinger ( 10. klasse) benytte og vurdere informationer fra engelsksprogede kilder 15

16 Overordnet: Vi er pt. 4 engelsklærere på skolen; Stine Bigum, Hans Ferrold, Bodil Kirk Agerbo og Anna- Mette Fischer. Til de klasser har vi ikke et færdigt undervisningsmateriale, men bruger diverse hjemmelavede materialer, sammen med ideer fra kurser, magasiner mm. Til 9. klassen har vi indkøbt et klassesæt af A piece of Cake, som fint fører eleverne igennem forskellige emner, samt tekster af forskellige sværhedsgrad. Der hører også lytteøvelser med til dette system. Til grammatikundervisningen har vi klassesæt af Stifinderen, som grundbog. Hertil hører også en opgavebog, hvorfra vi kopierer udvalgte opgaver. Gennemsnitlig timetal for et engelskhold er ca. 78 timer. Detailplan: Eleverne arbejder på skift med grammatik, skriftligt og mundtligt engelsk. Fx så skal eleverne aflevere ca. 5 stile på det halve år, som de har engelsk. Den mundtlige dimension i engelskundervisningen bærer ofte præg af aktivitet, samt det at samtale i små forummer. Emnerne som vi gennemgår, forsøger vi, så godt som vi kan, at gøre relevante i forhold til elevernes egen verden. De emner, som vi bl.a. arbejder med, og som vi har lavet/fundet vores egne materialer til er: Drugs and Crime Music Sport and Adventure / Sport and Identity The history and culture of Australia The people of South Africa Ireland / Northern Ireland The supernatural m.fl. Underviserne er: SB, HF, BKA og AM Fysik/kemi Indledning: Fysik/kemi undervisningen afspejler skolens værdigrundlag, således at eleven gives en menneskelig og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund. Eleven skal gennem Fysik/kemiundervisningen opnå almene færdigheder og kundskaber som grundlag for virkelyst, fordybelse og problemløsning. Undervisningen skal medvirke til at eleven opnår erkendelse af begrænsninger og muligheder i anvendelse af Fysik/Kemi som et redskab eller beskrivelsesmiddel. Indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen sigter på at lette overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Metodevalg: Eleven skal kunne: 16

17 Formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og opstille resultater og bearbejde dem skriftligt og mundtligt Vælge og benytte hensigtsmæssige instrumenter og laboratorieudstyr Benytte fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde Vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven Indhold: Elven skal almindeligvis kunne: Fysikkens og kemiens verden. Anvende fysiske og kemiske begreber til at kvantitativ og kvalitativt at forklare og forudsige fænomene Benytte enkle modeller til sprogligt og matematisk at beskrive fænomener og sammenhænge Kunne forklare udvalgte stofegenskaber og stofomdannelser ved forskellige forbindelser mellem atomer og molekyler Kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser Redegøre for kemiske stoffer på et udvalgt område Kunne redegøre sprogligt og matematisk for simple mekaniske fænomener Analysere menneskeskabte indgreb i stofkredsløb fx miljø Udvikling: Anvende fysiske, kemiske begreber til både sprogligt og matematisk at forklare fænomener Redegøre for at, den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets forsøg på at beskrive fænomener og sammenhængen i naturen Kende til nogle af nutidens forstillinger om universets opbygning og udvikling Gøre rede for, hvordan mennesket til forskellige tider har forsøgt at forklare sin egen placering i universet Kende eksempler på, at udviklingen i videnskabsfagene fysik/kemi og den kulturelle udvikling er indbyrdes afhængige Kende eksempler på at, for teknologi har fremmet en udvikling af praktisk og teoretisk viden Kende eksempler på, at udviklingen af ny viden kan give uforudsete muligheder Anvendelse: Beskrive hovedtræk ved samfundets energiforsyning Kende til udvalgte ressourcers vej gennem produktionssystemet Beskriver og forklare eksempler på energioverførelse med brug af begreber Kende til udvalgte detaljer i en eller flere produktionsvirksomheder Kende til eksempler på teknisk viden i hverdagen Sammenligne og argumentere for fordele og ulemper ved forskellige produktionsprocesser ud fra fx ressource- og energiforbrug, effektivitet samt det fysiske arbejdsmiljø Kende til enkle principper for transmission af information over store afstanden Beskrive virkning af ioniserede stråling på levende væv. Underviserne er HJ og AB Kristendom 17

18 Der er 90 min. til undervisning hver undervisningsgang. På arbejdstidsplanen er der afsat 21 timer til undervisning. Livsfilosofi og etik Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at diskutere og forholde sig til udvalgte almene tilværelsesspørgsmål anvende relevante faglige begreber (overordnet mål) reflektere over og forholde sig til tilværelsens trosvalg diskutere og forholde sig til forskellen mellem religiøst og naturvidenskabeligt sprog forholde sig til forskellige menneskesyn forholde sig til sammenhænge mellem forskellige normer, etikker og bagvedliggende værdier give udtryk for og samtale om egen og andres livsforståelse (diskutere og forholde sig til håndteringen af kulturmøder evt. forløb med samfundsfag + historie Os danskere) vurdere og udtrykke sig om forskellige syn på naturen Bibelske fortællinger Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig om bibelske fortællingers sammenhæng med værdier i dansk og europæisk kultur forholde sig til de bibelske fortællinger i samtaler om tydning af tilværelsen fortolke motiver og temaer, som de kommer til udtryk i kunst og kultur Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at reflektere over og diskutere kristendommens rolle i kultur og samfund have indsigt i og forholde sig til kirkelige synspunkter samt deres betydning i samfundet drøfte folkekirkens organisation og betydning i samfundet forholde sig til andre kristne trossamfund forholde sig til sammenhænge mellem tid, rum og betydning i forskellige ritualer genkende kristne symboler samt diskutere deres funktioner, når disse indgår i kunstneriske udtryk tolke salmer og sange, bl.a. i relation til den historiske udvikling Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende og forholde sig til centrale dele af udvalgte religioner vurdere udvalgte religiøse sekter og bevægelsers indhold, opbygning og strategier diskutere forskellige religioners rolle i samfundet - lokalt og globalt reflektere over og diskutere udvalgte temaer på tværs af religionerne samtale om udvalgte religioners kunstneriske og symbolske udtryk Uge Indhold Mål 18

19 8 9 Os og kristendommen 9 Nye religioner side 7-19 om Tongil bevægelsen, Scientology og Guds Børn + Religion 9 Satanisme side Kende og forholde sig til centrale dele af udvalgte religioner Vurdere udvalgte religiøse sekter og bevægelsers indhold, opbygning og strategier Reflektere over og diskutere udvalgte temaer på tværs af religionerne Reflektere over og forholde sig til tilværelsens trosvalg Samtale om udvalgte religioners kunstneriske og symbolske udtryk Forholde sig til andre kristne trossamfund 12 Os og kristendommen 9 New Age side (reelt 8 sider) Arbejder videre med målene fra de foregående 2 uger. 13 Os og kristendommen 9 Ismerne side Forholde sig til forskellige menneskesyn Forholde sig til sammenhænge mellem forskellige normer, etikker og bagvedliggende værdier Give udtryk for og samtale om egen og andres livsforståelse 14 Os og kristendommen 9 Sol, måne og stjerner 16 side Herunder skabelsesberetningen hvordan forklares jordens tilblivelse inden for naturvidenskaben? 17 Forløb hvor der arbejdes med den danske 18 folkekirke som institution, og hvilken rolle kirken spiller i dag i det danske samfund fx diskussionen om kirkelig vielse af homoseksuelle kontra den katolske kirke i Italien. 19 Terningerne er kastet! Det er dit liv! John 20 Rydahl Diskutere og forholde sig til forskellen mellem religiøst og naturvidenskabeligt sprog Vurdere og udtrykke sig om forskellige syn på naturen Tolke salmer og sange Have indsigt i og forholde sig til kirkelige synspunkter samt deres betydning i samfundet Drøfte folkekirkens organisation og betydning i samfundet Diskutere forskellige religioners rolle i samfundet - lokalt og globalt Diskutere og forholde sig til udvalgte almene tilværelses-spørgsmål 19

20 Kap. 9 Det bedste af alle verdner Den romerske gud Janus Paradisforestillingen, jødernes venten på guds indgriben. Jesus & den kristne paradisforestilling Syndefaldet bibelhistorien Paradisets have opgaver Eventyret Fiskeren og hans kone, Grimm opgave Sangene: Nærmest lykkelig, Steffen Brant & Hyldest til hverdagen, Dan Turell opgave Hvad er lykke for dig? Lav en collage eller skriv et digt eller en mindre tekst, hvor du giver udtryk for det. Fælles opsamling stiller spørgsmål til hinandens udtryk. Reflektere over og diskutere udvalgte temaer på tværs af religionerne Reflektere over og forholde sig til tilværelsens trosvalg Tolke salmer og sange 22 De ti bud samarbejde med dansk 23 Fx Er der ligheder mellem den danske lovgivning og de ti bud? 24 Jesu lidelseshistorie, allegorier samarbejde ekstra med dansk Neondrengens profeti ag Bent Haller Matrix Forholde sig til de bibelske fortællinger i samtaler om tydning af tilværelsen Reflektere over og diskutere kristendommens rolle i kultur og samfund Reflektere over og diskutere kristendommens rolle i kultur og samfund Fortolke motiver og temaer, som de kommer til udtryk i kunst og kultur Genkende kristne symboler samt diskutere deres funktioner, når disse indgår i kunstneriske udtryk Underviseren er HF Dansk Da vi fører op til folkeskolens afsluttende prøver i faget dansk, ligger vores læseplan tæt op ad folkeskolens læseplan for faget samt fællesmål for dansks trinmål. Formål: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og 20

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I 1. Hjemsted og formål Stk. 1. New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Efterskolen for Scenekunst

Efterskolen for Scenekunst Vedtægter for Efterskolen for Scenekunst 1. Navn, Hjemsted, formål og værdigrundlag Efterskolen for Scenekunst er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. August

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard"

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution  Idrætsefterskolen Klintsøgaard Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard" 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. "Idrætsefterskolen Klintsøgaard" er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Silkeborg Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 Vedtægter for Svendborg Medie- og Sportsefterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Svendborg Medie- og Sportsefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Ollerup Efterskole Sang & Musik er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag stk. 1 Ågård Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. stk. 2 Ågård Efterskole er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Vedtægter Vedtægter for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Roskilde Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Waldemarsbo Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.. Institutionen er oprettet den 19.januar 1978 og er hjemmehørende i Fakse Ladeplads i

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole VEDTÆGTER For den selvejende undervisningsinstitution Phønix Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Phønix Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Efterskolen er oprettet

Læs mere

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE 1. HJEMSTED, VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL. 1) Haslev Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution, oprettet i 1891, beliggende Bregentvedvej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Onsild Idrætsefterskole skole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1. Brejning Efterskole er en privat, uafhængig selvejende institution. 2. Brejning Efterskole er oprettet den 20. april 1996 og har hjemsted i Børkop Kommune. Brejning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater 16.05.02 Vedtægter for den selvejende institution: VOSTRUP EFTERSKOLE SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vostrup Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Institutionen er oprettet den 21. Marts 1995 og har hjemsted i Viborg Kom- Stk.2 mune. Klejtrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Vedtægter. Gribskov efterskole

Vedtægter. Gribskov efterskole Vedtægter Gribskov efterskole april 2007 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Gribskov efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Gribskov efterskole er oprettet i august 1983,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Stk.2 Klejtrup Musikefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

St. Andst Efterskole

St. Andst Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende institution St. Andst Efterskole Vedtaget på St. Andst Efterskoles stiftende generalforsamling den 15. januar 1983. Ændret ved generalforsamlingen den 28. marts 1988 den

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Indholdsfortegnelse 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 2 Skolekreds 3 Repræsentantskab 4 Skolens drift 5 Årsmødet 6 Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk 1. Kongeådalens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole er en privat uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Galtrup Musik- og

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2015-16

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2015-16 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2015-16 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 4 Kommentar... 4 Vedtægter... 5 SKOLEN PRAKTISK... 8 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Gellerup Højskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gellerup Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægter for Højskolen Skærgården

Vedtægter for Højskolen Skærgården Vedtægter for Højskolen Skærgården 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Højskolen Skærgården er en uafhængig, selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet 26. oktober 1972 på initiativ

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nysted Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1934 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER. TronsøSkolen

VEDTÆGTER. TronsøSkolen VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION TronsøSkolen Hjemsted og formål 1 Stk. 1. TronsøSkolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet den 24. april 2003 og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård.

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. 1. Hjemsted og formål stk. 1. Efterskolen Østergård er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole & Sansestormerne Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægter for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtaget med ændringer den 22.9.2015 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole College og Ranum Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole Skolens vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole. Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål. Stk.1. Gunslevholm Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution. Stk.2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE 1 VEDTÆGTER for den selvejende institution HADSTEN HØJSKOLE 2009 1. HJEMSTED, FORMÅL og VÆRDIGRUNDLAG Stk. 1. Hadsten Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution MIDTJYSK EFTERSKOLE, Ejstrupholm 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Midtjysk Efterskole er

Læs mere

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE 22. august 2012 - Bjergsnæs Efterskoles vedtægt 1-8 1. Skolens navn, hjemsted, værdigrundlag og formål. Stk. 1. Skolens navn er Bjergsnæs Efterskole. Skolen er en uafhængig

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Bindernæs Efterskole er oprettet 25/ og har hjemsted i Lolland kommune

Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Bindernæs Efterskole er oprettet 25/ og har hjemsted i Lolland kommune 1 1 Hjemsted og formål Stk.1 Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Bindernæs Efterskole er oprettet 25/6 1979 og har hjemsted i Lolland kommune Bindernæs Efterskole ejer

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere