Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007"

Transkript

1 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/ Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder, men også samtidig pålagt forpligtelser i forhold til boligen, ejendommen, fælles faciliteter og øvrige beboere. Disse rettigheder og forpligtelser fremgår af lejeloven, lejekontrakten og af A/B Postgårdens vedtægter og husorden. Beboere, og lejere i erhvervslejemål har pligt til at kende og overholde den til enhver tid gældende husorden. I husordenen, som beboerne i A/B Postgården har vedtaget, er der fastsat en række regler for adfærd og brug af inden- og udendørs faciliteter. Hensigten med husordenen er at sikre den størst mulige boligkvalitet og dermed et godt miljø for beboerne. Enhver beboer har ret til at påtale overtrædelser, og udlejer (A/B Postgården) har pligt til at sørge for, at de gældende bestemmelser overholdes. Klager over overtrædelser af bestemmelserne rettes skriftligt til bestyrelsen. Generelt Beboerne opfordres til i alle forhold at vise hensyn over for andre beboere og for bebyggelsen som helhed. Beboerne skal hver især holde lejlighederne i forsvarlig stand. Ejendommens bygninger og øvrigt anlæg herunder trapper og elevatorer må ikke beskadiges. Benzin og andre brand- eller eksplosionsfarlige stoffer, herunder fyrværkeri, må ikke opvares i større mængder, hverken i lejligheder, lofts- eller kælderrum. Godt naboskab Det kan være svært at undgå, at beboere uforvarende kommer til at genere hinanden, og hvis man føler sig generet af en eller anden årsag, bør man i første omgang rette henvendelse til den, som man mener, er årsagen til problemet. En uformel snak om tingene kan i mange tilfælde løse problemerne, når parterne bliver gjort bekendt med hinandens synspunkter og opfattelser. Måske er der tale om en ubevidst uhensigtsmæssig adfærd. Det er godt naboskab på forhånd at underrette eventuelt berørte naboer om usædvanlig aktivitet, som f.eks. større selskabelig sammenkomst, selvom dette naturligvis ikke fritager for rimelig hensyntagen og overholdelse af husorden. Enhver beboer skal ved sin færden og optræden vise hensyn, så der ikke opstår ulemper for andre beboere.

2 Støj (herunder især afspilning af musik) Fra et lejemål/andelsbolig må på intet tidspunkt være til gene for de øvrige beboere normal adfærd og norm taget i betragtning, dog må det indenfor normal arbejdstid accepteres, at der udføres håndværksmæssigt arbejde. Elektriske maskiner, der kan virke forstyrrende på radio og TV må ikke benyttes. I tidsrummet fra må der normalt ikke forekomme støjgener (heller ikke fra værktøj), som kan genere de øvrige beboeres privatliv. I tidsrummet fra 22 0 må der ikke forekomme støjgener, som tydeligvis er uacceptable for beboernes mulighed for søvn. Benyttelse af radio og lignende apparater skal ske på en sådan måde, at det ikke er til ulempe for andre beboere. Det samme er gældende for støjende almindelig underholdning. Lejemål/andelsbolig med gulve uden tæpper, bør være specielt opmærksomme på den forøgede lydgennemtrængning. Boligen Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner må kun installeres af autoriserede VVS installatører, og skal være forsynet med aquastop. Hvis maskinerne er placeret i køkken, skal de også være forsynet med en drypbakke. Utætheder i til- eller fraførsel af vand til disse installationer skal straks udbedres af autoriserede installatør eller meddeles viceværten. Omkostninger til udbedring af skader, som skyldes uautoriseret installation og/eller manglende udbedring/rapportering af opståede lækager, skal betales af lejeren/andelshaveren af det beboelsesmål, hvor skade er sket. Der må ikke bortkastes kattegrus, bind og lignende i toilettet. Skader, fejl, mangler og utætheder Skader, fejl, mangler og utætheder på sanitære installationer, radiatorer, vand- el- og gastilførsel samt tilstoppede afløb skal snarest meddeles til viceværten, så det hurtigst muligt kan udbedres. Hvis det skønnes, at skaden eller utætheden kan medføre yderligere skade eller er til fare for beboernes sikkerhed eller helbred, kontaktes, i nævnte rækkefølge, viceværten, et medlem af bestyrelsen eller foreningens håndværkere. For andelshavere gælder særskilte regler for indvendig vedligeholdelse, som anført i vedtægterne for andelsforeningen, jf. 10. Udlejer (A/B Postgården) har vedligeholdelsespligten overfor lejer, for vandhaner, gashaner, lignende installationer, medmindre der er tale om decideret misligholdelse. Lejer skal sørge for, at installationer renholdes og afkalkes. For andelshavere gælder særskilte regler for indvendig vedligeholdelse, som anført i vedtægterne for andelsforeningen, jf. 10.

3 Vedligeholdelse For lejere gælder det, at hvidtning, tapetsering og maling af lejligheden finansieres normalt over konto for indvendig vedligeholdelse efter aftale med viceværten. Andelshaver varetager selv udgiften herfor. Væggetøj og andre skadedyr Forekomst af væggetøj og andre skadedyr skal straks anmeldes til viceværten eller udlejeren. Lejligheden skal regelmæssigt udluftes for at modvirke fugt og skimmel. Lejligheden skal renholdes således at der ikke tiltrækkes skadedyr. Husdyr Det er ikke tilladt at holde hund eller kat i foreningen. Altaner Der må ikke opsættes antenner eller paraboler på altanerne. Tilberedning af mad på altanerne er ikke tilladt. Der må ikke opbevares genstande eller væsker, som kan være til fare eller gener for de øvrige beboere. Altankasser skal være udført i vejrbestandigt materiale og ophængt forsvarligt i beslag. Facader og altaner må ikke ændres. Der må ikke affyres fyrværkeri fra altaner. Trappeopgangene I opgangene er der anbragt opslagstavler beregnet til meddelelser fra A/B Postgården, viceværten og bestyrelsen. Meddelelser fra foreninger og beboere i ejendommen kan opsættes, såfremt der ikke er tale om forretningsmæssig annoncering. Meddelelser fra foreninger og beboere skal være anført dato og må højst være opsat i 14 dage, hvorefter de skal fjernes af den pågældende forening eller beboer. Der må ikke opsættes reklamer, plakater, skilte eller lignende i opgangene. Det er forbudt at hensætte og henkaste affald i opgange og elevatorer. Der må ikke hensættes ting (f.eks. fodtøj og planter), som kan være til gene for beboernes passage eller rengøring af trappeopgangene (fugt fra lerpotter kan ødelægge gulvbelægningen). Det er forbudt at regulere den automatiske dørlukning. Fejl ved dørlukkerne skal straks meddeles viceværten. Døre skal lukkes umiddelbart efter gennemgang, og uvedkommende eller ikke kendte personer må ikke gives adgang.

4 Den automatiske lukning af ejendommens døre må ikke forhindres, medmindre der er tale om en kortvarig periode under opsyn, hvor f.eks. møbler bæres igennem. Cykler, barnevogne og klapvogne må ikke anbringes i opgangene eller kældergangene. Rygning i trappeopgangene og elevatorer er ikke tilladt. Børns leg på trapper og gange er ikke tilladt. Vinduer på trappeopgange og loftsrum skal være lukkede i tilfælde af stormvejr, regn, sne og frost. Affald Aviser og blade lægges i de specielle papircontainere. Hvis der ikke er plads heri, lægges de i de almindelige affaldscontainere. Flasker og glaskrukker skal lægges i den specielle flaskecontainer. Øvrigt affald skal lægges i affaldscontainerne, og låget skal lukkes bedst muligt. Det er forbudt at henstille eller henkaste affald udenfor containerne. Køkkenaffald skal være indpakket i lukkede og tætte poser. Papkasser ligges i de specielle papcontainere og skal skæres op før de ligges i containeren. Miljøfarligt affald som f.eks. maling, opløsningsmidler, lysstofrør og blybatterier skal afleveres til miljøbilen eller en genbrugsstation. Storskrald er møbler, madrasser, billedrammer og tæpper. Der bliver opsat en container til dette med jævne mellemrum. De nærmere tidspunkter vil blive oplyst via opslag i porten. Fliser, toiletter, håndvaske og byggeaffald såsom køkkener og døre, elektronik og hårde hvidevarer skal afleveres på genbrugspladsen og må under inden omstændigheder henstilles ved affaldscontainerne, i lofts- eller kældergange eller på trappeopgange. Udendørsarealer Opgangsdørene skal lukkes umiddelbart efter passage, og det skal sikres, at de smækker i lås. Uvedkommende eller ikke kendte personer må ikke lukkes ind. Forældre eller værge har det fulde ansvar for børns færden og benyttelse af fællesarealer. Udlægning af foder, madrester eller andet, som kan tiltrække hunde, katte, mus, rotter, duer eller andre skadedyr er forbudt. Cykler skal henstilles i cykelkælder eller cykelstativ. Barnevogne skal henstilles i cykelkælder. Der må ikke foregå aktivitet, som er til gene for beboerne, i gårdene eller på fortovene. Arrangementer eller sammenkomster skal ophøre kl. 21, medmindre andet er accepteret af bestyrelsen og ved opslag bekendtgjort for beboerne. Oprydning skal foregå umiddelbart efter brug af gårdarealet der må ikke efterlades cigaretskod, grillbakker eller anden form for affald. Der henvises i øvrigt til den særlige husorden for gårdmiljøet.

5 Parkering Det er ikke tilladt at parkere i gården uden tilladelse. Andelsboligforeningen vil for ejers regning fjerne motorkøretøjer som parkeres uden tilladelse. Vaskeri Vaskeriet må kun benyttes af ejendommes beboere eller personer, som er bemyndiget til at vaske for beboere i ejendommen. Det er ikke tilladt at vaske tøj for personer, som ikke bor i ejendommen, og det er ikke tilladt at benytte vaskerierne i erhvervsmæssigt øjemed. Personer under 1 år må ikke benytte vaskemaskinerne. Reservation af vasketure sker ved at låse vasketurslåsen på turtavlen på den ønskede tid. Såfremt man ikke umiddelbart ønsker at reservere en tid, placeres vasketurslåsen på parkering. Såfremt man alligevel ikke ønsker at benytte en reserveret tid, skal vasketurslåsen så snart som muligt fjernes, så andre har mulighed for at reservere denne tid. Hvis en vasketur ikke er taget i brug efter en halv time, bortfalder reservationen, og vasketuren kan benyttes af andre. Der må ikke vaskes tøj eller effekter, som kan ødelægge maskinerne eller efterfølgende beboeres tøjvask. Vaskemaskinerne må ikke benyttes i forbindelse med farvning af tøj. En timerfunktion sørger for, at strømmen til vaskerierne tilsluttes ca. kl. 07:00 og afbrydes kl. ca. 21:30. Det er ikke tilladt at vaske udenfor dette tidsrum, selvom timerfunktionen skulle være ude af drift. Vaskemaskinerne må ikke benyttes efter sidste vasketurs ophørstidspunkt. Tørretumblerne kan benyttes op til en halv time ind i den efterfølgende vaskeperiode. Forsømmelighed, hærværk eller misbrug af vaskerimaskinerne eller timerfunktionen vil kunne medføre retslig erstatningskrav. Maskiner, borde og lokalerne i øvrigt skal rengøres efter brug. Affald (ikke mindst vaskepulver kartoner og skyllemiddels beholdere) skal lægges i affaldscontainere i gården ikke i vaskeriet! Det er ikke tilladt at efterlade tøj i maskinerne efter vaskeperiodens udløb. Rygning er ikke tilladt i vaskerierne. Tøj, som er ophængt i tørrerummene, skal fjernes så snart det er tørt og senest inden 24 timer efter det er hængt op. Når vaskeriet forlades, og ingen anden beboer har påbegyndt vasketur, skal vinduerne være lukket, lyset slukket og dørene låst. Fejl ved maskinernes funktionalitet skal straks meddeles i henhold til foreskrifter ophængt i vaskerierne. Den pågældende maskine bør påsættes en seddel med angivelse af fejlens art af hensyn til de næste beboeres vasketure. Ved konstatering af hærværk eller uretmæssig brug af vaskerierne, har beboerne ret og pligt til straks at informere viceværten (eventuelt via ejendomskontorets postkasse). Misligeholdelse af ordensregelementet for vaskerierne kan medføre inddragelse af vasketursnøglen. Overtrædelse/Eksklusion Grove overtrædelser af ejendommens husorden vil medføre eksklusion i henhold til vedtægternes 24, stk. 7, sammenholdt med 83E og 93G i Lov om leje, og for lejernes vedkommende opsigelse eller ophævelse af lejemålet i henhold til de samme paragraffer. Bestyrelsen, administrationen og viceværten har ret til at

6 påtale overtrædelse af husordenen, og deres anvisninger skal følges. I øvrigt henvises til bestemmelser i vedtægter, lejekontrakter samt Lejeloven.

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk H u s o r d e n F o r ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Vedtaget på generalforsamlingen den 18.11.14 Overtrædelse af husorden

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere