Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010"

Transkript

1 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010

2 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og har behov for at få afledt spildevand. Mellem og ejendomme får deres vand fra egen eller naboens vandboring, mens langt de fleste får leveret vand fra en almen vandforsyning. Langt de fleste forbrugere betaler altså til en vandforsyning for både at få leveret vand og for at få afledt spildevand. Vandpriserne og priserne for håndtering af spildevand har været stærkt stigende i en årrække. Vandprisen er i de seneste ti år steget med 44 pct. Det er mere end dobbelt så meget som forbrugerpriserne generelt, der steg 19 pct. i perioden. Spildevandsprisen er steget med 78 pct. Det er næsten fire gange så meget som forbrugerpriserne generelt. I 2001 brugte en husholdning i gennemsnit omkring 120 m 3 vand om året og betalte dengang ca kr. om året for vand og afledning af spildevand. En husholdning med samme forbrug skulle i 2009 betale godt kr. om året for vand og afledning af spildevand. Husholdningernes vandforbrug er set over en ti-års periode faldet med ca. 12 pct. Derfor har en husholdnings gennemsnitlige udgift til vand og afledning af spildevand ligget ret stabilt i en årrække frem mod Prisstigningerne er altså stort set gået lige op med det faldende forbrug af vand. I de seneste tre år er en husholdnings samlede regning til vand og spildevand dog steget med mere end 25 pct., da priserne er steget mere, end forbruget er faldet. De danske vandpriser og spildevandspriser ligger i top, når man sammenligner med priserne i de andre EU-lande, som vi normalt sammenligner os med. Der kan være forskellige grunde hertil, blandt andet forskel i afgiftstryk 1 eller om vandforsyning er baseret på grundvand eller overfladevand. Men forskellen kan også skyldes forskelle i effektivitet. 1 Skatter på vand og spildevand varierer meget mellem landene og gør sammenligninger af priser uden skatter vanskelige, jf. Pricing Water Ressources and Water and Sanitation Services, OECD

3 For at medvirke til en udvikling af en mere effektiv vandsektor vedtog Folketinget i 2009 vandsektorloven, der blandt andet stiller krav til de omfattede selskaber om, at vand- og spildevandspriserne holder sig inden for et prisloft. Vandsektorlovens prisloftsregulering med krav til effektivisering til vandselskabernes drift skal medvirke til, at forsyningerne leverer en høj kvalitet, og til at forsyningerne drives på en effektiv måde. Det er Forsyningssekretariatets opgave at fastsætte prislofter og stille krav til effektivitet, til gavn for forbrugerne og miljøet. Forsyningssekretariatet skal første gang i efteråret 2010 fastsætte prislofter gældende for Det er hvert selskabs økonomiske forhold i , der er udgangspunktet for det prisloft, som Forsyningssekretariatet skal fastsætte for hvert af de omfattede selskaber. Prisloftet gældende for 2011 vil således afhænge af selskabernes økonomi i Prisloftet vil yderligere afhænge af, om selskaberne gennemfører mange nye investeringer. Mange nye investeringer kan således få taksterne til at ligge på et højere niveau end tidligere, selvom driften effektiviseres. Udgifter til vand og spildevand i en husholdning Forbrugerne betaler for deres forbrug af vand og afledning af spildevand et mix af forskellige takster. Det er m 3 -afhængige bidrag, faste årlige bidrag, anlægsbidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag for afledning af særlig forurenet spildevand og andre særbidrag. Betaling for vand og afledning af spildevand udgør en lille, men stigende, andel af økonomien. En husstand brugte i gennemsnit 120 m 3 vand om året i I 2008 brugte en husstand i gennemsnit 107 m 3 vand om året. Det er et fald på næsten 12 pct. 2 I 2001 kostede det en husholdning i gennemsnit 23,17 kr. at forbruge én m 3 vand og få afledt én m 3 spildevand. I 2009 kostede det i gennemsnit 34,80 kr. Det er en stigning på ca. 50 pct. Når der både er sket et fald i forbruget og en stigning i prisen, vil den samlede betaling for vand og afledning af spildevand være steget mindre end stigningen i priserne. En husholdning skulle i gennemsnit i alt betale kr. for sit vandforbrug og afledning af spildevand i 2001, mens det lavere forbrug i 2009 i gennemsnit kostede kr. For en gennemsnitlig husstand er den årlige udgift hertil steget 2 Vand i tal Danva

4 med knap kr., svarende til ca. 34 pct., siden år Heraf har stigningen været på ca. 25 pct. i de seneste tre år. Det var altså lykkedes den gennemsnitlige husholdning at reducere stigningen i sin vandregning med mere end 400 kr. om året ved at spare på vandet. Hvis man omregner alle beløb til det prisniveau, der gjaldt i 2009, viser det sig, at udgiften til vand er ret konstant over perioden, mens udgiften til håndtering af spildevand stiger betydeligt hen imod slutningen af perioden, jf. figur 1. Figur.1: Husstandenes udgift til vand og spildevand (i 2009-priser og samlet udgift i årets priser) Kr Vand i 2009 priser Spildevand i 2009 priser Udgift i alt i 2009 priser Udgift i årets priser Note: Der korrigeres for inflation i de generelle forbrugerpriser i perioden 2001 til 2009 Kilde :Statistikbanken FU 5 og FU 10 og Pris 5, EU-harmoniserede forbrugerindeks Priserne for vand og især for spildevand er siden år 2000 steget væsentligt mere end forbrugerprisindekset. Umiddelbart viser tallene en prisstigning fra 2000 til 2009 ca. 44 pct. på vand og på ca. 78 pct. på spildevand, mens det samlede forbrugerprisindeks i perioden er steget med 19 pct., jf. figur 2. 4

5 Figur.2: Prisudviklingen på vand og spildevand i Danmark (år 2000 = indeks 100) 200 Indeks 2000 = Spildevand 160 Vand Forbrugerprisindeks Note: Forbrugerpriser indeholder moms og miljøafgifter - afgift af ledningsført vand, afgift til drikkevandsbeskyttelse og afgift af spildevand. Kilde: Statistikbanken, Pris 5, EU-harmoniserede forbrugerindeks Jf. det EU-harmoniserede forbrugerprisindekss (HICP). Vandprisen er steget mere end dobbelt så meget og spildevandsprisen fire gange så meget som forbrugerpriserne fra år 2000 til De mest markante stigninger sker fra 2006 og frem. I priserne er indeholdt afgift af ledningsført vand og spildevandsafgift, som har været uændret i perioden , jf. boks 1. Desuden er der indeholdt betaling af gebyr på vandindvinding, som blev ændret til en afgift på drikkevandsbeskyttelse i Denne afgift er steget en smule, men betyder kun lidt for den samlede vandpris. Afgiftsbelastningen er derfor ikke væsentligt ændret i perioden Boks.1: Afgift på drikkevand og spildevand Indtil udgangen af 2008 betalte vandværker med indvindingstilladelse et gebyr på vandindvinding, Denne afgift blev opkrævet af kommunerne. Denne afgift havde hjemmel i vandforsyningslovens 52 c. Ifølge denne blev der fra 2000 opkrævet en afgift af amterne til finansiering af deres arbejde med at sikre drikkevandresurserne (kortlægning og indsatsplanlægning). Dette arbejde overgik til kommunerne 5

6 og staten ved strukturreformen 1. januar januar 2009 indførtes i stedet en afgift til drikkevandsbeskyttelse, jf. bestemmelserne herom i vandforsyningslovens kapitel 4 a Formålet er at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og områder, som er særligt følsomme over for forurening. Den udgør 30,5 øre i 2009-niveau pr. m 3 grundvand af tilladelser til indvinding af grundvand. Den forhøjes pr. 1. januar 2011 til 31,5 øre pr. m 3 grundvand. Lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, bestemmer, at der skal betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Afgiften udgør 5 kr. pr. m 3 vand, og den opkræves af vandværkerne. Det fremgår af tal fra Skat, at provenuet af afgiften af ledningsført vand har været svagt faldende siden 2002, og at det i 2009 beløb sig til mio. kr. Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet, jf. spildevandsafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. Afgift af spildevand blev indført ved lov nr. 490 af 12. juni 1996 og trådte i kraft den 1. januar Afgiften har til formål at tilskynde til en reduktion af de udledte vandmængder, til en forbedring af renseanlæggenes rensning og til en begrænsning af regnvandsmængden i spildevandssystemet. Afgiften i 2009 og 2010 udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet: Totalnitrogen - 20 kr. pr. kg Totalfosfor kr. pr. kg Organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)) -11 kr. pr. kg Provenuet af afgiften på spildevand beløb sig ifølge Skat til 199 mio. kr. i Kilde: Afgifter - provenuet af afgifter og moms - Statens afgiftsprovenu , Skat 10. juni

7 Internationale priser Tal fra OECD peger på, at de danske vand- og spildevandspriser er højere end priserne i de andre lande, som vi plejer at sammenligne os med. I OECD-rapporten Pricing Water Resources and Water and Sanitation Services er bragt en sammenligning af husholdningernes samlede udgifter til vand og spildevand. Resultaterne i rapporten er baseret på en undersøgelse gennemført i Når man ser på de priser, som forbrugerne oplever, findes de højeste priser for vand og spildevand i Danmark. Når der ses på priser uden moms, er Danmark dog kun næstdyrest. Skotland er ifølge OECD det dyreste land, når der ikke indregnes moms i priserne, jf. figur 3. Figur.3: Gennemsnitlige forbrugeroplevede samlede priser for vand og spildevand i en række udvalgte europæiske lande for år ,00 kr/m 3 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Danmark UK - Skotland Finland Belgien Flandern Belgien - Wallonien UK - E & W Frankrig Sverige Spanien Italien Samlet vandpris Vandpris uden moms Note: Anm.: Kilde: Forbrugerpriser indeholder moms, miljøafgifter og indvindingsafgifte. Priserne indeholder betaling for både vand og spildevand. Omregnet fra $ med Nationalbankens middelkurs for 2008, 1$ = 5, kr. : Pricing Water Resources and Water and Sanitation Services, fig, 2.1, OECD 2010 og egne beregninger ud fra oplysninger heri. Priserne i Danmark for vand og spildevand er som sagt steget betydeligt mere end forbrugerpriserne i øvrigt. 7

8 Sammenlignes prisstigningerne på vand i Danmark med udviklingen i priserne i andre lande, viser det sig, at stigningen i vandprisen i Danmark er større end i fem af de øvrige EU-9 3 lande, der er oplysninger fra, for overskuelighedens skyld vist i. figur 4 og 5. Der er kun sammenlignelige tal frem til Figur.4: Stigning i vandpriser i EU-9 (år 2000 = indeks 100) Indeks Danmark Sverige Tyskland Frankrig Nederlandene Kilde: Eurostat indeks tal i HICP for priser for CP0441 Vand 3 EU9, dvs. Danmark, Belgien, England, Finland, Frankrig, Nederland, Italien, Sverige og Tyskland 8

9 Figur.5: Stigning i vandpriser i EU-9 (år 2000 = indeks 100) Indeks Danmark Belgien Italien Finland UK Kilde: Eurostat indeks tal i HICP for priser for CP0441 Vand I perioden fra 2000 til 2008, hvor de nyeste tal stammer fra, var stigningen i vandprisen i Danmark på ca. 38 pct. Til sammenligning er priserne på vand i Nederlandene, Tyskland, Frankrig, Sverige og Finland steget mindre end 22 pct. I Italien, Belgien og UK er priserne steget mere end 40 pct. Der er således større prisstigninger på vand- og spildevand i disse lande end i Danmark. Ses der på priserne for spildevand, er de danske spildevandspriser steget mest blandt de otte lande, der er oplysninger fra i årene fra 2000 til 2008, for overskuelighedens skyld vist i. figur 6 og 7. 9

10 Figur.6: Stigning i spildevandpriser i EU-9 (år 2000 = indeks 100) Indeks Denmark Sverige Tyskland Frankrig Nederlandene Note: Kilde: Der er ikke sammenlignelige tal for Belgien Eurostat indeks tal i HICP for priser for CP0443 Spildevand 10

11 Figur.7: Stigning i spildevandpriser i EU-9 (år 2000 = indeks 100) Indeks Denmark Italien Finland U K Note: Kilde: Der er ikke sammenlignelige tal for Belgien Eurostat indeks tal i HICP for priser for CP0443 Spildevand De danske spildevandspriser er steget med godt 60 pct. Spildevandspriserne i de øvrige lande er steget med mellem 15 pct. og op til godt 50 pct. Forsyningssekretariatet og prisloftreguleringen Folketinget vedtog i 2009 vandsektorloven 4, der blandt andet stiller krav om, at vand og spildevandspriserne holder sig inden for et prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet. Der er desuden krav om selskabsgørelse af driften af vandog spildevandsforsyningerne samt krav om effektivisering. Loven bygger på principperne i en aftale for en mere effektiv vandsektor indgået 1. februar 2007 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Vandsektorlovens prisloftsregulering med krav til effektivisering til vandselskaberne skal medvirke til, at vandsektoren sikrer forsyning med rent drikkevand og afledning af spildevand til de lavest mulige omkostninger. 4 Lov nr. 469 af 12.juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 11

12 Prisloftreguleringen gælder alle vandselskaber, der var kommunalt ejede ved lovens ikrafttræden både vand og spildevand samt de største af de private vandværker 5. I alt godt 300 selskaber er omfattet af denne regulering. Forsyningssekretariatet er oprettet i 2009 og har ansvaret for at gennemføre denne regulering ud i vandsektoren. Forsyningssekretariatet skal bl.a. fastsætte de prislofter, der kommer til at gælde for selskabernes takster. Prisloftet meddeles selskaberne året før det år, som prisloftet gælder for. Prisloftet for 2011 skal meddeles selskaberne senest 1. november Prisloftet er gældende for alle de typer af indtægter, selskabet har i forbindelse med dets primære aktiviteter. Det er således alle selskabets indtægter fra de primære aktiviteter, der sammenlagt og delt med det afsatte antal m 3 vand eller spildevand skal være mindre end eller lig med prisloftet. Forsyningssekretariatet skal første gang i efteråret 2010 fastsætte prislofter gældende for Det er hvert selskabs økonomiske forhold i , der er udgangspunktet for det prisloft, som Forsyningssekretariatet skal fastsætte for hvert af de omfattede selskaber. Prisloftet gældende for 2011 vil således afhænge af selskabernes økonomi i Prisloftet vil yderligere afhænge af, om selskaberne gennemfører mange nye investeringer. Mange nye investeringer kan således få taksterne til at ligge på et højere niveau end tidligere, selvom driften effektiviseres. Den gennemførte regulering sætter i højere grad end tidligere fokus på selskabernes effektivitet. I prislofterne for 2011 skal der indregnes et effektivitetskrav, der procentvis vil være ens for alle forsyninger. I prisloftet for 2012 skal Forsyningssekretariatet indregne krav til individuel effektivisering af driften for hvert selskab. Størrelsen af det individuelle effektiviseringskrav fastsætter Forsyningssekretariatet ved at udlede og sammenligne forsyningernes effektivitet. Selskaber med størst effektiviseringspotentiale vil få de største krav til effektivisering. Formålet med kravene til effektivisering er at opnå mere effektive selskaber til fordel for både forbrugerne og miljøet. 5 Vandværker med et årligt debiteret salg på m 3 eller mere. 12

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr. 1040 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Oplag 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Denne skatteøkonomiske analyse har til formål at give et overordnet billede af effektiviteten i

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere