Dokumentation for internationale prissammenligninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation for internationale prissammenligninger"

Transkript

1 1 af :00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power parities and related economic indicators. En købekraftsparitet er prisen på en varekurv af sammenlignelige varer og tjenesteydelser i forskellige lande. Eurostats prisindeks indeholder 233 grupper af varer og tjenesteydelser og seks grupper af investeringsgoder. Der er anvendt oplysninger for perioden 2000 til Prisindeksene for 2002 er foreløbige tal. De priser, som er præsenteret i redegørelsen, er to års glidende gennemsnit. De indsamlede priser for mælk, smør og yoghurt er fra 2002 og stammer fra et samarbejde mellem konkurrencemyndighederne i Sverige, Tyskland, Holland, UK og Danmark. Prisen på elektricitet, autodiesel og fyringsgasolie stammer fra publikationen Energy, prices and taxes quarterly statistics 2002 udgivet af OECD. Tidligere har styrelsen selv indsamlet priser på autoreservedele og post. Det mere detaljere prisgrundlag i år, gør det i midlertidig ikke nødvendigt fortsat at indsamle disse priser. Da de pågældende priser fra Eurostat stemmer overens med de priser styrelsen tidligere selv indsamlet. Der er brugt afgiftsoplysninger fra OECDs Revenue Statistics og Consumption Tax Trends og Skatteministeriet. Momsoplysninger stammer fra Europakommissionens Vat Rates applied in the member states of the european community. HICP (harmonized indices of consumer prices) stammer fra Danmark Statistik, Statistikbanken og bruges til at fremskrive priser. Aggregeringsniveau Da der er tale om forbrugerpriser, indgår moms og afgifter i tallene. For at isolere den del af prisforskellen, som skyldes forskelle i konkurrenceintensiteten, skal der benyttes et nettoprisindeks, dvs. moms og afgifter skal trækkes ud af tallene. Moms- og afgiftstallene er fordelt efter typer af beskatning. Af OECDs Revenue Statistics fremgår skatte- og afgiftsprovenuerne i landenes nationale valutaer. Af Consumption Tax Trends fremgår momssatser samt specielle regler for beskatning af alkohol og tobak samt afgifts- og momssatser ved køb og drift af biler. For Danmark stammer afgiftsprovenuerne samt samlede emballageafgifter fra Skatteministeret. Emballageafgifterne er brugt til at korrigere læske- og alkoholiske drikke for emballageafgiften på flasker. Der er ikke korrigeret for grønne afgifter idet disse ikke lægges på specifikke forbrugsvarer, men er generelle produktionsomkostninger på linie med fx. lønomkostninger. Da de nyeste PPP-tal fra Eurostat er fra 2002, er det nødvendigt at fremskrive priserne for at få et billede af den seneste udvikling. Optimalt skulle fremskrivningen have være baseret på et nettoprisindeks, men det findes der ikke tal for på nuværende tidspunkt. Priserne bliver derfor fremskrevet ved hjælp af det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, der viser udviklingen i priserne inklusiv moms og afgifter frem til december Dette indeks er fordelt på 100 varegrupper (både for PPP-prisindekset og HICP-indeksene er der flere hovedgrupper, så antallet af varegrupper er reelt lavere). I fremskrivningsfaktoren indgår også den seneste udvikling i valutakurserne. Til udpegning af konkurrencesvage brancher er priserne blevet fordelt på 4-cifret NACE kode niveau. Ændringer i opgørelsen Pristallene fra Eurostat er korrigeret tilbage i tiden. Det betyder blandt andet at priser fra England

2 2 af :00 er faldet i forhold til tidligere redegørelser. Ændringer i det svenske nationalregnskab påvirker også udviklingen i priserne, da beregningerne for det samlede prisniveau tager hensyn til moms. Revideringen af det svenske nationalregnskab har blandt andet har betydet en opjustering af de samlede momsindtægter. Da revideringen er foretaget tilbage i tiden, påvirker det således også prisniveauet tilbage i tid. Både revideringer i Eurostats prisdata samt de svenske nationalregnskabsjusteringer betyder en opjustering på 2 procentpoint i forhold til sidste år i styrelsens beregninger. Metode og beregninger De danske priser er sammenlignet med priserne i EU-landene Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Sverige, Tyskland og UK. Når priserne i Danmark sammenlignes med priser i andre lande, er det vigtigt at sikre sig, at landene ligner Danmark på andre områder. De udvalgte lande minder om Danmark med hensyn til BNP pr. indbygger, BNP pr. arbejdstime, lønniveau samt samfundsstruktur. Landene er endvidere alle medlem af EU. Landene står samlet for 60 pct. af Danmarks samlede eksport og 65 pct. af den samlede import. Nettopriserne er beregnet ud fra Eurostats bruttoprisindeks fra Hver enkelt prisindeks inkl. moms og afgifter svarer til en varegruppe. Beregningen af prisindeks ekskl. skatter og afgifter foretages ud fra ovennævnte opgørelser over provenuet for skatter og punktafgifter for hver varegruppe samt omsætningen i hver varegruppe, opgjort i markedspriser (dvs. inkl. afgifter). Provenuet sættes i forhold til omsætningen i den pågældende varegruppe, og det samlede afgiftstryk beregnes som en procentsats. Herefter korrigeres prisindekset inkl. moms og afgifter med denne procentsats og en nettopris ekskl. moms og afgifter beregnes. For at gøre det muligt at sammenligne nettopriserne mellem landene indekseres tallene i forhold til landegennemsnittet i hver varegruppe[1]. Konkurrencestyrelsen har selv indsamlet priser for en række varegrupper. Dette gælder mælk, smør og yoghurt, elektricitet, autodiesel og fyringsolie. Indeksene er beregnet ved at omregne landenes egen priser til euro, korrigere priserne for moms og indeksere dem. Det samlede prisindeks korrigeres med de priser Konkurrencestyrelsen selv har indsamlet ved at beregne forbrugsandelen af det samlede index for hver varegruppe. Herefter skiftes Eurostats tal ud med de separat beregnede varegruppers med forbrugsandelene som vægte. Da priserne fra 2002 er foreløbige, så er nettopriserne i 2002 og 2003 fremskrevet fra 2001 ved hjælp af det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, som viser udviklingen i bruttopriser i 15 EU-lande over tid på ca. 100 varegrupper. Fremskrivningsfaktoren er endvidere korrigeret for valutakursændringer i de 9 lande. Priserne er det harmoniserede prisindeks for årets 12. måned. Kurserne er gennemsnitlige kurser fra årets 12. måned fra Danmarks Nationalbanks statistik. I 2002 lå de danske priser ca. fire pct. over gennemsnittet i EU9-landene, jf. tabel 1. På grund af usikkerheden i de skatte- og afgiftskorrigerede tal og fremskrivningerne, er der brugt to års glidende gennemsnit i redegørelsen. Det glidende gennemsnit betyder at usikkerheden mindskes, men ikke elimineres.

3 3 af :00 Tabel 1: Nettopriser (uudglattede tal) Belgien Danmark Tyskland Frankrig Italien Holland Finland Sverige UK EU Note 1: Fra 1998 og frem er de danske nettopriser korrigeret for priserne på autoreservedele og mælk, smør og yoghurt. Anm.: I tabellen er angivet de afrundede tal. Kilde: Eurostat, OECD samt Told og Skat. Der er forholdsvis store svingninger i nettopriserne for Sverige og UK, jf. tabel 1. Det skyldes især ændringer i valutakurserne. I Holland ses de fremskrevne nettopriser for 2001 og 2002 at ligge over 2000-niveau. Det skyldes en relativ høj inflation i Holland i 2001 (5,1 pct.). Datausikkerhed Der er tre typer af usikkerhed forbundet med pristallene: Usikkerhed omkring Eurostats prismålinger Usikkerhed omkring styrelsens korrektion for moms og afgifter Usikkerhed omkring fremskrivningen Priserne er opgjort som forholdet mellem købekraftspariteten og valutakursen. Variationer fra år til år kan derfor også være begrundet i valutakursændringer. Varekurve og vægtgrundlag ændres også over tid. Prissammenligningerne foretages for varer og ydelser, der så vidt mulig er identiske for alle lande. Kvaliteten af de varer, der indgår, er derfor i videst muligt omfang ens i landene. Der kan for visse varegrupper indgå mærkevarer/kvalitetsvarer, som er mere populære i nogle lande end i andre lande eller særlige hjemmemarkedsprodukter, som der er særlig efterspørgsel efter i det pågældende land. Der er en vis usikkerhed forbundet med at korrigere priserne for moms og afgifter. Det skyldes, at de grupper, som forbrugerprisindekset og provenuerne er inddelt i, ikke er opgjort ens. Derudover opstår der usikkerhed om, hvilke provenuer der skal trækkes fra hvilke forbrugerpriser.

4 4 af :00 Problemerne knytter sig især til hovedgrupperne: transportmidler, rejser og kultur, bøger, aviser og magasiner samt underholdning. De harmoniserede forbrugerpriser er bruttotal. Det kan skabe en usikkerhed, at nettopriserne er fremskrevet med fremskrivningssatser, der er beregnet på baggrund af bruttopriser. Endvidere kan det skabe usikkerhed, at et forbrugerprisindeks fremskrives med prisændringerne i et andet forbrugerprisindeks, da de to indeks indeholder forskellige varekurve. Der sker herudover en løbende udskiftning af varekurve og ændring af vægtgrundlag i begge forbrugerindeks, hvilket kan skabe stor usikkerhed ved sammenligninger af priser over tid. Sammenligner man de faktiske tal for 1999 og 2000, jf. tabel 1, med fremskrivningerne fra de tidligere redegørelser, viser det sig, at de faktiske tal ligger 1-2 procentpoints under fremskrivningerne. Styrelsens beregninger viser, at det at fremskrivningsfaktoren ikke tager højde for ændringer i moms og afgifter, ikke kan forklare denne forskel. Derimod påvirkes tallene af databruddet i 1998, hvor Konkurrencestyrelsen gik over til at korrigere de danske nettopriser med egne tal for priser på autoreservedele og mælk, smør og yoghurt. Korrektionen betyder, at det danske nettoprisniveau fra 1998 og frem er blevet opjusteret med 2-3 procentpoints i forhold til Eurostats tal. Da fremskrivningen bygger på et to års glidende gennemsnit (et år bagud), påvirker databruddet i 1998 fremskrivninger til 1999 og Fra 2000 og frem er fremskrivningen formentligt mere præcis. Dette indikeres af at en etårig fremskrivning fra 1999 til 2000, som ikke er påvirket af databruddet i 1998, ligger indenfor en kvart procentpoint. I figur 1 er udviklingen i det danske netto- og bruttoprisindeks samt fremskrivningsraten angivet. Den danske fremskrivningsfaktor er indekseret i forhold til EU9 landene, dvs. at gennemsnittet for alle landene er lig 100. Fremskrivningsfaktoren bliver dermed et mål for, hvordan Danmarks prisniveau fremskrives i forhold til de andre EU9 lande. Af figur 1 ses det, at frem til 1998 lå bruttoprisindekset ca. 13 procentpoint over nettoprisindekset. Niveauforskydningen i forskellen mellem netto- og bruttoprisindekset i 1998 skyldes, at styrelsen da gik over til at korrigere det danske nettoprisindeks. Nettoprisindekset har siden ligget ca. 10 procentpoint under bruttoprisindekset. Figur 1: Udviklingen i de danske netto- og bruttoprisindeks samt fremskrivningsfaktoren (2 års glidende gennemsnit) Note: Fra 1998 og frem er de danske nettopriser korrigeret for priserne på autoreservedele og mælk, smør og yoghurt. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Eurostat, OECD samt Told og Skat.

5 5 af :00 [1] Pga. indekseringen er det ikke muligt at aflæse afgiftstrykket som forskellen mellem prisindekset incl. moms og afgifter og prisindekset ekskl. moms og afgifter.

Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi

Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi 2.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Konkurrence på det danske hjemmemarked gavner både forbrugerne og virksomhederne. Konkurrence fører til øget produktivitet og innovation

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark ecember 2014 Prissammenligning mellem rønland og anmark Baggrund På foranledning af rønlands Statistik blev det i foråret 2014 aftalt, at der i samarbejde mellem rønlandsk Statistik og anmarks Statistik

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03

Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2013 Fragt til forbrugerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand 2001 2/51 1 RESUMÉ 4 1.1 Baggrund...4 1.2 Grænsehandelen omfang og udvikling...4 1.3 Prisniveauet for øl og læskedrikke...5 1.4 Dekomponering af priserne...6

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere