Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S"

Transkript

1 Budget 2017 Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

2 1 Indledning Budgetteringsprincip Budgetforudsætninger Overholdelse af indtægtsramme Korrektion af indtægtsrammer for Myndighedsgodkendelse af takster af Hjørring Kommune Budget for 2017 til Takstaftalen Rationalisering Salg af vand og afledning af spildevand Skat Prisfremskrivning Særbidrag for særlig forurenet spildevand Takster Finansiering Omsætning Låneoptagelse Omkostninger Driftsomkostninger Afskrivninger Afdrag og gæld Investeringer Årets resultat pr. takstområde Samlet budget for Hjørring Vandselskab A/S ~ 2 ~

3 1 Indledning Hjørring Vandselskab A/S er organiseret efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 1 samt Selskabsloven 2. Det vil bl.a. sige, at selskabet ikke må give overskud og at selskabet skal fungere indenfor de regler, der gælder for driften af aktieselskaber. Helt grundlæggende betyder selskabskonstruktionen, at der er et én til én forhold mellem selskabets økonomi og de takster, der opkræves hos forbrugerne. Hjørring Vandselskab A/S er 100 % ejet af Hjørring Kommune. Budgettet for Hjørring Vandselskab omfatter 2017 og overslag for årene 2018 til Budgettet er delt op på: Spildevandsforsyning Vandforsyning Tømningsordning Serviceområdet (Omfatter primært: salg af materialer og ydelser til entreprenører samt opkrævning af statsafgifter for Hjørring Kommune) Efter vandforsyningslovens 3 53, stk. 1 og betalingslovens 4 3 stk. 1 er det Hjørring Kommunes kompetence at godkende taksterne for Hjørring Vandselskab A/S. 1.1 Budgetteringsprincip Princippet for arbejdet med budgetterne for 2015 og frem til 2021 er, at udviklingstræk der er kendte, og hvor konsekvenserne for selskabet kan opgøres nogenlunde præcist, er indarbejdet, hvorimod de forhold, der er kendte, men hvor effekterne i forhold selskabet ikke kan forudsiges med rimelig sikkerhed er holdt udenfor budgettet. Derudover er hovedlinjen i budgettet, at selskabet godt nok investerer mindre, end der afskrives, men at underinvestering ikke skal finansieres ved takststigninger indenfor indeværende takstperiode til 2020 men at underfinansieringen reduceres via rationalisering af drift og billiggørelse af anlæg. Den nuværende tastaftale gælder frem til og med 2020, hvorfor 2021 er medtaget i overslagsårene som illustration af en fastholdelse af takstaftalen. I 2021 er dog forudsat, at driftsomkostningerne fastholdes på 2020 niveau, da der ikke er indregnet en fortsættelse af rationaliseringerne. 1 LOV nr. 469 af 12/06/ LBK nr af 14/09/ LBK nr af 28/09/ LBK nr. 633 af 07/06/2010 ~ 3 ~

4 2 Budgetforudsætninger Under budgetforudsætningerne beskrives de forhold, som indgår i selskabets budgetlægning. 2.1 Overholdelse af indtægtsramme På grundlag af kap. 3 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold er Hjørring Vandselskab A/S forpligtet til at overholde de indtægtsrammer, der bliver fastlagt af Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. Rammen for den samlede omsætning er udtryk for størrelsen af det provenu, som Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen anser for at være nødvendigt for at opnå tilstrækkelig forsyningssikkerhed på såvel kort som langt sigt. I fastlæggelsen af indtægtsrammen tager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hensyn til anlæggets alder, fysiske udstrækning, tekniske tilstand og priser, sammenlignet med lignende anlæg i resten af landet. Det vil sige, at indtægtsrammen for Hjørring Vandselskab A/S er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beregning af, hvad det forventes, at det koster at drive og vedligeholde et anlæg af den tekniske standard og fysiske udstrækning, som konkret findes inden for selskabets forsyningsområde. I indtægtsrammerne for vand indeholder opkrævningen af afgifter for ledningsført vand som opkræves på vegne af Staten. I 2017 forventes afgiften at være 19,3 mio. kr. Afgiften indgår ikke i Hjørring Vandselskabs provenu og dermed heller ikke i budgettet. Den er der ikke modtaget udkast til indtægtsrammerne for 2017 og derfor har selskabet endnu ikke nogle officielle beregninger på selskabets indtægtsrammer. Det er Hjørring Vandselskabs vurdering, at selskabet vil overholder de indtægtsrammer, som vil blive udmeldt af Forsyningssekretariatet. Den vurdering er baseret på selskabets egne beregninger fortaget ud fra de retningslinjer og metodebeskrivelser som Forsyningssekretariatet har publiceret. Udkast til indtægtsrammerne skal være tilsendt selskabet senest den 15. november De endelige indtægtsrammer skal være offentliggjort af Forsyningssekretariatet senest den 15. december Tabel 1: Sammenligning af de budgetterede indtægter og de forventede indtægtsrammer for hhv. spildevand og vand beregnet af selskabet (eksklusiv afgift for ledningsført vand). Budgetterede indtægter [mio. kr.] Forventede indtægtsrammer [mio. kr.] Spildevand Vand I henhold til Betalingsloven 3 stk. 1 omfatter Hjørring Kommunes myndighedsgodkendelse af selskabets takster at sikre, at de budgetterede indtægter for 2017 ikke er større end de udmeldte indtægtsrammer for Det er selskabets vurdering, at det er overholdt med det fremlagte takstbudget. ~ 4 ~

5 2.2 Korrektion af indtægtsrammer for 2017 Den er der ikke modtaget udkast til indtægtsrammerne for 2017 og derfor foreligger de endelige opgørelser for de korrektioner der skal foretages ikke. 2.3 Myndighedsgodkendelse af takster af Hjørring Kommune Vandselskabets takster fastsættes af selskabet under overholdelse af selskabets indtægtsrammer og hvile i sig selv princippet". Taksterne skal godkendes af kommunen (Vandforsyningslovens 53 og Betalingslovens 3.). 2.4 Budget for 2017 til 2021 Hjørring Vandselskab anser det for ønskeligt, at selskabets kunder i god tid ved, hvilke takster der forventes vil komme til at gælde for de kommende år. Dette budget omfatter imidlertid alene Budgetoverslaget for 2018 til 2021 er en konsekvensberegning, som skal illustrere de længerevarende konsekvenser af de forudsætninger, som budgettet er baseret på. 2.5 Takstaftalen Med baggrund i drøftelserne mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskabs bestyrelse fremsendes forslaget til takster for Hjørring Vandselskab til byrådets beslutning med udgangspunkt i: 1. Takstaftalen fra 2014 fastholdes. Det vil sige at Hjørring Vandselskab hvert år frem til 2020 får mulighed for at opkræve det samme provenu, som blev opkrævet i 2015 og, at selskabet i hvert af årene omfordeler 3 % af driften til investeringer i fornyelse af anlæg ved at rationalisere driften. 2. Hjørring Kommune anmodede selskabet i 2016 om, at udføre opgaver vedrørende: a) Implementering af vandplanen for Hjørring Nordøst, startende i b) Beskyttelse af grundvand gennem realisering af indsatsplaner fra c) Gennemførelse af klimasikring af Hjørring Midtby. d) Kloakering af sommerhuse Omkostningerne, der er forbundet med de tre opgaver finansieres med en stigning i det årlige provenu på 3,88 mio. kr. foreløbigt frem til Beløbet er også indregnet i overslagsåret Forud for udløbet af takstaftalen i 2020 gennemføres i samarbejde mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab en analyse af selskabets investeringsbehov efter 2020.Selskabet påregner af begynde processen i Rationalisering Hjørring Vandselskab A/S arbejder hele tiden med, at gøre omkostningerne mindre og driften mere rationel. Det skyldes: ~ 5 ~

6 Et grundlæggende ønske fra bestyrelse, medarbejdere og ledelse om at levere ydelser til vores kunder til de lavest mulige priser. Et ønske om at modvirke effekten af, at der forbruges mindre vand og bortledes mindre spildevand i Hjørring Kommune end tidligere. Effektiviseringskrav fra Konkurrencestyrelsen og Folketinget. Folketinget har vedtaget vækstpakke 2, som viser, at der skal ske store effektiviseringer i vand- og spildevandssektoren frem mod Ønsket om at imødegå underfinansieringen i selskabets anlæg, ved at omfordele mest muligt fra driftsomkostninger til investeringer i anlæg. Frem mod 2020 er det målet at reducere selskabets driftsomkostninger med op mod 20 % set i forhold til budgettet for Driftsbesparelserne forventes hentet ved at: Reducere selskabets serviceniveau på udvalgte områder. Effektivisere procedurer i selskabet. Gennemføre målrettede investeringer der medfører reducerede driftsomkostninger. 2.7 Salg af vand og afledning af spildevand De seneste år har salget af vand og afledning af spildevand været svagt faldende, men faldet er stagnerende. Det forventes at denne tendens vil fortsætte i perioden 2017 til 2019, hvorefter niveauet fastholdes. Nedenstående tabel og figur viser prognosen for salg af vand og afledning af spildevand. Tabel 2: Prognose for salg af vand og afledning af spildevand [m 3 ] 2018 [m 3 ] 2019 [m 3 ] 2020 [m 3 ] 2021 [m 3 ] Vand Spildevand Figur 1: Prognose for salg af vand og afledning af spildevand. ~ 6 ~

7 Hjørring Vandselskab A/S arbejder løbende med optimering af drift og tilpasning til det faldende salg af vand. Men omkostningsdriverne i vandselskabets budget er ikke udpumpning af vand eller håndtering af spildevand. Selskabets omkostninger er i større grad knyttet til opretholdelsen af de store produktionsanlæg og til det meget omfattende transportanlæg. Selv om der er faldende befolkningstal i de mindre bysamfund, skal der stadig være rør og pumper til fremføring af vand og afledning af spildevand. Derfor vil de samlede omkostninger ikke falde i samme takt som vandsalget og derfor vil omkostningerne pr. produceret m 3 forventeligt stige i budgetperioden. 2.8 Skat Skattebetalingerne er indregnet med nedenstående beløb for spildevand og vand: Tabel 3: Forventet skattebetaling i perioden Spildevand Vand Samlet skattebetaling Skattebetalingerne er reguleringsmæssigt en ikke-påvirkelig-omkostning (tidligere 1:1 omkostning) og er derved indregnet fuldt ud i taksterne de enkelte år. Hjørring Vandselskab har en igangværende sag med Skat, vedr. opgørelsen af selskabets skattegrundlag, som er berammet til foråret Prisfremskrivning Budgettet er udarbejdet i 2016-priser og alle nævnte beløb er derfor i 2016-priser. Der er ikke anvendt nogen prisfremskrivning fra 2016 til 2017, da udviklingen kun har været +0,27 %. Det er Forsyningssekretariatets udmeldte prisfremskrivning der benyttes og som offentliggøres i forbindelse med indtægtsrammerne for vand og spildevand. Overslagsårene er også angivet i 2016-priser og vil derfor forventeligt ændres de efterfølgende år Særbidrag for særlig forurenet spildevand Det er lovbestemt, at virksomheder, der udleder særlig forurenet spildevand, skal betale særbidrag med virkning fra 1. januar Særbidraget beregnes ud fra de faktiske omkostninger der medgår til at rense det særligt forurenede spildevand. Indtægterne fra særbidraget forventes at udgøre kr. årligt Takster Udgangspunktet for beregningen af taksterne er en fastholdelse af Hjørring Vandselskabs omsætning frem mod 2020 under de beskrevne forudsætninger og af illustrative årsager, er omsætningen 2021 også fastholdt på samme niveau. ~ 7 ~

8 De forhold der påvirker taksudviklingen fra 2016 til 2017 er primært: Ændringen i det lovbestemte fast vandafledningsbidrag. Fastholdelse af provenu trods svagt faldende vandsalg Stigning for de små forbrugere til finansiering af de store pga. indfasningen af trappeordningen Tilbagejustering af det faste bidrag på vand til normalt niveau. I 2016 blev bidraget nedjusteret, så selskabet kunne overholde de fastsatte prislofter. Med det udgangspunkt foreslås følgende takster for 2017: Tabel 4: Takstforslag for 2017 opdelt i takst, statsafgift, moms og samlet pris. Vand Variabelt bidrag Takst Statsafgift Moms Pris inkl. moms Forbrug m3 Kr./m3 5,90 6,25 3,04 15,19 Forbrug m3 Kr./m3 4,50 6,25 2,69 13,44 Forbrug m3 Kr./m3 3,75 6,25 2,50 12,50 Forbrug over m3 Kr./m3 3,15 6,25 2,35 11,75 Fast bidrag kr Spildevand Variabelt vandafledningsbidrag Forbrug: m3 Kr./m3 36,63 9,16 45,79 Forbrug: m3 Kr./m3 30,77 7,69 38,46 Forbrug: m3 Kr./m3 19,05 4,76 23,81 Fast vandafledningsbidrag kr./stk For at kunne sammenligne med taksterne for 2016, er de angivet i nedenstående tabel. Tabel 5: Takst for 2016 opdelt i takst, statsafgift, moms og samlet pris. Vand Variabelt bidrag Takst Statsafgift Moms Pris inkl. moms Forbrug m 3 /år Kr./m 3 5,90 6,25 3,04 15,19 Forbrug m 3 /år Kr./m 3 4,50 6,25 2,69 13,44 Forbrug m 3 /år Kr./m 3 3,75 6,25 2,50 12,50 Forbrug over m 3 /år Kr./m 3 3,15 6,25 2,35 11,75 Fast bidrag kr Spildevand Variabelt vandafledningsbidrag Forbrug m 3 /år Kr./m 3 36,08 9,02 45,10 ~ 8 ~

9 Forbrug m 3 /år Kr./m 3 31,75 7,94 39,69 Forbrug over m 3 /år Kr./m 3 23,09 5,77 28,86 Fast vandafledningsbidrag kr./stk I forhold til 2016 er der tale om en forøgelse af det variable vandafledningsbidrag for de mindre kunder på 0,55 kr. pr. m 3 og en stigning af det faste vandafledningsbidrag med 15,00 kr. Det faste vandafledningsbidrag er lovreguleret i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. For vandforsyningen er der tale om en fastholdelse af det variable bidrag og en tilbagejustering af det faste bidrag med 145,00 kr. Øgningen er forårsaget af, at der i 2016 blev foretaget en reduktionen af det faste bidrag, for at selskabet kunne overholde prisloftet for Det betyder, at det faste bidrag er på niveau med tidligere år. I nedenstående tabel vises et regneeksempel for en gennemsnitlig husstand med et årligt vandforbrug på 125 m 3. Tabel 6: Konsekvensberegning ved et årligt forbrug på 125 m 3 i 2016 og Forbrug [m 3 ] Samlet pris, Afregning til inkl. statsafgift Takst selskabet og moms Forbrug [m 3 ] Takst Afregning til selskabet Samlet pris, inkl. statsafgift og moms Vand Variabelt bidrag Forbrug: m ,90 737,50 921, ,90 737,50 921,88 Fast bidrag 1 926,00 926, , , , ,75 Statsafgift 125 6,25 976, ,25 976,56 Spildevand Variabelt vandafledningsbidrag Forbrug: m , , , , , ,42 Fast vandafledningsbidrag 1 575,00 575,00 718, ,00 590,00 737, , , , ,11 I forhold til 2016 vil en husstand med et vandforbrug på 125 m 3 om året, opleve en stigning på 228 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og spildevand fra Hjørring Vandselskab og en samlet stigning på 286 kr. inkl. afgifter og moms. Stigningen skyldes primært at det faste bidrag på vand er øget til normalt niveau, men også at det lovbestemte faste vandafledningsbidrag på spildevand er steget. For større vandforbrugene virksomheder, der er tilmeldt trappeordningen, vil der være en reduktion i den samlede pris som konsekvens af takstudviklingen fra 2016 til I tabellen er den almindelige husholdning også vist til sammenligning. Tabel 7: Samlet pris, inkl. statsafgift og moms for forskellige størrelser af vandforbrugende enheder. Årligt forbrug [m 3 ] 2016 [kr.] 2017 [kr.] Ændring [kr.] Ændring [kr. pr. m 3 ] , , ,46 ~ 9 ~

10 3 Finansiering 3.1 Omsætning Omsætningen består af de opkrævede indtægter for såvel faste og variable bidrag samt øvrige indtægter. Omsætningen angivet i efterfølgende tabeller indeholder de fuldt opkrævede tilslutningsbidrag i året. Regnskabsmæssigt indtægtsføres tilslutningsbidrag imidlertid over ledningernes levetid. Det er valgt, at vise omsætningen inkl. årets modtagne tilslutningsbidrag af hensyn til sammenhængen til indtægtsrammen i prisloftet. Den budgetterede omsætning er opgjort efter principperne i fastlæggelsen af indtægtsrammerne. Nedenstående tabeller angiver omsætningerne for hhv. Spildevand, Vand, Tømningsordning, og Service baseret på de foreslåede takster i afsnit (Alle beløb er i 2016-priser). Tabel 8: Budgetteret omsætning for Spildevand. Bidrag fra variabel takst Bidrag fra fast bidrag Tilslutningsbidrag Vejbidrag Modtagelse af slam Særbidrag Omsætning i alt Tabel 9: Budgetteret omsætning for Vand. Bidrag fra variabel takst Bidrag fra fast bidrag Tilslutningsbidrag Salg til andre vandværker Omsætning i alt Tabel 10: Budgetteret omsætning for Tømningsordning. Omsætning i alt Tabel 11: Budgetteret omsætning for Service. Omsætning i alt Låneoptagelse Der forventes ikke optaget lån i ~ 10 ~

11 4 Omkostninger 4.1 Driftsomkostninger Nedenstående tabeller angiver driftsomkostningerne for hhv. Spildevand, Vand, Tømningsordning og Service. Linjen Effektivisering er beregnet således, at de samlede omkostninger reduceres lineært frem mod 2020, hvor det samlede driftsomkostningsniveau forventes reduceret med 20 % i forhold til budgettet for I 2021 fastholdes driftsomkostningsniveauet fra Den nuværende kontrakt for tømningsordningen gælder fra 2016 til og med 2019, hvorefter der eventuelt vil komme et nyt udbud på opgaven. (Alle beløb er i 2016-priser). Tabel 12: Driftsomkostninger for spildevand. Produktion Distribution Administration Prisfremskrivning Effektivisering Driftsomkostninger i alt Tabel 13: Driftsomkostninger for vand. Produktion Distribution Administration Prisfremskrivning Effektivisering Driftsomkostninger i alt ~ 11 ~

12 Tabel 14: Driftsomkostninger for Tømningsordning. Produktion Distribution Administration Prisfremskrivning Effektivisering Driftsomkostninger i alt Tabel 15: Driftsomkostninger for Service. Produktion Distribution Administration Prisfremskrivning Effektivisering Driftsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivningerne er beregnet som afskrivninger på historiske anlæg med tillæg af afskrivninger på investeringer foretaget i budgetperioden. Afskrivningerne udgør årligt i alt ca mio. kr., men kan variere mellem de enkelte år, afhængigt af hvilke anlægsprojekter der afsluttes de enkelte år. Afskrivningerne er fra Hjørring Vandselskabs regnskab, som er baseret på selskabets værdiansættelse, der er beregnet på baggrund af POLKA-værdier fra Naturstyrelsen. Tabel 16: Afskrivninger for hhv. spildevand og Vand. Spildevand Vand Afdrag og gæld Årlige afdrag for Spildevand og Vand udgør: Tabel 17: Årlige afdrag for spildevand og vand. Spildevand Vand Afdragene betyder, at restgælden afvikles med 40,4 mio. kr. i perioden og restgælden vil i 2021 udgøre 104,9 mio. kr. ~ 12 ~

13 4.4 Investeringer Princippet for budgetterne fra 2016 til 2020 er, at reduktionen i selskabets driftsomkostninger omfordeles til at dække noget af selskabets manglende investeringsmulighed. Derudover vil de ønsker til aktiviteter, som blev fremsat af Hjørring Kommune i 2015 medfører øgede investeringer (se afsnit 2.5 Takstaftalen). Investeringsmulighederne for Hjørring Vandselskab A/S bliver derfor som følgende: Tabel 18: Investeringsmulighederne for Hjørring Vandselskab frem mod Spildevand Vand Anlægsinvestering ~ 13 ~

14 5 Årets resultat pr. takstområde I budgettet er der indarbejdet et øget investeringsniveau, som primært finansieres via de reducerede driftsomkostninger til og med 2020, men også som en konsekvens af takstaftalen i I perioden frem mod 2020 vil årets resultat blive forbedret, dog vil årets resultat for spildevand stadig være negativ. Det negative resultat for spildevand er et udtryk for at nedslidningen af selskabets anlæg er større end den renovering der foretages. Så længe selskabets investeringsmuligheder er lavere end afskrivningerne på selskabets anlæg, vil det gøre sig gældende. Tabel 19: Årets resultat for spildevand. Omsætning Driftsomkostninger Afskrivning Resultat af primær drift Nettofinansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Tabel 20: Årets resultat for vand. Omsætning Driftsomkostninger Afskrivning Resultat af primær drift Nettofinansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat ~ 14 ~

15 Tabel 21: Årets resultat for Tømningsordning. Omsætning Driftsomkostninger Afskrivning Resultat af primær drift Nettofinansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Tabel 22: Årets resultat for Service. Omsætning Driftsomkostninger Afskrivning Resultat af primær drift Nettofinansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat ~ 15 ~

16 6 Samlet budget for Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A/S aktiviteter indenfor Spildevand, Vand, Tømningsordning og Service giver nedenstående samlet budget for perioden 2017 til Tabel 23: Samlet budget for Hjørring Vandselskab A/S for 2017 og overslagsårene Omsætning i alt Produktions Distribution Administration Prisfremskrivning Effektivisering Driftsomkostninger i alt Afskrivning Resultat af primær drift Nettofinansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Spildevand Vand Anlægsinvestering De forventede aktiviteter medføre nedenstående likviditetspåvirkninger for de enkelte år. Årets resultat Afskrivning Anlægsinvestering Afdrag Årets likviditetspåvirkning ~ 16 ~

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Tommy Mostrup, direktør i Hjørring Vandselskab A/S. Værdien af den strategiske aftale med kommunen.

Tommy Mostrup, direktør i Hjørring Vandselskab A/S. Værdien af den strategiske aftale med kommunen. Tommy Mostrup, direktør i Hjørring Vandselskab A/S. Værdien af den strategiske aftale med kommunen. A/S Vand i et politisk landskab. Hvem bestemmer i det politiske landskab? Selskabsloven er klar: Medlemmerne

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-12-2015 Mødetid: 10:30 til 12:00 med efterfølgende julefrokost Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Mads Rubæk Sørensen Fraværende: Referent:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015 (Kopi af skema anvendt til indberetning til Forsyningssekretariatet marts/april 2014) Selskab: DANVA For hurtigere indtastning af tal indberettet til FS vælges TEMAVISNING CVR Nr.: 29031215 og herunder

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. september 2016

Bestyrelsesmøde 9. september 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. september 2016 31. august 2016 Pkt. 7. Forudsætninger for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2017 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2017... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere