A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV. 1995 MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej 74-76 Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning"

Transkript

1 MODTAGET INDGÅET 1 O NOV HASLEV KOMMUNE 1 * N0V ' 1995 KOPI TIL ORIENTERING Teknisk Forvattning Miljøgodkendelse af A/S Mortalin Bråbyvej Haslev Vestsjællands Amt Natur & Miljø

2 Jr-' Indhold Miljøgodkendelsen 3 Vilkår 5 1. Indretning og drift 5 2. Luftforurening 5 3. Støj 6 4. Spildevand/Slam 6 5. Beskyttelse af jord og grundvand 6 6. Affald 7 7. Risiko og sikkerhed 7 8. Tilsyn 7 9. Rapportering 8 Bemærkninger 8 Miljøteknisk beskrivelse Præsentation af virksomheden Beskrivelse af fremstillingsprocesser Miljøtekniske forhold 13 Amtets vurdering 16 Bilag 1. Oversigtskort 1: Afløbsplan 3. Skitse af fabriksbygning 4. Præparater som fremstilles på virksomheden 5. Præparater som pakkes i brugsemballage på virksomheden 6. Præparater som opbevares i brugsemballage på virksomheden 7. Anvendte virkstoffer 8. Anvendte fyld- og bærestoffer 9. Beliggenhedsplan 10. Bygning til fremstilling af gyllefluelarver Side Bilag kan rekvireres ved henvendelse til amtet, tlf C:\mortalin\milgod 1

3 VESTSJÆLLANDS AMT Den: 7. november 1995 J.nr Tove Henjimingsen Miljøgodkendelse til A/S Mortalin Bråbyvej 74-76, Bråby, Haslev Amtets udvalg for teknik og miljøhar på møde den 7. november 1995 vedtaget at njeddele miljøgodkendelse til virksomheden A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, Haslev til fremstilling af bekæmpelsesmidler for gnavere og insekter. Godkendelsen omfatter også produkticj) naf gyllefluelarver, som er påbegyndt 1/1-95. Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 39. Virksomheden er omfattet af punkt D6 "Anlæg for fremstilling, aftapning og pakni mi g af be- kæmpelsesmidler" på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 1 til bekendt; gørel- af se nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og er således oipfattet miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Virksomheden er beliggende i landskabsområde på matr. nr. 7 ab, Troelstrup by, Haslev, Haslev Kommune. Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 5-9. Miljøteknisk beskrivelse fremgår af siderne Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af side 16. Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Dagbladet, den 10. november Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen inden den 9. december 1995, 4 uger fra godkendelsens annoncering. Godkendelsen kan udnyttes straks, idet Miljøstyrelsen dog ikke er bundet af den meddelte godkendelse ved en eventuel klagesagsbehandling. C \mortahn\milgodl

4 Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål. Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Amtet skal have modtaget klagen inden klagefristens udløb. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse bliver underrettet herom. Forudsætninger 1. Foreløbig ansøgning af 1. december Supplerende materiale af 28. december Supplerende materiale af 7/3, 5/4,1/6 og 8/ Møder på virksomheden i marts -juni nvk ^ Hans Henrik Klindt / ^ i«pia Bro Christensen natur & miljøchef sektionsleder Godkendelsen er sendt til: A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, 4690 Halsev, art. dir. Anders Kildemoes Kopi af denne godkendelse er sendt til: 1. Haslev Kommune, Teknisk Forvaltning, Jernbanegade 2, Postboks 26, 4690 Haslev 2. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse. 3. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø. 4. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. 5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. C:\mortalin\milgodl

5 J.nr ' Den 7. november 1995 Vilkår Indretning og drift Generelt Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljø tekniske beskrivelse, jf. side 10. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte Renere Teknologi Virksomheden skal tilstræbe, at tilrettelægge produktionen efter den renesjte teknologi indenfor bekæmpelsesmiddelbranchen Indretning og Drift Miljøgodkendelsen er baseret på en fremstilling af ca. 175 tons bekæmpelsesmidler om år. Samt ompakning og distribuering af ca. 28 tons præparater i brugsemballage. Afkast fra punktudsug fra blandeprocesser skal som hovedregel føres over tag. Portene i fabriksbygning skal lukkes ved arbejdstids ophør og påmonteres 30 cm høj kant til tilbageholdelse af evt. slukningsvand Luftforurening Partikler/Støv Der skal installeres filtre (EU 4) med en tilbageholdelsesgrad på 95 vægt A på punktudsug fra blandeproces B og på udtaget fra krydsveksler. På udsuget fra blandeproces A installeres filter (EU 5) med en tilbageholdelsesgrad på 97 vægt %. Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved effektiv renholdelse af produktiojnslokaler og udendørs arealer. Lugt Virksomheden må ikke give give anledning til lugt, som efter tilsynsmynd: >hedens opfattelse er væsentligt generende. C:\mortalin\mjlgod 1

6 3.0 Støj 3.1. Støjbelastningen* må ikke overskride nedenstående grænseværdier ved de omliggende beboelseshuse. Tidspunkter Ved nærmeste bolig Mand.-fredag db(a) Lørdag dB(A) Lørdag db(a) Søn- og helligdage db(a) Alle dage db(a) * Støjbelastningen Lr: Det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau. 4.0 Spildevand /Slam 4.1 Afløb ved blandeprocesser i fabriksbygning og afløb i lageret for virkstoffer i fabriksbygning skal afspærres. 4.2 Spildevand fra de sanitære installationer skal ledes til offentlig spildevandsledning. 4.3 Senest den 1. januar 1996 skal der etableres benzin- og olieudskiller, efter aftale med tilsynsmyndigheden, ved vaskeplads for lastbiler, hvis vaskepladsen bibeholdes. Benzin- og olieudskilleren skal tilmeldes godkendt tømningsordning. Slambortskaffelse 4.4 Overskudsslam fra produktionen af gyllefluer skal opbevares/afhændes i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr. 730, af 5. september Beskyttelse af jord og grundvand Tankanlæg 5.1 Tanke til opbevaring af olie/petroleum skal være i overensstemmelse med teknisk beskrivelse for brandfarlige væsker fra Statens Brandinspektion eller typegodkendt af samme jf. olietankbekendtgørelsen. 5.2 Overjordiske tanke skal placeres i tankgård, der som minimum kan rumme indholdet af tanken. 5.3 Tromler til opbevaring af opløsningsmidler skal opbevares i lukket container med tæt bund, der som minimum kan rumme indholdet af den største tromle Alle udendørs arealer, hvor der opbevares flydende råvarer, olie eller kemikalier eller foregår aktiviteter med disse, skal asfalteres eller beskyttes tilsvarende mod nedsivning i tilfælde af uheld. C:\mortalin\milgodl

7 Brandslukningsvand Brandslukningsvand skal kunne opsamles. Brandslukningsvandet skal bortskaffes efter aftale med Vestsjællands Amt. Udvalgte samlebrønde på henholdsvis spildevands- og regnvandsledning kkal kunne afspærres jf. beredskabsplan af 31. august Affald Rester af bekæmpelsesmidler og kemikalier, brugte filtre samt tomme pesticidemballager skal afleveres til kommunekemi. Olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i henhold til Haslev Kommunes (regulativ for affaldsbortskaffelse. Risiko og sikkerhed Virksomheden og fremstillingsprocesser skal indrettes sådan, at spild og <indet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Spild af kemikalier skal opsamles og afhændes sammen med andre kemikalierester til kommunekemi. Beredskabsplan af 31. august 1995 skal indarbejdes i alle led på virksomheden Virksomheden skal straks meddele akut forurening, som følge af driftsuhe d eller anjø, telefon det. Indenfor normal arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Mi Amtets miljøvagt kan udenfor normal arbejdstid tilkaldes via alarmcen- tralen på telefon 112. Formålet er at begrænse udbredelse af eventuelle skader. Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for løbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet uheldsfor Tilsyn Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt. Egenkontrol Der skal føres kontrol med, at evt. spild af kemikalier straks opsamles. Filtre på udsug skal udskiftes jævnligt. Kontrol efter krav fra amtet Støj Virksomheden skal lade udføre max. 1 støjmåling pr. år til kontrol af støjvilkår, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. C:\mortalin\milgodl

8 Partikler Tilsynsmyndigheden kan kræve målinger af partikler i afkast, hvis det skønnes nødvendigt. Luft Tilsynsmyndigheden kan kræve målinger foretaget med henblik på at analysere indholdet af skadelige stoffer i luftafkastene. 8.5 Udførelse af kontrol Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium efter aftale med amtet. Antallet afmålinger og analyseprogram fastlægges efter aftale med amtet. Journal 8.6 Virksomheden skal årligt kunne oplyse flg. - mængden af fremstillede bekæmpelsesmidler, herunder ompakkede og opbevarede - forbrug af virkstoffer - forbrug af isopropanol, lugtfri petroleum, Shell Sol A - antal driftstimer pr år - vandforbrug, fra egen boring/kommunens - proces, iøvrigt. - energiforbrug, gas/el - proces, opvarmning, belysning andet - mængden af affald (plast, papir og pap, bekæmpelsesmidler, kemikalierester og tom pesticidemballage), slam fra gylleflueproduktion. - mængden af slam fra gylleflueproduktionen 9.0 Rapportering 9.1 Resultatet afmålinger/analyser (jf. vilkår ) fremsendes kommenteret til amtet straks, de foreligger, senest 2 måneder efter måledagen. Driftsforholdene og andre relevante forhold til målingerne skal beskrives. 9.2 Oplysningerne (jf. vilkår 8.6) skal, indtil andet aftales, afrapporteres i et skema som tilsynsmyndigheden fremsender til virksomheden en gang årligt. 9.3 Rapport fra tilsyn af naturgasfyret energianlæg tilsendes amtet, når den foreligger. Bemærkninger Ifølge miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, mindre forurenende produktionsmetoder, eller bedre renseformer. Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 ikke udvide produktionen eller ændre bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. C:\mortalin\milgodl

9 Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enh er tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation fibr afleve ring til Haslev byråd med kopi til amtet. En ændring af affaldsbortskaffelsen skal aftales i et samarbejde mellem virksomheden, amtet som godkendende myndighed og kommunen som myndighed på affaldsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse af affald C \mortaiui\milgodl

10 10 J.nr Den 7. november 1995 Miljøteknisk beskrivelse Vestsjællands Amt har på baggrund af ansøgning og supplerende materiale til ansøgningen samt møder med virksomheden udarbejdet nedenstående miljøtekniske beskrivelse for A/S Mortalin. Den miljøtekniske beskrivelse omfatter følgende: 1. Præsentation af virksomheden 2. Beskrivelse af produktionen 3. Milj øtekniske forhold 1. Præsentation af virksomheden A/S Mortalin fremstiller og handler med præparater til bekæmpelse af gnavere og insekter. Den 1. januar 1995 igangsattes en produktion af gyllefluelarver til insektbekæmpelse. Mortalin er beliggende på Bråbyvej 74-76, ca. 3 km syd for Haslev, jf. bilag 1. Ca. 400 m syd for virksomheden løber Søbækken. Virksomheden har været i drift på den nuværende lokalitet siden Ved fremstillingen af bekæmpelsesmidler og gyllefluelarver er 5-5'/2 mennesker beskæftiget, hertil kommer personer beskæftiget i administrationen med bl.a. salg, marketing og konsulentvirksomhed. Der fremstilles ca. 174 tons bekæmpelsesmidler om året. Ca. 26 tons modtages i brugskoncentrat men ompakkes i brugsemballage på virksomheden. Ca. 2 tons modtages færdigpakket i brugskoncentrat til videre distribution. Bygningsarealet er på ialt ca m 2. Fabriksbygning incl. lager udgør 441 m^. Administrationsbygningen udgør og 443 m 2 resten er lagerbygninger. C.VmortalirAmilgodl

11 11 Den daglige drift sker normalt på hverdage kl , fredag kl Nogle fremstillingsprocesser er sæsonbestemte og forekommer kun lejlighedsvis. Anlægget for fremstilling af gyllefluelarver kører i døgndrift og tilses dagligt også i weekenpersoilialerum og der, anlægget overvåges desuden elektronisk. Der er installeret naturgas til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand i administrationslokaler. Virksomheden har egen vandboring som forsyner fabriksbygningen. I administrationsbygningen er der indlagt vand fra den kommunale vandforsyning. Sanitært spildevand ledes til kommunal spildevandsledning. Overfladevand ledes t}l regnvandsledning med udløb i Søbækken. Afløbsforholdene fremgår af bilag Beskrivelse af fremstillingsprocesser Bekæmpelsesmidler Processerne. Præparaterne fremstilles ved at blande virkstof med hjælpestoffer med efterfølgende aftapning og dosering i forskellige former for brugsemballage. Der er 5 produktionssteder, A, B, C, D og E i fabrikshal, jf. skitse af fabriksbygning, bilag 3. Proces A er en "tør-flydende" blanding, hvor kornprodukt blandes med flydende koncentrat af virkstof. Fremstilles i ca. 170 dage/år. Proces B er en "tør-tør" blanding, hvor bærestof og virkstof på pulverform blandes. Ca. 5 fremstillingsdage/år. Proces C er en "flydende-flydende" blanding, hvor opløsningsmiddel og flydende koncentrat og evt. hjælpestof blandes. Ca. 35 fremstillingsdage /år. Proces D er en "smelte-tør" blanding, hvor kornprodukt fra proces A blandes med sjneltet fedtmasse. Proces E er manuel aftapning af granuleret bekæmpelsesmiddel i spande. Blandeproces F sker i nærliggende ældre bygning, jv. oversigtsplan bilag 9. Her påføres granulat limet papplade under kontinuerlig fremførsel. De producerede præparater fremgår af bilag nr. 4. Tabellen viser hvilke virkstoffer cg hjæl pestoffer, der indgår i de enkelte blandinger, årlig produktion, max. lagerbeholdning og -placering, emballering m.v. Præparater, som modtages i brugskoncentrat, men ompakkes i brugsemballage på virksomheden fremgår af bilag nr. 5. Præparater, som modtages i brugskoncentrat, pakket og etikeret i brugsemballage og blot opbevares på virksomheden fremgår af bilag nr. 6. Kemi De anvendte virkstoffer er chloralose, antikoagulanter og insekticider i fast eller flydende form i forskellige koncentrationer. Virkstofferne fremgår af bilag nr. 7. Af kemiske fyld- og bærestoffer anvendes bl.a. Isopropanol (IPA) og Shell Sol A. Bærestoffer er desuden C.\mortalin\niilgodl

12 12 kornprodukter, farvestof, lugtfri petroleum, vand, opløsningsmidler. Fyld- og bærestoffer fremgår af bilag nr. 8. Anlæg Blandeprocesserne sker i lukkede eldrevne blandekar/-maskiner tilsluttet doseringsanlæg. Processerne er som hovedregel åbne ved påfyldning og aftapning. Der er etableret punktudsug på aftapningssteder ved processerne A,B,C,E og F. Ved proces C, hvor der blandes er etableret gnistsikret punktudsug. Drift Blandeprocesserne foregår i et skiftende antal produktionsdage pr. år. Fra 2 dage til 70 dage pr år, bestemt af det enkelte produkts sæson. Som hovedregel foregår der 2 blandeprocesser samtidig. Færdigvare oplagres i fabriksbygning. I fabriksbygning oplagres, adskilt fra færdigvarerne, endvidere virkstoffer (ca. 6 tons) og enkelte fyld- og bærestoffer Præparater som modtages i brugskoncentrat doseres og ompakkes i brugsemballage i fabriksbygning. Disse præparater oplagres før og efter ompakning i lagerrum i fabriksbygning. Præparater som modtages i brugskoncentrat, pakket og etikeret oplagres i fabriksbygning. I et mindre installationsfrit betonlager (lager 2) oplagres særligt farlige stoffer - muldvarpe og mosegrisgas, som består af 57% aluminiumphosphid. Max. lagerbeholdning udgør ca. 3 tons i 1 kg aluflaske. Tromler med let antændelige opløsningsmidler, Shell Sol A og Isopropanol, opbevares i lukket, udendørs container. Der opbevares max liter i 200 liter tromler. Bilag 9 viser bygningerne på ejendommen og deres anvendelse. Gyllefluelarver Fremstillingen af gyllefluelarver sker i lokaler, der støder op til lagerhal H, jf. bilag 10. Gyllefluelarven udvikles i vækstmedie bestående af spildmælk fra mejeri, hvedeklid, kødbenmel og sukker. Råvareforbruget pr. uge: Spildmælk 21 Hvedeklid 1 t Kødbenmel 100 kg Sukker 50 kg Processen består af 3 trin: 1. Blanding afvækstmedie og påfyldning i gærings-/komposteringsbeholdere. 2. Mikrobiologisk omsætning afvækstmedie, tilsætning af flueæg. 3. Efter 2-3 uger høstes de voksne larver/pupper. Det høstede materiale blandes med hvedeklid og emballeres i papbokse. CAmortalinNmilgodl

13 13 3. Miljøtekniske forhold Luftemission Fremstilling af bekæmpelsesmidler Fabriksbygningen ventileres med krydsveksler. Kapaciteten er målt til m 3 /t, svarende til et luftskifte for fabriksbygningen på 3,8 m 3 pr time. Afkastet er ført over tag. Indholdet af stoffer i ventilationsluften er ikke målt. Ventilationsanlægget er forsynet med filter Der er etableret punktudsug ved hver blandingsproces. Afkastene er ført over tag Ved. de mest støvende processer er installeret filter på udsuget. Emissionen fra punktudsug er ikke målt, men skønnes at være begrænset. Ved blarideproces A med ialt 170 fremstillingsdage år er der installeret filter med højere tilbageholdelse sgrad end på øvrige udsug. Placeringen af punktudsug fremgår af skitse over fabriksbygning jf. bilag 3 Fremstilling af gyllefluelarver I bygningen, hvor gyllefluelarven fremstilles, er der installeret krydsveksler til lufhlidskiftning. Den samlede emission svarer til en m 2 svinestald eller et mindre anlæg til kompostering af organisk hus-holdningsaffald. Spildevand Fremstilling af bekæmpelsesmidler Der indgår kun små mængder vand i processerne. Der fremkommer ikke spildevan<jl blandingsprocesserne. Der kan forekomme kemikaliespild i forbindelse med blandeprocesserne. Spildet opsamles med savsmuld. Risikoen for udledning af kemikaliespild til kloak er størst ved proces A og C, som foregår nær afløb til kloak. For at fjerne risikoen afspærres afløbene med en kemikaliefast de tæti fabriks- net med silicone, som er modstandsdygtig overfor kemikalier. Afløb i lagerrummet bygningen afspærres tilsvarende. På spildevandsledningen fra administrationbygning og fabriksbygning er der etableret en samlebrønd med mulighed for blokering af spildevandsledningen. Samlebrønden er lettilgængelig og blokeringen er let at håndtere. Blokeringsmuligheden på samlebrønden har dels skullet hindre evt. kemikaliespild fra blandeprocesserne dels evt. slukningsvand i forbindelse med brand i at løbe til det o ffentlige spildevandsnet. Der er enkelte afløb til kloak i fabriksbygningens mandskabsrum. Sumlebrønden skal derfor fortsat fungere som opsamling/stop på spildevandsledningen foi slukningsvand i tilfælde af brand. Regnvand fra tagflader m.v. ledes via regnvandsledning til Søbækken m $yd for fabriksbygningen. Vaskeplads for lastbiler nordvest for fabrikshallen er befæstet og har afløb til regnvalndsledning. Vaskepladsen vil muligvis blive sløjfet i forbindelse med oprydning/afværgnir g af forurening fra den nedgravende olietank (se side 14). ved C \mortalin\milgodl

14 14 Fremstilling af gyllefluelarver Der bruges vand i døgnet til at opretholde fugtighed i vækstmediet. Spildevand fra fremstillingen af gyllefluelarver vil kun forekomme i forbindelse med gulvvask og vask af gærings- og kompostbeholdere. Der er afløb i gulvet i råvarelager. Støj/lugt Fremstilling af bekæmpelsesmidler Bortset fra til og frakørsel af lastbiler er der ingen støjende anlæg eller aktiviter forbundet med produktionen. Produktionen giver ikke umiddelbart anledning til lugtgener. Fremstilling af gyllefluelarver Der er ingen støjende aktiviteter forbundet med produktionen. I forbindelse med fremstillingen af gyllefluelarver kan der være lugtgener. Grundvand/jord Ved brand i fabriksbygningen kan slukningsvand herfra forurene de omgivende arealer. Der er grundvandsinteresser i området, hvor virksomheden er placeret. I Regionplanen er Søbækket udpeget som "økologisk forbindelse", dvs. sige, at det vilde dyre- og planteliv skal søges fastholdt og evt. forbedret. For at undgå, at forurenet slukningsvand ledes til Søbækken eller via spildevandsledning til rensningsanlægget, etableres afspærringsmuligheder på spildevandsnettet og regnvandsnettet. Evt. slukningsvand kan også tilbageholdes i fabriksbygningen, når portene lukkes og den 30 cm høje kant spændes til portene udvendigt fra. En beredskabplan ved brand, udført i samarbejde med de lokale brandmyndigheder, skal bl.a. sikre, at der ikke sker en forurening af grundvand og af området omkring virksomheden. En eksisterende nedgravet olietank har forurenet jorden med petroleum. Virksomheden og Haslev Kommune er i samarbejde med Vestsjællands Amt ved at træffe foranstaltninger i medfør af "Olietankbekendtgørelsen" til at fjerne denne forurening. Affald Fremstilling af bekæmpelsesmidler Rester af bekæmpelsesmidler, kemikalier og brugte filtre opbevares i spændelågsfade. En del affald af denne kategori fremkommer i forbindelse med bekæmpelsesopgaver på Sjælland. Tomme pesticidemballager opbevares i KK-sække. Affaldet opbevares på virksomheden i lagerhal 1 og afhentes ca. 2 gange årligt til levering på Kommunekemi. Der afleveres årligt ca kg i spændelågsfade og ca kg i KK-sække. Størstedelen af papir- og papemballager genbruges som forsendelsesemballage, resten bortskaffes med alm. dagrenovation. Virksomheden udfører renovationsindsamling for enkelte kommuner i området. Denne aktivitet medfører ikke håndtering eller opbevaring af affald på ejendommen. C:\mortalin\milgodl

15 15 Fremstilling af gyllefluelarver Affaldet består af rester af uudnyttet vækstmedie samt tomme papirsække. Rester af uudnyttet væsktmedie udgør ca. 1 tons pr. uge. Affaldet vurderes at kuniie udnyttes som kompost til jordbrugsformål jf. bilag 1 i Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr. 730 af 5. sept Risiko Produktion af bekæmpelsesmidler Den størtse miljømæssige risiko vil opstå i tilfælde af brand. I forbindelse med ansjøgningen om miljøgodkendelse foreligger der en brandteknisk rapport, dat. 20/5-92. Rapporten konkluderer, at der ved brand på virksomheden vil være risiko for sprecning af miljøfarlige stoffer i omgivelserne, og at der vil være risiko for at forurenet slukningsvand ledes til såvel Søbækken som til rensningsanlægget i Haslev. For at imødekomme risikoen ved brand har virksomheden iværksat flg.: - lagrene for stoffer som bidrager mest til miljøfaren er reduceret (miloriblåt og drmenthoat). - kun anbrudt emballage opbevares på råvarelager i fabriksbygning - der er etableret en 30 cm høj metalkant med gummilister, som sættes for porten^ fabrikshallen ved fyraften, til opsamling af brandslukningsvand. Den brandtekniske rapport anbefaler, at der udarbejdes en beredskabsplan for virksbmheden. Der udføres brandteknisk eftersyn på virksomheden 2 gange årligt. Fremstilling af gyllefluelarver Palletanke med spildmælk kan beskadiges og spildmælk løbe til afløb. Denne risikb er minimal, palletankene er udført i kraftig plastik med stålbur omkring. Råvarernes beskaffenhed i denne produktion gør at risikoen for forurening er begrænset. C \mortajin\milgodl

16 16 J.nr Den 7. november 1995 Amtets vurdering Amtet vurderer, at den daglige produktion af bekæmpelsesmidler på virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige gener. Amtet har ikke i forbindelse med miljøgodkendelsen forlangt målinger udført på indholdet af stoffer i afkastene. Der er filter i udsugene fra de mest støvende blandeprocesser, og der er ikke konstateret spor af de almindeligvis stærkt farvede virkstoffer ved afkastene. Amtet vurderer desuden, at med kravet om lukning af afløb ved blandeprocesserne i fabrikshal og er det sikret, at der ikke sker udslip af kemikalier til kloak. Amtet har lagt vægt på, at der samtidig med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen blev udarbejdet en beredskabsplan for virksomheden. Beredspabsplanen er udarbejdet af virksomheden i samarbejde med de lokale brandmyndigheder. Beredskabsplanen indeholder bl.a. instrukser om håndteringen af evt. brandslukningsvand. C.\mortalin\milgodl

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S.

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S. RGS 90 Selinevej 4 2300 København S. Att. Sandie S. Andersen Bilag 15 Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling Vestsjællands Amt ændrer hermed vilkår 1.11 og tilføjer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01587 Ref. lonha/jamul Dato: 11. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15248912 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.08.2016 CVR-nummer 32274943 P-nummer 1015357513 Virksomhed Tilst Bilcenter ApS Adresse Græsvangen 10 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Retningslinjer Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 2 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er, at olie og kemikalier til erhvervsmæssig brug opbevares og håndteres

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.02.2017 CVR-nummer 14337334 P-nummer 1000724613 e-doc journal nr. 13/027112 Virksomhed Werks Grafiske Hus A/S

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere