A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV. 1995 MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej 74-76 Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning"

Transkript

1 MODTAGET INDGÅET 1 O NOV HASLEV KOMMUNE 1 * N0V ' 1995 KOPI TIL ORIENTERING Teknisk Forvattning Miljøgodkendelse af A/S Mortalin Bråbyvej Haslev Vestsjællands Amt Natur & Miljø

2 Jr-' Indhold Miljøgodkendelsen 3 Vilkår 5 1. Indretning og drift 5 2. Luftforurening 5 3. Støj 6 4. Spildevand/Slam 6 5. Beskyttelse af jord og grundvand 6 6. Affald 7 7. Risiko og sikkerhed 7 8. Tilsyn 7 9. Rapportering 8 Bemærkninger 8 Miljøteknisk beskrivelse Præsentation af virksomheden Beskrivelse af fremstillingsprocesser Miljøtekniske forhold 13 Amtets vurdering 16 Bilag 1. Oversigtskort 1: Afløbsplan 3. Skitse af fabriksbygning 4. Præparater som fremstilles på virksomheden 5. Præparater som pakkes i brugsemballage på virksomheden 6. Præparater som opbevares i brugsemballage på virksomheden 7. Anvendte virkstoffer 8. Anvendte fyld- og bærestoffer 9. Beliggenhedsplan 10. Bygning til fremstilling af gyllefluelarver Side Bilag kan rekvireres ved henvendelse til amtet, tlf C:\mortalin\milgod 1

3 VESTSJÆLLANDS AMT Den: 7. november 1995 J.nr Tove Henjimingsen Miljøgodkendelse til A/S Mortalin Bråbyvej 74-76, Bråby, Haslev Amtets udvalg for teknik og miljøhar på møde den 7. november 1995 vedtaget at njeddele miljøgodkendelse til virksomheden A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, Haslev til fremstilling af bekæmpelsesmidler for gnavere og insekter. Godkendelsen omfatter også produkticj) naf gyllefluelarver, som er påbegyndt 1/1-95. Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 39. Virksomheden er omfattet af punkt D6 "Anlæg for fremstilling, aftapning og pakni mi g af be- kæmpelsesmidler" på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 1 til bekendt; gørel- af se nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og er således oipfattet miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Virksomheden er beliggende i landskabsområde på matr. nr. 7 ab, Troelstrup by, Haslev, Haslev Kommune. Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 5-9. Miljøteknisk beskrivelse fremgår af siderne Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af side 16. Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Dagbladet, den 10. november Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen inden den 9. december 1995, 4 uger fra godkendelsens annoncering. Godkendelsen kan udnyttes straks, idet Miljøstyrelsen dog ikke er bundet af den meddelte godkendelse ved en eventuel klagesagsbehandling. C \mortahn\milgodl

4 Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål. Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Amtet skal have modtaget klagen inden klagefristens udløb. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse bliver underrettet herom. Forudsætninger 1. Foreløbig ansøgning af 1. december Supplerende materiale af 28. december Supplerende materiale af 7/3, 5/4,1/6 og 8/ Møder på virksomheden i marts -juni nvk ^ Hans Henrik Klindt / ^ i«pia Bro Christensen natur & miljøchef sektionsleder Godkendelsen er sendt til: A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, 4690 Halsev, art. dir. Anders Kildemoes Kopi af denne godkendelse er sendt til: 1. Haslev Kommune, Teknisk Forvaltning, Jernbanegade 2, Postboks 26, 4690 Haslev 2. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse. 3. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø. 4. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. 5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. C:\mortalin\milgodl

5 J.nr ' Den 7. november 1995 Vilkår Indretning og drift Generelt Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljø tekniske beskrivelse, jf. side 10. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte Renere Teknologi Virksomheden skal tilstræbe, at tilrettelægge produktionen efter den renesjte teknologi indenfor bekæmpelsesmiddelbranchen Indretning og Drift Miljøgodkendelsen er baseret på en fremstilling af ca. 175 tons bekæmpelsesmidler om år. Samt ompakning og distribuering af ca. 28 tons præparater i brugsemballage. Afkast fra punktudsug fra blandeprocesser skal som hovedregel føres over tag. Portene i fabriksbygning skal lukkes ved arbejdstids ophør og påmonteres 30 cm høj kant til tilbageholdelse af evt. slukningsvand Luftforurening Partikler/Støv Der skal installeres filtre (EU 4) med en tilbageholdelsesgrad på 95 vægt A på punktudsug fra blandeproces B og på udtaget fra krydsveksler. På udsuget fra blandeproces A installeres filter (EU 5) med en tilbageholdelsesgrad på 97 vægt %. Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved effektiv renholdelse af produktiojnslokaler og udendørs arealer. Lugt Virksomheden må ikke give give anledning til lugt, som efter tilsynsmynd: >hedens opfattelse er væsentligt generende. C:\mortalin\mjlgod 1

6 3.0 Støj 3.1. Støjbelastningen* må ikke overskride nedenstående grænseværdier ved de omliggende beboelseshuse. Tidspunkter Ved nærmeste bolig Mand.-fredag db(a) Lørdag dB(A) Lørdag db(a) Søn- og helligdage db(a) Alle dage db(a) * Støjbelastningen Lr: Det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau. 4.0 Spildevand /Slam 4.1 Afløb ved blandeprocesser i fabriksbygning og afløb i lageret for virkstoffer i fabriksbygning skal afspærres. 4.2 Spildevand fra de sanitære installationer skal ledes til offentlig spildevandsledning. 4.3 Senest den 1. januar 1996 skal der etableres benzin- og olieudskiller, efter aftale med tilsynsmyndigheden, ved vaskeplads for lastbiler, hvis vaskepladsen bibeholdes. Benzin- og olieudskilleren skal tilmeldes godkendt tømningsordning. Slambortskaffelse 4.4 Overskudsslam fra produktionen af gyllefluer skal opbevares/afhændes i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr. 730, af 5. september Beskyttelse af jord og grundvand Tankanlæg 5.1 Tanke til opbevaring af olie/petroleum skal være i overensstemmelse med teknisk beskrivelse for brandfarlige væsker fra Statens Brandinspektion eller typegodkendt af samme jf. olietankbekendtgørelsen. 5.2 Overjordiske tanke skal placeres i tankgård, der som minimum kan rumme indholdet af tanken. 5.3 Tromler til opbevaring af opløsningsmidler skal opbevares i lukket container med tæt bund, der som minimum kan rumme indholdet af den største tromle Alle udendørs arealer, hvor der opbevares flydende råvarer, olie eller kemikalier eller foregår aktiviteter med disse, skal asfalteres eller beskyttes tilsvarende mod nedsivning i tilfælde af uheld. C:\mortalin\milgodl

7 Brandslukningsvand Brandslukningsvand skal kunne opsamles. Brandslukningsvandet skal bortskaffes efter aftale med Vestsjællands Amt. Udvalgte samlebrønde på henholdsvis spildevands- og regnvandsledning kkal kunne afspærres jf. beredskabsplan af 31. august Affald Rester af bekæmpelsesmidler og kemikalier, brugte filtre samt tomme pesticidemballager skal afleveres til kommunekemi. Olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i henhold til Haslev Kommunes (regulativ for affaldsbortskaffelse. Risiko og sikkerhed Virksomheden og fremstillingsprocesser skal indrettes sådan, at spild og <indet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Spild af kemikalier skal opsamles og afhændes sammen med andre kemikalierester til kommunekemi. Beredskabsplan af 31. august 1995 skal indarbejdes i alle led på virksomheden Virksomheden skal straks meddele akut forurening, som følge af driftsuhe d eller anjø, telefon det. Indenfor normal arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Mi Amtets miljøvagt kan udenfor normal arbejdstid tilkaldes via alarmcen- tralen på telefon 112. Formålet er at begrænse udbredelse af eventuelle skader. Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for løbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet uheldsfor Tilsyn Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt. Egenkontrol Der skal føres kontrol med, at evt. spild af kemikalier straks opsamles. Filtre på udsug skal udskiftes jævnligt. Kontrol efter krav fra amtet Støj Virksomheden skal lade udføre max. 1 støjmåling pr. år til kontrol af støjvilkår, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. C:\mortalin\milgodl

8 Partikler Tilsynsmyndigheden kan kræve målinger af partikler i afkast, hvis det skønnes nødvendigt. Luft Tilsynsmyndigheden kan kræve målinger foretaget med henblik på at analysere indholdet af skadelige stoffer i luftafkastene. 8.5 Udførelse af kontrol Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium efter aftale med amtet. Antallet afmålinger og analyseprogram fastlægges efter aftale med amtet. Journal 8.6 Virksomheden skal årligt kunne oplyse flg. - mængden af fremstillede bekæmpelsesmidler, herunder ompakkede og opbevarede - forbrug af virkstoffer - forbrug af isopropanol, lugtfri petroleum, Shell Sol A - antal driftstimer pr år - vandforbrug, fra egen boring/kommunens - proces, iøvrigt. - energiforbrug, gas/el - proces, opvarmning, belysning andet - mængden af affald (plast, papir og pap, bekæmpelsesmidler, kemikalierester og tom pesticidemballage), slam fra gylleflueproduktion. - mængden af slam fra gylleflueproduktionen 9.0 Rapportering 9.1 Resultatet afmålinger/analyser (jf. vilkår ) fremsendes kommenteret til amtet straks, de foreligger, senest 2 måneder efter måledagen. Driftsforholdene og andre relevante forhold til målingerne skal beskrives. 9.2 Oplysningerne (jf. vilkår 8.6) skal, indtil andet aftales, afrapporteres i et skema som tilsynsmyndigheden fremsender til virksomheden en gang årligt. 9.3 Rapport fra tilsyn af naturgasfyret energianlæg tilsendes amtet, når den foreligger. Bemærkninger Ifølge miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, mindre forurenende produktionsmetoder, eller bedre renseformer. Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 ikke udvide produktionen eller ændre bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. C:\mortalin\milgodl

9 Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enh er tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation fibr afleve ring til Haslev byråd med kopi til amtet. En ændring af affaldsbortskaffelsen skal aftales i et samarbejde mellem virksomheden, amtet som godkendende myndighed og kommunen som myndighed på affaldsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse af affald C \mortaiui\milgodl

10 10 J.nr Den 7. november 1995 Miljøteknisk beskrivelse Vestsjællands Amt har på baggrund af ansøgning og supplerende materiale til ansøgningen samt møder med virksomheden udarbejdet nedenstående miljøtekniske beskrivelse for A/S Mortalin. Den miljøtekniske beskrivelse omfatter følgende: 1. Præsentation af virksomheden 2. Beskrivelse af produktionen 3. Milj øtekniske forhold 1. Præsentation af virksomheden A/S Mortalin fremstiller og handler med præparater til bekæmpelse af gnavere og insekter. Den 1. januar 1995 igangsattes en produktion af gyllefluelarver til insektbekæmpelse. Mortalin er beliggende på Bråbyvej 74-76, ca. 3 km syd for Haslev, jf. bilag 1. Ca. 400 m syd for virksomheden løber Søbækken. Virksomheden har været i drift på den nuværende lokalitet siden Ved fremstillingen af bekæmpelsesmidler og gyllefluelarver er 5-5'/2 mennesker beskæftiget, hertil kommer personer beskæftiget i administrationen med bl.a. salg, marketing og konsulentvirksomhed. Der fremstilles ca. 174 tons bekæmpelsesmidler om året. Ca. 26 tons modtages i brugskoncentrat men ompakkes i brugsemballage på virksomheden. Ca. 2 tons modtages færdigpakket i brugskoncentrat til videre distribution. Bygningsarealet er på ialt ca m 2. Fabriksbygning incl. lager udgør 441 m^. Administrationsbygningen udgør og 443 m 2 resten er lagerbygninger. C.VmortalirAmilgodl

11 11 Den daglige drift sker normalt på hverdage kl , fredag kl Nogle fremstillingsprocesser er sæsonbestemte og forekommer kun lejlighedsvis. Anlægget for fremstilling af gyllefluelarver kører i døgndrift og tilses dagligt også i weekenpersoilialerum og der, anlægget overvåges desuden elektronisk. Der er installeret naturgas til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand i administrationslokaler. Virksomheden har egen vandboring som forsyner fabriksbygningen. I administrationsbygningen er der indlagt vand fra den kommunale vandforsyning. Sanitært spildevand ledes til kommunal spildevandsledning. Overfladevand ledes t}l regnvandsledning med udløb i Søbækken. Afløbsforholdene fremgår af bilag Beskrivelse af fremstillingsprocesser Bekæmpelsesmidler Processerne. Præparaterne fremstilles ved at blande virkstof med hjælpestoffer med efterfølgende aftapning og dosering i forskellige former for brugsemballage. Der er 5 produktionssteder, A, B, C, D og E i fabrikshal, jf. skitse af fabriksbygning, bilag 3. Proces A er en "tør-flydende" blanding, hvor kornprodukt blandes med flydende koncentrat af virkstof. Fremstilles i ca. 170 dage/år. Proces B er en "tør-tør" blanding, hvor bærestof og virkstof på pulverform blandes. Ca. 5 fremstillingsdage/år. Proces C er en "flydende-flydende" blanding, hvor opløsningsmiddel og flydende koncentrat og evt. hjælpestof blandes. Ca. 35 fremstillingsdage /år. Proces D er en "smelte-tør" blanding, hvor kornprodukt fra proces A blandes med sjneltet fedtmasse. Proces E er manuel aftapning af granuleret bekæmpelsesmiddel i spande. Blandeproces F sker i nærliggende ældre bygning, jv. oversigtsplan bilag 9. Her påføres granulat limet papplade under kontinuerlig fremførsel. De producerede præparater fremgår af bilag nr. 4. Tabellen viser hvilke virkstoffer cg hjæl pestoffer, der indgår i de enkelte blandinger, årlig produktion, max. lagerbeholdning og -placering, emballering m.v. Præparater, som modtages i brugskoncentrat, men ompakkes i brugsemballage på virksomheden fremgår af bilag nr. 5. Præparater, som modtages i brugskoncentrat, pakket og etikeret i brugsemballage og blot opbevares på virksomheden fremgår af bilag nr. 6. Kemi De anvendte virkstoffer er chloralose, antikoagulanter og insekticider i fast eller flydende form i forskellige koncentrationer. Virkstofferne fremgår af bilag nr. 7. Af kemiske fyld- og bærestoffer anvendes bl.a. Isopropanol (IPA) og Shell Sol A. Bærestoffer er desuden C.\mortalin\niilgodl

12 12 kornprodukter, farvestof, lugtfri petroleum, vand, opløsningsmidler. Fyld- og bærestoffer fremgår af bilag nr. 8. Anlæg Blandeprocesserne sker i lukkede eldrevne blandekar/-maskiner tilsluttet doseringsanlæg. Processerne er som hovedregel åbne ved påfyldning og aftapning. Der er etableret punktudsug på aftapningssteder ved processerne A,B,C,E og F. Ved proces C, hvor der blandes er etableret gnistsikret punktudsug. Drift Blandeprocesserne foregår i et skiftende antal produktionsdage pr. år. Fra 2 dage til 70 dage pr år, bestemt af det enkelte produkts sæson. Som hovedregel foregår der 2 blandeprocesser samtidig. Færdigvare oplagres i fabriksbygning. I fabriksbygning oplagres, adskilt fra færdigvarerne, endvidere virkstoffer (ca. 6 tons) og enkelte fyld- og bærestoffer Præparater som modtages i brugskoncentrat doseres og ompakkes i brugsemballage i fabriksbygning. Disse præparater oplagres før og efter ompakning i lagerrum i fabriksbygning. Præparater som modtages i brugskoncentrat, pakket og etikeret oplagres i fabriksbygning. I et mindre installationsfrit betonlager (lager 2) oplagres særligt farlige stoffer - muldvarpe og mosegrisgas, som består af 57% aluminiumphosphid. Max. lagerbeholdning udgør ca. 3 tons i 1 kg aluflaske. Tromler med let antændelige opløsningsmidler, Shell Sol A og Isopropanol, opbevares i lukket, udendørs container. Der opbevares max liter i 200 liter tromler. Bilag 9 viser bygningerne på ejendommen og deres anvendelse. Gyllefluelarver Fremstillingen af gyllefluelarver sker i lokaler, der støder op til lagerhal H, jf. bilag 10. Gyllefluelarven udvikles i vækstmedie bestående af spildmælk fra mejeri, hvedeklid, kødbenmel og sukker. Råvareforbruget pr. uge: Spildmælk 21 Hvedeklid 1 t Kødbenmel 100 kg Sukker 50 kg Processen består af 3 trin: 1. Blanding afvækstmedie og påfyldning i gærings-/komposteringsbeholdere. 2. Mikrobiologisk omsætning afvækstmedie, tilsætning af flueæg. 3. Efter 2-3 uger høstes de voksne larver/pupper. Det høstede materiale blandes med hvedeklid og emballeres i papbokse. CAmortalinNmilgodl

13 13 3. Miljøtekniske forhold Luftemission Fremstilling af bekæmpelsesmidler Fabriksbygningen ventileres med krydsveksler. Kapaciteten er målt til m 3 /t, svarende til et luftskifte for fabriksbygningen på 3,8 m 3 pr time. Afkastet er ført over tag. Indholdet af stoffer i ventilationsluften er ikke målt. Ventilationsanlægget er forsynet med filter Der er etableret punktudsug ved hver blandingsproces. Afkastene er ført over tag Ved. de mest støvende processer er installeret filter på udsuget. Emissionen fra punktudsug er ikke målt, men skønnes at være begrænset. Ved blarideproces A med ialt 170 fremstillingsdage år er der installeret filter med højere tilbageholdelse sgrad end på øvrige udsug. Placeringen af punktudsug fremgår af skitse over fabriksbygning jf. bilag 3 Fremstilling af gyllefluelarver I bygningen, hvor gyllefluelarven fremstilles, er der installeret krydsveksler til lufhlidskiftning. Den samlede emission svarer til en m 2 svinestald eller et mindre anlæg til kompostering af organisk hus-holdningsaffald. Spildevand Fremstilling af bekæmpelsesmidler Der indgår kun små mængder vand i processerne. Der fremkommer ikke spildevan<jl blandingsprocesserne. Der kan forekomme kemikaliespild i forbindelse med blandeprocesserne. Spildet opsamles med savsmuld. Risikoen for udledning af kemikaliespild til kloak er størst ved proces A og C, som foregår nær afløb til kloak. For at fjerne risikoen afspærres afløbene med en kemikaliefast de tæti fabriks- net med silicone, som er modstandsdygtig overfor kemikalier. Afløb i lagerrummet bygningen afspærres tilsvarende. På spildevandsledningen fra administrationbygning og fabriksbygning er der etableret en samlebrønd med mulighed for blokering af spildevandsledningen. Samlebrønden er lettilgængelig og blokeringen er let at håndtere. Blokeringsmuligheden på samlebrønden har dels skullet hindre evt. kemikaliespild fra blandeprocesserne dels evt. slukningsvand i forbindelse med brand i at løbe til det o ffentlige spildevandsnet. Der er enkelte afløb til kloak i fabriksbygningens mandskabsrum. Sumlebrønden skal derfor fortsat fungere som opsamling/stop på spildevandsledningen foi slukningsvand i tilfælde af brand. Regnvand fra tagflader m.v. ledes via regnvandsledning til Søbækken m $yd for fabriksbygningen. Vaskeplads for lastbiler nordvest for fabrikshallen er befæstet og har afløb til regnvalndsledning. Vaskepladsen vil muligvis blive sløjfet i forbindelse med oprydning/afværgnir g af forurening fra den nedgravende olietank (se side 14). ved C \mortalin\milgodl

14 14 Fremstilling af gyllefluelarver Der bruges vand i døgnet til at opretholde fugtighed i vækstmediet. Spildevand fra fremstillingen af gyllefluelarver vil kun forekomme i forbindelse med gulvvask og vask af gærings- og kompostbeholdere. Der er afløb i gulvet i råvarelager. Støj/lugt Fremstilling af bekæmpelsesmidler Bortset fra til og frakørsel af lastbiler er der ingen støjende anlæg eller aktiviter forbundet med produktionen. Produktionen giver ikke umiddelbart anledning til lugtgener. Fremstilling af gyllefluelarver Der er ingen støjende aktiviteter forbundet med produktionen. I forbindelse med fremstillingen af gyllefluelarver kan der være lugtgener. Grundvand/jord Ved brand i fabriksbygningen kan slukningsvand herfra forurene de omgivende arealer. Der er grundvandsinteresser i området, hvor virksomheden er placeret. I Regionplanen er Søbækket udpeget som "økologisk forbindelse", dvs. sige, at det vilde dyre- og planteliv skal søges fastholdt og evt. forbedret. For at undgå, at forurenet slukningsvand ledes til Søbækken eller via spildevandsledning til rensningsanlægget, etableres afspærringsmuligheder på spildevandsnettet og regnvandsnettet. Evt. slukningsvand kan også tilbageholdes i fabriksbygningen, når portene lukkes og den 30 cm høje kant spændes til portene udvendigt fra. En beredskabplan ved brand, udført i samarbejde med de lokale brandmyndigheder, skal bl.a. sikre, at der ikke sker en forurening af grundvand og af området omkring virksomheden. En eksisterende nedgravet olietank har forurenet jorden med petroleum. Virksomheden og Haslev Kommune er i samarbejde med Vestsjællands Amt ved at træffe foranstaltninger i medfør af "Olietankbekendtgørelsen" til at fjerne denne forurening. Affald Fremstilling af bekæmpelsesmidler Rester af bekæmpelsesmidler, kemikalier og brugte filtre opbevares i spændelågsfade. En del affald af denne kategori fremkommer i forbindelse med bekæmpelsesopgaver på Sjælland. Tomme pesticidemballager opbevares i KK-sække. Affaldet opbevares på virksomheden i lagerhal 1 og afhentes ca. 2 gange årligt til levering på Kommunekemi. Der afleveres årligt ca kg i spændelågsfade og ca kg i KK-sække. Størstedelen af papir- og papemballager genbruges som forsendelsesemballage, resten bortskaffes med alm. dagrenovation. Virksomheden udfører renovationsindsamling for enkelte kommuner i området. Denne aktivitet medfører ikke håndtering eller opbevaring af affald på ejendommen. C:\mortalin\milgodl

15 15 Fremstilling af gyllefluelarver Affaldet består af rester af uudnyttet vækstmedie samt tomme papirsække. Rester af uudnyttet væsktmedie udgør ca. 1 tons pr. uge. Affaldet vurderes at kuniie udnyttes som kompost til jordbrugsformål jf. bilag 1 i Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr. 730 af 5. sept Risiko Produktion af bekæmpelsesmidler Den størtse miljømæssige risiko vil opstå i tilfælde af brand. I forbindelse med ansjøgningen om miljøgodkendelse foreligger der en brandteknisk rapport, dat. 20/5-92. Rapporten konkluderer, at der ved brand på virksomheden vil være risiko for sprecning af miljøfarlige stoffer i omgivelserne, og at der vil være risiko for at forurenet slukningsvand ledes til såvel Søbækken som til rensningsanlægget i Haslev. For at imødekomme risikoen ved brand har virksomheden iværksat flg.: - lagrene for stoffer som bidrager mest til miljøfaren er reduceret (miloriblåt og drmenthoat). - kun anbrudt emballage opbevares på råvarelager i fabriksbygning - der er etableret en 30 cm høj metalkant med gummilister, som sættes for porten^ fabrikshallen ved fyraften, til opsamling af brandslukningsvand. Den brandtekniske rapport anbefaler, at der udarbejdes en beredskabsplan for virksbmheden. Der udføres brandteknisk eftersyn på virksomheden 2 gange årligt. Fremstilling af gyllefluelarver Palletanke med spildmælk kan beskadiges og spildmælk løbe til afløb. Denne risikb er minimal, palletankene er udført i kraftig plastik med stålbur omkring. Råvarernes beskaffenhed i denne produktion gør at risikoen for forurening er begrænset. C \mortajin\milgodl

16 16 J.nr Den 7. november 1995 Amtets vurdering Amtet vurderer, at den daglige produktion af bekæmpelsesmidler på virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige gener. Amtet har ikke i forbindelse med miljøgodkendelsen forlangt målinger udført på indholdet af stoffer i afkastene. Der er filter i udsugene fra de mest støvende blandeprocesser, og der er ikke konstateret spor af de almindeligvis stærkt farvede virkstoffer ved afkastene. Amtet vurderer desuden, at med kravet om lukning af afløb ved blandeprocesserne i fabrikshal og er det sikret, at der ikke sker udslip af kemikalier til kloak. Amtet har lagt vægt på, at der samtidig med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen blev udarbejdet en beredskabsplan for virksomheden. Beredspabsplanen er udarbejdet af virksomheden i samarbejde med de lokale brandmyndigheder. Beredskabsplanen indeholder bl.a. instrukser om håndteringen af evt. brandslukningsvand. C.\mortalin\milgodl

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf. 33 66 33 66, e-mail: miljoe@tmf.kk.dk Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Dako Denmark A/S. Maj 2014

Dako Denmark A/S. Maj 2014 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01199 Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere