A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV. 1995 MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej 74-76 Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning"

Transkript

1 MODTAGET INDGÅET 1 O NOV HASLEV KOMMUNE 1 * N0V ' 1995 KOPI TIL ORIENTERING Teknisk Forvattning Miljøgodkendelse af A/S Mortalin Bråbyvej Haslev Vestsjællands Amt Natur & Miljø

2 Jr-' Indhold Miljøgodkendelsen 3 Vilkår 5 1. Indretning og drift 5 2. Luftforurening 5 3. Støj 6 4. Spildevand/Slam 6 5. Beskyttelse af jord og grundvand 6 6. Affald 7 7. Risiko og sikkerhed 7 8. Tilsyn 7 9. Rapportering 8 Bemærkninger 8 Miljøteknisk beskrivelse Præsentation af virksomheden Beskrivelse af fremstillingsprocesser Miljøtekniske forhold 13 Amtets vurdering 16 Bilag 1. Oversigtskort 1: Afløbsplan 3. Skitse af fabriksbygning 4. Præparater som fremstilles på virksomheden 5. Præparater som pakkes i brugsemballage på virksomheden 6. Præparater som opbevares i brugsemballage på virksomheden 7. Anvendte virkstoffer 8. Anvendte fyld- og bærestoffer 9. Beliggenhedsplan 10. Bygning til fremstilling af gyllefluelarver Side Bilag kan rekvireres ved henvendelse til amtet, tlf C:\mortalin\milgod 1

3 VESTSJÆLLANDS AMT Den: 7. november 1995 J.nr Tove Henjimingsen Miljøgodkendelse til A/S Mortalin Bråbyvej 74-76, Bråby, Haslev Amtets udvalg for teknik og miljøhar på møde den 7. november 1995 vedtaget at njeddele miljøgodkendelse til virksomheden A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, Haslev til fremstilling af bekæmpelsesmidler for gnavere og insekter. Godkendelsen omfatter også produkticj) naf gyllefluelarver, som er påbegyndt 1/1-95. Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 39. Virksomheden er omfattet af punkt D6 "Anlæg for fremstilling, aftapning og pakni mi g af be- kæmpelsesmidler" på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 1 til bekendt; gørel- af se nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og er således oipfattet miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Virksomheden er beliggende i landskabsområde på matr. nr. 7 ab, Troelstrup by, Haslev, Haslev Kommune. Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 5-9. Miljøteknisk beskrivelse fremgår af siderne Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af side 16. Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Dagbladet, den 10. november Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen inden den 9. december 1995, 4 uger fra godkendelsens annoncering. Godkendelsen kan udnyttes straks, idet Miljøstyrelsen dog ikke er bundet af den meddelte godkendelse ved en eventuel klagesagsbehandling. C \mortahn\milgodl

4 Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål. Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Amtet skal have modtaget klagen inden klagefristens udløb. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse bliver underrettet herom. Forudsætninger 1. Foreløbig ansøgning af 1. december Supplerende materiale af 28. december Supplerende materiale af 7/3, 5/4,1/6 og 8/ Møder på virksomheden i marts -juni nvk ^ Hans Henrik Klindt / ^ i«pia Bro Christensen natur & miljøchef sektionsleder Godkendelsen er sendt til: A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, 4690 Halsev, art. dir. Anders Kildemoes Kopi af denne godkendelse er sendt til: 1. Haslev Kommune, Teknisk Forvaltning, Jernbanegade 2, Postboks 26, 4690 Haslev 2. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse. 3. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø. 4. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. 5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. C:\mortalin\milgodl

5 J.nr ' Den 7. november 1995 Vilkår Indretning og drift Generelt Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljø tekniske beskrivelse, jf. side 10. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte Renere Teknologi Virksomheden skal tilstræbe, at tilrettelægge produktionen efter den renesjte teknologi indenfor bekæmpelsesmiddelbranchen Indretning og Drift Miljøgodkendelsen er baseret på en fremstilling af ca. 175 tons bekæmpelsesmidler om år. Samt ompakning og distribuering af ca. 28 tons præparater i brugsemballage. Afkast fra punktudsug fra blandeprocesser skal som hovedregel føres over tag. Portene i fabriksbygning skal lukkes ved arbejdstids ophør og påmonteres 30 cm høj kant til tilbageholdelse af evt. slukningsvand Luftforurening Partikler/Støv Der skal installeres filtre (EU 4) med en tilbageholdelsesgrad på 95 vægt A på punktudsug fra blandeproces B og på udtaget fra krydsveksler. På udsuget fra blandeproces A installeres filter (EU 5) med en tilbageholdelsesgrad på 97 vægt %. Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved effektiv renholdelse af produktiojnslokaler og udendørs arealer. Lugt Virksomheden må ikke give give anledning til lugt, som efter tilsynsmynd: >hedens opfattelse er væsentligt generende. C:\mortalin\mjlgod 1

6 3.0 Støj 3.1. Støjbelastningen* må ikke overskride nedenstående grænseværdier ved de omliggende beboelseshuse. Tidspunkter Ved nærmeste bolig Mand.-fredag db(a) Lørdag dB(A) Lørdag db(a) Søn- og helligdage db(a) Alle dage db(a) * Støjbelastningen Lr: Det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau. 4.0 Spildevand /Slam 4.1 Afløb ved blandeprocesser i fabriksbygning og afløb i lageret for virkstoffer i fabriksbygning skal afspærres. 4.2 Spildevand fra de sanitære installationer skal ledes til offentlig spildevandsledning. 4.3 Senest den 1. januar 1996 skal der etableres benzin- og olieudskiller, efter aftale med tilsynsmyndigheden, ved vaskeplads for lastbiler, hvis vaskepladsen bibeholdes. Benzin- og olieudskilleren skal tilmeldes godkendt tømningsordning. Slambortskaffelse 4.4 Overskudsslam fra produktionen af gyllefluer skal opbevares/afhændes i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr. 730, af 5. september Beskyttelse af jord og grundvand Tankanlæg 5.1 Tanke til opbevaring af olie/petroleum skal være i overensstemmelse med teknisk beskrivelse for brandfarlige væsker fra Statens Brandinspektion eller typegodkendt af samme jf. olietankbekendtgørelsen. 5.2 Overjordiske tanke skal placeres i tankgård, der som minimum kan rumme indholdet af tanken. 5.3 Tromler til opbevaring af opløsningsmidler skal opbevares i lukket container med tæt bund, der som minimum kan rumme indholdet af den største tromle Alle udendørs arealer, hvor der opbevares flydende råvarer, olie eller kemikalier eller foregår aktiviteter med disse, skal asfalteres eller beskyttes tilsvarende mod nedsivning i tilfælde af uheld. C:\mortalin\milgodl

7 Brandslukningsvand Brandslukningsvand skal kunne opsamles. Brandslukningsvandet skal bortskaffes efter aftale med Vestsjællands Amt. Udvalgte samlebrønde på henholdsvis spildevands- og regnvandsledning kkal kunne afspærres jf. beredskabsplan af 31. august Affald Rester af bekæmpelsesmidler og kemikalier, brugte filtre samt tomme pesticidemballager skal afleveres til kommunekemi. Olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i henhold til Haslev Kommunes (regulativ for affaldsbortskaffelse. Risiko og sikkerhed Virksomheden og fremstillingsprocesser skal indrettes sådan, at spild og <indet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Spild af kemikalier skal opsamles og afhændes sammen med andre kemikalierester til kommunekemi. Beredskabsplan af 31. august 1995 skal indarbejdes i alle led på virksomheden Virksomheden skal straks meddele akut forurening, som følge af driftsuhe d eller anjø, telefon det. Indenfor normal arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Mi Amtets miljøvagt kan udenfor normal arbejdstid tilkaldes via alarmcen- tralen på telefon 112. Formålet er at begrænse udbredelse af eventuelle skader. Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for løbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet uheldsfor Tilsyn Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt. Egenkontrol Der skal føres kontrol med, at evt. spild af kemikalier straks opsamles. Filtre på udsug skal udskiftes jævnligt. Kontrol efter krav fra amtet Støj Virksomheden skal lade udføre max. 1 støjmåling pr. år til kontrol af støjvilkår, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. C:\mortalin\milgodl

8 Partikler Tilsynsmyndigheden kan kræve målinger af partikler i afkast, hvis det skønnes nødvendigt. Luft Tilsynsmyndigheden kan kræve målinger foretaget med henblik på at analysere indholdet af skadelige stoffer i luftafkastene. 8.5 Udførelse af kontrol Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium efter aftale med amtet. Antallet afmålinger og analyseprogram fastlægges efter aftale med amtet. Journal 8.6 Virksomheden skal årligt kunne oplyse flg. - mængden af fremstillede bekæmpelsesmidler, herunder ompakkede og opbevarede - forbrug af virkstoffer - forbrug af isopropanol, lugtfri petroleum, Shell Sol A - antal driftstimer pr år - vandforbrug, fra egen boring/kommunens - proces, iøvrigt. - energiforbrug, gas/el - proces, opvarmning, belysning andet - mængden af affald (plast, papir og pap, bekæmpelsesmidler, kemikalierester og tom pesticidemballage), slam fra gylleflueproduktion. - mængden af slam fra gylleflueproduktionen 9.0 Rapportering 9.1 Resultatet afmålinger/analyser (jf. vilkår ) fremsendes kommenteret til amtet straks, de foreligger, senest 2 måneder efter måledagen. Driftsforholdene og andre relevante forhold til målingerne skal beskrives. 9.2 Oplysningerne (jf. vilkår 8.6) skal, indtil andet aftales, afrapporteres i et skema som tilsynsmyndigheden fremsender til virksomheden en gang årligt. 9.3 Rapport fra tilsyn af naturgasfyret energianlæg tilsendes amtet, når den foreligger. Bemærkninger Ifølge miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, mindre forurenende produktionsmetoder, eller bedre renseformer. Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 ikke udvide produktionen eller ændre bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. C:\mortalin\milgodl

9 Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enh er tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation fibr afleve ring til Haslev byråd med kopi til amtet. En ændring af affaldsbortskaffelsen skal aftales i et samarbejde mellem virksomheden, amtet som godkendende myndighed og kommunen som myndighed på affaldsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse af affald C \mortaiui\milgodl

10 10 J.nr Den 7. november 1995 Miljøteknisk beskrivelse Vestsjællands Amt har på baggrund af ansøgning og supplerende materiale til ansøgningen samt møder med virksomheden udarbejdet nedenstående miljøtekniske beskrivelse for A/S Mortalin. Den miljøtekniske beskrivelse omfatter følgende: 1. Præsentation af virksomheden 2. Beskrivelse af produktionen 3. Milj øtekniske forhold 1. Præsentation af virksomheden A/S Mortalin fremstiller og handler med præparater til bekæmpelse af gnavere og insekter. Den 1. januar 1995 igangsattes en produktion af gyllefluelarver til insektbekæmpelse. Mortalin er beliggende på Bråbyvej 74-76, ca. 3 km syd for Haslev, jf. bilag 1. Ca. 400 m syd for virksomheden løber Søbækken. Virksomheden har været i drift på den nuværende lokalitet siden Ved fremstillingen af bekæmpelsesmidler og gyllefluelarver er 5-5'/2 mennesker beskæftiget, hertil kommer personer beskæftiget i administrationen med bl.a. salg, marketing og konsulentvirksomhed. Der fremstilles ca. 174 tons bekæmpelsesmidler om året. Ca. 26 tons modtages i brugskoncentrat men ompakkes i brugsemballage på virksomheden. Ca. 2 tons modtages færdigpakket i brugskoncentrat til videre distribution. Bygningsarealet er på ialt ca m 2. Fabriksbygning incl. lager udgør 441 m^. Administrationsbygningen udgør og 443 m 2 resten er lagerbygninger. C.VmortalirAmilgodl

11 11 Den daglige drift sker normalt på hverdage kl , fredag kl Nogle fremstillingsprocesser er sæsonbestemte og forekommer kun lejlighedsvis. Anlægget for fremstilling af gyllefluelarver kører i døgndrift og tilses dagligt også i weekenpersoilialerum og der, anlægget overvåges desuden elektronisk. Der er installeret naturgas til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand i administrationslokaler. Virksomheden har egen vandboring som forsyner fabriksbygningen. I administrationsbygningen er der indlagt vand fra den kommunale vandforsyning. Sanitært spildevand ledes til kommunal spildevandsledning. Overfladevand ledes t}l regnvandsledning med udløb i Søbækken. Afløbsforholdene fremgår af bilag Beskrivelse af fremstillingsprocesser Bekæmpelsesmidler Processerne. Præparaterne fremstilles ved at blande virkstof med hjælpestoffer med efterfølgende aftapning og dosering i forskellige former for brugsemballage. Der er 5 produktionssteder, A, B, C, D og E i fabrikshal, jf. skitse af fabriksbygning, bilag 3. Proces A er en "tør-flydende" blanding, hvor kornprodukt blandes med flydende koncentrat af virkstof. Fremstilles i ca. 170 dage/år. Proces B er en "tør-tør" blanding, hvor bærestof og virkstof på pulverform blandes. Ca. 5 fremstillingsdage/år. Proces C er en "flydende-flydende" blanding, hvor opløsningsmiddel og flydende koncentrat og evt. hjælpestof blandes. Ca. 35 fremstillingsdage /år. Proces D er en "smelte-tør" blanding, hvor kornprodukt fra proces A blandes med sjneltet fedtmasse. Proces E er manuel aftapning af granuleret bekæmpelsesmiddel i spande. Blandeproces F sker i nærliggende ældre bygning, jv. oversigtsplan bilag 9. Her påføres granulat limet papplade under kontinuerlig fremførsel. De producerede præparater fremgår af bilag nr. 4. Tabellen viser hvilke virkstoffer cg hjæl pestoffer, der indgår i de enkelte blandinger, årlig produktion, max. lagerbeholdning og -placering, emballering m.v. Præparater, som modtages i brugskoncentrat, men ompakkes i brugsemballage på virksomheden fremgår af bilag nr. 5. Præparater, som modtages i brugskoncentrat, pakket og etikeret i brugsemballage og blot opbevares på virksomheden fremgår af bilag nr. 6. Kemi De anvendte virkstoffer er chloralose, antikoagulanter og insekticider i fast eller flydende form i forskellige koncentrationer. Virkstofferne fremgår af bilag nr. 7. Af kemiske fyld- og bærestoffer anvendes bl.a. Isopropanol (IPA) og Shell Sol A. Bærestoffer er desuden C.\mortalin\niilgodl

12 12 kornprodukter, farvestof, lugtfri petroleum, vand, opløsningsmidler. Fyld- og bærestoffer fremgår af bilag nr. 8. Anlæg Blandeprocesserne sker i lukkede eldrevne blandekar/-maskiner tilsluttet doseringsanlæg. Processerne er som hovedregel åbne ved påfyldning og aftapning. Der er etableret punktudsug på aftapningssteder ved processerne A,B,C,E og F. Ved proces C, hvor der blandes er etableret gnistsikret punktudsug. Drift Blandeprocesserne foregår i et skiftende antal produktionsdage pr. år. Fra 2 dage til 70 dage pr år, bestemt af det enkelte produkts sæson. Som hovedregel foregår der 2 blandeprocesser samtidig. Færdigvare oplagres i fabriksbygning. I fabriksbygning oplagres, adskilt fra færdigvarerne, endvidere virkstoffer (ca. 6 tons) og enkelte fyld- og bærestoffer Præparater som modtages i brugskoncentrat doseres og ompakkes i brugsemballage i fabriksbygning. Disse præparater oplagres før og efter ompakning i lagerrum i fabriksbygning. Præparater som modtages i brugskoncentrat, pakket og etikeret oplagres i fabriksbygning. I et mindre installationsfrit betonlager (lager 2) oplagres særligt farlige stoffer - muldvarpe og mosegrisgas, som består af 57% aluminiumphosphid. Max. lagerbeholdning udgør ca. 3 tons i 1 kg aluflaske. Tromler med let antændelige opløsningsmidler, Shell Sol A og Isopropanol, opbevares i lukket, udendørs container. Der opbevares max liter i 200 liter tromler. Bilag 9 viser bygningerne på ejendommen og deres anvendelse. Gyllefluelarver Fremstillingen af gyllefluelarver sker i lokaler, der støder op til lagerhal H, jf. bilag 10. Gyllefluelarven udvikles i vækstmedie bestående af spildmælk fra mejeri, hvedeklid, kødbenmel og sukker. Råvareforbruget pr. uge: Spildmælk 21 Hvedeklid 1 t Kødbenmel 100 kg Sukker 50 kg Processen består af 3 trin: 1. Blanding afvækstmedie og påfyldning i gærings-/komposteringsbeholdere. 2. Mikrobiologisk omsætning afvækstmedie, tilsætning af flueæg. 3. Efter 2-3 uger høstes de voksne larver/pupper. Det høstede materiale blandes med hvedeklid og emballeres i papbokse. CAmortalinNmilgodl

13 13 3. Miljøtekniske forhold Luftemission Fremstilling af bekæmpelsesmidler Fabriksbygningen ventileres med krydsveksler. Kapaciteten er målt til m 3 /t, svarende til et luftskifte for fabriksbygningen på 3,8 m 3 pr time. Afkastet er ført over tag. Indholdet af stoffer i ventilationsluften er ikke målt. Ventilationsanlægget er forsynet med filter Der er etableret punktudsug ved hver blandingsproces. Afkastene er ført over tag Ved. de mest støvende processer er installeret filter på udsuget. Emissionen fra punktudsug er ikke målt, men skønnes at være begrænset. Ved blarideproces A med ialt 170 fremstillingsdage år er der installeret filter med højere tilbageholdelse sgrad end på øvrige udsug. Placeringen af punktudsug fremgår af skitse over fabriksbygning jf. bilag 3 Fremstilling af gyllefluelarver I bygningen, hvor gyllefluelarven fremstilles, er der installeret krydsveksler til lufhlidskiftning. Den samlede emission svarer til en m 2 svinestald eller et mindre anlæg til kompostering af organisk hus-holdningsaffald. Spildevand Fremstilling af bekæmpelsesmidler Der indgår kun små mængder vand i processerne. Der fremkommer ikke spildevan<jl blandingsprocesserne. Der kan forekomme kemikaliespild i forbindelse med blandeprocesserne. Spildet opsamles med savsmuld. Risikoen for udledning af kemikaliespild til kloak er størst ved proces A og C, som foregår nær afløb til kloak. For at fjerne risikoen afspærres afløbene med en kemikaliefast de tæti fabriks- net med silicone, som er modstandsdygtig overfor kemikalier. Afløb i lagerrummet bygningen afspærres tilsvarende. På spildevandsledningen fra administrationbygning og fabriksbygning er der etableret en samlebrønd med mulighed for blokering af spildevandsledningen. Samlebrønden er lettilgængelig og blokeringen er let at håndtere. Blokeringsmuligheden på samlebrønden har dels skullet hindre evt. kemikaliespild fra blandeprocesserne dels evt. slukningsvand i forbindelse med brand i at løbe til det o ffentlige spildevandsnet. Der er enkelte afløb til kloak i fabriksbygningens mandskabsrum. Sumlebrønden skal derfor fortsat fungere som opsamling/stop på spildevandsledningen foi slukningsvand i tilfælde af brand. Regnvand fra tagflader m.v. ledes via regnvandsledning til Søbækken m $yd for fabriksbygningen. Vaskeplads for lastbiler nordvest for fabrikshallen er befæstet og har afløb til regnvalndsledning. Vaskepladsen vil muligvis blive sløjfet i forbindelse med oprydning/afværgnir g af forurening fra den nedgravende olietank (se side 14). ved C \mortalin\milgodl

14 14 Fremstilling af gyllefluelarver Der bruges vand i døgnet til at opretholde fugtighed i vækstmediet. Spildevand fra fremstillingen af gyllefluelarver vil kun forekomme i forbindelse med gulvvask og vask af gærings- og kompostbeholdere. Der er afløb i gulvet i råvarelager. Støj/lugt Fremstilling af bekæmpelsesmidler Bortset fra til og frakørsel af lastbiler er der ingen støjende anlæg eller aktiviter forbundet med produktionen. Produktionen giver ikke umiddelbart anledning til lugtgener. Fremstilling af gyllefluelarver Der er ingen støjende aktiviteter forbundet med produktionen. I forbindelse med fremstillingen af gyllefluelarver kan der være lugtgener. Grundvand/jord Ved brand i fabriksbygningen kan slukningsvand herfra forurene de omgivende arealer. Der er grundvandsinteresser i området, hvor virksomheden er placeret. I Regionplanen er Søbækket udpeget som "økologisk forbindelse", dvs. sige, at det vilde dyre- og planteliv skal søges fastholdt og evt. forbedret. For at undgå, at forurenet slukningsvand ledes til Søbækken eller via spildevandsledning til rensningsanlægget, etableres afspærringsmuligheder på spildevandsnettet og regnvandsnettet. Evt. slukningsvand kan også tilbageholdes i fabriksbygningen, når portene lukkes og den 30 cm høje kant spændes til portene udvendigt fra. En beredskabplan ved brand, udført i samarbejde med de lokale brandmyndigheder, skal bl.a. sikre, at der ikke sker en forurening af grundvand og af området omkring virksomheden. En eksisterende nedgravet olietank har forurenet jorden med petroleum. Virksomheden og Haslev Kommune er i samarbejde med Vestsjællands Amt ved at træffe foranstaltninger i medfør af "Olietankbekendtgørelsen" til at fjerne denne forurening. Affald Fremstilling af bekæmpelsesmidler Rester af bekæmpelsesmidler, kemikalier og brugte filtre opbevares i spændelågsfade. En del affald af denne kategori fremkommer i forbindelse med bekæmpelsesopgaver på Sjælland. Tomme pesticidemballager opbevares i KK-sække. Affaldet opbevares på virksomheden i lagerhal 1 og afhentes ca. 2 gange årligt til levering på Kommunekemi. Der afleveres årligt ca kg i spændelågsfade og ca kg i KK-sække. Størstedelen af papir- og papemballager genbruges som forsendelsesemballage, resten bortskaffes med alm. dagrenovation. Virksomheden udfører renovationsindsamling for enkelte kommuner i området. Denne aktivitet medfører ikke håndtering eller opbevaring af affald på ejendommen. C:\mortalin\milgodl

15 15 Fremstilling af gyllefluelarver Affaldet består af rester af uudnyttet vækstmedie samt tomme papirsække. Rester af uudnyttet væsktmedie udgør ca. 1 tons pr. uge. Affaldet vurderes at kuniie udnyttes som kompost til jordbrugsformål jf. bilag 1 i Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr. 730 af 5. sept Risiko Produktion af bekæmpelsesmidler Den størtse miljømæssige risiko vil opstå i tilfælde af brand. I forbindelse med ansjøgningen om miljøgodkendelse foreligger der en brandteknisk rapport, dat. 20/5-92. Rapporten konkluderer, at der ved brand på virksomheden vil være risiko for sprecning af miljøfarlige stoffer i omgivelserne, og at der vil være risiko for at forurenet slukningsvand ledes til såvel Søbækken som til rensningsanlægget i Haslev. For at imødekomme risikoen ved brand har virksomheden iværksat flg.: - lagrene for stoffer som bidrager mest til miljøfaren er reduceret (miloriblåt og drmenthoat). - kun anbrudt emballage opbevares på råvarelager i fabriksbygning - der er etableret en 30 cm høj metalkant med gummilister, som sættes for porten^ fabrikshallen ved fyraften, til opsamling af brandslukningsvand. Den brandtekniske rapport anbefaler, at der udarbejdes en beredskabsplan for virksbmheden. Der udføres brandteknisk eftersyn på virksomheden 2 gange årligt. Fremstilling af gyllefluelarver Palletanke med spildmælk kan beskadiges og spildmælk løbe til afløb. Denne risikb er minimal, palletankene er udført i kraftig plastik med stålbur omkring. Råvarernes beskaffenhed i denne produktion gør at risikoen for forurening er begrænset. C \mortajin\milgodl

16 16 J.nr Den 7. november 1995 Amtets vurdering Amtet vurderer, at den daglige produktion af bekæmpelsesmidler på virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige gener. Amtet har ikke i forbindelse med miljøgodkendelsen forlangt målinger udført på indholdet af stoffer i afkastene. Der er filter i udsugene fra de mest støvende blandeprocesser, og der er ikke konstateret spor af de almindeligvis stærkt farvede virkstoffer ved afkastene. Amtet vurderer desuden, at med kravet om lukning af afløb ved blandeprocesserne i fabrikshal og er det sikret, at der ikke sker udslip af kemikalier til kloak. Amtet har lagt vægt på, at der samtidig med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen blev udarbejdet en beredskabsplan for virksomheden. Beredspabsplanen er udarbejdet af virksomheden i samarbejde med de lokale brandmyndigheder. Beredskabsplanen indeholder bl.a. instrukser om håndteringen af evt. brandslukningsvand. C.\mortalin\milgodl

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund, matr. nr. 1a Græse By, Græse.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund, matr. nr. 1a Græse By, Græse. Græse-Sigerslevvester Menighedsråd Græse Bygade 25 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 21. juni 2012 dmikk 009310-2012 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Græse Bygade 25,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere