Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier"

Transkript

1 Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

2 BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt spild ikke ender i kloakken. Oprydning efter en jord- og grundvandsforurening eller rensning af forurenede søer eller vandløb er både dyrt og tidskrævende. Roskilde Kommune har derfor udarbejdet en forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

3 1 LOVGRUNDLAG Denne forskrift er udarbejdet med hjemmel i 18, 19, 21 og 22 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer. 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE Forskriften gælder for alle landbrug, virksomheder og institutioner i Roskilde Kommune, som ikke er omfattet af husdyrloven og reglerne om godkendelse af listevirksomheder. Hvis virksomheder, landbrug og institutioner er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, er det disse der gælder. Ved opbevaring af større mængder olieprodukter (50 liter eller mere) i tanke, gælder olietankbekendtgørelsen (BEK nr 1321 af 21/12/2011). Denne forskrift omfatter både råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som farligt. Roskilde Kommune kan, efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 4, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag, end nævnt i forskriften. Udover forskriftens bestemmelser, gælder også de listede bestemmelser nævnt bagerst i forskriften, side 11-14, herunder Roskilde Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

4 3 OPBEVARING Stk. 1 Emballage Olie og kemikalier skal opbevares i tætte og holdbare beholdere, herunder tromler og palletanke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærket med, hvad de indeholder. Låget skal slutte tæt. Stk. 2 Opbevaring - generelt Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer og vandløb eller ende i kloakken. Opbevaringen skal være indrettet sådan, at en mængde, som svarer til den største beholderstørrelse, kan tilbageholdes. Opbevaringen skal indrettes, så håndtering af beholdere kan ske uden at spilde. Oplaget skal være sikret mod påkørsel. Stk. 3 Indendørs opbevaring Indendørs opbevaring af olie og kemikalier skal foregå på én af følgende måder: A. På tæt gulv uden mulighed for at ende på jord eller i afløb til kloak eller drænrør mv., fx med opkant. B. I tæt spildbakke, evt. med stabil rist. Gulv og spildbakke skal være af et materiale, som er holdbart overfor de stoffer, som opbevares.

5 Eksempel på indendørs opbevaring Stk. 4 Udendørs opbevaring Ved udendørs opbevaring af olie og kemikalier skal oplagspladsen være overdækket og afskærmet mod vejrlig, fx nedbør og sol. Pladsen skal indrettes på én af følgende måder: A. Tæt belægning med opkant langs randen af pladsen. Der må ikke være afløb til kloak. B. Tæt spildbakke, evt. med stabil rist. C. Plads med tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd. Belægning, spildbakke og opsamlingsbrønd skal være af materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares.

6 Eksempler på udendørs opbevaring

7 4 INDRETNING OG DRIFT AF PÅFYLDNINGSPLADSER, HVOR DER IKKE FOREGÅR SALG Stk. 1 Påfyldningsplads - generelt Påfyldningspladsen omfatter det areal hvor påfyldning af motorkørertøjer og lagertanke 1 foregår og hvor udleveringsstanderen 2 og/eller lagertanken er placeret. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer og vandløb undgås. Spild på påfyldningspladsen skal straks opsamles. Påfyldningspladsen må ikke anvendes til vaskeaktiviteter Stk. 2 Indretning af påfyldningsplads med tæt belægning Påfyldningspladsen eller en del af denne jf. b), side 8, skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel, f.eks. støbt betonplade, eller spildbakke. Pladsen skal være indrettet med fald ind mod centrum, så evt. spild ikke løber ud på de omkringliggende arealer. Arealerne omkring pladsen skal have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen. Stk. 3 Specifikke krav til indretning af påfyldningsplads ifht. årligt forbrug Påfyldningspladser hvor der tankes under liter årligt skal være indrettet som beskrevet under a), b) eller c), side Påfyldningspladser hvor der årligt tankes liter eller derover skal indrettes som beskrevet under c). 1 Lagertank: Den tank der indeholder brændstof der aftappes. 2 Udleveringsstander: Aggregat til aftapning af brændstof, typisk placeret direkte på den overjordiske lagertank. Hvis udleveringsstanderen er tilknyttet en nedgravet lagertank, udgør den typisk en selvstændig enhed stående på jorden, (som på benzinstationer).

8 a) Hele påfyldningspladsen og arealet ved udleveringsstanderen skal være overdækket så regnvand ikke opstuves på den tætte belægning. Eksempel på påfyldningsplads af støbt beton b) Umiddelbart under udleveringsstanderen og/eller lagertanken s tankningsområde, skal der etableres et areal med en belægning som er tæt overfor benzin og diesel, således at mindre spild bliver synligt. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra tanken til yderkanten af den tætte belægning. Alternativt skal tanken fra fabrikken have påmonteret en spildbakke. Arealet med udleveringsstanderen og/eller lagertanken skal være overdækket. Ved tankning af køretøjer skal der anvendes mobil spildbakke, som skal placeres under påfyldningshullet i tanken på køretøjet. Spildbakken skal være umiddelbar tilgængelig ved udleveringsstanderen.

9 Eksempel på påfyldningsplads med spildbakke c) Påfyldningspladsen skal være indrettet med fald mod afløb til særskilt sandfang og olie- og benzinudskiller, der som minimum har flydelukke. Sandfang kan fx også placeres ved nedløbsrist. Stk. 4 Tømning af udskiller Udskilleren skal tilmeldes den kommunale tømningsordning. Stk. 5 Påfyldningspistol Påfyldningspistol skal have antidrypventil og lukke automatisk når tanken er fuld.

10 Stk. 6 Sikring af tanke Tanke skal være sikret mod påkørsel i tilfælde, hvor der er risiko for dette. 5 TILSYN Roskilde Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser overholdes. 6 KLAGE OG DISPENSATION Roskilde Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Roskilde Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i 3 og 4, hvis individuelle forhold taler for det. 7 OVERTRÆDELSE AF FORSKRIFTEN Overtrædelse af forskriftens 3 og 4 kan straffes med bøde efter den i 1 nævnte bekendtgørelse. 8 IKRAFTTRÆDELSE Denne forskrift træder i kraft ved Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse. Samtidig ophæves Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier af 20. januar Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 8. april Forskriften er den 9. oktober 2012 opdateret med hensyn til gældende lovgivning og der er foretaget redaktionelle ændringer i form af præciseringer i 3, stk. 2 og stk. 4 samt i 4, stk. 3 c)

11 VEJLEDNING OG ANDRE BESTEMMELSER UHELD SOM MEDFØRER FORURENING Pludselige uheld - som medfører forurening - skal straks anmeldes til alarmcentralen på tlf Pludselig forurening er fx spild på terræn, til kloak, vandløb eller søer. Enhver der forårsager forurening med olie og kemikalier - eller konstaterer en sådan - skal straks give Roskilde Kommune besked. OPBEVARING I TANKE Olieprodukter Tanke på 50 liter eller derover til opbevaring af fyringsolie, benzin, petroleum, smøreolie, dieselolie o. lign. mineralolieprodukter skal overholde Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Roskilde Kommune, Teknik og Miljø er myndighed. Benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer, skal overholde Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzinog dieselsalgsanlæg. Kemikalier og farligt affald Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

12 Miljøgodkendelse af oplag Oplag af olie og kemikalier kræver i visse tilfælde en miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed. Det gælder fx oplag eller virksomheder omfattet af bilag 1, listepunkt J 103 og bilag 2, listepunkt C og D. Roskilde Kommune, Teknik og Miljø er myndighed. Sløjfning af olietanke Inden en olietank sløjfes skal et skema til afmelding af tanken rekvireres fra Teknik og Miljø. Du kan også finde det via følgende link til Roskilde Kommunes hjemmeside: Når tanken er afblændet/fjernet, skal det udfyldte og underskrevne skema sendes tilbage til forvaltningen, som ajourfører BBR registret. Før tanken kan sløjfes, skal den være tømt, spulet og renset indvendigt. Vandet fra rensningen skal afleveres til en godkendt modtager. Herefter kan tanken graves op og afleveres til en jernhandler. Hvis tanken bliver liggende, skal den afproppes, og diverse rør og udluftninger fjernes, så påfyldning ikke kan ske ved en fejl. Der er ikke krav om at fylde tanken med sand. Men ved at fylde tanken med sand mindskes risikoen for sammenstyrtning eller opdrift. BYGGETILLADELSE OG ANDRE TILLADELSER Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse/anmeldelse efter byggeloven.

13 Ansøgning/anmeldelse skal sendes til Roskilde Kommune, Teknik og Miljø. Ved etablering af olie- og benzinudskiller, skal man i ukloakerede områder derudover søge om tilladelse til udledning til recipient (f.eks. sø eller vandløb) eller om tilladelse til en form for nedsivningsanlæg, opsamlingstank mv. I kloakerede områder skal ansøges om tilladelse til at tilslutte afløbet til offentlig spildevandsledning. Roskilde Kommune, Teknik og Miljø er myndighed. Vi anbefaler, at man på forhånd henvender sig til Roskilde Kommune, Teknik og Miljø for at drøfte den påtænkte placering. BRAND- OG RISIKOFORHOLD Håndtering og oplag af brandfarlige stoffer skal overholde Bekendtgørelse nr. 17 af 04. januar 2010 om brandfarlige væsker og Bekendtgørelse nr. 28 af 04/01/2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker (TFBV). Roskilde Kommunes beredskabsafdeling er myndighed. Kemiske stoffer og produkter skal emballeres og mærkes efter Miljøministeriets og Arbejdstilsynets regler. Giftige stoffer skal altid oplagres i et særskilt aflåst rum. Giftrum skal forsynes med skilt efter Bekendtgørelse nr af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Store oplag af brandfarlige eller giftige stoffer er underlagt særlige risikobestemmelser, der er beskrevet i Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol

14 med risikoen for større uheld med farlige stoffer med senere ændringer samt TFBV. ARBEJDSTILSYNET Når råvarer og affald, som kan fordampe, opbevares i lukkede rum, kræver Arbejdstilsynet mekanisk eller naturlig ventilation. Kontakt Arbejdstilsynet herom på telefon nr ANMELDE OG AFLEVERE FARLIGT AFFALD Virksomheder skal bortskaffe farligt affald efter kommunens til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV. 1995 MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej 74-76 Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning

A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV. 1995 MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej 74-76 Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning MODTAGET INDGÅET 1 O NOV. 1995 HASLEV KOMMUNE 1 * N0V ' 1995 KOPI TIL ORIENTERING Teknisk Forvattning Miljøgodkendelse af A/S Mortalin Bråbyvej 74-76 Haslev Vestsjællands Amt Natur & Miljø Jr-' Indhold

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere