12/ Integreret bibliotek på Korskildeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12/4-2011. Integreret bibliotek på Korskildeskolen"

Transkript

1 12/ Integreret bibliotek på Korskildeskolen

2 Integreret bibliotek på Korskildeskolen Indholdsfortegnelse: Forslagets arkitektoniske indhold og muligheder 1 Diagrammer 3 Helhedsplan 4 Beliggenhedsplan 5 Byggepladsindretning 6 Planer 7 Snit 9 Facader 10 Interiør perspektiv set fra balkon 13 Belysning, LED 14 Ventilationsskitse 15 Bygningsdels- / materialebeskrivelse 16 Organisation 18 Tidsplan 19 Betalingsplan 20

3 Forslagets arkitektoniske indhold og muligheder. Den fysiske integrering Det integrerede bibliotek er en tilbygning der kopler sig på en af Korskildeskolens eksisterende nordvendte gavle. Koblingen integreres ved at lægge sig direkte udenpå den eksisterende bygning. Derudover integreres den ved at lade sin hovedakse skyde ind i og over den eksisterende bygning. På tværs af hovedaksen mod vest har tilbygningen en arm, der sekunderer i forhold til hovedaksen og rækker sin vinkende arm ud for at byde skolens brugere og det øvrige samfund velkommen til Korskildeskolens integrerede bibliotek, som er placeret i forlængelse af skolen som en forlængelse af den viden der gives i grundskolen. Rummene er organiseret, så sekundære rum støder op til det store centrale rum, der ligger i direkte forbindelse med det eksisterende bibliotek. Dagslyset Den centrale del af det integrerede bibliotek vender mod nord. Denne disponering tillader et stort dagslysindtag uden at risikere overophedning af rummet. Samtidigt får indtaget af nordlyset denne høje prioritering for igennem lysindtaget at opnå de smukke kølige farveegenskaber der er karakteristiske i lyset fra nord. Nordlyset understreger nordens farver og giver en smuk gengivelse af husets farvesætning og kunsten som integreres direkte i bibliotekets lokaler. Alle rum er oplyst af dagslys i store mængder og giver lys og udsyn fra alle arbejdspladserne. Bibliotekets centrale del, har et stort volumen og derudover har det i særlig grad et stort dagslysindtag, der bidrager til en rumlig oplevelse der virker opløftende og inspirerende til både de individueller, stille og fordybende aktiviteter og de udadvendte samlende og offentlige aktiviteter. Adgangsforhold Der er følgende 3 adgangsveje til bibliotektet. - Offentlig adgang via skolegården tæt ved skolens hovedindgang. - Intern adgang for skolens elever og lærere placeret med en ankomst direkte ind i centerområdet. - Sekundær indgang for skolens og bibliotekets ansatte. Det er den eksisterende indgang hvor man ankommer i bibliotekets sydligste del. Det er en indgang, der kun skal benyttes med nøgle. Multifunktionaliteter Forslaget har med den angivne indretning 4 følgende multifunktionelle zoner. Pædagogiske zone Indeholdeende pædagigisk værksted, multirum og lærerforberedelse. Tweenee zone 1. sal indrettes til bogdepot og tweenee miljø (flydemøbler) med mulighed for at sidde og drikke og spise. Derudover indeholder denne zone lektiecafé med plads til 10 arbejdspladser. Kontor zone Ved den offentlige indgang indrettes kontorarbejdspladser, information / borgerservice og kopi og print faciliteter. Studie / surfarbejdspladser Ved ankomsten til centerområdet indrettes arbejdspladser, der både kan anvendes som studie- og som surfarbejdspladser. Desuden er der på store vægflader i bibliotektets centerområde med hulplader af metal med bagvedliggende akustikregulerende materiale, til dels at akustikregulere og til at ophænge kunst i tematiserede grupper på metalpladernes arealer. Derudover er det muligt frit at indrette med nye eller andre funktionaliteter end de her angivne, da husets bærende konstruktioner hovedsagligt ligger i tag og facader og der kan derfor opstilles indvendige vægge hvor der skulle opstå et behov, eller der kan som i forslaget her indrettes i meget åbne planer. Materialer og farveholdninger Huset er bygget af gedigne vedligeholdelsesfrie materialer, i farver der er stedspecifikke. Se detaljeret beskrivelse under afsnittet bygningsdelsbeskrivelse-/ materialebeskrivelse. Rumligheder Det integrerede biblioteks rumligheder har karakter af store velbelyste volumener. Der i særlig grad løfter og åbner sig i bibliotekets centerområde også benævnt som bibliotekets centerakse. Biblioteket er delvis i to planer. Fra det øvre plan er der balkoner hvorfra hele bibliotekets centerakse kan overskues. 1

4 Integreret bibliotek på Korskildeskolen Formgivning Bygningen består af 3 regtangler. Det ene lægger sig i forlængelse af og i samme højde som det eksisterende bibliotek de 2 andre skyder sig ind på dette fra hver sin retning. Alle funktioner knyttes sammen i midterdelen. Alle vindues og dørhuller er udformet og inddelt efter de klasssiske principper for det gyldne snit hvilket giver et harmonisk udtryk og en ro der egner sig til bibliotekets intellektuelle fordybelser. Stedet Projektet forholder sig til stedet på den måde at udformningen er inspireret af egnens hellige kilde Korskilde. Korset, der består af en langstrakt akser og en kortere akse på tværs. Forslaget indeholder 2 lange akser og kortere akser på tværs. (Den lange tværgående akse kan ses ved at betrakte helhedsplanen med den lange røde indkørsel som en del af kompositionen. Se helhedsplanen.) Aksen som strækker sig fra det eksisterende bibliotek mod nord og er en del af tilbygningen forholder sig til den eksisterende bygning ved at have samme højde og bredde som den eksisterende bygning. Husets dybrøde farver er valgt ud fra en tese om at det er den eksisterende bygning der forlænges. Den eksisterende bygnings facader består af røde teglsten og derfor er de røde farver valgt til forslaget. Husets stribede udtryk skal kunne tolkes som et udtryk for at bygningskroppen er extruderet og trukket ud og rundt til en kompakt klassisk og naurlig form set i forhold til den eksisterende bygning og stedet. Den kompakte form egner sig ved at skabe kontrast til det åbne beplantede areal mod nord. Væsentlig er det integrerede biblioteks centrale indgang som er placeret parallelt med Korskildeskolens centrale hovedindgang. Den fremtidige bebyggelse vil herved kunne forholde sig til Korskildeskolens arkitekturhistoriske spor. Bæredygtighed Naturen er under pres, fra byggeri, fra landbrug, trafik og industri. Klimaet ændrer sig og derfor øges behovet for at handle og agerer bæredygtigt. Naturen skal styrkes så den bliver mere robust derfor foreslår vi at opføre et bæredygtigt byggeri på Korskildeskolen. Social bæredygtighed Handler om at kunne levere en velfunderet kultur for givtige mellemmenneskelige relationer videre til kommende generationer. Forslaget underbygger disse intentioner ved den differentieret funktionssammensætning der betyder at biblioteket hele tiden vil være aktiv og derfor attraktiv at besøge. Økonomisk bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed handler om at leverer en sund samfundsøkonomi videre til kommende generationer. Forslaget indeholder en rumlig og funktionsmæssig stringgens med der vil kunne ændre anvendelse over tid. Miljømæssig bæredygtighed Miljømæssig bæredygtighed handler om at leverer naturens ressourcer anstændigt videre til kommende generationer. Eksisterende konstruktioner i den eksisterende bygning samt træer og beplantning, genbruges / bevares, i så stort et omfang det har været muligt, hvilket er materiale og transport ressourcemæssig besparende. I stedet for at foreslå legeanlæg med mange legeredskaber og bekostelige interaktive foranstaltning i og udenfor bygningen foreslåes det at skabe sanselige opoplevelser i og udenfor bygningen i form af et interessant haveanlæg opdelt i felter med forskellige vegetationer og Inden i huset integreres kunst ved der er disponeret mange vægflader til ophængning af kunst med forskellige temaer. Forslaget indholder hovedsagligt bæredygtige materialer. Træet der anvendes i vægelementer og tagelemnter består udelukkende af nordisk genplantningstræ, dvs. at for hvert træ der bliver fældet vil der blive plantet et nyt. Isoleringsmaterialet i tag og ydervægge består udelukkende af stenuld, der er 97 % cirkulerbart, dvs. at det er et produkt med særdeles høj genanvendelighed. Facadebeklædningen består ligeledes af stenuld forarbejdet til et pladeprodukt. Det foreslåede ventilationsanlæg genanvender varmen i den luft der suges ud af bygningen, hvorved der spares energi til opvarmning. Bygning er udformet kompakt hvilket mindsker klimaskærmens areal og mindsker derved energiforbruget til opvarmning. Derudover er huset isoleret i en sådan grad at det opfylder kravene til lavenergiklasse Grundbelysningen består udelukkende af LED-belysning, hvilket i det daglige sikrer en besparelse på strømforbruget. Derudover er bygningens bærende system hovedsagligt placeret i tag og facader, hvilket giver en fleksibel indretning i tilfælde af at bygningen over tid skal anvendes til andet formål end til det der i forslaget her er angivet. 2

5 Diagrammer Visuelle forbindelser Bevægelsesflow Stueplan 1. salsplan Stueplan Rumorganisering Multifunktionelle rum Stueplan 1. salsplan Stueplan 1. salsplan 3

6 Helhedsplan 4 Integreret bibliotek på Korskildeskolen

7 Beliggenhedsplan 5

8 Byggepladsindretning 6 Integreret bibliotek på Korskildeskolen

9 Stueplan 7

10 1. salsplan 1. salsplan 8 Integreret bibliotek på Korskildeskolen

11 9

12 10 Integreret bibliotek på Korskildeskolen

13 11

14 12 Integreret bibliotek på Korskildeskolen

15 13 Interiør perspektiv set fra balkon

16 Integreret bibliotek på Korskildeskolen Belysning, LED m Område 2,7,9,6,5,8,15,25,12,13 og 21 / Sammenfatning m Rumhøjde: m, Vedligeholdelsesfaktor: 0.80 Værdier i Lux, Målestok 1:327 Flade! [%] E m [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E m Belysningsstyrke / Gulv Loft Vægge (27) / Belysningsstyrke: Højde: m Beregningsnet: 128 x 128 Punkter Randområde: m Belysningsstyrkeforhold (iht. LG7): Vægge / beregningsplan: 0.324, Loft / beregningsplan: Armaturstykliste Nr. Antal Betegnelse (Korrektionsfaktor) [lm] P [W] 1 35 Glamox i75 LED 3000LM HF 840 WB CL - 1x49W LED (1.000) Samlet: i75 Bredstrålende (WB) i75 med loftbeslag 14

17 15 Ventilationsskitse

18 Integreret bibliotek på Korskildeskolen Bygningsdels- / materialebeskrivelse Beton Terrændæk Kloak Bærende konstruktioner Tag Facader Facadebeklædning Fundament føres til fast/frostfri dybde og armeres med 2 x 2 Y16 mm armering i top og bund. 10 mm lecablok, 100 mm polystyrol som sokkelisolering. Udgravning til fast bund. Sandfyld 30 cm Polystyrol 12 cm terrændæk med svindarmering Varmeslanger i terrændæk. Afretningslag. Regnvandskloak føres til eksist. brønd. Stålsøjler i facade og indvendig i bygningen. Laminerede drager synlig i tag. Trapezplader. 35 cm isolering på trapezplader (varmløsning) 2 lags papdækning med fald mod tagbrønde. 9 mm GU gips. 245 mm let facadeelement 145 mm isolering Dampspærre 45 mm løsholt/isolering 21 mm forskalling 2 x 13 mm gips 6 mm Rocklet facadeplade 21 mm ventileret hulrum Zink udløbskasser og zink nedløb Zink sternkant Vinduer Vinduer, energi A med varm kant 28 Lysninger som malet MDF plade. Loft Gulv Maler VVS Galv. lydabsorberende trapez plader i nybygning. Lydlofter i synligt skinnesystem i toiletter. 2,5 linoleum gulv lagt i lige baner med farvespring. Vinyl på toiletter. Færdigmalede fodpaneler. Nypudsede vægge (eksist. vægge) Afbørste - 1 x pletspartling - grunding - 2x maling Gipsvægge i alle rum MBK V2678 (Spartling/armering-grunding-filt-fylder-2xmaling) Fodlister og dørindfatninger 1x pletspartling-pletning-1xmaling + fuge mellem liste/væg Afløb og sanitet Afløb fra nye toiletter føres til eksist. afløb i krybekælder. VVS tilslutter den af bygherren opstillede kaffeautomat. Sanitetsudstyr i tilbuddet er der indregnet: Spejle, kroge, håndservietautomater og papirkurv. Toiletter er Ifø, gulvstillet. Mia armstøtter ved handicaptoilet. Håndvaske Ifø væghængt. Rengøringsvask som panda i rustfrit stål. Bl.batterier er Grohe Eurosmart Krom. Vandinstallationer Vandinstallationer er regnet, fra indskæring i eksisterende teknikrum og frem til nyt teknikrum ved toiletgruben. I kælderen indskæres der på eksist. installation. Der fremføres koldtvandsledning i rustfrit stål. I nyt teknikrum leveres og monteres en 60 liter varmtvandsbeholder. Installationer i nyt teknikrum udføres i rustfrit stål. Tilbuddet indeholder 1 stk. brandskab. I teknikrummet er der indregnet bi målere med puls udgang. Varmeinstallationer Varmeinstallationer er regnet fra tilslutning i eksisterende teknikrum, og frem til teknikrum i ny bygning samt i nyt ventilationsrum. Hovedforsyning udføres i PZ press rør i krybekælder. I ombygget område demonteres 16 eksisterende 6 stk. radiatorer. Disse omplaceres, men genanvendes som opvarmningsform i ombygget

19 område. Koblingsledninger til disse føres i gulv og tilsluttes fordelerrør i teknikrum. Ophugning i eksisterende gulve er ikke indeholdt. I ventilations teknikrum udføres bl.sløjfe for ventilationsanlæg. Gulvvarme er medregnet i system Uponor, med trådløst styring. Der er medregnet 3,3 mtr. m 2 + tilslutningsslanger. Alle automatikkomponenter er regnet leveret af CTSentreprenøren, men indbygget i rørsystem under denne entreprise. I teknikrum leveres og monteres en Kamstrup Multicall Energimåler. Bl.sløjfer mv. er medregnet som flg: - bl.sløjfe for ventilationsvarmeflade. Varmvandsbeholder er medregnet som 60 liter Metro VVB. Teknisk isolering I henhold til gældende norm. Føringsveje mindre supplerende føringsveje såsom plastrør, er prissat i de respektive tilbudslistepunkter, hvortil det øvrige installationsmateriel tilhører. Installationskanaler er regnet som Thorsmann tek 123 inkl. delespor/kabelhylde. Der er ikke regnet med rør på kabel-installationer over loft. Hovedledninger Der er under hovedledninger beregnet stk. ny hovedledning fra hovedtavle i kælder og frem til ny tavle i teknikrum ved byggelinie. Der er ikke regnet med hovedledning til ny EDB-tavle, da denne blev beskrevet som bygherreleverace. Der er fra ny undertavle i teknikrum, regnet med en forsyning til en evt. ventilationstavle. Her er regnet med en 35 A kniv til dette. Undertavler Der leveres kun et stk. undertavle, som kan forsyne den nye tilbygning og området der bygges om. Ventilations- og styre-tavle leveres under anden entreprise, såfremt disse ønskes. Tavlen leveres uden aflæsningsmåler. Nød- og panikbelysning Der er under dette punkt medregnet armaturer med indbygget batteri, således disse kobles på lysinstallationen i samme rum. dermed er der ikke regnet med et centralt styret anlæg, da det ikke menes, at dette bliver sat som krav af beredskabschefen. Lysinstallationer Ventilation Der er medregnet lysstyring i form af ON/OFF. Der er ikke beskrevet dæmp af lys i nogen rum, derfor er der kun regnet med ON/OFF. Dog deles tændinger som beskrevet, så der min. er 2 tændinger i hvert rum. Belysningsarmatur Alle armaturer er indregnet fra fabrik Glamox i henhold til rumskemaer. Der er regnet med LED armaturer, men der er ligeledes lavet et forslag med alm. T5 rør, da dette ofte er den bedste løsning. Der er udvendigt regnet med en ALFA SKOT ved alle udgangsdøre til det fri. Arbejdspladser Der er medregnet 68 arbejdspladser som beskrevet i udbuddet. Her henvises til tegning konkurrenceforslag revision A. Her er optalt på tegning og ligeledes optalt 16 ekstra datastik til printere med mere. Elektroniske tavler Der er under elektroniske tavler, kun medregnet tomrør. Dette da omfanget og installationstypen ikke er kendt. Der er medregnet levering af 10 stk. 230 V dobbelt-stik til taler. EDB anlæg Der er medregnet materialer i fabrik LK Lexcom. Der er ikke medregnet låsecylinder til ruko system. Der er medregnet et gulvrack på 22 højdeenheder. Dette er bestykket med patchpanel til de nye stik, fiberpatchpanel og 2 stk. powerpaneler. Der er medregnet en PDS til hver af de 8 overvågningskameraer. Der er ikke medregnet ydelser til FIBER-forbindelse, da omfanget ikke er kendt. Evt. opkoblingspunkt skal kendes, for at kunne levere en fornuftig pris. Hovedventilationssystem Ventilationssystemet er opbygget af 1 centralt ventilationsaggregat bestående af indblæsningsventilator, udsugningsventilator, F7- / F5 filtre, roterende veksler, afspærringsspjæld og eftervarmeflade (vand) samt nødvendige lyddæmpere. Projekteret luftmængde m 3 /h. Ventilationsaggregatet er med integreret automatik incl. trykstyring. Luftmængden er beregnet ud fra et luftskifte på: 2 gange luftskifte for fællesområderne 6 gange luftskifte for multirum 17

20 Integreret bibliotek på Korskildeskolen 4 gange luftskifte for øvrige rum. Luftskiftet er beregnet ud fra en lofthøjde på 2,5 meter. Ventilationsaggregatet er placeret over nye toiletter. Fra ventilationsaggregatet føres cirkulære ventilationskanaler frem til de enkelte lokaler. Indblæsningen i de enkelte lokaler sker gennem indblæsningsarmaturer: Synlige armaturer er PCS2, fabrikat Lindab. Armaturer i nedhængt loft i information 11 er PRL, fabrikat Lindab. Armatur i multirum 20 er CBA 2010, fabrikat Lindab. Udsugning i alle rum uden lofter sker gennem net i udsugningskanal centralt placeret under loft i de enkelte lokaler. udsugning i rum med nedhængt loft sker over loft med armatur PKY, fabrikat Lindab placeret i de nedhængte lofter. Fra ventilationsaggregatet er der ført ventilationskanaler frem til indtags- og afkastrist, som er placeret i facaden i teknikrummet. For hvert lokale er der i kanalsystemet indbygget zonespjæld, som styres af temperaturfølere. Der er placeret temperaturføler i hvert lokale. Brandsikringen af ventilationssystemet sker ved at ventilationskanalerne i teknikrummet er brandisoleret samt at der i kanalsystemet er indbygget røgspjæld i celleadskillelserne. Der er placeret røgdetektor i kanalsystemet. Røgspjældene er forbundet elektrisk til fælles brandautomatik. 6 Organisation 18

21 Tidsplan 19

22 20 Integreret bibliotek på Korskildeskolen

23 21

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Indhold 4 \ 6 \ 8 \ 11 \ 12 \ 12 \ 14 \ 16 \ 18 \

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vores koncepthal opfylder kravene til BR 2015 - Besøg vores byggerier på www.danskhalbyggeri.dk - RING 8754 1500

Vores koncepthal opfylder kravene til BR 2015 - Besøg vores byggerier på www.danskhalbyggeri.dk - RING 8754 1500 Skulle jeg anbefale Dansk Halbyggeri til andre, ville jeg nævne, at de er samarbejdsvillige, og at de yder en ihærdig indsats for at få hallen bygget præcist som aftalt og til tiden. Bygherrerådgiver John

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 1 DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 2 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s. 3 1.2. Oversigtskort......s.

Læs mere

Bygningstransformation

Bygningstransformation BE10-analyse driftsenergi LCA-analyse materialer og processer tekniske funktionelle teknologiske sociale demografiske forandringer LCC-analyse totaløkonomi drift og anlæg Transformationsfaktorer tid Bygningstransformation

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere