Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk."

Transkript

1 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr Side Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f ( 8 uger.). Værge: Farbror, Lars Rasmusen, Klemensker. B: Maren Hansdatter, f Værge: Farbror, Jørgen Rasmusen, Allinge. 0: Anne Hansdatter Død efter faderen 0: Mads Hansen Død efter faderen Anno 1702 Dend 10 Januarÿ er eftter Lovlig giorde Tillÿsning holden Registrering, og Vurdering, Samt Schifte og Ligvetation efter Sal: Hans Rasmusen som boede, og døde paa den 25 Jord Eÿendoms gaard beligende udi Røe sogn. Og det Imellem denne Sal: Mands efterlatte Hustru Kirstine Hansdaatter, for hende er efter hendes begiering til lav werge andordnet hendes broder Peder Hansen boende i bemelte Steenbÿe i Røe sogn, paa Eene side og paa dend anden side denne Sal: Mands med bemelte sin Hustru nu igien lestunde børn som er én søn og én daatter, hvor af sønnen er Esber Hansen 8 uger gammelt, for ham er til werge anordnet hans fader broder Lars Rasmusen boende i Clemmensker sogn. Daatteren Maren Hansdaatter lidet paa 6 aar gammel, for hende er til werge anordnet hendes fader broder Jørgen Rasmusen boende i Allinge, Hvilked werger nu var her til stæde, og paa Rettens vegne var over værende Høÿ Edle og Welbaaren Hr: Obersten Ober Commendant og Amptmand Waldemar Reedts ved sin fuldmægtig Auditeuel Stefte Schults og Skifte skrifveren Henrich Brugman, Paa Samme Schifte er til Wurderings mænd opmelded Hans Ibsen og Niels Larsen begge boende i bemelte Røe sogn. hvor da er forre funden og Pasheret som her efter følger Memlig, Heste og Hopper. En røe bliset hest gilling 8 Sld., En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld.,En brun skimlet ugillet hest for 7 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En slet brun Mehr 5 Sld., Et brunt gillet fior gammel hest for 2 Sld. 2 En ung graa Mehr 5 Sld., Qveg. En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 En røe braaged Koe 5 Sld. 2 En røe Rÿgget Koe for 5 Sld., En ung rød rÿgget koe 5 Sld.,En sort Koe for 5 Sld., En sort stiernet koe 5 Sld., En ung røe braaged koe for 5 Sld., En sort braaged Qvige 3 Sld., En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 Gies. 2 gamble Gies og en Gaas á 1 mrk.er 3 Kaabber. En Kaabber Kiedell paa én span stor wegtig til penge 2 Sld. 2 1

2 En Messing Kiedell som er liden og gammell for 1 Korned i Laden. Østen till i Stue lengden er Biug toe Stolperum er sat for 8 tønder hver tønde sat for 5 mrk. er 10 Sld., Er saaed én tønde Rug der af strøe Korned er sat for 2 Sld., I Nørre Lade Nogen haustre i 3 Stolperum er sat for 12 tp tønder sat for 2 mrk. er 6 Sld., Høet som findes her til gaards er sat for 4 Sld., Boehave. En gammell Slæde med træ widier er sat for 1 En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld., En hand Qvern med hus for 1 Sld. En ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 Et aar med Bihl paa for 1 En harrer med træ tinner satt for 1 I Krobhuset. En Øltønde for 1 It lidet Skrin med hengsler for 1 En straabonds tønde 4 skl., En gammell Øhlfiering for 8 skl., En Salt tønde for 12 skl., En straabonds tønde 4 skl., En liden fÿrre laage bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl.,en arbieds Vogn med stier hammell tøm og hals seler og sat for 3 Sld., 2 gamble høe stier for 1 Paa Stue Lofted. En sies med bom og ringe for 2 En liden stok øpse for 12 skl., En straabonds tønde for 4 skl., Et tønde stomer for 2 skl., Angaves att udbÿgen paa den 23 gaards grund i Røe sogn er skÿldig her til boet neml: Jørgen Hansen 1 Hans Ibsen boende i Røe sogn var her til stæde og ved stod at have bekommed af denne Sahl: Mand som og nu af Enken blef fremlagt en Landstings Dom sidst datered den 25 November 1696 udsted af Well: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch af Borring holms Landting, af hvis opskrift datered den 20 Junÿ 1698 videre befindes under Hans Ibsen og en haand, at Hans Ibsen af denne Sahl: Mand Hans Rasmusen haver bekommed først for Landsting bemelte Doms beskrivelse og stemplet og slet papirs betaling Sep Sld. 2 Item for Sl: Arrest Esbersens begravelse 20 Sld., der for uden har Hans Rasmusen betalt for tienner Lands Tings Doms beseigling Sep Hvilket til sammen anføres dette sterboe til beste som er penge 27 Sld. 3 Widere haver denne Sahl: Mand Betalt paa Sl: Arist Esbersens wegne for lig begravelse til præst og diegn som nu blev sat 4 Sld., Item for at graftve til den S: Carll Arist Esbersens liig penge 1 mrk. 4 skl., Endnu angaf Sl: Hans Rasmusens Enke og Laug werge at som her fra gaarden afgammell tid haver veret én Eng udi pant sat, Hvilken Eng hid intil ike af denne S: Mand Hans Rasmusen till gaarden har vered Høstet for skall være 3 aar til midfaste 1702 for meente Enken med sin Laug werge i sin tid at worde got giort aarligen 1 Sld.som til gaar dens berettigde hen stilles for uden det angaf Enken med Laug werge at denne Sl: Mand Hans Rasmusen udi at skillige maader med adskillige Tømmers I førsel og Tag og Wegges Reparation denne 25 gaard haver for badred, hvor for de for modet i sin tid af dend gaarden kand vere berettiged bør got giøres, som og der ved her staar og Remitteres. Skifte Forwalteren til spurde Enken med sin Laug werge og forskrefne denne S: Mands faderbrødre som er Børnenes werger, om de hafde meere til dette Srerfboes middell at angifve, hvor til de svarede eÿ widere at være end angivet er, og for skrefvet staar, der ved saa dette 2

3 Sterbboeds middell sluttes, og blest saa Sterbboens middell samme Regned som opdrager i alt till Penge 155 Sld. 6 skl., Hvornest blef andgiven denne SL: Mands Ifare Klæder som at for d : wurderings mand blef taperet og er følgende neml: en sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en graa wadmels Kioll 2 Sld., en røe fifskaftes er skiorte med lærred under fore sat for 2 et par sort fifskaftes Bopser for 1 en sort Hatt er sat for 2 Summa andrager forskrefne denne Sl: Mands ifareklæder till penge 6 Sld. 1 Imod forskrefne Ifare Klæder som denne Sl: Mand bjede og widere der for de den paa denne Sl: Mands Børn er blef eÿ andvent, beholder Børnene sine egene Ifare Klæder, og bestaar forskrefne Ifare Klæder till sidste deeling, og der widere for meldes Saa blef angifne efter skrefne boet skÿldige Gield, og er der till giort udlæg som her efter følger neml: Kongl: Maÿ st Amptskriver og Ride fouged Hr: Hans Henrich Stor, fordret efter sin fortegnelse som rester for aar Biug tp 1 sk: 2 mrk Car 1 ottin Car 3 Sld. 2 mrk. 7 skl., Haure 1 tp 2 sk: 1 mrk. 1 otting 2½ pot er penge 5 mrk. 9 skl., én Gaas 2 Høns 1 mrk. 12 skl., 5 læs weed á 1mrk 2 skl., er 5 mrk. 10 skl., en tønde Ruhl og Jordbogs penge 6 mrk. 12 skl., Ægte og Rente penge 2 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smørtræ penge 15 skl., Summa 9 Rig: Daler 12 skl., giør penge 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., Her for er udlagt Biuget som er sat for 8 tønder á 5 mrk. er 10 Sld.. en tømde Rug som er saaed sat for 2 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 til overs 2 skl., Sogne præsten Hr: Christen Tied fordret for lig begengelse over 2 de børn efter løfte penge 4 mrk. 8 skl., Her for er udlagt 2 tønder Haure á 2 mrk. er 4 én Krak Øpse 8. skl., Sogne Deigne Peter Clausen fordred efter løfte for denne Sl: Mands og tuender Børns begrafvelse og lig begiengelse, som var denne Sl: Mands 2 de børn i alt penge 2 Sld., Her for er udlagt 2 Faar støket sat for 3 mrk. 8 skl., er 7 it lidet Skrin med hengsler for 1 Anders Rasmusen i Røe sogn fordred som rester paa d. glester Arbeidsløns betalning penge 5 8 skl., udlagt En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 til overs 8 skl., Peder Hansen i Røe sogn fordred for baader til ligkisterne penge 6 udlagt af En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 der af at have disse 6 Mons Hansen i Røe sogn fordred for at grafve under ligene 1 mrk 4 skl., udlagt her for en Slæde med træ videre er sat for 1 En straabonds tønde 4 skl., Niels Hansen i Røe sogn fordret og for at grafve under denne Sahl: Mands Lig penge 1 mrk. 4 skl., udlagt it aar med bihl paa for 1 ved skattens udleg 4 skl., Biørn Pedersen fordred tienesteløn till en Wadmels Kiohl at reste penge 2 mrk. 8 skl., udlagt En Sies med bom og ringe for 2 En liden fÿrre laage Bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl., Hartwig Andersen fordred for en hakke 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 gamble Høe Stier for 1 paa lofted En straabonds Tønde for 4 skl., Peder Hansen fordred for sin umage ved denne Sahl: Mands begravelse og i andre maader penge 2 Sld., udlagt for de En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 der af disse 2 Sld. Hans Rasmussen i Røe sogn fordred tienesteløn for it par wadmels Bopser penge 2 udlagt en tønde Haure er sat for 2 Gunnil Hansdaatter fordred Koe lege 4 udlagt 2 Lam støket sat for 2 mrk er 1 Sld., Peder Rasmussen i Rønne fordred for 1 Sies 4 udlagt 2 tønder Haufre á 2 mrk. er 4 Imod denne Sahl: Mands udfart eller begravelses bekostning saa og 2 de børn som efter denne Sahl: Mands død ogsaa er bort død, der om blef giort aftale paa Sterfboet at Enken tilsammen skall nÿde af fælleds boe udlagt for penge 32 Sld., for disse 32 Sld.,er udlagt En røe bliset hest gilling 8 Sld., En brun skimlet ugillet hest for 7 Sld., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 En ung rød rÿgget koe 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl. er 1 Sld. 3 En arbieds Vogn med stier hammell tøm og hals seler 3

4 og sat for 3 Sld., 3 Tønder Haufre á 2 mrk. er 1 Sld. 2 En harrer med træ tinner satt for 1 Skifte Forwalteren for sin umage og Reisen bewilged 3 Sld., her for er udlagt En sort braaged Qvige 3 Sld., Skifte Skriveren for sin umage med Reÿsen til sammen med slet papir bewilged 4 Sld. 2 udlagt af én røe betted Koe med Peder Hansen at have 2 Sld., En Kaabber Kiedell paa én span stor wegtig til penge 2 Sld. 2 Stemplet papir til dette Skiftebref for 3 udlagt 2 gamble Gies og en Gaasse for 3 Wurderings mendene for deris umage hver bewilged 2 mrk. er 4 Niels Larsen udlagt hos Anders Rasmussen 8 skl., En Øltønde for 1 En gammell Øhlfiering for 8 skl., Hans Ibsen tillagt En fior gammell Wær for 2 Og som Enken nu igien lest vende børn ere saa ganske rigt af alder saa blef nu her paa Sterbboet aftalt og over væged at Enken der for til forsterløn blef bewilged udleg for penge 20 Sld., her for er udlagt En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En røe Rÿgget Koe for 5 Sld., En sort Koe for 5 Sld., til overs 4 Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 87 Sld. Liquiderit bliver udi behold og til deeling penge 68 Sld. 6 skl., Hvilket deeles imellem denne Sahl: Mands efterladte Hustru og deres sammen auflede samptlig børn, som strap efter denne Sahl: Mands død var 2 sønner og 2 døttre, hvor af en søn og én daatter strap efter faderens død og er ved døden afgangen saa til kommer Moderen først deraf dend halfve part som er 34 Sld. 3 skl., dend anden halfve part som efter forskrefne meening først deelis imellem 2 sønner og 2 døttre, tilkommer saa en broder 11 Sld. 1 mrk. 6 1/3 Skl., og en Søster 5 Sld. 2 mrk. 11 1/ 6 skl., Nu deelis dend ene broder og søster lod som de afdøde børn nemblig broderen nanflig Mads Hansen og søsteren Anna Hansdaatter saa ledes som melt er til kommer, som til sammen er 17 Sld. 1½ Skl., imellem Moderen og de nu igien lest under sødskende, som er naar Moderen arfver én broder lod 2 brødre og én søster lod tilkommer Moderen der af 6 Sld. 2 mrk. 3 3/5 skl., og broderen Esber Hansen som nu lefver er til kommer lige saa penge 6 Sld. 3 mrk. 3 3/5 skl., og søsteren som nu igien lefver Maren Hansdaatter til kommer der af 3 Sld. 1 mrk. 9 4/5 skl., til kommer saa Moderen i alt penge 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., og dend igien lefvende broder 18 Sld. 9 9/10 skl., og søsteren til kommer 9 Sld. 5 skl., Denne S: Mands Ifare Klæder som opdrager til penge 6 Sld. 1 mrk. dee- og først imellem denne Sahl: Mands samptlige børn som var efter hans død er 2 sønner og 2 døttre, bliver dernest en broderlod 2 Sld.5 1/3 skl., og en Søsterlod er 7 mrk. 4½ skl., nu deelis dend eene broder lod og den eene søster lod igien Imellem denne og de nu 2 de leftvende søsken, er naar Moderen efter loven bekommer arfve en broder laad, paa en broder lod 5 og en søster lod 2 mrk. 8 skl., Og som arfvingerne efter anfordring af Skifte Forwalteren er vist videre Gield eller Prætentioner dette sterbboe at kunde ved komme og dagen nu er forløben, Saa Skiftet denne forretning der ved at den i morgen igien kand foretages, og til ende bringes, hvilket at som for en findes indført er tilganged og Paseret Tecterer Schult Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, Jørgen J:R: Rasmussen, Hans H:I:S:, Niels N: Larsen, Nest paa følgende dend 11 Januarÿ berørte aar er atter med denne forretning udi de vedkommendes nærværelse foretagen, og da Pasered som følger, Saa blef først for Enkens samptlig arfve part udlagt som er 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., efterskrefne neml: En slet brun Mehr 5 Sld., En ung røe braaged koe for 5 Sld., 4 Tønder Haufre á 2 mrk. er 2 Sld., Høet som findes her til gaards er sat for 4 Sld., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld., En hand Qvern med hus for 1 Sld. En ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 En straa bonds tønde 4 skl., En Salt tønde for 4

5 12 skl., Enken til kommer og af forskrefne anpart indfrilse penge udi denne 25 gaard i Røe sogn efter for f: meening dend halfve part deraf som er penge 16 Sld. 2 skl., En Messing Kiedell som er liden og gammell for 1 Hos Jørgen Hansen udbÿgger paa gaardens grund som hand er skÿldig her til boet penge 1 ved forster lønnen 4 Et tønde stomer for 2 skl., Hos sin Daatter Maren 5 mrk. 1 skl., Hos Sønnen at have 1 skl., Sønnen Esper Hansen som hans faderbroder Lars Rasmussen i Clemmensker sogn er werge for til kommer sin faderne og Søskende arfve part som til sammen er 18 Sld. 9 skl., Hvor for ham er udlagt af de indfrielse penge som for er melt paa denne 25 gaard i Røe sogn til kommer ham som og nu til ham er udlagt penge 10 Sld. 2 mrk 12 skl., En sort stiernet Koe 5 Sld., Et brunt gillet fior gammel Hest for 2 Sld. 2 til overs 3 skl., Daatteren Marene Hansdaatter som fendes faderbroder Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, til kommer sin faderne og søskende arf, som til sammen er 9 Sld. 5 skl., der for til hende udlagt anpart for ne : indfrielse penge af dend 25 gaard i Røe sogn, efter forskrefne indførte meening at have 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., En ung graa Mehr 5 Sld., til overs 5 mrk. 1 skl., Nok til kommer Moderen af den anpart hendes sidst afdøde 2 de børn én søn og én daatter til kommer af deres Sl: Faders Ifare Klæder som for er melt penge 5 hvor for er udlagt, en graa wadmels Kioll 2 Sld., til overs 3 Sønnen Esber Hansen som faderens broder Lars Rasmussen er werge for til kommer af sin Sl: Faders Ifareklæder baade efter faderen og for ne : begge sine afdøde søskende i alt penge 3 Sld. 1 mrk. 5 skl., Hvor for er udlagt en Sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en sort Hatt er sat for 2 til overs 11 skl., Daatteren Marene Hansdaatter som faderbroderen Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, til kommer af sin Sahl: Faders Ifareklæder, baade efter faderen og begge sine afdøde søskende i alt penge 6 mrk 10½ skl., hvor for er udlagt Hos Moderens udleg 3 en røe fifskaftes fior Skiorte med lærred under fore sat for 2 et par Sort fifskaftes Bopser for 1 Hos broderen Esber Hansens laads udleg at have 10½ Skl., Forskrefne i vores nærværelse at være Pahsered, og det øfrige denne 25 gaard ved kommer her fore lov og rett og gode Mands Kjendelse Remittered, des til widnes bÿrd Hvor saa her med dette Skifte er slutted, at saaledes er tilgaaed og Pahseret som for Skrefvet staar, des til Witterlighed under vore hender og Signatur. Actum Ut Supra. Schult Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, Jørgen J:R: Rasmussen, Hans H:I:S: Ibsen, Niels N: Larsen, 5

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side 274. 1697. 12. Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn.

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Justisprotokoll for Helgøy 1707

Justisprotokoll for Helgøy 1707 Justisprotokoll for Helgøy 1707 5 Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Teksten følger førsteutgaven fra 1731 og er basert på xml-fil mottatt fra prosjekt Ludvig Holbergs Skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Bogens forside 1 Bogomslaget til "Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred" Bind 1-5 i 1 bind.

Bogens forside 1 Bogomslaget til Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred Bind 1-5 i 1 bind. Bogens forside 1 Bogomslaget til "Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred" Bind 1-5 i 1 bind. Side Nr. Her i filen 6 11 14 19 20 Minder om Gamle hjem Bind 1-5 i 1 bind Side 1 af 112 I. Bind Side Nr.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND II 1761-1790. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på http://picasaweb.google.com/fampedfrejlev/2010bykassenifrejlev# 1.

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Allerunderdanigste. Meubel Inventarium. ved. Det kongl. Slodt. Hirschholm. Till Aarets udgang. Anno 1769

Allerunderdanigste. Meubel Inventarium. ved. Det kongl. Slodt. Hirschholm. Till Aarets udgang. Anno 1769 Allerunderdanigste Meubel Inventarium ved Det kongl. Slodt Hirschholm Till Aarets udgang Anno 769 Sølpoppens første Kammer Firkantet bord Gammel Taboret med grøn Klæde Stand Seng Det andet Kammer Skakseng

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere