Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk."

Transkript

1 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr Side Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f ( 8 uger.). Værge: Farbror, Lars Rasmusen, Klemensker. B: Maren Hansdatter, f Værge: Farbror, Jørgen Rasmusen, Allinge. 0: Anne Hansdatter Død efter faderen 0: Mads Hansen Død efter faderen Anno 1702 Dend 10 Januarÿ er eftter Lovlig giorde Tillÿsning holden Registrering, og Vurdering, Samt Schifte og Ligvetation efter Sal: Hans Rasmusen som boede, og døde paa den 25 Jord Eÿendoms gaard beligende udi Røe sogn. Og det Imellem denne Sal: Mands efterlatte Hustru Kirstine Hansdaatter, for hende er efter hendes begiering til lav werge andordnet hendes broder Peder Hansen boende i bemelte Steenbÿe i Røe sogn, paa Eene side og paa dend anden side denne Sal: Mands med bemelte sin Hustru nu igien lestunde børn som er én søn og én daatter, hvor af sønnen er Esber Hansen 8 uger gammelt, for ham er til werge anordnet hans fader broder Lars Rasmusen boende i Clemmensker sogn. Daatteren Maren Hansdaatter lidet paa 6 aar gammel, for hende er til werge anordnet hendes fader broder Jørgen Rasmusen boende i Allinge, Hvilked werger nu var her til stæde, og paa Rettens vegne var over værende Høÿ Edle og Welbaaren Hr: Obersten Ober Commendant og Amptmand Waldemar Reedts ved sin fuldmægtig Auditeuel Stefte Schults og Skifte skrifveren Henrich Brugman, Paa Samme Schifte er til Wurderings mænd opmelded Hans Ibsen og Niels Larsen begge boende i bemelte Røe sogn. hvor da er forre funden og Pasheret som her efter følger Memlig, Heste og Hopper. En røe bliset hest gilling 8 Sld., En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld.,En brun skimlet ugillet hest for 7 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En slet brun Mehr 5 Sld., Et brunt gillet fior gammel hest for 2 Sld. 2 En ung graa Mehr 5 Sld., Qveg. En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 En røe braaged Koe 5 Sld. 2 En røe Rÿgget Koe for 5 Sld., En ung rød rÿgget koe 5 Sld.,En sort Koe for 5 Sld., En sort stiernet koe 5 Sld., En ung røe braaged koe for 5 Sld., En sort braaged Qvige 3 Sld., En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 Gies. 2 gamble Gies og en Gaas á 1 mrk.er 3 Kaabber. En Kaabber Kiedell paa én span stor wegtig til penge 2 Sld. 2 1

2 En Messing Kiedell som er liden og gammell for 1 Korned i Laden. Østen till i Stue lengden er Biug toe Stolperum er sat for 8 tønder hver tønde sat for 5 mrk. er 10 Sld., Er saaed én tønde Rug der af strøe Korned er sat for 2 Sld., I Nørre Lade Nogen haustre i 3 Stolperum er sat for 12 tp tønder sat for 2 mrk. er 6 Sld., Høet som findes her til gaards er sat for 4 Sld., Boehave. En gammell Slæde med træ widier er sat for 1 En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld., En hand Qvern med hus for 1 Sld. En ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 Et aar med Bihl paa for 1 En harrer med træ tinner satt for 1 I Krobhuset. En Øltønde for 1 It lidet Skrin med hengsler for 1 En straabonds tønde 4 skl., En gammell Øhlfiering for 8 skl., En Salt tønde for 12 skl., En straabonds tønde 4 skl., En liden fÿrre laage bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl.,en arbieds Vogn med stier hammell tøm og hals seler og sat for 3 Sld., 2 gamble høe stier for 1 Paa Stue Lofted. En sies med bom og ringe for 2 En liden stok øpse for 12 skl., En straabonds tønde for 4 skl., Et tønde stomer for 2 skl., Angaves att udbÿgen paa den 23 gaards grund i Røe sogn er skÿldig her til boet neml: Jørgen Hansen 1 Hans Ibsen boende i Røe sogn var her til stæde og ved stod at have bekommed af denne Sahl: Mand som og nu af Enken blef fremlagt en Landstings Dom sidst datered den 25 November 1696 udsted af Well: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch af Borring holms Landting, af hvis opskrift datered den 20 Junÿ 1698 videre befindes under Hans Ibsen og en haand, at Hans Ibsen af denne Sahl: Mand Hans Rasmusen haver bekommed først for Landsting bemelte Doms beskrivelse og stemplet og slet papirs betaling Sep Sld. 2 Item for Sl: Arrest Esbersens begravelse 20 Sld., der for uden har Hans Rasmusen betalt for tienner Lands Tings Doms beseigling Sep Hvilket til sammen anføres dette sterboe til beste som er penge 27 Sld. 3 Widere haver denne Sahl: Mand Betalt paa Sl: Arist Esbersens wegne for lig begravelse til præst og diegn som nu blev sat 4 Sld., Item for at graftve til den S: Carll Arist Esbersens liig penge 1 mrk. 4 skl., Endnu angaf Sl: Hans Rasmusens Enke og Laug werge at som her fra gaarden afgammell tid haver veret én Eng udi pant sat, Hvilken Eng hid intil ike af denne S: Mand Hans Rasmusen till gaarden har vered Høstet for skall være 3 aar til midfaste 1702 for meente Enken med sin Laug werge i sin tid at worde got giort aarligen 1 Sld.som til gaar dens berettigde hen stilles for uden det angaf Enken med Laug werge at denne Sl: Mand Hans Rasmusen udi at skillige maader med adskillige Tømmers I førsel og Tag og Wegges Reparation denne 25 gaard haver for badred, hvor for de for modet i sin tid af dend gaarden kand vere berettiged bør got giøres, som og der ved her staar og Remitteres. Skifte Forwalteren til spurde Enken med sin Laug werge og forskrefne denne S: Mands faderbrødre som er Børnenes werger, om de hafde meere til dette Srerfboes middell at angifve, hvor til de svarede eÿ widere at være end angivet er, og for skrefvet staar, der ved saa dette 2

3 Sterbboeds middell sluttes, og blest saa Sterbboens middell samme Regned som opdrager i alt till Penge 155 Sld. 6 skl., Hvornest blef andgiven denne SL: Mands Ifare Klæder som at for d : wurderings mand blef taperet og er følgende neml: en sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en graa wadmels Kioll 2 Sld., en røe fifskaftes er skiorte med lærred under fore sat for 2 et par sort fifskaftes Bopser for 1 en sort Hatt er sat for 2 Summa andrager forskrefne denne Sl: Mands ifareklæder till penge 6 Sld. 1 Imod forskrefne Ifare Klæder som denne Sl: Mand bjede og widere der for de den paa denne Sl: Mands Børn er blef eÿ andvent, beholder Børnene sine egene Ifare Klæder, og bestaar forskrefne Ifare Klæder till sidste deeling, og der widere for meldes Saa blef angifne efter skrefne boet skÿldige Gield, og er der till giort udlæg som her efter følger neml: Kongl: Maÿ st Amptskriver og Ride fouged Hr: Hans Henrich Stor, fordret efter sin fortegnelse som rester for aar Biug tp 1 sk: 2 mrk Car 1 ottin Car 3 Sld. 2 mrk. 7 skl., Haure 1 tp 2 sk: 1 mrk. 1 otting 2½ pot er penge 5 mrk. 9 skl., én Gaas 2 Høns 1 mrk. 12 skl., 5 læs weed á 1mrk 2 skl., er 5 mrk. 10 skl., en tønde Ruhl og Jordbogs penge 6 mrk. 12 skl., Ægte og Rente penge 2 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smørtræ penge 15 skl., Summa 9 Rig: Daler 12 skl., giør penge 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., Her for er udlagt Biuget som er sat for 8 tønder á 5 mrk. er 10 Sld.. en tømde Rug som er saaed sat for 2 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 til overs 2 skl., Sogne præsten Hr: Christen Tied fordret for lig begengelse over 2 de børn efter løfte penge 4 mrk. 8 skl., Her for er udlagt 2 tønder Haure á 2 mrk. er 4 én Krak Øpse 8. skl., Sogne Deigne Peter Clausen fordred efter løfte for denne Sl: Mands og tuender Børns begrafvelse og lig begiengelse, som var denne Sl: Mands 2 de børn i alt penge 2 Sld., Her for er udlagt 2 Faar støket sat for 3 mrk. 8 skl., er 7 it lidet Skrin med hengsler for 1 Anders Rasmusen i Røe sogn fordred som rester paa d. glester Arbeidsløns betalning penge 5 8 skl., udlagt En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 til overs 8 skl., Peder Hansen i Røe sogn fordred for baader til ligkisterne penge 6 udlagt af En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 der af at have disse 6 Mons Hansen i Røe sogn fordred for at grafve under ligene 1 mrk 4 skl., udlagt her for en Slæde med træ videre er sat for 1 En straabonds tønde 4 skl., Niels Hansen i Røe sogn fordret og for at grafve under denne Sahl: Mands Lig penge 1 mrk. 4 skl., udlagt it aar med bihl paa for 1 ved skattens udleg 4 skl., Biørn Pedersen fordred tienesteløn till en Wadmels Kiohl at reste penge 2 mrk. 8 skl., udlagt En Sies med bom og ringe for 2 En liden fÿrre laage Bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl., Hartwig Andersen fordred for en hakke 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 gamble Høe Stier for 1 paa lofted En straabonds Tønde for 4 skl., Peder Hansen fordred for sin umage ved denne Sahl: Mands begravelse og i andre maader penge 2 Sld., udlagt for de En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 der af disse 2 Sld. Hans Rasmussen i Røe sogn fordred tienesteløn for it par wadmels Bopser penge 2 udlagt en tønde Haure er sat for 2 Gunnil Hansdaatter fordred Koe lege 4 udlagt 2 Lam støket sat for 2 mrk er 1 Sld., Peder Rasmussen i Rønne fordred for 1 Sies 4 udlagt 2 tønder Haufre á 2 mrk. er 4 Imod denne Sahl: Mands udfart eller begravelses bekostning saa og 2 de børn som efter denne Sahl: Mands død ogsaa er bort død, der om blef giort aftale paa Sterfboet at Enken tilsammen skall nÿde af fælleds boe udlagt for penge 32 Sld., for disse 32 Sld.,er udlagt En røe bliset hest gilling 8 Sld., En brun skimlet ugillet hest for 7 Sld., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 En ung rød rÿgget koe 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl. er 1 Sld. 3 En arbieds Vogn med stier hammell tøm og hals seler 3

4 og sat for 3 Sld., 3 Tønder Haufre á 2 mrk. er 1 Sld. 2 En harrer med træ tinner satt for 1 Skifte Forwalteren for sin umage og Reisen bewilged 3 Sld., her for er udlagt En sort braaged Qvige 3 Sld., Skifte Skriveren for sin umage med Reÿsen til sammen med slet papir bewilged 4 Sld. 2 udlagt af én røe betted Koe med Peder Hansen at have 2 Sld., En Kaabber Kiedell paa én span stor wegtig til penge 2 Sld. 2 Stemplet papir til dette Skiftebref for 3 udlagt 2 gamble Gies og en Gaasse for 3 Wurderings mendene for deris umage hver bewilged 2 mrk. er 4 Niels Larsen udlagt hos Anders Rasmussen 8 skl., En Øltønde for 1 En gammell Øhlfiering for 8 skl., Hans Ibsen tillagt En fior gammell Wær for 2 Og som Enken nu igien lest vende børn ere saa ganske rigt af alder saa blef nu her paa Sterbboet aftalt og over væged at Enken der for til forsterløn blef bewilged udleg for penge 20 Sld., her for er udlagt En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En røe Rÿgget Koe for 5 Sld., En sort Koe for 5 Sld., til overs 4 Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 87 Sld. Liquiderit bliver udi behold og til deeling penge 68 Sld. 6 skl., Hvilket deeles imellem denne Sahl: Mands efterladte Hustru og deres sammen auflede samptlig børn, som strap efter denne Sahl: Mands død var 2 sønner og 2 døttre, hvor af en søn og én daatter strap efter faderens død og er ved døden afgangen saa til kommer Moderen først deraf dend halfve part som er 34 Sld. 3 skl., dend anden halfve part som efter forskrefne meening først deelis imellem 2 sønner og 2 døttre, tilkommer saa en broder 11 Sld. 1 mrk. 6 1/3 Skl., og en Søster 5 Sld. 2 mrk. 11 1/ 6 skl., Nu deelis dend ene broder og søster lod som de afdøde børn nemblig broderen nanflig Mads Hansen og søsteren Anna Hansdaatter saa ledes som melt er til kommer, som til sammen er 17 Sld. 1½ Skl., imellem Moderen og de nu igien lest under sødskende, som er naar Moderen arfver én broder lod 2 brødre og én søster lod tilkommer Moderen der af 6 Sld. 2 mrk. 3 3/5 skl., og broderen Esber Hansen som nu lefver er til kommer lige saa penge 6 Sld. 3 mrk. 3 3/5 skl., og søsteren som nu igien lefver Maren Hansdaatter til kommer der af 3 Sld. 1 mrk. 9 4/5 skl., til kommer saa Moderen i alt penge 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., og dend igien lefvende broder 18 Sld. 9 9/10 skl., og søsteren til kommer 9 Sld. 5 skl., Denne S: Mands Ifare Klæder som opdrager til penge 6 Sld. 1 mrk. dee- og først imellem denne Sahl: Mands samptlige børn som var efter hans død er 2 sønner og 2 døttre, bliver dernest en broderlod 2 Sld.5 1/3 skl., og en Søsterlod er 7 mrk. 4½ skl., nu deelis dend eene broder lod og den eene søster lod igien Imellem denne og de nu 2 de leftvende søsken, er naar Moderen efter loven bekommer arfve en broder laad, paa en broder lod 5 og en søster lod 2 mrk. 8 skl., Og som arfvingerne efter anfordring af Skifte Forwalteren er vist videre Gield eller Prætentioner dette sterbboe at kunde ved komme og dagen nu er forløben, Saa Skiftet denne forretning der ved at den i morgen igien kand foretages, og til ende bringes, hvilket at som for en findes indført er tilganged og Paseret Tecterer Schult Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, Jørgen J:R: Rasmussen, Hans H:I:S:, Niels N: Larsen, Nest paa følgende dend 11 Januarÿ berørte aar er atter med denne forretning udi de vedkommendes nærværelse foretagen, og da Pasered som følger, Saa blef først for Enkens samptlig arfve part udlagt som er 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., efterskrefne neml: En slet brun Mehr 5 Sld., En ung røe braaged koe for 5 Sld., 4 Tønder Haufre á 2 mrk. er 2 Sld., Høet som findes her til gaards er sat for 4 Sld., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld., En hand Qvern med hus for 1 Sld. En ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 En straa bonds tønde 4 skl., En Salt tønde for 4

5 12 skl., Enken til kommer og af forskrefne anpart indfrilse penge udi denne 25 gaard i Røe sogn efter for f: meening dend halfve part deraf som er penge 16 Sld. 2 skl., En Messing Kiedell som er liden og gammell for 1 Hos Jørgen Hansen udbÿgger paa gaardens grund som hand er skÿldig her til boet penge 1 ved forster lønnen 4 Et tønde stomer for 2 skl., Hos sin Daatter Maren 5 mrk. 1 skl., Hos Sønnen at have 1 skl., Sønnen Esper Hansen som hans faderbroder Lars Rasmussen i Clemmensker sogn er werge for til kommer sin faderne og Søskende arfve part som til sammen er 18 Sld. 9 skl., Hvor for ham er udlagt af de indfrielse penge som for er melt paa denne 25 gaard i Røe sogn til kommer ham som og nu til ham er udlagt penge 10 Sld. 2 mrk 12 skl., En sort stiernet Koe 5 Sld., Et brunt gillet fior gammel Hest for 2 Sld. 2 til overs 3 skl., Daatteren Marene Hansdaatter som fendes faderbroder Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, til kommer sin faderne og søskende arf, som til sammen er 9 Sld. 5 skl., der for til hende udlagt anpart for ne : indfrielse penge af dend 25 gaard i Røe sogn, efter forskrefne indførte meening at have 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., En ung graa Mehr 5 Sld., til overs 5 mrk. 1 skl., Nok til kommer Moderen af den anpart hendes sidst afdøde 2 de børn én søn og én daatter til kommer af deres Sl: Faders Ifare Klæder som for er melt penge 5 hvor for er udlagt, en graa wadmels Kioll 2 Sld., til overs 3 Sønnen Esber Hansen som faderens broder Lars Rasmussen er werge for til kommer af sin Sl: Faders Ifareklæder baade efter faderen og for ne : begge sine afdøde søskende i alt penge 3 Sld. 1 mrk. 5 skl., Hvor for er udlagt en Sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en sort Hatt er sat for 2 til overs 11 skl., Daatteren Marene Hansdaatter som faderbroderen Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, til kommer af sin Sahl: Faders Ifareklæder, baade efter faderen og begge sine afdøde søskende i alt penge 6 mrk 10½ skl., hvor for er udlagt Hos Moderens udleg 3 en røe fifskaftes fior Skiorte med lærred under fore sat for 2 et par Sort fifskaftes Bopser for 1 Hos broderen Esber Hansens laads udleg at have 10½ Skl., Forskrefne i vores nærværelse at være Pahsered, og det øfrige denne 25 gaard ved kommer her fore lov og rett og gode Mands Kjendelse Remittered, des til widnes bÿrd Hvor saa her med dette Skifte er slutted, at saaledes er tilgaaed og Pahseret som for Skrefvet staar, des til Witterlighed under vore hender og Signatur. Actum Ut Supra. Schult Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, Jørgen J:R: Rasmussen, Hans H:I:S: Ibsen, Niels N: Larsen, 5

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 Nr. 67. Side 107b. 1696. 28. Jan. Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Anders Poulsen. 1 søster. A: Kirstene Ollsdatter, død. 1 søn. 3 døt. 1: Peder

Læs mere

5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn.

5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. 5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. Nr. 150. Side 257. 1693. 18 og 19. Dec. Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. Film 615. Afg.Claus Kjøller. 3 søn. 4 døt. A: Jep Kjøller, Rø.-------------,2673

Læs mere

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld.,

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld., Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Nr. 66.Side 115b. 1706. 26. Marts. Film 619. Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Ellene Abrahamsdatter. Laugv: Lars Hansen, Frigård, Nyker. 2 søn. 3 døt. A: Abraham Hansen, egen værge,

Læs mere

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker.

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. 1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Nr. 286.Side 426. 1722. 30. Juni. Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Karen Hansdatter. Laugv: Gregers Christensen, capitain. Ved første ægt med afg. Karen Ibsdatter. 5 søn.

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter (Først sidehenvisning til dette dokument, dernæst til protokolside) 4. Side 1b. 1681. 26. Aug. Lars Graae, Arnager.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker.

Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Marta Erlandsdatter Laugv: Dattermand, Lars Jensen, Rø. 3 søn. 5 døt. A: Poul Hansen,

Læs mere

1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe

1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe 1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe Nr. 110.Side 138. 1750. 20. Jan. Karen Olsdatter Kei Jensen. 8 døt. A: Kirstine Jørgensdatter Roosman, død. 1 søn, 1 dat. 1: Hans Ancher, myndig, Nexø. 2: Elsebye Jochumsdatter,

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side 274. 1697. 12. Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn.

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b.

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b. 330,Jens Hansen, Side 292b. 1771. 4. April. # 330 # Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker. # 331 # Anna Kirstine Andersdatter, Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Allinge. 3 døt. A: Christense Jensdatter, f. 1761.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

1280,Hans Andersen, 31. Sg. Øster Sogn.

1280,Hans Andersen, 31. Sg. Øster Sogn. 1280,Hans Andersen, 31. Sg. Øster Sogn. Nr. 179. Side 183b. 1720. 14. Juni. Film 623. Hans Andersen, 31. Sg. Øster Sogn. Elsebeth Madsdatter. Laugv: Niels Ibsen, Ibsker. 4 søn. 1 dat. A: Anders Hansen,

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

1338, Lars Jensen, 7. Sg. Olsker.

1338, Lars Jensen, 7. Sg. Olsker. 1338, Lars Jensen, 7. Sg. Olsker. Nr. 212.. Landsogne 35 Side 460. 1738. 15. Juli. Lars Jensen, 7. Sg. Olsker. Barbara Hansdatter. Laugv: Peder Larsen, Habedam, Olsker. 1 søn. 2 døt. A: Jens Larsen, Allinge.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755.

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anders Nielsen i Viby. Marselisborg gods G 322 6. Fil. 152. Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anno 1755 den 11te maj loed deres høygrevelige Exellence

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Vemmetofte skifter 1700-1749 1

Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Nj arkiv Kilde: Landsarkivet Vemmetofte og Høystrup Godser Skifteprotokol 1719-38 Film Nr. 438 Side 229: Skifte 16/6 1728 efter Berthe Hansdatter, Hans Jacobsens hustru i

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef.

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef. G 1- fo.19 a.ti 1 a.konstantinsborg Skifte efter Søren Niesens koene Sa.Anne Michesdatter af ~ormsef. Anno 17 tirsdagen den Bte mai paa høyæde og vebaarne hr.justitsraad Carisius ti Constanstantinsborg

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse:

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: LAK 253-52A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/3 1756 efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: Anno 1756, Dend 11. Martij er efter foregaaende lovl. skeede Tillysning inden

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 4, Bornholmske Landdistrikter

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 4, Bornholmske Landdistrikter Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 4, Bornholmske Landdistrikter (Først sidehenvisning til dette dokument, dernæst til protokolside) 3. Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 BK 134-1670 Ole Larsen, Udlejre Ole Larsen født: ca. 1670 Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 KB Ølstykke 1745 op 63 nr 5 Ole Larsen begravet 10/3 Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven.

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 2, Bornholmske Landdistrikter

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 2, Bornholmske Landdistrikter Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 2, Bornholmske Landdistrikter (Først sidehenvisning til dette dokument, dernæst til protokolside) 3 Side 1b. 1684.. Jan. Hanna Hansdatter, 16.

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere