Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder"

Transkript

1 Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning 8 9. Fleksjob Førtidspension 10

2 1. Videnpilot Som videnpilot ansættes man til at udføre et projekt for en virksomhed. Det kan f.eks. være udvikling af nye produkter, strategier, processer eller markedsføring. Der ydes ikke tilskud til almindelige driftsopgaver. Den ledige ansættes som udgangspunkt for 12 måneder. Hvis ansættelsen ophører inden 13 uger bortfalder arbejdsgiverens ret til tilskud. Ordningen retter sig mod det private arbejdsmarked og videnpiloten skal ansættes på fuld tid og på almindelige funktionærlignende vilkår. I de seneste 12 måneder skal virksomheden have haft mindst 2 og højst 100 fuldtidsansatte (deltidsansætte omregnes til fuldtid), eksklusiv virksomhedens ejere. Det er i øvrigt et krav, at virksomheden maksimalt har 5 medarbejdere med en videregående uddannelse og at maksimalt 2/3 af virksomhedens ansatte har en videregående uddannelse. Derudover må virksomheden i de seneste to år ikke have eller have haft medarbejdere med tilsvarende uddannelse som den videnpiloten har. I øvrigt er det et krav, at virksomheden har haft en omsætning på minimum 1 mio. kr. i de seneste 12 måneder og at virksomheden højst har en årlig omsætning på 50 mio. euro og en balance på 43 mio. euro. Endelig må virksomheden ikke være erklæret konkurs, under betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige. For at blive omfattet af videnpilotordningen skal man have gennemført en videregående uddannelse på minimum mellemlangt niveau. Det er et krav, at den ledige ikke inden for de seneste 2 år har arbejdet i virksomheden og modtaget løn, honorar eller anden godtgørelse og at man ikke tidligere har været ansat i samme virksomhed som videnpilot. Man må dog gerne have arbejdet ulønnet for den pågældende virksomhed i op til 8 uger inden for de seneste 2 år. Virksomheden kan få et tilskud på op til kr. om måneden. Dog højst halvdelen af videnpilotens løn. Tilskuddet kan ikke kombineres med andre offentlige tilskud til videnpilotens løn. Der kan opnås tilskud til 2 videnpiloter indenfor 3 år, herefter skal der gå 3 år fra afslutningen af sidste projekt før der igen er mulighed for tilskud til en videnpilot. Arbejdstimer som videnpilot kan medtages ved beregning af et nyt beskæftigelseskrav i tilfælde af ledighed. Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- & Forskningsministeriet. 1

3 2. Fagpilot Som fagpilot ansættes man til at udføre et projekt for en virksomhed. Der skal være tale om et konkret projekt, der tager udgangspunkt i udviklingen af virksomhedens produkter, indførelse af ny teknologi, viden, forretningsforståelse eller lignende. Der ydes ikke tilskud til almindelige driftsopgaver. Den ledige ansættes for minimum 6 måneder og højst 12 måneder. Ordningen retter sig mod det private arbejdsmarked og fagpiloten skal ansættes på fuld tid og på almindelige funktionærlignende vilkår. I de seneste 12 måneder skal virksomheden have haft mindst 2 og højst 100 fuldtidsansatte (deltidsansætte omregnes til fuldtid), eksklusiv virksomhedens ejere. Virksomheden må ikke have eller have haft ansatte med en EUD-uddannelse svarende til fagpilotens inden for de seneste 2 år. I øvrigt er det et krav, at virksomheden har haft en omsætning på minimum 1 mio. kr. i de seneste 12 måneder. Endelig må virksomheden ikke være erklæret konkurs, under betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige. For at blive omfattet af fagpilotordningen skal man være under 30 år på ansættelsestidspunktet og have gennemført en uddannelse på mindst EUD-niveau. Det er et krav, at den ledige ikke inden for de seneste 2 år har arbejdet i virksomheden og modtaget løn, honorar eller anden godtgørelse og at man ikke tidligere har været ansat i samme virksomhed som videnpilot. Man må dog gerne have arbejdet ulønnet for den pågældende virksomhed i op til 8 uger inden for de seneste 2 år. Virksomheden kan få et tilskud på op til kr. pr. måned. Dog højst halvdelen af fagpilotens løn. Tilskuddet kan ikke kombineres med andre offentlige tilskud til fagpilotens løn. Arbejdstimerne kan medtages ved beregning af et nyt beskæftigelseskrav i tilfælde af ledighed. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. 2

4 3. Voksenlærling Voksenlærlinge-ordningen henvender sig til ledige over 25 år, der ikke har en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse der kan sidestilles hermed. En voksenlærlinge-aftale varer typisk 2-4 år. Så længe man er ansat som voksenlærling udbetales overenskomstmæssig løn, der mindst svarer til den laveste løn for en ikke-faglært lønmodtager inden for det pågældende fagområde. Der skal være tale om et fagområde, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder i den pågældende beskæftigelsesregion. (Bemærk, at der kan dispenseres fra dette krav i perioden til ). Voksenlærlinge-ordningen henvender sig til følgende personer: - Ikke faglærte personer over 25 år - Personer, der i forvejen har en uddannelse og har været ledig i mere end 9 måneder (6 måneder, hvis personen er under 30 år eller hvis personen har en forældet uddannelse). Virksomheden kan få et tilskud på 30 kr. pr. time under praktikopholdet. Tilskuddet gives i maksimalt 2 år af uddannelsesaftaleperioden. I perioder med skoleophold udbetales tilskud efter AUB-reglerne (maksimalt 4.490,00 kr. pr. uge) Arbejdsgiveren er ikke berettiget til tilskud, hvis der samtidig modtages tilskud efter revalideringsbestemmelserne eller hvis der modtages sygedagpengerefusion. Arbejdstimerne kan medtages ved beregning af et nyt beskæftigelseskrav i tilfælde af ledighed. 3

5 4. Privat løntilskud Ansættelse af en ledig med løntilskud i en privat virksomhed. Typisk 6 eller 12 måneder. For at virksomheden kan godkendes til at ansætte en person i privat løntilskud er det et krav at: - der er tale om en nettoudvidelse af medarbejderstaben. - løntilskuddet skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i virksomheden eller inden for tilsvarende fagområde. - løn- og ansættelsesvilkår følger den almindelige overenskomst på området. Den ledige skal have været ledig sammenlagt mere end 6 måneder. 6 måneders kravet kan fraviges hvis: - den ledige ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, - den ledige er over 50 år. - den ledige er enlig forsøger. Den ledige ansættes på almindelige løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og med et tilskud til arbejdsgiveren på 72,96 kr. pr. time. Arbejdstimerne kan ikke medtages ved beregning af et nyt beskæftigelseskrav i tilfælde af ledighed. 4

6 5. Virksomhedspraktik Praktikforløb i en privat virksomhed. Virksomhedspraktik tilrettelægges typisk af hhv. 4, 13 eller 26 ugers varighed. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender. Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til. Arbejdstimerne kan ikke medtages ved beregning af et nyt beskæftigelseskrav i tilfælde af ledighed. 5

7 6. Jobrotation Jobrotation giver den ledige mulighed for at blive ansat som vikar i en virksomhed, mens en af virksomhedens egne medarbejdere er på uddannelse. Typisk 12 måneder. Virksomheden skal ansætte en ledig vikar, så længe en beskæftiget medarbejder er på uddannelse. Det er i øvrigt et krav, at den beskæftigede medarbejder, der er på uddannelse, ikke må have en uddannelse, der overstiger erhvervsuddannelsesniveau, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt de seneste 5 år. Den beskæftigede skal modtage normal løn under uddannelsen og vikaren skal ansættes i mindst 10 timer om ugen. Krav til rotationsvikaren Det er et krav, at den ledige har været ledig i mindst 3 måneder. Arbejdsgiveren modtager 198,34 kr. i rotationsydelse for hver time de har en medarbejder af sted på efteruddannelse. Der kan ikke udbetales løntilskud til vikaren. Arbejdstimerne kan ikke medtages ved beregning af et nyt beskæftigelseskrav i tilfælde af ledighed. 6

8 7. Mentorordning Jobcenteret kan bevilge en mentor med henblik på, at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Mentoren kan være en medarbejder på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, der frikøbes for et tidsrum, eller det kan være en ekstern konsulent eller en ansat i jobcenteret. 6 måneder med mulighed for forlængelse. Jobcenteret kan bevilge mentorstøtte til såvel faglige som sociale udfordringer for den ledige. Det er dog en betingelse, at mentorstøtten ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis må forventes selv at varetage. Bevilges støtten til frikøb af en medarbejder som mentor i en virksomhed, er det en betingelse, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. En mentor kan typisk være en medarbejder i virksomheden, der bliver frikøbt for et bestemt antal timer til at være mentor for en eller flere medarbejdere i virksomheden. En mentor kan også være en ekstern, der modtager honorar for et antal mentortimer. Tilskuddet ydes for det timetal, der er behov for. Der kan også ydes støtte til uddannelse af en intern mentor i virksomheden. Den ansatte mentor ligestilles med almindeligt lønarbejde og timerne kan medtages til opfyldelsen af beskæftigelseskravet. 7

9 8. Isbryderordning Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som deres uddannelse har kvalificeret dem til. 12 måneder. For at virksomheden kan omfattes af isbryderordningen, er det et krav at: - der er tale om en nettoudvidelse af medarbejderstaben. - ansættelsen af den handicappede er på overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. - den pågældendes arbejdsopgaver ligger inden for det fagområde, som den pågældendes uddannelse kvalificerer til. For at den ledige kan blive omfattet af isbryderordningen skal vedkommende: - have gennemført en faglig eller teoretisk uddannelse af mindst 18 måneders varighed (uddannelsen skal give ret til optagelse i en a-kasse). - ansættes senest 2 år efter afslutningen af uddannelsen. Den ledige skal være opmærksom på, at arbejdstimer under isbryderordningen ikke giver ret til optjening af ny dagpengeret, da der er tale om støttet beskæftigelse. Arbejdsgiveren kan få et tilskud på op til 75% af de samlede lønudgifter. 8

10 9. Fleksjob Jobcenteret kan bevilge den ledige et fleksjob, hvis vedkommende ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, som vedkommende kunne tidligere på grund af sygdom. Arbejdsevnen skal være væsentligt nedsat, men den ledige må ikke være berettiget til førtidspension. 5 år. Herefter tages godkendelsen op til fornyet behandling. For personer over 40 år bevilges permanent fleksjob efter første 5 års periode. Med fleksjob-ordningen har virksomheden mulighed for at ansætte en person under 65 år, der har varige begrænsninger i arbejdsevnen. Der kan ydes hjælp til arbejdsredskaber, indretning af særlig arbejdsplads for fleksjobberen, kortere kurser og mentor. Tilbud om fleksjob kan også gives til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, men hvor der er mulighed for at arbejdsevnen kan udvikles. Det er jobcenteret, der afgør hvor mange timer personen kan arbejde. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i overensstemmelse med kollektiv overenskomst. For at være berettiget til et fleksjob, er det et krav, at den ledige har varige begrænsninger i arbejdsevnen af et sådant omfang, at vedkommende ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår og at personen er under 65 år. Der gives ikke tilskud til lønnen, men arbejdsgiveren betaler løn for det arbejde, der bliver udført. 9

11 10. Førtidspension Førtidspension er for personer med varig nedsat arbejdsevne. Der er mulighed for at arbejde ved siden af førtidspensionen, men kommunen kan stoppe for udbetaling af førtidspension, hvis borgeren arbejder i væsentligt omfang. Individuelt. Virksomheden har mulighed for at ansætte en førtidspensionist med løntilskud. I modsætning til almindeligt løntilskud kan lønnen for førtidspensionister ligge under gældende overenskomstniveau. Det er endvidere et krav at: - der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og personer i virksomhedspraktik. - personen er omfattet af gældende overenskomst. - ansættelsen medfører en nettoudvidelse af antallet af ansatte. - der tages nødvendigt hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Personen skal være under 65 år og modtage førtidspension. Det er endvidere et krav, at personen ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på ordinære vilkår. Arbejdsgiveren kan få et tilskud på 26,15 kr. pr. time. 10

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere