Hestgarden på Møn OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hestgarden på Møn 1685-1697. OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697"

Transkript

1 OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697 Christian V kunne i 1683 sætte sin egen lov, "Christian V's Danske Lov", i kraft. Det var den første lov der gjaldt for alle landets indvånere. Samme Christian V oprettede en livgarde til hest, som det kostede en del penge at have ridende. Møn var på den tid krongods, og det blev af kongen i 1685 udset til at skulle være indkvarteringssted for fire kompagnier af denne livgarde. Chef for disse blev oberst Samuel Christoff von Plessen. For at skaffe græsning til denne livgardes ca. 500 heste blev en del af landsbyernes marker inddraget, og der dannedes af de inddragne jordlodder 20 indhegnede kobler rundt på øen, som blev reserveret til græsningen. Bønderne blev pålagt at huse og brødføde garderne. De mange livgardere, der forekommer som "faddere" i dette tidsrum vidner om dette. Da garderne syntes, bøndergårdene var for lavloftede, og iøvrigt var utilfredse med, at bygningerne ikke var forsynet med skorstene, krævede von Plessen, at bønderne skulle sørge for opførelsen af ca. 450 nye huse til garderne. Selv boede han på Nygård - det nuværende Marienborg. Bønderne havde hoveripligt, og det udnyttede von Plessen langt ud over rimelighedens og lovens grænser. Dette kunne kun lade sig gøre ved anvendelse af tvang og afstraffelse, som det fremgår af det følgende. Trods mange klager fra bønderne, også efter livgardens forflyttelse fra Møn i 1697, skete der intet før Christian V døde i Hans efterfølger Frederik IV lod straks von Plessen afskedige, og der blev indledt straffesag mod ham med krav om erstatning for begåede ulovligheder. Han blev i 1704 dømt til at være statskassen og bønderne Rigsdaler skyldig. Heraf udgør ulovligt indkrævede hoveripenge Rigsdaler og 83 2/3 Skilling. Disse penge blev tilbagebetalt bønderne i årene I foråret 1697 blev der dels for hvert sogn udfærdiget generelle klager over garden, dels af enkelte bønder udfærdiget yderligere særskilte klager over garden. De generelle klager indeholder for Søndersogns vedkommende - ca. 60 klagepunkter for Hjertebjerg sogns vedkommende - ca. 60 klagepunkter for Kielbymagle sogns vedkommende - ca. 55 klagepunkter for Magleby sogns vedkommende - ca. 80 klagepunkter for Borre sogns vedkommende - ca. 40 klagepunkter for Stege sogns vedkommende - ca.140 klagepunkter. Særskilte klager er afgivet af mindst 140 bønder. aner\juli 2011 Side 1

2 Eksempler på sådanne særskilte klager findes gengivet i kildematerialet for nogle af de aner, der oplevede gardens tid på Møn på nærmeste hold. I det følgende er de generelle klager fra Kielbymagle sogn gengivet. Stavemåden er lettere moderniseret. Enkelte klagepunkter er ikke angivet i deres fulde ordlyd (punkter afsluttet med - -). "Højædle og velbårne herrer kongelige Commisarier. Har vi fattige bønder af Kielbymagle sogn udi allerunderdanigste ydmyghed os for de gode herrer at beklage at vi nu udi 12 års tid siden garden her på landet Møn er indkommet hvad hårde os pålagte tributioner vi fattige bønder har måtte lide og udstå. 1. Der hans excelence general von Plessen fik Nygaard og (blev) amtmand over Møn, da gik først vores største ulykke og ødelæggelse an, at vi måtte grave parker af moser og moradser så at det var den tid der lå 4 eller 6 af vores bæster udi moradserne, det var oven på det andet hvorefter mange trivedes aldrig; og når bæsterne så ynkelig udi moradsen lå kom straks prygl over vore hoveder en efter anden for det vi ej kunne komme fort nok afsted, og det meste var af Johan Rode, Wolf Ritløfsich og andre sådan flere gode karle som blev udvalgt til at piske og prygle os, mens dem som ikke havde mod til at slå os fattige bønder blev dertil ej kommanderet, så at der var så strengt og stærk opsyn med os ud af disse forbemeldte karle og andre flere som ej kan opregnes eller huskes, at (vi) knapt turde understå os at gå hen og læske os på en drik vand; og som vi havde et stykke brød med os måtte vi knapt den tid bekomme at vi dermed kunne mættes førend de råbte op; så at vi vidste os undertiden ikke råd på denne verdens jord; og de varede så længe indtil de fik en park færdig efter en anden; og det måtte vi holde 2 gange om ugen med heste og vogne indtil de parker færdige blev; og idelig og altid år ind og år ud og måtte så længe under åben himmel som andre umælende bæster lide stor frost og kulde og så snart dagen an bragte begyndte de da på ny igen med pisken og pryglene så at mangt et menneske sit helbred der tilsatte og mange livet; og omskønt det var udi høst eller sæd som vi vores agerdyrkning skulle oppasse og undertiden nogle få kunne sig tilfordriste hjemme at blive, blev der enten en underofficer eller en gemen (= menig) dertil kommanderet, som os ved hug og slag skulle udprygle, så at enten vi var her eller dèr var der ej andet at forvente end (at) få hug, så at de handlede ikke med os som kristne mennesker, men som tyrkere og hedninger, og lovet os der betaling, men det måtte vores ryg betale. aner\juli 2011 Side 2

3 2. Har vi os også over Gammelsøes arbejde at beklage, at når ridefogden sin seddel til tredingsfogden udgav at vi til samme arbejde skulle kommanderes med folk, bæster og plov, og derhen rejse at pløje og så og undertiden som vor Herre kunne give en regnkul(ing) måtte vi igen hjem jages til på en anden dag, som den bedste sådag kunne være, som vi mente at vi vores egen avling skulle bedrive, hvilket ej måtte ske, men måtte derhen enten vi kunne eller ej, måtte der så længe drive indtil at der var ikke mere, så at bæsterne var elendige trætte som derpå ynk var at se, så kan de gode herrer vel selv derom dømme, at vores egen avling (kun) kunne blive bedrevet elendigt, og om høsten når sletten an gik mod høhøsten, strø, hakke og rive, så udi én kobbel, så udi en anden, så til Steege Ladegård, og det alt på det ene på det andet anfaldt; så som en mand havde haft 3 eller 4 tyende kunne han dog ej selv nyde et af dem så længe at det varede; så og kornhøsten i lige måde når vi blev befalet at skulle age enten hø eller korn af Gammelsø eller af en eller anden kobbel og det enten til Nygård eller til Steege Ladegård hen køre må videre til ved natten hen drives, om skønt det var i vor høst eller sæd, som vi vores agerdyrkning skulle oppasse; og undertiden nogle få sig til fordriste hjemme at blive, blev der enten en underofficer eller en gemen der til kommanderet os ved hug og Da garderhusene blev opbygget måtte vi hente ved Hårbølle skandse tømmer og sten, og det meste ved natten og helligdage; i den sted vi skulle gå udi kirken og høre guds ord måtte udi den sted hendrives til sådant arbejde, hvilket Hans Majestæt havde forbudt. 4. Den tid garderhusene blev opbygget så nær som at tække og kline måtte vi fattige bønder af vores egen avling holde tilsammen al den langhalm som der udi kunne findes til samme at optække, og hvem som ikke den der ud af sin egen afhug kunne forskaffe måtte den dog forskaffe ihvor han den bekom; derfor er vores egne huse øde en del, for det vi måtte det til sådant såvel som til officerernes (benytte?). 5. Såsom garden her på landet Møn har været udi 12 år, og vi dem har svaret hø, halm og andet hvis dem kunne tilkomme, hvorefter vi da ej måtte efter kongelig udgivne reglement nyde det ved rigtig mål at levere en del på lange vogne, en del på korte vogne, og ulovligt at pålæsse indtil de sagde der er nok; undertiden var vel ridefogdens fuldmægtig hos, men vi havde deraf intet godt, for ingen forsvar var for os at finde uden os til største ruin. aner\juli 2011 Side 3

4 6. Nu med uophørlig skovning vinter og sommer for officererne der ved kompagniet, ritmester, løjtnant, kornet, opvartermester, korporal, trompetér, feltskærer, gevaldiger og snart at sige for alle og enhver kun forskaffer ridefogdens seddel, dermed så må vi køre idelig og altid, og hvem som siger han ikke kan for sine bæsters svagheds skyld eller han ikke kunne for sit eget arbejdes skyld kan ikke hjælpe, vil han ikke på anden måde da må han med hug og slag ud drives. 7. Nu har vi over officererne at beklage at vi har for dem måttet bygge langt videre end som hans kongelige reglement dem tilholdt, har måttet kline og tække, age tømmer en del ud af kongelige majestæts skove Har også ridefogden givet sin seddel udi generalens navn at vi skulle plukke urter så som hybenroser, honningskorn, røde skarlagens urter som udi rugen vokser, som os til samme arbejde ved garden skulle uddrives, vores korn så skammelig at nedtræde som virkelig må sig straf af gud forvente, og disse blomster til Nygård at henføre. 9. Er vi også tiltvunget at vi med lagen om nattetid må drage dug på vores korn og hvede, og det (med) så skammelig fordærv og ødelæggelse (til følge), og den dug alt til Nygård henføre. 10. Er vi også tiltvunget at give generalen mælk til ost, som ridefogden sin seddel til tredingsfogden udgav at han den skulle lade bede, og vil vi ikke ved den første bedelse give, må tredingsfogden så en memorial lade opsætte, hvem som giver og ikke giver, og ridefogden det tilskikke, så må vi give enten vi vil eller ej, hvilket og synes ej andet at være end trygleri. 11. Har vi også i lige måde over ridefogden at klage at vi og må give ham mælk til ost Må vi også i lige måde give til herredsfogden Henrich Pedersen mælk til ost så som Har vi os over Nygård tærskning at beklage, så som vi udi den kolde vinters tid udi frost og kulde, enten det var ondt vejr eller godt, derud rejse, fra den ene middag til den anden forblive, og ikke måtte der af gården ud komme førend andre os aner\juli 2011 Side 4

5 afløste; og undertiden kunne komme (så) ondt vejr at vi ej blev afløste en dags tid måtte (vi) dog sålænge forblive indtil de kom; og blev af dem tilbage som til samme arbejde var kommanderet, måtte vi andre som der var kaste lod hvem som udi hans sted skulle blive, så at det var største uret. 14. Har vi også over trende skatter at beklage, (som) kaldes caseskat, kornskat og årlige stempelpenge af hver mand 24 danske, nok tyendeskat som vi må give for vores børn og tyende så snart de er over 15 år, som er imod hans kongelige majestæts reglement, og (hvor der) står at bonden skulle være fri for alle skatter og unødvendig kørsel i hvad navn det nævnes og have kan. 15. Har vi os endnu videre over ridefogden at beklage, at når nogen bonde yder noget enten skatter eller landkorn, garderne eller andet som vi til ridefogden yder, da vi derfor ingen kvittering bekommer. 16. Har vi endvidere at beklage en lang rejse til Kiøbenhavn som at når den slemmeste vej er Har vi endvidere over hans ægter at klage, 4 vogne dag fra dag måtte køre til ridefogdens port og sig udi skriverstuen angive, så måtte en del køre til Sigte Mølle udi Sjælland, en del hugge brænde, og en del rense under ridefogdens kvæg, en del age gødskning, og så Har vi endvidere over ridefogden og herredsfogden at klage, at så som vi har givet til tærskerug 2 skp. med det gamle mål, mens siden ridefogden og Henrich Pedersen Steege Ladegård i forpagtning bekom, har vi måttet give med det nye mål 4 skp. vel målt indtil de sagde slå hen. 19. Har vi også over ridefogden at klage, at så som vi har givet til ham 1 skp. med det gamle mål, måtte (vi) give 2 skp. med det nye mål. 20. Har vi også over herredsfogden at klage, at så som vi har givet til ham 1 skp. med det gamle mål, og nu siden Henrich Pedersen blev herredsfoged måtte vi give ham 2 skp. med det nye mål. aner\juli 2011 Side 5

6 21. Er vi også (blevet) tiltvunget en stodhest af generalen, som hver mand har givet til samme hests indkøb 3 Mk. og derforuden en opmålt skp. havre med det nye mål ud af hver tønde skyld, årlig 12 læs hø (og) 6 læs halm, som vi til ridefogden har leveret, som ridefogden altid samme hest på sin stald har haft og endnu har, foruden betaling som os er lovet, og derforuden penge til beslag, af hver portion 3 Mk. 22. Nu sidst garden var i Holsten måtte vi give fulde standkvarterpenge for 3½ måned, som vi til ridefogden leveret har, men hvem det siden bekom ved vi ikke. 23. Har vi årlig måttet en seng til Nygård skaffe til generalens staldkarle, og den månedlig af hver treding og derfor leje, hvor vi den kunne bekomme, hvilket synes os fattigfolk at være uret, eftersom vi hans kongelige garde med seng skulle svare. 24. Har vi os endnu over ridefogden at beklage, at så snart som vi fattige bønder havde indhøstet blev os af ridefogden pålagt streng eksekution og ved garden at inddrive som var for alle skatter, magasinkorn, landkorn, skriverskæppe, tærskerrug, og alt hvis (=som) vi med kunne restere, så at der er mange som har udgivet til samme eksekutionspenge 1 Dl. og 9 Mk. og 11 skp., somme mere og somme mindre, som mest var ud af maroder; i den sted (tid?) de skulle gøre hans majestæts tjeneste lå de her på landet og os fattige bønder ødelagde så at vi fattige bønder ikke kunne nyde fred. 25. Tiltvunget ridefogden at han skulle ved fremmede tærskere vores korn lade udtærske straks. 26. Tiltvunget af ridefogden at hente spind på Nygård, hver distrikt hørblår og uld, og det ved vægt at annamme og det siden ved vægt til hver mand levere; og hvem som hør bekom fik 3 pund, de som fik blår 4 pund, de som fik uld 4 pund; og når det er spundet de da igen til tredingsfogden (det) levere og tredingsfogden igen det ved vægt levere fra sig igen; hvis det ikke kunne stå vægt må han vægten af sit eget fuldgøre; og vi samme garn måtte to (=vaske) og rengøre. aner\juli 2011 Side 6

7 27. Når samme garn er rentgjort bliver vi tilvaret en by efter en anden, en treding efter en anden, at møde udi Steege til ridefogden samme garn at vinde, og hvem som ingen bud havde måtte bondens kone selv gå. 28. Har vi endnu over generalen at klage, at så som vi fattige bønder som så lang vej om vinterens tid (har?), måtte der røgte hans kvæg og foler, og når vi der kom tog Johan Rode en del af os ned til Enkebølle at skære hakkelse og andet hvis (=som) han havde at bestille; ville vi ikke godvilligt gøre det måtte vi med hug og slag, hvilket ikke var ret. 29. Har vi også måttet røgte og skære hakkelse på Steege ladegård - - og røgte heste og kvæg. 30. Har vi os også højlig over Borresø at beklage, at vi for generalen (måtte) skære tag, som vi ud af ridefogden blev befalet vinter og sommer. 31. Har Kielby-mænd sig over Borresøs fiskning at beklage om vinterens tid; når generalen lod drage våd måtte vi holde parat med heste og vogne at udkøre fisken i store tønder til Nygård og dem slæbe fra en kobbel til en anden (for) at sætte fisk i parkerne, og det både nat og dag i frost og kulde. 32. Er vi også tiltvunget af generalen så vel som officererne at jagte efter snepper, og de holde ved om våren i en ganske måned, dag fra dag, så at vi snart må sige at vi intet for os selv kunne bestille som nyttelig være kunne. 33. Har vi også måttet rense og rydde mange dage om året udi koblerne; og når vi skulle tilsammen arbejde blev snart det halve kompagnis gardere med os kommanderet, slog og pryglet, så at hvem som havde et stykke brød med sig måtte knapt få de stunder derpå at bide og drikke en gang vand. 34. Har også generalen os pålagt at vi måtte betale til skorstensfejeren af garder-skorstenene hver enkelt 6 Mk. af hver, dobbelt 12 Mk., officerernes så vel som de gemenes, - som vi måtte betale 2 gange om året. aner\juli 2011 Side 7

8 35. Har vi også måttet give til færgemanden ved Kallehave for gæstestald hver mand en skp. byg med det gamle mål, og hvem som imidlertid derover kom måtte give penge. 36. Er også alle tredingsfogder og skovfogder tiltvunget af generalen okser at fede, hver to mand en okse, og dem føde; ridefogden eller andre lade for betaling føde, formedelst vores eget foder ej kunne tilstrække, (os) betale for hver okse til ridefogden om året 2 Rdl. 37. Har vi endnu videre over herredsfogden at klage, (at) vi måtte skove alt hans udviste brændeved hjem til Steege, som ej var ret. 38. Er vi også tiltvunget af generalen at sanke taskehatte, egemos- (gumme) som vokser på bøge - - under den hvide klint, jordbær, hindbær, liljekonval, og det alt til Nygård henskikke. 39. Har vi også måttet for officererne (sanke) jordbær, hindbær, hyldeblomst og hyldebær, så snart at sige de drev os til hvad de ville. 40. Er vi også tiltvunget generalens stude udi koblerne at vogte, 2 og 4 mand dag og nat, fra en middag til en anden at løse, og lide stor frost og kulde enten det regnede eller blæste. 41. Er vi også tiltvunget generalens svin at vogte både udi skoven såvel som på Nygård på det ingen skulle bortkomme, og om nogen imidlertid bortdøde, da betale (derfor). 42. Har vi også lidt stor (treval) ved Gammelsøs sluse med daglig fortræd ved hug og slag, og det med folk, heste og vogne, - søndag at age gødning fra gardens mødding til slusen Når generalen var udi vente her ude på landet måtte en del tiltvinges deres sengeklæder derud at skikke og der forblive i 3 måneder, og undertiden i 6 måneder. aner\juli 2011 Side 8

9 44. Var generalen her på landet indkommet måtte vi holde parat for ham med forspand 6 heste, og 8 heste nok andre vogne som skulle køre for hans lakajer, oppaser og andre, som ham medfulgte fra Nygård til Nygård Øster og Vester her på Møns land, og undertiden vel til Vindbyholt og Har vi også af generalen været hårdt tvunget med ordonans udi (Steege, når nogen bonde om) året skulle med korn indkøre. 46. Er vi også tiltvunget af ridefogden at hente tømmer ud af Sechepiben (et skib) under den hvide klint med heste og vogne, hver mand 3 læs, og til Steege lade henføre, og ej nogen betaling har bekommet Har vi også når olden her udi Møns skove var, måtte vi sanke agern udi koblerne såvel som i skoven, hele vognlæs, hans svin dernede at fede, og føre det til Nygård. 49. Er vi også tiltvunget af herredsfogden at vi skulle skove til tinghuset brændeved, og det mange læs; og når vi fik læs måtte en part køre til Steege, en part til Tosterup til herredsfogdens gård. 50. Er vi også af generalen tiltvunget at give ham tingkorn, en rugneg og en bygneg. 51. Har vi over ritmester Maar at klage at måtte age hans gødning ud af hans gård udi Steege og slå hans græs udi Ulfshale, og skære hakkelse Har vi også over løjtnanten at klage ved samme kompagni, at vi måtte grave hans urtehave, hugge ud af kongens Har Udbys mænd sig over ridefogden at beklage, at de måtte hver uge vinter og sommer forskaffe 2 læs sand og det levere til ridefogden. aner\juli 2011 Side 9

10 54. Rasmus Skou i Ullemarke beklager sig over en af hans majestæts korporaler ved navn Nicolai Clemens under Maars kompagni som ham utilbørlig har pryglet så at han lå på sin seng 8 dage derefter, fordi han målte havre til garden med det nye mål. 55. Ullemarke, Speilsby, Hovedskov og de 10 mænd i Udby som har givet hoveripenge beklager sig at de måtte gøre hoveri i 4 års tid lige med de andre, og dog foruden måtte give deres fulde hoveripenge, hvilket os synes at være stor uret; beder ydmygeligen at de gode herrer ville udi nåde anse og disse foreskrevne poster efterse og os her udi behjælpe, og vi igen forbliver de gode herrers pligtskyldigste tjenere." Blandt underskrivere er: Laurids Andersen, Anders Andersen i Speilsby, Rasmus Hansen Øster, Rasmus Hansen i Kielbymagle, ane nr. 752, Rasmus Jensen i Ullemarke, ane nr (Kilder: Møns historie VI af F.Bojsen, og "Almindelig eller generel klagemål og besværing fra hver sogn eller treding på Møn", arkiveret i Rigsarkivet). aner\juli 2011 Side 10

11 Om Nygård m.m. efter 1697 Efter hestgardens bortrejse fra Møn i 1697 blev: Stege Ladegård nedlagt Elmelunde Ladegård nedlagt Nygård helt eller delvis nedrevet. Nygård blev derefter indrettet til lystgård for amtmanden på Møn. Dens størrelse var af hartkorn 21 tønder. I forbindelse med salget af kronens godser blev Nygård i 1769 omdøbt til Marienborg. Gården blev i 1776 købt af den hollandske minister P. C. Bosc de la Calmette. Hans søn Antonie overtog den i I hans tid blev der lagt meget jord ind under Marienborg, således: magelagdes 5 gårde fra Ebbelnæs (Æblenæs/Æbelnæs) med det nyoprettede Liseby nedlagdes 2 gårde i Lind mod oprettelse af Lille Lind tillagdes jord fra den nedlagte landsby Skovhuse, hvor Egeløkke nu ligger tillagdes Frenderupgård tillagdes Enkebøllegård. Den største gård i det tilbageblevne Æblenæs var Søgård, der senere blev til det nye sogn Damsholte s præstegård. Liseby fik sit navn efter hans hustru Elisabeth. Da han i 1783 købte Sømarksgården, omdøbtes den - ligeldes til ære for hustuen - til Liselund. aner\juli 2011 Side 11

12 aner\juli 2011 Side 12

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Juni 2008 No. 48 Hovedbygningen til Hejselt 1934 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Herskab og tjenestefolk på en lille herregård Af Axel Thrane Forsat fra sidste nummer For at være

Læs mere

Hvad er Lindholm Høje?

Hvad er Lindholm Høje? Hvad er Lindholm Høje? 1 Lindholm Høje ligger på et højde drag ved Nørresundby med udsigt ud over Limfjorden og Aalborg. Her er et stort og sjældent oldtids minde fra jernalderen og vikingetiden år 400-1100.

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN Sats og tryk: HEUREKA, Vestervig. Papir: 90 g. MultiCopy fra HAVREHOLM. Omslag 110 g. PALADIN fra

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 v8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. v9 Budene:»Du må ikke bryde et ægteskab;

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

PLUK FRA DØGNRAPPORTEN - FOR 200 ÅR SIDEN POLITIMESTER JOHAN BERTRAM ERNSTS INDBERETNINGER TIL KONGEN

PLUK FRA DØGNRAPPORTEN - FOR 200 ÅR SIDEN POLITIMESTER JOHAN BERTRAM ERNSTS INDBERETNINGER TIL KONGEN POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: PLUK FRA DØGNRAPPORTEN - FOR 200 ÅR SIDEN POLITIMESTER JOHAN BERTRAM ERNSTS INDBERETNINGER TIL KONGEN Om forfatteren: Ole Scharf f. 1937 Fhv. Politimester Udgivet

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Rytterskolerne I forbindelse med Korup Skoles 50 års jubilæum i 2005 bragte Fyens Stiftstidende en artikel den 14. december. Overskriften

Læs mere

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen).

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). 1 B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). Vi Christian, den syvende af guds nåde, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

HYLLESTED SKOVGAARDE

HYLLESTED SKOVGAARDE Side 1 af 109 Ove Højfeldt Lund HYLLESTED SKOVGAARDE Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter Side 2 af 109 Side 3 af 109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Afsnit I: Schougaardene Oprindelse Schougaardene

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere