Hestgarden på Møn OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hestgarden på Møn 1685-1697. OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697"

Transkript

1 OM HESTGARDEN PÅ MØN 1685 til 1697 Christian V kunne i 1683 sætte sin egen lov, "Christian V's Danske Lov", i kraft. Det var den første lov der gjaldt for alle landets indvånere. Samme Christian V oprettede en livgarde til hest, som det kostede en del penge at have ridende. Møn var på den tid krongods, og det blev af kongen i 1685 udset til at skulle være indkvarteringssted for fire kompagnier af denne livgarde. Chef for disse blev oberst Samuel Christoff von Plessen. For at skaffe græsning til denne livgardes ca. 500 heste blev en del af landsbyernes marker inddraget, og der dannedes af de inddragne jordlodder 20 indhegnede kobler rundt på øen, som blev reserveret til græsningen. Bønderne blev pålagt at huse og brødføde garderne. De mange livgardere, der forekommer som "faddere" i dette tidsrum vidner om dette. Da garderne syntes, bøndergårdene var for lavloftede, og iøvrigt var utilfredse med, at bygningerne ikke var forsynet med skorstene, krævede von Plessen, at bønderne skulle sørge for opførelsen af ca. 450 nye huse til garderne. Selv boede han på Nygård - det nuværende Marienborg. Bønderne havde hoveripligt, og det udnyttede von Plessen langt ud over rimelighedens og lovens grænser. Dette kunne kun lade sig gøre ved anvendelse af tvang og afstraffelse, som det fremgår af det følgende. Trods mange klager fra bønderne, også efter livgardens forflyttelse fra Møn i 1697, skete der intet før Christian V døde i Hans efterfølger Frederik IV lod straks von Plessen afskedige, og der blev indledt straffesag mod ham med krav om erstatning for begåede ulovligheder. Han blev i 1704 dømt til at være statskassen og bønderne Rigsdaler skyldig. Heraf udgør ulovligt indkrævede hoveripenge Rigsdaler og 83 2/3 Skilling. Disse penge blev tilbagebetalt bønderne i årene I foråret 1697 blev der dels for hvert sogn udfærdiget generelle klager over garden, dels af enkelte bønder udfærdiget yderligere særskilte klager over garden. De generelle klager indeholder for Søndersogns vedkommende - ca. 60 klagepunkter for Hjertebjerg sogns vedkommende - ca. 60 klagepunkter for Kielbymagle sogns vedkommende - ca. 55 klagepunkter for Magleby sogns vedkommende - ca. 80 klagepunkter for Borre sogns vedkommende - ca. 40 klagepunkter for Stege sogns vedkommende - ca.140 klagepunkter. Særskilte klager er afgivet af mindst 140 bønder. aner\juli 2011 Side 1

2 Eksempler på sådanne særskilte klager findes gengivet i kildematerialet for nogle af de aner, der oplevede gardens tid på Møn på nærmeste hold. I det følgende er de generelle klager fra Kielbymagle sogn gengivet. Stavemåden er lettere moderniseret. Enkelte klagepunkter er ikke angivet i deres fulde ordlyd (punkter afsluttet med - -). "Højædle og velbårne herrer kongelige Commisarier. Har vi fattige bønder af Kielbymagle sogn udi allerunderdanigste ydmyghed os for de gode herrer at beklage at vi nu udi 12 års tid siden garden her på landet Møn er indkommet hvad hårde os pålagte tributioner vi fattige bønder har måtte lide og udstå. 1. Der hans excelence general von Plessen fik Nygaard og (blev) amtmand over Møn, da gik først vores største ulykke og ødelæggelse an, at vi måtte grave parker af moser og moradser så at det var den tid der lå 4 eller 6 af vores bæster udi moradserne, det var oven på det andet hvorefter mange trivedes aldrig; og når bæsterne så ynkelig udi moradsen lå kom straks prygl over vore hoveder en efter anden for det vi ej kunne komme fort nok afsted, og det meste var af Johan Rode, Wolf Ritløfsich og andre sådan flere gode karle som blev udvalgt til at piske og prygle os, mens dem som ikke havde mod til at slå os fattige bønder blev dertil ej kommanderet, så at der var så strengt og stærk opsyn med os ud af disse forbemeldte karle og andre flere som ej kan opregnes eller huskes, at (vi) knapt turde understå os at gå hen og læske os på en drik vand; og som vi havde et stykke brød med os måtte vi knapt den tid bekomme at vi dermed kunne mættes førend de råbte op; så at vi vidste os undertiden ikke råd på denne verdens jord; og de varede så længe indtil de fik en park færdig efter en anden; og det måtte vi holde 2 gange om ugen med heste og vogne indtil de parker færdige blev; og idelig og altid år ind og år ud og måtte så længe under åben himmel som andre umælende bæster lide stor frost og kulde og så snart dagen an bragte begyndte de da på ny igen med pisken og pryglene så at mangt et menneske sit helbred der tilsatte og mange livet; og omskønt det var udi høst eller sæd som vi vores agerdyrkning skulle oppasse og undertiden nogle få kunne sig tilfordriste hjemme at blive, blev der enten en underofficer eller en gemen (= menig) dertil kommanderet, som os ved hug og slag skulle udprygle, så at enten vi var her eller dèr var der ej andet at forvente end (at) få hug, så at de handlede ikke med os som kristne mennesker, men som tyrkere og hedninger, og lovet os der betaling, men det måtte vores ryg betale. aner\juli 2011 Side 2

3 2. Har vi os også over Gammelsøes arbejde at beklage, at når ridefogden sin seddel til tredingsfogden udgav at vi til samme arbejde skulle kommanderes med folk, bæster og plov, og derhen rejse at pløje og så og undertiden som vor Herre kunne give en regnkul(ing) måtte vi igen hjem jages til på en anden dag, som den bedste sådag kunne være, som vi mente at vi vores egen avling skulle bedrive, hvilket ej måtte ske, men måtte derhen enten vi kunne eller ej, måtte der så længe drive indtil at der var ikke mere, så at bæsterne var elendige trætte som derpå ynk var at se, så kan de gode herrer vel selv derom dømme, at vores egen avling (kun) kunne blive bedrevet elendigt, og om høsten når sletten an gik mod høhøsten, strø, hakke og rive, så udi én kobbel, så udi en anden, så til Steege Ladegård, og det alt på det ene på det andet anfaldt; så som en mand havde haft 3 eller 4 tyende kunne han dog ej selv nyde et af dem så længe at det varede; så og kornhøsten i lige måde når vi blev befalet at skulle age enten hø eller korn af Gammelsø eller af en eller anden kobbel og det enten til Nygård eller til Steege Ladegård hen køre må videre til ved natten hen drives, om skønt det var i vor høst eller sæd, som vi vores agerdyrkning skulle oppasse; og undertiden nogle få sig til fordriste hjemme at blive, blev der enten en underofficer eller en gemen der til kommanderet os ved hug og Da garderhusene blev opbygget måtte vi hente ved Hårbølle skandse tømmer og sten, og det meste ved natten og helligdage; i den sted vi skulle gå udi kirken og høre guds ord måtte udi den sted hendrives til sådant arbejde, hvilket Hans Majestæt havde forbudt. 4. Den tid garderhusene blev opbygget så nær som at tække og kline måtte vi fattige bønder af vores egen avling holde tilsammen al den langhalm som der udi kunne findes til samme at optække, og hvem som ikke den der ud af sin egen afhug kunne forskaffe måtte den dog forskaffe ihvor han den bekom; derfor er vores egne huse øde en del, for det vi måtte det til sådant såvel som til officerernes (benytte?). 5. Såsom garden her på landet Møn har været udi 12 år, og vi dem har svaret hø, halm og andet hvis dem kunne tilkomme, hvorefter vi da ej måtte efter kongelig udgivne reglement nyde det ved rigtig mål at levere en del på lange vogne, en del på korte vogne, og ulovligt at pålæsse indtil de sagde der er nok; undertiden var vel ridefogdens fuldmægtig hos, men vi havde deraf intet godt, for ingen forsvar var for os at finde uden os til største ruin. aner\juli 2011 Side 3

4 6. Nu med uophørlig skovning vinter og sommer for officererne der ved kompagniet, ritmester, løjtnant, kornet, opvartermester, korporal, trompetér, feltskærer, gevaldiger og snart at sige for alle og enhver kun forskaffer ridefogdens seddel, dermed så må vi køre idelig og altid, og hvem som siger han ikke kan for sine bæsters svagheds skyld eller han ikke kunne for sit eget arbejdes skyld kan ikke hjælpe, vil han ikke på anden måde da må han med hug og slag ud drives. 7. Nu har vi over officererne at beklage at vi har for dem måttet bygge langt videre end som hans kongelige reglement dem tilholdt, har måttet kline og tække, age tømmer en del ud af kongelige majestæts skove Har også ridefogden givet sin seddel udi generalens navn at vi skulle plukke urter så som hybenroser, honningskorn, røde skarlagens urter som udi rugen vokser, som os til samme arbejde ved garden skulle uddrives, vores korn så skammelig at nedtræde som virkelig må sig straf af gud forvente, og disse blomster til Nygård at henføre. 9. Er vi også tiltvunget at vi med lagen om nattetid må drage dug på vores korn og hvede, og det (med) så skammelig fordærv og ødelæggelse (til følge), og den dug alt til Nygård henføre. 10. Er vi også tiltvunget at give generalen mælk til ost, som ridefogden sin seddel til tredingsfogden udgav at han den skulle lade bede, og vil vi ikke ved den første bedelse give, må tredingsfogden så en memorial lade opsætte, hvem som giver og ikke giver, og ridefogden det tilskikke, så må vi give enten vi vil eller ej, hvilket og synes ej andet at være end trygleri. 11. Har vi også i lige måde over ridefogden at klage at vi og må give ham mælk til ost Må vi også i lige måde give til herredsfogden Henrich Pedersen mælk til ost så som Har vi os over Nygård tærskning at beklage, så som vi udi den kolde vinters tid udi frost og kulde, enten det var ondt vejr eller godt, derud rejse, fra den ene middag til den anden forblive, og ikke måtte der af gården ud komme førend andre os aner\juli 2011 Side 4

5 afløste; og undertiden kunne komme (så) ondt vejr at vi ej blev afløste en dags tid måtte (vi) dog sålænge forblive indtil de kom; og blev af dem tilbage som til samme arbejde var kommanderet, måtte vi andre som der var kaste lod hvem som udi hans sted skulle blive, så at det var største uret. 14. Har vi også over trende skatter at beklage, (som) kaldes caseskat, kornskat og årlige stempelpenge af hver mand 24 danske, nok tyendeskat som vi må give for vores børn og tyende så snart de er over 15 år, som er imod hans kongelige majestæts reglement, og (hvor der) står at bonden skulle være fri for alle skatter og unødvendig kørsel i hvad navn det nævnes og have kan. 15. Har vi os endnu videre over ridefogden at beklage, at når nogen bonde yder noget enten skatter eller landkorn, garderne eller andet som vi til ridefogden yder, da vi derfor ingen kvittering bekommer. 16. Har vi endvidere at beklage en lang rejse til Kiøbenhavn som at når den slemmeste vej er Har vi endvidere over hans ægter at klage, 4 vogne dag fra dag måtte køre til ridefogdens port og sig udi skriverstuen angive, så måtte en del køre til Sigte Mølle udi Sjælland, en del hugge brænde, og en del rense under ridefogdens kvæg, en del age gødskning, og så Har vi endvidere over ridefogden og herredsfogden at klage, at så som vi har givet til tærskerug 2 skp. med det gamle mål, mens siden ridefogden og Henrich Pedersen Steege Ladegård i forpagtning bekom, har vi måttet give med det nye mål 4 skp. vel målt indtil de sagde slå hen. 19. Har vi også over ridefogden at klage, at så som vi har givet til ham 1 skp. med det gamle mål, måtte (vi) give 2 skp. med det nye mål. 20. Har vi også over herredsfogden at klage, at så som vi har givet til ham 1 skp. med det gamle mål, og nu siden Henrich Pedersen blev herredsfoged måtte vi give ham 2 skp. med det nye mål. aner\juli 2011 Side 5

6 21. Er vi også (blevet) tiltvunget en stodhest af generalen, som hver mand har givet til samme hests indkøb 3 Mk. og derforuden en opmålt skp. havre med det nye mål ud af hver tønde skyld, årlig 12 læs hø (og) 6 læs halm, som vi til ridefogden har leveret, som ridefogden altid samme hest på sin stald har haft og endnu har, foruden betaling som os er lovet, og derforuden penge til beslag, af hver portion 3 Mk. 22. Nu sidst garden var i Holsten måtte vi give fulde standkvarterpenge for 3½ måned, som vi til ridefogden leveret har, men hvem det siden bekom ved vi ikke. 23. Har vi årlig måttet en seng til Nygård skaffe til generalens staldkarle, og den månedlig af hver treding og derfor leje, hvor vi den kunne bekomme, hvilket synes os fattigfolk at være uret, eftersom vi hans kongelige garde med seng skulle svare. 24. Har vi os endnu over ridefogden at beklage, at så snart som vi fattige bønder havde indhøstet blev os af ridefogden pålagt streng eksekution og ved garden at inddrive som var for alle skatter, magasinkorn, landkorn, skriverskæppe, tærskerrug, og alt hvis (=som) vi med kunne restere, så at der er mange som har udgivet til samme eksekutionspenge 1 Dl. og 9 Mk. og 11 skp., somme mere og somme mindre, som mest var ud af maroder; i den sted (tid?) de skulle gøre hans majestæts tjeneste lå de her på landet og os fattige bønder ødelagde så at vi fattige bønder ikke kunne nyde fred. 25. Tiltvunget ridefogden at han skulle ved fremmede tærskere vores korn lade udtærske straks. 26. Tiltvunget af ridefogden at hente spind på Nygård, hver distrikt hørblår og uld, og det ved vægt at annamme og det siden ved vægt til hver mand levere; og hvem som hør bekom fik 3 pund, de som fik blår 4 pund, de som fik uld 4 pund; og når det er spundet de da igen til tredingsfogden (det) levere og tredingsfogden igen det ved vægt levere fra sig igen; hvis det ikke kunne stå vægt må han vægten af sit eget fuldgøre; og vi samme garn måtte to (=vaske) og rengøre. aner\juli 2011 Side 6

7 27. Når samme garn er rentgjort bliver vi tilvaret en by efter en anden, en treding efter en anden, at møde udi Steege til ridefogden samme garn at vinde, og hvem som ingen bud havde måtte bondens kone selv gå. 28. Har vi endnu over generalen at klage, at så som vi fattige bønder som så lang vej om vinterens tid (har?), måtte der røgte hans kvæg og foler, og når vi der kom tog Johan Rode en del af os ned til Enkebølle at skære hakkelse og andet hvis (=som) han havde at bestille; ville vi ikke godvilligt gøre det måtte vi med hug og slag, hvilket ikke var ret. 29. Har vi også måttet røgte og skære hakkelse på Steege ladegård - - og røgte heste og kvæg. 30. Har vi os også højlig over Borresø at beklage, at vi for generalen (måtte) skære tag, som vi ud af ridefogden blev befalet vinter og sommer. 31. Har Kielby-mænd sig over Borresøs fiskning at beklage om vinterens tid; når generalen lod drage våd måtte vi holde parat med heste og vogne at udkøre fisken i store tønder til Nygård og dem slæbe fra en kobbel til en anden (for) at sætte fisk i parkerne, og det både nat og dag i frost og kulde. 32. Er vi også tiltvunget af generalen så vel som officererne at jagte efter snepper, og de holde ved om våren i en ganske måned, dag fra dag, så at vi snart må sige at vi intet for os selv kunne bestille som nyttelig være kunne. 33. Har vi også måttet rense og rydde mange dage om året udi koblerne; og når vi skulle tilsammen arbejde blev snart det halve kompagnis gardere med os kommanderet, slog og pryglet, så at hvem som havde et stykke brød med sig måtte knapt få de stunder derpå at bide og drikke en gang vand. 34. Har også generalen os pålagt at vi måtte betale til skorstensfejeren af garder-skorstenene hver enkelt 6 Mk. af hver, dobbelt 12 Mk., officerernes så vel som de gemenes, - som vi måtte betale 2 gange om året. aner\juli 2011 Side 7

8 35. Har vi også måttet give til færgemanden ved Kallehave for gæstestald hver mand en skp. byg med det gamle mål, og hvem som imidlertid derover kom måtte give penge. 36. Er også alle tredingsfogder og skovfogder tiltvunget af generalen okser at fede, hver to mand en okse, og dem føde; ridefogden eller andre lade for betaling føde, formedelst vores eget foder ej kunne tilstrække, (os) betale for hver okse til ridefogden om året 2 Rdl. 37. Har vi endnu videre over herredsfogden at klage, (at) vi måtte skove alt hans udviste brændeved hjem til Steege, som ej var ret. 38. Er vi også tiltvunget af generalen at sanke taskehatte, egemos- (gumme) som vokser på bøge - - under den hvide klint, jordbær, hindbær, liljekonval, og det alt til Nygård henskikke. 39. Har vi også måttet for officererne (sanke) jordbær, hindbær, hyldeblomst og hyldebær, så snart at sige de drev os til hvad de ville. 40. Er vi også tiltvunget generalens stude udi koblerne at vogte, 2 og 4 mand dag og nat, fra en middag til en anden at løse, og lide stor frost og kulde enten det regnede eller blæste. 41. Er vi også tiltvunget generalens svin at vogte både udi skoven såvel som på Nygård på det ingen skulle bortkomme, og om nogen imidlertid bortdøde, da betale (derfor). 42. Har vi også lidt stor (treval) ved Gammelsøs sluse med daglig fortræd ved hug og slag, og det med folk, heste og vogne, - søndag at age gødning fra gardens mødding til slusen Når generalen var udi vente her ude på landet måtte en del tiltvinges deres sengeklæder derud at skikke og der forblive i 3 måneder, og undertiden i 6 måneder. aner\juli 2011 Side 8

9 44. Var generalen her på landet indkommet måtte vi holde parat for ham med forspand 6 heste, og 8 heste nok andre vogne som skulle køre for hans lakajer, oppaser og andre, som ham medfulgte fra Nygård til Nygård Øster og Vester her på Møns land, og undertiden vel til Vindbyholt og Har vi også af generalen været hårdt tvunget med ordonans udi (Steege, når nogen bonde om) året skulle med korn indkøre. 46. Er vi også tiltvunget af ridefogden at hente tømmer ud af Sechepiben (et skib) under den hvide klint med heste og vogne, hver mand 3 læs, og til Steege lade henføre, og ej nogen betaling har bekommet Har vi også når olden her udi Møns skove var, måtte vi sanke agern udi koblerne såvel som i skoven, hele vognlæs, hans svin dernede at fede, og føre det til Nygård. 49. Er vi også tiltvunget af herredsfogden at vi skulle skove til tinghuset brændeved, og det mange læs; og når vi fik læs måtte en part køre til Steege, en part til Tosterup til herredsfogdens gård. 50. Er vi også af generalen tiltvunget at give ham tingkorn, en rugneg og en bygneg. 51. Har vi over ritmester Maar at klage at måtte age hans gødning ud af hans gård udi Steege og slå hans græs udi Ulfshale, og skære hakkelse Har vi også over løjtnanten at klage ved samme kompagni, at vi måtte grave hans urtehave, hugge ud af kongens Har Udbys mænd sig over ridefogden at beklage, at de måtte hver uge vinter og sommer forskaffe 2 læs sand og det levere til ridefogden. aner\juli 2011 Side 9

10 54. Rasmus Skou i Ullemarke beklager sig over en af hans majestæts korporaler ved navn Nicolai Clemens under Maars kompagni som ham utilbørlig har pryglet så at han lå på sin seng 8 dage derefter, fordi han målte havre til garden med det nye mål. 55. Ullemarke, Speilsby, Hovedskov og de 10 mænd i Udby som har givet hoveripenge beklager sig at de måtte gøre hoveri i 4 års tid lige med de andre, og dog foruden måtte give deres fulde hoveripenge, hvilket os synes at være stor uret; beder ydmygeligen at de gode herrer ville udi nåde anse og disse foreskrevne poster efterse og os her udi behjælpe, og vi igen forbliver de gode herrers pligtskyldigste tjenere." Blandt underskrivere er: Laurids Andersen, Anders Andersen i Speilsby, Rasmus Hansen Øster, Rasmus Hansen i Kielbymagle, ane nr. 752, Rasmus Jensen i Ullemarke, ane nr (Kilder: Møns historie VI af F.Bojsen, og "Almindelig eller generel klagemål og besværing fra hver sogn eller treding på Møn", arkiveret i Rigsarkivet). aner\juli 2011 Side 10

11 Om Nygård m.m. efter 1697 Efter hestgardens bortrejse fra Møn i 1697 blev: Stege Ladegård nedlagt Elmelunde Ladegård nedlagt Nygård helt eller delvis nedrevet. Nygård blev derefter indrettet til lystgård for amtmanden på Møn. Dens størrelse var af hartkorn 21 tønder. I forbindelse med salget af kronens godser blev Nygård i 1769 omdøbt til Marienborg. Gården blev i 1776 købt af den hollandske minister P. C. Bosc de la Calmette. Hans søn Antonie overtog den i I hans tid blev der lagt meget jord ind under Marienborg, således: magelagdes 5 gårde fra Ebbelnæs (Æblenæs/Æbelnæs) med det nyoprettede Liseby nedlagdes 2 gårde i Lind mod oprettelse af Lille Lind tillagdes jord fra den nedlagte landsby Skovhuse, hvor Egeløkke nu ligger tillagdes Frenderupgård tillagdes Enkebøllegård. Den største gård i det tilbageblevne Æblenæs var Søgård, der senere blev til det nye sogn Damsholte s præstegård. Liseby fik sit navn efter hans hustru Elisabeth. Da han i 1783 købte Sømarksgården, omdøbtes den - ligeldes til ære for hustuen - til Liselund. aner\juli 2011 Side 11

12 aner\juli 2011 Side 12

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

salmer: 736,747,728,768,656

salmer: 736,747,728,768,656 Prædiken til søndag den 2. august 2015. Den søndag der ligger her midt i højsommeren og hedder noget så tørt som den 9. søndag efter trinitatis. Trinitatis som er hele perioden fra pinse og til 1. søndag

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

KOM UD OG LÆR! Kom ud og lær - pakken giver - understøttende undervisning - mere motion og bevægelse - en åben skole

KOM UD OG LÆR! Kom ud og lær - pakken giver - understøttende undervisning - mere motion og bevægelse - en åben skole KOM UD OG LÆR! KOM UD OG LÆR! Kom ud og lær - pakken giver - understøttende undervisning - mere motion og bevægelse - en åben skole KOM UD OG LÆR! Landsbyen og dens omgivelser er rammen for aktiviteter

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hvor hurtigt læser du? Øvelse

Hvor hurtigt læser du? Øvelse Hvor hurtigt læser du? Øvelse Inden du går i gang med øvelsen, der måler din læsehastighed, skal du vide, at du skal bruge et ur med sekundviser en blyant en læseplads, hvor du ikke bliver forstyrret evt.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere