Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS)"

Transkript

1 Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS)

2 Kliniske erfaringer fra projekt Access v/ Overlæge Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland

3 Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 3

4 Historien om patienter, der ikke er der. Måske den største læring fra ACCESS Hvad tænkte vi oprindeligt og hvorfor Modifikation af projektet Hvor blev patienterne af?

5 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og Sygehus Sønderjylland. Afprøve forskellige samarbejdsformer på tværs af sektorer og akutte tilbud. Reducere akutte gen(indlæggelser), sundhedsomkostninger, funktionstab. Styrke sammenhængen i patientforløbet. Fokus på forebyggelige indlæggelser. 5

6 Det kommunale akuttilbud Akutteam hos borgeren Haderslev: Start efterår 2012 Sønderborg: Start efterår Døgndækkende akutpladser på center Aabenraa: Start forår 2013 Tønder: Start vinter 2012

7 80 % af alle indlæggelserne sker på hverdage. 7

8 74 % af alle indlæggelser sker mellem kl

9 62 % af alle indlæggelser varer mindre end 3 døgn. 40 Akutte medicinske patienter over 65 år: antal dages indlæggelse i % af indlæggelser hverdage

10 ACCESS-projektets målgruppe Ældre borgere fra hele Sygehus Sønderjyllands optage område, der udvikler en så alvorlig akut formodet medicinsk tilstand at praktiserende læge eller kommunalt sundhedspersonale skønner, at tilstanden formentlig kræver indlæggelse og/eller et akut øget tilbud i hjemmet 10

11 Behandlingstilbud Almen praksis Kommunal akuttilbud Kommunal sygeplejerske Speciallæge Kommunal akuttilbud Lodtrækning ACCESS visitator Almen praksis Almen praksis Kommunal akuttilbud Ekstra tiltag Speciallæge Kommunal akuttilbud Ekstra tiltag

12 Undersøgelsesparametre Primære indikatorer (outcome) Sekundære indikatorer (outcome) Indlæggelser Genindlæggelser Funktionstab Dag 0 Dag ca. 7 Tilfredshedsundersøgelse Patient Pårørende Sundhedspersonale Økonomisk analyse 12

13 Projektorganisering Patientforening Ældreråd Lægeforening Referencegruppe Styregruppe SOF i syd Regionale centerchefer, Ledere af hjemmesygeplejen, KLU repræsentanter og praksiskoordinatore Helene Skjøt-Arkil og Christian Backer Mogensen (SHS) Projektsekretariat Kommunerne: Karen Dam-Hansen (Had), Kirsten Hemmsen (Aab), Charlotte Frost Larsen/Helle Eckmann (Tøn), Susanne Sejer Christensen (Søn) Praksis: Helle Ibsen (Had), Uwe Jansen (Aab), Jørgen Solgaard (Tøn) og Pia Therkelsen (Søn) Kasper Sartov Larsen (Had), Kirsten Hemmsen, (Aab), Helle Eckmann (Tøn), Susanne Sejer Christensen (Søn) Projektgruppe SHS: Helle Overgaard (Akutcenter,Aab), Lillian Jensen (Kredsløbscenter, Had), Eva Nielsen (Medicinsk Center, Søn), Ulla Bebe Krog (Center for Orthopædi og medicin, Aab) 13 Økonomi Funktionsscore Tilfredshedsundersøgelse Samarbejdsaftaler Telemedicin Lars B Nielsen (SHS) Kasper Sartov Larsen (Had), Winnie Nielsen (Aab), Michael Petersen (Tøn), Tine Bojer Jensen (Søn) Terapeut fra SHS og 4xkommuner Patient og pårørende Personale Almen praksis, 3xSHS og 4xhjemmeplej, CBM Hjemmeplejen, tekniker, indkøber

14 Budget Post Aktivitet Timetal Beløb Total Projektledelse og -deltagelse Projektleder (forskningsdelen er egenfinansieret) 40% stilling i 2 år kommunale projektledere 25% stilling fordelt på 2 år Mødedeltagelse, kørsel, forplejning, udarbejdelse af materiale Uddannelse Workshops, kurser og lignende Formidling Videnskabelige artikler, publikationer, ekstern kommunikation Serviceydelser Kvalitative analyser, evaluering (intern og ekstern) Revision Ekstern revision Funktionstest på 0. og 7.dag (gns. timepris 371kr) 2x2 timer x 800patienter Hjemmesygeplejeydelser (gns. timepris 450kr) 2,5 timer x 800patienter Løn og teknologi Ansøgt beløb i alt Sygehus sygeplejeydelser (gns. timepris 220kr) 1,5 timer x 400patienter Sygehus speciallægeydelser (gns. timepris 500kr) 2 timer x 400patienter Praktiserende lægeydelser (gns. timepris 500kr) 1 time x 800patienter Telemedicinsk udstyr

15 Hovedplan Idé Planlægning Gennemførelse Evaluering Detaljeret projekt- og aktivitetsbeskrivelse Nedsættelse af arbejdsgrupper Godkendelse: Etisk komité, Datatilsynet, MPU Patientansvar afklares Akuttilbud beskrives Forhandling ml PLO og regionen Pilotforsøg Rekruttering af praktiserende læger Kontakt referencegr Kompetenceudvikling Indsamling af data Tilfredshed patienter og pårørende Funktionsscore Nyhedsbreve til projektdeltagere (hver 3. mdr) Ekstern PR Tilfredshed personale Beregninger Udarbejdelse af evalueringsrapport Udarbejdelse af videnskabelige artikler Formidling og evaluering af projekt 15 1/ / / / / /

16 Risikoanalyse -1 Risiko K S R Handlinger Centerledelsen prioriterer ikke projekt højt nok pga de mage strukturændringer Almen praksis Overenskomst bliver ej forhandlet, så projektet ikke kan gennemføres Plan B: Patienterne starter på SHS Generelt modstand til projektet, så færre patienter inkluderes og dataindsamlingsperiode forlænges Opsøgende besøg hos vrangvillige PL er (CBM) Utryg ved patientansvar, så færre patienter inkluderes Nedsætte en arbejdsgruppe den 26/2 som koncentrerer sig om dette. Kommuner Speciallæger Aab ikke klar, så færre patienter inkluderes Plan B: Aab bliver kontrolgruppe Kompetencemangel, så forsknigsdesign bliver uens Organisatoriske mangler så færre patienter kan behandles og dataindsamlingsperioden forlænges Kompetenceudvikling arbejdsgruppe fokuserer på dette Udarbejd kravspecifikation til kompetencer, behandling og stabilitet inden opsamlingsfasen begynder Spareplaner, så færre patienter kan inkluderes og forskningsdesign bliver uens Forebyggelse umuligt! Forlæng dataindsamlingsperioden og ytre ønske om prioritering af projekt i kommunerne! Har ikke tid nok og viser modstand til projektet, så færre patienter inkluderes, forskningsdesign uens og projektet upopulært Organisatoriske mangler så færre patienter kan behandles og gør projektet upopulært blandt speciallægerne Plan B: Alle patienter behandles på Aab, hvor der allerede er ivrige speciallæger Utryg ved patientansvar, så færre patienter inkluderes Nedsætte en arbejdsgruppe som koncentrerer sig om dette. 16 Etisk komite godkender ikke projektet, så projektet ikke bliver til noget Sørg for at udarbejd en god ansøgning og tjek lovene (HSA) Projektgr Modstand fra KLU, så repræsentant fra Aab mangler Arranger møder udenfor klinikkens åbningstid og få afklaret økonomien /hvordan er lægerne ansat? Norming, så gruppen bliver dårlig fungerende MPU godkender ikke projektet, så projektet ikke kan gennemføres Sørg for at udarbejd en god ansøgning (HSA). CBM kontakter formanden forinden

17 Risikoanalyse -2 Risiko K S R Handlinger Fravær, så projektlederfunktionen mangler Plan B: Ansæt en forskersygeplejerske eller anden, idet lønpuljen er der HSA Kompetencer Kompetenceudvikling via kurser og klinisk oplæring på SHS-Aab Manglende tid, så projektet ikke ledes optimalt CBM kontakter Helle omkring fleksibel ACCESS-tid i fht andre projekter CBM Fravær og manglende tid, så projektleder-støtten og forskningsledelsen ikke er optimalt Kontakt en ekstern klinisk epidemiolog. CBM prioriterer projektet i opstartsfasen og evalueringsfasen Uforudsete udgifter for patienttransport til og fra akutcenter Spørg kommunerne om aftale på plads (på skrift) Økonomi Uforudsete udgifter ifht hjemmeplejens transport Uforudsete udgifter til aflønning af praksiskonsulenter og koordinatorer Undersøg dette i økonomigruppen 17 Manglende teknisk erfaring omkring telemedicinsk udstyr, så det ikke udføres optimalt og uforudsete udgifter opstår Opsøg Frontløberprojektet i Tønder og hør deres erfaringer og anbefalinger. Modstand fra terapeuterne til udførelsen af funktionsscore Rådfør hos chefterapeut Pernille Kjær, hos hjemmeplejen og hos SDU/studerende Modstand fra sygeplejerskerne til implementering af speciallægeambulatoriet Sørg for de bliver inddraget i beslutningsprocesserne og informeret hele vejen igennem Manglende plan for udførelsen af tilfredshedsundersøgelser, så det ikke fungerer optimalt Mangelfuld registrering af data Forebygges Nedsæt en arbejdsgruppe omkring dette. Rådfør hos Jette Matzen omkring patienttilfredshed og Jette Primdal omkring fokusgruppeinterviews. Plan B: Køber ydelsen

18 Speciallæge på sygehuset (side 8) 18 Speciallæge

19 Telemonitorering I samarbejde med: Systematic Monitor Portal og dataserver Opretter borger i portal Borger + Blodtryksapparat og pulsoximeter Besked til borgeren om at målingen er udført Webbaseret tilgang Aflæse data og grafer Definere alarmgrænser Indsætte kommentarer SMS ved: ny måling overskreden grænseværdi manglende måling ACCESS visitator 19 Almen praksis Speciallæge Kommunal akuttilbud

20 Telemonitorering - apparater 20

21 Telemonitorering - portal

22 Videokommunikation Borger Kommunal sygeplejerske Kommunikation via mobil enhed Speciallæge 22 Sygeplejerske og borger befinder sig samme sted

23 Hotline (side 9) Døgndækket Til speciallægen i dagtid Til visiterende sygeplejerske /medicinsk bagvagt i aften/nattetid 23 Råd og vejledning Direkte indlæggelse kan aftales mellem hjemmesygplejerske og sygeplejersker på FAM, MAM eller AMVA

24 Kompetenceudvikling kommunalt personale Instruksbog til alle sygeplejersker, så de har samme basis Teoretisk undervisning, hvor repræsentanter fra akutteam og for FAM underviser juni Guderup 10. juni Aabenraa 12. juni Løgumkloster 17. juni Haderslev 20. juni Løgumkloster (SOSU) Besøg på FAM, MAM eller AMVA, hvor sygeplejerskerne følges en dag og erfaring udveksles. Forløbet kører løbende fra efter sommerferien

25 Aftale med PLO 2 Aftalens parter Indgået mellem PLO Syddanmark og Region Syddanmark den 10. september i henhold til reglerne i landsoverenskomst om almen praksis 2. Indeholder 3 honorartyper: 1.Inkluderingsydelse 2.Hjemmebesøg 3.Telefonkontakt 25

26 Aftale med PLO 1) Inkluderingsydelse De første 5 patienter afregnes med kr. 750,-, de efterfølgende patienter med kr Dette er et engangsbeløb til den enkelte læge pr. patient der visiteres ind i projektet. Den praktiserende læge får ved inkluderingen hver gang at vide hvilken ydelseskode, der skal registreres 26 Beløbet dækker deltagelse i informationsmøder, omkostninger i forbindelse med registrering samt omorganisering af arbejdsog forretningsgange og rutiner i praksis i forhold til patientgruppen

27 Behandlingstilbud Akutteam (Haderslev og Sønderborg) Akutpladser (Tønder og Aabenraa) Standard Ekstra tiltag Standard Ekstra tiltag - Akut ambulatori um + akut ambulatori um 111 patienter (standardgruppe) A 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering) B 111 patienter (ekstra tiltag) C 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering og ekstra tiltag) D 111 patienter (standardgruppe) A 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering) B 111 patienter (ekstra tiltag) C 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering og ekstra tiltag) D 27

28 Status på Access-projektet 28

29 Antal inklusioner pr. uge Antal inklusioner Uge nummer

30 Inklusioner fordelt på kommuner 30

31 Akutteam (Haderslev og Sønderborg) Akutpladser (Tønder og Aabenraa) Standard Ekstra tiltag Standard Ekstra tiltag 111 patienter (standardgruppe) 111 patienter (ekstra tiltag) 111 patienter (standardgruppe) 111 patienter (ekstra tiltag) - Hospital A C A C + Hospital 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering) 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering og ekstra tiltag) 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering) 111 patienter (akut medicinsk speciallægevurdering og ekstra tiltag) B D B D

32 Projekt design RCT 328 inklusioner Projektperiode Akut team Akutplads - Hospital Hospital 82 82

33 Access-B 33

34 34

35 med(age) p25(age) p75(age)

36 Foreløbige resultater female male Total

37 egen læge sygehus Total

38 Kommunalt tilbud komtilbud Freq. Percent center team Total

39 Erfaringer fra Access-projektet 39

40 Foreløbige erfaringer- for eet år siden Outcomes ikke opgjort. Kompetente akutteams 82 % af alle patienter er godt eller meget godt tilfredse 40 Forbedret samarbejde mellem sektorer Flere inklusioner pr. læge, som deltager Vanskeligt at nå ud til alle praktiserende læger

41 Hvor er problemet? Aktørerne Kommunal sygeplejerske akuttilbud Almen praksis Speciallæge sygehus

42 Hvad er problemet: projektet Almen praksis Kommunal akuttilbud Kommunal sygeplejerske Speciallæge Kommunal akuttilbud Lodtrækning ACCESS visitator Almen praksis Almen praksis Kommunal akuttilbud Ekstra tiltag Speciallæge Kommunal akuttilbud Ekstra tiltag

43 Nogle grunde Projektet selv: rammer det tilstrækkeligt præcist? Eller er det en kunstig problemstilling, at man står med ligeværdigt valg mellem en speciallægevurdering og noget behov for akut aflastning- eller hvad er den PLs valg egentlig. Hvad var det egentlig man kunne vælge imellem

44 Den praktiserende læges valg Indlæggelse eller øget opsyn hjemme? Blive hjemme +/- øget opsyn. Brug for en ekstra vurdering ja/nej lige gode alternativer. Sjældent problem. Enten har man det eller også har man det ikke.

45 Mere om praktiserende læger Overenskomst Afstand til sygehus og center. Villighed til at tage ansvar. Villighed til at lære nyt. tillid

46 Sygehusets speciallæger FAMs problem: mange læger! => lavt erfaringsniveau, lavt ansvar, Tønder: Få læger => højt erfaringsniveau, højt ansvar og ydre pres for at undgå indlæggelse. Selv dedikerede FAM læger havde svært ved at overskue at finde patienterne. tillid

47 Kommunale sygeplejersker Travl hverdag. Er der ressourcer til at etablere blive-hjemme eller til-center-ordning. Hurtigere at indlægge. Er akutordningen god nok. Hvad med om natten?

48 Patienten år. Stadig mange ressourcer og netværk. Ved ofte hvad de vil have: undgå en tur på sygehuset. Forbavsende mange har ingen nære pårørende! Og så bliver det sværere at blive i hjemmet.

49 Pårørende Ved også hvad de vil have: patienten blive i hjemmet- eller den pårørende skal aflastes ved at patienten indlægges. De står ultimativt med ansvaret

50 Hvilke svar får vi i marts? Hvad betyder Akutteam versus akutpladser Sygehuslæge versus praktiserende læge for Antal indlæggelser Funktionsændring Tilfredshed 50

51 Desuden: IT vurdering Samarbejde Fagprofessionelles vurdering af indsatserne 51

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Evalueringsrapport af ACCESS

Evalueringsrapport af ACCESS Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.04 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere