Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger"

Transkript

1 Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

2 Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet om rammeaftalen involverer følgende politiske og administrative organer. 17 Kommunalbestyrelser Bruger- og interesseorganisationer Regionsrådet rnes Kontaktråd Kontaktudvalget Kommunale forvaltninger Styregruppen for Rammeaftale Region Sjælland Netværksgrupper med medlemmer fra både kommuner og region: Ad hoc netværksgrupper Netværksgrupper Politiske organer Regionsrådet i Region Sjælland og de 17 kommuners kommunalbestyrelser. kontaktrådet(kkr), nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i region Sjælland, består af de 17 borgmestre og 16 supplerende medlemmer i alt 33 medlemmer. Kontaktudvalget(KKU) bestående af de 17 borgmestre i regionen og formanden for Regionsrådet. Kontaktudvalget sikrer samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. På det politiske niveau træffes beslutningerne som led i rammeaftalen først og fremmest i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Det sker som udgangspunkt ved kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets godkendelse af selve rammeaftalen. Imellem de årlige rammeaftaler behandler KKR/Kontaktudvalget sager med tilknytning til rammeaftalen.

3 Administrative organer Styregruppen for rammeaftalen er nedsat af KKR og består pt af: Bruno Lind Næstved (formand) Kenn Thomsen Holbæk Poul Bjergved Slagelse Lone Feddersen Lejre Rita Pedersen Solrød Gitte Løvgren Odsherred Mogens Raun Andersen Roskilde Alma Larsen Guldborgsund Michael Nørgaard - Regionen På administrativt niveau er styregruppen initiativtager til og ansvarlig for de samarbejdsprojekter, der skal virkeliggøre rammeaftalens målsætninger. Under styregruppen er nedsat en række netværksgrupper, som arbejder på tværs af kommunerne og som kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv. ift. styregruppen. Netværksgrupper Permanente netværksgrupper Tovholder kommune Kontaktperson styregruppe Børn og unge Roskilde Rita Pedersen Voksne handicappede (*) Holbæk Kenn Thomsen Voksne sindslidende Odsherred Gitte Løvgreen Specialundervisning og Slagelse Poul Bjergved hjælpemidler 1 (*) Voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade Styregruppen har ligeledes nedsat en permanent økonomigruppe. Andre permanente grupper Tovholder kommune Kontaktperson styregruppe Økonomi Næstved Bruno Lind 1 Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på hjælpemiddelområdet var et netværk ledet af Holbæk. Specialrådgivningen i Holbæk varetager netværksaktiviteter ift. hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner.

4 Parternes gensidige forpligtelser Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale, jfr. 10 i bekendtgørelse nr. 205 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til 5 i lov om social service. Fælles mål og principper Med til at tegne samarbejdet i region Sjælland er 7 principper, som kommunerne har fastlagt i regi af kontaktrådet for samarbejdet vedrørende forsyning og udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen er indgået i 2008 mellem de 17 kommuner. 1. At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området. 2. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje m.v. 3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi). 4. At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om. 5. At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed. 6. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens økonomi som køberkommunens hensyn. 7. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt. Udvikling af tilbud hviler på tilsvarende fælles mål og visioner. Det er aftalt, at regionens tilbud, uanset driftsherre, skal sikre; borgere med særlige behov, adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af, understøttes og udvikles. borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder. borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer, dog ud fra et nærhedsprincip.

5 Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for egne tilbud. Tilbud defineres som organisatorisk enhed (institutionsniveau), da det vurderes som mest praktisk-administrativt hensigtsmæssigt og tættest på lovgivningens intention Dette er også drøftet med KL og Socialministeriet KL er enig i denne definition som den mest praktisk-administrativt hensigtsmæssige og herunder den som rummer størst fleksibilitet ifht. tilpasning af tilbuddenes kapacitet, kategorisering af tilbud mv. Socialministeriet har i udarbejdelsen af lovgivningen tænkt på et tilbud som den administrative enhed dette også af praktisk-administrative hensyn. Dette stemmer oftest overens med institutionsniveauet og også paragraffen i de fleste tilfælde. Socialministeriet lægger på den måde op til at et tilbud er det administrative institutionsniveau. Man skal dog være opmærksom på om der i nogle tilfælde kan være en forskel på institutionsniveauet og den administrative enhed i tilfælde hvor det administrative niveau rummer flere institutioner.

6 Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger 1) Børn og unge rnes tilbagemeldinger Børn og Unge - Efterspørgsel: n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser: Holbæk 66 Der forventes reduktion i antallet af ungeanbringelser med 20 pladser i 2015 Køge 52/44 Der opleves et øget behov for døgnpladser til børn/unge med Autismediagnoser Vordingborg SEL 66.6 n har behov for et tilbud til familier med børn i aldersgruppen 0-6 år hvor der kan arbejdes med intensiv familiebehandling i døgnregi og/eller delvist døgnregi. Vordingborg SEL 66.6 n har behov for tilbud hvor der børn er i døgn og/eller dag aflastning. Det gælder både med og uden funktionsnedsættelser. Børn og Unge - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området. 36 Særligt klubtilbud udbyder STU tilbud fra I tilknytning hertil overvejes et fritidstilbud Næstved 66 Forventer færre opholdssteder idet de lukker pladser Vordingborg SEL 66.6 I løbet af 2014 åbner døgninstitution med målgruppen jf. SEL : Døgnophold, jf. 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. 66, nr. 1, 5 og 6, eller i et botilbud, jf Vordingborg SEL 66.6 I løbet ad 2014 åbner et eller flere aflastningshuse til aflastning i henhold til SEL og SEL 84 Børn og Unge ingen ændringer Faxe, Guldborgsund, Kalundborg, Lejre, Lolland, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Region Sjælland Børn og Unge Bemærkninger/overvejelser ift. udviklingen på området Lejre Opholdssteder for børn og unge 66, I enkelte tilfælde har det været svært at finde egnet opholdssted til børn og unge med behov for et meget specialiseret tilbud inden for rammeaftaletilbuddene. Behovet er i disse tilfælde blevet dækket af private opholdssteder. Konkret drejede det sig om et barn med en kombination af

7 stk. 5 Næstved 66 multihandicap og udad reagerende adfærd samt en ung med autisme i kombination med skizofreni Der arbejdes på en kvalificering af Familieplejen 2)Misbrug rnes tilbagemeldinger Stofmisbrug - Efterspørgsel: n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser. Faxe 108 Faxe kommune mangler 1 til 2 pladser om året på et botilbud til mennesker som lider af svære sindslidelser med truende og destruktiv sdfærd. Det kan også handle om psykiatriske brugere, som har en dobbeltdiagnose. Slagelse 105 Længerevarende botilbud til voksne /Almenboligloven Ændringen består i behov for udflytninger fra forsorgshjempladser til længerevarende botilbud for borgere med misbrug Stofmisbrug - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området. Slagelse 105 Længerevarende botilbud til voksne /Almenboligloven Pr. 1. april 2014 etableres 5 skæve boliger i Slagelse. Støtte ydes som efterværn efter Servicelovens 110 hhv. støtte efter servicelovens 85 Der er tale om et behov der har været kendt i en periode Solrød 101 Solrød kommune har struktureret sine samtaleforløb og oprettet et ambulant behandlingstilbud for stofmisbrugere Ambulant behandling Solrød. Tilbuddet er oprettet i Tilbudsportalen og i stofmisbrugsdatabasen og der er øget fokus på registrering i begge samt en ændret procedure for visitering med øget fokus på screening og ensartethed i journaliseringen Procedureændring, oprettelse af tilbud og et øget fokus på dokumentering er del af et overordnet arbejde med at løfte kvaliteten af indsatsen i Solrød. Stofmisbrug ingen ændringer, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Sorø, Stevns, Vordingborg, Region Sjælland

8 3) Voksne handicappede rnes tilbagemelding: Voksne handicappede - Efterspørgsel: n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser. Døgntilbud SEL Samt ABL 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4 Der er stigende efterspørgsel efter primært midlertidige tilbud som følge af tilgang af unge, som overgår fra børn- /ungeområdet til voksenområdet. Hertil kommer en stigning i efterspørgslen efter ABL 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4 (med støtte efter SEL 83 og 85), som i stigende grad bruges som alternativ til både midlertidige og længerevarende botilbud. Efterspørgslen efter længerevarende tilbud er stagneret. har stadig et stort fokus på etablering af lokale tilbud på det specialiserede socialområde for derigennem at skabe større fleksibilitet i tilbudsviften. Samlet set forventes ingen ændringer i efterspørgslen i 2014 på det specialiserede socialområde. Kalundborg 107 Den samlede efterspørgsel forventes at falde med omkring 10 pladser, da kommunen selv etablerer Netværksboliger i begyndelsen af Målgruppen er borgere indenfor psykiatri- og handicap. Sorø Voksne handicappede, SEL 103, dagtilbud n efterspørger færre pladser på området svarende til en nedgang på 4 pladser i alt. Slagelse 104 Flere af eleverne på STU bor hjemme, det medfører at flere gør brug af tilbuddet Voksne handicappede - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området. Roskilde 107/108 Planlægger etablering af 108-botilbud til målgruppen af ældre udviklingshæmmede Slagelse Dagtilbud voksne/serviceloven 103 Pladser reguleres fra 65 til 75 svarende til aktuel efterspørgsel Pladstallet blev nedreguleret fra 75 til 65 med spørgeskemaet til år 2014, med baggrund i forventning til pensionsreformen ville give færre borgere adgang til et dagtilbud. Efterspørgslen fra egen og andre kommune har dog samlet fastholdt

9 Slagelse Slagelse Slagelse Midlertidige botilbud til voksne/serviceloven 107 Længevarende botilbud til voksne/serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne/almenboligloven 105 niveauet fra 2013 Der etableres 8 midlertidige botilbud til voksne med autisme. Etableringen forventes at ske i første halvår Årsagen er en manglende midlertidige botilbud til unge der afslutter en STU uddannelse som afklaring og overgang til en kommende bolig Efterspørgslen er fordelt ligeligt mellem egen og andre kommuner Der nedlægges 42 botilbud efter servicelovens 108 pr. 1. maj 2015 i forbindelse med de 42 borgere flytter til 2 nye botilbud efter almenbolig lovens 105. Årsag er gennemførelse af beslutning om forbedring af boligstandarden for voksne handicappede. Pr. 1. maj 2015 etableres: 24 almene boliger i Korsør til voksne udviklingshæmmede med demens. 18 almene boliger i Slagelse til voksne unge udviklingshæmmede (ungemiljø/-kollegie) Årsag er gennemførelse af beslutning om forbedring af boligstandarden for voksne handicappede. 2. halvår 2017 etableres: 25 almene boliger i Slagelse til voksne med autisme. Der er tale om nye pladser til voksne på venteliste Der sker samtidigt en specialisering i.f.t. målgrupperne der skal bo i de 2 botilbud der tages i brug 1. maj 2015 Vordingborg 105. Der er 6 nye pladser i alt på Autismecenter Storstrøm fordelt således: Autismecenter Storstrøm - Gl. afd. Orehoved nedlagt Autismecenter Storstrøm - Grimstrupvej Gr. 1. har nu 4 pladser (4 nedlagt) Autismecenter Storstrøm Unge tilbuddet hedder nu Autismecenter Storstrøm-Orehoved har nu 5 pladser (tidligere 4) Autismecenter Storstrøm-Chr. Richardsvej hedder nu Autismecenter Storstrøm-Kullkærvej og har 12 pladser (tidligere 6) Vordingborg 105 Der er oprettet et nyt tilbud til unge handicappede med 10 pladser. Tilbuddet hedder Bo og Naboskab Præstø-Ungebyen Voksne handicappede ingen ændringer Faxe, Guldborgsund, Holbæk,Køge, Lejre,Lolland, Næstved, Odsherred,

10 Ringsted, Solrød, Stevns, Region Sjælland Voksne handicappede Bemærkninger/overvejelser ift. udviklingen indenfor området Næstved Kontanthjælpsreformen forventes at få betydning for efterspørgslen på SEL 103, i det det må forventes, at flere kommer på kontanthjælp i stedet for førtidspension 4) Voksne sindslidende rnes tilbagemelding: Voksne sindslidende - Efterspørgsel: n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser. Faxe ABL. 105 Faxe mangler botilbud til voksne sindslidende Faxe 108 Faxe kommune mangler 1 til 2 pladser om året på et botilbud til mennesker som lider af svære sindslidelser med truende og destruktiv sdfærd. Det kan også handle om psykiatriske brugere, som har en dobbeltdiagnose. Døgntilbud SEL Samt ABL 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4 Målgruppe: Voksne Handicappede Voksne Sindslidende Der er stigende efterspørgsel efter primært midlertidige tilbud som følge af tilgang af unge, som overgår fra børn- /ungeområdet til voksenområdet. Hertil kommer en stigning i efterspørgslen efter ABL 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4 (med støtte efter SEL 83 og 85), som i stigende grad bruges som alternativ til både midlertidige og længerevarende botilbud. Efterspørgslen efter længerevarende tilbud er stagneret. har stadig et stort fokus på etablering af lokale tilbud på det specialiserede socialområde for derigennem at skabe større fleksibilitet i tilbudsviften. Samlet set forventes ingen ændringer i efterspørgslen i 2014 på det specialiserede socialområde. Kalundborg 107 Den samlede efterspørgsel forventes at falde med omkring 10 pladser, da kommunen selv etablerer Netværksboliger i begyndelsen af Målgruppen er borgere indenfor psykiatri- og handicap. Køge 103 n forventer at efterspørge de nedenfor nævnte pladser.(jf.udbud) Pladserne kan naturligvis anvendes af andre kommuner, jf. rammeaftalen.

11 Voksne sindslidende - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området. Faxe ABL. 105 I budgetaftalen for 2014/ 2015 er der godkendt et prioriteringsforslag om opførelsen af 6 almene boliger til målgruppen voksne sindslidende. Støtten til beboere vil ydes efter servicelovens 85. Tilbuddet er beregnet til Faxe s egne beboere. Faxe 108 Faxe mangler 1 til 2 pladser om året på et botilbud til mennesker som lider af svære sindslidelser med truende og destruktivt adfærd. Det kan også handler om psykiatriske brugere, som har en dobbelt diagnose Køge 103 n forventer at udvide kapaciteten til borgere med sindslidelse med 22 pladser Lolland 107 Sindslidende (ofte med flere diagnoser som i mange tilfælde kræver høj skærmning) Udvidelsen er et element i kommunens udviklingsplan for socialpsykiatrien På grund af væsentligt stigning i antallet af borgere i målgruppen der er kendetegnende ved stærke individualister, som i meget ringe grad ønsker og / eller magter fællesskab. Ligeledes at borgernes psykiske problemstillinger er af en sådan karakter, at højskærmning af såvel den enkelte som af botilbuddets øvrige beboere kan være en nødvendighed. Borgerne kan i variabelt omfang have udadreagerende adfærd, denne adfærd forudsættes dog at være af mindre omfang. Udvidelse af egne tilbud med 5 pladser Voksne sindslidende ingen ændringer Guldborgsund, Holbæk, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg, Region Sjælland Voksne sindslidende Bemærkninger/overvejelser ift. udviklingen indenfor området Sorø Som led i en udviklingsstrategi for socialpsykiatriområdet har Sorø etableret et aktivitetshus, som omfatter både 103, 104, 85 tilbud samt uvisiterede interne pladser (svarende til 104) Sorø forventer som følge heraf, en dalende efterspørgsel over tid efter 103 og 104 pladser. Der er dog ikke besluttet en konkret reduktion af antallet af pladser til udmøntning i 2015, derfor indmeldes ingen konkrete ændringer på nuværende tidspunkt.

12 5)Herberg og Forsorgshjem rnes tilbagemeldinger Herberg-/Forsorgshjem efterspørgsel og udbud - Efterspørgsel: n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser. - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området. 110 Borgere kan optages i tilbuddene ved egen henvendelse, hvilket gør, at området kan være vanskeligt at styre. Derfor har meget fokus på at sikre en tæt og hurtig opfølgning i sagerne for derigennem at have styring med området. Køge 110 Der opleves til stadighed fuld belægning på 110 tilbuddene Dette skal nok ses i sammenhæng med ændrede regler på forsørgelsesområdet (kontanthjælp) Lejre 110 Det opleves indimellem, at der er booket på herbergerne/forsorgshjemmene, hvorfor det må antages at kapaciteten burde være større. Den nye kontanthjælpsreform, hvor kontanthjælpen nu ændres til uddannelsesydelse og i den forbindelse nedsættes for borgere under 30 år kan frygtes, at betyde at der vil være flere unge som sættes ud af boliger, hvorfor behovet for forsorgshjem/herberg forventes at stige Ringsted 110 Ringsted finder overordnet kapaciteten passende Roskilde 110 Som følge af kontanthjælpsreformen kan forventes flere, der ikke har råd til at betale husleje, og vil være uden bolig. Det vil især være unge under 30, som vil have den lave kontanthjælp. Hvordan det påvirker efterspørgslen på herberg/forsorgshjem er dog usikkert. Herberg og forsorgshjem ingen ændringer Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg, Region Sjælland 6)Kvindekrisecentre rnes tilbagemeldinger Kvindekrisecentre efterspørgsel og udbud - Efterspørgsel: n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området 109 Borgere kan optages i tilbuddene ved egen henvendelse, hvilket gør, at området kan være vanskeligt at styre. Derfor

13 har meget fokus på at sikre en tæt og hurtig opfølgning i sagerne for derigennem at have styring med området. Køge 109 Kapaciteten opleves generelt tilstrækkelig, dog er der som regel meget høj belægning på tilbud liggende i region Sjælland Lejre 109 Der er behov for en fælleskommunal aftale om mulig boliganvisning på tværs af kommunaegrænser for kvinder som efter ophold på kvindekrisecenter har behov for ny bolig i et område der ikke ligger tæt på tidligere samlever. Dvs boliganvisning på tværs i særlige tilfælde. Ringsted 109 Ringsted finder overordnet kapaciteten passende Slagelse 109 n har kun delvist indflydelse på hvor mange kvinder der tager ophold på krisecentret, idet det er krisecentret selv der kan visitere, hvis kvinden er omfattet af målgruppen. Slagelse kommune, Rådgivning og Udbetaling som administrerer området finder, at der findes det tilstrækkelige antal pladser i forhold til efterspørgslen Indholdet af tilbud kan variere meget fra krisecenter til krisecenter. n har kun delvis indflydelse på hvilket krisecenter en kvinde vælger, og derforogså hvilket kvalificeret udbud af ydelser krisecentret kan tilbyde. Kvindekrisecentre - Ingen ændringer Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Roskilde, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg, Region Sjælland 7)Specialundervisning for voksne rnes tilbagemeldinger Specialundervisning - Efterspørgsel: n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser. Alle kommuner Lov om specialundervisning 1 Stk. 3 (voksne) Ingen ændringer Specialundervisning - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området. Alle r Lov om specialundervisning 1 Stk. 3 (voksne) Ingen ændringer

14 Specialundervisning Ingen ændringer Faxe,, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg, Region Sjælland 8) Specialundervisning i Folkeskolen (jf. folkeskoleloven 20, stk.2:) - rnes tilbagemeldinger Specialundervisning i folkeskolen - Efterspørgsel : n forventer samlet at efterspørge flere eller færre pladser Alle kommuner Folkeskoleloven 20, stk.2) Ingen ændringer* Specialundervisning i folkeskolen - Udbud: n forventer at ændre sine tilbud indenfor området. Alle r Folkeskoleloven 20, stk.2) Ingen ændringer Specialundervisning i folkeskolen Ingen ændringer Faxe,, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Stevns, Vordingborg, Region Sjælland Specialundervisning for børn Bemærkninger/overvejelser ift. udviklingen indenfor området *Sorø I forhold til børn og unge: Sorø indberettede til rammeaftale 2012, at kommunens dalende efterspørgsel efter udenkommunale tilbud, som følge af etablering af supercentre, forventedes at fortsætte i årene fremover. Dette er stadig gældende og tendensen til dalende efterspørgsel efter udenkommunale tilbud, forventes at blive forstærket yderligere i 2015 og fremover, som følge af kommunens udviklingsarbejde i forhold til inklusion af børn og unge i kommunens interne tilbud. Der kan dog ikke indberettes et konkret omfang og sted i forhold til den forventede dalende efterspørgsel, da der er tale om en overordnet inklusionsstrategi. Sorø efterspørger fortsat højtspecialiserede tilbud, svarende til samme niveau som sidste år.

15 9) Hjælpemidler rnes tilbagemeldinger Ingen tilbagemeldinger fra kommunerne på dette område. 10) Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger rnes tilbagemeldinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud (sociale tilbud og specialundervisningstilbud) - Ingen ændringer Faxe,, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns,Vordingborg, Region Sjælland Lands- og landsdelsdækkende tilbud (sociale tilbud og specialundervisningstilbud) Bemærkninger: Faxe Kofoedsminde Faxe anvender Kofoedsminde efter behov. På nuværende tidspunkt har Faxe kommune ingen brugere visiteret til Kofoedsminde Faxe Grev Instituttet for Blinde og Svagtsynede (Københavns ) Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) Center for Høretab (Region Syddanmark) Kofoedsminde (Region Sjælland) Synscenter Refsnæs Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland) Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns ) Center for Døve (Gladsaxe ) Faxe har en enkelt bruger visiteret til instituttet P.t. tilflytter tilknyttet Centeret muligvis bibeholdes behovet for betjening af denne elev.

16 Børneklinikken Muligvis lille stigning i behov (Københavns ) Skolen på Kastelsvej Intet behov efter sommer 2015 (Københavns ) Geelsgårdsskolen (Region Hovedstaden) Lands og landsdelsdækkende tilbud (samlet set) De lands- og landsdelsdækkende tilbud vil også fremadrettet indgå i tilbudsviften til vurdering af det bedst egnede tilbud til s borgere. Umiddelbart vurderer ikke, at der vil ske væsentlige ændringer i forhold til det nuværende behov. Der er ingen behandlingsmæssige/teknologiske forandringer af nævneværdig art, som får betydning for ydelser, og udviklingstendensen er stabil. Køge Skolen på Kastelsvej (Københavns ) Køge tilstræber at tilbyde børn undervisning i nærområdet. Elever på stedet vil fortsætte Køge Geelsgårdsskolen Køge tilstræber at tilbyde børn undervisning i nærområdet. Elever på stedet vil fortsætte Ringsted Lands og landsdelsdækkende tilbud (samlet set) Ringsted s samlede forventning til de lands- og landsdelsdækkende tilbud set i forhold til behov er, at antal pladser og indhold er uændrede. Ringsted s forventning til udviklindstendenser for de lands- og landsdelsdækkende tilbud er, at de kan tilpasses de til enhver tid stillede krav, som løbende kan variere i forbindelse med ændring af målgrupper, nye behandlingsmetoder m.v. Udfornindgen kan så være, om det er muligt, at det kan ske i takt med de stillede krav om forandring. Sorø Der forventes et uændret aktivitetsniveau Sikrede afdelinger - Ingen ændringer Faxe, Guldborgsund, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg Sikrede afdelinger - Bemærkninger: Sikret afdeling i Brønderslev (Region Nordjylland), fra september 2012 Koglen (Region Midtjylland)

17 Grenen (Region Midtjylland) Egely (Region Syddanmark ) Bakkegården (Region Sjælland) Stevnsfortet (Region Sjælland) Sølager (Region Hovedstaden Sønderbro (Københavns ). Sikrede afdelinger (samlet set) Behovet for pladser på særlig sikret psyk.afdeling er steget, grundet behov for Pædagogiskpsykiatrisk-observationer. Forventer ingen ændringer i det forventede antal pladser, med undtagelse af de under Grenen nævnte specifikke pæd.psyk.obs er. ser en tendens i forhold til, at målgruppens problematikker oftere også indeholder psykiatrisk relaterede problemstillinger. Holbæk Sikrede afdelinger Der forventes en stigning i efterspørgslen efter sikrede pladser til målgruppen med estimeret 20 pladser i Det bemærkes at der tale om uledsagede mindreårige asylansøgere fra asylcenter Vipperød, primært fra Nordafrika. Der er ikke tale om årspladser, men om akutte pladser af kortere varighed svarende til varetægtsfængslinger og observationsforløb. Køge Sikrede afdelinger (samlet set) Ingen ændringer i behovet. Udbuddet er tilstrækkeligt Ringsted Sorø Sikrede afdelinger (samlet set) Ringsted s samlede forventning til Sikrede afdelinger, set i forhold til behov er, at antal pladser og indhold er uændrede. Ringsted s forventning til udviklindstendenser for de sikrede afdelinger er, at de kan tilpasses de til enhver tid stillede krav i forhold til kvalitet og indhold, således at der samlet seter overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Udfornindgen kan så være, om det er muligt, at det kan ske i takt med de løbende stillede krav om forandring. Der forventes et uændret aktivitetsniveau

18 Bilag: Bilag 1: Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen 2015 Bilag 2: Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social og undervisningsområde Bilag 3: Oversigt over lands-& landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Bilag 4: Tilbudsoversigt 2015 Bilag 5: Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND 2012 KKR NORDJYLLAND Forord... 1 Indledning... 2 2. Rammeaftalens parter... 4 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 5 3. Rammeaftalens proces

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere