Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15"

Transkript

1 - EN KRISTEN FRISKOLE Skolehåndbog 2014/15

2 Skolens grundlag Skolen bygger sit virke på den kristne tro, som den er udtryk i den apostolske trosbekendelse og på den overbevisning, at Bibelen er Guds inspirerede ord og autoritet i spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse. Skolens formål Det er skolens formål i tæt samarbejde med forældrene og gennem en grundig og velkvalificeret faglig undervisning at udfordre eleverne til at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som er med til at udvikle den enkelte elevs evner, anlæg og personlighed. Gennem den daglige undervisning og i hele sit virke opøver skolen eleverne til medbestemmelse og medansvar samt til at optræde som ansvarsbevidste individer i et forpligtende fællesskab og dermed udruste dem til aktivt at tage del i et demokratisk og frit samfund som det danske med lige rettigheder og pligter for alle. I overensstemmelse med det kristne livssyn søger skolen i hele sin hverdag at skabe en tryg og positiv atmosfære, således at den enkelte elev kan øge sin lyst til at lære, udvikle sin fantasi og kreativitet samt opøve sin evne til selvstændig vurdering og ansvarlig stillingtagen i et sundt og karakterdannende miljø. Undervisningen i kristendom sigter på at give eleverne et fyldigt kendskab til Bibelen og til kristen etik og på at udfordre dem til selvstændig stillingtagen til den kristne tro. Skolen er åben for børn, der sammen med deres forældre er bekendt med og vil være loyale overfor skolens grundlag og formål. Uddrag af skolens vedtægter 2

3 Velkommen til et nyt skoleår Denne håndbog er udarbejdet for at svare på nogle af de mange spørgsmål, som måtte komme i årets løb. Bogen redigeres hvert år. Er der ting, du savner i bogen, vil vi gerne have besked om det på kontoret. Med venlig hilsen Frederik Christensen 3

4 Bestyrelse Aktivitetsudvalg Skolens aktivitetsudvalg vælges på det årlige skolekredsmøde. Aktivitetsudvalget samarbejder med skolens bestyrelse og personale om forskellige arrangementer Formand såsom julestue, Næstformand forårsarrangement Møllerog afslutningsfest Heidi Munk for 9. Bent klasse. Aktivitetsudvalg Bestyrelse Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som dels er selvsupplerende og dels vælges i og af forældrekredsen. Betaling Formand Skolens driftsbudget Anne-Christine udgøres af: Annette Winther Neumann 1) statstilskud 2) forældrebetaling (skolepenge) Ansatte 3) andre indtægter (herunder lejeindtægter og gaver) Skolepenge 2012/13 Forældrebetalingen i indeværende skoleår er: Ét barn kr. 1350,- pr. måned i 11 måneder. Viceskoleleder Tine Szilas To eller flere børn kr. 2025,- pr. måned i 11 måneder. Skoleleder Frederik Christensen Forældrebetaling forfalder til betaling forud i hver måned. Sekretær Linda Møller Drama Der tilbydes dramaundervisning fra klasse. Tilmeldingen er bindende og gælder fra sep. til dec. Drama er et praktisk fag, hvor der bl.a. gennem Dorte Lindeforskellige Hannah øvelser O Reilly arbejdes med kropsudtryk, Poulsenmimik og stemmeføring. Elevanskaffelser Skolen udleverer de undervisningsmaterialer, som eleverne skal bruge gennem hele skoleforløbet. Børnebibel uddeles i bhkl. Atlas uddeles i 3. kl. Charlotte Tofteby Duruta Weber Tine Kobberø Lærer/bib Anne Vibe Roager Eleverne sørger selv for - passende skriveredskaber, samt tegnerekvisitter til matematikundervisningen. - lommeregner (kan med fordel købes gennem skolen i 5. eller 6. kl. efter aftale med matematiklæreren). - ordbøger til hjemmebrug i fremmedsprogsundervisningen. Lærer Lærer/Fristedet Birgitte Borup Birgitte Lindberg (en/da-da/en: 7. kl.) (ty/da-da/ty: 8. kl.) - eleven skal medbringe egen computer fra sidst i 7. kl. (efter konfirmationen). Lærer Birthe Dysager Lærer Bodil Walsøe Bhkl. leder Britt Bradford Lærer Gabriella Savarimuthu Lærer Helle Romme B Pedersen 6

5 Elevbefordring Regeringen har fra 1. august 2010 afskaffet al tilskud til elevbefordring i de frie skoler. Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) Kratholmskolen er medlem af Fleks-medarb. FKF, hvis formål Rengøringsleder bl.a. er: Yvonne - at fremme Bächler forståelsen Hanne Nielsenfor forældrenes gudgivne forpligtelse og ret til at påtage sig ansvaret for børnenes opdragelse og undervisning. -at værne om hjemmets ret og indflydelse i skolespørgsmål. Erstatning Der opkræves Lærer erstatning ved beskadigelse af Michael skolens Truc inventar, Jensen smartboards, computere, bøger m.m. (se forsikring). Lærer Karin Matthiesen Fagdage/temauger Hvert år gennemføres et eller flere undervisningsmoduler, hvor det daglige skema brydes helt eller delvist, og hvor eleverne kan arbejde sammen på kryds og tværs af de normale klasser Lærer med forskellige emner og fag (se aktivitetspla- Aage Dyssegaard nen). Lærer Vibeke Helmsdal Fagtilbud Kratholmskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og har en fagrække, der ligner folkeskolens. Skolen fører elever op til Folkeskolens Afgangsprøver. SFO-assistent SFO-assistent Ingalena Jensen Morten Der tilbydes valgfag Rasmussen i 8. og 9. klasse. Rækken af valgfag kan variere fra år til år. Lærer René Nielsen Pedel Carsten Christensen SFO-assistent Ruth Jensen Forsikring Selvom Lærer skolens lærere Lærer fører tilsyn med eleverne Tabita Olesen i skoletiden, Ulrik kan Gräs der desværre opstå skader, der kan få et betydeligt økonomisk omfang. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tegne en familieforsikring, der indeholder en ansvarsforsikring, der dækker de skader, ens barn kan komme til at forvolde. Skolen har en elevforsikring, der dækker en del skader, hvis disse opstår som Sekretær et hændeligt SFO-afd. uheld. leder Heidi Søgaard Bhkl. leder Forsikringen dækker ikke skader Byg Hanne Hansen under 200 kr. Kontakt evt. skolen i tvivlstilfælde, så undersøger vi, om skolens forsikring dækker. Fotografering I begyndelsen af hvert skoleår tilbydes der klassefotografering på skolen. I ulige år tilbydes alle elever tillige Fleks-medarb. portrætfotografering. Fleks-medarb. 9. Jytte Klingstrup Karin Hansen klasse tilbydes portrætfotografering hvert år. Larsen Fotografering kan kun ske, hvis eleven er tilmeldt via en fotoblanket, som udsendes af skolen. Der er ingen købetvang, selv om man har meldt sig til fotografering. Dato for fotografering dette år: torsdag den 30. august. Skolens fotograf: Norberg Foto, Nr. Lyndelsevej 2, Højby. 7

6 Aktivitetsudvalg Skolens aktivitetsudvalg vælges på det årlige skolekredsmøde. Aktivitetsudvalget samarbejder med skolens bestyrelse og personale om forskellige arrangementer såsom julestue, forårsarrangement og afslutningsfest for 9. klasse. Bestyrelse Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som dels er selvsupplerende og dels vælges i og af forældrekredsen. Betaling Skolens driftsbudget udgøres af: 1) statstilskud 2) forældrebetaling (skolepenge) 3) andre indtægter (herunder lejeindtægter og gaver) Elevanskaffelser Skolen udleverer de undervisningsmaterialer, som eleverne skal bruge gennem hele skoleforløbet. Børnebibel uddeles i bhkl. Atlas uddeles i 3. kl. Eleverne sørger selv for - passende skriveredskaber, samt tegnerekvisitter til matematikundervisningen. - lommeregner (kan med fordel købes gennem skolen i 5. eller 6. kl. efter aftale med matematiklæreren). - eleverne i 7., 8. og 9. kl. skal medbringe deres egne bærbare computere. Skolepenge 2014/15 Forældrebetalingen i indeværende skoleår er: Ét barn kr. 1490,- pr. måned i 11 måneder. To eller flere børn kr. 2235,- pr. måned i 11 måneder. Forældrebetaling forfalder til betaling forud i hver måned. 6

7 Erstatning Der opkræves erstatning ved beskadigelse af skolens inventar, smartboards, computere, bøger m.m. (se forsikring). Fagdage/temauger Hvert år gennemføres et eller flere undervisningsmoduler, hvor det daglige skema brydes helt eller delvist, og hvor eleverne kan arbejde sammen på kryds og tværs af de normale klasser med forskellige emner og fag (se aktivitetsplanen). Fagtilbud Kratholmskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og har en fagrække, der ligner folkeskolens. Skolen fører elever op til Folkeskolens Afgangsprøver. Der tilbydes valgfag i 8. og 9. klasse. Rækken af valgfag kan variere fra år til år. Foreningen af Kristne Friskoler Kratholmskolen er medlem af FKF, hvis formål bl.a. er: - at fremme forståelsen for forældrenes gudgivne forpligtelse og ret til at påtage sig ansvaret for børnenes opdragelse og undervisning. -at værne om hjemmets ret og indflydelse i skolespørgsmål. Forsikring Selvom skolens lærere fører tilsyn med eleverne i skoletiden, kan der desværre opstå skader, der kan få et betydeligt økonomisk omfang. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tegne en familieforsikring, der indeholder en ansvarsforsikring, der dækker de skader, ens barn kan komme til at forvolde. Skolen har en elevforsikring, der dækker en del skader, hvis disse Forsikringen dækker ikke skader under 200 kr. Kontakt evt. skolen i tvivlstilfælde, så undersøger vi, om skolens forsikring dækker. Fotografering I begyndelsen af hvert skoleår tilbydes der klassefotografering på skolen. I ulige år tilbydes alle elever tillige portrætfotografering. 9. klasse tilbydes portrætfotografering hvert år. Fotografering kan kun ske, hvis eleven er tilmeldt via en fotoblanket, som udsendes af skolen. Der er ingen købetvang, selv om man har meldt sig til fotografering. Dato for fotografering dette år: torsdag den 28. august. Skolens fotograf: Norberg Foto, Nr. Lyndelsevej 2, Højby. 7

8 Fripladstilskud Omkring sommerferien udsendes ansøgningsskema om fripladstilskud til skolepenge. For at komme i betragtning skal skemaet udfyldes og afleveres på skolen inden 15. august d.å. Frugtordning Frugt til alle skoledage kan bestilles via Har man spørgsmål til frugtordningen, så kontakt Skolefrugt på tlf.nr eller via Glemte/tabte sager Det tøj, som eleverne har glemt, lægges i kasser, der er placeret i gangen mellem aulaen og kontorbygningen og i indgangen til hallen. Forældre er altid velkommen til at kigge efter manglende tøj i kasserne. Andre fundne ting og sager afleveres på kontoret. Elever eller forældre kan også henvende sig til Karin Hansen vedrørende glemte sager. Ting, der har ligget mere end 2 måneder, foræres væk til velgørende formål. Grovbollen Grovbollen, som er en servicebutik for alle skolens elever, drives af 7. klasse. Grovbollen er kun tænkt som et supplement til madpakken. Ved at drive Grovbollen ønsker vi, at eleverne lærer at samarbejde om styring af indkøb, lager, regnskab og kundebetjening. Overskud fra driften anvendes til klassens lejrskoleophold i 8. og 9. klasse. (NB! Da børnehaveklassen har egne spisetider, kan de ikke handle i Grovbollen). Ind- og udmelding i skolen Foregår på skolens kontor. Udmeldelse skal ske skriftlig med en måneds varsel til den 1. i en måned. Karaktergivning Vi ønsker at sætte fokus på alle børnenes evner og talenter. Vi ønsker at opmuntre dem til at arbejde med svage og udvikle stærke sider af såvel kreative, sociale som intellektuelle evner. Det, tror vi, gøres bedst ved, at den enkelte elev "konkurrerer" med sig selv og ikke med andre. Lærerne vil derfor løbende samtale med eleverne om deres fremskridt og afholde elevsamtaler. Forældrene vil mindst én gang årligt ved de individuelle skole/hjemsamtaler blive orienteret om lærernes syn på deres barns udvikling. Da Kratholmskolen fører elever op til Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. klasse, vil der blive givet karakterer i 8. og 9. klasse efter samme skala som i Folkeskolen. 8

9 Klassekvotient Lærerens tid til det enkelte barn afhænger i mange tilfælde af klassens størrelse og elevsammensætning. For at sikre, at lærerne har den fornødne tid til hver enkelt elev, ønsker vi normalt ikke at optage flere end 22 elever i børnehaveklassen til 4. klasse. Fra 5. til 9. klasse ønsker vi normalt ikke at optage flere end 24 elever i hver klasse. Det vurderes altid, hvor mange elever den enkelte klasse kan rumme. Kontaktbog på Forældreintra Der gives besked om sygdom og fravær til klasselæreren via kontaktbogen på Forældreintra. Ved ønske om fritagelse for undervisning på en uge eller mere skal henvendelse desuden også ske til skolelederen via kontaktbogen på Forældreintra. Fritagelse for undervisning bør for elevernes skyld kun ske i sjældne tilfælde. Hvis man i en periode beder sit barn fri fra skole, overtager man selv undervisningspligten. Konfirmandundervisning For de elever i 7. klasse, der skal konfirmeres, er de to første lektioner onsdag morgen afsat til konfirmandundervisning. Undervisningen foregår i Bellinge sognehus og varetages af en af sognets præster. Konfirmation foregår den 2. søndag i maj. 7. klasse holder kun én "blå mandag", som er mandagen efter konfirmationen i Bellinge/ Brændekilde. 9

10 Kratholmskolens Fritidsaktiviteter Kratholmskolen har i skoleåret 2014/15 følgende tilbud: Kratholmskolen udlejer skolens hal og gymnastiksal til badminton o.l. aktiviteter. Pris: kr. 520,- for en sæson pr. person - 1 time ugentlig. Pris for skolens elever: kr. 260,- for en sæson pr. elev. - 1 time ugentlig. Tilmelding og oplysninger fås hos Carsten Christensen, mobil Skolen afholder musikskole tirsdag eftermiddag (sept.-marts). Der tilbydes holdundervisning i guitar, el-bas, klaver og skoleband. Pris: kr. 1250,- pr. person pr. hold for en sæson. Er man tilmeldt flere hold, betales der for hvert hold. Oplysninger hos Tine Szilas, mobil Kratholmskolen har et fristed for elever i 4. og 5. klasse efter skoletid indtil kl alle skoledage. Pris kr. 450,- pr. måned i 11 måneder for 4. klasse og kr. 300,- pr. måned i 11 måneder for 5. klasse. Oplysninger hos Birgitte Lindberg, eller mobil Ekstratimer efter kl kan købes i SFO for kr. 40,- pr. påbegyndt hele time. Oplysninger om ekstratimer hos Hanne Hansen, eller mobil

11 Lejrskoler og udflugter Lejrskoleophold og ture indgår som et vigtigt led i undervisningen. Der er lejrskoleophold i 4., 8. og 9. klasse. Udgifterne er dels indeholdt i skolepengene, og dels indtjent i 7. klasse ved drift af Grovbollen. Forældrebetalingen er: i 4. kl. kr. 260, - i 8. kl. kr. 610, - i 9. kl. kan udgifterne til forældrebetaling ikke overstige kr , - Morgensang Hver morgen kl ca samles elever og personale i aulaen til morgensang. Morgensangen indeholder sang, bibelvers og Fadervor, men kan variere. Morgensangen ledes af skolens medarbejdere, evt. i samarbejde med klasserne. Her er der også mulighed for at informere alle om forskellige aktuelle ting. Natur/teknik Faget natur/teknik i 2. kl. til 6. kl. indeholder natur og teknik samt historie. Orientering Faget orientering i 8. til 9. kl. indeholder geografi, biologi, historie og samfundsfag. Parkering Forældre bedes benytte P-pladsen ved SFO eller området udenfor bommen. Aflevering af børn bedes ligeledes ske udenfor bommen. Ved skolens arrangementer er det tilladt at parkere i skolegården og omkring hallen. Mælkeordning Eleverne har mulighed for at købe skolemælk til rimelige priser (EUtilskud). Ordningen administreres af Mejeriernes Skolemælksordning. Tlf. nr

12 Ringetider Skolen er åben fra 7.45 morgensang udefrikvarter frikvarter spisning udefrikvarter* frikvarter frikvarter frikvarter Rygepolitik Der er i skoletiden totalforbud mod rygning på hele skolens område (også udearealer). Ved arrangementer uden for skoletiden er det tilladt at ryge udenfor. *I sommertidsperioden skal eleverne være ude. (Se samværsregler pkt. 6, side 13) 12

13 Samværsregler 1. For at vi kan have det godt sammen i skolen, skal du udvise ansvarlighed over for dig selv og andre. Vi forventer, at du taler pænt til og om andre. Fx er bandeord, sjofle ord eller et perverst sprog ikke tilladt. Sprogbrug eller adfærd som virker truende eller signalerer foragt for andre, eller deres værdier og holdninger vil ikke blive accepteret. 2. For at alle kan få mest muligt ud af undervisningen, skal du, når klokken ringer, finde din plads og gøre dig parat til, at undervisningen kan begynde, når læreren kommer ind i klassen. 3. For at undgå skader på personer og ting skal du vise hensyn og ikke først og fremmest tænke på dig selv. 4. Når du bruger skolens materialer, skal du huske at behandle dem ordentligt. Din lærer fortæller dig, hvilke bøger du skal binde ind. 5. For at gøre skolen til et godt sted at være må vi hjælpe hinanden med at holde orden og rydde op. Klassen og klasselæreren laver regler vedrørende udluftning og oprydning. 6. En del af frikvarteret efter 2. lektion er ude-frikvarter. Undtaget er dog elever fra 9. klasse. I sommertidsperioden er frikvarteret efter 3. lektion også udefrikvarter. Undtaget er dog elever fra 8. og 9. klasse. 13 Hvis vejret er meget dårligt, ringer gårdvagten 3 gange. Det betyder, at du må være inde. På de ophængte skemaer kan du orientere dig om, hvilke klasser der har råderet over hockeybane, grusbane, bandebane og fodboldbane. De afgrænsede legeområder imellem granerne skal respekteres. Er du i tvivl, så spørg gårdvagten. 7., 8. og 9. klasse må færdes på naturstien. 7. Al færdsel indendørs foregår under mottoet: 8. Slik må nydes efter aftale med din lærer ved terminsprøver, afgangsprøver, på fødselsdage og ved andre særlige lejligheder. Dette gælder også i julemåneden. Tyggegummi er ikke tilladt. 9. Rygning er ikke tilladt. 10. For at undgå trafikulykker skal du rette dig efter de almindelige trafikregler. Skolepatruljen ved Rasmus Raskskolen kan hjælpe dig sikkert over Brændekildevej. 11. Cykler og knallerter må kun benyttes til og fra skole. 12. Da skolen har ansvaret for dig i skoletiden, skal du spørge om lov hos en lærer, hvis det er nødvendigt at forlade skolen, før du har fri.

14 13. Til idræt skal du være omklædt og deltage i badning efter lektionen. Husk skiftefodtøj i både vinter - og sommerperioden. Skal du fritages for deltagelse, skal det skrives i kontaktbogen på Forældreintra. NB: I Bhkl. og 1. kl. informerer læreren om bad og skiftetøj i forbindelse med idrætsundervisningen. 14. Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden. Skolen forbeholder sig ret til at inddrage elevernes mobiltelefoner, hvis de er tændt i skoletiden. Det er ikke tilladt at lave skjulte lyd- eller billedoptagelser og at videregive dem. 15. Skolens kopimaskiner og EDB -udstyr (internet, scanner og printere) kan bruges efter aftale med en lærer. Ved privatudskrivning er prisen Kopi/edb-udskrifter: Sort/hvid 0,50 kr pr. stk Farver 1,50 kr pr. stk 16. Musikinstrumenter, der står fremme, kan benyttes efter aftale med en lærer. 17. Computere og andet elektronisk udstyr, som eleverne medbringer, er på eget ansvar. 18. Musik, må kun afspilles, hvis en lærer giver tilladelse og er tilstede. Dette gælder både højt og gennem hovedtelefoner. Elever i 7., 8. og 9. kl. må i frikvartererne godt lytte til musik i høretelefoner uden forinden at skulle have tilladelse. Klaveret i aulaen er normalt lukket. Gårdvagten administrerer evt. adgang til klaveret i frikvartererne. ARBEJDER VI SAMMEN PÅ AT LEVE EFTER DISSE REGLER, FÅR VI ALLE MEST GLÆDE AF VOR SKOLETID. VI FORVENTER AF DIG, AT DU GØR DIT BEDSTE! ARBEJDER VI SAMMEN PÅ AT LEVE EFTER DISSE REGLER, FÅR VI ALLE MEST GLÆDE AF VOR SKOLETID. VI FORVENTER AF DIG, AT DU GØR DIT BEDSTE! 14

15 Skolebibliotek Kratholmskolen har et alsidigt bibliotek, hvor eleverne kan låne såvel fag- som skønlitteratur. Udlånstiden er en måned. Det er muligt at reservere titler, som er udlånt. Hvis de hjemlånte bøger beskadiges eller bortkommer, vil erstatning komme på tale. På Elevintra er der mulighed for at tjekke sin udlånsstatus. 15

16 Skolefritidsordning (SFO) Man kan være tilmeldt SFO på 3 niveauer. Til alle 3 niveauer kan der knyttes morgenåbning (se pkt. 4). Brug af SFO alle årets 200 skoledage: 1. man-tors kl fre kl ,30 Pris: kr. 705,- pr. måned. 2. man-tors kl fre kl Pris: kr pr. måned. 3. man-tors kl og fre kl samt øvrige arbejdsdage fra kl (fredage lukkes kl ) Pris: kr. 1305,- pr. måned. 4. Har man brug for morgenåbning mellem kl , er det muligt. Pris: kr. 360,- pr. måned. Betaling sker forud i hver måned i 11 måneder. Priserne gælder for kalenderåret og reguleres 1. januar som i den offentlige skole. Der kan søges friplads fra staten. Se brev udsendt i begyndelsen af sommerferien. Skema udfyldes og afleveres på skolens kontor senest den 15. august Skolen har mulighed for at supplere dette friplads tilskud. Ind- og udmelding Foregår på skolens kontor. Skemaer kan også fås i SFO. Udmeldelser og niveauændringer skal ske med en måneds varsel og skal være skriftlig til den 1. i en måned. Ferielukning i SFO i skoleåret Lørdag den 20. december 2014 til søndag den 4. januar 2015 (begge dage inkl.) Fredag den 15. maj Lørdag den 4. juli til tirsdag den 4. august i (begge dage inkl.) Forårs-SFO Der begynder et nyt hold hvert år den 1. marts. Nærmere information sendes direkte til de familier, der har et barn, som skal begynde i kommende børnehaveklasse. Har man 3 børn i SFO samtidig er 3. barn gratis. 16

17 Skole/hjem-samarbejde Ud fra skolens kristne idégrundlag ønsker vi: at give eleverne et positivt kendskab til, hvad kristendom er at udruste eleverne til utvungent at tage stilling til den kristne tro For at børnene kan trives i tryghed, ønsker vi: at det enkelte barn lærer at acceptere sig selv og andre at dagligdagen præges af gensidig tillid, ærlighed og åbenhed at opøve børnene til ansvarlighed for sig selv og andre at lægge vægt på god orden og disciplin at skolens normer og krav respekteres Skolen inviterer i årets løb til forskellige samvær, som har til formål at styrke sammenholdet omkring skolen. Desuden arrangeres der klasseforældremøder m.m. for at fremme samarbejdet omkring eleverne i de enkelte klasser. Der afholdes mindst én gang årligt skole/hjem samtaler, hvor der er tid til at drøfte den enkelte elevs udvikling, og klasselæreren afholder desuden årlige elevsamtaler og klassearrangementer. Foruden disse rammer regner skolen med en hurtig og aktiv kontakt, hvis der opstår usikkerhed, problemer eller tvivl i forbindelse med barnets skolegang. Klasselæreren står til rådighed som kontaktperson. Datoerne for skole/hjem samtaler og møder er angivet i aktivitetsplanen. Ved skilsmisse, hvor man har fælles forældremyndighed, har begge parter ret til underretning, men kun efter en konkret anmodning. Dette gælder også forældresamtale. På Kratholmskolens hjemmeside ligger en aktivitetsplan, hvor man kan orienterer sig om de forskellige arrangementer. Skolekredsmøde På skolekredsmødet, som finder sted om foråret, beretter bestyrelsen om skolens virke og fremlægger årets regnskab. Der vælges medlemmer til skolens bestyrelse, aktivitetsudvalg samt tilsynsførende. Desuden samles man om et aktuelt foredrag. Forældre er altid velkomne til at besøge klassen efter aftale med den pågældende lærer. 17

18 Skoleintra Skoleintra består af Elevintra, Forældreintra og Personaleintra. Det meste af skolens kommunikation foregår på Skoleintra. For at få en hurtig og effektiv kommunikation er det vigtigt, at man jævnligt orienterer sig på Skoleintra. Skolepatrulje Kratholmskolen og Rasmus Raskskolens skolepatruljer arbejder sammen om at hjælpe eleverne sikkert over Brændekildevej ved busstoppestedet ved Rasmus Rask. Da Brændekildevej kan være meget trafikeret, anbefaler vi, at alle elever står af ved endestationen og benytter sig af skolepatruljens hjælp. Færdselskontaktlærer: Birgitte Borup. Skolesundhedsplejerske I lighed med andre skoler har Kratholmskolen tilbud om sundhedsplejerske på skolen. Sundhedsplejersken har mulighed for at inddrage børn og ungelægen. Bhkl.: Der er indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen. Sundhedsplejersken vil desuden lave en motorisk screening af børnene i samarbejde med læreren. 1. klasse: sundhedsplejersken måler og vejer eleverne. Der er mulighed for sundhedspædagogisk klasseundervisning under over- 5. klasse: sundhedsplejersken måler og vejer eleverne og følger op på evt. afvigelser og følger op på andre sundhedsmæssige behov på baggrund af individuelle besvarelser i skolesundhed.dk. Tilbud om klasseundervisning i dre emner. Dette kan ligge i 5/6. klasse. 6. klasse: sundhedsplejersken vil foretage synsprøve. 8. klasse: eleverne vil blive tilbudt en individuel udskolingsundersøgelse. 9. klasse: eleverne vil blive målt og vejet. Sundhedsplejersken kan desuden på alle klassetrin følge op på børn med særlige sundhedsmæssige behov, som fx triste eller urolige børn, under eller overvægtige børn, børn der klager over smerter og børn der bliver mobbet. Se endvidere Kontakt evt. sundhedsplejerske Gitte Schærfe på tlf. nr eller mail: 18

19 Skolevejleder Kratholmskolen samarbejder med Odense Kommunes UUO-Vejledning, (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn) om uddannelsesvejledning i skolens 8. og 9. kl. 8. kl. har mulighed for at komme skellige uddannelsessteder i løbet af en uge. 9. kl. har mulighed for at komme i erhvervspraktik. UUO-vejlederen hjælper med udarbejdelse af uddannelsesplan i både 8. og 9. kl. og ved udfyldning af FTU-skema (tilmeldingsskema) i 9. kl. side: Uddannelsesvejleder: Lis Kirkegaard træffes på tlf. nr

20 Skolevej Fra busstoppestedet ved Rasmus Raskskolen kan man via Rasmus Rask Allé og en sti komme til Kratholmskolen. 20

21 Specialundervisning Elever på Kratholmskolen har ligesom børn i Folkeskolen krav på ekstra hjælp, hvis de af en eller anden grund ikke kan følge den normale undervisning i klassen. En elev kan indstilles til specialundervisning af: 1. skolen 2. forældrene 3. skolen og forældrene i fællesskab Hvis lærere og forældre er enige om, at en elev trænger til støtte, undersøges elevens behov nærmere af skolepsykologen. Herefter vil hjemmet få oplysninger om den støtte, skolen kan give (fx i danskeller matematikundervisning). Specialundervisning skal betragtes som et tilbud til elever, der har behov for ekstra hjælp i undervisningen. Tandlæge Eleverne er i forbindelse med tandlægebehandling knyttet til deres lokalområde. Hvis man ønsker at flytte område, kan der søges om dette. For elever bosiddende i Bellingeområdet foregår tandlægeeftersyn, undervisning m.m. på skoletandklinikken på Højmeskolen, tlf Se for åbningstider m.v. Tandregulering foregår på centralklinikken på Grønløkkevej 30 Tlf I skoleferier henvises også til centralklinikken. Svømning Der er ingen svømmeundervisning i skoleåret 2014/15. I 2015/16 er der igen svømmeundervisning for 4. og 5. klasse. Sygdom og fritagelse Se emnet kontaktbog på Forældreintra. 21

22 Teamsamarbejde For at varetage elevernes sociale og faglige behov er der til hver klasse knyttet teams. Varetager bl.a. kontakt til hjemmet og har særlig fokus på elevernes daglige trivsel. Sørger bl.a. for koordinering af klassens aktiviteter og støtter klassens faglige- og sociale miljø i samspil med klasselærerteamet. Specialteam varetager i samarbejde med klassens øvrige team udviklingen af faglige og sociale evner hos elever med særlige behov. Tilsynsførende Som en garanti for, at undervisningen på en friskole står mål med, hvad der normalt kræves i Folkeskolen, vælger forældrene hvert fjerde år på skolekredsmødet en tilsynsførende, der står uden for forældrekredsen. Der føres tilsyn i dansk, engelsk og matematik. Tilsynsførende, Svend Aage Kronborg, er valgt som tilsynsførende frem til 31. juli Ungdomsskolen Den kommunale ungdomsskole er åben for alle elever i 8. og 9. kl. Ungdomsskolen orienterer eleverne om tilbuddene i august måned. 22

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

NYHEDSBREV August 2014

NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV August 2014 Fre. d. 1/8 SFO åben fra kl. 6.30 16.00 Man. d. 4/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tirs. d. 5/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Ons. d. 6/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tors. d. 7/8 SFO

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Vi har i denne lille folder samlet mange af de oplysninger, som er værd at vide som familie på vores friskole.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere