Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre

2 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

3 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 5 Formålet er... 5 Vejen Kommunes værdier... 5 Bevar en aktiv og selvstændig hverdag... 5 Hvordan bevilges hjælpen... 6 Ansøgning... 6 Visitation... 6 Bisidder... 6 Afgørelse... 6 Klagemulighed... 6 Borgernes hjem som arbejdsplads... 6 Valg af leverandør... 6 Skift af leverandør... 7 Privat hjælper via Fleksibel hjemmehjælp 94a... 7 Bytteretten begrænses af:... 7 Tilsyn opfølgning Tilsyn hos borgere:... 7 Tilsyn hos leverandør:... 7 Kontaktinfo... 8 Kvalitetsstandard Personlige opgaver Personlig pleje Ernæring Psykisk støtte og omsorg Målrettede pædagogiske opgaver Ledsagelse Medicinadministration...18 Pleje og praktisk bistand 3

4 2. Praktiske opgaver Rengøring Tøjvask Indkøb Madservice Afløsning / aflastning Ferieophold Afløsning / aflastning i eget hjem Midlertidige ophold Visitation til plejebolig Hverdagslivet i plejebolig Visitation til ældrebolig Nødkald Kvalitetsstandarder

5 Generel information om kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælpen. Den indeholder endvidere en beskrivelse af indhold, omfang og udførelse af hjælpen. Det vil desuden fremgå, hvilke leverancekrav Byrådet stiller til leverandører af hjælpen. Servicelovens 1 og 83 danner grundlag for bevilling af hjemmehjælp. Formålet er at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ifølge Servicelovens 139 skal Byrådet fastsætte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen. Der henvises desuden til Serviceloven og Vejen Kommunes hjemmeside. Vejen Kommunes værdier Vejen Kommune har fokus på en helhedsorienteret indsats samt en rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Opgaveløsning tager udgangspunkt i kommunens værdier (nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed) samt borgerens individuelle behov. Afdelingen Social og Ældre løser opgaven med høj faglig kvalitet med fokus på at skabe sammenhæng og tryghed for borgerne. Bevar en aktiv og selvstændig hverdag I Vejen Kommune arbejdes der med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at der som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om den enkelte borger gennem en målrettet rehabiliterende indsats i eget hjem, kan blive helt eller delvist selvhjulpen. Hvis det vurderes, at borgeren kan have brug for en ekstra indsats for at kunne vedligeholde eller genvinde sit funktionsniveau, kan der visiteres til et BASH forløb Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag. Indsatsen foregår i og omkring borgerens hjem og kobler sig til præcise funktioner og aktiviteter. Indsatsen sker med udgangspunkt i borgerens mulighed for at opretholde eller styrke funktionsevnen. I forløbet indgår en afklaring af borgerens fremtidige behov for hjælp. Hvis borgeren ud over et BASH forløb har brug for yderligere rehabilitering, fysisk, psykisk eller socialt, for at vedligeholde eller styrke deres funktionsniveau, er det en mulighed for borgeren at benytte nogle af kommunens andre tilbud. På aktivitetscentrene tilbydes der i samarbejde med mange frivillige kræfter, et stort udbud af aktiviteter. Aktiviteter, som kan give borgeren et løft i hverdagen både fysisk, psykisk og socialt. For yderligere information omkring aktiviteterne skal borgeren henvende sig direkte til aktivitetscentrene. Hvis borgeren har brug for fysisk træning for at opretholde eller genvinde et funktionsniveau, kan det være en mulighed for borgeren at benytte den frivillige træningshjælperordning. Borgeren bliver vurderet af en fysioterapeut, som derefter sammensætter et træningsprogram til borgeren. Efterfølgende kommer der i 12 uger en frivillig træningshjælper og træner programmet sammen med borgeren, således at borgeren herefter selvstændigt kan fortsætte sin træning. Borgeren kan få yderligere information om den frivillige træningshjælperordning ved at kontakte fysioterapeuten for de frivillige træningshjælpere. Pleje og praktisk bistand 5

6 Hvordan bevilges hjælpen Ansøgning For at komme i betragtning til hjælp skal der foreligge en ansøgning fra borgeren mundtligt eller skriftligt. Pårørende, læge og andre kan rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med denne. Visitation Visitationen foregår som udgangspunkt i borgerens eget hjem. Ud fra en konkret individuel vurdering træffes en afgørelse om, hvilken hjælp borgeren kan bevilges. Vurderingen tager udgangspunkt i hjemmets samlede ressourcer. Bisidder Ved visitationsbesøget har borgeren ret til at have en bisidder med. Borgeren vælger selv, hvem der skal være bisidder. Dog kan bisidderen ikke være en medarbejder fra kommunen eller fra en af de private leverandører af hjælpen i hjemmet. Bisidderens rolle er at lytte, gøre notater og hjælpe borgeren. Bisidderen har ikke taleret eller selvstændige funktioner. Afgørelse Visitator udarbejder beskrivelse af borgerens funktionsevne, skema over indgåede aftaler, bevillingsbrev om afgørelse omhandlende den tildelte hjælp, begrundelse for og formål med hjælpen, samt for hvilken periode hjælpen gives. Borgeren, der er bevilget hjælp, har pligt til at kontakte visitator ved ændringer i funktionsniveau, som betyder at hjælpen skal justeres. Personalet, der yder hjælpen, har ligeledes en oplysningspligt ved ændringer i borgerens tilstand, som betyder at hjælpen skal justeres. Visitator foretager løbende tilsyn med hjælpen. I øvrigt henvises til de enkelte kvalitetsstandarder, under punktet Tilsyn. Klagemulighed Borgeren har til enhver tid mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, som revurderer afgørelsen. Hvis Myndighedsafdelingen i Social og Ældre fastholder afgørelsen indbringes klagen efterfølgende for Ankestyrelsen. Alle afgørelser er forsynet med en klagevejledning. Ved manglende tilfredshed med samarbejdet med medarbejderen eller med det arbejde medarbejderen udfører, rettes henvendelse til den leverandør, der er valgt til løsning af opgaven Borgernes hjem som arbejdsplads Medarbejdere der kommer i borgerens hjem er omfattet af Arbejdsmiljølovens generelle bestemmelser. Disse bestemmelser anviser, hvordan følgende forhold skal håndteres: forflytninger, løft og arbejdsstillinger håndtering af kemikalier, så som rengøringsmidler o.lign. psykisk arbejdsmiljø brug af maskiner (støvsuger o.lign) og andre tekniske hjælpemidler. Boligen skal være indrettet således at arbejdsforholdene er i orden før arbejdet påbegyndes. Se desuden pjecen Borgerens hjem som arbejdsplads Valg af leverandør Borgere i eget hjem har ifølge Servicelovens mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjælpen. Der kan vælges mellem de leverandører, der er godkendt af Vejen Kommune. 6 Kvalitetsstandarder

7 I forbindelse med bevilling af personlig og praktisk hjælp samt madservice oplyser visitator om godkendte leverandører, og der udleveres informationsmateriale. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard om hjælpen er omfattet af frit valg af leverandør. Information kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen, Social og Ældre. Skift af leverandør Der kan skiftes leverandør med udgangen af den måned der følger, efter der er anmodet om at skifte leverandør. Borgeren skal henvende sig til Myndighedsafdelingen ved ønske om skift af leverandør. Privat hjælper via 94 Personlig pleje samt praktisk hjælp kan tillige udføres af en hjælper, som borgeren selv udpeger til at udføre arbejdet. Hjælperen skal ifølge lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter indgår kontrakt med hjælperen om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling. Fleksibel hjemmehjælp 94a Serviceloven stiller krav om, at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Det betyder, at der er mulighed for at bytte til en anden hjemmehjælpsydelse end den, der er truffet aftale om. Dette sker i et samarbejde med leverandøren. Der kan byttes mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis borgeren er visiteret til begge indsatsformer. Bytteretten begrænses af: den forventede tidsramme for den visiterede opgave det udførende personales faglige kompetence faggrænser for det udførende personale arbejdsmiljømæssige regler Det er leverandøren, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp. Såfremt borgeren gentagne gange fravælger hele eller dele af den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp, skal der ske en fornyet vurdering af behovet. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller ombyttes med en anden opgave, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. Tilsyn opfølgning 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. For at sikre et ensartet grundlag for tilsynet anvendes standardiseret tilsynsskema, der årligt revurderes og tilpasses. Tilsyn hos borgere: Ved borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp foretages der opfølgning mindst en gang hvert andet år eller ved behov. Ved borgere, der modtager personlig pleje foretages der opfølgning mindst en gang hvert år eller ved behov. Tilsyn hos leverandør: På områdecentre udføres uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Ved leverandør der ikke er tilknyttet et center, udføres der uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Pleje og praktisk bistand 7

8 Kontaktinfo Visitationen kan træffes på: Telefon: Mail: Postadresse: Østergade 28, 6630 Rødding 8 Kvalitetsstandarder

9 Kvalitetsstandard 1. Personlige opgaver Lovgrundlag Servicelovens 1 samt 83. Visitation Alle kan henvende sig til Social og Ældreafdelingens Visitation, der har bevillingskompetencen. Ved anmodning om personlige opgaver, skal visitationen udføres inden 5 hverdage fra henvendelsen. Resultatet af visitationen meddeles senest 7 hverdage efter visitationen er foretaget. Ved akut opstået behov, hvor visitationen ikke kan træffes, kan hjælpen iværksættes efter vurdering af den kommunale sygepleje. Målgruppe Social & Ældreafdelingens kvalitetsmål Borgerens Kvalitetsmål Indsatsområder Borgere, der efter en konkret individuel vurdering ikke selv er i stand til, at udføre opgaven på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere, der har behov for støtte og vejledning til at bevare eller genvinde evnen til selv at varetage de personlige opgaver. Borgere, der ved hjælp af træning kan forventes at genvinde evnen til selv at klare opgaven, bevilges rehabiliterende hjælp (BASH). (Servicelovens 86 stk. 2) At udgangspunktet for alle opgaver er hjælp til selvhjælp med rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende sigte. At borgerens basale behov, værdier og normer danner udgangspunkt for opgaveløsningen. At opgaveløsningen tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og hjemmets situation i øvrigt. At der er kontinuitet i opgaveløsningerne. At borgeren oplever helhed og kontinuitet i opgaveløsningen. At borgeren respekteres for egne værdier. At borgeren får den vejledning, der er behov for i forhold til opgaven. At borgeren har medindflydelse på opgaveløsning. At borgere, der har oprettet plejetestamente, kan forvente, at vejledende tilkendegivelser for fremtiden så vidt muligt overholdes. (Servicelovens 83, stk 4) For at vedligeholde borgerens ressourcer og fastholde principperne om hjælp til selvhjælp er det vigtigt, at der i enhver opgave fokuseres på at medinddrage, træne og aktivere borgeren. Indsatsen indeholder følgende opgaver: 1.1 Personlig pleje 1.2 Ernæring 1.3 Psykisk støtte og omsorg 1.4 Målrettede pædagogiske opgaver 1.5 Ledsagelse 1.6.Medicinadministration Pleje og praktisk bistand 9

10 Hjælpens indhold, omfang og hyppighed afgøres ud fra en konkret individuel vurdering og fremgår af det bevillingsbrev, der sendes til borgeren som dokumentation for afgørelsen. Fleksibilitet Borgere der modtager hjælp efter Servicelovens 83, kan vælge en hel eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. Servicelovens 94a. Ved ønske om bytte mellem pleje og praktisk hjælp forudsættes det, at der er truffet afgørelse om tildeling af både pleje og praktisk hjælp samt, at opgaverne ydes af samme leverandør. Det er leverandøren, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp. Såfremt borgeren gentagne gange fravælger hele eller dele af den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp, skal der ske en fornyet vurdering af behovet. Leverancesikkerhed Ved akut opstået behov for personlig hjælp hos en ikke visiteret borger, kan hjælpen igangsættes straks efter vurdering af sygeplejen. Ved akut opstået behov vil det være den kommunale leverandør, der starter hjælpen op. Visitationen vil være udført inden 5 hverdage, hvorved frit valg af leverandør vil kunne foretages af borgeren. Ved pludselige ændringer i en visiteret borgers funktionsniveau, hvor behovet for hjælp til personlig pleje øges, skal hjælpen igangsættes straks. Se i øvrigt under de enkelte indsatsområder. Tidspunkt for leverance af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Der må ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeopgaven undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes snarest samme dag med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Eventuel flytning af opgaven skal planlægges mellem borgeren og leverandøren. Hjælpen leveres inden for plus/minus ½ time. Hvis borgeren aflyser hjælpen, tilbydes som udgangspunkt ikke erstatningsbesøg. Leverandørvalg Der er frit valg mellem de leverandører, der er godkendt af Vejen Kommune. I forbindelse med afgørelse om hjælp efter 83 skal myndigheden oplyse, om alle godkendte leverandører og evt. materiale fra godkendte leverandører kan udleveres til de personer, der er bevilget hjælp efter 83. Borgeren har mulighed for at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af Byrådet, som herefter skal indgå kontrakt 10 Kvalitetsstandarder

11 med den pågældende. (Servicelovens 94) Dog gælder 94 ikke for beboere i plejeboliger, der ikke er omfattet af Frit valg af leverandør. Jf. 93 gælder frit valg af leverandør ikke for borgere der er bosat på plejehjem / plejeboligbebyggelse/ ældrecentre/ plejecentre. Særlige forhold Personlige opgaver kan bevilges som midlertidig hjælp. (Servicelovens 83) Vejen Kommune opkræver ikke betaling for midlertidig hjælp. Tilsyn (opfølgning) Borgeren har krav på, at den bevilgede hjælp løbende tilpasses efter behov. (Servicelovens 88 stk. 2) Politisk godkendt Januar 2014 Borgeren har pligt til at kontakte visitator, hvis der sker ændringer i situationen, der medfører, at der ikke længere er behov for hjælp i det omfang, som hjælpen er tildelt. (Forvaltningslovens 11 stk. 2) Leverandøren er forpligtet til at underrette visitationen om væsentlige ændringer i borgerens helhedssituation, og dermed gøre opmærksom på evt. behov for justering / revisitation. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. (Servicelovens 151) Tilsynet føres: Ved borgere, der modtager personlig pleje foretages der opfølgning hvert år eller ved behov. Tilsyn hos leverandør: På områdecentre udføres uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Ved leverandør der ikke er tilknyttet et center, udføres der uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt ved udvalgte borgere. For at sikre ensartet grundlag for tilsynet anvendes standardiseret tilsynsskema. Pleje og praktisk bistand 11

12 Indsatsområde 1.1. Personlig pleje Hjælpen leveres med henblik på at sikre/udføre personlige opgaver sammen med eller for borgeren. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere som, som på grund af midlertidige eller varige begrænsninger, ikke selv er i stand til at udføre opgaven. At opretholde borgerens personlige hygiejne. At borgerens egne ressourcer inddrages i opgaverne, jf. princippet om hjælp til selvhjælp. Personlig pleje kan udføres ved håndvask, som brusebad eller i seng. Indsatsområdet kan indeholde følgende opgaver: Bad*, hårvask og hårtørring Øvre og nedre toilette Mundhygiejne Frisering Barbering Negleklipning på hænder Hudpleje ved tør hud Af- og påklædning Toiletbesøg, bleskift, tømme kolbe eller toiletspand Kateterpleje, stomipleje og poseskift Forflytninger Vending og lejring Oprydning / aftørring i forbindelse med udførelsen af opgaven Hjælp til kropsbårne hjælpemidler *Bad gives som udgangspunkt max 3 gange om ugen på hverdage. Morgenpleje og aftenpleje leveres efter borgerens behov fortrinsvis mellem kl og kl Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold hos den enkelte borger. Karbad Barbering med kniv Hår oprulning Klipning af tånegle Opgaven leveres straks eller efter behov. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. 12 Kvalitetsstandarder

13 Fleksibilitet Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar 2014 Pleje og praktisk bistand 13

14 Indsatsområde 1.2 Ernæring Hjælpen leveres med henblik på at sikre tilstrækkelig indtagelse af mad og drikke sammen med eller for borgeren. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere som, på grund af midlertidige eller varige begrænsninger, ikke selv er i stand til at tilberede / indtage ernæring. At borgeren får den nødvendige hjælp til at opretholde en tilstrækkelig ernæringstilstand og væskebalance. Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Tilberedning og anretning af morgenmad Tilberedning og anretning af smørebrød, udføres i forbindelse med andet besøg i dagvagt Varme / servere mad Borddækning, afrydning og opvask hos den enkelte borger Opvask udføres som udgangspunkt 1 gang dagligt Hjælp til indtagelse af mad og drikke Opvarmning og anretning af færdiglavet og optøet mad i mikroovn eller tilsvarende Varm mad bevilges i Vejen Kommune som madservice. I forbindelse med øvrige besøg i hjemmet, kan der ydes hjælp med bestilling af de valgte retter. Morgenmåltider: Dagligt mellem kl Middagsmåltider: Dagligt mellem kl Aftensmåltider: Dagligt mellem kl Mellemmåltider: Efter behov Der skal som minimum være 3 timer mellem 2 hovedmåltider. Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Fleksibilitet Tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold hos den enkelte borger. Tilberedning af varm mad, herunder kartoffelskrælning i borgerens eget hjem. Tilberedning/ anretning af mad og drikke samt afrydning og opvask efter gæster. Opgaven iværksættes straks. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar Kvalitetsstandarder

15 Indsatsområde: 1.3 Psykisk støtte og omsorg Hjælpen leveres med henblik på at sikre en særlig støtte ved borgeren i hverdagens aktiviteter. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager i særlig grad har behov for støtte og omsorg, og hvor støtten ikke kan ydes på anden måde. At medvirke til borgerens tryghed i eget hjem. At borgeren får den omsorg og støtte, der er nødvendig for at hverdagen fungerer bedst muligt. Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Tilsynsbesøg / omsorgsbesøg ved særlige problemer Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen Tilsynsbesøg til borgere, der ikke er i stand til at tilkalde hjælp Skærmning af borgere med særlige problemer Læse post ydes max 1 gang om ugen Støtte til at etablere økonomiske ordninger fx betalingsservice, hvor der ikke er pårørende, der kan hjælpe Kan leveres flere gange dagligt. Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Fleksibilitet Vejledende tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold. Løsning af opgave omkring post og etablering af økonomiske ordninger varetages ikke som selvstændig opgave. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar 2014 Pleje og praktisk bistand 15

16 Indsatsområde: 1.4 Målrettede pædagogiske opgaver Hjælpen leveres i en afgrænset tidsperiode med henblik på, at borgeren opnår helt eller delvist selvstændighed i opgave løsningen. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Servicelovens 86. Hvem kan få Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for og kan profitere af en afgrænset og målrettet pædagogisk indsats. Oplæring og instruktion forudsætter, at opgaven er omfattet af Vejen Kommunes serviceniveau, og at borgeren tilhører målgruppen. Mål At borgeren bliver i stand til selv at varetage opgaven. Beskrivelse Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Oplæring og instruktion i brug af mindre hjælpemidler til personlig pleje fx strømpepåtager Oplæring og instruktion i brug af mikroovn Oplæring og instruktion vedrørende praktiske gøremål ved rengøring, tøjvask og indkøb Oplæring og instruktion i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og / eller brug af arbejdsredskaber Vejledende tidsforbrug Vejledende tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold. Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Opgaveløsning skal foregå i eget hjem og ikke som udadrettede aktiviteter. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Der henvises til Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Fleksibilitet Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar Kvalitetsstandarder

17 Indsatsområde: 1.5 Ledsagelse Hjælpen leveres med henblik på at sikre mulighed for deltagelse i aktiviteter og / eller socialt samvær. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere, der er bosiddende i en kommunal anvist bolig, og som af fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for ledsagelse til aktiviteter og / eller socialt samvær i det tilknyttede områdecenter. At sikre borgerens mulighed for at deltage i socialt samvær for dermed at forebygge isolation. At sikre borgerens mulighed for at deltage i aktiviteter og arrangementer. At sikre borgerens mulighed for fælles spisning med henblik på at sikre sufficient ernæring. Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Personlig ledsagelse til aktiviteter i områdecentret Personlig ledsagelse til fællesspisning i områdecentret Kan leveres flere gange dagligt. Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Fleksibilitet Vejledende tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang. Ledsagelse i aktiviteter i andet regi end det, der foregår på det tilknyttede områdecenter. Herunder også aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Jf. servicelovens 94a, se desuden side 6, punkt om fleksibel hjemmehjælp eller ombytningsret. Politisk godkendt Januar 2014 Pleje og praktisk bistand 17

18 Indsatsområde: 1.6 Medicinadministration Hjælpen leveres med henblik på at sikre optimal medicinsk behandling. Lovgrundlag Sundhedslovens kap. 38. Hvem kan få Mål Beskrivelse Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til følgende supplerende materialer: Fleksibilitet Borgere, der på grund af fysisk, psykisk eller sociale årsager ikke selv er i stand til at administrere sin medicin. At sikre borgeren den rette medicin, på det rette tidspunkt og på den rigtige måde. Opgaven udføres efter en delegation fra sygeplejerske eller assistent, og kan indeholde: Give dispenseret medicin Hjælp til indtagelse af medicin Øjendrypning Små klysma og mikrolax Smerteplastre i ganske særlige tilfælde Andre former for medicinadministration via plastre Inhalation Opgaven kan leveres flere gange dagligt. Tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold Injektioner. Smertebehandling via andre administrations former end de nævnte. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Leverandøren har ansvar for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige standarder og retningslinjer. Fastlæggelse af tidspunkt aftales mellem borgeren og leverandøren samt beskrives i handleplanen, som læses ved hvert besøg. Evt. flytning af ydelsen aftales mellem borgeren og leverandøren. Ydelseskataloget efter sundhedsloven. Vejen Kommunes vejledning om medicinhåndtering. Opgaven kan ikke fraviges jvf Sundhedsloven. Politisk godkendt Januar Kvalitetsstandarder

19 Kvalitetsstandard 2. Praktiske opgaver Lovgrundlag Servicelovens 1 samt 83. Visitation Alle kan henvende sig til Social og Ældreafdelingens visitation, der har bevillingskompetencen. Ved anmodning om praktisk bistand skal visitationen udføres inden 7 hverdage fra henvendelsen. Resultatet af visitationen meddeles seneste 7 hverdage efter visitationen er foretaget. Målgruppe Social & Ældreafdelingens kvalitetsmål Borgerens kvalitetsmål Indsatsområder Borgere, der efter en individuel vurdering af hjemmets samlede ressourcer har begrænsninger i forhold til at varetage de praktiske opgaver. Borgere, der har behov for støtte og vejledning til at bevare eller genvinde evnen til selv at varetage de praktiske opgaver. Borgere, der ved hjælp af en målrettet indsats kan forventes at genvinde evnen til selv at klare opgaven, bevilges rehabiliterende hjælp (BASH). (Servicelovens 86 stk. 2) At udgangspunktet for opgaverne er hjælp til selvhjælp med rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende sigte. At der gives støtte til bevarelse af selvstændighed, og at de praktiske opgaver som udgangspunkt foregår i samarbejde med borgeren. At opgaven tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og hjemmets situation i øvrigt. At borgeren oplever helhed og kontinuitet i opgaveløsningen. At borgeren får den vejledning, der er behov for i forhold til opgaven. At borgeren har medindflydelse på opgaveløsningen. For at vedligeholde borgerens ressourcer og fastholde principperne om hjælp til selvhjælp, er det vigtigt, at der i enhver opgaveløsning fokuseres på at medinddrage, træne og aktivere borgeren. Hjælp til selvhjælp implementeres i de daglige opgaver. Indsatsen indeholder følgende opgaver: 2.1 Rengøring 2.2 Tøjvask 2.3 Indkøb Hjælpens indhold, omfang og hyppighed afgøres ud fra en individuel konkret vurdering og fremgår af det bevillingsbrev, der sendes til borgeren som dokumentation for afgørelsen. Pleje og praktisk bistand 19

20 Fleksibilitet Borgere, der modtager hjælp efter Servicelovens 83, kan vælge en hel eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. (Servicelovens 94a). Ved ønske om bytte mellem pleje og praktisk hjælp forudsættes det, at der er truffet afgørelse om tildeling af både pleje og praktisk hjælp samt, at opgaverne ydes af samme leverandør. Leverancesikkerhed Visiteret praktisk bistand skal kunne leveres senest 14 hverdage efter visitationen Tidspunkt for levering af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Leverandøren aflyser aldrig aftaler om hjælp, men der kan foretages ændringer i aftaletidspunktet. Eventuel flytning af hjælpen skal planlægges mellem borgeren og leverandøren. Hjælpen leveres inden for plus/minus ½ time. Hvis borgeren aflyser hjælpen, tilbydes som udgangspunkt ikke erstatningsbesøg. Leverandørvalg Der er frit valg mellem de leverandører, der er godkendt af Vejen Kommune. I forbindelse med afgørelse om hjælp efter 83 skal myndigheden oplyse om alle godkendte leverandører, og evt. materiale fra godkendte leverandører kan udleveres til de personer, der er bevilget hjælp efter 83. Borgeren har mulighed for at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af Byrådet, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende. (Servicelovens 94) Dog gælder 94 ikke for beboere i plejeboliger, der ikke er omfattet af Frit valg af leverandør. Jf. 93 gælder frit valg af leverandør ikke for borgere, der er bosat på plejehjem / plejeboligbebyggelse/ ældrecentre/ plejecentre. Særlige forhold Praktiske opgaver kan bevilges som midlertidig hjælp. (Servicelovens 83 ) Vejen Kommune opkræver ikke betaling for midlertidig hjælp. Tilsyn (opfølgning) Borgeren har krav på, at den bevilgede hjælp løbende tilpasses efter behov. (Servicelovens 88 stk. 2) Borgeren har pligt til at kontakte visitator, hvis der sker ændringer i situationen, der medfører, at der ikke længere er behov for hjælp i det omfang, som hjælpen er tildelt. (Forvaltningslovens 11 stk. 2) 20 Kvalitetsstandarder

21 Politisk godkendt Januar 2014 Leverandøren er forpligtet til at underrette visitationen om væsentlige ændringer i borgerens helhedssituation, og dermed gøre opmærksom på evt. behov for justering eller revisitation. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. (Servicelovens 151) Tilsynet føres: Ved borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp foretages der opfølgning hvert andet år eller ved behov. Ved borgere, der modtager personlig pleje foretages der opfølgning hvert år eller ved behov. Tilsyn hos leverandør: På områdecentre udføres uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Ved leverandør der ikke er tilknyttet et center, udføres der uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. For at sikre ensartet grundlag for tilsynet anvendes standardiseret tilsynsskema. Pleje og praktisk bistand 21

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Ældreafdelingen, Vejen Kommune

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere