Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre

2 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

3 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 5 Formålet er... 5 Vejen Kommunes værdier... 5 Bevar en aktiv og selvstændig hverdag... 5 Hvordan bevilges hjælpen... 6 Ansøgning... 6 Visitation... 6 Bisidder... 6 Afgørelse... 6 Klagemulighed... 6 Borgernes hjem som arbejdsplads... 6 Valg af leverandør... 6 Skift af leverandør... 7 Privat hjælper via Fleksibel hjemmehjælp 94a... 7 Bytteretten begrænses af:... 7 Tilsyn opfølgning Tilsyn hos borgere:... 7 Tilsyn hos leverandør:... 7 Kontaktinfo... 8 Kvalitetsstandard Personlige opgaver Personlig pleje Ernæring Psykisk støtte og omsorg Målrettede pædagogiske opgaver Ledsagelse Medicinadministration...18 Pleje og praktisk bistand 3

4 2. Praktiske opgaver Rengøring Tøjvask Indkøb Madservice Afløsning / aflastning Ferieophold Afløsning / aflastning i eget hjem Midlertidige ophold Visitation til plejebolig Hverdagslivet i plejebolig Visitation til ældrebolig Nødkald Kvalitetsstandarder

5 Generel information om kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælpen. Den indeholder endvidere en beskrivelse af indhold, omfang og udførelse af hjælpen. Det vil desuden fremgå, hvilke leverancekrav Byrådet stiller til leverandører af hjælpen. Servicelovens 1 og 83 danner grundlag for bevilling af hjemmehjælp. Formålet er at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ifølge Servicelovens 139 skal Byrådet fastsætte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen. Der henvises desuden til Serviceloven og Vejen Kommunes hjemmeside. Vejen Kommunes værdier Vejen Kommune har fokus på en helhedsorienteret indsats samt en rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Opgaveløsning tager udgangspunkt i kommunens værdier (nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed) samt borgerens individuelle behov. Afdelingen Social og Ældre løser opgaven med høj faglig kvalitet med fokus på at skabe sammenhæng og tryghed for borgerne. Bevar en aktiv og selvstændig hverdag I Vejen Kommune arbejdes der med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at der som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om den enkelte borger gennem en målrettet rehabiliterende indsats i eget hjem, kan blive helt eller delvist selvhjulpen. Hvis det vurderes, at borgeren kan have brug for en ekstra indsats for at kunne vedligeholde eller genvinde sit funktionsniveau, kan der visiteres til et BASH forløb Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag. Indsatsen foregår i og omkring borgerens hjem og kobler sig til præcise funktioner og aktiviteter. Indsatsen sker med udgangspunkt i borgerens mulighed for at opretholde eller styrke funktionsevnen. I forløbet indgår en afklaring af borgerens fremtidige behov for hjælp. Hvis borgeren ud over et BASH forløb har brug for yderligere rehabilitering, fysisk, psykisk eller socialt, for at vedligeholde eller styrke deres funktionsniveau, er det en mulighed for borgeren at benytte nogle af kommunens andre tilbud. På aktivitetscentrene tilbydes der i samarbejde med mange frivillige kræfter, et stort udbud af aktiviteter. Aktiviteter, som kan give borgeren et løft i hverdagen både fysisk, psykisk og socialt. For yderligere information omkring aktiviteterne skal borgeren henvende sig direkte til aktivitetscentrene. Hvis borgeren har brug for fysisk træning for at opretholde eller genvinde et funktionsniveau, kan det være en mulighed for borgeren at benytte den frivillige træningshjælperordning. Borgeren bliver vurderet af en fysioterapeut, som derefter sammensætter et træningsprogram til borgeren. Efterfølgende kommer der i 12 uger en frivillig træningshjælper og træner programmet sammen med borgeren, således at borgeren herefter selvstændigt kan fortsætte sin træning. Borgeren kan få yderligere information om den frivillige træningshjælperordning ved at kontakte fysioterapeuten for de frivillige træningshjælpere. Pleje og praktisk bistand 5

6 Hvordan bevilges hjælpen Ansøgning For at komme i betragtning til hjælp skal der foreligge en ansøgning fra borgeren mundtligt eller skriftligt. Pårørende, læge og andre kan rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med denne. Visitation Visitationen foregår som udgangspunkt i borgerens eget hjem. Ud fra en konkret individuel vurdering træffes en afgørelse om, hvilken hjælp borgeren kan bevilges. Vurderingen tager udgangspunkt i hjemmets samlede ressourcer. Bisidder Ved visitationsbesøget har borgeren ret til at have en bisidder med. Borgeren vælger selv, hvem der skal være bisidder. Dog kan bisidderen ikke være en medarbejder fra kommunen eller fra en af de private leverandører af hjælpen i hjemmet. Bisidderens rolle er at lytte, gøre notater og hjælpe borgeren. Bisidderen har ikke taleret eller selvstændige funktioner. Afgørelse Visitator udarbejder beskrivelse af borgerens funktionsevne, skema over indgåede aftaler, bevillingsbrev om afgørelse omhandlende den tildelte hjælp, begrundelse for og formål med hjælpen, samt for hvilken periode hjælpen gives. Borgeren, der er bevilget hjælp, har pligt til at kontakte visitator ved ændringer i funktionsniveau, som betyder at hjælpen skal justeres. Personalet, der yder hjælpen, har ligeledes en oplysningspligt ved ændringer i borgerens tilstand, som betyder at hjælpen skal justeres. Visitator foretager løbende tilsyn med hjælpen. I øvrigt henvises til de enkelte kvalitetsstandarder, under punktet Tilsyn. Klagemulighed Borgeren har til enhver tid mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, som revurderer afgørelsen. Hvis Myndighedsafdelingen i Social og Ældre fastholder afgørelsen indbringes klagen efterfølgende for Ankestyrelsen. Alle afgørelser er forsynet med en klagevejledning. Ved manglende tilfredshed med samarbejdet med medarbejderen eller med det arbejde medarbejderen udfører, rettes henvendelse til den leverandør, der er valgt til løsning af opgaven Borgernes hjem som arbejdsplads Medarbejdere der kommer i borgerens hjem er omfattet af Arbejdsmiljølovens generelle bestemmelser. Disse bestemmelser anviser, hvordan følgende forhold skal håndteres: forflytninger, løft og arbejdsstillinger håndtering af kemikalier, så som rengøringsmidler o.lign. psykisk arbejdsmiljø brug af maskiner (støvsuger o.lign) og andre tekniske hjælpemidler. Boligen skal være indrettet således at arbejdsforholdene er i orden før arbejdet påbegyndes. Se desuden pjecen Borgerens hjem som arbejdsplads Valg af leverandør Borgere i eget hjem har ifølge Servicelovens mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjælpen. Der kan vælges mellem de leverandører, der er godkendt af Vejen Kommune. 6 Kvalitetsstandarder

7 I forbindelse med bevilling af personlig og praktisk hjælp samt madservice oplyser visitator om godkendte leverandører, og der udleveres informationsmateriale. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard om hjælpen er omfattet af frit valg af leverandør. Information kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen, Social og Ældre. Skift af leverandør Der kan skiftes leverandør med udgangen af den måned der følger, efter der er anmodet om at skifte leverandør. Borgeren skal henvende sig til Myndighedsafdelingen ved ønske om skift af leverandør. Privat hjælper via 94 Personlig pleje samt praktisk hjælp kan tillige udføres af en hjælper, som borgeren selv udpeger til at udføre arbejdet. Hjælperen skal ifølge lovgivningen godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter indgår kontrakt med hjælperen om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling. Fleksibel hjemmehjælp 94a Serviceloven stiller krav om, at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Det betyder, at der er mulighed for at bytte til en anden hjemmehjælpsydelse end den, der er truffet aftale om. Dette sker i et samarbejde med leverandøren. Der kan byttes mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis borgeren er visiteret til begge indsatsformer. Bytteretten begrænses af: den forventede tidsramme for den visiterede opgave det udførende personales faglige kompetence faggrænser for det udførende personale arbejdsmiljømæssige regler Det er leverandøren, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp. Såfremt borgeren gentagne gange fravælger hele eller dele af den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp, skal der ske en fornyet vurdering af behovet. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller ombyttes med en anden opgave, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. Tilsyn opfølgning 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. For at sikre et ensartet grundlag for tilsynet anvendes standardiseret tilsynsskema, der årligt revurderes og tilpasses. Tilsyn hos borgere: Ved borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp foretages der opfølgning mindst en gang hvert andet år eller ved behov. Ved borgere, der modtager personlig pleje foretages der opfølgning mindst en gang hvert år eller ved behov. Tilsyn hos leverandør: På områdecentre udføres uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Ved leverandør der ikke er tilknyttet et center, udføres der uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Pleje og praktisk bistand 7

8 Kontaktinfo Visitationen kan træffes på: Telefon: Mail: Postadresse: Østergade 28, 6630 Rødding 8 Kvalitetsstandarder

9 Kvalitetsstandard 1. Personlige opgaver Lovgrundlag Servicelovens 1 samt 83. Visitation Alle kan henvende sig til Social og Ældreafdelingens Visitation, der har bevillingskompetencen. Ved anmodning om personlige opgaver, skal visitationen udføres inden 5 hverdage fra henvendelsen. Resultatet af visitationen meddeles senest 7 hverdage efter visitationen er foretaget. Ved akut opstået behov, hvor visitationen ikke kan træffes, kan hjælpen iværksættes efter vurdering af den kommunale sygepleje. Målgruppe Social & Ældreafdelingens kvalitetsmål Borgerens Kvalitetsmål Indsatsområder Borgere, der efter en konkret individuel vurdering ikke selv er i stand til, at udføre opgaven på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere, der har behov for støtte og vejledning til at bevare eller genvinde evnen til selv at varetage de personlige opgaver. Borgere, der ved hjælp af træning kan forventes at genvinde evnen til selv at klare opgaven, bevilges rehabiliterende hjælp (BASH). (Servicelovens 86 stk. 2) At udgangspunktet for alle opgaver er hjælp til selvhjælp med rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende sigte. At borgerens basale behov, værdier og normer danner udgangspunkt for opgaveløsningen. At opgaveløsningen tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og hjemmets situation i øvrigt. At der er kontinuitet i opgaveløsningerne. At borgeren oplever helhed og kontinuitet i opgaveløsningen. At borgeren respekteres for egne værdier. At borgeren får den vejledning, der er behov for i forhold til opgaven. At borgeren har medindflydelse på opgaveløsning. At borgere, der har oprettet plejetestamente, kan forvente, at vejledende tilkendegivelser for fremtiden så vidt muligt overholdes. (Servicelovens 83, stk 4) For at vedligeholde borgerens ressourcer og fastholde principperne om hjælp til selvhjælp er det vigtigt, at der i enhver opgave fokuseres på at medinddrage, træne og aktivere borgeren. Indsatsen indeholder følgende opgaver: 1.1 Personlig pleje 1.2 Ernæring 1.3 Psykisk støtte og omsorg 1.4 Målrettede pædagogiske opgaver 1.5 Ledsagelse 1.6.Medicinadministration Pleje og praktisk bistand 9

10 Hjælpens indhold, omfang og hyppighed afgøres ud fra en konkret individuel vurdering og fremgår af det bevillingsbrev, der sendes til borgeren som dokumentation for afgørelsen. Fleksibilitet Borgere der modtager hjælp efter Servicelovens 83, kan vælge en hel eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. Servicelovens 94a. Ved ønske om bytte mellem pleje og praktisk hjælp forudsættes det, at der er truffet afgørelse om tildeling af både pleje og praktisk hjælp samt, at opgaverne ydes af samme leverandør. Det er leverandøren, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp. Såfremt borgeren gentagne gange fravælger hele eller dele af den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp, skal der ske en fornyet vurdering af behovet. Leverancesikkerhed Ved akut opstået behov for personlig hjælp hos en ikke visiteret borger, kan hjælpen igangsættes straks efter vurdering af sygeplejen. Ved akut opstået behov vil det være den kommunale leverandør, der starter hjælpen op. Visitationen vil være udført inden 5 hverdage, hvorved frit valg af leverandør vil kunne foretages af borgeren. Ved pludselige ændringer i en visiteret borgers funktionsniveau, hvor behovet for hjælp til personlig pleje øges, skal hjælpen igangsættes straks. Se i øvrigt under de enkelte indsatsområder. Tidspunkt for leverance af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Der må ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeopgaven undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes snarest samme dag med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Eventuel flytning af opgaven skal planlægges mellem borgeren og leverandøren. Hjælpen leveres inden for plus/minus ½ time. Hvis borgeren aflyser hjælpen, tilbydes som udgangspunkt ikke erstatningsbesøg. Leverandørvalg Der er frit valg mellem de leverandører, der er godkendt af Vejen Kommune. I forbindelse med afgørelse om hjælp efter 83 skal myndigheden oplyse, om alle godkendte leverandører og evt. materiale fra godkendte leverandører kan udleveres til de personer, der er bevilget hjælp efter 83. Borgeren har mulighed for at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af Byrådet, som herefter skal indgå kontrakt 10 Kvalitetsstandarder

11 med den pågældende. (Servicelovens 94) Dog gælder 94 ikke for beboere i plejeboliger, der ikke er omfattet af Frit valg af leverandør. Jf. 93 gælder frit valg af leverandør ikke for borgere der er bosat på plejehjem / plejeboligbebyggelse/ ældrecentre/ plejecentre. Særlige forhold Personlige opgaver kan bevilges som midlertidig hjælp. (Servicelovens 83) Vejen Kommune opkræver ikke betaling for midlertidig hjælp. Tilsyn (opfølgning) Borgeren har krav på, at den bevilgede hjælp løbende tilpasses efter behov. (Servicelovens 88 stk. 2) Politisk godkendt Januar 2014 Borgeren har pligt til at kontakte visitator, hvis der sker ændringer i situationen, der medfører, at der ikke længere er behov for hjælp i det omfang, som hjælpen er tildelt. (Forvaltningslovens 11 stk. 2) Leverandøren er forpligtet til at underrette visitationen om væsentlige ændringer i borgerens helhedssituation, og dermed gøre opmærksom på evt. behov for justering / revisitation. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. (Servicelovens 151) Tilsynet føres: Ved borgere, der modtager personlig pleje foretages der opfølgning hvert år eller ved behov. Tilsyn hos leverandør: På områdecentre udføres uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Ved leverandør der ikke er tilknyttet et center, udføres der uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt ved udvalgte borgere. For at sikre ensartet grundlag for tilsynet anvendes standardiseret tilsynsskema. Pleje og praktisk bistand 11

12 Indsatsområde 1.1. Personlig pleje Hjælpen leveres med henblik på at sikre/udføre personlige opgaver sammen med eller for borgeren. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere som, som på grund af midlertidige eller varige begrænsninger, ikke selv er i stand til at udføre opgaven. At opretholde borgerens personlige hygiejne. At borgerens egne ressourcer inddrages i opgaverne, jf. princippet om hjælp til selvhjælp. Personlig pleje kan udføres ved håndvask, som brusebad eller i seng. Indsatsområdet kan indeholde følgende opgaver: Bad*, hårvask og hårtørring Øvre og nedre toilette Mundhygiejne Frisering Barbering Negleklipning på hænder Hudpleje ved tør hud Af- og påklædning Toiletbesøg, bleskift, tømme kolbe eller toiletspand Kateterpleje, stomipleje og poseskift Forflytninger Vending og lejring Oprydning / aftørring i forbindelse med udførelsen af opgaven Hjælp til kropsbårne hjælpemidler *Bad gives som udgangspunkt max 3 gange om ugen på hverdage. Morgenpleje og aftenpleje leveres efter borgerens behov fortrinsvis mellem kl og kl Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold hos den enkelte borger. Karbad Barbering med kniv Hår oprulning Klipning af tånegle Opgaven leveres straks eller efter behov. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. 12 Kvalitetsstandarder

13 Fleksibilitet Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar 2014 Pleje og praktisk bistand 13

14 Indsatsområde 1.2 Ernæring Hjælpen leveres med henblik på at sikre tilstrækkelig indtagelse af mad og drikke sammen med eller for borgeren. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere som, på grund af midlertidige eller varige begrænsninger, ikke selv er i stand til at tilberede / indtage ernæring. At borgeren får den nødvendige hjælp til at opretholde en tilstrækkelig ernæringstilstand og væskebalance. Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Tilberedning og anretning af morgenmad Tilberedning og anretning af smørebrød, udføres i forbindelse med andet besøg i dagvagt Varme / servere mad Borddækning, afrydning og opvask hos den enkelte borger Opvask udføres som udgangspunkt 1 gang dagligt Hjælp til indtagelse af mad og drikke Opvarmning og anretning af færdiglavet og optøet mad i mikroovn eller tilsvarende Varm mad bevilges i Vejen Kommune som madservice. I forbindelse med øvrige besøg i hjemmet, kan der ydes hjælp med bestilling af de valgte retter. Morgenmåltider: Dagligt mellem kl Middagsmåltider: Dagligt mellem kl Aftensmåltider: Dagligt mellem kl Mellemmåltider: Efter behov Der skal som minimum være 3 timer mellem 2 hovedmåltider. Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Fleksibilitet Tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold hos den enkelte borger. Tilberedning af varm mad, herunder kartoffelskrælning i borgerens eget hjem. Tilberedning/ anretning af mad og drikke samt afrydning og opvask efter gæster. Opgaven iværksættes straks. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar Kvalitetsstandarder

15 Indsatsområde: 1.3 Psykisk støtte og omsorg Hjælpen leveres med henblik på at sikre en særlig støtte ved borgeren i hverdagens aktiviteter. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager i særlig grad har behov for støtte og omsorg, og hvor støtten ikke kan ydes på anden måde. At medvirke til borgerens tryghed i eget hjem. At borgeren får den omsorg og støtte, der er nødvendig for at hverdagen fungerer bedst muligt. Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Tilsynsbesøg / omsorgsbesøg ved særlige problemer Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen Tilsynsbesøg til borgere, der ikke er i stand til at tilkalde hjælp Skærmning af borgere med særlige problemer Læse post ydes max 1 gang om ugen Støtte til at etablere økonomiske ordninger fx betalingsservice, hvor der ikke er pårørende, der kan hjælpe Kan leveres flere gange dagligt. Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Fleksibilitet Vejledende tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold. Løsning af opgave omkring post og etablering af økonomiske ordninger varetages ikke som selvstændig opgave. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar 2014 Pleje og praktisk bistand 15

16 Indsatsområde: 1.4 Målrettede pædagogiske opgaver Hjælpen leveres i en afgrænset tidsperiode med henblik på, at borgeren opnår helt eller delvist selvstændighed i opgave løsningen. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Servicelovens 86. Hvem kan få Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for og kan profitere af en afgrænset og målrettet pædagogisk indsats. Oplæring og instruktion forudsætter, at opgaven er omfattet af Vejen Kommunes serviceniveau, og at borgeren tilhører målgruppen. Mål At borgeren bliver i stand til selv at varetage opgaven. Beskrivelse Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Oplæring og instruktion i brug af mindre hjælpemidler til personlig pleje fx strømpepåtager Oplæring og instruktion i brug af mikroovn Oplæring og instruktion vedrørende praktiske gøremål ved rengøring, tøjvask og indkøb Oplæring og instruktion i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og / eller brug af arbejdsredskaber Vejledende tidsforbrug Vejledende tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold. Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Opgaveløsning skal foregå i eget hjem og ikke som udadrettede aktiviteter. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Der henvises til Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Fleksibilitet Opgaven kan som udgangspunkt ikke byttes til en anden indsats. Politisk godkendt Januar Kvalitetsstandarder

17 Indsatsområde: 1.5 Ledsagelse Hjælpen leveres med henblik på at sikre mulighed for deltagelse i aktiviteter og / eller socialt samvær. Lovgrundlag Servicelovens 1 og 83. Hvem kan få Mål Beskrivelse Borgere, der er bosiddende i en kommunal anvist bolig, og som af fysiske, psykiske eller sociale årsager har behov for ledsagelse til aktiviteter og / eller socialt samvær i det tilknyttede områdecenter. At sikre borgerens mulighed for at deltage i socialt samvær for dermed at forebygge isolation. At sikre borgerens mulighed for at deltage i aktiviteter og arrangementer. At sikre borgerens mulighed for fælles spisning med henblik på at sikre sufficient ernæring. Indsatsen kan indeholde følgende opgaver: Personlig ledsagelse til aktiviteter i områdecentret Personlig ledsagelse til fællesspisning i områdecentret Kan leveres flere gange dagligt. Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til Fleksibilitet Vejledende tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang. Ledsagelse i aktiviteter i andet regi end det, der foregår på det tilknyttede områdecenter. Herunder også aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Kvalitetsstandard Personlige opgaver. Jf. servicelovens 94a, se desuden side 6, punkt om fleksibel hjemmehjælp eller ombytningsret. Politisk godkendt Januar 2014 Pleje og praktisk bistand 17

18 Indsatsområde: 1.6 Medicinadministration Hjælpen leveres med henblik på at sikre optimal medicinsk behandling. Lovgrundlag Sundhedslovens kap. 38. Hvem kan få Mål Beskrivelse Vejledende tidsforbrug Hvad indgår ikke i indsatsen Leverancesikkerhed Der henvises til følgende supplerende materialer: Fleksibilitet Borgere, der på grund af fysisk, psykisk eller sociale årsager ikke selv er i stand til at administrere sin medicin. At sikre borgeren den rette medicin, på det rette tidspunkt og på den rigtige måde. Opgaven udføres efter en delegation fra sygeplejerske eller assistent, og kan indeholde: Give dispenseret medicin Hjælp til indtagelse af medicin Øjendrypning Små klysma og mikrolax Smerteplastre i ganske særlige tilfælde Andre former for medicinadministration via plastre Inhalation Opgaven kan leveres flere gange dagligt. Tidsforbrug er afhængig af opgavens omfang og indhold Injektioner. Smertebehandling via andre administrations former end de nævnte. Opgaven iværksættes straks eller efter behov. Leverandøren har ansvar for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige standarder og retningslinjer. Fastlæggelse af tidspunkt aftales mellem borgeren og leverandøren samt beskrives i handleplanen, som læses ved hvert besøg. Evt. flytning af ydelsen aftales mellem borgeren og leverandøren. Ydelseskataloget efter sundhedsloven. Vejen Kommunes vejledning om medicinhåndtering. Opgaven kan ikke fraviges jvf Sundhedsloven. Politisk godkendt Januar Kvalitetsstandarder

19 Kvalitetsstandard 2. Praktiske opgaver Lovgrundlag Servicelovens 1 samt 83. Visitation Alle kan henvende sig til Social og Ældreafdelingens visitation, der har bevillingskompetencen. Ved anmodning om praktisk bistand skal visitationen udføres inden 7 hverdage fra henvendelsen. Resultatet af visitationen meddeles seneste 7 hverdage efter visitationen er foretaget. Målgruppe Social & Ældreafdelingens kvalitetsmål Borgerens kvalitetsmål Indsatsområder Borgere, der efter en individuel vurdering af hjemmets samlede ressourcer har begrænsninger i forhold til at varetage de praktiske opgaver. Borgere, der har behov for støtte og vejledning til at bevare eller genvinde evnen til selv at varetage de praktiske opgaver. Borgere, der ved hjælp af en målrettet indsats kan forventes at genvinde evnen til selv at klare opgaven, bevilges rehabiliterende hjælp (BASH). (Servicelovens 86 stk. 2) At udgangspunktet for opgaverne er hjælp til selvhjælp med rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende sigte. At der gives støtte til bevarelse af selvstændighed, og at de praktiske opgaver som udgangspunkt foregår i samarbejde med borgeren. At opgaven tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og hjemmets situation i øvrigt. At borgeren oplever helhed og kontinuitet i opgaveløsningen. At borgeren får den vejledning, der er behov for i forhold til opgaven. At borgeren har medindflydelse på opgaveløsningen. For at vedligeholde borgerens ressourcer og fastholde principperne om hjælp til selvhjælp, er det vigtigt, at der i enhver opgaveløsning fokuseres på at medinddrage, træne og aktivere borgeren. Hjælp til selvhjælp implementeres i de daglige opgaver. Indsatsen indeholder følgende opgaver: 2.1 Rengøring 2.2 Tøjvask 2.3 Indkøb Hjælpens indhold, omfang og hyppighed afgøres ud fra en individuel konkret vurdering og fremgår af det bevillingsbrev, der sendes til borgeren som dokumentation for afgørelsen. Pleje og praktisk bistand 19

20 Fleksibilitet Borgere, der modtager hjælp efter Servicelovens 83, kan vælge en hel eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. (Servicelovens 94a). Ved ønske om bytte mellem pleje og praktisk hjælp forudsættes det, at der er truffet afgørelse om tildeling af både pleje og praktisk hjælp samt, at opgaverne ydes af samme leverandør. Leverancesikkerhed Visiteret praktisk bistand skal kunne leveres senest 14 hverdage efter visitationen Tidspunkt for levering af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Leverandøren aflyser aldrig aftaler om hjælp, men der kan foretages ændringer i aftaletidspunktet. Eventuel flytning af hjælpen skal planlægges mellem borgeren og leverandøren. Hjælpen leveres inden for plus/minus ½ time. Hvis borgeren aflyser hjælpen, tilbydes som udgangspunkt ikke erstatningsbesøg. Leverandørvalg Der er frit valg mellem de leverandører, der er godkendt af Vejen Kommune. I forbindelse med afgørelse om hjælp efter 83 skal myndigheden oplyse om alle godkendte leverandører, og evt. materiale fra godkendte leverandører kan udleveres til de personer, der er bevilget hjælp efter 83. Borgeren har mulighed for at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af Byrådet, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende. (Servicelovens 94) Dog gælder 94 ikke for beboere i plejeboliger, der ikke er omfattet af Frit valg af leverandør. Jf. 93 gælder frit valg af leverandør ikke for borgere, der er bosat på plejehjem / plejeboligbebyggelse/ ældrecentre/ plejecentre. Særlige forhold Praktiske opgaver kan bevilges som midlertidig hjælp. (Servicelovens 83 ) Vejen Kommune opkræver ikke betaling for midlertidig hjælp. Tilsyn (opfølgning) Borgeren har krav på, at den bevilgede hjælp løbende tilpasses efter behov. (Servicelovens 88 stk. 2) Borgeren har pligt til at kontakte visitator, hvis der sker ændringer i situationen, der medfører, at der ikke længere er behov for hjælp i det omfang, som hjælpen er tildelt. (Forvaltningslovens 11 stk. 2) 20 Kvalitetsstandarder

21 Politisk godkendt Januar 2014 Leverandøren er forpligtet til at underrette visitationen om væsentlige ændringer i borgerens helhedssituation, og dermed gøre opmærksom på evt. behov for justering eller revisitation. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. (Servicelovens 151) Tilsynet føres: Ved borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp foretages der opfølgning hvert andet år eller ved behov. Ved borgere, der modtager personlig pleje foretages der opfølgning hvert år eller ved behov. Tilsyn hos leverandør: På områdecentre udføres uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. Ved leverandør der ikke er tilknyttet et center, udføres der uanmeldt tilsyn mindst 1 gang årligt. For at sikre ensartet grundlag for tilsynet anvendes standardiseret tilsynsskema. Pleje og praktisk bistand 21

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand 1 Indholdsfortegnelse Generel information 3 Vejen Kommunes værdier 3 Rehabilitering bevar en aktiv og selvstændig hverdag 3 Hvordan bevilges hjælpen 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2015 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Maj 2015 Ordrenr: 00553 2 Kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2017 Pleje og praktisk bistand 2 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere