Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014"

Transkript

1 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP Praktisk hjælp: Rengøring Praktisk hjælp: Tøjvask Praktisk hjælp: Indkøbsordning Praktisk hjælp: Indkøb ærinder Bilag Tidsfrister for visitation til og levering af ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje januar 2014 Side 1

2 Indledning Velkommmen til 2014-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Denne udgave skal ses i sammenhæng med pjecen: Hjælp i hjemmet, som er henvendt til de borgere, der modtager hjælpen. Kvalitetsstandarder for hjælp efter 83 i lov om social service skal årligt revideres. Standarderne skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælpen. Beskrivelsen af standarderne skal være præcis og danne baggrund for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. Kommunens tilgang til alle slags ydelser er rehabiliterende og aktiverende hvilket betyder, at vi altid vil tilbyde træning før vi iværksætter varig hjælp, ligesom vi vil undersøge om hjælpemidler, boligændringer og lignende kan afhjælpe et behov. Er der behov for kompenserende hjælp vil borgerens ressourcer altid blive inddraget i opgaveløsningen. Hjælp til selvhjælpsprincippet er den bærende tilgang. Kommune har tillid til, at alle leverandører, der skal levere ydelser i Furesø Kommune, er fagligt kompetente og bruger deres sunde fornuft. Derfor er ikke alle forventninger udspecificeret i de enkelte kvalitetsstandarder. Hjælp der visiteres med afsæt i lov om social service skal: 1. Sigte mod at inddrage borgerne som aktive medspillere og samarbejdspartnere. 2. Sikre at borgeren oplever en sammenhæng i indsatsen, der har som formål at understøtte at borgerne bliver så selvhjulpen som muligt så længe som muligt. Via hverdagsrehabilitering, hjælpemidler og kompenserende hjælp. 3. Bygge på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Der er ikke med denne udgave ændringer i serviceniveaet. Vi har fremhævet de rammedelegerede sygeplejeydelser, der er og hele tiden har været - en del af den personlige pleje, når borgeren har behov herfor. Fx medicingivning, hjælp til kompressionsstrømpe. Der er tale om ydelser, tildelt efter Sundhedsloven, der rammedelegeres til hjemmehjælpsleverandørerne, ved at være en del af den personlige pleje. At ydelsen er rammedelegeret betyder, at det er leverandøren, der har ansvaret for at der foreligger instrukser for udførelse og at medarbejdere har tilstrækkelige kompetencer og ikke hjemmesygeplejen, som almindeligvis har ansvaret for levering af ydelser efter sundhedsloven. Ris og ros Venlig hilsen Annelia Jensen 15. januar 2014 Side 2

3 Centerchef Center for Social og Sundhed PERSONLIG PLEJE Ernæring, hjælp til mad og drikke Lovgrundlag Lov om social service 83. Målgruppe Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage de nævnte opgaver. Formål At borgeren støttes og vejledes i tilberedning og indtagelse af mad og drikke At borgeren får en sund og ernæringsrigtig kost At borgeren får dækket sit væskebehov. Hvilke opgaver kan indgå? Hjælpen leveres fortrinsvis ifm. dagens 3 hovedmåltider og kan omfatte tilberedning og anretning af mad og evt. tilstedeværelse ved måltidet, herunder: tilberede og servere morgenmad tilberede og servere smørrebrød tilberede varm mad i mikrobølgeovn og servere tilberede og servere mellemmåltider tilberede og servere kolde og varme drikke hjælp til indtagelse af mad og drikke vejlede om sund og ernæringsrigtig kost renholdelse af køkken, f.eks. afrydning og opvask fjernelse af ikke brugbare mad- og drikkevarer i køleskab renholdelse af køleskab hjælp til at udfylde menulister til madservice. Hvilke relaterede opgaver indgår grundtilberedning af varm mad servering for og opvask efter gæster tilberedning og anretning i hjem, hvor der er andre i husstanden, der kan udføre hele eller dele af opgaven. Kommunens kvalitetsmål At borgeren inddrages maksimalt i opgavernes udførelse At borgeren støttes i at mestre hverdagen og samtidig udvikler og/eller fastholder sin evne til helt eller delvist at være/blive selvhjulpen At yde individuelt tilpasset hjælp og støtte via kvalificerede og 15. januar 2014 Side 3

4 fagligt kompetente medarbejdere - i videst muligt omfang samme medarbejder hos samme borger. At borgeren får dækket sit behov for mad og drikke At besøg sker +/- 30 min. fra aftalt tidspunkt. Hjælpen leveres dagligt og fortrinsvis i forbindelse med dagens 3 hovedmåltider. Borgeren vælger selv, om hjælpen leveres af: den kommunale hjemmepleje en privat leverandør, som kommunen har kontrakt med en person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Omkostninger for borgeren Vi anbefaler borgeren at anskaffe en mikrobølgeovn. Psykisk pleje og omsorg Lovgrundlag Lov om social service 83. Målgruppe Borgere med nedsat psykisk og social formåen. Formål At yde rehabiliterende hjælp, støtte og omsorg til borgere, der varigt eller midlertidigt har nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, fx borgere, som ikke har pårørende, der kan hjælpe At støtte borgeren i at skabe struktur i hverdagen At fremme borgerens mulighed for at klare sig selv At lette borgerens daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hvilke opgaver kan indgå? Støttende besøg til fx at læse/skrive breve, gå tur, formidle kontakt til lægen og offentlige instanser, følge til læge i ganske særlige tilfælde Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen Støtte til at fastholde/opbygge netværk Midlertidig støtte i forbindelse med sorg og krise. Hvilke relaterede opgaver indgår Ledsagelse generelt. 15. januar 2014 Side 4

5 Kommunens kvalitetsmål At borgeren inddrages maksimalt i opgavernes udførelse At borgeren støttes i at mestre hverdagen og samtidig udvikler og/eller fastholder sin evne til helt eller delvist at blive selvhjulpen At yde individuelt tilpasset hjælp og støtte via kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere - i videst muligt omfang samme medarbejder hos samme borger. At hjælpens omfang løbende tilpasses borgerens behov. At besøg afvikles +/- 30 min. fra aftalt tidspunkt. Hjælpen ydes separat eller integreret med øvrige plejeydelser og kan ydes hele døgnet. Borgeren vælger selv, om hjælpen leveres af: den kommunale hjemmepleje en privat leverandør, som kommunen har kontrakt med en person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Omkostninger for borgeren Intet at bemærke Personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Målgruppe Formål Lov om social service 83 og Sundhedslovens 138 i form af enkelte afgrænsede ydelser. Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage den personlige hjælp eller dele af den. At borgeren støttes i at mestre hverdagen og samtidig udvikler og/eller fastholder sin evne til helt eller delvist at være/blive selvhjulpen og modtager kompenserende hjælp, hvor der er behov. At sikre borgerens sundhedstilstand bedst muligt. At borgeren oplever sig velsoigneret. At yde individuelt tilpasset hjælp og støtte via kvalificerede og 15. januar 2014 Side 5

6 fagligt kompetente medarbejdere - i videst muligt omfang samme medarbejder hos samme borger. At borgeren inddrages mest muligt i alle opgaver og beslutninger, så den enkelte oplever sammenhæng i indsatsen, får hjælp til selvhjælp og dermed øget livskvalitet. Hvilke opgaver kan indgå? Bad, fx brusebad, sengebad. Som hovedregel 1-2 gange ugentligt, men behovet vurderes individuelt. Hudpleje Hårvask og frisering Barbering Personlig hygiejne, øvre og nedre toilette Mund-, tand- og/eller protesepleje Negleklipning af hænder Af- og påklædning Toiletbesøg, bleskift, tømme bækkenstol Sengeredning Hjælp til personlige hjælpemidler, fx høreapparat og nødkald Pudse briller Rengøring af hjælpemidler ved behov for hyppig rengøring Forflytning Vending og lejring Rammedelegerede sundhedslovsydelser, fx: katheterpleje Stomipleje Kompressionsstrømper Hjælp til indtagelse af medicin Hvilke relaterede opgaver indgår Kommunens kvalitetsmål Neglepleje på fødder (borgeren skal benytte en fodterapeut). Afhentning af post ved postkasse (borgeren skal søge om post til døren ). At borgeren inddrages maksimalt i opgavernes udførelse. At tildeling af hjælp sker ud fra en individuel konkret vurdering, hvor hjælpens omfang løbende tilpasses borgerens behov. At yde individuelt tilpasset hjælp og støtte via kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere - i videst muligt omfang samme medarbejder hos samme borger. At hjælpen påbegyndes straks ved akut behov. At tidsforbruget tilpasses individuelt. At morgentoilette normalt udføres i tidsrummet kl At besøg afvikles +/- 1 time fra aftalt tidspunkt. Personlig hjælp og pleje gives som udgangspunkt hele døgnet. 15. januar 2014 Side 6

7 Hjælp til bad gives som udgangspunkt 1-2 gange om ugen, og ved særlige behov hyppigere. Borgeren vælger selv, om hjælpen leveres af: den kommunale hjemmepleje en privat leverandør, som kommunen har kontrakt med en person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Omkostninger for borgeren Borgeren anskaffer diverse plejeartikler, fx vaskeklude, vaskefade, hudplejemidler og urinkolbe/bækken. 15. januar 2014 Side 7

8 Aflastningsophold Lovgrundlag Lov om social service 84, stk. 2. Målgruppe Formål Ægtefæller eller nære pårørende, der hjælper en borger med nedsat funktionsevne efter nærmere vurdering. At pårørende får støtte til at bevare egen livsførelse. Hvilke relaterede opgaver indgår Midlertidigt døgnophold At støtte borgeren og ægtefælle/samlever til at blive i eget hjem. Kommunens kvalitetsmål At tilbyde aflastning til ægtefæller eller andre nære pårørende, når der er behov herfor. At aftaler overholdes. Som hovedregel tilbyder vi aflastningsophold i op til 2 uger ad gangen højst 3 gange om året. Borgerens døgntilbud kan øges. Omkostninger for modtageren Der er ikke valgmulighed. Ved aflastningsophold er der egenbetaling for kost og diverse forbrug (el, vand, rengøringsmidler, lån af linned etc.). Borger betaler selv transport til og fra døgnophold. 15. januar 2014 Side 8

9 Afløsning Aflastning i eget hjem Lovgrundlag Lov om social service 84, stk. 1 Målgruppe Formål Ægtefælle/samlever eller nære pårørende, der passer en person med nedsat funktionsevne efter nærmere vurdering. At pårørende i videst muligt omfang får mulighed for at opretholde egen livsførelse. At støtte borgeren så denne sammen med evt. ægtefælle/samlever kan forblive boende i eget hjem. Hvilke opgaver kan indgå? Afløsning gives typisk i hjemmet ved at en medarbejder er til stede i hjemmet i et aftalt tidsrum. Aflastning typisk i form af praktisk hjælp til rengøring, vask m.v. Dagcenter/-hjemophold 2-5 gange om ugen. Hvilke relaterede opgaver indgår Kommunens kvalitetsmål Ydelser bevilget efter 83 indgår ikke i ydelsen. At tilbyde afløsning til ægtefælle/samlever eller andre nære pårørende, når der er behov herfor. At aftaler overholdes. At borgeren kan forblive boende i eget hjem. Afløsning i hjemmet tilbydes efter behov set i forhold til borgerens øvrige tilbud, som hovedregel 2 gange ugentligt af max 5 timer pr gang. Tilbud om ophold på dagcenter 2-5 gange om ugen. Borgeren vælger selv, om hjælpen leveres af: den kommunale hjemmepleje en privat leverandør, som kommunen har kontrakt med en privat person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Omkostninger for modtageren Benyttelse af dagcentret medfører egenbetaling for egen fortæring og i et vist omfang egen transport. 15. januar 2014 Side 9

10 PRAKTISK HJÆLP Praktisk hjælp: Rengøring Lovgrundlag Lov om social service 83 Målgruppe Borgere, der er helt eller delvis ude af stand til at klare en eller flere rengøringsopgaver. Husstandens samlede ressourcer inddrages i vurderingen. Borgeren skal være i hjemmet, når der gøres rent. Formål At borgeren kan bo længst muligt i sin (egnede) bolig At borgerens standard for rengøring i videst muligt omfang opretholdes. At borgeren genopretter og/eller vedligeholder sine evner til at klare sig selv og derved bevarer sin identitet og selvbestemmelse. Hvilke opgaver kan indgå? Rengøring af et areal svarende til 65 m2 Støvsugning Gulvvask Tørre støv af Rengøring af toilet og håndvask Skift af sengetøj Rengøring af hjælpemidler. Borgeren skal medvirke aktivt i praktisk afprøvning og instruktion ved terapeut forud for evt. bevilling. Hvilke relaterede opgaver indgår Opgaver, som andre i husstanden kan udføre helt eller delvist (fx. ægtefælle, samlever eller større hjemmeboende børn). Opgaver, som borgeren kan lære at varetage ved gennemgang af korrekte arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler mm. Som hovedregel ikke rengøring på lør-, søn- og helligdage. Kommunens kvalitetsmål At borgeren inddrages maksimalt i opgavernes udførelse At borgeren støttes i at mestre hverdagen og samtidig udvikler og/eller fastholder sin evne til helt eller delvist at være/blive selvhjulpen 15. januar 2014 Side 10

11 At yde individuelt tilpasset hjælp og støtte via kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere - i videst muligt omfang samme medarbejder hos samme borger. At borgeren tilbydes erstatning for aflyst rengøring At besøg afvikles +/- 1 time fra aftalt tidspunkt At hjælpen senest påbegyndes 14 dage fra visitationsdato. Rengøring tilbydes som hovedregel hver 14. dag. Rengøring oftere bevilges efter en individuel vurdering. Fx hvis borger bruger samme kørestol ude og inde, ofte spilder grundet sygdom, har behov for hyggig rengøring af toilet. Borgeren vælger selv, om hjælpen leveres af: den kommunale hjemmepleje en privat leverandør, som kommunen har kontrakt med en person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Omkostninger for borgeren Rengøringsmidler og redskaber til rengøring, der følger APV. Rengøringsmidler skal være miljøgodkendte og parfumefri. Praktisk hjælp: Tøjvask Lovgrundlag Lov om social service 83 Målgruppe Formål Borgere, der ikke selvstændigt kan vaske, efterbehandle og transportere eget vasketøj. Husstandens samlede ressourcer inddrages i vurderingen. At borgeren får hjælp og støtte til vask af tøj, der anvendes i hverdagen Hvilke opgaver kan indgå? Tøjvask sker som hovedregel via vaskeordning, hvor vaskeservicefirma afhenter tøj en uge og afleverer den næste. Omfang: max. 8 kg. pr. person hver 14. dag. Tøjvask i vaskemaskine i eget hjem, når borgeren modtager daglig hjælp til personlig pleje. Små håndsrækninger til vasketøj, fx. hjælp til at samle tøj til vaskeordning, hænge tøj op, lægge tøj på plads. 15. januar 2014 Side 11

12 Hvilke relaterede opgaver indgår Rulning og strygning. Kommunens kvalitetsmål At tøjet er rent og intakt efter den enkelte borgers standard. At hjælpen er individuelt tilpasset. At yde individuelt tilpasset hjælp og støtte via kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere - i videst muligt omfang samme medarbejder hos samme borger. At besøg afvikles + /- 1 time fra aftalt tidspunkt. Omkostninger for borgeren Som hovedregel hver 14. dag, men i særlige tilfælde kan der visiteres til hyppigere tøjvask. Borgeren kan vælge mellem de vaskeservicefirmaer, kommunen har indgået aftale med. Ved vask i eget hjem følger opgaven valg af leverandør af personlig pleje. Der er egenbetaling for vaskeordning. Beløbet reguleres én gang årligt og kan oplyses af Visitationen. Betaling via BS. Borgeren betaler for udgifter forbundet med anden tøjvask. Praktisk hjælp: Indkøbsordning Lovgrundlag Lov om social service 83. Målgruppe Formål Hvilke opgaver kan indgå? Hvilke relaterede opgaver indgår Kommunens kvalitetsmål Borgere, der er ude af stand til selv at indkøbe og hente dagligvarer. At borgeren har nødvendige dagligvarer i sit hjem. Indkøb af dagligvarer 1 gang ugentligt via indkøbsleverandør, som kommunen har kontrakt med. Bestilling/udbringning af varer ud over 12 kg. samt indkøb i hjem, hvor andre kan træde til. At indkøbet svarer til indkøbssedlen, og at borgeren ved varelevering får en faktura, hvoraf navn og varekøb fremgår. At medarbejderne optræder kvalificerede og fagligt kompetente At indkøb leveres +/- 2 timer fra det aftalte tidspunkt. 15. januar 2014 Side 12

13 Omkostninger for borgeren Opfølgning Indkøb af dagligvarer foretages én gang om ugen. Borgeren kan vælge blandt de indkøbsleverandører, kommunen har kontrakt med. Der er egenbetaling for indkøbsordningen. Beløbet reguleres én gang årligt og kan oplyses af Visitationen. Borgeren betaler via BS. Betalingen af varerne herunder borgeres manglende betaling af varer er et mellemværende mellem indkøbsleverandør og borger. Der registreres klager og udføres stikprøvekontrol m.m. Kommunen følger indkøbsleverandørernes prisniveau. Praktisk hjælp: Indkøb ærinder Lovgrundlag Lov om social service 83 Målgruppe Borgere, som ikke selv er i stand til at købe ind, og som ikke har andre, der kan træde til. Borgere, der ikke kan indgå i de godkendte indkøbsordninger. Formål At borgeren har dagligvarer i sit hjem. Hvilke opgaver kan indgå? Indkøb og hjembringning af dagligvarer via nærmeste butik. Hjælp til indkøbsseddel samt bestilling via indkøbsleverandør. Tilmelding af regning til BS og lignende. Undtagelsesvist kan medarbejder følge borger til kontantautomat eller bank med udbetalingskasse i kommunen. Hvilke relaterede opgaver indgår Indkøb af tungere enkeltvarer. Udbringning af øl og vand og tungere varer sker for borgerens egen regning. Betaling af regninger, der kan tilmeldes BS. Kommunens kvalitetsmål At indkøb skal svare til indkøbsseddel. At yde individuelt tilpasset hjælp og støtte via kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere - i videst muligt omfang samme medarbejder hos samme borger. 15. januar 2014 Side 13

14 At besøg afvikles + /- 1 time fra aftalt tidspunkt. Indkøb af dagligvarer foretages én gang om ugen, mens øvrige ærinder foretages maks. to gange om måneden. Borgeren vælger selv, om hjælpen leveres af: den kommunale hjemmepleje en privat leverandør, som kommunen har kontrakt med en person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Omkostninger for borgeren Ingen. 15. januar 2014 Side 14

15 Bilag 1 Tidsfrister for visitation til og levering af ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunen skal fastsætte grænser for hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse om hjælp. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøger have besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. Når afgørelsen er truffet har visitationen ansvar for at afgørelsen bliver bliver sat igang. Tilsvarende har kommunen fastsat grænser for, hvor lang tid der må gå, inden en udførelse/ levering af en ydelse skal finde sted. Vigtigt: Er der tale om en akut situation, skal hjælpen iværksættes hurtigst muligt og for personlig pleje gælder, at hjælpen skal iværksættes med det samme. I øvrigt er det overordnede mål, at tildelte ydelser leveres så hurtigt som muligt og senest inden for den fastsatte tidsfrist. Personlig pleje Praktisk hjælp Indkøb Madservice Vaskeservice Leverandørskift Levering af personlig og praktisk hjælp Erstatningshjælp Tidsfrister for visitationen Hurtigst muligt og senest 4 uger efter henvendelsen Hurtigst muligt og senest 8 uger efter henvendelsen Hurtigst muligt og senest 2 uger efter henvendelsen Hurtigst muligt og senest 2 uger efter henvendelsen Hurtigst muligt og senest 8 uger efter henvendelsen Hurtigst muligt efter modtagelse af ønske om leverandørskifte kontaktes ny leverandør. Leverandør skifte varsles med 6 hverdage I særlige tilfælde kan opstart fremskyndes. Tidsfrister for leverandøren af ydelsen Hurtigst muligt og ved behov iværkssættes hjælpen straks. Ved ikke presserende hjælp må der højst gå 6 dage efter visitation er modtaget af leverandøren Hurtigst muligt og der må højst gå 14 dage fra leverandøren har modtaget visitationen til hjælpen er leveret 1. gang. Hurtigst muligt og senest 6dage efter visitation er modtaget af leverandøren. Hurtigst muligt og senest 6 dage efter leverandøren har modtaget visitationen Hurtigst muligt og senest 6 hverdage efter leverandøren har modtaget visitationen. Den nye leverandør skal starte hjælpen op hos borger 6 dage efter henvendelse fra visitationen. I særlige tilfælde kan opstart fremskyndes. Leverandøren aftaler ved opstart ca. tid for levering af de visiterede ydelser. Ved ændringer +/- 1 time skal leverandøren kontakte borger. For enkelte ydelser er det +/- 30 min. eller +/- 2 timer. Ingen hjælp må aflyses. Hvis der er behov for at udsætte praktisk hjælp, skal tilbud om erstatning være udført senest 7 dage efter leveringen skulle være sket. 15. januar 2014 Side 15

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2008 Furesø Kommune Social og Sundhed Ældreområdet. Kvalitetsstandarder 2008-9. Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger

Kvalitetsstandarder 2008 Furesø Kommune Social og Sundhed Ældreområdet. Kvalitetsstandarder 2008-9. Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger Furesø Kommune Social og Sundhed Ældreområdet Kvalitetsstandarder 2008-9 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger 1 FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS FORMAND... 3 HVORDAN FÅR MAN HJÆLP?...

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Bilag 2 til sag om revision af kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre Dato: 23. februar 2012 Sagsbehandler: aopmt Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere