Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder Side 1 af 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36

2 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver... 3 afløsning, aflastning, samt... 3 midlertidigt ophold, ældre- og plejebolig... 3 Visitation... 3 Bisidder... 4 Repræsentant... 4 Borgerens forpligtelser... 4 Leverandørens forpligtelser... 4 Klageadgang... 5 Kvalitetsstandard... 5 Fælles Sprog II... 6 Retningsgivende mål... 7 Generel kvalitetsstandard... 8 Specifik kvalitetsstandard Personlige opgaver Øvre og nedre toilette. På- og afklædning Toiletbesøg Bad Personlige opgaver Ernæring Døgnkost til beboere i døgnbemandende boliger Madservice med udbringning til hjemmet Mobilitet. Forflytning, vending og lejring Omsorgsrelaterede opgaver. At sikre sammenhæng i hverdagen Mobilitet. Færden uden for Personlige opgaver Pleje af døende Praktiske opgaver Rengøring Oprydning Indkøb Tøjvask Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Afløsning og aflastning Midlertidigt ophold i døgnbemandede plejeboliger Ældre- og plejeboliger Ældrebolig Plejeboliger (plejehjem) Side 2 af 36

3 Indledning Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til: personlige og praktiske opgaver afløsning, aflastning, samt midlertidigt ophold, ældre- og plejebolig Hjælp til personlige og nødvendige praktiske opgaver i hjemmet kan gives efter lov om social service 44 og 83. Hjælpen efter lov om social service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og et princip om, at hjælp fra det offentlige først træder til, når borgeren ikke kan klare sig ved egen eller andres hjælp. Det vil sige, at indsatsen gives som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren helt eller delvist ikke selv kan udføre på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indsatsens primære mål vil altid være at gøre modtageren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til at klare så meget som muligt selv. For at kunne indfri indsatsen primære mål, skal den personlige og praktiske indsats gives som hjælp til selvhjælp, også betegnet Aktiv Pleje. Aktiv Pleje ydes i et samarbejde mellem borger og alle involverede faggrupper med udgangspunkt i borgerens behov og funktionsevne. Efter lov om social service 44 og 84 stk. 1 kan der gives afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Efter lov om social service 44 og 84 stk. 2 kan der bevilges midlertidig ophold i en døgnbemandet plejebolig til borgere, der har et særligt behov for pleje og omsorg hele døgnet, som ikke kan dækkes i hjemmet. Efter lov om almene boliger 54 og 54a kan der bevilges en ældre- og plejebolig til borgere, der har en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og eller særlige sociale problemer. Visitation Visitation sker ved en samtale med borgeren i dennes hjem. Ved visitationsbesøget udarbejdes en helhedsvurdering. I en helhedsvurdering indgår en beskrivelse og vurdering af borgerens funktionsevne i dagligdagen. Tildelingen af hjælp gives ved en konkret, individuel vurdering på baggrund af helhedsvurderingen, lov om social service og Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Hvis det ikke er muligt at få de relevante oplysninger frem i sagsbehandlingen, informeres borgeren om, at sagen behandles på det foreliggende grundlag, jf. retssikkerhedslovens 11b. Borgeren skal kontaktes inden 3 hverdage efter henvendelse for at aftale et visitationsbesøg. Besøget bør herefter så vidt muligt gennemføres inden for 14 hverdage. Side 3 af 36

4 Visitator skriver et afgørelsesbrev til borgeren, hvor bevilling eller afslag begrundes. Borgerne skal modtage afgørelsesbrevet senest 10 dage efter besøget. Der følges op på den visiterede hjælp efter behov. Bisidder Borgeren har ret til at have en pårørende eller en bisidder med ved visitationen. Borgeren oplyses om dette telefonisk eller pr. brev når visitationsbesøget aftales. En bisidder skal støtte borgeren, men har ingen rettigheder i forhold til sagsforløbet. En bisidder skal ikke deltage aktivt med mindre den pågældende anmodes herom. Bisidderen skal fungere som støtte for parten, ikke som samtalepartner i forhold til sagsbehandleren. En bisidder har ikke fået fuldmagt fra borgeren til at indgå i sagen på borgerens vegne, altså har borgeren ikke afgivet noget af sin selvstændige kompetence til bisidderen. En bisidder har dermed ikke ret til at påvirke sagsforløbet, endsige ret til at sætte dagsordenen. Repræsentant En repræsentant udpeges af borgeren og får fuldmagt til at overtage den pågældendes beføjelser helt eller delvist i sagsforløbet. Borgeren informeres om, at borgeren dermed har afgivet sin indflydelse til en anden person og såfremt borgeren ønsker, at repræsentanten ikke skal have denne kompetence længere, skal dette meddeles til myndighedskontoret. En repræsentant træder ind i sagen i stedet for borgeren. Dog skal borgeren fortsat medvirke til afklaringer, afprøvninger, undersøgelser m.m. som er nødvendige for at kunne afklare sagen. Den løbende dialog undervejs og aftaler i sagsforløbet indgås mellem repræsentanten og visitator. Borgerens forpligtelser Borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen af sagen. Borgeren har, jf. retssikkerhedslovens 11: pligt til at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp pågældende er berettiget til og pligt til at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen pligt til at underrette visitator om ændringer i funktionsniveau, så den tildelte hjælp kan tilpasses det aktuelle funktionsniveau. Borgeren har pligt til at være i hjemmet, når hjælpen ydes. Leverandørens forpligtelser Leverandøren har ligeledes en pligt til at underrette visitator om ændringer i borgerens funktionsniveau. Leverandør og borger aftaler tidspunkt for, hvornår hjælpen skal udføres. Det aftalte tidspunkt må ikke overskrides med mere end +/- ½ time ved personlig hjælp og +/- 1 time ved praktisk hjælp uden forklaring til borgeren. Personlig hjælp kan iværksættes fra dag til dag. Side 4 af 36

5 Praktisk hjælp iværksættes senest 7 hverdage efter, at leverandøren har modtaget afgørelsen om hjælp. Aflysninger af personlig pleje må ikke forekomme. Det tilstræbes, at aflysninger af praktisk hjælp ikke forekommer. Hvis et aftalt besøg må aflyses af leverandør, skal der tilbydes erstatningsbesøg indenfor en uge. Der handles på nødkald i tidsrummet fra kl. 07:00 23:00 inden for 20 minutter og mellem kl. 23:00 07:00 inden for 40 minutter. Klageadgang Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Der udleveres en klagevejledning sammen med afgørelsesbrevet. Borgeren tilbydes hjælp til at skrive klagen. Hjælpen kan ydes af administrationen i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandard Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for den personlige og praktiske hjælp. Samtidig skal kommunalbestyrelsen mindst en gang om året følge op på kvaliteten af den kommunale service på dette område. Formålet med en kvalitetsstandard er: at beskrive det politisk fastlagte serviceniveau i kommunen at sikre ensartet sagsbehandling at sikre sammenhæng mellem de politiske fastlagte mål og den praktiske udførelse af hjælpen. Kvalitetsstandarden beskriver indhold, formål, omfang og andre forhold for de aktiviteter, der kan indgå ved personlige og praktiske opgaver. Der er en generel kvalitetsstandard, som alle kvalitetsstandarder er omfattet af. Der er specifikke kvalitetsstandarder for personlige opgaver, praktiske opgaver, mobilitet, afløsning, aflastning, midlertidigt ophold i døgnbemandet plejeboliger, ældre- og plejeboliger. Side 5 af 36

6 Fælles Sprog II Kommunernes Landsforening har udviklet et redskab, der benævnes Fælles Sprog II. Fælles Sprog II anvendes ved udarbejdelse af helhedsvurderingen. Det sikrer et ensartet grundlag for at træffe en afgørelse. Fælles Sprog II beskriver 17 aktiviteter, der indgår i vores dagligdag. Det kan for eksempel være at spise, at drikke, at bade, toiletbesøg, at færdes i egen bolig, at gøre rent med flere. Inden for hver aktivitet er der 5 funktionsniveauer: FUNKTIONSNIVEAU 0 Ingen / ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for person assistance for at udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let person assistance udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Side 6 af 36

7 FUNKTIONSNIVEAU 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Retningsgivende mål På baggrund af helhedsvurderingen fastsætter visitator et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål angiver, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgerne. Ved fastsættelse af det retningsgivende mål vurderer visitator, om borgeren ved en målrettet indsats vil kunne forbedre sin funktionsevne eller funktionsniveau. I Fælles Sprog II skelnes mellem fire retningsgivende mål: At udrede. Det betyder at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for en funktionsnedsættelse. For eksempel kan en borger vise tegn på demens. Det er vigtigt at udrede, om der kan være andre grunde til disse tegn på demens som urinvejsinfektion, depression, væskemangel eller andet. At udvikle. Det betyder at generhverve tabte eller udvikle nye funktioner. Det vil ofte være træning eller vejledning i at klare aktiviteter i dagligdagen med eller uden hjælpemidler. At fastholde. Det betyder at fastholde et funktionsniveau. Heri indgår også at forhindre eller udsætte tab af funktionsniveau. Leverandøren af indsatsen inddrager borgeren i udførelsen af de daglige aktiviteter, så de vedligeholdes. At lindre og understøtte. Det betyder, at hjælpen ydes med den hensigt at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse, sygdom eller handicap. Side 7 af 36

8 Generel kvalitetsstandard Anmodning om hjælp Alle kan kontakte visitator. F.eks. borger, pårørende, naboer, personale, egen læge og sygehus Borgeren skal acceptere henvendelsen. Modtager af hjælp Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har funktionsniveau 1-4 (Fælles Sprog II) og som efter en konkret, individuel vurdering visiteres til indsatsen, jf. lov om social service 83 og 84 I vurderingen indgår, om der er pårørende i hjemmet, der kan varetage hele eller dele af indsatsen, jf. lov om social service 1. Aktiv Pleje Den personlige og praktiske indsats skal gives som hjælp til selvhjælp. Dette betegnes som Aktiv Pleje Hjælpen tilrettes løbende ud fra borgerens behov, funktionsevne og det retningsgivende mål Aktiv Pleje ydes i et samarbejde mellem borger og alle involverede faggrupper med det mål, at borgeren bliver mest mulig selvhjulpen Aktiv Pleje er integreret i alle ydelser udført af hjemmeplejen. Side 8 af 36

9 Fleksibel hjælp Mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører Der er mulighed for at bytte en visiteret ydelse Borgeren og leverandør har fra gang til gang mulighed for at aftale hvilke opgaver, der skal løses i stedet Hvis borgeren gentagne gange fravælger samme ydelse, skal leverandør sikre, at der sker en revurdering for at få hjælpen justeret Hvis leverandør finder bytteydelsen uforsvarlig, har vedkommende pligt til at sige fra og i stedet levere den visiterede ydelse (lov om social service 94a) Borgere, der kun er visiteret til praktisk hjælp, kan ikke bytte ydelsen til personlig hjælp, Ved brug af fleksibel hjælp skal dette dokumenteres, og borgeren kan ikke klage. Borgeren kan vælge, om hjælpen skal ydes af den kommunale leverandør eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget udleveres informationsmateriale om de forskellige leverandører. Borgeren kan med udgangen af en måned med 30 dages varsel vælge en anden leverandør. Dette kan ske ved henvendelse til visitator. (Lov om social service 92 stk. 2) Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den pågældende person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed samt om betaling. (Lov om social service 94 stk. 1) Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. (Lov om social service 95 stk. 1) Side 9 af 36

10 Krav om specielle kompetencer til leverandør Pris Kommunens kvalitetsmål Opfølgning på kommunens kvalitetsmål En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. (Lov om social service 95 stk. 2) Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør for beboere i plejeboliger samt ældre- og handicapvenlige boliger med tilknyttet plejecenter. (Lov om social service 92 stk. 1). Plejehjem er ikke omfattet af det frie valg Indsatsen udføres af social - og sundhedsuddannet personale og social- og sundhedselever Uuddannet personale kan forekomme Alle nyansatte skal gennemgå et introduktionsprogram, der er dækkende for det arbejdsområde man ansættes til. Der opkræves ikke betaling for hjemmehjælp. 90 % af borgerne er tilfredse med den udførte hjælp. Der afholdes møder en gang om året i 3 brugercirkler, hvor kvaliteten af hjælpen drøftes. Målgruppen er borgere der modtager hjælp, pårørende og repræsentanter fra ældrerådet, ca. 12 personer pr. brugercirkel. Hvert andet år udføres personlige samtaler med borgere i eget hjem, og samtalen skal afdække borgerens forventninger til og tilfredshed med hjælpen. Der afholdes minimum en samtale pr. leverandør/gruppe. Tilsyn med hjælpen udføres i borgernes eget hjem hvert 4. år eller efter behov. Der gennemføres uanmeldte tilsyn 1 gang om året på alle kommunens plejehjem, hvor kvaliteten af hjælpen drøftes med beboere og evt. pårørende, medarbejdere og plejehjemslederne. Særlige forhold Borgeren betaler selv sine vaskeklude. Alle medarbejdere har et ID- kort med billedlegitimation. Medarbejderne skal i tone, sprog og adfærd udvise respekt for borger og overholde regler om tavshedspligt. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, herunder rygeloven Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderne udarbejder arbejdspladsvurdering. Denne kan medføre ændringer i hjemmet. Hvis borgeren fravælger evt. nødvendige ændringer, kan ydelsen ikke leveres. Ved vurdering af behov for hjælp vil der blive lagt vægt på, om teknologiske løsninger kan være med til at reducere borgerens afhæn- Side 10 af 36

11 gighed af hjælp. Teknologiske løsninger, som borgeren selv skal indkøbe, er f.eks.: robotstøvsuger, vaskemaskine, opvaskemaskine, mikrobølgeovn, fremfører og miljøklude. Medarbejderne skal aflevere en tilfredsstillende straffeattest ved ansættelsen. Medarbejderne skal kunne tale forståeligt dansk, læse og forstå dansk. Særlige forhold for øerne På grund af begrænsningerne i den trafikale tilgængelighed til øerne, er øerne ikke omfattet af den kommunale døgnpleje. Det betyder, at hjemmehjælp kun kan leveres inden for de tidsrum, som den til enhver tid gældende færgeplan giver mulighed for. Hvis en borger har behov for døgnpleje, og behovet vurderes at være af varig karakter, skal der søges plejebolig. Der henvises til kvalitetsstandard for plejebolig. Hvis en borger har behov for døgnpleje, og behovet vurderes at være af midlertidig karakter, skal der søges om et midlertidigt ophold. Der henvises til kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgnbemandet plejebolig. På lige fod med andre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, har øboerne mulighed for at benytte sig af servicelovens 94 stk. 1: Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den pågældende person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed samt om betaling. Side 11 af 36

12 Specifik kvalitetsstandard 1. Personlige opgaver 1.1. Øvre og nedre toilette. På- og afklædning Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Hjælp og støtte til personlige opgaver. At borgeren føler sig velsoigneret At forbedre borgerens livskvalitet At forebygge tryksår At lette borgerens daglige tilværelse. Visitator og sagsbehandler i BUR Øvre toilette: Vask og tørring Hudpleje. Tand- og mundpleje Barbering, frisering, daglig makeup, briller og høreapparat. Nedre toilette: Vask og tørring Hudpleje. Af og påklædning: Støtte og hjælp til af - og påklædning. Kropsbårne hjælpemidler: Hjælp til påtagning /aftagning af kropsbårne hjælpemidler f.eks. benprotese, brystprotese, høreapparater, briller m.m. Almindelig rengøring af kropsbårne hjælpemidler samt sender til nødkald. Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Klagermuligheder Klipning af tånegle hos borgere med sukkersyge eller med fortykkede nedgroede negle. Der henvises til fodterapeut. Indsatsen leveres som udgangspunkt om morgenen efter kl og om aftenen dog senest kl Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Side 12 af 36

13 Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 13 af 36

14 1. Personlige opgaver 1.2. Toiletbesøg Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Leverance Klagermuligheder Støtte eller hjælp ved toiletbesøg. At forbedre borgerens livskvalitet At borgeren kommer af med udskillelser fra tarm og blære. At lette borgerens daglige tilværelse. Visitator og sagsbehandler i BUR Hjælp til at komme på toilet / bækkenstol / bækken Hjælp til skift af bind, ble, uridom Tømning af katheterpose og stomipose Tømme og rengøre toiletspand, rengøring af toilet, kolbe og bækken Hjælp til håndhygiejne. Indsatsen ydes efter behov hele døgnet. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 14 af 36

15 1. Personlige opgaver 1.3. Bad Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Hjælp og støtte til bad. At borgeren føler sig velsoigneret At forbedre borgerens livskvalitet At lette borgerens daglige tilværelse. Visitator og sagsbehandler i BUR Brusebad, herunder aftørring af fliser og gulv Sengebad Hårvask, håret tørres og friseres Hudpleje og observation af hudforandringer Ukompliceret klipning af tå- og fingernegle. Klipning af tånegle hos borgere med sukkersyge eller med fortykkede nedgroede negle. Der henvises i stedet til fodterapeut. Oprulning med curler, komplicerede fletninger i hår mm. Leverance Som udgangspunkt 1-2 gange om ugen på hverdage mellem kl Klagemuligheder Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat et Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 15 af 36

16 1. Personlige opgaver 1.4. Ernæring Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Klagemuligheder Borgerens behov for mad og drikke. At borgeren får en sund og ernæringsrigtig kost At borgeren får sit væskebehov dækket At forbedre borgerens livskvalitet At lette borgerens dagligdag. Visitator og sagsbehandler i BUR Tilberedning af alt varmt mad i mikrobølgeovn Tilberedning og servering af morgenmad Servering af færdiglavet middagsmad Tilberedning og servering af aftensmad (smørrebrød) Hjælp til indtagelse af mad Tilberedning og servering af kolde og varme drikke Tilberedning og servering af mellemmåltider Oprydning og opvask af service. Hvis der er en opvaskermaskine, skal denne bruges I ganske særlige tilfælde kan der ydes hjælp til madlavning Gennemgang af køleskab og fjernelse af ikke brugbare madvarer. Tilberedning af varmt mad Opvask og oprydning efter gæster. Hjælpen leveres i forbindelse med dagens 3 hovedmåltider samt efter behov. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 16 af 36

17 1. Personlige opgaver 1.5. Døgnkost til beboere i døgnbemandende boliger Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Information Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Hjælpen dækker døgnforplejning til beboere i aflastnings- og plejeboliger. At tilbyde beboeren en sund og ernæringsrigtig døgnforplejning, herunder væske At beboeren får sit væskebehov dækket At medvirke til at sikre den enkelte beboers trivsel og velvære At medvirke til at give beboeren gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne At kosttilbudet medvirker til forebyggelse af sygdom, samt regulering af beboerens ernæringstilstand. Visitator og plejehjemsledere Tilberedning og/eller klargøring af: Morgenmad Middagsmad består af 1 hovedret og 1 biret alle dage. Aftensmad 3 mellemmåltider Beboeren har indflydelse på planlægning og udførelse af hjælpen ud fra den enkeltes ønsker og formåen Der leveres som udgangspunkt ældrekost til beboerne på plejecentrene, og kosten tilpasses beboernes behov med afsæt i den enkelte beboers ernæringsscreeningen Kost med modificeret konsistens (blød kost) Vegetarkost og kost uden svinekød tilbydes efter nærmere aftale Øvrige diæter tilbydes efter ernæringsplan Mulighed for fravalg af måltider. Beboeren informeres mundtligt om døgnforplejning i forbindelse med ind- flytning via personalet og indflytningsfolder Der informeres løbende om plejehjemmets tilbud om døgnforplejning via menuplan, opslag og mundtlig information. Flaskevarer Hjælpen ydes på alle dage. Side 17 af 36

18 Fleksibel hjælp Leverandør Pris Kommunens kvalitetsmål Opfølgning på kvalitetsmålene Klagemuligheder Der tages i høj grad hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker med henvisning til ernæringsscreeningen Max. 1 times frist for til og frameldinger Der er etableret bufferlager på nærmere beskrevne retter udenfor køkkenets åbningstid. Køkkener hørende under Faaborg-Midtfyn Kommunes kostforplejningsafdeling, og plejehjem i kategori 1 og 2 (afhængig af boformen på det enkelte plejehjem) Medarbejdere med ansvar for kosten, har en kostfaglig uddannelse. Priserne ses i folder vedrørende indflytning i plejeboliger samt folder vedrørende aflastning. Priserne er politisk bestemt og reguleres årligt. At 90 % af brugerne er tilfredse At maden kan leveres når som helst i køkkenernes åbningstider At kosten opfylder normerne i: Anbefalinger for Dansk Institutionskost vedr. ældrekost (sygehuskost) Fødevarestyrelsens regler for egenkontrol. Tilbagemeldinger fra beboerne gennem dialogmøder og den daglige kontakt Alle opskrifter er næringsberegnede Uanmeldt tilsyn fra Miljø og Levnedsmiddelkontrollen 2 gange årligt Uanmeldt tilsyn fra egen kommune samt tilsyn fra embedslægen 1 gang årligt. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 18 af 36

19 1. Personlige opgaver 1.6. Madservice med udbringning til hjemmet Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Behov for færdiglavet mad leveret i borgernes eget hjem. At tilbyde borgeren en sund og ernæringsrigtig kost og derved medvirke til at sikre trivsel og velvære. Visitator Der kan bevilges: Hovedret til hver dag: Der kan vælges mellem 2 portionsstørrelser og 12 hovedretter om ugen. Biret til hver dag: Valg mellem minimum 8 biretter om ugen Middagsretterne er færdigtilberedt, kølet og vacuumeret. Maden er produceret 1 til 7 dage før udbringning til borger. Kold øllebrød + mælk Energirige mellemmåltider Proteindrik kan også bevilges af hjemmesygeplejersken Madpakke: 2/2 rugbrød/smør, pålæg og pynt + ½ franskbrød/ost Borgeren ernæringsscreenes ved henvendelsen til visitator og tildeles den kostform eller diæt, som screeningen berettiger. Kostformer og diæter produceres med udgangspunkt i Anbefalinger for Dansk Institutionskost. Øvrige diæter tilbydes ud fra ernæringsplan. Information Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Fleksibilitet Leverandør Pris Visitator udleverer information om de leverandører, der er godkendt til madservice med udbringning til hjemmet. Opvarmning, servering og anretning. Færdigtilberedt mad leveres 1 gang ugentligt. Kan leveres mod bestilling dagen før leveringsdagen (dog kun på hverdage) Der er valgmuligheder i forhold til portionsstørrelser. De godkendte leverandører. Priserne ses af kommunes takstblad Priserne er politisk bestemt og reguleres årligt. Side 19 af 36

20 Kommunens kvalitetsmål Opfølgning på kvalitetsmålene Særlige forhold Klagemuligheder Levering fra dag til dag efter besked fra visitator Kosten opfylder normerne i anbefalingerne for Dansk Institutionskost Madproduktionen efterlever fødevarelovgivningen Indholds- og næringsdeklaration på hver enkel portion mad. Ældrerådets Madpatrulje tester maden uanmeldt 2 gange årligt Tilsyn fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen 2 gange årligt. Madchaufføren bærer ID-kort Der er udarbejdet handleplan for madchaufførens observationsforpligtelse Ved behov får madchauffør udleveret nøgle til nøgleboks. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 20 af 36

21 1. Personlige opgaver 1.7. Mobilitet. Forflytning, vending og lejring Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverancen Støtte eller hjælp til forflytning, vending og lejring. At lette borgerens daglige tilværelse At forbedre borgerens livskvalitet At forebygge tryksår. Visitator og sagsbehandler i BUR Ledsagelse ved færden i boligen Personstøtte ved gang Forflytning til og fra seng Forflytning til og fra kørestol Forflytning til og fra toilet/bækkenstol og hvilestol Sætte til rette i stol og seng, f.eks. til et middagshvil Vending og lejring i seng. Løft af borgeren uden hjælpemidler. Indsatsen ydes efter behov hele døgnet. Særlige forhold Forflytninger, vending og lejring kan foregå ved hjælp af 1eller 2 personer og ved brug af lift eller andre hjælpemidler Instruktion i forflytning, vending og lejring kan fås ved forflytningsinstruktørerne. Klagemuligheder Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 21 af 36

22 1. Personlige opgaver 1.8. Omsorgsrelaterede opgaver. At sikre sammenhæng i hverdagen Lovgrundlag? Lov om social service 83 Indsatsområder Formål Struktur i dagligdagen. At skabe en sammenhængende hverdag og sikkerhedsfølelse for borgere med særlige behov At støtte borgeren i at strukturere sin hverdag At forbedre borgerens livskvalitet At fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv. Visitationsret Aktiviteter Leverance Klagemuligheder Visitator og sagsbehandler i BUR Telefonisk kontakt til borgeren Psykisk støtte Hjælp til at planlægge dag og uge. Som udgangspunkt 1 til 7 gange om ugen kun dag og aften. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 22 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2012. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2012. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2012 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2010. Side 1 af 33

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2010. Side 1 af 33 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2010 Side 1 af 33 Indledning...3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder Side 1 af 33

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder Side 1 af 33 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2011 Side 1 af 33 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2014

Madservice. Kvalitetsstandard 2014 Madservice Kvalitetsstandard 2014 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2016

Madservice. Kvalitetsstandard 2016 Madservice Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017 Ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune i 2017. Hvad er en ældrebolig? 3 Hvem kan få en ældrebolig?

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016. Hvad er en plejebolig? 3 Hvem kan få en plejebolig?

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere