Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder Side 1 af 36

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36

2 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver... 3 afløsning, aflastning, samt... 3 midlertidigt ophold, ældre- og plejebolig... 3 Visitation... 3 Bisidder... 4 Repræsentant... 4 Borgerens forpligtelser... 4 Leverandørens forpligtelser... 4 Klageadgang... 5 Kvalitetsstandard... 5 Fælles Sprog II... 6 Retningsgivende mål... 7 Generel kvalitetsstandard... 8 Specifik kvalitetsstandard Personlige opgaver Øvre og nedre toilette. På- og afklædning Toiletbesøg Bad Personlige opgaver Ernæring Døgnkost til beboere i døgnbemandende boliger Madservice med udbringning til hjemmet Mobilitet. Forflytning, vending og lejring Omsorgsrelaterede opgaver. At sikre sammenhæng i hverdagen Mobilitet. Færden uden for Personlige opgaver Pleje af døende Praktiske opgaver Rengøring Oprydning Indkøb Tøjvask Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Afløsning og aflastning Midlertidigt ophold i døgnbemandede plejeboliger Ældre- og plejeboliger Ældrebolig Plejeboliger (plejehjem) Side 2 af 36

3 Indledning Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til: personlige og praktiske opgaver afløsning, aflastning, samt midlertidigt ophold, ældre- og plejebolig Hjælp til personlige og nødvendige praktiske opgaver i hjemmet kan gives efter lov om social service 44 og 83. Hjælpen efter lov om social service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og et princip om, at hjælp fra det offentlige først træder til, når borgeren ikke kan klare sig ved egen eller andres hjælp. Det vil sige, at indsatsen gives som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren helt eller delvist ikke selv kan udføre på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indsatsens primære mål vil altid være at gøre modtageren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til at klare så meget som muligt selv. For at kunne indfri indsatsen primære mål, skal den personlige og praktiske indsats gives som hjælp til selvhjælp, også betegnet Aktiv Pleje. Aktiv Pleje ydes i et samarbejde mellem borger og alle involverede faggrupper med udgangspunkt i borgerens behov og funktionsevne. Efter lov om social service 44 og 84 stk. 1 kan der gives afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Efter lov om social service 44 og 84 stk. 2 kan der bevilges midlertidig ophold i en døgnbemandet plejebolig til borgere, der har et særligt behov for pleje og omsorg hele døgnet, som ikke kan dækkes i hjemmet. Efter lov om almene boliger 54 og 54a kan der bevilges en ældre- og plejebolig til borgere, der har en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og eller særlige sociale problemer. Visitation Visitation sker ved en samtale med borgeren i dennes hjem. Ved visitationsbesøget udarbejdes en helhedsvurdering. I en helhedsvurdering indgår en beskrivelse og vurdering af borgerens funktionsevne i dagligdagen. Tildelingen af hjælp gives ved en konkret, individuel vurdering på baggrund af helhedsvurderingen, lov om social service og Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Hvis det ikke er muligt at få de relevante oplysninger frem i sagsbehandlingen, informeres borgeren om, at sagen behandles på det foreliggende grundlag, jf. retssikkerhedslovens 11b. Borgeren skal kontaktes inden 3 hverdage efter henvendelse for at aftale et visitationsbesøg. Besøget bør herefter så vidt muligt gennemføres inden for 14 hverdage. Side 3 af 36

4 Visitator skriver et afgørelsesbrev til borgeren, hvor bevilling eller afslag begrundes. Borgerne skal modtage afgørelsesbrevet senest 10 dage efter besøget. Der følges op på den visiterede hjælp efter behov. Bisidder Borgeren har ret til at have en pårørende eller en bisidder med ved visitationen. Borgeren oplyses om dette telefonisk eller pr. brev når visitationsbesøget aftales. En bisidder skal støtte borgeren, men har ingen rettigheder i forhold til sagsforløbet. En bisidder skal ikke deltage aktivt med mindre den pågældende anmodes herom. Bisidderen skal fungere som støtte for parten, ikke som samtalepartner i forhold til sagsbehandleren. En bisidder har ikke fået fuldmagt fra borgeren til at indgå i sagen på borgerens vegne, altså har borgeren ikke afgivet noget af sin selvstændige kompetence til bisidderen. En bisidder har dermed ikke ret til at påvirke sagsforløbet, endsige ret til at sætte dagsordenen. Repræsentant En repræsentant udpeges af borgeren og får fuldmagt til at overtage den pågældendes beføjelser helt eller delvist i sagsforløbet. Borgeren informeres om, at borgeren dermed har afgivet sin indflydelse til en anden person og såfremt borgeren ønsker, at repræsentanten ikke skal have denne kompetence længere, skal dette meddeles til myndighedskontoret. En repræsentant træder ind i sagen i stedet for borgeren. Dog skal borgeren fortsat medvirke til afklaringer, afprøvninger, undersøgelser m.m. som er nødvendige for at kunne afklare sagen. Den løbende dialog undervejs og aftaler i sagsforløbet indgås mellem repræsentanten og visitator. Borgerens forpligtelser Borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen af sagen. Borgeren har, jf. retssikkerhedslovens 11: pligt til at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp pågældende er berettiget til og pligt til at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen pligt til at underrette visitator om ændringer i funktionsniveau, så den tildelte hjælp kan tilpasses det aktuelle funktionsniveau. Borgeren har pligt til at være i hjemmet, når hjælpen ydes. Leverandørens forpligtelser Leverandøren har ligeledes en pligt til at underrette visitator om ændringer i borgerens funktionsniveau. Leverandør og borger aftaler tidspunkt for, hvornår hjælpen skal udføres. Det aftalte tidspunkt må ikke overskrides med mere end +/- ½ time ved personlig hjælp og +/- 1 time ved praktisk hjælp uden forklaring til borgeren. Personlig hjælp kan iværksættes fra dag til dag. Side 4 af 36

5 Praktisk hjælp iværksættes senest 7 hverdage efter, at leverandøren har modtaget afgørelsen om hjælp. Aflysninger af personlig pleje må ikke forekomme. Det tilstræbes, at aflysninger af praktisk hjælp ikke forekommer. Hvis et aftalt besøg må aflyses af leverandør, skal der tilbydes erstatningsbesøg indenfor en uge. Der handles på nødkald i tidsrummet fra kl. 07:00 23:00 inden for 20 minutter og mellem kl. 23:00 07:00 inden for 40 minutter. Klageadgang Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Der udleveres en klagevejledning sammen med afgørelsesbrevet. Borgeren tilbydes hjælp til at skrive klagen. Hjælpen kan ydes af administrationen i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandard Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for den personlige og praktiske hjælp. Samtidig skal kommunalbestyrelsen mindst en gang om året følge op på kvaliteten af den kommunale service på dette område. Formålet med en kvalitetsstandard er: at beskrive det politisk fastlagte serviceniveau i kommunen at sikre ensartet sagsbehandling at sikre sammenhæng mellem de politiske fastlagte mål og den praktiske udførelse af hjælpen. Kvalitetsstandarden beskriver indhold, formål, omfang og andre forhold for de aktiviteter, der kan indgå ved personlige og praktiske opgaver. Der er en generel kvalitetsstandard, som alle kvalitetsstandarder er omfattet af. Der er specifikke kvalitetsstandarder for personlige opgaver, praktiske opgaver, mobilitet, afløsning, aflastning, midlertidigt ophold i døgnbemandet plejeboliger, ældre- og plejeboliger. Side 5 af 36

6 Fælles Sprog II Kommunernes Landsforening har udviklet et redskab, der benævnes Fælles Sprog II. Fælles Sprog II anvendes ved udarbejdelse af helhedsvurderingen. Det sikrer et ensartet grundlag for at træffe en afgørelse. Fælles Sprog II beskriver 17 aktiviteter, der indgår i vores dagligdag. Det kan for eksempel være at spise, at drikke, at bade, toiletbesøg, at færdes i egen bolig, at gøre rent med flere. Inden for hver aktivitet er der 5 funktionsniveauer: FUNKTIONSNIVEAU 0 Ingen / ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for person assistance for at udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let person assistance udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Side 6 af 36

7 FUNKTIONSNIVEAU 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. FUNKTIONSNIVEAU 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Retningsgivende mål På baggrund af helhedsvurderingen fastsætter visitator et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål angiver, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgerne. Ved fastsættelse af det retningsgivende mål vurderer visitator, om borgeren ved en målrettet indsats vil kunne forbedre sin funktionsevne eller funktionsniveau. I Fælles Sprog II skelnes mellem fire retningsgivende mål: At udrede. Det betyder at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for en funktionsnedsættelse. For eksempel kan en borger vise tegn på demens. Det er vigtigt at udrede, om der kan være andre grunde til disse tegn på demens som urinvejsinfektion, depression, væskemangel eller andet. At udvikle. Det betyder at generhverve tabte eller udvikle nye funktioner. Det vil ofte være træning eller vejledning i at klare aktiviteter i dagligdagen med eller uden hjælpemidler. At fastholde. Det betyder at fastholde et funktionsniveau. Heri indgår også at forhindre eller udsætte tab af funktionsniveau. Leverandøren af indsatsen inddrager borgeren i udførelsen af de daglige aktiviteter, så de vedligeholdes. At lindre og understøtte. Det betyder, at hjælpen ydes med den hensigt at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse, sygdom eller handicap. Side 7 af 36

8 Generel kvalitetsstandard Anmodning om hjælp Alle kan kontakte visitator. F.eks. borger, pårørende, naboer, personale, egen læge og sygehus Borgeren skal acceptere henvendelsen. Modtager af hjælp Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har funktionsniveau 1-4 (Fælles Sprog II) og som efter en konkret, individuel vurdering visiteres til indsatsen, jf. lov om social service 83 og 84 I vurderingen indgår, om der er pårørende i hjemmet, der kan varetage hele eller dele af indsatsen, jf. lov om social service 1. Aktiv Pleje Den personlige og praktiske indsats skal gives som hjælp til selvhjælp. Dette betegnes som Aktiv Pleje Hjælpen tilrettes løbende ud fra borgerens behov, funktionsevne og det retningsgivende mål Aktiv Pleje ydes i et samarbejde mellem borger og alle involverede faggrupper med det mål, at borgeren bliver mest mulig selvhjulpen Aktiv Pleje er integreret i alle ydelser udført af hjemmeplejen. Side 8 af 36

9 Fleksibel hjælp Mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører Der er mulighed for at bytte en visiteret ydelse Borgeren og leverandør har fra gang til gang mulighed for at aftale hvilke opgaver, der skal løses i stedet Hvis borgeren gentagne gange fravælger samme ydelse, skal leverandør sikre, at der sker en revurdering for at få hjælpen justeret Hvis leverandør finder bytteydelsen uforsvarlig, har vedkommende pligt til at sige fra og i stedet levere den visiterede ydelse (lov om social service 94a) Borgere, der kun er visiteret til praktisk hjælp, kan ikke bytte ydelsen til personlig hjælp, Ved brug af fleksibel hjælp skal dette dokumenteres, og borgeren kan ikke klage. Borgeren kan vælge, om hjælpen skal ydes af den kommunale leverandør eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget udleveres informationsmateriale om de forskellige leverandører. Borgeren kan med udgangen af en måned med 30 dages varsel vælge en anden leverandør. Dette kan ske ved henvendelse til visitator. (Lov om social service 92 stk. 2) Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den pågældende person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed samt om betaling. (Lov om social service 94 stk. 1) Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. (Lov om social service 95 stk. 1) Side 9 af 36

10 Krav om specielle kompetencer til leverandør Pris Kommunens kvalitetsmål Opfølgning på kommunens kvalitetsmål En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. (Lov om social service 95 stk. 2) Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør for beboere i plejeboliger samt ældre- og handicapvenlige boliger med tilknyttet plejecenter. (Lov om social service 92 stk. 1). Plejehjem er ikke omfattet af det frie valg Indsatsen udføres af social - og sundhedsuddannet personale og social- og sundhedselever Uuddannet personale kan forekomme Alle nyansatte skal gennemgå et introduktionsprogram, der er dækkende for det arbejdsområde man ansættes til. Der opkræves ikke betaling for hjemmehjælp. 90 % af borgerne er tilfredse med den udførte hjælp. Der afholdes møder en gang om året i 3 brugercirkler, hvor kvaliteten af hjælpen drøftes. Målgruppen er borgere der modtager hjælp, pårørende og repræsentanter fra ældrerådet, ca. 12 personer pr. brugercirkel. Hvert andet år udføres personlige samtaler med borgere i eget hjem, og samtalen skal afdække borgerens forventninger til og tilfredshed med hjælpen. Der afholdes minimum en samtale pr. leverandør/gruppe. Tilsyn med hjælpen udføres i borgernes eget hjem hvert 4. år eller efter behov. Der gennemføres uanmeldte tilsyn 1 gang om året på alle kommunens plejehjem, hvor kvaliteten af hjælpen drøftes med beboere og evt. pårørende, medarbejdere og plejehjemslederne. Særlige forhold Borgeren betaler selv sine vaskeklude. Alle medarbejdere har et ID- kort med billedlegitimation. Medarbejderne skal i tone, sprog og adfærd udvise respekt for borger og overholde regler om tavshedspligt. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, herunder rygeloven Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderne udarbejder arbejdspladsvurdering. Denne kan medføre ændringer i hjemmet. Hvis borgeren fravælger evt. nødvendige ændringer, kan ydelsen ikke leveres. Ved vurdering af behov for hjælp vil der blive lagt vægt på, om teknologiske løsninger kan være med til at reducere borgerens afhæn- Side 10 af 36

11 gighed af hjælp. Teknologiske løsninger, som borgeren selv skal indkøbe, er f.eks.: robotstøvsuger, vaskemaskine, opvaskemaskine, mikrobølgeovn, fremfører og miljøklude. Medarbejderne skal aflevere en tilfredsstillende straffeattest ved ansættelsen. Medarbejderne skal kunne tale forståeligt dansk, læse og forstå dansk. Særlige forhold for øerne På grund af begrænsningerne i den trafikale tilgængelighed til øerne, er øerne ikke omfattet af den kommunale døgnpleje. Det betyder, at hjemmehjælp kun kan leveres inden for de tidsrum, som den til enhver tid gældende færgeplan giver mulighed for. Hvis en borger har behov for døgnpleje, og behovet vurderes at være af varig karakter, skal der søges plejebolig. Der henvises til kvalitetsstandard for plejebolig. Hvis en borger har behov for døgnpleje, og behovet vurderes at være af midlertidig karakter, skal der søges om et midlertidigt ophold. Der henvises til kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgnbemandet plejebolig. På lige fod med andre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, har øboerne mulighed for at benytte sig af servicelovens 94 stk. 1: Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den pågældende person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed samt om betaling. Side 11 af 36

12 Specifik kvalitetsstandard 1. Personlige opgaver 1.1. Øvre og nedre toilette. På- og afklædning Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Hjælp og støtte til personlige opgaver. At borgeren føler sig velsoigneret At forbedre borgerens livskvalitet At forebygge tryksår At lette borgerens daglige tilværelse. Visitator og sagsbehandler i BUR Øvre toilette: Vask og tørring Hudpleje. Tand- og mundpleje Barbering, frisering, daglig makeup, briller og høreapparat. Nedre toilette: Vask og tørring Hudpleje. Af og påklædning: Støtte og hjælp til af - og påklædning. Kropsbårne hjælpemidler: Hjælp til påtagning /aftagning af kropsbårne hjælpemidler f.eks. benprotese, brystprotese, høreapparater, briller m.m. Almindelig rengøring af kropsbårne hjælpemidler samt sender til nødkald. Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Klagermuligheder Klipning af tånegle hos borgere med sukkersyge eller med fortykkede nedgroede negle. Der henvises til fodterapeut. Indsatsen leveres som udgangspunkt om morgenen efter kl og om aftenen dog senest kl Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Side 12 af 36

13 Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 13 af 36

14 1. Personlige opgaver 1.2. Toiletbesøg Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Leverance Klagermuligheder Støtte eller hjælp ved toiletbesøg. At forbedre borgerens livskvalitet At borgeren kommer af med udskillelser fra tarm og blære. At lette borgerens daglige tilværelse. Visitator og sagsbehandler i BUR Hjælp til at komme på toilet / bækkenstol / bækken Hjælp til skift af bind, ble, uridom Tømning af katheterpose og stomipose Tømme og rengøre toiletspand, rengøring af toilet, kolbe og bækken Hjælp til håndhygiejne. Indsatsen ydes efter behov hele døgnet. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 14 af 36

15 1. Personlige opgaver 1.3. Bad Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Hjælp og støtte til bad. At borgeren føler sig velsoigneret At forbedre borgerens livskvalitet At lette borgerens daglige tilværelse. Visitator og sagsbehandler i BUR Brusebad, herunder aftørring af fliser og gulv Sengebad Hårvask, håret tørres og friseres Hudpleje og observation af hudforandringer Ukompliceret klipning af tå- og fingernegle. Klipning af tånegle hos borgere med sukkersyge eller med fortykkede nedgroede negle. Der henvises i stedet til fodterapeut. Oprulning med curler, komplicerede fletninger i hår mm. Leverance Som udgangspunkt 1-2 gange om ugen på hverdage mellem kl Klagemuligheder Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat et Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 15 af 36

16 1. Personlige opgaver 1.4. Ernæring Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Klagemuligheder Borgerens behov for mad og drikke. At borgeren får en sund og ernæringsrigtig kost At borgeren får sit væskebehov dækket At forbedre borgerens livskvalitet At lette borgerens dagligdag. Visitator og sagsbehandler i BUR Tilberedning af alt varmt mad i mikrobølgeovn Tilberedning og servering af morgenmad Servering af færdiglavet middagsmad Tilberedning og servering af aftensmad (smørrebrød) Hjælp til indtagelse af mad Tilberedning og servering af kolde og varme drikke Tilberedning og servering af mellemmåltider Oprydning og opvask af service. Hvis der er en opvaskermaskine, skal denne bruges I ganske særlige tilfælde kan der ydes hjælp til madlavning Gennemgang af køleskab og fjernelse af ikke brugbare madvarer. Tilberedning af varmt mad Opvask og oprydning efter gæster. Hjælpen leveres i forbindelse med dagens 3 hovedmåltider samt efter behov. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 16 af 36

17 1. Personlige opgaver 1.5. Døgnkost til beboere i døgnbemandende boliger Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Information Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Hjælpen dækker døgnforplejning til beboere i aflastnings- og plejeboliger. At tilbyde beboeren en sund og ernæringsrigtig døgnforplejning, herunder væske At beboeren får sit væskebehov dækket At medvirke til at sikre den enkelte beboers trivsel og velvære At medvirke til at give beboeren gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne At kosttilbudet medvirker til forebyggelse af sygdom, samt regulering af beboerens ernæringstilstand. Visitator og plejehjemsledere Tilberedning og/eller klargøring af: Morgenmad Middagsmad består af 1 hovedret og 1 biret alle dage. Aftensmad 3 mellemmåltider Beboeren har indflydelse på planlægning og udførelse af hjælpen ud fra den enkeltes ønsker og formåen Der leveres som udgangspunkt ældrekost til beboerne på plejecentrene, og kosten tilpasses beboernes behov med afsæt i den enkelte beboers ernæringsscreeningen Kost med modificeret konsistens (blød kost) Vegetarkost og kost uden svinekød tilbydes efter nærmere aftale Øvrige diæter tilbydes efter ernæringsplan Mulighed for fravalg af måltider. Beboeren informeres mundtligt om døgnforplejning i forbindelse med ind- flytning via personalet og indflytningsfolder Der informeres løbende om plejehjemmets tilbud om døgnforplejning via menuplan, opslag og mundtlig information. Flaskevarer Hjælpen ydes på alle dage. Side 17 af 36

18 Fleksibel hjælp Leverandør Pris Kommunens kvalitetsmål Opfølgning på kvalitetsmålene Klagemuligheder Der tages i høj grad hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker med henvisning til ernæringsscreeningen Max. 1 times frist for til og frameldinger Der er etableret bufferlager på nærmere beskrevne retter udenfor køkkenets åbningstid. Køkkener hørende under Faaborg-Midtfyn Kommunes kostforplejningsafdeling, og plejehjem i kategori 1 og 2 (afhængig af boformen på det enkelte plejehjem) Medarbejdere med ansvar for kosten, har en kostfaglig uddannelse. Priserne ses i folder vedrørende indflytning i plejeboliger samt folder vedrørende aflastning. Priserne er politisk bestemt og reguleres årligt. At 90 % af brugerne er tilfredse At maden kan leveres når som helst i køkkenernes åbningstider At kosten opfylder normerne i: Anbefalinger for Dansk Institutionskost vedr. ældrekost (sygehuskost) Fødevarestyrelsens regler for egenkontrol. Tilbagemeldinger fra beboerne gennem dialogmøder og den daglige kontakt Alle opskrifter er næringsberegnede Uanmeldt tilsyn fra Miljø og Levnedsmiddelkontrollen 2 gange årligt Uanmeldt tilsyn fra egen kommune samt tilsyn fra embedslægen 1 gang årligt. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 18 af 36

19 1. Personlige opgaver 1.6. Madservice med udbringning til hjemmet Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Behov for færdiglavet mad leveret i borgernes eget hjem. At tilbyde borgeren en sund og ernæringsrigtig kost og derved medvirke til at sikre trivsel og velvære. Visitator Der kan bevilges: Hovedret til hver dag: Der kan vælges mellem 2 portionsstørrelser og 12 hovedretter om ugen. Biret til hver dag: Valg mellem minimum 8 biretter om ugen Middagsretterne er færdigtilberedt, kølet og vacuumeret. Maden er produceret 1 til 7 dage før udbringning til borger. Kold øllebrød + mælk Energirige mellemmåltider Proteindrik kan også bevilges af hjemmesygeplejersken Madpakke: 2/2 rugbrød/smør, pålæg og pynt + ½ franskbrød/ost Borgeren ernæringsscreenes ved henvendelsen til visitator og tildeles den kostform eller diæt, som screeningen berettiger. Kostformer og diæter produceres med udgangspunkt i Anbefalinger for Dansk Institutionskost. Øvrige diæter tilbydes ud fra ernæringsplan. Information Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverance Fleksibilitet Leverandør Pris Visitator udleverer information om de leverandører, der er godkendt til madservice med udbringning til hjemmet. Opvarmning, servering og anretning. Færdigtilberedt mad leveres 1 gang ugentligt. Kan leveres mod bestilling dagen før leveringsdagen (dog kun på hverdage) Der er valgmuligheder i forhold til portionsstørrelser. De godkendte leverandører. Priserne ses af kommunes takstblad Priserne er politisk bestemt og reguleres årligt. Side 19 af 36

20 Kommunens kvalitetsmål Opfølgning på kvalitetsmålene Særlige forhold Klagemuligheder Levering fra dag til dag efter besked fra visitator Kosten opfylder normerne i anbefalingerne for Dansk Institutionskost Madproduktionen efterlever fødevarelovgivningen Indholds- og næringsdeklaration på hver enkel portion mad. Ældrerådets Madpatrulje tester maden uanmeldt 2 gange årligt Tilsyn fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen 2 gange årligt. Madchaufføren bærer ID-kort Der er udarbejdet handleplan for madchaufførens observationsforpligtelse Ved behov får madchauffør udleveret nøgle til nøgleboks. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 20 af 36

21 1. Personlige opgaver 1.7. Mobilitet. Forflytning, vending og lejring Lovgrundlag Lov om social service 83. Indsatsområder Formål Visitationsret Aktiviteter Aktiviteter, som ikke indgår i hjælpen Leverancen Støtte eller hjælp til forflytning, vending og lejring. At lette borgerens daglige tilværelse At forbedre borgerens livskvalitet At forebygge tryksår. Visitator og sagsbehandler i BUR Ledsagelse ved færden i boligen Personstøtte ved gang Forflytning til og fra seng Forflytning til og fra kørestol Forflytning til og fra toilet/bækkenstol og hvilestol Sætte til rette i stol og seng, f.eks. til et middagshvil Vending og lejring i seng. Løft af borgeren uden hjælpemidler. Indsatsen ydes efter behov hele døgnet. Særlige forhold Forflytninger, vending og lejring kan foregå ved hjælp af 1eller 2 personer og ved brug af lift eller andre hjælpemidler Instruktion i forflytning, vending og lejring kan fås ved forflytningsinstruktørerne. Klagemuligheder Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 21 af 36

22 1. Personlige opgaver 1.8. Omsorgsrelaterede opgaver. At sikre sammenhæng i hverdagen Lovgrundlag? Lov om social service 83 Indsatsområder Formål Struktur i dagligdagen. At skabe en sammenhængende hverdag og sikkerhedsfølelse for borgere med særlige behov At støtte borgeren i at strukturere sin hverdag At forbedre borgerens livskvalitet At fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv. Visitationsret Aktiviteter Leverance Klagemuligheder Visitator og sagsbehandler i BUR Telefonisk kontakt til borgeren Psykisk støtte Hjælp til at planlægge dag og uge. Som udgangspunkt 1 til 7 gange om ugen kun dag og aften. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren/den personlige værge klage over afgørelsen til det sociale nævn. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen sendes til: Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Eller til BUR Kommunen genvurderer herefter sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til det sociale nævn. Side 22 af 36

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere